Zajímavé...

Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část - Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět

Attribution: RIA Novosti archive, image #884162 / Alexander Kapustyanskiy / CC-BY-SA 3.0 Závěrečná část tohoto seriálu poukazuje na změny, které zahájil Gorbačov a které přinesly náboženskou svobodu národům Ruska. Ukazuje rozvoj církví, které byly 70 let pronásledovány, formy spolupráce, ale i problémy, které přetrvávají ...

Zde najdete 1. část článku
- Velká vlastenecká válka - Porovnání kvalit Rudé armády a jejího protivníka


Zde najdete 2. část článku
- Velký teror


Zde najdete 3. část článku
- Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku


Zde najdete 4. část článku
- Vražedná arogance Stalina


Zde najdete 5. část článku
- Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní režim


Zde najdete 6. část článku
- Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera


Zde najdete 7. část článku
- Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství Panny Marie nad Hitlerem v druhé světové válce


Zde najdete 8. část článku
- Návrat Stalina k starým praktikám po válce


Zde najdete 9. část článku
- Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků

Panna Maria a diktátor Stalin, 10. část

Éra Michaila Sergejeviče Gorbačova úplně změnila svět


V listopadu 1989 padla Berlínská zeď. Východní blok byl v rozkladu a také v samotném SSSR se začaly prosazovat snahy o samostatnost republik podřízených Moskvě.

Dne 1. prosince 1989 se setkal Michail Gorbačov s papežem Janem Pavlem II. v soukromé knihovně hlavy Katolické církve. Během návštěvy došlo k dohodě o navázání diplomatických vztahů mezi Svatým stolcem a SSSR. K realizaci této dohody však došlo až s několikaletým odstupem, po rozpadu Sovětského svazu.

Po roce 1989 navštívil Gorbačov Vatikán ještě několikrát a postupně navázal s papežem Janem Pavlem II. přátelské kontakty. Sovětský státník přišel dokonce s myšlenkou návštěvy hlavy Katolické církve v Moskvě, tato se však dodnes nerealizovala.

Gorbačov se v roce 1990 stal nositelem Nobelovy ceny míru za svůj osobní podíl na skončení studené války a rozvíjení vize společného evropského domu.
(Srov.
https://www.cirkev.cz/archiv/021021-gorbacov-navstivil-papeze)

Gorbačov, CC0, pixabay.com, výřez


On sám však „až v roce 2008 poprvé veřejně přiznal, že byl celé roky v nejvyšší funkci generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS) věřícím křesťanem.
(https://www.teraz.sk/zahranicie/od-stretnutia-michaila-gorbacova-s-pap/433161-clanok.html)

Vraťme se však k historické návštěvě Gorbačova u papeže Jana Pavla II. koncem roku 1989, která se stala průlomovým momentem v životě křesťanů největší země světa. Sovětský představitel po setkání s hlavou Katolické církve prohlásil, že jeho země uzákoní svobodu svědomí, a už v následujícím roce, v roce 1990, příslušný zákon vstoupil v Sovětském svazu v platnost. Po více než 7 desetiletích pronásledování se tak dočkali věřící v SSSR plnohodnotné náboženské svobody. Platilo to nejen pro majoritní pravoslavné věřící, ale i pro příslušníky jiných křesťanských církví a pro nekřesťany.

I Katolická církev se mohla po roce 1990 v SSSR konečně naplno realizovat. Přitom už 1. prosince 1989, ještě před přijetím zákona o svobodě svědomí, byla legalizována činnost Ukrajinské řeckokatolické církve na Ukrajině. Došlo tak k nápravě neslýchané křivdy, které se dopustila sovětská vláda z iniciativy Stalina v roce 1946, kdy nezákonně vyhlásila zrušení Brestské unie z roku 1596 a násilné „znovusjednocení“ Ukrajinské řeckokatolické církve s Ruskou pravoslavnou církví.
(Srov. https://www.ukrinform.ru/rubric-society/2827732-1-dekabra-pamatnye-daty.html)

Většina ukrajinských řeckokatolíků, kteří byli dříve nuceně včleněni do struktur Pravoslavné církve, se vrátila do Řeckokatolické církve. Moskevský patriarchát „tak ztratil 3 000 farností. Tato ztráta jej dodnes nepřebolela a nekonečně zatěžuje vztahy s Římem.
(https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-3/Katolici-v-Rusku.html)

Zhroucení totalitního bolševického režimu v SSSR pochopitelně nejvíce pomohlo majoritní Pravoslavné církvi, avšak své aktivity začala horlivě rozvíjet i Římskokatolická církev. Do největší země světa „přišlo mnoho kněží zejména z Polska, kteří vykonávali intenzivní evangelizační činnost nejen mezi potomky Poláků žijících na Sibiři a v evropské části Ruska, ale s úspěchem přitáhli i mnohé Rusy ke katolicismu.
(https://www.christianitas.sk/rusko-nadejou-krestanstva/)

Majoritní Pravoslavná církev však po čase začala žárlivě zahlížet na misijní úspěchy katolíků i mezi původně pravoslavnými věřícími a tak po relativně krátkém období prakticky neomezené svobody působení Katolické církve v Rusku došlo k ochladnutí vztahů mezi oběma křesťanskými církvemi v Rusku. V roce 1993 „vznesl patriarcha Alexij vážné výčitky:
Nevázaný římský proselytismus se jeví např. v tom, že katolíci během pěti let zvýšili počet farností na Sibiři ze 17 na 100.
Patriarcha však zamlčel, že se jednalo o farnosti, které už existovaly, i když v podzemí. Ruská pravoslavná církev se pohoršuje i nad tím, že se Rusové účastní katolických bohoslužeb, zvláště ve městech. Pokud se někteří dají katolicky pokřtít, pak se jim (někdy i veřejně) vyčítá zrada pravoslavného lidu. Také zřízení katolických církevních struktur (apoštolských administratur, od r. 2002 diecézí) pravoslavné neuvěřitelně rozhněvalo. V těchto reakcích se projevují historické protiřímské resentimenty, nově probuzené katolickou přítomností na ‘kanonickém teritoriu’ ruské pravoslavné církve...

(https://www.teologicketexty.cz/casopis/2004-3/Katolici-v-Rusku.html)

Katedrální chrám Neposkvrněného početí Panny Marie v Moskvě, největší římskokatolický kostel v Rusku, volné dílo, wiki..


Katolické náboženství se v Rusku dosud nestalo jedním z „domácích náboženství“, tedy náboženství, uznaných a podporovaných státem. Této výsadě se může těšit pouze pravoslaví, islám, judaismus a buddhismus. Katolická církev v Rusku není vystavena otevřenému pronásledování, ale je v ruské společnosti marginalizována a dodnes jí nebyly vráceny všechny chrámy, zabavené bolševickým režimem.
(Srov. https://www.christianitas.sk/rusko-nadejou-krestanstva/)

Zřejmě největším problémem je fakt, že většinu katolického duchovenstva v Rusku tvoří cizinci. Proto se ruský stát se silnými vazbami na pravoslaví snažil a dodnes snaží omezovat jejich působení. Došlo k případům, že katoličtí misionáři museli skončit svou činnost v Rusku, protože jim bylo bez vysvětlení odebráno či neuděleno vízum. Došlo dokonce i k násilným deportacím katolických duchovních ze strany ruských úřadů. Známý je případ Jerzyho Mazura, biskupa diecéze sv. Josefa v Irkutsku, který byl v dubnu 2002 při zpáteční cestě do Irkutska zatčen na letišti v Moskvě a násilně poslán zpět do Polska.

Ruská pravoslavná církev však nemohla ignorovat fakt, že Katolická církev je nejsilnější křesťanská církev na světě, se kterou ji spojuje mnoho společných zájmů. I Svatý stolec v zájmu realizace ekumenismu návratu potřebuje mít s Moskvou co možná nejlepší vztahy. Proto navzdory nezbytným „přestřelkám“ pokračovala a dodnes pokračuje snaha o co možná největší sblížení obou velkých křesťanských církví.

Díky tomu Katolická církev v Rusku mohla a dodnes může s určitými omezeními vykonávat evangelizační činnost. Má v Rusku i své oficiální struktury, dokonce od roku 1999 zde působí Konference biskupů Ruska, které postupně předsedali biskupové Tadeusz Kondrusiewicz, Joseph Werth, Paolo Pezzi a (od roku 2017) Clemens Pickel.

Již v roce 1995 měla Katolická církev v Rusku více než 200 farností a 90 % kněží, kteří v nich sloužili, byli cizinci. Zvýšila se „aktivita vícero mnišských řádů: jezuitů, asumpcionistů, dominikánů, františkánů, salesiánů a jiných.
(https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavno-katolicheskiy-dialog-v-kontse-xx-veka)

Katolíci mají k dispozici Kolegium katolické teologie sv. Tomáše Akvinského (od roku 1991) a vyšší teologický seminář Maria – Královna apoštolů, otevřený v roce 1993 v Moskvě a později přesunutý do Petrohradu.

Dohoda o navázání diplomatických vztahů, uzavřená mezi Gorbačovem a papežem Janem Pavlem II. v roce 1989, se začala realizovat v roce 1992, kdy byl ve Vatikánu po předchozí výměně nót akreditován ruský představitel v hodnosti mimořádného a zplnomocněného velvyslance a v Ruské federaci církevní diplomat Svatého stolce v hodnosti apoštolského nuncia.

Pragmatický přístup Ruska ke spolupráci s Vatikánem v mezinárodních záležitostech, rozšíření dvoustranných styků, jakož i zintenzivnění ekumenického dialogu mezi církvemi vytvořily příznivé podmínky pro přijetí rozhodnutí pozvednout úroveň vztahů Ruska s Vatikánem na úroveň plnohodnotných diplomatických vztahů.

Dne 22. listopadu 2009 prezident Ruské federace Vladimir Medveděv podepsal Výnos № 1330 Об установлении дипломатических отношений с Ватиканом (O navázání diplomatických styků s Vatikánem). K navázání diplomatických styků došlo 3. prosince 2009, kdy se ve Vatikánu setkali prezident Ruské federace a papež Benedikt XVI. Následovala výměna nót mezi Ministerstvem zahraničních věcí Ruska a Státním sekretariátem Vatikánu, která s účinností od 9. prosince 2009 právně formalizovala navázání diplomatických styků mezi Ruskou federací a Vatikánem „na úrovni Velvyslanectví Ruské federace ve Vatikánu a Apoštolské nunciatury v Ruské federaci.
(https://vatican.mid.ru/ru/bilateral-relations/rossiya_vatikan/)

Katolická církev v Rusku opatrně roste a podle údajů, publikovaných v roce 2020, má tři sta farností, dvě stě sedmdesát diecézních a řeholních kněží, přes tři sta čtyřicet řeholních sester a kolem osm set tisíc věřících.
(Srov. https://www.christianitas.sk/rusko-nadejou-krestanstva/)

Kromě Římskokatolické církve působí v současném Rusku i řeckokatolický Apoštolský exarchát v Rusku.

Největší rozkvět po pádu totalitního režimu v SSSR však zaznamenala Ruská pravoslavná církev, která se stala nejdůležitější společenskou silou, chránící práva pravoslavných věřících nejen v Rusku, ale i v nových zemích, patřících do Společenství nezávislých států. Zaznamenala vskutku impozantní rozmach. Ruský stát jí vrátil část bývalého majetku a sakrálních předmětů, takže její situace je nesrovnatelně lepší než situace Katolické církve v Rusku. Navíc má mnoho bohatých dárců, kteří financují její činnost, takže její majetek roste neuvěřitelným tempem. Patriarcha Moskvy a celé Rusi Kirill dne 26. května 2019 během svěcení pravoslavného Chrámu Všech svatých ve Štrasburku prohlásil: „Dnes stavíme průměrně tři chrámy denně, za 24 hodin. 30 tisíc chrámů za deset let. A ne proto, že máme příliš mnoho peněz a nevíme, kde je utratit. Náš lid, který prošel léty ateismu, rozumem i srdcem pochopil, že bez Boha se nic nedaří.
(https://www.gazeta.ru/social/2019/05/26/12377599.shtml)

Chrám Ikony Matky Boží Kazaňské, Konstantin Papushin ,  BY-SA 2.0, cs.wikipedia.org


Podle statistických údajů ze začátku roku 2019 působila Ruská pravoslavná církev v 77 zemích, z toho 16 je považováno za kanonické území. Měla k dispozici 309 diecézí (spolu s diecézemi mimo území současného Ruska); 382 biskupů; 40 514 duchovních (35 677 presbyterů, 4 837 jáhnů); 38 649 chrámů nebo jiných modlitebních prostor, ve kterých se slavila Božská liturgie, bez údajů z 977 farností v dalekém zahraničí; 1012 klášterů, z toho 972 klášterů na kanonickém území (474 pro muže, 498 pro ženy) a 40 v dalekém zahraničí; 9 687 žen a 5 883 mužů (včetně riasoforů), žijících v klášterech; 5 akademií a 50 seminářů, ve kterých na začátku akademického roku 2018-2019 začalo studovat kolem 14 tisíc studentů; přibližně 11 tisíc nedělních škol s více než 175 tisíc žáky; 145 pravoslavných všeobecně vzdělávacích organizací; téměř 150 center ochrany mateřství; 70 rehabilitačních středisek pro drogově závislé, 18 resocializačních středisek; 67 poraden; více než 90 útulků pro bezdomovce; 10 autobusů milosrdenství (mobilních bodů pomoci bezdomovcům); více než 450 charitativních jídelen; více než 160 církevních humanitárních center; více než 450 sesterstev milosrdenství; více než 500 dobrovolných charitativních skupin; více než 250 charitativních dobrovolnických sdružení různého charakteru.
(Srov. https://drevo-info.ru/articles/11316.html)

Přes všechny úspěchy však i Ruská pravoslavná církev zápasí s nemalými problémy. Dodnes se nevyrovnala s děsivým dědictvím sedmi desetiletí totalitní éry. Podle statistik „za celé období totalitního režimu v SSSR bylo fyzicky zlikvidováno 200 000 pravoslavných biskupů, kněží, jáhnů, mnichů a jeptišek a 50 milionů až 100 milionů lidí.
(https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/cap7/subor/2.pdf)

Toto otřesné dědictví těží nejen pravoslavnou církev, ale celou ruskou společnost dodnes.

Decimování ruského národa, které začalo již během totalitní éry, pokračuje i v současné době a povede zřejmě k rapidnímu vylidňování celých regionů Ruska. Není snad ve světě národ, který by vymíral tak katastrofálním tempem, jako ruský. Rusko bude mít do roku 2100 podle scénáře základní prognózy 106 milionů obyvatel oproti 146 milionům v roce 2020. Počet obyvatel Ruska se tedy do konce století sníží o 40 milionů, téměř o 30 %.
(Srov. https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-zaglyanula-v-demograficheskuyu-propast-naselenie-sokratilos-rekordno-za-15-let-1030016352)

V Rusku jsou dodnes krutě vražděny děti v lůnech matek. Od období konce existence SSSR se však i díky působení Ruské pravoslavné církve situace zlepšuje. Zatímco v roce 1992 podle statistik Rosstatu připadalo na 100 živě narozených dětí 216 potratů, v roce 2018 už jen 41 abortů.
(Srov.https://iq.hse.ru/news/484659480.html)

Umělé potraty jsou však stále vážným problémem a ohrožují budoucnost země. Jenže dnešní Rusko zápasí i s mnoha jinými obtížemi. Vysoká rozvodovost, nízká porodnost, příkré sociální rozpory, alkoholismus, nezdravý způsob života, vysoká míra sebevražd, nízká střední délka života především u mužů a jiné neduhy jsou vážnou hrozbou pro budoucnost Ruska.

Jenže všechny problémy, se kterými se dnes největší země světa potýká, se dají vyřešit, pokud se Rusko vrátí ke svým křesťanským kořenům a pokud se učení Ježíše Krista stane každodenním chlebem obyvatel země. Rusko po staletí nezahubila žádná hrozba zvenčí. Ani Napoleon, ani Hitler neporazili říši, která se utíkala pod ochranu Panny Marie. Ne diktátor Stalin zachránil největší zemi světa v době katastrofální existenční hrozby v letech 1941 – 1945, ale byla to Panna Maria.

Казанская икона Пресвятой Божией Матери, volné dílo, https://ru.wikipedia.org


Rusko má zajištěnou světlou budoucnost, ale jen v případě, že se jeho obyvatelé poučí z dějinných chyb předchozích generací a už nikdy se nevzdají Boha a ochrany Panny Marie. Tak může vyjít Rusko ze všech dějinných zápasů očištěné, mocné, a takto může být nadějí světa v době postupné záhuby západní civilizace.

Karol Dučák

Dučákovi


K O N E C

Seriál průběžně vycházel i na "domovských stránkách" autora www.priestornet.com/;
tento poslední díl je na odkazu:
http://www.priestornet.com/2021/11/panna-maria-diktator-stalin-10.html#more.

Madonna di Fatima, Massimilianogalardi, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 11. 2021: bolest v mém srdci je stále silnějš (02.12.2021)
Nejnovější poselství Pražského Jezulátka ze Sievernichu, Německo (30.11.2021)
Panna Maria z Akity varuje před nastávajícím trestem, pokud hříšníci nebudou činit pokání (30.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 27. 11. 2021: Vím kolik bolesti a zklamání prožíváte (29.11.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 21. 11. 2021: Když zpíváte chvály a modlíte se, moji andělé se k vám připojují (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 23. 11. 2021: celý svět uvidí velký kříž (29.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 20. 11. 2021: Toto je čas Antikrista (22.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 11. 2021: Všechno je připraveno pro útok na Církev (18.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 11. 2021: Soudcem je jen Bůh a ne vy (14.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 11. 2021: jako děti jste mi byly svěřeny (06.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 30. 10. 2021: Řiďte se mými radami. (01.11.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 10. 2021: odmítají přiznat, co se děje (28.10.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 19. 10. 2021: přicházím oddělit dobro od zla (21.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 9. část - Živoření křesťanství v SSSR během éry Chruščova a jeho následovníků (20.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 10. 2021: mnozí stále nevěří (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 10. 2021: Kéž byste všechno svěřili mému Ježíši! (18.10.2021)
Panna Maria, Giselle Cardi, Trevignano Romano, 9. 10. 2021: Pouze NEBE vám může pomoci (18.10.2021)
Výběr z nejnovějších poselství z německého Sievernichu (zjevení Pražského Jezulátka) (16.10.2021)
8 zajímavých faktů o Panně Marii Fatimské (13.10.2021)
FATIMA: ŠESTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. 10. 2021: brzy všechno padne, (08.10.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 10. 2021: bude mnoho těch, kteří odpadnou (05.10.2021)
Nové knihy: Akita, krv a slzy Matky + Garabandal - Zjavenia Matky Božej nie sú mýtus (05.10.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 8. část - Návrat Stalina k starým praktikám po válce (28.09.2021)
Přijala poselství o Bolestném a Neposkvrněném Srdci Panny Marie - Bertha Petit (27.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 25. 9. 2021: Jste někdy slepí a hluší (26.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 9. 2021: Ďábel přitvrzuje (23.09.2021)
ZJEVENÍ PŘESVATÉ PANNY NA HOŘE LA SALETTSKÉ 19. září L. P. 1846 (19.09.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 14. 9. 2021: Církev je nyní zmatená kvůli hříchu (18.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 16. 9. 2021: Pán bude světlem každému z vás. (17.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 9. 2021: Vždy si najděte čas na modlitbu (12.09.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 7. část - Zásluhy Ruské pravoslavné církve a slavné vítězství P. Marie nad Hitlerem (10.09.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. a 4. 9. 2021: Nežijte lehkovážně (08.09.2021)
"Kámen půjde proti Kříži!" - Nové varování ze Sievernichu (29.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 28. 8. 2021: Pronásledování bude velké (29.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 6. část - Jak Kazaňská ikona Matky Boží pomohla Stalinovi porazit Hitlera (27.08.2021)
Panna Maria z Trevignano Romano již v r. 2017: Silná zbraň ochrany před nemocemi, které přijdou: Zasvěcení se jejímu Neposkvrněnému srdci (26.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 8. 2021: Společná modlitba vám pomůže. (25.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 8. 2021: Budou následovat zemětřesení .. (22.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 8. 2021: Ještě nejste připravené (19.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 15. 8. 2021: budou vás pronásledovat vaši přátelé a rodina (17.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 11. 8. 2021: Jsme v závěrečném boji (12.08.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 5. část - Nedostatečně rozvinutý sovětsky muniční průmysl a absentující motivace bránit totalitní (05.08.2021)
Neposkvrněná Čistota - Litmanová - 31. výročí zjevení + Promluvy vizionářky Ivetky (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 8. 2021: Antikrist se bude prezentovat jako muž míru (05.08.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 7. 2021: všechno se naplňuje (29.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 7. 2021: toto je nejtěžší období, jaké lidstvo prožívá. (25.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 18. 5. 2021: Zem brzy projde největší očistou. Voda zaplaví zem. (22.07.2021)
Poselství od Pána Ježíše z Trevignano Romano, 20. 7. 2021: Oživte svou duchovnost (21.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 4. část - Vražedná arogance Stalina (21.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 17. 7. 2021: Opět prosím o zasvěcení Ruska (18.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 13. 7. 2021: Vše se bude měnit před vašima očima (14.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. 7. 2021: Čtěte o pekle, očistci a nebi. (13.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 3. část - Stalinova válka proti Bohu + Diletantismus Stalina a ignorování hrozby německého útoku (09.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 6. července 2021: Jen modlitbou budete moci porazit zlo (07.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 3. července 2021: Neotáčejte se k Bohu zády (04.07.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 6. 2021: Modlete se za Církev (01.07.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 2. část (30.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 26. 6. 2021: Mít skutečnou víru (28.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 22. 6. 2021: Bude pronásledování (23.06.2021)
Karol Dučák: Panna Maria a diktátor Stalin, 1. část (22.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 6. 2021: Světlo víry je velmi slabé (18.06.2021)
Hlavní exorcista páter Amorth: páter Pio znal třetí fatimské tajemství (05.06.2021)
Jsem královna růžence. Jsem Královna vítězství. (05.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 6. 2021: Pronásledování už začalo (04.06.2021)
TREVIGNANO ROMANO: Obraz Božího milosrdenství začal ronit krvavé slzy - naléhavá výzva k obrácení (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 29. 5. 2021: ... i vy jste upadli do pokušení a pekelné pasti. (02.06.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 6. 2021: Mějte oči upřené na nebe. (02.06.2021)
Panna Maria Fatimská a jejích 7 mocných poselství; "Hodně se modlete a obětujte za hříšníky" (27.05.2021)
Mezinárodní modlitební den ke cti P. Marie, Matky všech národů - záznam (27.05.2021)
P. Dominik Chmielewski - poslední časy (video) (14.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 12. 5. 2021: Brzy se objeví antikrist (13.05.2021)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 1. část (13.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 8. 5. 2021: Už není čas. (10.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. 5. 2021: Jste uprostřed duchovního boje (09.05.2021)
Poslední proroctví sestry Lucie (07.05.2021)
Panna Maria Spoluvykupitelka, Prostřednice, Orodovnice (07.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 1. 5. 2021: Je čas na svědectví (04.05.2021)
Bl. Alžběta Canori Mora a její proroctví - 100 let před zjevením ve Fatimě (03.05.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 27. 4. 2021: Nebojte se... (28.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 24. 4. 2021: Proč nevěříte Bohu? (25.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 21. 4. 2021: Toto je čas zkoušky, ale nebojte se (22.04.2021)
POSELSTVÍ OD PÁNA JEŽÍŠE Giselle Cardi v Trevignano Romano 17. dubna 2021: Nyní se divíte, že jste v diktatuře a trpíte? (18.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 14. dubna 2021: vybraly jste si cestu světa, která nikam nevede. (16.04.2021)
Otec Matúš Marcin: vyjádření k poselstvím z Trevignano Romano + nejvážnější poselství (13.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 10. dubna 2021: Buďte pravými apoštoly (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 6. dubna 2021: Nenechte se oklamat slovy Zlého (12.04.2021)
Panna Maria Giselle Cardi, Trevignano Romano, 3. dubna 2021: Modlete se pod křížem (08.04.2021)
Ježíšovo a Mariino utrpení neskončilo, oni trpí i dnes (02.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Pán Ježíš Maria Giselle Cardi, 30. 3. 2021: Svěřte všechno mně, jediné kotvě spásy (01.04.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 28. 3. 2021: časy se urychlily (29.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 23. 3. 2021: budu vás chránit svým pláštěm (24.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 20. 3. 2021: doba být skutečnými muži a ženami víry (21.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. 3. 2021: POZOR ohledně očkování (18.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 9. 3. 2021: CHRAŇTE SVÉ DĚTI, MODLETE SE ZA SVÉ VLÁDCE (11.03.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 3. března 2021: BRZY, BOŽÍ SPRAVEDLNOST (07.03.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima, Akita 2. část (22.02.2021)
Poselství Trevignano Romano - Panna Maria Giselle Cardi, 16. únor 2021 (22.02.2021)
Tři varování Panny Marie - La Salette, Fatima a Akita: 1. část (20.02.2021)
P. Dominik Chmielewski - Moc Neposkvrněného početí (12.02.2021)
Lurdy odhalují jedno z největších dosud skrytých tajemství! (12.02.2021)
Panna Maria Dobrého díla předpověděla úpadek naší moderní doby (11.02.2021)
Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie zachrání svět (11.02.2021)
Pán Ježíš Giselle Cardi v Trevignano Romano 20. ledna 2021: JAKO POTULNÝ ŽEBRÁK + dvě modlitby (03.02.2021)
Panna Maria Giselle Cardi 26. ledna 2021: NASTALA DOBA PŘEDPOVĚZENÁ OD FATIMY (02.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 21. ledna 2021: ROZHODNI SE! (01.02.2021)
Poselství P. Marie Giselle Cardi z Trevignano Romano, 30. ledna 2021: TAKOVÁ JE DOBA (01.02.2021)
Maria, proč pláčeš (úryvek z knihy) (20.01.2021)
„…svět spěje ke svému konci! … Konec je Láska! (31.12.2020)
Nesmírná síla Matky Boží v díle sv. Ludvíka de Montfort (30.12.2020)
Karol Dučák: Buďme navždy vděční Panně Marii a svatému Janu Pavlu II.! (23.11.2020)
Poselství z Trevignano Romano, 17. listopadu 2020: (21.11.2020)
Poselství G. Cardi: Lži budou dobře zorganizované (13.11.2020)
Utvořte se mnou velkou síť lásky a záchrany po celém světě! (26.10.2020)
(Další) poselství z Trevignano Romano, 13. říjen 2020 (19.10.2020)
Poselství z Trevignano Romano (13.10.2020)
La Saletta - výzva k obrácení (19.09.2020)
Film Fatima: Mohl to být sladký kýčovitý film (28.08.2020)
Co také řekla vizionářka Ivetka poutníkům v Litmanové (18.08.2020)
Litmanovská vizionářka Iveta: Vzpomínka na první den zjevení po 30ti letech - 1.- 4. část (13.08.2020)
Zázrak plačícího obrazu Panny Marie (31.07.2020)
Matka Boží a dvě něžné světice potvrzující stejné poselství (29.07.2020)
S krvavými slzami Panny Marie se spojuje tajemství (13.07.2020)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 1 - Fatimské soboty (13.07.2020)
Proč Panna Maria pláče - nové zpracování přednášky o. Martina Dudoka z Litmanové (07.07.2020)
Kázání P. Harvilika: Koho to je cíl? No kdo to nevidí, mi řekněte? Jak může Eucharistie nakazit? (Video) (02.07.2020)
Biskup Schneider složil modlitbu zasvěcení Ruska Panně Marii (30.06.2020)
Arcibiskup Viganò: Panna Maria naléhavě varuje před odpadlictvím (21.06.2020)
Nový film: FATIMA (2020) (13.05.2020)
Prof. MUDr. Vladimír Krčméry: KORONAVIRUS BOŽÍ VAROVÁNÍ (12.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ, 13 díl: Papež Pius, Fatima a zázrak obratu v druhé světové válce (11.05.2020)
Jedno z nejvýznamnějších zjevení Panny Marie po Fatimě: Zjevení v Garabandalu (14.04.2020)
Stará ikona Bohorodičky začala vylučovat myro (11.04.2020)
Ve Fatimě bylo zasvěceno 24 zemí Ježíši a Panně Marii uprostřed pandemie koronavirus (28.03.2020)
Pane, smiluj se nade mnou, hříšným! - Poselství Ježíše skrze Vassulu Ryden z 13. 3. 2020 (19.03.2020)
"Jak se můžeme sjednotit se dvěma zraněnými a krvácejícími Srdci, (18.03.2020)
20. únor - SVÁTEK SLZ PANNY MARIE (+ růženec k jejím slzám) (20.02.2020)
Film: Tajemství z Fatimy. Třináctý den. (20.02.2020)
Ivetka z Litmanové: Panna Maria chce, abychom žili upřímně a jednoduše (26.11.2019)
Zjevení Panny Marie Bolestné v Castelpetroso (07.11.2019)
P. Jozef Maretta - Dávajte si pozor na... (přednáška známého exorcisty) (09.10.2019)
Poznat poselství z La Saletty (20.09.2019)
Na co čekal Leonid Brežněv (12.08.2019)
Ruženec z Fatimy - přímý přenos dnes (12. 8.) ve 22:30 hodin (12.08.2019)
Matka všech národů - zjevení v Amsterdamu (30.05.2019)
Costa Concordia - Boží znamení? (postní úvaha) (18.03.2019)
Téměř neznámé fatimské zázraky s vodou a zemí (07.02.2019)
Plní se slova, která řekla Panna Maria ve Fatimě (06.02.2019)
Nové internetové stránky SPOLEČENSTVÍ DVOU SRDCÍ LÁSKY (06.02.2019)
1. soboty u minoritů v Brně - pozvání (nejen) pro Rytíře a Rytířky Neposkvrněné (03.01.2019)
Zjevení Panny Marie v Laus (02.01.2019)
Když Nebeská Maminka pláče .. (28.11.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin 3. část (18.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2b) (13.10.2018)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 11 - Fatimské zjevení a závěr dějin část 2a) (10.10.2018)
Nová invokace a svátek "Královny a Matky posledních časů" (28. 8.) - biskup Nikaragui zve na slavení svátku Panny Marie + Novéna (28.08.2018)
Obnova církve krví (souvislost poselství z Fatimy a Akity - Japonska) (16.06.2018)
TURZOVKA - Šedesát let Hory Panny Marie (16.06.2018)
P. Pavel M. Sigl: Skrze Marii, Matku všech národů, nám Bůh ukazuje cestu k pravému míru (30.05.2018)
Znamení ? - kývající se růženec Panny Marie Růžencové na bazilice v Pompejích (video) (18.04.2018)
Propojení mezi Fatimou a pátrem Piem (15.04.2018)
Ikona Královny z Kolomenskoje (08.04.2018)
Potrat a homosexualita jsou "živým odrazem pekla," arcibiskup San Francisca (22.03.2018)
Svatý Josef a jeho úloha ve fatimském 'Zázraku slnuce', na kterou se zapomnělo (19.03.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 5 - Neomarxismus v současném světě (13.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 4 - "Fatima a Portugalsko" (12.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 3 - Důkazy pravosti fatimských zjevení (11.02.2018)
Konference "Fatima - poselství tragédie či naděje?" 2 - "Rusko rozšíří své omyly do celého světa" (10.02.2018)
Nově objevený dopis sr. Lucie papeži Pavlu VI. varuje před "zmatkem a chaosem" v Církvi (29.11.2017)
FATIMA: PUTOVÁNÍ SOCHY PANNY MARIE (27.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V TUY (13.11.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ V PONTEVEDRA (29.10.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (128) 100 let od zjevení ve Fatimě a Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR). (25.10.2017)
Tajuplná Fatima (21.10.2017)
Brožurka TÉ PANÍ, JEŽ ZEM NAŠI NAVŠTĚVUJE ke stažení (21.10.2017)
Kardinál Burke vyzývá k zasvěcení Ruska tak, "jak to požadovala Panna Maria" (17.10.2017)
Co radí sestra Lucie po fatimských zjeveních? Modlit se. Každý den. (14.10.2017)
Animovaný film pro děti: FATIMA - DEN, KDY SLUNKO TANCOVALO - příběh z Fatimy + Večeřadlo s dětmi (12.10.2017)
„Obraťte se a věřte evangeliu“ (11.10.2017)
Zásvětná modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii (07.10.2017)
Národní pouť Fatima 2017 (07.10.2017)
JUBILEUM FATIMY 2017 V ČESKÉ REPUBLICE - 7 října: Koclířov - odevzdání Panně Marii a skrze ni zasvěcení naší země Bohu - vysílá TV NOE (06.10.2017)
Právě probíhající konstelace na nebeské obloze je až neuvěřitelně v souladu s vizí v biblické knize Zjevení (23.09.2017)
FATIMA: PÁTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (19.09.2017)
Fatimské jubileum v brněnské diecézi (12.09.2017)
FATIMA: ČTVRTÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (06.09.2017)
Fatimská sobota - košická katedrála - 2. září 2017 - promluva (04.09.2017)
Pastýřský list našich biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (02.09.2017)
Sluneční zázrak ve Fatimě (17.08.2017)
Promluva Mons. Bernarda Bobera, košidkého arcibiskupa na srpnové Fatimské sobotě v Obišovciach (07.08.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ II (31.07.2017)
Církev v roce 2017: Fatima versus Lutherova revoluce ... doporučujeme! (20.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ TAJEMSTVÍ I (17.07.2017)
FATIMA: TŘETÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (13.07.2017)
„Lenin věčně živý“ aneb kruh se uzavírá (10.07.2017)
FATIMA: DRUHÉ ZJEVENÍ PANNY MARIE (20.06.2017)
V Polsku obnovili svěření (zasvěcení) vlasti Neposkvrněnému srdci Panny Marie (15.06.2017)
Fatimské poselství a varování pro český a slovenský národ (10.06.2017)
FATIMA: PRVNÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE (08.06.2017)
Film: Fatima - Poslední tajemství (česky) (06.06.2017)
FATIMA: ZJEVENÍ ANDĚLA (06.06.2017)
Fatima a 20. století - přednáška PhDr. Radomíra Malého (05.06.2017)
Pět překvapujících odhalení třetího tajemství Fatimy (28.05.2017)
'Ve Fatimě se opakuje zásadní poselství křesťanství' (21.05.2017)
Proč se Panna Maria Fatimská tak zajímá o Rusko (17.05.2017)
Ronald Reagan, Jan Pavel II. a Fatima (16.05.2017)
Politicky nekorektní, ale evangelní poselství Fatimy (14.05.2017)
O názvu poutního místa Fatima (14.05.2017)
DNES! 100 let od Fatimy. Zjevení Panny Marie Fatimské (výňatky - vidění pekla +) (13.05.2017)
FATIMA: PRAMENY A LITERATURA (10.05.2017)
Kard. Martins: poselství z Fatimy nebylo nikdy tak aktuální (10.05.2017)
FATIMA: CHRONOLOGIE UDÁLOSTÍ (26.04.2017)
DOPORUČUJEME! de Mattei: Abychom zachránili Církev, musíme zasvětit Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (25.04.2017)
Papež bude ve Fatimě kanonizovat Františka a Hyacintu Martovy (21.04.2017)
Další potvrzení slov otce Dollingera o kardinálovi Ratzingerovi a Fatimě (03.04.2017)
FATIMA: BOŽÍ PROZŘETELNOST PŘIPRAVUJE ZJEVENÍ (01.04.2017)
Schválen zázrak na přímluvu fatimských dětí (25.03.2017)
Čtvero výročí na dvou frontách (21.03.2017)
Meditace řeckokatolického biskupa Petra Rusnáka o Fatimě (14.03.2017)
NEBE VŽDY ODPOVÍ! Boží reakce na zasvěcení Mariinu Srdci podle výzev fatimského poselství (09.03.2017)
Sestra Lucia z Fatimy blíže k blahořečení (23.02.2017)
Vítězství Srdce a Kříže - odkaz Fatimy, list o. arcibiskupa B. Bobera (15.02.2017)
100 let od Fatimy: První velké tajemství - kráčejme s andělem (06.02.2017)
Aktuálnost Fatimských poselství. (videopřednáška) (17.01.2017)
Fatima: 99 let od zázraku slunce (06.01.2017)
Odkaz Fatimy v době konfliktů (21.11.2016)
Začínáme 100. Výročí Fatimy (13. května 2017)
Fatima - finále dějin
(13.10.2016)
Fatima a její předchůdce (11.10.2016)
La Saletta - Plačící Panna Maria vybízí k pokání (19.09.2016)
O zjevení Panny Marie v La Salettě ve Francii 19. září 1846 (19.09.2016)
Poslední zápas bude za manželství a rodinu, vizionářka z Fatimy svěřila svá tajemství kardinálovi (13.07.2016)
Fatima a zasvěcení Ruska - fakta (12.05.2016)
TV: FATIMA - film + možnost stáhnutí knihy sestry Lucie (12.05.2016)
Fatimské kaple terčem útoku (13.02.2016)
Čas spásy + 13. říjen - III. Fatimské tajemství (14.10.2015)
Fatima změnila dějiny světa (12.05.2014)
FATIMA - MÍSTO ZÁZRAKŮ + POSELSTVÍ Z FATIMY (12.05.2014)
Soška P. Marie z Fatimy u Benedikta XVI. (+ krátké video) (17.10.2013)
Fatima: Cesta k míru - přednáška (13.10.2013)
Matka všech národů - modlitbou za vyhlášení pátého mariánského dogmatu (18.05.2013)
Den anděla Fatimy - portugalský státní svátek (01.10.2012)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 11. 2021 | 152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace