Knihy

Zpěvník Směr Velehrad

Velehrad 2009 Zpěvník Směr Velehrad s písněmi a modlitbami, které se využívají při pěší pouti na Velehrad. Naleznete zde nejen řadu písní, ale i ranní i večerní chvály, modlitbu během dne, kompletář, modlitbu k Panně Marii jeníkovské, bavorské litanie a mnohé další.
1 BOŽÍ LÁSKA
R: Boží láska je jako slunce, ta je vždycky všude přítomná.
1. Otevři své srdce a vem si jí, kolik chceš.
2. Nikdy mrak nezastíní tu lásku, kterou má Bůh k nám.
3. Dej tuto lásku i dále, také tomu, který nechce tě mít rád.
4. Změnit může i tebe, když svolíš ještě dnes.

2 BOŽÍ RADOST JAK ŘEKA
1. /: Boží radost jak řeka, Boží radost jak řeka, Boží radost, ať plní duši mou. :/
2. Boží láska ...
3. Boží pokoj ...
4. /: Boží radost jak řeka, Boží láska jak řeka, Boží pokoj, ať plní duši mou. :/

3 VELEHRAD (JENÍKOV) JE CÍL
R: Pane můj, prosím, dej mi více sil, ať rád nesu dál každodenní kříž.
Pane můj, prosím, abych věrný byl, vždyť každým krokem nebe je mi blíž.
1. Velehrad (Jeníkov) je cíl,
společně tam putujem, za Marií jdem, ta nás vede k Ježíši,
za dar víry teď s Marií ho prosíme, pevně věříme, co je dobré, vyslyší.
2. za naději 6. i za mírnost 10. za Oldřichov
3. za dar lásky 7. i za moudrost 11. i za Lahošť
4. za pokoru 8. i za Čechy 12. i za Hudcov
5. za statečnost 9. za Jeníkov 13. i za své blízké
14. za naši zem

4 DIVNÉ TO VĚCI
R: Divné to věci dnes dějou se v údolí, dějou se v údolí, dějou se v údolí.
Divné to věci dnes dějou se v údolí, tam dole v údolí.
1. V tom hřbitovním údolí kosti suché zbělely, kosti suché zbělely.
Mrtvé kosti bez duší nic a nikdo nevzruší, nic a nikdo nevzruší.
2. Posel Boží pospíchá, aby volal do ticha, aby volal do ticha.
Mocným hlasem pronese: ,,Kosti suché, vzbuďte se, kosti suché,vzbuďte se!“
3. Žebro, čelist, rameno, loket, kotník, koleno, loket, kotník,
koleno už si běží naproti, chrastí to a rachotí, chrastí to a rachotí.
4. Už to masem obrůstá od paty až po ústa, od paty až po ústa
a ten tam je mrtvý klid, srdce zase začlo bít, srdce zase začlo bít.
5. Když Duch Boží zavěje, vstane z mrtvých naděje, vstane z mrtvých naděje.
I v tom našem údolí probudí se mrtvoly, probudí se mrtvoly.

5 HOSANA
1. /: Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi.:/
R: Jméno slavíme Tvé, chválí tě srdce mé,
vyvýšen buď, ó Bože náš, hosana Bohu na nebi.
2. /: Sláva, sláva, sláva všech králů Králi. :/
3. /: Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. :/

6 JEŽÍŠ ŽIJE
1. /: Ježíš žije, aleluja.:/ 4x
R: /: Aleluja. :/ 4x
2. On je láska... 3. On je pokoj... 4. On je radost... 5. On je život...
6. On je pravda... 7. On je vítěz.. 8. On je domov
9. On je cesta... 10. On je s námi... .

7 JSEM VŠECHNO, CO NEMÁŠ
R: Jsem všechno, co nemáš, jsem všechno, co hledáš, /:řekni to lidem všem.:/
Řekni, že v srdci tvém byla tma, černá noc,
uprostřed noci té vyšla hvězda na pomoc.
1. Neměl jsem sílu se s životem rvát, na půli cesty vždy zůstal jsem stát.
Zvedal jsem zoufale svůj těžký kříž, náhle jsem uslyšel jméno Ježíš.
2. Nikdy jsem nevěděl, co je to hřích, poznal jsem v světě jen slzy a smích.
Až když jsem, Pane můj, našel Tebe, viděl jsem jasně, jak hřích můj zebe.
3. Vezmi svůj kříž a pojď po cestě mé, dej mi své trápení, my dojdeme.
Tohle mi Ježíš řek a já jsem šel, dneska už dobře vím, že pravdu měl.

8 JSME DĚTI TVÉ
Jsme děti Tvé, jsme děti království, ve jménu Ježíš máme vítězství.
Před Boží svatostí ďábel pryč utíká, ve světle Tvém a v lásce Tvé
je krásné žít. Aleluja, aleluja.

9 LÁSKA KRISTOVA
/: Láska Kristova je tak nádherná :/… 3x láska nádherná.
Vysoká je, že ji nepřejdeš, hluboká je, že ji neprojdeš,
široká je, že ji neunikneš, láska nádherná.

10 LAUDATO SII
R: /: Laudato sii, o mi signore. :/…..4x
1. Dík za všechno, co stvořils Pane, dík za teplo, když slunce plane,
dík za hvězdy a vánek svěží, dík za vodu, za hudbu z věží.
2. Dík za vesmír, planetu Zemi, dík za chvíle, kdy dobře je mi,
za přírodu, když všechno vzkvétá, moře, hory, za krásu světa.
3. Za všechno dík Ti vzdáváme, spolu s bratry žalmy zpíváme,
ať každý z nás, zblízka i zdáli, celým srdcem Tě, Pane, chválí.

11 MADONA
1. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti,
když chceš dojít k svému cíli potřebuješ milosti.
U své matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí,
dovede tě až do věčné radosti.
R: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být.
V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt.
2. Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má.
Kde se ukrýt, než u Matky, která dětem pokoj dá.
Volám k tobě, ó Madono, a prosím o sílu tvou,
vyslyš prosby, jež přednáším písní svou.

12 MOJŽÍŠ
1. Řek jednou Mojžíš lidu svému:
,,Přišel čas, dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
Já říkám rovnou, každý ať s tím počítá, že naše cesta ke štěstí je trnitá.
Mává, mává nám všem svobodná zem.“
R: Kdo se bojí vodou jít, ten podle tónů faraónů musí žít.
Mává, mává nám všem svobodná zem.
2. ,,Až první krůček bude jednou za námi, tak nikdo nesmí zaváhat, dát na fámy.
Mává, mává nám všem svobodná zem. Pak tenhle vandr všem potomkům ukáže,
že šanci má jen ten, kdo má dost kuráže. Mává, mává nám všem svobodná zem.“
3. ,,Ten starý příběh z Bible vám tu vykládám, ať každý ví,
že rozhodnout se musí sám. Mává, mává nám všem svobodná zem.“

13 MŮŽEŠ MÍT RADOST
1. /: Můžeš mít radost ve svém srdci každou hodinu a každý den.: /
Radost, kterou svět nemůže dát, radost, kterou svět nemůže vzít.
Můžeš mít radost ve svém srdci každou hodinu a každý den.
2. Můžeš mít pokoj ve svém srdci....Pokoj, který svět nemůže dát,...
3. Můžeš mít lásku ve svém srdci....Lásku, kterou svět nemůže dát,...
4. /: Nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním. :/
To všechno ti svět nemůže dát ...
Nádherný život, po kterém toužíš, dal nám Ježíš, půjdeme s ním.

14 NA CESTU S NÁMI
1 /: Na cestu s námi :/ /: vyjdi, Pane. :/ /: My nesmíme :/ /: na místě stát.:/
/: Když zbloudíme, :/ /:podej ruku. :/ /: Když upadneme, :/ pomoz nám.
R: /: A do srdce :/ /: svého doveď, :/ doveď nás.
2 /: Zažeň smutek, :/ /: navrať radost, :/ /: oslabeným :/ /:dodej sil.:/
/: Bychom jiným :/ /: nést pomohli :/ /: tíhu kříže :/ přes ten svět.
3 /: Když k Ježíši :/ /: odejdeme, :/ /: ať nepláče :/ /: pro nás žádný. :/
/:Vždyť my přece :/ /: žít s ním chceme,:/ /: k jeho chvále :/ navěky žít.

15 OSLAVUJME HOSPODINA
1. /: Oslavujme Hospodina, dobrý je :/ 3x sláva, aleluja, chvalme jej.
R: /: Oslavujme Hospodina, dobrý je : /3x sláva, aleluja, chvalme jej.
2. Stále o tom vypravují vykoupení ...
3. Když volají, z úzkostí je vytrhuje ...
4. Posílá slovo své a uzdravuje ...
5. Proměňuje pouště v prameny vod ...
6. Vyvádí nás z temnosti a ze smrti…

16 POJĎ KE MNĚ BLÍŽ
1. Pojď ke mně blíž a poslouchej, nesu ti radostné poselství.
/: Bůh si vzpomněl na své slovo, splnil dávná proroctví :/
2. Ten, který byl, ten, který je, ten, který bude až na věky.
/: Poslal světu Mesiáše, jak zněl příslib odvěký. :/
3. On přišel sem na naši zem, kázat o lásce a pokání.
/: Svou krev prolil za nás všechny, zve nás k následování. :/
4. Já za ním jdu, pojď také ty, půjdou nás zástupy, já to vím.
/: Cestou úzkou, která vede do Kristova království. :/
17 PŘIPRAVUJTE CESTU

1. Otevřete brány hradeb kamenných, otevřete brány
hradeb srdcí svých, otevřete, aby mohl dál.
Nechte všeho, nechte obav, starostí, připravujte cestu
jeho království, připravujte cestu, aby mohl vejít slávy Král.
R: To kvůli Králi, Králi, připrav každý cestu, cestu svou.
To kvůli Králi, Králi, naprav každý cestu, cestu křivou, cestu zlou.
2. Pozdvihněte svoje srdce znavená, posilněte klesající
kolena, otevřete, aby mohl dál. Není doba k spánku,
je čas nabrat sil, pominula noc, den se přiblížil.
Připravujte cestu, aby mohl vejít slávy Král.

18 ROZŽÍHÁ
R: /: Rozžíhá Maria svíce v nás. Temnotou s Marií projdem snáz. :/
1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn,
že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín.
2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,
že padla vláda noci a přišlo svítání.
3. Jí patří dík, že věčné světlo nám hoří v kostelích
a nebýt Matky Boží, kdo znal by knihu knih.
4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát,
že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad.
5. Jí patří dík za všechna díla, jež chrání pláštěm svým,
dík za posilu v nouzi, za pomoc trpícím.
6. Jí patří dík, že zvláštní cestou vede národ náš.
Kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.

19 SLUNCE KRISTOVY LÁSKY
Slunce Kristovy lásky, ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha, ať zapálí nás.
Ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se jeho milost oslavovat má.

20 SLUNCE
1. Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Lásku
Krista přinášej všem bratrům, sestrám svým, slunce ať svítí, kde jsi ty.
R: /: Slunce ať svítí, kde jsi ty, :/ ať ozáří celou zemi,
všechno zlé, ať v dobré změní. Slunce ať svítí, kde jsi ty.
2. Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nás, na cestách nás věrně provází.
Ruku v ruce jdi s ním dál a odolávej tmám, slunce ať svítí, kde jsi ty.
3. Staň se solí, staň se kvasem chleba nového, po němž svět náš
tolik hladoví. Staň se svící, která světlem Božím zářit smí,
slunce ať svítí, kde jsi ty.

21 SVORNI JSME
1. /: Svorni jsme v jednom Duchu, vede nás jeden Pán, :/
s modlitbou zříme den, kdy rozkol bude překonán.
R: Poznají nás po lásce křesťany, křesťany, ano po lásce poznají křesťany.
2. /: Půjdeme ruku v ruce, půjdeme k lidem všem, :/
společně rozhlásíme, že Bůh přišel v tuto zem.
3. Každý chval Boha Otce, od nějž život pochází,
každý chval Syna Jeho, v němž vše smysl nachází
a každý chval dar Ducha, jenž svornosti předchází.

22 VŠICHNI SEJDEME SE V NEBI
R: Všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh, Král a Pán a Otec náš,
všichni sejdeme se v nebi, kde je Bůh už za krátký čas.
1. /: Nás doprovodí k Otci Kristus Pán tam v nebi :/ už za krátký čas.
2. /: Tam přivine nás k sobě Otec Bůh :/ ...
3. /: I Maria nás všechny přivítá :/ ...
4. /: Duch svatý radostí nás naplní :/...
5. /: Proto žijme, ať se všichni sejdeme :/ ...

23 TOTO JE DEN
Toto je den, toto je den, který dal nám Pán, který dal nám Pán.
Veselme se, veselme se a radujme se v něm a radujme se v něm.
Toto je den, který dal nám Pán, veselme se a radujme se v něm.
Toto je den, toto je den, který dal nám Pán.

24 POCHOD PRO JEŽÍŠE
1. /: Když vím, že za mě umřel Ježíš, chci ho znát, chci jít k němu blíž. :/
/: On je Láska, on je Láska, o-ó, chci ho znát, chci jít k němu blíž. :/
2. /: Už vím, že mě Ježíš má rád, pojďme s ním, nezůstaňme stát. :/
/: On je Láska, on je Láska, o-ó, pojďme s ním, nezůstaňme stát. :/
3. /: Já vím, že jednou přijde ten čas, on si nás k sobě pozve zas. :/
/: On je Láska, on je Láska, o-ó, on si nás k sobě pozve zas. :/

25 VOLÁM HALELUJA
1. Dlouho již hřích Tvým lidem zmítal, dlouho již smrt přinášel,
než Tvůj hlas nás do království vítal, /: než nám brány otevřel. :/
R: Volám haleluja, slyším haleluja, volám haleluja, haleluja, haleluja.
2. Dlouho již lid zraňoval Tvou lásku, dlouho již nenáviděl.
Život svůj tak snadno dával v sázku, /: nářek dětí neslyšel. :/
3. Dlouho již v beznaději lid se ztrácel, dlouho již Tě odmítal.
Přišel čas, aby k Tobě se zas vracel, /:dík svému Tvůrci, aby vzdal.:/

26 V TEN DEN, KDY PÁN
1. /: V ten den, kdy Pán zas přijde k nám, :/ též já chci býti při tom.
V ten den, kdy Pán zas přijde k nám.
2. A až svatí z mrtvých vstanou ... 6. A až bude svět obnoven ...
3. Až obklopí věrní tvůj trůn ... 7. Až Beránek k svatbě přijde ...
4. Až kniha tvá se otevře ... 8. A jménem až nás zavoláš ...
5. A až zazní aleluja ...

27 VZDEJME PÁNU DÍKY
R: Svý kroky rozezpívej, rozezpívej, rozezpívej, chválama rozezpívej 3x
1. Vzdejme Pánu díky za vše, co nám dává,
za vše, co nám bere, patří Pánu sláva.
Vzdejme Pánu díky, že se stará,
aby nepropadli smrti jeho lidé slabí.
2. Vzdejme Pánu díky, novou cestu klestí v době,
která zná jen pomíjivé štěstí.
Vzdejme Pánu díky, křížem přišel říci,
já jsem cesta, pravda osvobozující.
3. Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,
doutnající oheň láska neuhasí.
Vzdejme Pánu díky jako děti Boží,
že v člověku láska lásku stále množí.
4. Vzdejme Pánu díky, burcuje svým slovem.
Starej svět už umřel, my žijeme v novém.
Vzdejme Pánu díky, mění dávné řády,
Bůh už není v dálce, Kristus žije tady.

28 ZPÍVEJ HALELUJA
1. Zpívej haleluja, zpívej haleluja, zpívej, spasení mé je Ježíš.
Koupil mne svojí krví, drahou nevinnou krví,
koupil mne svojí krví /: Ježíš. :/ Amen.
2. Jásej haleluja, jásej haleluja, jásej, smíření dal mi Ježíš.
Zmíral za moje viny, on sám tolik nevinný,
zmíral za moje viny /: Ježíš. :/ Amen.
3. Tančím haleluja, tančím haleluja, tančím, vzkříšení dal mi Ježíš.
Přijde, on mi to slíbil, přijde, vždyť mi to slíbil,
přijde s mocí a slávou /: Ježíš. :/ Amen.
4. Hrajte na harfu, loutnu, hrajte na buben, flétnu,
hrajte k oslavě jména Ježíš.
Hrajte na housle, píšťalu, hrajte na cimbál, kytaru,
hrajte, vítězem stal se /: Ježíš. :/ Amen.

29 ŽIVÝ JE PÁN
R: /: Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán na věky věků. :/
1. Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného za nás dal,
aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl s Ním život věčný v nebi.
2. Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království,
neboť žádný nevstoupí v nebeské království, jestliže se znovu nenarodí.

30 BŮH JE ZÁŠTITA MÁ
R: /: Bůh je záštita má, :/ 3x s Ním nemusím se bát.
1. Nevím, co mi zítřek tají, strasti bez konce se zdají,
mraky cestu zakrývají, ale Bůh je spása má.
2. Každý den od procitnutí k nové honbě štvát mě nutí,
nikde místa k spočinutí, jenom v Bohu najdu mír.
3. Kolem svět se rve a plení, lidské vztahy zlato mění,
Bože, dej, ať v pokušení vím, že Ty se staráš sám.

31 NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ
R: Nám, Pane, dal jsi slovo své, Ducha svého dej nám též.
Ať Tebe vždycky přijmeme, Ducha svého dej nám též.
1. Zůstaň, Pane, s námi všechny dny až na věky, Ducha svého dej nám též.
Ty jsi cesta, Ty jsi život pro nás, pro bratry, Ducha svého dej nám též.
2. Všechny moci světa, když nás, Pane, svírají, Ducha svého dej nám též.
Ve víře nás přece Boží síla provází, Ducha svého dej nám též.
3. Stále znovu zpívám, Pane, dej nám Ducha též, Ducha svého dej nám též,
který srdce, mysl zarmoucenou pozdvihne, Ducha svého dej nám též.

32 NA VELEHRAD
R: * Na Velehrad jíti mohu, vesele si rázuji,
díky za to vzdávám Bohu, Marii se svěřuji.
U ní najdu povzbuzení, dovede mě k Ježíši,
posílí mě v pokušení, modlitbu mou vyslyší.
0. Matku lidu slovanského uctívat chci také já.
1. Co jsem zkazil, by svou mocí Pán Bůh v dobré obrátil.
2. Smím jí nechat to, co bylo i to, co jsem pokazil.
3. Děkuji s ní za vše krásné, je to přece Boží dar.
4. Poprosím též za své bližní, aby jim Pán požehnal.
5. Zvlášť chci prosit za trpící, aby je Pán posílil.
6. Chci vyprosit, abych jednal vždy s láskou a pokorou.
7. Pevnost v dobrém, pravou moudrost chci si také vyprosit.
8. Kéž bych kříž svůj dokázal nést s trpělivou tichostí.
9. Abych jednou doputoval až do věčné radosti.
10. Aby v nebi nechyběl nám žádný z naší rodiny.
* Dá se nahradit: k Jeníkovu, do Netína, do Mašůvek.

33 ZPÍVEJ HOSANA
R: Zpívej hosana, zpívej hosana, zpívej Pánu, který Králem jest.
Zpívej hosana, zpívej hosana, zpívej Pánu celý den.
1. Radostí oplývá srdce moje, od Tebe radost v srdci mám.
Radostí oplývá srdce moje, tak Ti, Pane, zpívám píseň chval.
2. Pokojem…………….....4. Láskou též ...
3. Nadějí………………….5. Vírou též ...

34 JSI PÁNEM MÝM
R: /: Vyznávám: Jsi mým Pánem. :/ 3x Ježíši, Tys Pánem mým!
1. Když hledám sílu, v Tobě ji najdu, ó, ó ,ó Pane můj.
2. Když hledám pokoj ...3. ... radost ...4. ... hledám naději ...
5. Dokonce i odpuštění u Tebe najdu ...
6. lásku ...7. spásu ...8 život ...9. smysl ...
10. Do Tebe celou svou důvěru vkládám ...

35 JE TO RADOST
R: Je to radost na pouť kráčet, je to radost na pouť jít.
Pro Ježíše, pro Marii chci tu být.
Je to milost poutníkem být, je to prima putovat.
Uvěřit víc tomu, že Bůh mě má rád.
1. Když je pařák, - jo, když je kosa – jo, i když leje – rád jdu,
já to beru – jo, vážně beru – jo, přes puchýře – rád jdu.
2. Do Mašůvek – jo, na Velehrad – jo, směr Jeníkov – rád jdu,
Mariazell – jo, krásný Netín – jo, nevzdávám to – rád jdu.
3. Za rodiny – jo, za trpící – jo, i za mládež – rád jdu,
za pokání – jo, za dar víry – jo, za misie – rád jdu.
4. = 1.

36 Ó, KRÁLOVNO
1. Někdy se stává, že nevím kam, za který konec svůj život vzít.
I mezi lidmi cítím se sám, komu svůj problém mohu svěřit?
R: /: Ó, královno, Matko Krista, Matko má, volám k tobě, chci s tebou být. :/
2. A všechno kolem je celkem snadné, když mohu Matku svou v tobě
mít. A proto znovu vždy k tobě spěchám na Velehrad tě pozdravit.
3. Vždyť láska k tobě dává mi sílu, zbavuje strachu, vrací mi klid,
k Ježíši zveš mě, ke svému Synu, jen u Něho chci zakotvit.
4. Svěřím ti všechno, radost i bolest, nauč mě v lásce s bližními žít.
A ještě jedno chci si vyprosit - důvěru v Pána jako ty mít.

37 CHVALME PÁNA
1. /: Máme srdce plné chvály, :/ /: zazpíváme :/ /: svému Králi.:/
R: /: Chvalme Pána, dal nám vítězství. :/
2. Učíme se Pána vzývat, jeho chválit, jemu zpívat.
3. Nové ráno od Ježíše, přichází k nám probuzení.
4. Bojujem a modlíme se, v Boží zbroji zvítězíme.
5. Chvalme Pána za vítězství, aleluja, aleluja.


38 CHCEME TI ZAZPÍVAT
1. Chceme Ti zazpívat, Bože náš, Stvořiteli náš, Spasiteli náš, Králi náš.
Chceme Ti zazpívat, Bože náš, radost jsi nám dal, do úst píseň chval, Bože náš.
R: Bože náš, Bože náš, Tys nás očistil, Duchem naplnil, Bože náš.
Bože náš, Bože náš, lidi miluješ, všechny k sobě zveš, Bože náš.
2. Chceme Ti děkovat, Bože náš, že z nás chceš mít chrám, kde přebýváš sám,
Králi náš. Chceme Ti děkovat, Bože náš, plni vděčnosti, vroucí radosti, Bože náš.
3. Ruce své zvedáme, Bože náš, k Tobě samému, Bohu věčnému, Králi náš.
Ruce své zvedáme, Bože náš, budižveleben navěky. Amen, Bože náš.

39 CHVALTE SLUŽEBNÍCI
R: /: Chvalte, služebníci, chvalte Hospodina, jeho jméno, aleluja :/
1. /: Tam, kde zní pláč v srdcích zraněných, Bůh posílá slovo své. :/
2. Pán volá nás k sobě na Sión, kde přebývá ve slávě své.
3. Tam děti Tvé tančí radostí, o jménu Tvém zpívají.
4. Kéž Boží lid slavně zvítězí, vlož ruku svou na Sión.
5. Bůh otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledají.
6. Bůh pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ať má Jeruzalém.

40 PRÁVĚ TEĎ
1. Právě teď je chválit Pána čas, být svatyní jeho Svatého Ducha.
Svou důvěru slož u něj a Bohu chválu vzdej, sláva Páně toto místo naplní.
R: /: Pána chval, Pána chval, Pána chval. :/
2. On přebývá ve chválách svého lidu, má rád, když jeho jméno vzýváme.
Svou důvěru slož u něj a začni chválit jej, sláva Páně toto místo naplní.

41 RADUJ SE V PÁNU
/: Raduj se v Pánu vždycky, tobě pravím, raduj se. :/
/: Raduj, raduj, tobě pravím, raduj se. :/

42 OTČE NÁŠ
R: /: Otče náš nebeský, posvěť se jméno Tvé.
Přijď Tvoje království, buď vůle Tvá. :/
1. Tam, kde Tvůj lid se probouzí, tam, kde roste Tvůj chrám,
v srdcích všech dětí Tvých /: ať vítězí vůle Tvá. :/
2. Někdy mne zkoušky tak svírají, padám a prohrávám.
Řekni, jak vůle Tvá zní - ,,Bojuj až do vítězství.“
3. Pane, můj bratr mne nemá rád, za zády mne pomlouvá.
Toužím teď Tvou vůli znát -,,Odpusť mu tak jako já.“
4. Tam, kde Duch Svatý přichází, dary své rozdává.
Jaká je teď vůle Tvá? - ,,Co dal jsem ti předávej dál.“

43 SPOLU PĚJME PÍSEŇ
1. /:Spolu pějme píseň Ježíš je Král, :/ 3x pějme, vždyť je Král.
2. Všichni spolu pojďme...
3. Spolu ruce spojme...
4. Spolu ruce zvednem…
5. Všichni v lásce žijme…
6. Jeho Ducha mějme...
7. Jeho život žijme...
8. Ještě více pějme...
9. Všichni za Ním pojďme…

44 JÁ VÍM
1. /: Já vím, Ježíš má mě rád :/ 3x /: Já vím, já vím, Ježíš má mě rád. :/
2. ... Ježíš za mě umřel ...
3. ... Ježíš z hrobu vstal ...
4. ... Ježíš přijde zas ...

45 MŮJ PÁN JEŽÍŠ
/: Můj Pán Ježíš, On je náš Pán, miluje nás a žehná nám. :/
Tam, kde jsou dva anebo tři,
tam je i Pán uprostřed nich.
Pán zaslíbil, kde prosí dva,
že každou věc On rád jim dá.

46 ALFA I OMEGA
1. Já byl jsem sám, vězeň a v modlitbách.
Duch Boží stál tu se mnou, já cítil se jak v snách.
V tom náhle zahřmí, ten zvuk se hrozným zdál,
já ohléd se a za mnou Syn člověka stál.
Měl bílou tvář a vlasy jako sníh a oheň, jeho očí mne pálil v kostech mých.
A z úst jeho jak příboj hlas nespoutaný zní:
,,Já jsem alfa i omega, První i Poslední.“
R: Jásot zní, dá Bůh nám novou zem, jásot zní:,, Nový Jeruzalém.“
Jásot zní, buď přichystán, pro církev svou jde sám,
v Něm vše začíná i končí, On je Pán.
2. Já písni nové z nebe naslouchal:
,,Svatý, svatý, svatý, Ty jsi Králů Král.“
Svatý je náš Bůh a teď pro nás přijít má,
On je naším slavným Tvůrcem, své dílo dokoná.

47 VZDEJ DÍK
/: Vzdej dík Bohu, rád tě má, vzdej dík, přidej píseň chval,
vzdej dík, protože Ježíš je tvůj Pán a Král. :/
/: Tak věř, když jsi slabý, sílu máš a už nouzi nepoznáš,
protože Pán Ježíš byl dán za nás. :/ Vzdej dík.

48 JE DOKONÁNO
Je dokonáno, Ježíš je vítěz! Satan je poražen, Ježíš zlomil smrti moc.
Ježíš je Pán, ó haleluja, Ježíš je Král, kraluje navěky.
/: Ježíš je Pán :/ 6x v našem národě.
/: Haleluja :/ 6x sláva Ježíši.

49 CHCI OSLAVOVAT
/: Chci oslavovat svého Pána, chci mu zpívat novou píseň. :/
/: Chci ho chválit, chci mu zpívat novou píseň. :/ /: Haleluja :/ 4x

50 DO TVÝCH STAROSTÍ
Do tvých starostí, smutků, úzkostí přišel ten,
jenž má tě rád a z nich tě vyprostí.
Pánů Pán, králů Král byl nám bez rozdílů všechněm darován.

51 JEŽÍŠ JE PÁN PÁNŮ
/: Ježíš je Pán pánů a Král králů, haleluja. :/
/: Ježíš, Kníže míru, sláva haleluja. :/

52 CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ
1. Chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc,
chci, Pane, chválit Tě den ode dne víc.
Chci hledat Tvoji tvář a poznávat milost Tvou, chci Tebe chválit.
R: Ptáci v oblacích Tobě zpívají,
stromy na polích ruce zvedají,
i já zpívat chci, ruce pozvednout k oslavě Tvé.
2. Chci Tebe více znát ...
3. Chci k Tobě lásku mít ...
4. Jen Tobě sloužit chci ...

53 NA HLUBINU ZAJEĎ
R: Na hlubinu zajeď, vystup na vysokou horu, Bůh tolik miloval.
Kapkou krve, krůpějí potu Ježíš tebe kupoval.
1. /: On tě miloval prvý :/, /: On tě kupoval krví. :/
2. Tíhu lidské viny vzal na sebe jiný.
3. Lékař je duší i těla, Jemu se odevzdej zcela.
4. Na vysoké hoře v tichu poznáš tíhu svého hříchu.
5. Vírou zajeď na hlubinu, má sílu uzdravit tvou rakovinu.

54 DOBRÝ PASTÝŘ
R: Co svět nemůže dát, dává Ježíš. Co svět nemůže dát, je žít s nadějí.
K ovcím ztracených stád vchází Ježíš, k ovcím ztracených stád lásku přináší.
1. Já Dobrého Pastýře znám,
on vodí ovce své k pramenům spásy
a ve víře sám dává napít vody živé.
2. V Dobrém Pastýři já naději mám,
jak zbloudím temnotou, zanechá stáda
a raději sám půjde hledat tu ztracenou.
3. Ztracenou bere do náruče, s láskou objímá,
Dobrý Pastýř ovce své jménem zavolá.

55 NEBESKÝ JERUZALÉM
Tvé svaté jméno velebím v srdci svém,
mou jedinou touhou je nebeský Jeruzalém.
Ani žal, ani bolest, ani nářku s Božím přebýváním,
láska odmění lásku a věčný zavládne mír.

56 ABBA OTČE
1. Nás volíš si dnes, ó Pane, odevšad vedeš nás k sobě.
Když Kristus bratrem se stane, On naučí nás volat k Tobě.
R: Abba, Otče, Abba, Otče, Abba, Otče, Abba Otče.
2. Církev je stromem života, ve věčnost kořeny vrůstá.
Celého světa cizota pro nás nikdy nebude pustá.
3. Bůh, velký života dárce, ze smrti nás vysvobodil.
Učinil z nás svoje stádce, když za děti své nás vyvolil.
4. Bratři a sestry jsme všichni, jedna jsme velká rodina.
Svým srdcem k té pravdě přilni, teď nastává její hodina.

57 PANE, OTEVŘI MÉ RTY
/: Ó Pane, otevři mé rty: /, 3x ať má ústa zvěstují Tvou chválu.
/: Jsi velký a mocný Bůh, jen Tobě patří naše chvála. :/

58 BOŽE OTČE
/: Bože Otče, divím se, jak jsem mohl existovat,
když mé srdce nechápalo množství lásky Tvé. :/
/: Zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály, zpívám píseň chvály až na věky. :/

59 DÍKY, Ó PANE
R: Díky, ó Pane, vzdáváme díky, ó všemohoucí náš Králi v nebi.
1. Za to, že dal jsi nám víru.
2. Za to, že dals nám naději.
3. Za to, že dal jsi nám milost.
4. Za to, že dal jsi nám sebe.

60 DÁL PŘECE NEJDEME SAMI
Dál přece nejdeme sami, dál Pán tu zůstává s námi.
Dál určil cestu svým dětem, dál tímto světem. Aleluja.

61 JEDNOU BUDEM DÁL
1. /: Jednou budem dál :/, já vím.
R: Jen víru mít, doufat a jít, jednou budem dál, já vím.
2. Jenom žádný strach… 7. Cíl je blízko nás…
3. Pomůže nám Pán… 8. Jednou přijde mír...
4. Půjdem s druhem druh … 9. My to vyhrajem…
5. Budem svobodní... 10. Kristus zvítězí…
6. Budem v míru žít ...

62 KRÁSNÝ JE VZDUCH
1. /: Krásný je vzduch, krásnější je moře. :/
Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější? Usměvavé tváře.
2. /: Pevný je stůl, pevnější je hora. :/
Co je nejpevnější? Co je nejpevnější? Ta člověčí víra.
3. /: Pustá je poušť i nebeské dálky. :/
Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky.
4. /: Mocná je zbraň, mocnější je právo. :/
Co je nejmocnější? Co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo.
5. /: Velká je zem, šplouchá na ní voda. :/
Co je však největší? Co je však největší? Ta lidská svoboda.

63 NEBOJ SE
1. Když zuří bouře zlá a naděj zemdlívá, /: přec nemusíš se bát. :/
R: On ti praví: S tebou jsem. On ti praví: Neboj se.
On ti praví: „Můj jsi ty.“ Praví: „Můj jsi ty.“
2. Když jít máš přes vody a nikde opory, /: přec nemusíš se bát. :/
3. Když ohněm projít máš a ochranu nemáš, /: přec nemusíš se bát :/

64 NEBERTE NÁM STAROU VÍRU
1. /: Neberte nám starou víru, :/ 3x je pro nás dobrá dost.
2. /: Byla dobrá pro Davida, :/ 3x je pro nás dobrá dost.
3. Byla dobrá pro ...

65 PÍSNIČKU TI ZAZPÍVÁM
1. Písničku Ti zazpívám, aleluja, řeknu Ti, jak rád Tě mám, aleluja.
2. Zarmoutit mě neumíš, aleluja, nejlépe mi rozumíš, aleluja.
3. I když bývám sám a sám, aleluja, v Tobě vždycky druha mám, aleluja.
4. Dvojnásob se veselím, aleluja, když se s Tebou rozdělím, aleluja.
5. Chtěl bych, aby měl Tě rád, aleluja, každičký můj kamarád, aleluja.
6. Nejmilejší, nejbližší, aleluja, jsi mi Ty, můj Ježíši, aleluja.

66 PROSBA K DUCHU SVATÉMU
1. Přijď již, přijď Duchu Stvořiteli, Duchu Smíření,
přijď již a proměň svět náš celý v nové stvoření.
R: Duchu Svatý, nás svou mocí v lásce obnovuj, nezanech nás bez pomoci, daruj pokoj svůj.
2. Probuď svým dechem kosti suché, zažeň temnotu.
Najdi zbloudilé, oslov hluché, žehnej životu.
3. Probuď svědomí otupené, sbližuj národy, zavěj a přiveď zotročené v říši svobody.

67 RANNÍ PROSBA
1. Prosíme Tě, Pane, buď s námi celý den,
ať ve všem, co se stane, jsi námi oslaven.
R: Pane náš, prosíme dej, ať smutek není králem a bolest princeznou.
Slunce ať má správný jas, v Tobě pravou radost ať smutní naleznou.
Prosíme Tě, vyslyš nás.
2. Ať přestanem se mračit a dokážem se smát,
ať umí znovu začít ten, koho zastih pád.
3. Ať postavíme chrámy z Tvé lásky v srdcích svých,
ať Maria je s námi, ať přemůžeme hřích.
4. Ať nejdem spát s otázkou, co Ty nám zítra dáš,
ať všechno přijmem s láskou, jak ty nás přijímáš.

68 VIVA LA COMPAGNI
R: /: Viva la viva la viva l´amor.Viva la viva la viva l´amor.
Viva l´amor. Viva la vi viva la compagni. :/
1. Kdo veselý, šťastný jsi, zazpívej s námi viva la compagni.
Tou písničkou pozvi k nám všechny svý známý, viva la compagni.
2. Chcem v životě použít jediné cesty, viva la compagni.
Vždyť všichni jsme Kristovi bratři a sestry, viva la compagni.
3. On životem celým nám příklad dal, viva la ...
Jak máme zde na světě jít cestou lásky, viva la ...
4. Vždyť na cestě té někdy úskalí stojí, viva la ...
a kdo ho chce obejít, ten neobstojí, viva la ...
5. Když někdy tě kříž tíží, sráží až k zemi, viva la ...
tví bratři ti pomohou silami všemi, viva la ...
6. Tak proto teď písničkou vzdáváme chválu, viva la ...
za bratry své chceme vždy děkovat Pánu, viva la ...

69 HALELUJA ŠABALABA
R: /: Haleluja šabalaba labambam :/ 3x Amen, amen.
1. Ježíš je Pán a já mám ho rád.
2. On za mne zemřel a z mrtvých vstal.
3. On je Král a přijde zas.

70 ARMÁDA PÁNA
Raz, dva, tři, čtyři.
/:Slyším už armády Pána hlas :/, slyším armády hlas, slyším Pána hlas.
/: To jde armáda Pána :/ 3x Přivítejme ji! (mocné juchání)

71 KROK
Krok, krok, za krokem krok, dlouhá cesta se zdá.
Však tam, kde konec má, čeká tě Bůh a Maria.


72 PREŽÍVÁM
1. Prežívám radosť, radosť v /:srdci svojom (kde?), :/ v srdci svojom.
Prežívám radosť, radosť v srdci svojom, (kde?) v srdci svojom ju mám.
R: /: Som taký šťastný, tak velmi šťastný, že Ježíša už v srdci svojom mám. :/
2. Prežívám pokoj ... 6. Prežívám pohodičku ...
3. Prežívám lásku ... 7. Prežívám Krista ...
4. Prežívám milosť ... 8. Prežívám pouť Velehrad …
5. Prežívám hojnosť ... 9. – 62. atd.


73 CHVÁLÍM TĚ, PANE
Chválím Tě, Pane, vždyť nás máš tolik rád.
Chci Tě chválit celý život, díky ti vzdát.


74 Ó, Ó, JAK
Ó, ó, jak dobrý je Pán, aleluja, /: dobrý je Pán, aleluja. :/
Ó, ó, jak miluji svého Pána, miluji svého Pána, miluji, aleluja.


75 ZDRAVÍME VÁS
1. /: Zdravíme vás, aleluja :/ 3x, zdravíme vás. /: Aleluja :/ 3x aleluja.
2. Pojďte s námi ... 4. Pouť národů …
3. Směr Velehrad ... 5. Děkujeme ...


76 PANE BOŽE, MÁM TĚ RÁD
R: Pane Bože, mám Tě rád, říkám Ti to tisíckrát.
/: Chci to volat každý den, vždyť já toho plný jsem. :/
1. Co mi bereš, rád Ti dám, co mi dáváš, přijímám.
Vždyť to, co je od Tebe, dovede mě do nebe.
2. Když mě zkouškou zatížíš, je to něco jak Tvůj kříž.
S Tebou nesu s radostí škoďárny i starosti.
3. Bližní s láskou přijímám, na Tvůj příklad vzpomínám.
Nevědí, co dělají, když Tě rádi nemají.

77 TY JSI JAKO VODA ŽIVÁ
Ty jsi jako voda živá, ó Pane můj, Pane můj.
Jako vítr, který zpívá, ó Bože můj, Bože můj.
Tvá láska je stále bližší, ruku v ruce jdeme k ní,
radost z toho, že nás slyšíš, naše srdce naplní.
Vandarei, vandao, vandarei, vandao.

78 BLÁHOVÝ, KDO KRÁČÍ TMOU
1. Bláhový, kdo kráčí tmou s rozbitou lucernou,
nehoří oheň v ní, srdce když se nemodlí a když se neptá.
Kterou cestou mám se dát, abych byl Ti blíž,
utíkat anebo zůstat stát, jen Ty, Pane, víš a Ty mi odpovíš.
R: Znáš má přikázání, znáš mé milování,
víš, jak bolí hřích a znáš, jak dětem oči září.
Máš ruce k rozdávání a pusu k usmívání,
já jsem s tebou, i když spíš, to snad ke štěstí stačí.bNánanana...
2. Prosíme, Pane náš, zapaluj oheň v nás,
Tebe chcem milovat, s Tebou žít i umírat a s Tebou se ptát. Kterou cestou ...
3. Tak jak se blíží cíl, Velehrad jenž připravil,
tak chceme kroky své podřídit vůli Tvé, vždyť nejlépe znáš. Kterou cestou ...
4. Každé zlo odmítám, hříchů se odříkám,
věřím a vyznávám, v Trojici jsi můj Pán, jen Tebe se ptám. Kterou cestou ...
5. Nalézám u Tebe sílu k pouti do nebe,
zase chci začít líp, chci žít víc pro Tebe a znovu se ptám. Kterou cestou ...

79 MAGNIFIKAT
Magnifikat, magnifikat, magnifikat anima mea Dominum.
Magnifikat, magnifikat, magnifikat anima mea.

80 LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum omnes gentes aleluja.

81 NATISÍCKRÁT OSLAVENA
1. Nastokrát buď pozdravena, Maria, natisíckrát oslavena, Paní má.
/:Pro Tebe zpíváme, provázej nás, vroucně Tebe žádáme.:/
2. Náš Velehrad už se blíží, já to vím, milosti si tam u Tebe vyprosím.
/:Zvláště Ti svěřuji, ať Ježíše stále více miluji.:/

82 SLUNCE SVÍTÁ
1. Někdy ani člověk ani netuší, že mu pýcha vůbec nesluší,
že zapomíná z dlaní vodu pít, že nenachází smysl pro co žít.
Sám to člověk stěží pochopí, kde a v čem má hledat štěstí svý,
komu svoje srdce odevzdá, kterým směrem za láskou se dá.
R: Slunce svítá, Pán nás vítá, Boží království je dokořán,
stačí víra s láskou jen, věřit, žes byl vykoupen a dál.
Slunce svítá, Pán nás vítá, už nám otvírá tu náruč svou
jako táta dětem svým, dává cestu za štěstím a dál.
2. Kéž se člověk učí Boha znát, kéž má všechny lidi kolem rád,
nebude pak muset jenom snít, ale pravý život lásky žít.
Ten, kdo pravou víru v srdci má, ten už svého Pána dávno zná,
kdo zanechal už marné váhání, ať připraví se na to setkání.

83 SVŮJ KAŽDÝ KROK
Svůj každý krok, Pane můj, chci Ti dát, s Tebou chci žít, Tebe víc milovat.
Jak Panna Maria... Jako svatý Josef... Jakosvatý Cyril

84 KROK, KROK A DALŠÍ DVA
Krok, krok a další dva, kroky pro Marii, kroky pro Ježíše, trampoty nesu rád tiše.

85 RŮŽENCOVÁ
Zdrávas Maria, moudrá Maria, Bůh tvé poutníky zná.
Cesto Maria, bráno Maria, skálo růžencová.
Radostný:
1. Už Boží posel otevírá.
2. Ať šťastně dojdeš za Alžbětou.
3. Chlév dětským hláskem prokoukává.
4. Hned Syna Otci odevzdáváš.
5. Chrám, to je místo k nalezení.
Bolestný:
1. Pot barvy krve vytryskává.
2. Tvé srdce důtky rozrývají.
3. Znak svojí moci dostává Král.
4. Kříž Pána Krista - to je kříž tvůj.
5. Král tvého nebe dokonává.
Slavný:
1. Hle, už je kámen odvalený.
2. Syn se už k Otci odebírá.
3. Pán svého Ducha posílá nám.
4. Jdeš za svým Synem do království.
5. Jsi celým nebem oslavená.

86 PŘÍTOMNOST
1. Žijme tedy přítomnost, více lásky dejme druhým,
možností je vždycky dost, to, co přijde, /: ví jen Pán. :/
2. Už moc času nezbývá, dluhů v lásce máme tolik,
ať se každý podívá, jak svět štěstí /: hledá dál. :/
3. Proč se honit za cílem, který nemá žádnou cenu,
vždyť je naším úkolem dávat vše, co /: můžem dát. :/

87 LÁSKA ZŮSTÁVÁ
1. Božské ctnosti doufám znáš, při pouti se jistě upevní.
Hlavně sám nic nepokaž, abys milost neztratil.
Ten náš věčný soupeř radost bere a nechává pláč.
Vyhrávat můžeš, v Bohu máš sílu, on žije v nás.
R: Víra je základ, to je poklad tvůj. Víru žij, také ji chraň, rozmnožuj,
buď pevný v ní, důvěřuj, důvěřuj.
Naději obnov v sobě každý den, Bohem jsi stvořen,
Kristem vykoupen,
buď pevný v ní, dávej ji lidem všem.
/: Zůstává láska ti, ta se ti neztratí, u Boha se ti neztratí, neztratí. :/ 5x
2. V boji se zlem nejsi sám, Bůh tě dobře vybavil.
Abys ho měl více rád, svátosti ti připravil.
Po každém svém pádu můžeš k němu přijít zas,
nabízí ti šanci, On ti dá sílu, vždyť chce žít v nás.

88 DNES JDU K TOBĚ PANE MŮJ
1. /: Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš a chválím Tě. :/
Dnes jdu k Tobě, Pane můj, tak jak Ty mne zveš
a vzývám jméno Tvé, chválím Tě, vzývám jméno Tvé.
2. /: Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc chvalme ho! :/
Staré hříchy odhoďme, Ježíš přišel k nám, víc oslavujme ho,
chvalme ho, oslavujme ho.
3. /: K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a chvalme ho! :/
K Ježíši se přibližme, ruce zvedněme a oslavujme ho,
chvalme ho, oslavujme ho.

89 SLUNCE Z NAZARETU
1. Ať svítí slunce z Nazaretu, ať svítí nezastřené,
/: ať svítí všem, kdo sešli se tu, ať svítí každodenně. :/
2. Ať svítí slunce láskou svojí každému z bídných lidí,
/: těm, kdo mě stále obtěžují, těm, kdo mě nenávidí. :/
3. Ať svítí slunce také ve mně, abych já byl nadějí,
/: těm, co vše kolem vidí černě, těm, co se neradují. :/
4. Ať svítí slunce v širém kraji, ať svítí všemu světu,
/: ať svítí lidem, co hledají to slunce z Nazaretu. :/

90 OTVÍRÁM SRDCE SVÉ
R: Otvírám srdce své Tobě jen, Pane můj,chci Ti dát, co jen mám, to co je Tvé.
1. Tvůj je pláč, Tvůj je smích, Tvé jsou plány a já v nich.
Tvůj je den, Tvá je noc, Ty máš sílu, Ty máš moc.
2. Ty jsi láska milující, Ty jsi naděj zoufajících.
Ty jsi slunce v našem žití - Ty jsi celé naše bytí.
3. Dals mi otce, dals mi matku, dals mi sebe na památku.
Dáváš večer, dáváš ráno, vše máš pro mě přichystáno.

91 SEDMIPOČETNÍCI
R: Cyrile, oroduj za nás, Metode, přimlouvej se.
Gorazde, Sávo a Naume, Klemente, Angeláre.
1. Kardinální ctnosti jsou prý vzácné dosti také mezi křesťany, a, a, a.
Neváhej a zpívej, každý den se přidej, procvičuj si je s námi.
Můžeš si je získat, písničku si pískat, to tě jistě povzbudí, í, í, í.
na Velehrad mířím, milostmi Pán hýří, ať tě v dobrém utvrdí.
2. Moudrost, ta nás naučí, jak zachránit duši, pamatovat na věčnost, o, o, o.
Kdo chce věčně žíti, musí moudrým býti, zachovávat tuhle ctnost.
3. Buď vždy spravedlivý, co druhému patří, dej mu s myslí ochotnou, ou, ou, ou.
Nezapomeň nikdy na dluh vůči Bohu, ten plať láskou nábožnou.
4. Pro svou lásku k Bohu vytrvat vždy mohu,
obstát ve všech námahách, ách, ách, ách.
Statečný je ten, kdo podle víry kráčí, nebojí se, nemá strach.
5. Ovládej své tělo, poroučet by chtělo, vždyť nemusíš všechno mít, a, a, a.
Mírnost ta tě učí, jak se stát svým Pánem, pro Boha vždy šťasten žít.

92 JE KRÁSNÉ BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM
1. Je krásné být Božím dítětem a v Bohu svého Otce mít.
On stále vítězí nad světem a já smím v jeho péči žít.
R: A tak každý nový den zpívám Bohu chvály své,
jemu patří život můj, pláč i chvíle radostné,
kde mi síly nestačí, tam svou mocí pomáhá,
k němu vždy se navracím, vždyť jen on mé srdce zná, srdce zná.
2. Je krásné Ježíšem dát se vést a s ním jen stoupat k nebi výš.
Je krásné znát matku Marii a u ní před zlem hledat skrýš.

93 SKRZE NĚJ
R: Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm je Bohu čest a chvála nejvyšší.
Skrze Něj, jenom s Ním, jenom v Něm
je člověk Bohu nejbližší, je člověk Bohu nejbližší.
1. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán;
a nebudeš se v bolesti už víc muset bát,
tak obejmi ho ještě víc a budeš pevně stát.
2. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš mít starosti, že je tu jen tvůj stan
a jeden vedle druhýho, nikdo tu není sám.
3. Měj rovný čelo bez vrásek a oči dokořán
a srdce plný radosti, věř, to ti říká Pán.
A nebudeš se strachovat, co zítra přijde snad,
skrz Ježíše jsme v lásce blíž, zlo končí, má svůj pád.

94 SEM, SEM, POUTNÍČKOVÉ
1. Sem, sem, poutníčkové, všichni pospěšte, věrní ctitelové Panny Marie.
Zpívejte zdrávas, ten andělský hlas, zdrávas buď, Maria, tisíckrát od nás.
2. Andělští kůrové, / k nám se připojte, / chválit Matku Páně / nás vyučujte. /
Zpívejte…
3. Všecky velké divy / celého světa
/ prozpěvujte chvály / po všecka léta. / Zpívejte…
4. V povětří ptáčkové, / zpívejte Ave,
/ nebeští žáčkové, / zpívejte Salve. / Zpívejte…
5. I my se zdvihněme, / poutníci, vzhůru,
/ uprostřed zpívejme / andělských kůrů. / Zpívejme…
6. Zdráva buď, perličko / nebeské říše,
/ zdráva buď, Matičko / Krista Ježíše. / Zpívejme…
7. Zdráva buď, Královno / nejdůstojnější,
/ ó Maria, Panno / nejčistotnější. / Zpívejme…
8. Zdráva buď, bez viny / krásná růžičko,
/ nebe, země Paní, / Boží rodičko. / Zpívejme…
9. Panno nejmoudřejší, / Maria, salve!
/ Matko nejdivnější, / Maria, ave! / Zpívejme…
10. Zdráva buď, stolice / Božské moudrosti,
/ zdrávas, pomocnice / v naší úzkosti. / Zpívejme…
11. Zdrávas, potěšení / všech zarmoucených,
/ mocné spomožení / v bídách, souženích. / Zpívejme…
12. Zdrávas, útočistě / v kříži, v soužení,
/ duše, těla jisté / zdraví, spasení. / Zpívejme…
13. Zdráva buď, ochrano, / jasná denice,
/ zdrávas, nebes bráno / v smrti hodince. / Zpívejme…
14. Zdrávas! buď poslední / naše vzdechnutí,
/ Zdrávas! buď poslední / slova vyřknutí. / Zpívejme…

95 ZPÍVEJ, BRZY UŽ PŘIJDE PÁN
Zpívej, brzy už přijde Pán. Zpívej, brzy už přijde Král.
Září na nebi znamení, přichází vykoupení.
Modli se a miluj, modli se a služ, do konce vytrvej.

96. TY JSI NAŠE, MARIA
1. Ty jsi naše, Maria, ty jsi naše dobrá Matka,
tys naděje naše všecka, Maria.
Ty jsi naše královna, my se k tobě utíkáme,
přímluvkyni v tobě máme, Maria.
R1.: Podívej, naše činy, podívej, naše viny,
podívej, naše srdce zraněná.
Podívej, naše kříže, podívej, hříchů tíže,
pomoz nám k nebi blíže, Maria.
2. Nemáme se čeho bát, vždyť tys naše útočiště,
s tebou máme nebe jisté, Maria.
Tys bez hříchu počatá, v nebi za nás oroduješ,
milosti nám vyprošuješ, Maria.
R2.: Děkujem, že jsi s námi, děkujem se slzami,
děkujem, že nás stále objímáš.
Děkujem, že se k nám skláníš,
pláštěm svým, že nás chráníš,
děkujem, že nás vedeš, Maria.

97 SVŮJ ŽIVOT PROMĚNIT V RADOST
R: Svůj život tak proměnit v radost, umět se stále smát
a každý den začínat znovu a večer s písní jít spát.
1. Ta píseň ruku v ruce s láskou chodí, když si ji zpívám nic mě nebolí.
2. Kdo má v srdci smutek, láskou se ho zbaví,
kdo má velkou radost, ať si zazpívá.
3. Jednou budem všichni zpívat tuto píseň, láskou zapálíme celou naši zem.
4. Lásko, zpívej v srdcích, ať je všude radost,
provázej nás všechny, chcem být veselí.

98 ZÁŘ TVÁŘE TVÉ
1. Láska Tvá, Pane, stále září, temnota mizí před Tvou tváří.
Radost Tvou, která jasně plane, světlem svým osvoboď nás, ó Pane.
Buď světlem nám, buď světlem nám.
R: Zář tváře Tvé naši zem plní Boží slávou, Tvůj Duch ať nám srdce rozpálí.
Láskyplná řeko, proud tvůj ať zaplaví nás, své slovo dej, ať nám svítí tmou.
2. S bázní vnímám Tvou velkou krásu. Pane, vcházíš do mého času.
Krví svou smýváš všechny mé temné viny,
zkoumej mne, pohlť všechny mé stíny, /: buď světlem mým. :/
3. V pohledech upřených do jasu odrážíš v našich tvářích spásu.
Příběh Tvůj o lásce a míru zrcadlí v životech, dej sílu.
Buď světlem mým, buď světlem mým.

99 EMANUEL
1. Jde nad obzorem nové Slunce, dějinami září
a rozsvítí i nejtemnější kouty našich tváří.
Už není temno, mizí stíny, Světlo lidem hlásá,
že bude žít, kdo hledat pravdu neodmítá.
2. Jdem ze všech stran do ulic Říma, kroky vede víra,
jsou slyšet ve zdech slova Písma, ten zvuk neumírá.
Zní jásot z města, jásot z nebe, jásot všemi ústy,
že mohou lidé bez rozdílu s Ježíšem žít, jsme tu s ním.
Ve světle jeho krásy, pod křížem naší spásy, zpíváme všemi hlasy.
R: /: Bůh, Emanuel, Emanuel, Emanuel. :/
3. Tak velký dar Bůh světu dává - Krista svého Syna,
v Něm lidé byli zachráněni, odpuštěna vina.
Je plný božství, plný lidství, pokrm lidem dává,
svým Tělem sytí každou duši, chléb je On sám, jsme tu s Ním. R:
4. Věk smrti končí, sílu ztrácí, Ježíš sílu dává,
Duch Boží vane do všech srdcí, smíme volat sláva
a církev - panna zasnoubená za Ženichem míří,
smí tvořit spolu s Matkou Boží společenství, jsme tu s Ním. R:
5. Je nové jaro, doba květů, doba nové síly,
je čas, kdy všichni mohou kráčet ke stejnému cíli.
Čas nových šancí, nových činů, doba nové lásky,
čas volání, že Bůh je s námi a my jsme s Ním, jsme tu s Ním. R:

100 CESTA ZBROJNOŠŮ
1. Krůpěj ranní rosy voní svítáním, zbrojnoši už nosí sedla ke koním.
R: Chcem jít dál, chcem jít dál, tam, kde čeká Král, kde vládne láskou svou.
Chcem jít dál, chcem jít dál, chcem jít dál,
kdo z nás by se bál, buďme si oporou.
2. Rány máme z bitev, nepřátelé bdí, nedbejme těch jizev, tím nás nezlomí.
3. Na té cestě najdem jeden druhého,
ve svět štěstí vejdem branám Krále svého.

101 ZA MŇA I ZA TEBA
R: Za mňa i za teba, za mňa i za teba,
/: tam na Kalvárii stojí kríž, na ňom visí Ježíš. :/
1. Pozri sa naň ho v Getsemani,
/: tam sa Boh sam krvou potil, modlil sa a prosil.:/
2. Pozri sa naň ho, ked’ Ho bijú, /: kvapky krvi z Jeho Tela po zemi sa lejú. :/
3. Pozri sa, keď Ho korunujú, /: miesto zlata ostré tŕne do hlavy bodajú. :/
4. Pozri sa naň ho, keď nesie kríž, /: aký len bol ubolený, opl’uvaný Ježíš. :/
5. Pozri sa opät’ na Golgotu, /: tam za teba už dotrpel, najvernejší priatel. :/
6. Pozri sa ešte sa na seba, /: či aj v tvojom srdci horí láska ku Kristovi. :/

102 LITANIE KE SVATÝM
/: Oroduj za nás... svatý Václave... Jene z Pomuku... Jene Neumanne...
Jene Sarkandře... svatá Zdislavo... Matko Vojtěcho
...:/
Vypros nám víru, naději a lásku a naší vlasti obnovu.
/: Ať vládne Ježíš Kristus v každém srdci a hojně žehná národu. :/

103 DOUFEJ V HOSPODINA
Doufej v Hospodina celým srdcem svým a na rozumnost svou se nespoléhej.
Na všech cestách svých snaž se Jej poznávat, On spravovati bude cesty tvé.
Doufej v Boha, Hospodina, doufej v Pána, On spravovati bude stezky tvé.

104 APOŠTOLSKÁ
1. Prosíme Tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov Tvých žít.
Věříme, že jednou budem v míru u Tvého stolu společně víno pít.
2. Dívej se na všechny naše zkoušky,
jak se utápíme v starostech.
Bez Tebe by svět byl jenom pouští,
bez Tebe by život neměl vůbec žádnej cíl.
3. Děkujem za velikou Tvou lásku, za ten úžasný dar oběti.
Za kříž, který přinesl nám spásu, chceme,
Pane, jméno Tvoje chválit na věky.

105 Ó, ZARADUJ SE, DUŠE MOJE
1. Ó zaraduj se, duše moje, / dnes chvíle vzešla přemilá,
/ již čekání tvé skončeno je, / dnes najdeš, po čems toužila.
/ Ó pojď dnes uctít Matku svoji, pojď poklonit se královně, /
tam občerstvi se v blaha zdroji / a pěj jí písně děkovné.
2. Dnes přijdeš k sídlu vznešenému, / jež Marií je zvoleno,
/ tam uzříš trůn a složíš k němu / svou úctu i své břemeno. / Ó pojď…
3. Dnes klekneš před svatým obrazem, / kde děd tvůj zbožně klekával,
/a stejnou vroucnost zde prokážeš, / s níž on se k Bohu modlíval. / Ó pojď…
4. Tam od staletí Matka trůní / a od staletí pomáhá,
/ tam tisícům již vzešla u ní / po strastech radost přeblahá. / Ó pojď…
5. Ach, co vše ona přetrpěla, / svůj život celý žalostný.
/ Dnes rozumí, když rozechvělá / tvá duše před ní lítostní. / Ó pojď…
6. Když tvoje srdce hořem pláče / a dech se mění v úpění,
/ k ní přitul se jak choré ptáče / a žalost v klid se promění. / Ó pojď…
7. Když prosit chceš za duše milé, / kéž bědy jejich přestanou,
/ jí poruč je a od té chvíle / nech je pod její ochranou. / Ó pojď…
8. Vyprosit chceš-li požehnání / pro svoje práce, pro dům svůj,
/ tu pomni jejich namáhání, / jí svěř se jen a důvěřuj. / Ó pojď…
9. Když však jsi šťasten ve svém žití / a můžeš-li se radovat,
/ pak vděčnost svou pojď projeviti / a neustávej děkovat. / Ó pojď…
10. Když bez hříchu je duše tvoje / a čistá jako lilie,
/ tu v tvář jí pohleď bez závoje, / neb dítětem jsi Marie. / Ó pojď…
11. Tu zajásej jí ku pozdravu / ta slova jí tak přemilá,
/ v nichž vznešenou jí hlásáš slávu: / Buď zdráva, Panno Maria. / Ó pojď…
12. Ó budiž zdráva, Matko Boží, / my všichni k tobě voláme
/ a bují-li nám v duši hloží, / ó pomoz, ať je zdoláme. / Ó pojď…
13. Dnes putujeme všichni k tobě / a padnem v tvoje náručí,
/ ó přijmi nás jak matka robě, / když matku znát se naučí. / Ó pojď…
14. Budem ti věrní, Paní milá, / odřeknem se všech starých vin,
/ tys Matkou našim otcům byla, / chcem též být národ Mariin. / Ó pojď…
15. Až dojdeme ve chrám tvůj svatý, / tam Boží Matku uctíme,
/ když zdárně budem putovati, / pak s prospěchem se vrátíme. / Ó pojď…

106 OTČE NÁŠ, VYSLYŠ NÁS
1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš!
Zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás.
V úzkostech my k Tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme,
neopouštěj naši drahou vlast, vroucně Tebe žádáme.
Otče náš, vyslyš nás...
2. Maria, Matičko, ty náš národ mocně chraň!
Zůstaň Matkou lidu svému, drž nad ním svou dlaň.
Vzpomeň, jak tě lid náš v lásce měl, vzýval tě a vroucí písně pěl,
pro tu lásku odpusť mnohý hřích, neopusť nás v dobách zlých.
Maria, Matičko ...
3. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám!
Pros za Čechy, Moravany, svatý Václave.
Zkormouceni k tobě voláme a v přímluvu tvoji doufáme,
oroduj za naši krásnou vlast, úpěnlivě voláme.
Kníže náš, shlédni k nám ...
4. Kníže náš, shlédni k nám, zahynouti nedej nám!
Chraň nám v míru zem i víru, svatý Václave.
Tisíc let jsi chránil národ svůj, prosíme i dál nás ochraňuj.
Víře své i vlasti věrný lid, ať je šťasten, v míru živ.
Kníže náš, shlédni k nám...
5. Zdislavo, v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas.
Štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas!
V rodinách je základ života, běda, když zde láska ztroskotá.
Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, jak Bůh žehnat chce i nám.
Zdislavo, v říši krás…

107 POJĎ K SPASITELI
1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, / své srdce Jemu k oběti nes./
On z trůnu Svého, kde věčný ples, / tak sladce volá: „Pojď.“/
Sláva, sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu, že již neklesá./
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď./
Sláva, sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa./
Ó Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó Pane, vstříc mi pojď.
2. Pojď, kdo jsi koliv, jest blízko Pán, / On za nás všechny v oběť byl dán, /
mile nás k Sobě zve ze všech stran, / ó slyš a věř a pojď. / Sláva, sláva, ...
3. Pojď, dítko milé, ten sladký hlas / i tebe zve, pojď, dokud je čas. /
Kdož ví, zda zítra ozve se zas, / ó nemeškej a pojď./ Sláva, sláva, ...
4. Pojď k srdci Páně, má duše, již, / když na tě světa doléhá tíž./
K oltáři jeho přijď jenom blíž, / On k tobě volá: „Pojď.“/ Sláva, sláva,...
5. Pojď k Bohu svému, sem k němu spěj, / život svůj celý v oběť mu dej. /
Již lásky Jeho ochotně dbej, / ó dítě vstaň a pojď. / Sláva, sláva, ...
6. Hle, Spasitel již spěchá ti vstříc, / ó rci, kdo tě kdy miloval víc? /
Krví svou viny obrací v nic / a z kříže volá: „Pojď.“ / Sláva, sláva, ...
7. Tož srdce svoje otevři jen, / s Ním žíti počni milosti sen. /
A až ti svitne věčnosti den, / zavolá Ježíš: „Pojď.“ / Sláva, sláva, ...

108 CELÁ KRÁSNÁ JSI
Celá krásná jsi, o Maria, a poskvrna prvního hříchu nikdy, nikdy se Tě nedotkla.
O Maria, beze hříchu počatá, oroduj za nás, kteří se k Tobě utíkáme.
O Matko třikrát obdivuhodná, Královno třikrát láskyhodná,
/: shlédni na nás, ujmi se nás, Maria, Matičko, pečuj o nás. :/

109 SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámano.
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.
Je jen jeden Pán, je jen jedno tělo, je jen jeden Král, proto zpíváme: Spoj nás ...

110 HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ
1. Horo krásná, spanilá, / kde přebývá Maria, /
jak jsi krásná k milování, / svatá Panno Maria.
2. Uslyšel jsem libý hlas, / jak Maria volá nás: /
Pojďte ke mně, dítky moje, / už je čas, aj, už je čas.
3. Ti ptáčkové spanilí / chválí Pannu Marii,
žežulenky libým hlasem / cukrují, aj, cukrují.
4. Poutníčkové rozmilí, / pozdravujme Marii, /
čisté srdce Boží Matce / darujme, aj darujme.
5. Slyš, Matičko, volání, / pros za věrné křesťany, /
by se ráčil Bůh smilovat / nad námi, ach, nad námi.
6. Vypros nám požehnání, / Maria, naše Paní, /
ať víra, naděje, láska / přebývá mezi námi.
7. Zvlášť se rač přimlouvati, / až budeme umírati, /
bychom hodně Tělo Páně / přijali, ach, přijali.

111 RŮŽE KRÁSNÁ
1. Růže krásná, v ráji štěpovaná, / převyšuje každý květ, /
neboť její vůně přelíbezná / oblažila celý svět.
R: Anděl Páně z nebes vysokosti / přinesl Ti, Maria, poselství,
/ že jsi plná milosti. / I my Tebe, Maria vzýváme, /
Matkou Boží Tebe nazýváme, / zdrávas k Tobě voláme.
2. Zahradníkem té překrásné růže / je Stvořitel nebeský, /
zaslíbil ji Adamovi, Evě / na důkaz božské lásky. /
Anděl Páně ...
3. Přijde Panna, která potře hada, / krásné jméno Marie, /
přijde Panna, jíž se netkla vada, / čistá jako lilie. /
Anděl Páně ...
4. Kvetla růže rajské nevinnosti, / Panna čistá, Maria, /
shlédl na ni Bůh z nebes výsosti, / velkou milost jí dává. /
Anděl Páně...
5. Panna čistá bydlela v samotě / městečku Nazaretě, /
přistoupil k ní archanděl Gabriel, / nesl lilii v ruce. /
Anděl Páně...
6. Řekl anděl: ,,Zdrávas buď, Maria, / milosti Boží plná, /
Ty jsi ze všech nejčistější Panna, / počneš Božího Syna.“ /
Anděl Páně...
7. Maria se těch slov velmi lekla, / jaké je to poselství. /
Já jsem Pánu Bohu zavázána, / že nezruším panenství. /
Anděl Páně...
8. Mluvil Gabriel k Panně Marii / Nelekej se, Maria, /
Duchem Svatým budeš zastíněna, / našlas milost u Pána. /
Anděl Páně...
9. Synem Božím nazývat se bude, / kterého Ty porodíš, /
On bude Syn Boha nejvyššího, / dáš mu jméno Pán Ježíš. /
Anděl Páně...
10. Řekla Maria k andělu Páně: / ,,Staň se dle slova tvého, /
ejhle, jsem pokorná dívka Páně, / poslušná vůle jeho.“ /
Anděl Páně...
11. Raduj se, zem, plesej celé nebe, / Maria přivolila, /
aby Ona Krista Spasitele / na ten svět porodila. /
Anděl Páně...
12. Porodila Panna Mesiáše, / na kterého čekal svět, /
jenž svou smrtí shladil hříchy naše, / svobodu nám vrátil zpět. /
Anděl Páně...
13. Kdyby Marie, Matičky Boží, / na tom světě nebylo, /
tak by bylo lidské pokolení / věčné statky ztratilo. /
Anděl Páně...
14. Marii nechť vždycky zvelebuje / v celém světě každý tvor, /
Marii nechť v nebi oslavuje / nebešťanů četný sbor. /
Anděl Páně...
15. I my k Panně Marii volejme, / dobrou Matku milujme, /
Maria Panno, za tvé milosti / Tobě prozpěvujeme: /
Anděl Páně ...

112 MŮJ PÁN DÁVÁ MI SÍLU
Můj Pán dává mi sílu, dává mi naději, že mohu dál jít.

113 TISÍCKRÁTE POZDRAVUJEM TEBE
1. Tisíckráte pozdravujem tebe, ó Matičko Krista Ježíše, ty jsi krása veškerého
nebe, tobě celá říše koří se. Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, tobě čest a chválu
nejpřednější andělé a svatí vzdávají královnou tebe nazývají.
2. Přispěj také nám, ó Matko naše, všichni vroucím srdcem žádáme.
Jediné tys útočiště naše, po Bohu nad tebe nemáme.
Ať ti můžeme chvály prozpěvovat a tvé svaté jméno oslavovat,
tak, jak tobě patří po Bohu, chceme tě chválit v každou dobu.
3. Neboť Stvořitel nebe i země za svůj stánek tebe vyvolil,
člověčenství naše přijal z tebe, slávou matky své tě ozdobil.
Ježíš Kristus, Bůh a člověk pravý, moudrost věčná,
vládce věčné slávy, hořké muky kříže podstoupil, aby lidstvo všechno vykoupil.
4. Na Siónu ty jsi utvrzená, v městě sídlíš věčně blaženém,
dřív než bylas na svět narozená, poctěná jsi v slovu prorockém.
Požíváš teď oné blaženosti, připravené tobě od věčnosti
od dobroty Boha věčného, Otce, Syna, Ducha Svatého.
5. Ó překrásná paní, na Libanu jako cedr k nebi zvýšená,
jako cypřiš na hoře Siónu, jako v Kades palma vznešená,
jako růže v Jerichu jsi krásná, jako ranní denice jsi jasná,
oliva jsi krásná na poli, javor u vod v tichém údolí.
6. Lilie jsi ze všech nejkrásnější, která dává vůni líbeznou,
ze všech květů ty jsi nejvzácnější, občerstvuješ duši znavenou.
Před tvou krásou slunce, měsíc hasne, Paní mocná nebes
říše jasné, ty jsi jistá brána nebeská, blaho naše, radost andělská.
7. Zdráva budiž, Panno nejslavnější, Matko Páně neporušená,
Trojice jsi stánek nejsvětější, od věčnosti Bohem zvolená.
Panno moudrá, schránko Boha vzácná, na obloze duho
velmi krásná, Šalamouna křeslo vznešené, Gedeona rouno zrosené.
8. Kdo by mohl všechnu slávu tvoji na tom světě ústy vyznati,
kterou Syn tvůj jen pro lásku svoji ráčil tobě v nebi schystati.
Byť i všichni chválu tobě pěli, jménem tvým zněl obor světa celý,
větším světlem plane sláva tvá na nebesích, Matko Kristova.
9. Před obrazem tvým, ó Matko Páně, chceme prosby svoje skládati,
kéž nás chrání tvé mateřské rámě, kdykoliv tě budem žádati.
V smutku světa, v nouzi, v těžkém kříži k tobě srdce s důvěrou se blíží,
přímluvkyní buď nám na nebi, pomocnicí v dobách potřeby.
10. Vypros víru, naději a lásku, světlo ctnosti v duši rozněcuj,
odvrať od nás hlad a mor a válku, v bídě každé při nás věrně stůj.
Až pak Syn tvůj z žití pozemského před trůn slávy své
a soudu svého duše naše bude volati, tehdy, Matko, rač se zastati.

114 POJĎTE VŠICHNI S NÁMI
R: Pojďte všichni s námi, vemte svoje známý.
Pojďte všichni s námi, jdem na Velehrad (Jeníkov).
1. Základy obnovím, ostatní prohloubím.
Bůh je jenom jeden a já ho mám rád.
R: pískot
2. Bůh je spravedlivý, nejvýš spravedlivý.
Dobrým chystá nebe, na to pamatuj!
Nezapomeň nikdy, že i peklo hrozí,
Pána to však mrzí, peklu říkám Fuj!
R: zpěv
3. Otec plodí Syna, Syn vychází z Otce.
A ta jejich láska, to je svatý Duch.
Toto tajemství je nad náš lidský rozum,
ve třech osobách je Trojjediný Bůh.
R: pískot
4. Bůh dal svého Syna, aby byla vina
hříchu dědičného provždy z nás smyta.
Syn se stal člověkem, aby lidským dětem
svou smrtí na kříži spásu zajistil.
Jak na to /// odpovíš? /// Čím víru upevníš? Odp.: UPEVNÍŠ?
R: zpěv
5. Lidé bývaj hluší, že mají též duši.
Nesmrtelnou duši každý člověk má.
Přejí si zdravíčko, hlavně to zdravíčko.
Na nebe nemyslí – to je pohroma!
Chceme se /// dostati /// do nebe!
R: pískot
6. Když je řeč o spáse, říkám ti to v lásce,
bez Boží milosti nenaděláš nic.
To jsou pravdy víry, katolické víry
– tak je vyznáváme, tak je věříme.
R: zpěv

115 NEBE JE TU PRO KAŽDÉHO
R: Nebe je tu pro každého, pro chytrého blonďatého,
ale pamatuj, život nešvindluj. Pán ti šanci dal, abys vyhrával.
Vždyť tě krví svou vykoupil, pozor, abys neprohloupil!
1. Mohu-li radit, pozor dej, hříchu se denně vyhýbej,
před pokušením utíkej, jó, v tomto nikdy neváhej.
Ďábel má nastraženou past, chytne tě, když se necháš zmást,
nevnímáš, že tě nemá rád, tváří se jako kamarád.
2. Pý – pý – pý - pýcha, potom pád, na co si to chceš jenom hrát,
důležitým se nedělej, pokoru ve svém srdci měj.
La – la – la - lakomec je mul, nevezme sebou ani půl,
o tom, co máš teď v zásobě, rozjímej tiše na hrobě.
3. Smilstvo, nečisté obrázky, pohledy, řeči, otázky,
myšlenky mohou pošpinit a dobré vztahy pokazit.
Na oči, uši pozor dej, myšlenky rázně ovládej,
za něco má se člověk stydět, nemusíš přece všechno vidět.
4. Co – co máš komu závidět, přejícím přece patří svět,
závist je smutek nad dobrým, tvé srdce snadno činí zlým.
To jsem rád, že to všechno vím, z toho se jistě poučím,
takto se budu snažit žít, pak mohu v srdci pokoj mít.
5. Vím, že ty na to přece máš, proto se snadno přejídáš,
i když tolik mít nemusíš, přesto to všechno s chutí sníš.
Co tím chci říci za moudrost, dalším hříchem je nestřídmost
příště si vezmu radši míň, gulu tak snadno odstraním.
6. Na – na – na zlost si pozor dej, na nikoho se nehněvej,
ve chvíli můžeš pokazit, co pak už nejde napravit.
Na – na – na - nastav druhou tvář, poporoste ti svatozář,
ať je tvá mírnost známá všem, tohle si vážně k srdci vem.
7. Le – le – le - lenost je tu zas, odkládáš, na co máš teď čas,
své povinnosti neděláš, stále se jenom vymlouváš.
Buď pilný jako včelička, přestože nejsi jednička,
využij dobře každý den, ať je tvůj Tvůrce oslaven.

116 JESTLIPAK TY VÍŠ
R: Jestlipak ty víš, že jsem rád, že tu jsi. Huhu Ha Ha
Stejným směrem jdem za naším Pánem. Huhu Ha Ha
1. Ten starý promodlený Velehrad láká nás, mám ho tolik rád,
na víru předků chceme navázat, tak jak oni tam putovat. Juch
2. Za hříchy cestou konám pokání, chci prosit také za druhé
ať nám nic v cestě k nebi nebrání, nereptám – Bůh tu s námi je. Juch
3. Svěříme Pánu poutní bratrstvo, On nám dá sílu vytrvat
nechme se znovu v dobrém povzbudit, radost všem chceme předávat. Juch

117 TĚŠÍM SA DOM
Těšim se dom tato, na Tfoje vřele objeti,
naplno zařvu, diky, že němam dušu v podsvěti.
Ježiš ten to byl, kdo s celym peklem zatočil.
Duše zachranil by mohli zme zas před Boži tfař.
Budě to stať za to, až si budem tfaři v tfař
před Tfojim trunem povim, co všecko pro mě znamenaš.

118 NEBESKÁ MATKA
R: Nebeská Matka ve dne, v noci o nás ví, ví, ví, ví, ví, ví, ví,
ví, kde se toulaj její děti toulavý, ví, ví, ví, ví, ví, ví.
1. Sama bláto Země zná, ví, jak někdy těžkej kříž
v srdcích lidi tlačívá, pod ním klesaj níž a níž. R:
2. Ať v nás láska přemostí propast, kterou hloubí hřích.
Matko Božské milosti, uzdravení nemocných. R:
3. Ať se znovu napřímí ten, kdo nemá žádnej dluh.
Uč nás jednat s druhými tak, jak s námi jedná Bůh. R:

119 LAJLAJ DŮDAP TABIDYBAM
R: [:Lajlaj důdap tabidybam lajlajdů lajdý. Lajlaj důdap tabidybam lajlajdý.:]
1. Na cestách před časem Pána cest potkal jsem,
zrovna hnízdil ve mně smutek a žralo napětí.
Na cestách před časem Pána cest potkal jsem, řekl:
„Víš, co lidem schází?“ A spustil vzápětí: R:
2. Tkaničky kuráže písnička rozváže,
k nebeskýmu telefonu připne novej drát.
Tkaničky kuráže písnička rozváže,
tak se nenechte víc prosit a zkuste zazpívat R:
3. Tleskání, dupání z končetin vyhání
všechno nepříjemný revma a nepříjemnej chlad.
Tleskání, dupání z končetin vyhání
různý zápasnický choutky. Tak zkuste zatleskat! R:
4. Tleskání, dupání z končetin vyhání
všechno nepříjemný revma a nepříjemnej chlad.
Tleskání, dupání z končetin vyhání různý zápasnický choutky.
Tak zkuste zadupat! R:

120 PŘIJMI, PANE
1. Přijmi, Pane, z našich polí chléb. Přijmi, Pane, z našich vinic víno,
našich polí chléb, z našich vinic víno, chléb a víno, spásy znamení.
Přijmi, Pane, ze svých polí chléb. Přijmi, Pane, ze svých vinic víno,
ze svých polí chléb, ze svých vinic víno, ať nás Tvojí mocí promění.
R: /: Ty jsi, Pane, sám pravý vinný kmen.
V plodech dojdou štěstí, kdo jsou Tvoje ratolesti. :/
2. Díky za krev za nás prolitou, díky za Tvou oběť, Pane, díky,
vždyť jen pro Tvůj kříž jsme Ti, Bože, blíž, díky, že nám sebe nabízíš.
Díky, že jsi přijal úkol svůj, žes šel plnit vůli Otce svého,
z lidí že Tvůj čin sejmul tíhu vin, každý člověk je teď Boží Syn. R:
3. = 1.

121 MARIA
1. Máš v duši píseň andělských zvonů,
máš v duši bolest těch nejkrásnějších tónů.
Máš v sobě sílu, po které se touží,
máš v sobě naději pro ty, kdo se souží.
R: /: Maria, s tebou Maria, království lásky se otvírá.:/
2. Máš v duši příslib nebeského štěstí,
máš v sobě naplnění spasitelných zvěstí,
máš v sobě lásku, pro ty, kdo tě hledají,
máš v sobě lásku, pro, ty, kdo tě volají. R:
3. Požehnej mé kroky, požehnej má ústa,
žehnej každé písni, ve strunách mých zůstaň,
kytice veršů nejkrásnějších květů, patří tobě,
Maria, Božímu světu. R:

122 JAKO ŘEKA
1. Jako řeka, která teče dál, jako vítr na horách,
zpívám si o svobodě své, šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé.
2. S Tebou žití vždy je radostné, všechen smutek vyprchá,
zpívám si o svobodě své, šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé.
3. Láska, štěstí, to jsou dary Tvé, kdo jde s Tebou, ten je zná,
zpívám si o svobodě své, šťasten budu žít v nesmírnosti Tvé.

123 VŠECHNY NÁRODY
[:Všechny národy, tleskejte rukama, Bohu jásejte hlasem radostným.:]
[:Aleluja, aleluja.:]

124 JUBILATE DEO
Jubilate Deo omniterra. Servite Domino in laetitia.
Aleluja, aleluja, in laetitia. Aleluja, aleluja, in laetitia!

125 KAŽDÝ DEN
Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán. On se stal mým spasením, když kráčím s ním, nemusím se bát, když kráčím s ním, nemusím se bát.

126 EFFATHA
Otvírej našemu Pánu, otvírej, přichází k nám, otvírej bratřím sestrám dokořán.
Otvírej svatému Duchu, otvírej, přichází k nám, otvírej Božímu slovu dokořán.
Effatha! Effatha!

127 VŠICHNI JAKO OVCE
Všichni jako ovce jsme zabloudili a na svou cestu se odvrátili
a Hospodin uvalil na Něj nepravosti nás všech.
Vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci,
jako Beránek k zabití veden byl, aby vymazal náš hřích.

128 JEN TY, PANE MŮJ
R: Jen Ty, Pane můj, jen Tys můj štít, má sláva, Ty mou hlavu pozvedáš.
1. Mnoho je těch, kteří kolem volají: ,,V Bohu žádnou pomoc nenajdeš.”
2. Volal jsem k Pánu svému v úzkosti a On prosbu moji vyslyšel.
3. Ty mi dáváš spánek, novou sílu, v novém dni mne znovu podpíráš.
4. Nebudu se bát ani tisíců těch, kdo mne pronásledují.

129 ABAKUK
I když fíkovník nevypučí, réva výnos nevydá,
i když pokrm z pole nevzejde, nezrodí se oliva,
i kdyby z ohrad zmizel všechen brav,
i kdyby v chlévech dobytek nebyl,
já budu jásat stále, zpívat k Boží chvále,
Hospodinu píseň zazpívám.
Já oslavím ho písní, dal mi radost v tísni,
jenom Hospodin je spása má.

130 TYS MŮJ SKALNÍ ŠTÍT
/: Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mne pro své jméno a doveď mě k cíli. :/
Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mne,
kéž nejsem zahanben, když tě, Hospodine, volám!

131 CHVÁLU VZDEJME
1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, /
pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně.
R: Maria, Maria, denice vítězná, / Maria, Maria, lilie líbezná, /
oroduj za nás, Matko, v každý čas, Královno nadhvězdná.
2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá, /
květe rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria...
3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila, /
pravá matko Pána Krista, / zůstala jsi Panna čistá. / Maria...
4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. /
Která matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria...
5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, / veškeré cti nejhodnější, /
tebe nelze vychváliti, / tvoji slávu rozmnožiti. / Maria...
6. Panno věrná, dobrotivá, / s důvěrou tě hříšník vzývá, /
zrcadlem jsi spravedlivých, / vzorem duší v Bohu živých. / Maria...
7. Ty jsi radost našich duší, / v tobě krásu ráje tuší, /
ty jsi pramen nábožnosti, / ty jsi studnice všech ctností./ Maria...
8. Ty jsi naše k nebi brána, / archa úmluvy nám daná, /
hvězda jitřní, jež nám svítí / za bouřlivé plavby žití. / Maria...
9. Ty nemocné uzdravuješ, / za hříšníky oroduješ, /
útěchou jsi pro plačící, / všech křesťanů pomocnicí. / Maria...
10. Vyvýšená nad anděly, / nad všech svatých zástup skvělý, /
Královna jsi tvorstva všeho, / dlíš u Boha všemocného. / Maria...
11. Nedej, Matko, zahynouti / dětem na vezdejší pouti /
a dej lidu prosícímu / šťastně dojít k tvému Synu. / Maria...

132 BUDIŽ VDĚČNĚ VELEBENA
1. Budiž vděčně velebena, / Matko Boží, Maria, /
že jsi Bohem vyvolena, / spasení nám zrodila.
/: Tebe ctíme, milujeme, srdcem celým, Maria. :/
2. Viděl prorok měsíc smavý / pod tvou nohou, Maria, /
dvanáct hvězd kol tvojí hlavy, / sluncem celás zářila. /
Tebe ctíme...
3. Ve své mysli od věčnosti, / dívko Páně, Maria, /
na tvou krásu, na tvé ctnosti / Boží láska myslila. /
Tebe ctíme....
4. Mezi tebe, mezi vinu / od počátku, Maria, /
vůle Otce z lásky k Synu / nepřátelství vložila. /
Tebe ctíme...
5. Boží moudrost zbudovala / v tobě stánek, Maria, /
by v něm jednou přebývala, / z něho se nám zrodila. /
Tebe ctíme...
6. Bez poskvrny počatá jsi, / Panno čistá, Maria, /
vykvetlas do rajské krásy, / v lilii ses rozvila. /
Tebe ctíme...
7. Vypros nám, svým hříšným dětem, / milost velkou, Maria, /
aby na té pouti světem / i v nás krása zářila. /
Tebe ctíme...
8. A po zdejším putování / ujmi se nás, Maria, /
by tě v rajském radování / naše duše spatřila. /
Tebe ctíme...

133 ZDRÁVAS, MARIA
1. Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe / poselství spásy všemu světu nese /
a všechno tvorstvo pozdravuje tebe, / Rodičko Boží, v přeradostném plese.
/: Ó hvězdo jitřní světa zatmělého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :/
2. Milosti plná andělem jsi zvána, / bez vady hříchu počatá jsi byla, /
lilie čistá, Matko Krista Pána, / životem nebe na zemi jsi žila.
/: Na krušné pouti žití pozemského / oroduj za nás vždy u Syna svého. :/
3. Pán s tebou, Panno panen, vyvolená,/ tys dívkou Páně poslušnou se zvala, /
ty, z Evy dcera, požehnaná žena,/ která nám Syna Božího jsi dala.
/: Potřelas hlavu hada pekelného, / oroduj za nás u Syna svého. :/
4. Z tebe nám vzešlo Slunce věčné spásy, / noc temná prchla září jeho světla, /
vzrůstaly ctnosti nadpozemské krásy, / životem novým celá země vzkvetla.
/: Požehnaný je plod života tvého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :/
5. Svatá Maria, ó Matičko Boží, / pod křížem Páně v žalosti jsi stála, /
když Ježíš trpěl na bolestném loži, / krvavá oběť za hříchy se dála.
/: Pro rány srdce sedmibolestného / oroduj za nás vždy u Syna svého. :/
6. Pros za nás hříšné, když nám duši tíží / na pouti zemské nepravost a vina, /
kajícné uveď ke svatému kříži, / ukaž nám svého zmučeného Syna.
/: Beránka, jenž sňal hříchy světa všeho, /oroduj za nás vždy u Syna svého. :/
7. K hodině smrti když se budem strojit,
/ Královno nebes, pak nám přispěj zvláště, /
věčnosti branou bychom mohli projít /v ochraně tvého mateřského pláště.
/: Až uvidíme Soudce nebeského, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :/134 Ó, MATKO PÁNĚ
1. Ó, Matko Páně, Matko rajských krás, Ty víš, co srdce tíží, /
pojď milostí v mou duši chvíli zas, když bol se kolem šíří, /
do rukou svých vem srdce bloudící, dej smilování duši prosící. /
Maria, Maria, Maria.
2. Pojď se mnou krajem mého domova, do lesů vonných květů, /
pojď se mnou krokem z domu otcova, do širých dálek světů, /
buď světlem lásky v temnu duše mé, buď v žití vše, co moje jediné./
Maria ...
3. Pojď krajem lásky vlasti nejdražší, sbor věrných Tvých zde jásá, /
a staletí vzpomínka nejsladší, hlas otců Tebe hlásá, /
to národ Tvůj se k Tobě obrací, jenž víru svou u Tebe neztrácí. /
Maria ...
4. Pojď k nemocným, jimž život prchá v dál, jim smutek v duši utiš, /
vrať světlo lásky, kde je život vzal, volání moje uslyš, /
dej zdraví tam, kde duše odchází a dobro tvé kéž vždy nás provází./
Maria ...
5. Pojď k zemřelým, již trpí muka zlá, vem v milost prosbu vroucí, /
vždyť Tvoje láska slitování má nad duší nehynoucí, /
Ty bolest mou i prosby moje znáš, Ty vyslyšíš Zdrávas i Otčenáš./
Maria ...
6. Zář květů bílých věncem nádhery Tvůj zdobí stánek svatý, /
a srdcí věrných něžné údery v ten úsměv vděkem jatý, /
to vše je láska, kterou, Maria, na celém světě zní ti Gloria. /
Maria ...

135 BOŽE, COS RÁČIL
1. Bože, cos ráčil před tisíci roky rozžati otcům světlo víry blahé,
jenž - to jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé.
/: K tobě hlas prosby z této vlasti vane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod, kázali nám spásu;
ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu.
/: Od doby té nám světlo víry plane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali,
získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.
/: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/
4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, o život bylo zápasit nám v boji,
mohutné sídlo Svatopluka kleslo, Velehrad víry bez pohromy stojí.
/: Apoštolů to dílo požehnané: Dědictví otců zachovej nám,Pane. :/
5. Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova a žádná moc už nám jej nerozboří,
pokud náš národ v hloubi srdce chová důvěru k Matce, která divy tvoří.
/: Maria za nás prosit nepřestane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/
6. Otcové naši, svatí apoštolé, ctí vaše jména stále národ vděčný.
Neopouštějte nikdy svého pole, ať vaše setba dozraje v plod věčný.
/: Ať na ni rosa požehnání kane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/
7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá a peklo seje koukol nových zmatků,
nebudem dbáti odvěkého vraha, nedáme sobě bráti věčných statků.
/: Víře vždy věrní budou Moravané: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/

136 VROUCNĚ VÍTÁN
1. Vroucně vítán budiž, Jene svatý, tys náš velectěný vlastenec,
tobě český národ láskou jatý pocty kvítí splétá ve věnec.
Ty jsi příklad pravé pobožnosti, v Nepomuku divem zrozený,
zdoba kněžství, výkvět slavných ctností, strážce víry neohrožený.
2. Tys ochránce celé naší vlasti, tebe vroucím srdcem žádáme:
Ujmi se nás ve všeliké strasti, ať moc přímluvy tvé poznáme.
Zachovej nám vždycky pověst čistou, jsa ochránce jména dobrého,
vypros nám, ať přijdem cestou jistou k tobě do příbytku věčného.

137 SALVE REGINA
Mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, Exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, Illos tuos misericordes oculos Ad nos converte.
Et Iesum, Benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, O dulcis Virgo Maria.

138 RADY KE ŠTĚSTÍ
Mezihalekačka:
Hej – poutníku – znáš tu cestu, která vede ke štěstí,
chci – prozradit – rady, které nejsou žádné tajemství.
R: Vezmi život za správný konec, než ti konec odzvoní zvonec,
má-li bý-ti tvá cesta jistá, buď si vědom dobrých rad Krista.
1. Hledejte a naleznete, proste a pak dostanete,
Bůh dá Ducha tomu, kdo prosí, někteří dál můžou jít bosí.
2. Chudý v duchu dojde do nebe, týká se to jeho, mě i tebe,
ten kdo pláče, potěšen bude, Ježíš velmi miluje chudé.
3. Radovat se můžeš v utrpení, nereptej, to dobré není,
tichým staň se mezi všemi, chceš-li jednou zdědit zemi.
4. Rozhlédni se dobře po světě, jak zde všude nepravost kvete,
toužíš-li po spravedlnosti, Bůh tě sytí svojí milostí.
5. Čisté srdce uvidí Boha, chraň se hříchu každý den znova,
abys mohl odpuštěno míti, musíš ty sám druhým odpustiti.
6. Blaze vám, kdo pokoj působíte, se hříchem se nikdy nespojíte,
i když vás budou pronásledovat, v Kristu se můžete vždy radovat.
7. Nehledejte lidskou lásku, dáváte svůj život v sázku,
pro ty co se drží Krista, odměna je v nebi jistá.

139 HYMNA POUTNÍKŮ 2001
Putujem všichni na Velehrad,
chceme víc vnímat – Bůh nás má rád.
Moc dobře víme, kdo nás čeká,
ani déšť nás nepoleká.
Čeká nás Matka, čeká nás Pán,
Cyril, Metoděj a starý chrám,
kdo z nás by váhal za nimi jít,
jsme rádi, že tu můžem být.

140 HYMNA POUTNÍKŮ 2002
Putujem, víme kam, nahlas to moc neříkám,
společně zveme vás, připojte se mezi nás.
Velehrad je náš cíl, i když nám ubývá sil,
jsou zde nás všech kořeny, to už je nám vrozený.
Tak jako předkové nejdeme tam poprvé,
prosíme, děkujem, po cestě se radujem.
1. brumendo 2. pískando 3. lalando

141 HYMNA POUTNÍKŮ 2003
Pane, mám Tě velmi rád. Huú
Tobě chci se odevzdat.
S hříchem jednou provždy skončit,
proto také dneska jdu směr Velehrad.

142 HYMNA POUTNÍKŮ 2004
Na Velehrad chceme putovat, s každým krokem více milovat,
cesta má mě k Bohu přiblíží, nebojím se žádných obtíží.

143 A JENOM ŽEHNÁM
/: A jenom žehnám a nesoudím a jenom žehnám a odpouštím
a jenom žehnám a nežárlím a jenom žehnám a nezávidím.:/
/: Miluji tě, Pane, celým srdcem svým i celou duší svou i celou myslí svou.:/
Miluji bližního svého jako sebe samého. /: A jenom žehnám...:/

144 MARIA, MATKO NADĚJE
1. Maria, Matko Naděje, přímluva tvá nám prospěje,
kříž hříchů tíží nás, Matičko naše, zachraň nás!
R: Ty jsi má Matka jediná, celá jsi čistá a nevinná, nevinná.
2. Ruka tvá chce nás k Bohu vést, těžkosti pomáháš nám nést,
s nadějí k tobě voláme, my se tě, Maria, nevzdáme!
3. S tebou se nemusím bát, na cestu k Bohu chcem se dát,
hříchy nám brání k němu jít, pomoz nám ty viny napravit!

145 BŮH TI DÁ
R: Víc než oko spatřit smí, víc než slovo vypoví,
víc než srdce toužit zná, Bůh ti dá, Bů ti dá, Bůh ti dá.
1. Prémie a přesčasy, ukládáš si do kasy,
peníze i s pokladnou zloději ti ukradnou.
2. Ze tvých jistot leckteré, prachsprostej mol sežere,
a co ten brouk nestráví, odprejská a zrezaví.
3. Hledáš funkce, tituly, v garáži máš ferrari,
zůstáváš dál žebrákem, před Bohem i v srdci svém.
4. Na Velehrad jednou jdeš, pozor, ať tím nezpychneš,
jenom pravý poutník zná, že od Pána všechno má.
5. Něco víš a něco znáš, k tomu prý dost vyděláš,
ve slovníku najít zkus, význam slova exitus.

146 CÍRKEV
R: Jsme Církev, tvoříme jedno tělo,
které má mnoho údů, hlavou je sám Kristus Pán.
1. Naše církev stojí pevně jako dům na skále,
první to byl Šimon Petr, dnes je to Benedikt.
2. Z vody jsme se ve křtu svatém znovu narodili,
teď je třeba bychom svatě podle toho žili.
3. I když někdy hřešíme, svůj život posvěcujem,
a to přece živým vztahem s trojjediným Bohem.
4. Protože jsme lidé slabí, svátosti tu máme,
v nich zas novou sílu, radost k pouti načerpáme.
5. Kněz chleba a víno při mši svaté proměňuje
a tím svatou oběť kříže znovu zpřítomňuje.
6. A když rádi k stolu Páně často přistupujem,
tak jednotu s Kristem Pánem věrně naplňujem.
7. Duchu svatý, sestup na nás, srdce otvíráme,
ať plníme Boží vůli ve všem, co děláme.
8. Maria je naše matka, vroucně vyznáváme,
posilu i pomoc u ní vždycky nalézáme.
9. Nereptáme, ani když nás lidé odsuzují,
vždyť ta naše víra za tu malou oběť stojí.
10. A tak pevně věřme, denně v Kristu svatě žijme,
do své slávy Bůh nás jistě po smrti pak přijme.
11. Rádi jdeme na Velehrad, modlíme se spolu,
ať nechybí ani jeden u Božího stolu.

147 VÍRA, TO JE POKLAD MŮJ
R: Víra, to je poklad můj, tu mi Pane, ochraňuj,
víra, to je poklad můj, tu mi Pane, chraň. Hej.
1. Na Velehrad putuji, tuhle píseň notuji,
prosím nejen za sebe, chcem se dostat do nebe.
2. Jako Panna Maria Bohu zpívám Gloria,
svěříme jí rodinky - mariánské družinky.
3. Jako Cyril s Metodem víru žili v srdci svém,
chceme Ježíšův oheň šířit naším národem.
4. Zvlášť ve chvíli pokušení, ať má víra slabá není,
říkám třikrát rázně NE, ďáble, máš to prohrané.
5. Dobro v sobě upevňuji, pro ctnosti se rozhoduji,
překonávám těžkosti bez reptání, s radostí.
6. Ke svátostem přistupuji, v modlitbě vztah prohlubuji,
k Ježíšovi s Marií mířím k němu skrze ni.
7. Není žádný nesmysl, míti ryzí úmysl,
chci vše dělat pro Ježíše bez váhání, rád a tiše.
8. V dobrém kéž bych vytrval, posiluj mě Pane, dál,
každý den chci využít, k tobě víc se přiblížit.

148 DO NEBE
1. Do nebe, do nebe, my chceme přijít do nebe,
pro Tebe, pro Tebe, my chceme žít jen pro Tebe.
A tak /: s nadějí jdeme za Tebou, s Marií jdeme cestou Tvou.:/
2. S radostí, s radostí, my putujeme s radostí,
k svatosti, k svatosti, my chceme dozrát k svatosti.
A tak /: spěcháme, jdeme s nadějí, spěcháme, jdeme s Marií.:/

149 ČAS VELEHRADSKÝCH POUTÍ
1. Nadešel čas velehradských poutí, co spěchalo, musí nyní stát,
radosti i to, co v srdci rmoutí, při pouti chcem Pánu odevzdat.
R: Kdo zažil, kdo to zná, ten pochopí, proč mám ty dny tolik tolik rád,
nediví se proč jdu opět za deště i v horku, Pánu svému pěšky chválu vzdát.
2. Na pouti jsme všichni bratři sestry, zakoušíme, že nás Bůh má rád,
putujeme ke kořenům víry, promlouvá k nám starý Velehrad.
3. Svatý Cyril s bratrem Metodějem, neváhali k Moravanům jít,
společně si s nimi i my přejem, podle víry v naší vlasti žít.
4. Maria, ta naše dobrá Matka, vyprošuje dětem jednotu.
Přivádí nás vždy ke Svému Synu, nabízí nám pevnou jistotu.

150 DĚTI V AFRICE
1. Děti v Africe nenosí boty, nemaj lavice, neznají noty, noty.
R: Ale když se sejdou v neděli, tak se veselí:
/: Aleluja, Hosana gloria, Ježíš je Pán a Král, gloria! :/
2. Děti ve Finsku maj zmrzlý nosy, sáně jim tahají sobi a losi. R:
3. Děti v New Yourku, když mají školu, svačí na dvorku sendvič a colu. R:
4. Děti v Mexiku maj černý vlasy, baští papriku a ananasy. R:
5. Děti ze Sydney při tělocviku, skáčou s klokany v trenkách a v triku. R:
6. Děti v Japonsku maj šikmý oči, pouští si draky a Tamagoči. R:
7. Lidé na pouti jsou děti Boží, nohy bolí je, sotva se plouží. R:

151 JEDEN Z NÁS
1. Jméno má i v dobách zapomnění. Zůstává, i když se všechno mění.
Ve svý slávě čeká, že zavoláš Ho, aspoň jednou.
Prerefrén: Je, Je, Bůh je v nás. Je, Je, Jeden z nás. Je, Je, Je, Je, Je.
Refrén:
Kdysi Bůh byl jeden z nás. Zastavil a změnil čas.
Přichází k nám zas a zas. Znovu čeká u dveří.
2. Potkáváš jeho tvář na ulicích, hledáš ve hvězdách létavicích.
Stopy znamení, co zlý sny plaší. A nosí naději, že ráno je bližší.
3. Hledá, kdo mu věří. Proč slyší jenom někteří.
Rány co stloukají mu kříž. Tu lásku nikdy nezměříš.

152 JEŠTĚ JEDENKRÁTE, DIECÉZE SBOHEM
(vhodné zazpívat na hranicích diecéze)
Sbohem naše diecéze, ach, brněnská diecéze.
Ještě jedenkráte, diecéze sbohem.
Bylo nám tu velmi príma, je tu přímo poutní klíma.
Ještě jedenkráte, diecéze sbohem.

153 HYMNA POUTNÍKŮ 2005
R: /: Na Velehrad jdem s písní ráznou, na Velehrad vždy s radostí,
po stopách Cyrila a Metoděje za Matkou svornosti. :/
1. Konáme svou pouť za pokání a chceme také děkovat.
Vyprosit pokoru a požehnání a chválu Pánu vzdát. R:

154 JSME JEN KRÁTCE NA ZEMI
R: /: Jsme jen krátce na zemi, pro nebe jsme stvořeni,
jsme jen krátce na zemi, já vím. :/
Opakuj si zas a znova, prozpěvuj si tato slova:
/: Jsme jen krátce na zemi, pro nebe jsme stvořeni,
jsme jen krátce na zemi, já vím. :/
1. /: Když směřuješ na Velehrad, pěj! Pěj! :/
2. /: Když se ti dost dobře daří, pěj! Pěj! :/
3. /: Když tě tvůj kříž sráží k zemi, pěj! Pěj! :/
4. /: Když tě něco hodně bolí, pěj! Pěj! :/
5. /: Když ti někdo ubližuje, pěj! Pěj! :/
6. /: Když přichází pokušení, pěj! Pěj! :/
7. /: Když tě tvoje slabost tíží, pěj! Pěj! :/
8. /: Když se ti zdá, že jsi slabý, pěj! Pěj!:/
9. /: Vždy ve chvíli rozhodnutí, pěj! Pěj! :/
10. /: Když máš přiznat vlastní chybu, pěj! Pěj! :/
11. /: Když nechápeš Boží záměr, pěj! Pěj! :/
12. /: Když se sestra smrt přiblíží, pěj! Pěj! :/

155 KOČKA A PES
Kočka a pes, starý vepřín, šumící les, úsměv, Petřín.
I skrze to Bůh promlouvá - on má tě rád.
Kdo miluje svého Pána, může jásat už od rána.
Prospívá mu zcela všecko, jen ho mít rád.
Kdo má uši, slyš! :/Kdo má oči, viď! :/Už je to tak!!¨

156 HYMNA POUTNÍKŮ 2006
Svatí bratři solunští, orodujte za nás. Cyrile a Metode, přimluvte se za nás.
Tak vás prosím, poutníci a poutnice taky, ať se v cíli sejdeme a pak v nebi taky.

157 HYMNA 2007
Zpívejme svému Pánu, On nás má velmi rád
a buďme vděční jemu, že smíme putovat.
Ať naše srdce jásá, když na Velehrad jdem
s Marií Matkou Pána, s Cyrilem a Metodem.

158 S MARIÍ CHCI BOHU ŘÍCT
R: /: S Marií chci Bohu říct svoje ANO a nic víc.:/
1. Svatá Panno Maria, přimlouvej se u Syna.
Chcem být stejní jako Ty, plní lásky, dobroty.
2. Sloužit Bohu s radostí a nebát se těžkostí.
Chceš-li v srdci pokoj mít, nesmíš Boha opustit.
3. Víra, to je poklad můj, tu mi, Pane, ochraňuj.
Proti hříchu sílu mám, z modlitby ji načerpám.
4. Ježíš za mě život dal, z hrobu vstal a žije dál.
Když se na kříž podívám, novou sílu získávám.
5. Sám Duch Svatý promění v radost naše trápení.
Nemusím si na nic hrát, aby mě měl Ježíš rád.
6. Volej k Pánu Ježíši, On tě přece vyslyší.
Pomoz duším do nebe, budou prosit za tebe.
7. Velkou radost v srdci mám, živý Ježíš je můj Pán!
Život v Boží milosti, to je důvod k radosti.
8. Když člověk nic nezmůže, Maria mu pomůže.
K Marii se obracej, pomůže ti, bude hej!

159 MÔJ PÁN
Kto má ma rád, aj keď mám hlavu dohola,
kto má ma rád, keď všetci nenávisťou zahoria?
Kto má ma rád, keď celý svet je proti mne, kto má ma rád dokonale, úprimne?
Iba ty Pane môj, iba ty Pane môj, iba ty Pane môj, máš ma naozaj rád.
Kto dobrý je aj k nevďačným a zlým, kto je stále so mnou, hoc na neho nemyslím?
Kto dáva nám, keď v jeho mene prosíme. Kto je našim svetlom, na ktoré hľadíme?
Iba ty Pane môj, ...
Kto je môj učiteľ, kto mi život dal?
Kto sa zriekol všetkého, keď človekom sa stal?
Kto mi dáva nádej, že budem večne žiť?
Kto neváha mi nikdy moje hriechy odpustiť?
Iba ty Pane môj, ...
Pýtaš sa ma, kto je ten môj Pán? Ježiš Kristus, ktorému som svoje srdce dal.
Si to ty Pane môj, si to ty Pane môj, si to ty Pane môj, máš ma naozaj rád.

160 EJHLE, OLTÁŘ
1. Ejhle, oltář Hospodinův září, přesvatá nám oběť nastává,
kterou po tisíc let s jasnou tváří otčina den ze dne konává.
Za příkladem dávným se to děje svatých cyrila a Metoděje,
kteří rozkaz Kristův plnili, paměť smrti jeho slavili.
2. Sláva, sláva na výsostech Bohu, nad Betlémem pěli andělé;
a ten zpěv se podnes nad oblohu k nebes Pánu vznáší vesele.
Nechať jen se věčně věků vzdává Králi králů po všem světě sláva,
kterou předkům našim věstili apoštolé naši přemilí.
3. Zaznělo nám slovo pravdy věčné ústy Soluňanů před věky,
dodnes v lahodě zní nekonečné a svět zaznívá jím daleký:
Přinesli nám oni Písmo svaté, bychom ze studnice této zlaté
moudrost nebes povždy vážili, Bohu sloužiti se snažili.
4. Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, kterou při večeři poslední
slavil Syn tvůj s myslí přelaskavou: Přívětivě na nás pohlédni,
jak jsi vlídně k Velehradu hleděl a svou milost lidu připověděl,
když se na Moravě slavila první oběť tobě přemilá.
5. Svatý, Svatý, Svatý Hospodine, slávy tvé jsou plná nebesa,
láska tvoje všemu tvoru kyne, ať svět celý tobě zaplesá!
Sestup, Kriste, přezázračně dolů, ať se tobě pokloníme spolu
s celou vlastí, s celým národem, s otci Cyrilem a Metodem.
6. Otevřela se již nebes brána, slovo zázračné kněz vyslovil;
vítej, duše, vítej Krista Pána, jenž se v způsob chleba, vína skryl.
Občerství tě krví svou a tělem, spojíš se dnes se svým Spasitelem,
jenž svůj drahý život za tě dal, a tě k sobě Soluňany zval.
7. Vítej, Kriste, vítej, Chlebe živý, Beránku, tys hříchy světa sňal;
pohleď, jak jsme tebe žádostiví, všechny jsi nás k sobě povolal.
A my hříchem ztratili jsme nebe, kéž je zase najdem skrze tebe
přímluvami apoštolů tvých, věrozvěstů našich slovanských.
8. Nechť tvůj oltář nikdy neuhasne v našich zbožných vlastech slovanských,
nechť se denně k báni nebes jasné vznáší oběť z chrámů křesťanských,
která tisíc let již stále plane, oslavuje tebe, věčný Pane,
posvěcuje srdce národa, čeleď Cyrila a Metoda.
9. Vyslyš, Pane, vyslyš prosbu vřelou, kterou k tvému trůnu skládáme:
Požehnej vlast, žehnej církev celou, zůstaň s námi, zbožně žádáme.
Provázej nás na vezdejší pouti, nedej svému lidu zahynouti,
pro zásluhy ze své oběti vylej milost na své na děti.

161 JÁ VESELÝ JSEM CHLAPEC
1. Já veselý jsem chlapec a na světě jsem rád
a já se nepřestanu už po celý den smát,
já sotva ráno vstanu a dobré jitro dám,
hnedka se na celý svět vesele rozchechtám. R:
Á ja cha cha cha cha cha a ja cha cha cha cha
a ja cha cha cha cha cha a ja cha cha cha cha
a ja cha cha cha cha cha a ja cha cha cha cha
a ja cha cha cha ja cha cha cha ja cha cha cha cha.
2. Když čáp mě na svět přines a za okno mě dal,
tu jsem se, lidé zlatí, poprvé rozchechtal,
neb já, robátko malé a holé bez kusu,
posadil mě, ten neřád čáp, na trn od kaktusu. R:
3. A když mě nesli ke Křtu, to jsem se mohl smát,
neboť se ze mne vbrzku měl malý křesťan stát.
Ten kněz mě polil vodou a to jsem nečekal,
tak jsem se od leknutí celičkej po- chechtal. R:
4. A když jsem trošku vyrost’, prej abych s FATYMem
šel na pouť na Velehrad se znojemským proudem
– no, že by se mi chtělo, tak to bych teda lhal,
ale než jsem se nadál, tak už jsem putoval. R:
5. Letos tak jako vloni a příštím rokem zas
dá Pán, že zase budu na Velehrad putovat
a až mi nohy zchromnou, tak žádnou paniku
– dovezte mě tam aspoň na invalidním vozíku! R:

162 HYMNA POUTNÍKŮ 2008
Kdo má svého Pána rád, ať si taky píseň zpívá.
Může s námi putovat, kráčíme směr Velehrad!

163 TĚM, KDO MILUJÍ BOHA
R: Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému,
píše to Pavel i pro nás v listě Římanům.
1. Zase tě někdo hodně zklamal, podrazil dobrý kamarád.
Už přes koleno bys to lámal, chceš pálit mosty,
máš slova sprostý, zkus to však jinak překonat.
2. Máš pruhované nové šaty, lavička byla natřená,
všichni se smějí tobě a ty i přes kopance,
vždyť je to šance pro další výhru stvořená.
3. Od rána přepadá tě smutek a nevíš jak s ním naložit,
tvůj milý punťa někam utek, nic se nedaří,
slunce moc praží, nenechej se tím položit.
4. I když ti není všechno milé, tohle si dobře pamatuj.
Využij dobře každé chvíle, Bůh to má v rukou,
tím si buď jistý, neříkej nikdy na nic fuj!

164 JEŽÍŠI TICHÝ
Ježíši tichý, Srdce pokorného, přetvoř srdce moje podle Srdce svého.

165 JEŽÍŠ, MARIA A SVATÝ JOSEF
Ježíš, Maria, teď s úctou vyslovím! Ježíš, Maria, v duchu se pokloním!
Ježíš, Maria a svatý Josef k nim, ať naplní mě vděčnost, že uctívat je smím!

166 HOSPODINE, POMILUJ NY!
Hospodine, pomiluj ny! Jezu Kriste, pomiluj ny!
Ty, Spase všehomira, spasiž ny; i uslyš, Hospodine, hlasy našě!
Daj nám všěm, Hospodine, žizň a mír v zemi! Krleš! Krleš! Krleš!

167 NA KOLENOU
1. Nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou,
nejkrásnější chvíle vždycky jsou na kolenou.
R: V modlitbách když budeš stát, Duch Svatý začne vát.
Nejkrásnější chvíle jsou na kolenou.
2. Sílu opustit svůj hřích jsem dostal na kolenou.
3. Sílu začít nově žít jsem dostal na kolenou.
4. Duchem svým mne Ježíš naplnil na kolenou.

168 HYMNA POUTNÍKŮ 2009
R: Dva svatí bratři z Východu, přinesli víru národu.
A zde je naše odpověď: Bohu díky! Bohu díky!
1. Konstantinovi patří dík – dík, Metodějovi taky dík – dík!
Za příklad lásky, oběti: Bohu díky! Bohu díky!
2. I Pánu Bohu patří dík – dík, že je k nám dobrý natolik – dík!
Vždyť poslal bratry soluňské: Bohu díky! Bohu díky!
3. A ještě chceme děkovat za milovaný Velehrad – dík!
Že smíme znovu putovat: Bohu díky! Bohu díky!

169 PŮJDOU SE SILOU STÁLE VĚTŠÍ…
R: /: Půjdou se silou stále větší a uzří Boha Bohů na Siónu. :/
1. Blahoslavení chudí v Duchu, neboť jejich je nebeské království. 2x
2. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. 2x
3. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
4. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
5. Blahoslaveni milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
6. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
7. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
8. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.

170 ŽÁCI SVATÝCH VĚROZVĚSTŮ
R: Žáci svatých věrozvěstů, ukažte nám k Bohu cestu.
/:Savo, Naume a Gorazde, Angeláre a Klemente.:/
1. Radost v srdci ať vždy máme, ať ji kolem rozdáváme.
Kéž se život víry množí, ať vždy žijem v bázni Boží.
2. Ať jsme pravým světlem světa, během žití po vše léta.
Ať roste i láska naše, učme se u Mesiáše.
3. Tak jak Cyril s Metodějem, ať se v nebi s Kristem smějem.
Ať vzdáváme věčně díky, za dar víry – tak veliký.

171 AŤ JE CHVÁLEN PÁN
Ať je chválen Pán,
ať je uctíván,
celou myslí, celým srdcem
vroucně milován.

LITANIE K PANNĚ MARII
Matko Boží, voláme k tobě.
Odpověď k invokacím: Slyš, Maria, svých dítek hlas.
1. Chválí tě andělů kůry, slyš Maria…
Chválí tě svatí Boží,…
Chválí tě blažených sbory,…
Chválí tě Církev svatá,…
Chválí tě synové Evy,… Matko Boží…
2. Matka jsi milosti Boží,…
Matka jsi moudrosti pravé,…
Matka jsi věčné rady,…
Matka jsi duchovní síly,…
Matka jsi překrásné lásky,… Matko Boží…
3. Nebes jsi Královna krásná,…
Panenství koruno zlatá,…
Studnice ctnosti ty čistá,…
Naděje rajská ty kněžna,…
Nevěsta neposkvrněná,… Matko Boží…
4. Blažených radost ty milá,...
Věrných jsi chvála ty stálá,…
Vítězů pomoc ty mocná,…
Všech svatých zářivá hvězda,…
Pokorných synů ty láska,… Matko Boží…
5. Ty jsi prut z kořene Jesse,…
Tys chvála Svatého Ducha,…
Nového zákona Archa,…
Nebeské vlasti ty brána,…
Zrcadlo církve ty svaté,… Matko Boží…
6. Hříšných ty záruka spásná,…
V zármutku útěcha sladká,…
Záštito Božího lidu,…
Příčina radosti naší,…
Svatých ti přesvatá Matka,… Matko Boží…

RANNÍ CHVÁLY
Bože, pospěš mi na pomoc.
Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja.
Hymnus
Vychvalujme vesele Matku blahoslavenou,
kterou svatí andělé chválí písní vznešenou.

S nimi i my s vroucností, s horlivostí, zbožností
zvučně písně zpívejme, v chválách neustávejme.
Všem křesťanům přísluší Matku Boží chváliti,
chvála ta naší duši může prospěšná býti,
neb Matka milosrdná není nadarmo ctěná.
Proto ji vychvalujme a čest jí prokazujme.
Ty, kteří v ni doufají, ráčí ochraňovati,
když se k ní utíkají, ráčí je přijímati,
neboť je milostivá a k hříšným dobrotivá.
A proto v ni doufejme a k ní se utíkejme.
Často pro nepravosti chtěl Bůh lidi trestati,
ona hnutá lítostí nepřestala žádati.
Až milost vyprosila, Boží trest odvrátila.
Proto my k ní volejme, o přímluvu žádejme.
1. ant.:Blahoslavená jsi, Panno Maria, z tebe se narodil Spasitel světa, nyní se raduješ v nebeské slávě: přimlouvej se za nás u svého Syna.
Bože, ty jsi můj Bůh,
* snažně tě hledám,
má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo * jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,* abych viděl tvou moc a slávu.
Vždyť tvá milost je lepší než život,* mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě,* v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,* plesajícími rty zajásají ústa,
kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku,* v nočních hodinách budu na tebe myslet.
Neboť stal ses mým pomocníkem * a ve stínu tvých křídel jásám.
Má duše lne k tobě,* tvá pravice mě podpírá.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Blahoslavená jsi, Panno Maria, z tebe se narodil Spasitel světa,
nyní se raduješ v nebeské slávě: přimlouvej se za nás u svého Syna.
2.ant.:Ty jsi sláva Jeruzaléma, ty jsi radost Izraele, ty jsi čest našeho lidu.
Všechna díla Páně, velebte Pána,
* chvalte a oslavujte ho navěky.
Nebesa, velebte Pána,* andělé Páně, velebte Pána.
Všechny vody nad nebem, velebte Pána,* všechny mocnosti Páně, velebte Pána.
Slunce a měsíci, velebte Pána,* nebeské hvězdy, velebte Pána.
Všechny deště a roso, velebte Pána,* všechny větry, velebte Pána.
Ohni a žáre, velebte Pána,* studeno a teplo, velebte Pána.
Roso a jíní, velebte Pána,* zimo a chlade, velebte Pána.
Ledy a sněhy, velebte Pána,* noci a dni, velebte Pána.
Světlo a temno, velebte Pána,* blesky a mraky, velebte Pána.
Země, veleb Pána, * chval a oslavuj ho navěky.
Hory a vrchy, velebte Pána,* vše, co na zemi roste, veleb Pána.
Prameny, velebte Pána,* moře a řeky, velebte Pána.
Velké a malé ryby, které plují ve vodě, velebte Pána,* všichni nebeští ptáci, velebte Pána.
Všechna zvířata, divoká i krotká, velebte Pána,* lidé, velebte Pána.
Izraeli, veleb Pána,* chval a oslavuj ho navěky.
Kněží Páně, velebte Pána,* služebníci Páně, velebte Pána.
Duchové a duše spravedlivých, velebte Pána,* svatí a pokorní srdcem, velebte Pána.
Ananiáši, Azariáši, Misaeli, velebte Pána,* chvalte a oslavujte ho navěky.
Velebme Otce i Syna i Ducha svatého,* chvalme a oslavujme ho navěky.
Ant.: Ty jsi sláva Jeruzaléma, ty jsi radost Izraele, ty jsi čest našeho lidu.
3. ant.:Raduj se, Panno Maria, neboť tys nosila Krista, Spasitele světa.
Zpívejte Hospodinu píseň novou
* jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,* synové Siónu ať jásají nad svým králem.
Ať chválí jeho jméno tancem,* ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ * a pokorné zdobí vítězstvím.
Ať svatí jásají chvalozpěvem,* ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech * a dvojsečný meč v rukou,
aby vykonali pomstu na pohanech, * tresty na národech,
aby spoutali jejich krále řetězy * a železnými okovy jejich velmože,
aby na nich vykonali určený soud. * Všem jeho svatým bude to ke cti.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Raduj se, Panno Maria, neboť tys nosila Krista, Spasitele světa.
Krátké čtení:
Radostí jásám v Hospodinu, má duše plesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako nevěstu ozdobenou šperky.
Zpěv po krátkém čtení:
Bůh si ji vyvolil od pradávna,* od věků měl s ní své plány.
Bůh si ji vyvolil od pradávna,* od věků měl s ní své plány.
Učinil si v ní svůj příbytek, * od věků měl s ní své plány.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému *Bůh si ji vyvolil od pradávna, od věků měl s ní své plány.
Ant. k Zachariášovu kantiku: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela.
Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele
* neboť navštívil a vykoupil svůj lid!
Vzbudil nám mocného spasitele * z rodu svého služebníka Davida,
jak slíbil od pradávna * ústy svých svatých proroků;
zachránil nás od nepřátel,* z rukou všech, kdo nás nenávidí.
Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu,* na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahámovi:
že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel * zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího,* neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu,
dát jeho lidu poznání spásy * v odpuštění hříchů
z milosrdné lásky našeho Boha, * s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti,
aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti,* a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Eva nám zavřela nebeskou bránu, Maria nám ji zase otevřela.
Oslavujme našeho Spasitele, narozeného z Panny Marie, a prosme ho:
Ježíši, Synu Panny Marie, vyslyš nás.
Ježíši, slunce spravedlnosti, Tvá Matka přišla na svět jako zářící jitřenka ohlašující den spásy
- veď nás svou milostí, ať stále chodíme v Tvém světle.
Ježíši, věčné Slovo Otcovo, Ty sis vyvolil za Matku neporušenou pannu,
- vysvoboď nás z porušení hříchu.
Ježíši, Spasiteli světa, pod Tvým křížem stála a s Tebou trpěla Tvá Matka,
- na její přímluvu dej i nám statečnost a vytrvalost, abychom obstáli ve všech zkouškách s vědomím, že tím máme účast na Tvém utrpení.
Nejdobrotivější Ježíši, když jsi umíral na kříži, svěřil jsi lidstvo do ochrany své Matky,
- dej, ať chráněni její mocnou záštitou zůstáváme stále spojeni s Tebou.
Otče náš ...
Závěrečná modlitba:
Všemohoucí, věčný Bože, dej nám, svým služebníkům, stálé zdraví těla i duše a na přímluvu Panny Marie obrať naše trápení v trvalou radost. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.


MODLITBA SVATÉHO FRANTIŠKA
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje,
abych přinášel lásku, kde je nenávist, odpuštění, kde je urážka, jednotu, kde je nesvornost, víru, kde je pochybnost, pravdu, kde je blud, naději, kde je zoufalství,
radost, kde je smutek, světlo, kde vládne tma.
Pomoz mi, abych netoužil po útěše, ale těšil, po porozumění, ale rozuměl, po lásce, ale miloval. Vždyť kdo dává, ten dostane, kdo odpouští, tomu se odpustí, kdo umírá, vstane k životu.
Amen.

MODLITBA AIN KARIM
Maria, naše dobrá Matko, tvoje bezvýhradné přijetí Boží vůle tě učinilo nositelkou živého Krista, a proto se stal tvůj příchod do Ain Karim pro Alžbětu zdrojem radosti a naplnění Duchem Svatým.
Zveme tě, vstupuj do našeho života a pomáhej nám do něho stále nově uvádět Krista. Ať se můžeme radovat z toho, že i v nás koná veliké věci a stáváme se šiřiteli této radosti při každém vzájemném setkání.
Duch Svatý ať nás učí rozpoznávat dary, které jsme obdrželi a nabízet je ochotně k práci na Boží vinici, aby i skrze nás mohl Bůh přivádět k pravdě ostatní lidi a všechny utvrzoval ve víře až do konce pozemského života.
Amen.

SVATÝ MICHAELI,
archanděle, opatruj nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, budiž nám ochranou.
Přikážiš jemu Bůh, pokorně prosíme, a ty, kníže vojska nebeského uvrhni satana
a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí božskou mocí do propasti pekelné.
Amen.

MODLITBA BĚHEM DNE
Bože, pospěš mi na pomoc.
Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků . Amen. Aleluja.
Hymnus:
Miluj Pána Boha svého vždy z celého srdce svého,
z celé duše i mysli své, ze vší síly i moci své.
Miluj též bližního svého tak jako sebe samého,
ne pro sebe, leč pro něho a pro Pána Boha svého.
Každý na to vždy pamatuj, obojího se přidržuj,
abys chráněn všeho zlého došel království věčného.
Ant.:Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Aleluja.
Zvedám své oči k tobě,
* který trůníš na nebi.
Hle, jako oči služebníků hledí * na ruce svých pánů,
jako oči služebnice hledí * na ruce své paní,
tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, * dokud se nad námi nesmiluje.
Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad námi, *
neboť jsme přesyceni pohanou.
Přesycena je naše duše * výsměchem boháčů, pohanou pyšných.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Kdyby Hospodin nebyl s námi * - ať to vyzná Izrael –
kdyby Hospodin nebyl s námi, * když se na nás obořili lidé,
zaživa by nás pohltili, * když jejich hněv vzplál proti nám.
Voda by nás zatopila, † příval by se byl převalil přes nás, * přes nás by se převalily rozbouřené vody. –
Veleben buď Hospodin, že nás nevydal * za kořist jejich zubům!
Naše duše vyvázla jako pták * z ptáčníkovy léčky;
léčka se přetrhla, * a my jsme volní. –
Naše pomoc je ve jménu Hospodina, * který učinil nebe i zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Kdo doufají v Hospodina, jsou jako hora Sión, * která nekolísá, trvá navěky.
Jeruzalém obklopují hory: † tak je Hospodin kolem svého lidu *
nyní i navěky. –
Neboť nezůstane žezlo bezbožníků * nad údělem spravedlivých,
aby spravedliví nevztáhli * své ruce po nepravosti. –
Dobrým, Hospodine, popřej dobro, * i těm, kdo jsou upřímní v srdci.
Ty však, kteří uhýbají na své křivé cesty, † odstraň se zločinci, Hospodine! * Pokoj buď s Izraelem!
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Aleluja.
Krátké čtení:
Moudrost vedla spravedlivého po přímých stezkách, ukázala mu Boží říši a dala mu poznat svaté věci. V trápeních mu darovala úspěch, jeho námahy ověnčila zdarem.
Zpěv po krátkém čtení:
V. Hojnost a bohatství budou v jeho domě
O. a jeho štědrost potrvá navždy.
Modleme se:
Všemohoucí Bože, osvěcuj nás svým vnuknutím a provázej naše jednání svou pomocí, ať konáme všechno, od začátku až do konce, ve spojení s tebou. Skrze tvého Syna …


VEČERNÍ CHVÁLY
Bože, pospěš mi na pomoc.

Slyš naše volání.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Hymnus:
Zdráva buď přeslavná Matko Ježíšova, Tys celému světu sama posloužila,
pokoru s čistotou vždy zachovala a slovu Božímu pevně uvěřila, Panno pokorná.
O tobě proroci již dávno předpovídali, když zdávna početí tvé prorokovali.
Izaiáš mluví o kořenu Jesse, že z něho prut vzejde, z prutu květ vykvete,
Panno pokorná.
Tys milostí Boží byla naplněna a za Matku Boží byla vyvolena,
aby z tebe, Panny čisté a pokorné, narodil se vůdce cesty spasitelné,
Panno pokorná.
Tebe národové všichni blahoslaví, nejvyššího Boha skrze tebe chválí,
neb on ti učinil převeliké věci z milosti své velké a nesmírné moci,
Panno pokorná.
Za ty se přimlouváš, kdo tě následují,pokoru, čistotu pro Boha milují,
pyšným se protivíš, duše čisté chráníš, hříšníky obracíš, k Synu je přivádíš,
Panno pokorná.
1. ant.: Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila toho, který vše stvořil.
Chvalte Hospodinovi služebníci,
* chvalte jméno Hospodinovo!
Buď velebeno Hospodinovo jméno * nyní i na věky.
Od východu slunce až na jeho západ * buď chváleno Hospodinovo jméno!
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, * nad nebesa jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, který trůní na výsosti * a shlíží dolů na nebe i na zem?
Slabého zdvihá z prachu,* ze smetiště povyšuje chudého,
aby ho posadil vedle knížat,* vedle knížat svého lidu.
Té, která byla v rodině neplodná, dává bydlet * jako šťastné matce dětí.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Blahoslavená jsi, Panno Maria, neboť tys nosila toho, který všechno stvořil.
2. ant.: Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš pannou.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina,
* chval svého Boha Sione,
že zpevnil závory tvých bran,* požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj * a sytí tě jadrnou pšenicí.
Sesílá svůj rozkaz na zemi,* rychle běží jeho slovo.
Dává sníh jako vlnu, * jíní sype jako popel.
Shazuje své krupobití jako drobty chleba,* jeho mrazem tuhnou vody.
Posílá své slovo a rozpouští je, * poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
Oznámil své slovo Jakubovi,* své zákony a přikázání Izraeli.
Tak nejednal se žádným národem,* nesdělil jim svá přikázání.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš Pannou.
3. ant.: Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha: skrze tebe máme účast na ovoci života.
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista,
*
on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, * abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, * abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti,* neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
V něm máme vykoupení skrze jeho krev,* odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
kterou nám tak bohatě projevil * s veškerou moudrostí a prozíravostí:
seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo *
a jak si to napřed sám u sebe ustanovil,
až se naplní čas pro dílo spásy,* že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.:Požehnaná jsi, dcero, od Pána, nejvyššího Boha: skrze tebe máme účast na ovoci života.
Krátké čtení:
Když se naplnil čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny.
Zpěv po krátkém čtení:
Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého Syna * a navěky zůstáváš pannou.
Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého Syna * a navěky zůstáváš pannou.
Zrodila jsi toho, který tě stvořil, a navěky zůstáváš pannou.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému
Maria, Bůh si tě vyvolil za matku svého Syna a navěky zůstáváš pannou.
Antifona ke kantiku Panny Marie.: Bůh shlédl na mou pokoru, veliké věci mi učinil ten, který je mocný.
Velebí
* má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli,* neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit * všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. * Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství (trvá) od pokolení do pokolení * k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem,* rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu * a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi * a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, * pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, * Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Sláva otci i Synu * i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen.
Ant.: Bůh shlédl na mou pokoru, veliké věci mi učinil ten, který je mocný.
Děkujme Bohu za veliké skutky, které pro naši spásu učinil blahoslavené Panně Marii, a prosme ho:
( Bože, naplň nás svou milostí )
Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby byla Matkou tvého Syna,
- na její přímluvu vyslyš naše prosby.
Tys svěřil všechny lidi do mateřské ochrany Panny Marie,
- na její přímluvu uzdrav nemocné, potěš zarmoucené, odpusť hříšníkům a dej všem spásu a mír.
Tys učinil Pannu Marii chrámem Ducha Svatého a naplnils ji svou milostí,
- sešli i nám hojnost darů svého Ducha.
Tys shromáždil apoštoly, aby společně s Pannou Marií setrvávali v modlitbách,
- dej, ať tvá církev následuje příklad jejich jednomyslné modlitby a roste k dokonalosti lásky.
Tys vzal neposkvrněnou Pannu Marii s tělem i duší do nebeské slávy,
- dej i našim zemřelým účast na slávě tvého Syna.
Otče náš ...
Závěrečná modlitba:
Milosrdný Bože, nehleď na naše provinění, a když se ti nemohou líbit naše vlastní skutky, shlédni na přímluvu Panny Marie, Matky svého Syna, a zachraň nás. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.
Amen.


MODLITBA PŘED SPANÍM
Bože, shlédni a pomoz.

Pane, pospěš mi pomáhat.
Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
jako byla na počátku, i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
Hymnus
Na sklonku dne tě upřímně, Tvůrce všech věcí, prosíme:
s tou laskavostí, jíž jsi znám, stůj při nás v noci a nás chraň.
Jen o tobě ať srdce sní, ať ve snu cítí, že s ním jsi,
aby hned, jak se rozední, znělo tvou chválou nejčistší.
V žití nám pevné zdraví dej, v nás oheň lásky rozehřej,
ať temnou noc a také nás rozjasní tvého světla jas.
To, Otče mocný nejvýše, dej skrze Krista Ježíše,
s nímž a se Svatým Duchem též po všechny věky kraluješ. Amen.
Antifona:
Zastíní tě svými perutěmi a nebudeš se bát nočních temnot.
Kdo žije pod ochranou Nejvyššího,
* přebývá v stínu Všemohoucího,
ať říká Pánu: Tys mé útočiště,* můj hrad a Bůh můj, v nějž mám důvěru.
Vždyť on tě zachraňuje z tenat lovců,* před slovem, které zkázu přináší.
On zastíní tě svými perutěmi,* pod jeho křídly dojdeš ochrany.
Nebudeš strachovat se nočních příšer * a šípů, které za dne létají,
nákazy, které v temnotách se plíží,* moru, jenž řádí za bílého dne.
I když jich padne po tvém boku tisíce,* ba deset tisíc po tvé pravici,
záhuba přesto tebe nedosáhne;* vždyť jeho věrnost je tvůj kryt a štít.
Naopak, na své oči budeš vidět,* spatříš, jak hříšné stíhá odplata.
Co ty však? Pán je tvoje útočiště,* ty Nejvyššího vzal sis k ochraně.
Proto nic zlého se ti nepřihodí,* nepřijde žádná rána na tvůj stan.
Vždyť kvůli tobě andělům dal příkaz,* na všech tvých cestách být ti ochránci.
A proto budou na rukou tě nosit,* aby ses neporanil o kámen.
A budeš kráčet po hadech a štírech* a lva i draka klidně zašlápneš.
Že je mi oddán, já ho vysvobodím,* ochráním, že se k mému jménu zná.
Vyslyším ho, když mě bude vzývat, † budu s ním v každém jeho soužení,* zachráním ho a ke cti pozvednu.
Dosyta obdařím ho dlouhým věkem* a svoji spásu mu dám uvidět.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,* jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ant.: Zastíní tě svými perutěmi a nebudeš se bát nočních temnot.
Budou hledět na tvář Páně a na čele budou mít jeho jméno. A noc už vůbec nebude, ani nebude třeba lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude ozařovat a budou kralovat na věčné věky.
Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život.

Do tvých rukou, Pane, svěřuji svůj život.
Vykoupil jsi nás, Pane, věrný Bože. Svěřuji svůj život.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Do tvých…
Antifona k Simeonovu kantiku:
Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme, ať bdíme s Kristem a odpočíváme v pokoji.
Nyní, Pane, můžeš propustit svého služebníka* podle svého slova v pokoji,
neboť mé oči viděly tvou spásu,* kterou jsi připravil mezi všemi národy:
světlo k osvícení pohanů* a k slávě tvého izraelského lidu.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,* jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.
Ant.: Ochraňuj nás, Pane, když bdíme, a buď s námi, když spíme, ať bdíme s Kristem a odpočíváme v pokoji.
Závěrečná modlitba:
Modleme se: Prosíme tě, Pane, navštiv náš příbytek a ochraň nás před úklady nepřítele; nechť jsou s námi tvoji svatí andělé a chrání nás v pokoji a tvé požehnání buď stále s námi. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pokojnou noc a dosažení cíle nechť nám dopřeje všemohoucí Pán. Amen.
Závěrečná mariánská antifona:
Zdráva buď, Královno nebe, zdrávas, andělé slaví tebe.
Zdrávas, Máti, zdrávas, bráno, z níž je světu světlo dáno.
Plesej, Panno oslavená, nade všechny vyvolená;
zdráva buď, lilie čistá; přimlouvej se za nás u Krista.

SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU
Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

OTČE NÁŠ
Pater noster, qui es in cćlis, sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in cćlo et in terra.
Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.
Amen.

ZDRÁVAS, MARIA
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

POD OCHRANU TVOU
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna nám smilování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.
Amen.

MODLITBA K PANNĚ MARII JENÍKOVSKÉ – MATCE DŮVĚRY
Maria, Matko Důvěry,
tys neochvějně spoléhala na Boží lásku i v nejtěžších zkouškách svého života, když jsi pociťovala nebezpečí, bezmocnost a osamocenost a tím jsi dala Pánu příležitost, aby na Tobě vykonal veliké věci.
Od Tebe se chceme učit opravdově důvěřovat našemu Bohu a tak jako Ty ho vytrvale milovat za všech okolností a odevzdaně s radostí přijímat jeho vůli i kdyby měnila naše plány a byla pro nás těžká.
Maria, Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou a svých bližních a všechny své pozemské úmysly a starosti, ať i skrze nás může být oslaven náš Pán.
Amen.

MODLITBA K PANNĚ MARII – MATCE NADĚJE
Maria, Matko Naděje, kráčej s námi.
Uč nás zvěstovat živého Boha.
Pomáhej nám být svědky Ježíše, jediného zachránce.
Učiň nás pohotovými v pomoci bližním, pohostinnými vůči potřebným,
ochotnými cvičit se ve spravedlnosti.
Učiň nás vášnivými staviteli spravedlivého světa.
Přimlouvej se za nás a upevňuj nás v jistotě, že se Otcův plán naplní.
Jitřenko nového světa, projev se jako Matka Naděje a bdi nad námi.
Maria, daruj nám Ježíše.
Učiň, abychom ho následovali a milovali.
Amen.

KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku: Otče náš,… Zdrávas Maria,… Věřím v Boha,…
Na velkých zrnkách:
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa (1x)
Na malých zrnkách:
Pro Jeho bolestné utrpení - buď milosrdný k nám i k celému světu (10x).
Na závěr:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný - smiluj se nad námi a nad celým světem (3x).

JEDINĚ KRISTUS MŮŽE BÝT NAŠÍ SPOLEHLIVOU NADĚJÍ.
TO JE ZVĚST, KTEROU MY KŘESŤANÉ JSME POVOLÁNI
KAŽDODENNĚ HLÁSAT A DOSVĚDČOVAT.


* ,,Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
* Ježíš zve každého svého učedníka, aby s ním zůstal, aby v něm našel posilu, oporu a útěchu.
* Jediná ,,jistá“ a ,,spolehlivá“ naděje je v Bohu.
* Historická zkušenost ukazuje, k jakým absurditám dospěje člověk, když vyloučí Boha z horizontu svých rozhodnutí a svého jednání.
* Vidíme, že není snadné vytvořit společnost založenou na dobru, spravedlnosti a bratrství, protože lidská bytost je svobodným tvorem a jeho svoboda zůstává křehkou.
* Musíme svou svobodu stále znovu a znovu zaměřovat k dobru.
* Nesnadné hledání ,,správných zřízení lidských věcí“ je úkolem pro všechny generace.
* A proto, milí přátelé, jsme zde hlavně proto, abychom naslouchali slovu, jež nám ukazuje cestu vedoucí k naději; ba dokonce nasloucháme Slovu, které jediné nám může dát pevnou naději, protože je Slovem Božím.
* A toto je poselství spásy, starobylé a vždy nové, jež Církev hlásá od pokolení do pokolení: Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, Naděje lidstva!
* Toto slovo spásy zaznívá silně i dnes v našem shromáždění.
* Ježíš se s láskou obrací k vám, synové a dcery této požehnané země, v níž už před více než tisíci lety bylo zaseto semínko evangelia.
* Vaše země, stejně jako i jiné státy, se nachází v kulturní situaci, která je často radikální výzvou pro víru, a tedy i pro naději.
* Jak víra v Boha, tak naděje byly totiž v moderní době ,,přemístěny,“ byly odsunuty na rovinu pouze soukromou a pozemskou, zatímco v běžném a veřejném životě se prosadila víra ve vědecký a ekonomický pokrok.
* Víme všichni, že tento pokrok je dvojznačný: otevírá možnosti pro dobro, zároveň má však i negativní dopady.
* Technické vynálezy a zdokonalení společenských struktur jsou důležité a jistě potřebné, leč nestačí k tomu, aby se zachránil před zlem, které postihuje ducha.
* A kdo jiný jej může zachránit, ne-li Bůh, který je Láska a zjevil svou tvář všemohoucího a milosrdného Otce v Ježíši Kristu?
*Naší pevnou nadějí je tedy Kristus: v něm nás Bůh miloval až do krajnosti a dal nám život v hojnosti, život, po kterém každý člověk, někdy třeba nevědomě, prahne.
* ,,Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.“
Tato slova, napsaná velkými písmeny nad vchodem vaší brněnské katedrály, nyní Ježíš adresuje každému z nás a dodává: ,,Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek.“
* Můžeme zůstat neteční vůči jeho lásce?
* Zde jako jinde v minulých staletích mnozí trpěli pro věrnost evangeliu a neztratili naději.
* Mnozí se obětovali, aby vrátili důstojnost člověku a svobodu národům, když ve velkorysém přilnutí ke Kristu našli sílu budovat nové lidstvo.
* A stejně tak v současné společnosti: Mnohé formy chudoby vznikají z osamělosti, z nedostatku lásky, z odmítání Boha a z tragédie člověka, který si myslí, že si může stačit sám nebo naopak, že je pouhým bezvýznamným a pomíjejícím jevem.
* V tomto našem světě, který se ztrácí, ,,když důvěřuje pouze lidským plánům,“ jedině Kristus může být naší spolehlivou nadějí. To je zvěst, kterou my křesťané jsme povoláni každodenně hlásat a dosvědčovat.
* Hlásejte ji, milí kněží, tím, že zůstanete niterně sjednoceni s Ježíšem a budete konat s nadšením svou službu, s jistotou, že nebude mít nedostatku ten, kdo mu důvěřuje.
* Buďte Kristovými svědky, vy milí řeholníci a řeholnice, když budete radostně a důsledně uskutečňovat evangelijní rady, a tím budete ukazovat, jaká je naše skutečná vlast: nebe.
* A vy, milí laici, mladí i dospělí, vy, milé rodiny, opřete o víru v Krista své rodinné, pracovní a školní plány, jakož i aktivity v každé oblasti společnosti.
* Ježíš nikdy své přátele neopustí.
* Ujišťuje o své pomoci, protože nic nelze konat bez něho, zároveň však vyžaduje, aby se každý osobně nasadil a šířil jeho univerzální poselství lásky a pokoje.
* Budiž vám povzbuzením příklad svatých Cyrila a Metoděje, hlavních patronů Moravy, kteří evangelizovali slovanské národy a svatých Petra a Pavla, kterým je zasvěcena vaše katedrála.
* Pohleďte na zářivé svědectví svaté Zdislavy, matky, jež vynikala skutky zbožnosti a milosrdenství; na svatého Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; na svatého Klementa Maria Hofbauera, kněze a řeholníka, narozeného v této diecézi a svatořečeného před sto lety, či na blahoslavenou Restitutu Kafkovou, řeholnici narozenou v Brně a zavražděnou nacisty ve Vídni.
* Kéž vás doprovází a ochraňuje Maria, matka Krista Pána, naší naděje. Amen!


z homilie Benedikta XVI. na Eucharistické slavnosti
Brno, letiště – 27. září 2009


DVANÁCTERO POUTNÍKA
(kdo neplní – naříká)

I. Poutník si sám stanovuje svůj úmysl pouti, na který chce pouť obětovat a to tak, aby tento úmysl obstál i před Pánem Bohem. Častěji na něj vzpomene.
II. Poutník si je vědom, že po dobu pouti (i po ní) vydává přede všemi mimořádné svědectví o své víře a snaží se svým příkladem, slovem či úsměvem povzbudit i ty, se kterými se náhodně setká.
III. Poutník nikdy nereptá, obtíže pouti přijímá jako příležitost k oběti nesené s láskou pro Ježíše Krista a Pannu Marii.
IV. Poutník se snaží o maximální dochvilnost, disciplinovanost a ohleduplnost a to i při chůzi v silničním provozu, při společných programech i při odpočinku.
V. Poutník vidí v ostatních poutnících své bratry a sestry, pomáhá jim nést těžkosti pouti, pracuje pro vzájemné sbližování, sjednocování a povzbuzování. Netrhá poutní skupinu a nevytváří partikulární přátelství (známosti), které by ho omezovaly v aktivním vztahu k ostatním.
VI. Poutník se ochotně a aktivně zapojuje podle svých možností do služeb při pouti a nehledá výmluvy.
VII. Poutník se aktivně účastní celého programu (včetně modliteb, zpěvu, naslouchání atd.).
VIII. Poutník je vděčný všem, kteří ho při pouti přijímají a jakkoli podporují a dbá na to, aby vše půjčené včas a v pořádku vrátil a místa, kde pobývá, zanechal upravená a v pořádku.
IX. Ani přes vyčerpanost, bolesti a únavu se poutník nenechá vyprovokovat k netrpělivosti, nervozitě a nelásce.
X. Poutník si je vědom i kajícího rozměru, a proto v tyto dny nevyhledává světské radovánky (např. diskotéky, televizi atd.) a má i ochotu dle svých možností mít ducha odříkání a sebezáporu (např. zbytečné sladkosti, zmrzlina, alkohol atd.) a volí i přiměřené a slušné oblečení.
XI. Poutník se nevzdává – PRO MILÉHO NIC TĚŽKÉHO.
XII. Milosti, které poutník načerpá, jsou k jeho upevnění v dobrém a tomu, aby jimi povzbudil další, proto po návratu z pouti o ní nemlčí.

Omnia ad Bonum adhibere
OBNOVA ZASVĚCENÍ KRISTU PROSTŘEDNICTVÍM PANNY MARIE

VŠEMOHOUCÍ, VĚČNÝ BOŽE,
vyznáváme, že jsi náš Pán a Bůh – Bůh, který všechny lidi miluje. Prožili jsme dlouhou dobu, kdy mnozí bližní dělali vše proto, aby Tvoje jméno bylo vyhlazeno ze srdcí lidí, z rodin, škol i společnosti. Ale ukázalo se, že Pánem dějin jsi Ty.
Zásahem Tvé moci nám byla vrácena svoboda. Chceme Ti proto, Bože, poděkovat za všechnu pomoc, kterou jsi nám v dobách nebezpečí a pronásledování poskytoval. Současně si však uvědomujeme, že i ve svobodě je mnoho věcí, které nás mohou zavést na scestí.
Nauč nás, Pane, dobře užívat svobody!
Připomínáme si tvá slova řečená našim praotcům ve Starém Zákoně: ,,Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu.“
( Dt 30, 19-20)

I my dnes máme na vybranou: život, nebo smrt. Žijeme, Pane, v době, kdy smrt nás ohrožuje ze všech stran. Neustálé úklady se dějí životu – na samém začátku i na konci: národy se vyvražďují, šíří se necitelnost a zarážející lidská krutost, hasne cit lidského srdce, příroda odumírá, světem se šíří kultura smrti!
Ale Ty, Bože, jsi dárce života. Ty miluješ život. Ty chceš, aby člověk žil! Jen Ty ve své lásce před námi otevíráš budoucnost.
Svého vlastního Syna jsi poslal na svět – ohrožený hříchem a smrtí. On vzal na sebe kletbu člověka tím, že za nás umřel na kříži a svým zmrtvýchvstáním nám otevřel perspektivu věčného života.
Proto ,,očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku“.
Proto s Ježíšem Kristem, Spasitelem světa, i my svědčíme pro život!
Proto s Ježíšem Kristem, dárcem věčného života, věříme i v novou pozemskou budoucnost našeho národa i lidstva.
Slávou našeho života je, že se smíme nazývat Kristovým jménem.
Jsme křesťané! Chceme být křesťany do všech důsledků – v životě osobním, rodinném i společenském – a jako takoví nastoupit novou cestu dějinami!
Proto my, zde přítomní a všichni, kteří jsou s námi duchovně spojeni, chceme dnes znovu slavnostně postavit Boha na první místo ve svém životě a přiznat se k Ježíši Kristu, kterého chceme do všech důsledků následovat.
Všichni povstanou.
K: Bratři a sestry. Náš Spasitel Ježíš Kristus podepsal smlouvu života a spásy s lidstvem svou krví. Potvrďme nyní tuto smlouvu spásy s Ježíšem Kristem svým neodvolatelným – ANO a VĚŘÍM – v obnově křestního slibu. Jako smír za všechny urážky Boha a s touhou, aby naše další pouť dějinami se ubírala po cestách života, zřekněme se ducha zla a hříchu a vyznejme svou víru v Krista a vůli Ho následovat.
Ptám se vás tedy:
Chcete žít ve svobodě dětí Božích a zříkáte se proto hříchu?

V: Ano.
Chcete, aby vás nikdy hřích neovládl. Zříkáte se proto všeho, co k němu láká?
V: Ano.
Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?
V: Ano.
Věříte v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země?
V: Věřím.
Věříte v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se narodil z Marie Panny, byl ukřižován a pohřben, vstal z mrtvých a sedí na pravici Otcově?
V: Věřím.
Věříte v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení mrtvých a život věčný? <
V: Věřím.
Toto své rozhodnutí vkládáme do Tvých rukou Maria, Matko Ježíše Krista a Matko naše! Ve své slabosti a nestálosti se odevzdáváme Tobě, Panno mocná, která jsi nikdy nepodlehla duchu zla.
Nauč nás, Maria, spolu s Tebou vždycky říkat Bohu ANO. Pomoz nám vytrvat v našem rozhodnutí pro Boha!
Maria, Panno čistá, obnov v našem národě lásku k mravní čistotě! Pomáhej mládeži v bojích mládí! Ať nepodlehnou a ať se mravně nezlomí! Ať dokáží jít proti proudu za ideálem čistého srdce (Mt 5,8), které je předpokladem šťastné budoucnosti v manželství a zdrojem duchovních povolání v celoživotním zasvěcení Bohu. Přitáhni poutem lásky srdce mnoha chlapců k Ježíši, aby se rádi a velkodušně nabídli ke službě kněžské.
Maria, Matko, ukaž naší době krásu mateřství, které s láskou přijímá nový život. Mateřství, které vytváří domov. Mateřství, které je teplem rodinného soužití, zdrojem vřelého, něžného citu. Mateřství, které je schopné do krajnosti se obětovat. Mateřství, které vrací člověku jistotu a důvěru v lásku!
Maria, Panno věrná, vrať dnešním lidem sílu věrnosti. Zadrž lavinu rozpadajících se manželství! Veliké věci ať skrze Tebe vykoná Pán i v naší době!
Ať zvítězí dobro, pravda a láska! Ať se skrze Tebe znovu vrátí Tvůj Syn a náš Spasitel Ježíš Kristus mezi nás a my k němu.
Amen.
OBSAH - písně


143 A JENOM ŽEHNÁM
56 ABBA OTČE
129 ABAKUK
46 ALFA I OMEGA
104 APOŠTOLSKÁ
70 ARMÁDA PÁNA¨
171 AŤ JE CHVÁLEN PÁN
78 BLÁHOVÝ, KDO KRÁČÍ TMOU
135 BOŽE,COS RÁČIL
1 BOŽÍ LÁSKA
2 BOŽÍ RADOST JAK ŘEKA
58 BOŽE OTČE
132 BUDIŽ VDĚČNĚ VELEBENA
30 BŮH JE ZÁŠTITA MÁ
145 BŮH TI DÁ
108 CELÁ KRÁSNÁ JSI
100 CESTA ZBROJNOŠŮ
146 CÍRKEV
149 ČAS VELEHRADSKÝCH POUTÍ
60 DÁL PŘECE NEJDEME SAMI
150 DĚTI V AFRICE
59 DÍKY, Ó PANE
4 DIVNÉ TO VĚCI
88 DNES JDU K TOBĚ PANE MŮJ
54 DOBRÝ PASTÝŘ
148 DO NEBE
50 DO TVÝCH STAROSTÍ
103 DOUFEJ V HOSPODINA
126 EFFATHA
160 EJHLE, OLTÁŘ
99 EMANUEL
69 HALELUJA ŠABALABA
110 HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ
5 HOSANA
167 HOSPODINE, POMILUJ NY!
139 HYMNA POUTNÍKŮ 2001
140 HYMNA POUTNÍKŮ 2002
141 HYMNA POUTNÍKŮ 2003
142 HYMNA POUTNÍKŮ 2004
153 HYMNA POUTNÍKŮ 2005
156 HYMNA POUTNÍKŮ 2006
157 HYMNA POUTNÍKŮ 2007
162 HYMNA POUTNÍKŮ 2008
168 HYMNA POUTNÍKŮ 2009
173 HYMNA POUTNÍKŮ 2010
38 CHCEME TI ZAZPÍVAT
49 CHCI OSLAVOVAT
52 CHCI, PANE, CHVÁLIT TĚ
73 CHVÁLÍM TĚ, PÁNE
37 CHVALME PÁNA
39 CHVALTE SLUŽEBNÍCI
131 CHVÁLU VZDEJME
122 JAKO ŘEKA
161 JÁ VESELÝ JSEM CHLAPEC
44 JÁ VÍM
151 JEDEN Z NÁS
61 JEDNOU BUDEM DÁL
48 JE DOKONÁNO
3 JENÍKOV JE CÍL
128 JEN TY, PANE MŮJ
92 JE KRÁSNÉ BÝT BOŽÍM DÍTĚTEM
152 JEŠTĚ JEDENKRÁTE, DIECÉZE SBOHEM
116 JESTLIPAK TY VÍŠ
35 JE TO RADOST
172 JE TO VÝBORNÝ
51 JEŽÍŠ JE PÁN PÁNŮ
165 JEŽÍŠ, MARIA A SVATÝ JOSEF
164 JEŽÍŠI TICHÝ
6 JEŽÍŠ ŽIJE
7 JSEM VŠECHNO, CO NEMÁŠ
34 JSI PÁNEM MÝM
8 JSME DĚTI TVÉ
154 JSME JEN KRÁTCE NA ZEMI
124 JUBILATE DEO
125 KAŽDÝ DEN
155 KOČKA A PES
62 KRÁSNÝ JE VZDUCH
71 KROK
84 KROK, KROK A DALŠÍ DVA
119 LAJLAJ DŮDAP TABIDYBAM
9 LÁSKA KRISTOVA
87 LÁSKA ZŮSTÁVÁ
80 LAUDATE DOMINUM
10 LAUDATO SII
102 LITANIE KE SVATÝM
11 MADONA
79 MAGNIFIKAT
121 MARIA
14 MARIA, MATKO NADĚJE
12 MOJŽÍŠ
159 MÔJ PÁN
45 MŮJ PÁN JEŽÍŠ
112 MŮJ PÁN DÁVÁ MI SÍLU
13 MŮŽEŠ MÍT RADOST
14 NA CESTU S NÁMI
53 NA HLUBINU ZAJEĎ
167 NA KOLENOU
31 NÁM, PANE, DAL JSI SLOVO SVÉ
81 NATISÍCKRÁT OSLAVENA
32 NA VELEHRAD
115 NEBE JE TU PRO KAŽDÉHO
118 NEBESKÁ MATKA
55 NEBESKÝ JERUZALÉM
63 NEBOJ SE
64 NEBERTE NÁM STAROU VÍRU
74 Ó, Ó JAK
134 Ó, MATKO PÁNĚ
36 Ó, KRÁLOVNO
15 OSLAVUJME HOSPODINA
42 OTČE NÁŠ
106 OTČE NÁŠ, VYSLYŠ NÁS
90 OTVÍRÁM SRDCE SVÉ
105 Ó, ZARADUJ SE, DUŠE MOJE
76 PANE BOŽE, MÁM TĚ RÁD
57 PANE, OTEVŘI MÉ RTY
65 PÍSNIČKU TI ZAZPÍVÁM
24 POCHOD PRO JEŽÍŠE
16 POJĎ KE MNĚ BLÍŽ
107 POJĎ K SPASITELI
114 POJĎTE VŠICHNI S NÁMI
40 PRÁVĚ TEĎ
72 PREŽÍVÁM
66 PROSBA K DUCHU SVATÉMU
120 PŘIJMI, PANE
17 PŘIPRAVUJTE CESTU
86 PŘÍTOMNOST
169 PŮJDOU SE SILOU STÁLE VĚTŠÍ
41RADUJ SE V PÁNU
138 RADY KE ŠTĚSTÍ
67 RANNÍ PROSBA
18 ROZŽÍHÁ
111 RŮŽE KRÁSNÁ
85 RŮŽENCOVÁ
137 SALVE REGINA
91 SEDMIPOČETNÍCI
94 SEM, SEM, POUTNÍČKOVÉ
93 SKRZE NĚJ
20 SLUNCE
19 SLUNCE KRISTOVY LÁSKY
82 SLUNCE SVÍTÁ
89 SLUNCE Z NAZARETU
158 S MARIÍ CHCI BOHU ŘÍCT
109 SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
43 SPOLU PĚJME PÍSEŇ
21 SVORNI JSME
83 SVŮJ KAŽDÝ KROK
97 SVŮJ ŽIVOT PROMĚNIT V RADOST
163 TĚM, KDO MILUJÍ BOHA
117 TĚŠÍM SA DOM
113 TISÍCKRÁTE POZDRAVUJEM TEBE
23 TOTO JE DEN
77 TY JSI JAKO VODA ŽIVÁ
96 TY JSI NAŠE, MARIA
130 TYS MŮJ SKALNÍ ŠTÍT
147 VÍRA, TO JE POKLAD MŮJ
68 VIVA LA COMPAGNI
25 VOLÁM HALELUJA
136 VROUCNĚ VÍTÁN
123 VŠECHNY NÁRODY
127 VŠICHNI JAKO OVCE
22 VŠICHNI SEJDEME SE V NEBI
26 V TEN DEN, KDY PÁN
47 VZDEJ DÍK
27 VZDEJME PÁNU DÍKY
101 ZA MŇA I ZA TEBA
98 ZÁŘ TVÁŘE TVÉ
133 ZDRÁVAS, MARIA
75 ZDRAVÍME VÁS
95 ZPÍVEJ, BRZY UŽ PŘIJDE PÁN
28 ZPÍVEJ HALELUJA
33 ZPÍVEJ HOSANA
170 ŽÁCI SVATÝCH VĚROZVĚSTŮ
29 ŽIVÝ JE PÁN


OBSAH - modlitby


KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
LITANIE K PANNĚ MARII
MODLITBA AIN KARIM
MODLITBA BĚHEM DNE
MODLITBA K PANNĚ MARII JENÍKOVSKÉ
MODLITBA K PANNĚ MARII - MATCE NADĚJE
MODLITBA PŘED SPANÍM
MODLITBA SV. FRANTIŠKA
OBNOVA ZASVÉCENÍ KRISTU
OTČE NÁŠ
POD OCHRANU TVOU
RANNÍ CHVÁLY
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU
SVATÝ MICHAELI
VEČERNÍ CHVÁLY
ZDRÁVAS, MARIA

Z HOMILIE BENEDIKTA XVI. NA EUCHARIS. SLAVNOSTI – BRNO

DVANÁCTERO POUTNÍKA


Přijď, Duchu Svatý

Přicházej jako
– světlo, které v nás prozáří jakékoliv temnoty.
– jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.
– radost, která dává našemu životu lesk a půvab.
– pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.
– krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.
– štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.
– víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.
– naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.
– láska, která v nás spojuje božské a lidské a kterou se stáváme jako Ty
darem pro druhé.
Přijď, Duchu Svatý.

Sdílet

Související články:
Vzpomínka na pěší pouť do Říma 2000 (12.09.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pátek a sobota (28.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - čtvrtek (25.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - středa (24.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - úterý (23.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pondělí (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (18.08.2021)
Mše svatá na Velehradě v sobotu 21. 8. 2021 (18.08.2021)
Pěší pouť na Velehrad 2021 (14.02.2021)
XX. pěší pouť na Velehrad je zrušena!! (17.02.2020)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto od pana Dočekala (29.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - sobota (24.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pátek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pondělí (19.08.2019)
Video z XVIII. pěší pouti na Velehrad (06.03.2019)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (21.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2018)
XVII. pěší pouť na Velehrad - foto (09.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - pátek (25.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - čtvrtek (24.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
Termíny začátků pěších poutí na Velehrad v letech 2015 - 2025 (02.04.2017)
Pozdrav a oznámení Mons. Jana Peňáze (06.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z pátku (05.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - foto (01.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze čtvrtka (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze středy (25.08.2016)
Hymna XVI. pěší pouti na Velehrad (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z úterý (24.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad (18.06.2016)
XVI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD - proud z Brna (11.06.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Radešínské Svratky, Vítochova (06.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna Bystrce (06.08.2015)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (11.11.2014)
Trailer Poutník (01.11.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (07.10.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - foto (31.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (21.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - středa (20.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - úterý (19.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pondělí (18.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad (05.08.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2013 (13.11.2013)
Sobotní pouť na Povelehradském setkání poutníků 2013 (27.10.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (27.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (22.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - středa (21.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2013)
Národní pouť na Velehradě (08.07.2013)
Film Směr Velehrad 2012 v televizi Noe (02.07.2013)
Směr Velehrad 2012 - Trailer (01.11.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto ze soboty (10.09.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto z Buchlovic (10.09.2012)
Svědectví jedné poutnice z pěší pouti na Velehrad (30.08.2012)
Další foto z XII. pěší pouti na Velehrad (27.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pátek (24.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pátek (24.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - středa (22.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pondělí a úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pondělí (20.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - nový úmysl (10.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad 2012 - všechny zveme! (16.06.2012)
12. pěší pouť na Velehrad se blíží - pojďte s námi! (08.06.2012)
Pouť je oživená budoucnost (18.01.2012)
11 roků od vzniku CM pěší poutě na Velehrad - Bohu díky, Panně Marii díky, sv. C a M díky (18.01.2012)
O pěší pouti na Velehrad v Křesťanském magazínu (03.01.2012)
Povelehradské setkání poutníků ve Vranově nad Dyjí 2011 (12.10.2011)
Zajímavé svědectví z pěší pouti na Velehrad (04.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - další foto (02.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - sobota (29.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - dodatek (27.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pátek (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek odpoledne (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek ráno (26.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek odpoledne (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek ráno (25.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa odpoledne (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa ráno (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý odpoledne (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý ráno (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pondělí (22.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pondělí - úvodní promluva (22.08.2011)
Odchody poutníků při XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pozor - aktualizováno! (08.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad 2011 (16.07.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - severní proud z Bohuslavic (10.07.2011)
Podaří se natočit CD s písněmi z velehradského zpěvníku? (20.10.2010)
Tradiční Povelehradské setkání poutníků 2010 (14.10.2010)
O národní pěší pouti na Velehrad (07.09.2010)
Foto z X. národní pěší pouti na Velehrad (03.09.2010)
Ozvěny pěší pouti na Velehrad - myšlenky Svatého Otce Benedikta XVI. (22.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - sobota (21.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - čtvrtek (19.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - středa (18.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - úterý (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad na téma Desatero (17.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - pondělí (17.08.2010)
Hymna X. pěší pouti na Velehrad na TV-MIS (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad 2010 - všechny zveme! (16.08.2010)
Odchody poutníků při jubilejní X. pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí (16.08.2010)
Zajímavé okamžiky při pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
Videopozvánka na pěší pouť na Velehrad (16.08.2010)
Film A to myslíte vážně?! (pěší pouť na Velehrad 2009) na TV-MIS.cz (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (15.08.2010)
X. pěší pouť na Velehrad - mše svatá na Lesné (14.08.2010)
Exkluzivní nabídka pro pěší poutníky z Vranova na Velehrad (11.08.2010)
DVD pěší poutě na Velehrad 2009 (10.07.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - sedm svátostí (14.01.2010)
Promluvy při VIII. pěší pouti na Velehrad - modlitba Páně (13.01.2010)
Výzdoba kostelů očima pěších poutníků na Velehrad (18.10.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad 2009 - pondělí - středa (19.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - brněnský proud (07.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (06.08.2009)
Atmosféra při pěší pouti na Velehrad - aneb zveme... (30.07.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - pojďte s námi z Vranova! (13.07.2009)
Pěší pouť Velehrad 2009 se blíží (13.07.2009)
Reportáž ČT o pěší pouti na Velehrad 2008 (02.10.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - sobota (24.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - pátek (22.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - čtvrtek (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - středa (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - úterý (21.08.2008)
VIII. pěší pouť na Velehrad 2008 - pojďte z Vranova n. D. a z Brna! (15.06.2008)
Vzpomínáme na pěší pouť na Velehrad 2007 (02.01.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 se blíží... (29.12.2007)
Pěší pouť na Velehrad 2007 (29.11.2007)
Fotografie ze VII. pěší pouti na Velehrad 2007 (09.09.2007)
Děkujeme za pěší pouť na Velehrad 2007 (25.08.2007)
VII. pěší pouť na Velehrad 2007 z Vranova n.D. (13.04.2007)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 16. 11. 2010 | 75410 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace