Zajímavé...

Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové?

Virgin Mary and Jesus (old Persian miniature) Co kdyby mělo sté výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě znamenat začátek změny křesťansko-muslimských vztahů? Co kdyby mělo znamenat obrat v přílivové vlně konverzí ke křesťanství? Všimněte si, i pomocí následujících tezí, jak by to bylo možné:

* Jak souvisí modlitební postoj muslima s Pannou Marií

* Těžkosti s konvertováním z islámu ke křesťanství

* Mimořádní a zvláštní postavení, jaké má Panna Maria v koránu a u Mohameda

* Jak získala Fatima v Portugalsku své jméno

* Nejčastěji navštěvovaná místa muslimských poutníků, které vás překvapí

Hereze, která se doposud nerozpadla

Hilaire Belloc, anglo-francouzský spisovatel a historik popisuje islám jako herezi. Pokud je to pravda, ctihodný biskup Fulton Sheen píše, že islám je "jedinou herezí, která se dosud nerozpadla." (1) Biskup Sheen pokračuje:

"Ostatní hereze si užijí své silné okamžiky, ale pokud jim zemře jejich lídr, jejich učení postupně upadne, až z něho nakonec zůstane jakési mlhavé a nejasné sociální hnutí. Na rozdíl od islámu, který prožívá stále první fázi a který neznal období úpadku, ať už v počtu členů nebo v oddanosti svých stoupenců.

To bychom si měli uvědomit zejména v souvislosti s úpadkem křesťanství v západní Evropě. Pokusy křesťanů obrátit muslimy - a pokoušeli se o to i František z Assisi a Ignác z Loyoly - se musí z celkového hlediska pokládat za neúspěch. Proč je to tak?

Jedním z důvodů je, že muslim, konvertující ke křesťanství, alespoň z pohledu muslima, je jako křesťan, konvertující k židovství. Muslimové jsou totiž přesvědčeni, že oni mají v rukou konečné a definitivní zjevení Boha světu, že Ježíš je jen prorok, ohlašující Mohameda, posledního ze skutečných Božích proroků. Stát se křesťanem se jim sice může zdát jako krok zpátky, ale Mohamed byl stále pouze Alláhův prorok, ne Alláh sám. Ježíš je však zároveň Bohem i člověkem. Proto by byl islám vskutku krokem zpět od Ježíše k Janu Křtiteli, poslednímu z proroků.

Fulton Sheen pevně věří, že lidé, co vyznávají islám, se nakonec obrátí, ale nestane se to prostřednictvím misionářů ani přímou křesťanskou naukou. Stane se to tím, že si "budou (muslimové) uctívat Matku Boží".

Korán & Panna Maria

Marie si v islámu udržuje vznešené místo; jako jedinou ženu v koránu ji nazývají jménem. (2) Zmiňuje se v něm sedmdesátkrát a má dokonce přívlastek "největší ze všech žen".

Ačkoli mnoho protestantů, zejména následovníků Jana Kalvína, odmítá mariánská dogmata, jako je Neposkvrněné početí Panny Marie, její ustavičné Panenství a její Nanebevzetí (3), korán je všechny bez problémů schvaluje. Devatenáctá kapitola koránu obsahuje 41 veršů o Ježíši a Marii, v nichž ve velké míře obhajuje Mariino panenství. Odsouzení a zavržení Židů se ve čtvrté knize koránu přičítá tomu, že hanobili Pannu Marii.

Zvláštní pasáže a detaily z koránu naznačují, že zdrojem Mohamedových textů by mohlo být apokryfní evangelium o Mariině narození. Oba texty popisují starou a neplodnou sv. Annu, zatímco v Bibli se nezmiňuje vůbec. Korán dokonce cituje, co sv. Anna v souvislosti s Neposkvrněným početím říká: "Ó, Pane, zaslibuji ti, a zasvěcuji, co se ve mně počalo. Přijmi to ode mě." A později, když se Panna Maria narodila, sv. Anna zvolá: "Zasvěcuji ji, i celé její potomstvo, tvé ochraně, ó Pane, proti satanovi!" Ukázalo se, že se jedná o odvolání na Gn 3, 15, ve kterém Bůh stanoví nepřátelství už od počátku mezi Ženou a satanem.

Když se sv. Jozef ptá Panny Marie jak se počal Ježíš bez otce, Marie mu řekla:

"Nevíš, že Bůh, když stvořil pšenici, nepotřeboval semeno, a že Bůh svou mocí učinil, že stromy rostou i bez deště? Bohu totiž stačí pouze říci 'Buď ... ' a už to i je.

Annunciation (in Islam), volné dílo, wiki...


Sajdá

Korán popisuje i Zvěstování, Navštívení a Narození Panny Marie a anděle, kteří jí přišli oznámit:

"Ó, Maria, Bůh na tebe shlédl a udělal tě čistou; povýšil tě nad všechny ostatní ženy ve stvoření" (korán 3, 42). (4)

Nad všechny ženy na zemi? Podobá se to na Alžbětin pozdrav při příchodu Marie "požehnaná jsi mezi ženami, a požehnaný plod tvého života". A zároveň posiluje (a vskutku dokazuje) i vlastní slova Marie: "Blahoslavit mě budou všechna pokolení". Není úžasné, že Mariina slova "všechna pokolení" by měla přesahovat, podle všeho, i křesťanství? Že by se měla vztahovat i na druhé světové náboženství?

Blahoslavená Matka je pro muslimy skutečná Sajdá, čili Paní. Jedinými vážnými sokyněmi pro Marii by mohly být Mohamedova dcera Fatima a jeho manželka; obě, spolu s Marií, jmenované mezi čtyřmi největšími ženami v dějinách islámu - přičemž je zajímavé, že Mohamedova matka se na tomto seznamu nevyskytuje.

Po smrti Fatimy Mohamed napsal: "Ty budeš nejpožehnanější ze všech žen v Ráji, hned po Marii." (5) A sama Fatima, jak známo, řekla "převyšuji všechny ženy, kromě Marie."

Sajdá není jediným titulem blahoslavené Matky v islámu. Nazývají ji i Qanitah (6) a Sidiqah. Dvakrát ji v koránu nazývají Sidiqah, což znamená "ta, která potvrzuje pravdu" nebo "ta, která věří" (7).

Přinejmenším dva z Mariiných titulů se odvozují od postoje během modlitby. Jsou to Raki'ah, což znamená "ta, co se s úctou klaní Bohu" a Sajidah, "ta, co ležíc tváří k zemi, velebí Všemohoucího Boha (Alláha).

V koránu se píše: "Ó, Maria, ty se podřizuješ svému Pánu, a ležíc tváří k zemi, se mu klaníš spolu s těmi, kteří se mu klanějí." (8). Podle některých odborníků na islám je postoj ruku' (klanění se) během salah (muslimské modlitby) odvozen právě od postoje Panny Marie při modlitbě. Jde o postoj, při kterém se dlaně, kolena a čelo klanějíce se člověka současně dotýkají země. Je to totiž nejpokornější pozice, kterou může člověk zaujmout před svým Pánem; nejupřímnější znak pokory a oddanosti Stvořiteli.

Není to zvláštní? Postoj při modlitbě, při úpěnlivé prosbě, který se nám automaticky spojuje s muslimy, je ve skutečnosti odvozen od postoje Panny Marie při modlitbě!

CC0 Creative Commons, pixabay.com


Některá specifická oslovení Marie zdůrazňují její čistotu, její bezhříšnost například Tahirah ("ta, která je čistá"), Sa'imah ("ta, která se postí") a Mustafia ("ta, která je vyvolená"). Muslimská tradice zaznamenává, že Maria Sa'imah se postila půl roku. Nábožnou úctu k Marii Sa'imah zaznamenává i novinář Samir Khalil Samir (9):

"Během své návštěvy Maroka jsem sledoval, jak mnoho těhotných žen, a žen po porodu, pokračuje v dodržování takzvaného "půstu Naší Paní", inspirovaného Koránem, v němž se o něm říká."

V souvislosti s Mariiným titulem Mustafia zaznamenává korán i anděly, kteří zpívají: "Ó, Maria! Buď pozdravena! Alláh si tě vybral a udělal tě čistou, a povýšil tě nad všechny ostatní ženy stvoření." (10) Až se člověk diví, proč Alláh upřednostnil Marii před všemi matkami, dokonce i před Mohamedovou.

Proč se Panna Maria zjevila ve Fatimě?

Velmi zajímavá otázka: Proč se Blahoslavená Panna Maria zjevila v roce 1917 zrovna ve Fatimě, tehdy zcela neznámé malé vesničce, podle níž se stala pro všechny budoucí generace známou jako "Panna Maria Fatimská"?

Jak jsme se již zmínili, Fatima byla velmi vážená Mohamedova dcera, která o sobě řekla: "převyšuji všechny ženy, kromě Marie. "

Biskup Fulton Sheen na tuto otázku odpovídá takto:

"Protože nic na světě se neděje náhodou, mimo dotahování některých detailů, jsem přesvědčen, že blahoslavená Panna Maria se rozhodla dát se poznat jako "Panna Maria Fatimská" i jako příslib a znak naděje pro muslimy a jako ujištění, že ti, kteří jí prokazují takovou úctu, přijmou jednoho dne i její Božího Syna."

Na důkaz Mariina "příslibu" biskup Sheen cituje z historie vesničky Fatima:

"Muslimové, zejména mauri, okupovali už celá staletí španělské a portugalské území na Pyrenejském poloostrově. Léta Pána 711 ho definitivně dobyl Umajský chalífát (dynastie). Křesťané začali zdlouhavý boj o znovudobytí tohoto poloostrova bitvou u Covadonga roku 718. Trvalo neskutečných 700 let, dokud ho Ferdinand a Izabela nezískali v 'roce Kryštofa Kolumba' 1492 definitivně zpět.

Virgin Mary and Jesus (old Persian miniature) volné dílo, wiki..


Poslední muslimský velitel, který s vojskem opouštěl Portugalsko, měl krásnou dceru Fatimu. Příběh o tom, jak vesnička Fatima získala své jméno, převyprávěl bratr Bernardino de Brito ve své Kronice řádu cisterciáků (1602):

"Během neočekávaného útoku v den sv. Jana roce 1158 unesl křesťanský rytíř Goncalo Hermigues, i se svými společníky, maurskou princeznu s oblíbeným arabským jménem Fatima. Rytíř přivedl Fatimu do malé vesničky nedávno založeného Portugalského království ve vrších Sierra de Aire. Princezna se do křesťanského rytíře zamilovala a rozhodla se stát katoličkou. Přijala jméno Oureana. (11)

Novomanžel byl tak zamilovaný do své manželky, že změnil jméno městečka, ve kterém žili, na Fatimu. V tomto smyslu je tedy místo, na kterém se Panna Maria v roce 1917 zjevila, historicky propojené s Fatimou, Mohamedovou dcerou.

Blahoslavená Panna Maria & muslimové dnes

Jako další důkaz, proč si Maria vybrala Fatimu, vám postačí pohled do tváří samotných lidí, kteří putují do Fatimy.

Samir Khalil Samir píše pro asijskou tiskovou agenturu PIME o poutnících, kteří navštěvují Pannu Marii Fatimskou, jakož i další posvátná Mariánská místa: (12)

"Už celé roky přistávají v portugalské Fatimě letadla, plná muslimských žen z Íránu. Přicházejí se modlit k naší Paní, která se zjevila třem pasáčkům. Důvodem je, že Madona se zjevila na místě, pojmenovaném po Mohamedově dceři a manželce Ali Ibn Abi Taliba."

Samir píše i o dalších muslimských rodinách, které se shromažďují před jinými Mariánskými svatyněmi, zejména před svatyní Panny Marie Libanonské:

"V Libanonské Harisse se íránské ženy pravidelně modlí k naší Paní, a přišlo to až do takového stavu, že rektor svatyně vybavil kapli obrazy, znaky a modlitbami k Panně Marii v perském jazyce, aby ženám usnadnil projevy jejich zbožnosti a oddanosti.

Minulý rok, když jsem během měsíce května čekal na večerní mši sv. v Harisse, viděl jsem stovky muslimských rodin - zřejmě to byli šíité - jak se zastavili a poslouchali písně před mší, a odešli až na konci.

Lidová zbožnost a úcta ke zjevením Panny Marie, jakož i úcta ke svatému Charbelovi Maklúfovi z Libanonu, mezi muslimy stále vzrůstá, a to k velké mrzutosti radikálních islamistů. Právě proto ISIS a jeho přívrženci ničí podobná poutní místa jako jsou tyto, kde se jen dá.

Zdroje:

(1) Sheen, Fulton, The World’s First Love, McGraw-Hill Book Co., Inc., New York (1952): 205-6.
(2) The Quran (sometimes spelled Koran) is the bible of Islam.
(3) Lings, Martin, Muhammad: His Life Based on the Earliest Sources, Inner Traditions (rev. ed. October 6, 2006, orig. 1983), p. 101; an example of an Islamic scholar which accepts the Assumption of Mary as an historical fact.
(4) cf. trans. Arberry and Pickthall; Stowasser, Barbara Freyer, “Mary”, in Encyclopaedia of the Qurʾān, General Editor: Jane Dammen McAuliffe, Georgetown University, Washington DC.
(5) Sheen, 208.
(6) Mary is called this in sura 66:12. The Arabic term means constant submission to God and absorption in prayer. These meanings coincide with Mary spending her childhood in the temple of prayer. This is likely based on a reference to apocryphal texts, but it is amazing how it supports her being the New Ark in the Temple of God.
(7) Sura 5 (Al-Ma'ida), ayat 73–75 and 66:12
(8) Quran 3.43
(9) Samir, Samir Khalil, “Millions of Muslims devoted to Our Lady and eager forexorcism,” July 26, 2013
(10) Quran 3.42
(11) Following her marriage, the princess received as prize the town which she called Ourém, after her name. Ourém remains the name of the municipality which contains the cities of both Ourém and Fatima.
(12) Samir, 2013.


Zdroj: https://churchpop.com. 4. 9. 2017

Převzato z www.lifenews.sk, článek z 18. 10. 2017 naleznete zde.

pixabay.com CC0 Public Domain

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 10. 2017 | 4898 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace