Zajímavé...

Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů

Bible Evangelijní úryvek Čtvrté postní neděle (cykl. A - Jan 9, 1 - 41) nabízí příběh uzdravení slepého od narození.  

Pán Ježíš přišel do Jeruzaléma na židovský svátek stánků. Tento svátek se slaví na podzim a má dva rozměry.
Prvním je vzpomínka na dobu 40 letého putování po poušti. Z toho je odvozen název svátku, když Izraelité vedení Mojžíšem putovali 40 let po poušti a bydleli ve stanech.
Druhým rozměrem svátku je poděkování Bohu za celoroční úrodu.

V jeruzalémském chrámu měli na tento svátek židovské ženy privilegium zapálit světla, která osvětlovala Nádvoří žen. Byl to čas, kdy se už dny krátily a noci prodlužovaly, takže si chtěly ještě jakoby prodloužit světlo. Duchovním odkazem bylo, že tím pravým světlem je Bůh. Na závěr tohoto svátku levité scházeli do nádrže (rybníka) Siloe. Nabrali tam vodu a v procesí ji nesli do jeruzalémského chrámu, kde ji vylili na oltář. Tímto úkonem prosili o hojnost vody, protože za několik týdnů po svátku nastává ve Svaté zemi období dešťů.

Kristus - pravé Světlo

V pozadí zmíněného zvyku žen lépe rozumíme slovům Pána Ježíše, který říká: "Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa." (Jan 9, 4 - 5). Pán Ježíš se prohlásil za světlo světa. Už to jednou řekl bezprostředně v předchozí 8. kapitole: "A Ježíš jim zase řekl: "Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života." (Jan 8, 12) V příběhu o uzdravení je tento rozměr Krista - Světla ještě více zdůrazněn. Člověk, který nikdy neviděl denní světlo, uzdravením dostává dar od Pána, že vidí. Více než jen tělesný zrak, dostává světlo víry, neboť v Ježíši Kristu poznává Mesiáše. Boží slovo i nám dnes říká, že Boží Syn je Světlem světa, je světlem pro náš život. Když chceme vidět věci, když chceme vidět na cestu, potřebujeme světlo slunce a večer používáme světlo svíček, žárovek a baterek. Když chceme vidět náš život, když chceme vidět na cestu, kterou se ubírat za štěstím, potřebujeme Světlo, jímž je Kristus. Je pro nás Kristus skutečně tím Světlem? Nebo raději hledáme různé jiné alternativy v domnění, že díky nim lépe a snadněji uvidíme na svůj život?

Duchovní zrak

Celá diskuse mezi uzdraveným a jeho rodiči na jedné straně a židovskými představenými na straně druhé, se v celém příběhu točí kolem jediné věci: jak to, že slepý od narození nyní vidí?  

Evangelijní příběh je o uzdravení duchovního zraku. V našich vztazích zažíváme něco podobného. Děti mají tělesné oči zdravé, a přece nevidí, co všechno pro ně obětují rodiče. Manžel může mít tělesné oči v pořádku, a přece nevidí, co všechno obětuje pro něj a pro rodinu jeho manželka a naopak. Pod vlivem Božího slova nezapomínejme na vděčnost, tzn. mít oči srdce, které vidí.

Dívat se očima Boha

V prvním čtení této čtvrté postní neděle se čte příběh o tom, jak soudce a prorok Samuel šel do Betléma, aby mezi Jišájovými syny ustanovil nového izraelského krále. Samuel přistupuje k volbě na základě lidských kritérií, tzn. aby měl pořádnou postavu, pěkný vzhled, vždyť král musí reprezentovat, a proto musí dobře vypadat. Bůh napomíná Samuela: "Nehleď na jeho tvář ani na výšku postavy; tohoto jsem si nevybral. Já nehledím jako člověk. Člověk vidí pouze vnějšek, ale Pán vidí do srdce." (1 Sam 16, 7)

Určitě by jinak vypadala manželství, kdyby si mladí lidé vybírali budoucí manžele nikoli podle toho, jestli už má koupený byt a jestli má nadprůměrný plat, aby i po případném rozvodu, bylo o ně a děti postaráno, ale pokud by kritériem výběru byl charakter a chování člověka.
Určitě by jinak vypadalo fungování naší společnosti, kdyby na řídící místa byli vybíráni lidé podle odbornosti a charakteru. Máme se naučit dívat na náš život za pomoci Krista, neboť pouze On nám dává světlo pro naše srdce.

Víra jako neustálý proces

  V evangelním úryvku Pán Ježíš říká slepému: "Jdi, umyj se v rybníku Siloe." (Jan 9, 7) Evangelista Jan uvádí překlad názvu Siloe = "Poslaný", což je odvozeno od hebrejského slovesa "Salah" = "poslat". Kristus v těchto slovech projevuje jistou ironii.

Krátce předtím mluví o svém Otci jako o tom, který "mě poslal", tzn. Boží Syn je poslaný. Četli jsme to i minulou neděli v příběhu o Samaritánce, když Pán vysvětluje svým učedníkům: "Mým pokrmem je plnit vůli toho, který mě poslal." (Jan 4, 34) V Janově evangeliu se s tímto spojením setkáváme na více místech. V čem spočívá ironie? Ježíš Kristus je "Siloe", On je Poslaný, to on způsobil, že slepý vidí a ne voda v nádrži. Uzdravenému to pomaličku dochází, kdo je ten muž, který ho uzdravil. Nejdříve je to "člověk, který se jmenuje Ježíš", pak je to "prorok", následně je to "ten, který je od Boha", až nakonec věří v Syna člověka a klaní se mu, tzn. vzdává Ježíši úctu, která patří jedině Bohu, neboť Ježíš je Bůh.

Příběh nám ukazuje, že víra je proces postupného poznávání Boha, jeho místa a jeho působení v našem životě. Někteří v tomto procesu mohou zůstat zaslepeni do konce života, jiní zůstanou někde na půli cesty ...
A kde se nacházím já?
Pomáháme jiným, aby našli v životě toto světlo Krista?

Domácí bohoslužba

Pod vlivem evangelijního úryvku si všimněme křestní liturgie Církve. Sestává ze symbolu vody a světla. Jsme pokřtěni vodou. Kristus nás obmyl od dědičného hříchu a od všech hříchů, stali jsme se Božími syny a dcerami a členy Církve. Při křtu je rodičům a kmotrům předána křestní svíce se slovy: "Přijměte světlo Kristovo." Využijme tuto neděli jako poděkování za dar víry.

Jelikož se nemůžeme zúčastnit nedělních bohoslužeb, pokud máme doma svěcenou vodu, navrhuji učinit v domácnostech malou rodinnou bohoslužbu, při které si obnovíme své křestní sliby. Obnovme si závazek, že Kristus bude v našem životě vždy naším Světlem. Položme na stůl křížek. Zapalme si svou křestní svíci, nebo třeba i obyčejnou svíci. Přečtěme si nedělní úryvek, nebo příběh o křtu Ježíše (Mt 3, 13 - 17). Vyznejme - recitujme Vyznání víry a na závěr řekneme: "Toto je víra naše, toto je víra Církve. Tuto víru vyznáváme a ona je naší slávou v Ježíši Kristu našem Pánu. Pak může každý člen rodiny říci nějakou prosbu (za rodinu, za Církev, za náš národ, za zdraví a ukončení pandemie apod.). Vzývejme o přímluvu našich křestních patronů a dalších světců, které máme v úctě, zvláště Boží matku. Pak se pomodleme Otčenáš, Zdrávas a Sláva. Můžeme přidat desátek z Růžence světla - který byl pokřtěn v řece Jordánu. Na závěr otec nebo matka rodiny pokropí všechny svěcenou vodou.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 20. 3. 2020 naleznete zde

 sferrario1968, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.comSdílet

Související články:
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C) (13.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 03. 2020 | 2551 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace