Hesla

Zveršované pašije podle sv. Lukáše

Evča Přinášíme zde zveršované pašije podle svatého Lukáše, které se zpívají na Květnou neděli C.

Zveršované pašije podle svatého Marka ZDE.


Volně zpracované verše podle pašijí sv. Marka ZDE.


Zveršované pašije podle svatého Matouše ZDE.


Zveršované pašije podle svatého Jana ZDE.


Evangelium najdete ZDE.


S učedníky zasedl,
svůj hlas k nim pak pozvedl.

Začali se všichni ptát,
kdo chce zradu udělat?

Hrozná pravda je tu dána:
Běda, kdo chce zradit Pána.

Ptát se: Jsem já největší?
To člověku nesvědčí.

Pán odkázal žákům svým:
Velký ať je maličkým.

Představený ať jen touží
chovat se jak ten, co slouží.

V mých zkouškách jste vytrvali,
zatím jste mě nezklamali.

Šimone, satan si žádá
zkoušet věrné z mého stáda.

Prosil jsem, ať vytrváš,
ať dál víru v srdci máš.

A ty, až se obrátíš,
ať své bratry utvrdíš.

Dřív, než ten čas zrady nastal,
Petr se na chvíli chvástal.

Teď se tváříš, že jsi náš,
zapřeš třikrát, že mě znáš.

To, co bylo napsáno,
ať je na mně konáno.

Naplní se, co dřív psali,
k zločincům ho počítali.

Modlitba ta kdeco změní,
nepřijdeš do pokušení.

Na zem si pak Ježíš klekl,
naplno vše Otci řekl.

Pán svůj souhlas Otci dá:
Ať se stane vůle Tvá.

Anděl se mu ukazuje,
útěchu mu poskytuje.

Satan si to vyžádal,
aby vás směl tříbit dál.

A ty až se obrátíš,
svoje bratry utvrdíš.

Pro tebe nic těžké není,
půjdu rád i do vězení.

Na smrt bych pro tebe šel,
kdyby tys to, Pane chtěl.

Třikrát zapřeš, že mě znáš,
netvrď tedy, že rád máš.

Jestlipak jste strádali,
když jste měšec nebrali?

Měšec si do kapsy dej,
kup si meč a plášť prodej.

Mezi zločince byl dán,
k darebákům přičítán.

Kousek od nich odešel,
v pokleku se modlit chtěl.

Mdloby na mě přitom jdou,
zažil úzkost smrtelnou.

Ježíš si pak na zem klekl,
krvavý pot na zem tekl.

K učedníkům potom šel,
probudit je znovu chtěl.

Houf lidí se objevil,
Jidáš k němu přistoupil.

Jidášova tragedie
za polibkem zradu kryje.

Máme mečem zasáhnout,
než nás zajmou do svých pout?

Ježíš ucho uzdravil,
tvrdý zásah napravil.

Veleknězův služebník,
neřekl mu ani dík.

Tohle je vaše hodina,
temnota tím teď začíná.

Násilím to řešili,
Ježíše se zmocnili.

Kam ten průvod směřoval,
Petr z dálky sledoval.

Petr k ohni přisedl,
odvahu svou předvedl.

Ten byl s nimi - služka říká,
pohlížeje na Petříka.

Kolem ohně sesedli,
tak to nyní provedli.

Já to dobře vím,
ten byl taky s ním.

Petr zapřel zase znova,
neměl říkat tato slova.

Petr k ohni přisedl,
zapření pak provedl.

Služka ho pak uviděla,
že ví, kým je, říci chtěla.

Zapření se takto má:
Zatloukal, že Krista zná.

Kohout nám vždy připomíná:
Zapřít Krista - strašná vina.

Přesto, že měl Krista rád,
zapřel, že je kamarád.

Vždyť jsi také z Galileje,
Petr cítí: zle je, zle je!

Muži Krista hlídali,
bili ho a týrali.

Oči Kristu zavázali.
"Kdo tě bacil?" se ho ptali.

Vůbec Kristu nepomohli,
rouhali se, jak jen mohli.

A hned, jak se rozednilo,
předvedení před soud bylo.

Přiznej, jsi-li Mesiáš,
teď tu možnost od nás máš.

Vy hrajete svévoli,
ať vám řeknu cokoli.

Jednu věc můžete vědět,
vedle Boha budu sedět.

Od Ježíše to slyšeli,
žaloby dál už nechtěli.

Shromáždění povstalo,
na cestu se vydalo.

K Pilátovi Krista hnali,
tam na něho žalovali.

Žaloba se předloží:
On říká: Jsem Syn Boží.

Žalobci vše převrací:
"On náš národ rozvrací."

Pilát se pak Krista ptal:
"Řekni, jsi židovský král?"

Neshledávám provinění,
tenhle člověk vinen není.

Naléhali, říkali:
"Vzbouřence jsme vydali."

Svým učením pobuřuje
v Galileji, v Judsku, všude.

Ten člověk je z Galileje?
Tak trochu se Pilát směje.

K Herodovi odeslán
od Piláta Kristus Pán.

Běžte si za Herodem,
řekl Pilát židům všem.

Herodes se radoval:
Krista spatřit si dřív přál.

Tak, jak mnozí lidé dnes,
zázraky chtěl Herodes.

Na otázky Herodovi
Ježíš mlčí, neodpoví.

On chtěl zázrak uvidět,
na počkání, přímo hned.

Žalobci dost žalovali
Herodovi - tomu králi.

Nenašel jsem provinění,
k odsouzení zrady není.

Lid učením pobuřuje,
za to si smrt zasluhuje.

Z Galileje pochází?
K Herodovi vyrazí.

Herodes tam v těch dnech byl,
Jeruzalém navštívil.

Hodně o něm dříve slyšel,
byl rád, že teď k němu přišel.

Otázek mu kladl dost,
Ježíš mlčel - tichý host.

Velekněží tam též stáli,
s učiteli žalovali.

Přátelství se nastolilo,
vladařům se lépe žilo.

Jen nám propusť Barabáše,
to je nyní vůle naše.

Barabáš byl buřič, vrah,
naháněl všem slušným strach.

Pilát znovu naléhal,
Ježíši by volnost dal.

Ježíše chtěl propustit,
s nevinným nic nechtěl mít.

Piláte, znáš úkol svůj,
teď Ježíš ukřižuj.

Co špatného udělal?
Vinu jsem v něm neshledal.

Co udělám, už teď vím,
po trestu jej propustím.

Křik lidu se stupňoval,
nakonec to Pilát vzdal.

Darebáka propustil
a Ježíše odsoudil.

Šimona pak zadrželi:
Pomoz s křížem - po něm chtěli.

Velký zástup za ním šel,
podívanou vidět chtěl.

Ženy nad ním naříkaly,
slzy pro něj vyplakaly.

Nad sebou spíš zaplakejte,
nad výchovou špatnou lkejte.

Nad sebou a dětmi plačte,
zamyslet se nad tím račte.

Blahoslavím nerodící
a též ženy nekojící.

Ženy nad ním naříkaly,
mnoho slzí vyplakaly.

Hory, vy nás zasypejte,
pahorky, nám příkrov dejte.

A ty prsa nekojící
blahoslaví Pán trpící.

Dva zločince s ním též vedli,
my nevíme, co však svedli.

Na kříže je přibíjeli,
postavit pak kříže měli.

Žalobci se vysmívali,
druhým špatný příklad dali.

Pán zůstával klidný - tichý,
Otče, odpusť jejich hříchy.

Jiným dříve pomohl,
sobě že by nemohl?

Dva zločince s sebou vzali,
kříže jim též uchystali.

Otče, nevědí, co činí,
tak jim odpusť, prosím, nyní.

Šaty mu též sebrali,
pak los o ně metali.

Ježíš trpěl dál a dál,
lid se díval - kolem stál.

Říkáš, že jsi Mesiáš,
pomoz sobě, Pane náš.

Vojáci mu ocet dali,
smáli se - pij, židů králi.

Smál se mu i odsouzenec,
ten však neměl z trní věnec.

Což se Boha nebojíš?
Trpíš právem - však ty víš.

Nás soudili spravedlivě,
nevinný je souzen křivě.

Máme, co jsme zasloužili,
jeho křivě obvinili.

On nespáchal zlého nic,
nevím, proč má trpět víc.

V svém království pamatuj,
Ježíši, na povzdech můj.

Lotr má ráj přislíben,
dnes v něm bude účasten.

Dvanáct hodin odbilo,
tu se slunce ztratilo.

A pak přišlo znamení,
všude bylo zatmění.

Krvavá oběť je završena,
chrámová opona roztržena.

Otče, ducha poroučím,
svěřuji se rukám tvým.

Pak vydechl naposled
a vypustil ducha hned.

Setník Boha velebil:
Spravedlivý tento byl.

Ti, co se tam shromáždili,
v tu chvíli se v prsa bili.

Známí stáli opodál,
zvažovali, co teď dál.

Ženy, co ho provázely,
podívanou hroznou měly.

Josef, ten člen velerady,
v tu chvíli si věděl rady.

Za Pilátem Josef šel,
mrtvé tělo po něm chtěl.

Mrtvé tělo z kříže sňal,
zavinul a v svůj hrob dal.

Sobota už začínala,
práce se tím odkládala.

Ženy, co ho provázely,
pomazat ho pozděj chtěly.

Přikázání vážně braly,
sobotní klid zachovaly.

Hrobku ženy viděly,
víc udělat nesměly.

Viděly, kam tělo dáno
a jak bylo pochováno.

Ježíš židy odsouzen,
k Pilátovi odveden.

Před Pilátem stáli,
na Ježíše žalovali.

Pilát Ježíše se ptal:
"Ty jsi židovský král?"

Pilát řekl své mínění:
"Neshledávám provinění."

Že je Galilejec, když se Pilát doví,
pošle toho člověka k Herodovi.

Herodes se radoval,
Ježíše si vidět přál.

Ježíši se Herodes smál,
zpět k Pilátovi ho odeslal.

Pilát znovu najevo všem dal,
že vinu na něm neshledal.

Barabáše chtěli mít
a Ježíše odsoudit.

Pilát chtěl nesoudit
a Ježíše propustit.

"Ukřižuj ho, ukřižuj!"
Chtěli lidé stůj, co stůj.

Vůli lidu Pilát přijal
a Ježíše k trestu vydal.

Šimona z Cyrény zadrželi
a kříž na něho položili.

Na místě jež Lebka zvali,
Ježíše a lotry ukřižovali.

Členové rady tam stáli,
Ježíši se posmívali.

Ježíš naposledy zvolal
a svého ducha odevzdal.

V stanovenou hodinu,
započali hostinu.

Ježíš a sbor apoštolů
zasedli okolo stolu.

Pán svým blízkým oznámí:
Beránka chci jíst s vámi.

Velice jsem po tom toužil,
abych vám naposled sloužil.

Než podstoupí utrpení,
chléb a víno Pán promění.

Kalich s vínem pak Pán vzal,
svému Otci díky vzdal.

Na mou památku konejte
a všem lidem to hlásejte.

Ten kalich je smlouva nová,
uchovejte tato slova.

Potom vzal chléb a vzdal díky,
dával mezi učedníky.

Z úst Ježíše znělo:
Toto je mé tělo.

Ať jste staří, nebo mladí,
běda těm, co Pána zradí.

V mých zkouškách jste vytrvali,
budete vládnout jak králi.

Kdo z vás být největší touží,
ať vždy druhým s láskou slouží.

Až vše, Petře, pochopíš,
ať vše správně uchopíš.

Nouzi jste snad zakusili,
když bez měšce jste chodili?

Vezmi mošnu, měšec též,
ať dobře připraven seš.

Co je psáno, tak se stane,
mějte meče nachystané.

Meče mu dva ukázali,
Pán je stopnul, nechápali.

Nechápali jeho řeči,
chlubili se dvěma meči.

Ježíš však boj zastavil
a ucho mu uzdravil.

Jak na vraha jste vytáhli,
meče a kyje přitáhli.

I ve hrůze křižování
vytrval Pán v povolání.

Vojáci nepochopili,
po svém se Pána chopili.

Co se stalo, setník poznal,
okamžitě víru vyznal.

Nevědí, co dělají,
odpusť jim, co konají.

Lotr lotra okřikuje,
své svědomí vyburcuje.

Levý zvolil rouhání,
vpravo dělal pokání.

Sám se člověk rozhoduje,
kam svůj život nasměruje.

Nastala tma v celém kraji,
lotr slyší: Budeš v ráji.

Kdekdo urážky teď vrhá,
v chrámu se opona trhá.

Ti, co se tam shromáždili,
pak se všichni v prsa bili.

Setník Boha velebil,
kdekdo se teď v prsa bil.

A Boha se nebojíš?
Myslíš, že tak obstojíš?

Vojáci se posmívali
a ocet mu podávali.

Pán na kříži strašně trpí,
kdekdo ho okolo tupí.

Copak nejsi Mesiáš?
Tak teď buď zachránce náš.


Jak se dají tyto veršovánky využít?

Těch možností je mnoho. Nejlépe je si vybrat jedno z hesel a pak už s ním již pracovat a to např. takto:

- Vracení se k heslu před o po aktuální neděli může napomoci, aby poselství evangelia proniklo hlouběji do našeho života.

Dále je možno:
- Heslo si napsat na viditelné místo a častěji se k němu v myšlenkách vracet - myšlenky tímto směrem pomohou před myšlenkami prázdnými nebo nevhodnými.
- Heslo vyvěsit na kostelní nástěnku nebo na farní či jiný vhodný web.
- Heslo naučit děti a tak jim pomoci, aby si zapamatovaly důležitou myšlenku z evangelia pro svůj další duchovní růst.
- Heslo mohou katecheté a vyučující využít při katechezi nebo při různých soutěžích.
- Heslo se může stát inspirací pro hudebníky, aby jej zhudebnili jako krátký lehce zapamatovatelný popěvek.
- Heslo se v neposlední řadě může hodit i kazatelům, jako shrnující myšlenka jejich promluvy.
- Hesla nám mohou pomoci v diskuzích s dalšími lidmi, protože v nich je srozumitelně a snadno zapamatovatelně vyjádřeno to, co se nám někdy hůř formuluje a ne vždy býváme přesně pochopeni.
- Hesla se mohou stát inspirací pro ty, kdo mají básnické vlohy, aby vytvořili další, anebo z tohoto hesla vyšli při rozvinutí myšlenky v delší báseň.
- Hesla mohou využívat rodiče, kněží, katecheté a mnozí další i dlouhodoběji - nenárokujeme si na ně žádná autorská práva - jen ať slouží k evangelizaci...


Výzva:
Prosím ty, které tento nápad zaujal, a mají dar veršovat, aby pomohli vytvořit hesla na texty evangelií z dalších nedělí. Pokud mi je zašlete na marek@fatym.com do čtvrteční půlnoci, pokusil bych se vybrat ty nejlepší a do soboty zveřejnil na www. fatym.com. Věřím, že se takto může vytvořit poklad hesel k evangeliím a tím i účinná pomůcka pro mnohé. Díky všem předem MD.


misie

narciskyPříroda


Tábor v noci

Sdílet

Co ty a četba Bible?

Bibli jsem ještě nikdy nedržel v rukou. (Počet hlasů: 9)
(7.69 %)

Z Bible jsem přečetl jen kousíček. (Počet hlasů: 3)
(2.56 %)

Byla doba, kdy jsem se snažil z Bible něco přečíst. (Počet hlasů: 8)
(6.84 %)

Z Bible čtu, ale nepravidelně. (Počet hlasů: 53)
(45.30 %)

Z Bible čtu denně. (Počet hlasů: 18)
(15.38 %)

Nad Písmem svatým denně rozjímám. (Počet hlasů: 26)
(22.22 %)Celkem hlasovalo: 117
Související články:
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matěje, apoštola (14.05.2024)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční B (10.05.2024)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně B (09.05.2024)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční B (04.05.2024)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Filipa a Jakuba (03.05.2024)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční B (27.04.2024)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Marka A, B (25.04.2024)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vojtěcha A, B (23.04.2024)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční B (21.04.2024)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční B (13.04.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční B (06.04.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně (31.03.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zmrtvýchvstání Páně - večer (31.03.2024)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie B (30.03.2024)
Hesla k evangeliu Velkého pátku (29.03.2024)
Hesla k evangeliu Zeleného čtvrtku (27.03.2024)
Hesla k evangeliu Květné neděle B (24.03.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost svatého Josefa (19.03.2024)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní B (16.03.2024)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní B (09.03.2024)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní B (02.03.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní B (24.02.2024)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní B (17.02.2024)
Hesla k evangeliu na Popeleční středu (13.02.2024)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí B (10.02.2024)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí B (04.02.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Uvedení Páně do chrámu (02.02.2024)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí B (27.01.2024)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí B (20.01.2024)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí B (13.01.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně B (06.01.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Zjevení Páně (06.01.2024)
Hesla k evangeliu na slavnost Matky Boží Panny Marie (01.01.2024)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny B (30.12.2023)
Hesla k 2. čtení na svátek Svaté Rodiny B (30.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek svatých Mláďátek, mučedníků (27.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty (27.12.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Štěpána (25.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - ve dne (25.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - za svítání (24.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - v noci (24.12.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození Páně - vigilie (23.12.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní B (23.12.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní B (16.12.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní B (08.12.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu (08.12.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní B (02.12.2023)
Hesla k nedělnímu evangeliu - Ježíše Krista Krále cyklus A (25.11.2023)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí A (17.11.2023)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí A (11.11.2023)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí A (07.11.2023)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí A (28.10.2023)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí A (21.10.2023)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí A (14.10.2023)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí A (09.10.2023)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí A (01.10.2023)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí A (23.09.2023)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí A (16.09.2023)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí A (09.09.2023)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí A (02.09.2023)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí A (26.08.2023)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí A (19.08.2023)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí A (13.08.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně A (05.08.2023)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí A (02.08.2023)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí A (22.07.2023)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí A (21.07.2023)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí A (08.07.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (04.07.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Tomáše, apoštola (03.07.2023)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí A (01.07.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti sv. Petra a Pavla - ve dne (28.06.2023)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí A (25.06.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Narození sv. Jana Křtitele - ve dne (24.06.2023)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí A (20.06.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova A (16.06.2023)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí A (10.06.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Nejsvětější Trojice A (04.06.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého A (27.05.2023)
Hesla k evangeliu z vigilie Seslání Ducha svatého A (26.05.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční A (20.05.2023)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nanebevstoupení Páně A (18.05.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční A (13.05.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční A (06.05.2023)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy A, C (29.04.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční A (29.04.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční A (22.04.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle velikonoční (15.04.2023)
Hesla k evangeliu na sobotu velikonočního oktávu (14.04.2023)
Hesla k evangeliu na pátek velikonočního oktávu (13.04.2023)
Hesla k evangeliu na čtvrtek velikonočního oktávu (12.04.2023)
Hesla k evangeliu na středu velikonočního oktávu (12.04.2023)
Hesla k evangeliu na úterý velikonočního oktávu (10.04.2023)
Hesla k evangeliu na velikonoční pondělí (09.04.2023)
Hesla k evangeliu velikonoční vigilie A (08.04.2023)
Hesla k evangeliu na Květnou neděli A (02.04.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní A (25.03.2023)
Hesla k evangeliu na slavnost Zvěstování Páně (25.03.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle postní A (18.03.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle postní A (11.03.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní A (03.03.2023)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní A (25.02.2023)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí A (17.02.2023)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí A (11.02.2023)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí A (04.02.2023)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí A (28.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Obrácení svatého Pavla (25.01.2023)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí A (20.01.2023)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí A (14.01.2023)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně A (06.01.2023)
Hesla k evangeliu ke svátku Svaté Rodiny A (28.12.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní A (17.12.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní A (10.12.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní A (03.12.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní A (26.11.2022)
Hesla k evangeliu na slavnost Krista Krále C (19.11.2022)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí C (12.11.2022)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí C (04.11.2022)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí C (30.10.2022)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí C (23.10.2022)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí C (16.10.2022)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí C (12.10.2022)
Veršované vyprávění o marnotratném synu a Otcovém odpuštění (09.10.2022)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí C (01.10.2022)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí C (23.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty (21.09.2022)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí C (16.09.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Povýšení svatého kříže (14.09.2022)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí C (10.09.2022)
Hesla k evangeliu o svátku Narození Panny Marie (07.09.2022)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí C (03.09.2022)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí C (27.08.2022)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí C (20.08.2022)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí C (14.08.2022)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí C (06.08.2022)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí C (30.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jakuba, apoštola (25.07.2022)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Brigity švédské, patronky Evropy (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí C (23.07.2022)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí C (17.07.2022)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí C (09.07.2022)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí C (03.07.2022)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí C (26.06.2022)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí C (18.06.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle velikonoční C (28.05.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle velikonoční C (14.05.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle velikonoční C (07.05.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle velikonoční C (30.04.2022)
Hesla k evangeliu Květné neděle C (09.04.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle postní C (02.04.2022)
Hesla k evangeliu 4. postní neděle C (26.03.2022)
Hesla k evangeliu 3. postní neděle C (18.03.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle postní C (11.03.2022)
Hesla k evangeliu 1. neděle postní C (05.03.2022)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí C (26.02.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Stolce sv. Petra (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 7. neděle v mezidobí C (22.02.2022)
Hesla k evangeliu 6. neděle v mezidobí C (12.02.2022)
Hesla k evangeliu 5. neděle v mezidobí C (04.02.2022)
Hesla k evangeliu 4. neděle v mezidobí C (30.01.2022)
Hesla k evangeliu 3. neděle v mezidobí C (22.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle v mezidobí C (15.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Křtu Páně C (08.01.2022)
Hesla k evangeliu 2. neděle po Narození Páně (02.01.2022)
Hesla k evangeliu na svátek Svaté Rodiny C (26.12.2021)
Hesla k evangeliu 4. neděle adventní C (18.12.2021)
Hesla k evangeliu 3. neděle adventní C (11.12.2021)
Hesla k evangeliu 2. neděle adventní C (04.12.2021)
Hesla k evangeliu 1. neděle adventní C (28.11.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Ježíše Krista Krále, cyklus B (24.11.2021)
Hesla k evangeliu 33. neděle v mezidobí B (17.11.2021)
Hesla k evangeliu 32. neděle v mezidobí B (05.11.2021)
Hesla k evangeliu 31. neděle v mezidobí B (04.11.2021)
Hesla k evangeliu 30. neděle v mezidobí B (23.10.2021)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Lukáše, evangelisty (17.10.2021)
Hesla k evangeliu 29. neděle v mezidobí B (15.10.2021)
Hesla k evangeliu 28. neděle v mezidobí B (09.10.2021)
Hesla k evangeliu 27. neděle v mezidobí B (01.10.2021)
Hesla k evangeliu 26. neděle v mezidobí B (25.09.2021)
Hesla k evangeliu 25. neděle v mezidobí B (18.09.2021)
Hesla k evangeliu 24. neděle v mezidobí B (10.09.2021)
Hesla k evangeliu 23. neděle v mezidobí B (04.09.2021)
Hesla k evangeliu 22. neděle v mezidobí B (27.08.2021)
Hesla k evangeliu 21. neděle v mezidobí B (22.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15.08.2021)
Hesla k evangeliu 20. neděle v mezidobí B (15.08.2021)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevzetí Panny Marie - vigilie (14.08.2021)
Hesla k evangeliu 19. neděle v mezidobí B (08.08.2021)
Hesla k evangeliu 18. neděle v mezidobí B (30.07.2021)
Hesla k evangeliu 17. neděle v mezidobí B (24.07.2021)
Hesla k evangeliu 16. neděle v mezidobí B (18.07.2021)
Hesla k evangeliu 15. neděle v mezidobí B (10.07.2021)
Hesla k evangeliu 14. neděle v mezidobí B (03.07.2021)
Hesla k evangeliu 13. neděle v mezidobí B (26.06.2021)
Hesla k evangeliu 12. neděle v mezidobí B (20.06.2021)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova B (11.06.2021)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí B (05.06.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice B (29.05.2021)
Hesla k evangeliu o slavnosti Seslání Ducha Svatého B (22.05.2021)
Zveršované pašije podle sv. Marka (28.03.2021)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí B (15.02.2021)
Vymysli i ty heslo, aneb výzva pro ty, kteří se by se připojili (19.11.2020)
Hesla k evangeliu o slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Hesla k evangeliu na svátek Šimona a Judy, apoštolů A, C (27.10.2020)
Hesla k evangeliu o svátku sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela A, C (29.09.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost sv. Václava (27.09.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Bartoloměje (23.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka (10.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, patronky Evropy (08.08.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Benedikta, patrona Evropy (10.07.2020)
Hesla k evangeliu na slavnost Těla a Krve Páně A (10.06.2020)
Hesla na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze A (03.06.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Jana Nepomuckého (15.05.2020)
Hesla k evangeliu na památku Panny Marie Prostřednice všech milostí - 8. 5. (08.05.2020)
Zveršované pašije podle sv. Matouše (26.04.2020)
Zveršované pašije podle svatého Jana (30.03.2020)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí A (24.02.2020)
Hesla k evangeliu 8. neděle v mezidobí A (23.02.2020)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Mikuláše (05.12.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Ondřeje (29.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek sv. Anežky České (11.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Posvěcení lateránské baziliky (09.11.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně C (05.08.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova C (27.06.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Narození sv. Jana Křtitele - vigilie (23.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Těla a Krve Páně C (19.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti Nejsvětější Trojice C (15.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze C (12.06.2019)
Hesla k evangeliu o slavnosti seslání Ducha Svatého C (08.06.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Navštívení Panny Marie (30.05.2019)
Hesla k evangeliu na slavnost Nanebevstoupení Páně C (28.05.2019)
Hesla k evangeliu 6. neděle velikonoční C (23.05.2019)
Hesla k evangeliu 11. neděle v mezidobí C (10.03.2019)
Hesla k evangeliu 10. neděle v mezidobí C (04.03.2019)
Hesla k evangeliu 9. neděle v mezidobí C (03.03.2019)
Hesla k evangeliu na svátek Narození Panny Marie B (07.09.2018)
Hesla k evangeliu na svátek Proměnění Páně B (05.08.2018)
Volné verše na pašije podle sv. Marka (11.06.2018)
Hesla k evangeliu na svátek stolce sv. Petra (20.02.2018)
Hesla k evangeliu Popeleční středy (13.02.2018)
Nový nápad - hesla k nedělnímu evangeliu (17.11.2017)
| Autor: P. Marek Dunda | Vydáno dne 10. 04. 2022 | 5304 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace