Zajímavé...

Zábava, která se může vymstít

CC0 Creative Commons, pixabay.com/ Čtení horoskopů se může zdát jako zábava, ale pod ní je skryté něco mnohem zlověstnějšího.

Navenek se zdá, že čtení horoskopů je něco, na čem se člověk zabaví i zasměje, když vidí, co mu hvězdy na dnešní den připravily. Snad není tiskoviny, ve kterých by se nenacházel denní, týdenní či měsíční horoskop.

Církev však nevěří, že astrologie je "všechno jen zábava a hry". Naopak, ve skutečnosti pevně věří, že v ní existuje něco mnohem zlověstnějšího, což může přivést přítomnost zlého do života člověka.

Astrologie je prastará praxe, která má své kořeny již před narozením Krista v různých pohanských náboženstvích a jako primární cíl má předpověď budoucnosti, založené na pohybu nebeských těles. To zařazuje astrologii do kategorie "věštectví" a přivádí k naději, že pokud člověk ví, co v určitém dni nastane, má určitou "moc". K tomu patří i čtení horoskopů, které vlastně spadá přímo do plánu ďábla.

Bůh sám zná budoucnost, zatímco Satan a jeho služebníci ne. Nicméně, protože jsou duchy, kteří mají úžasný intelekt, mohou pozorovat to, co se děje na zemi a nabízet jednotlivcům předpověď toho, co se může stát.

Nejvíce se tak děje a je zjevné v "čtení z dlaně" nebo "médiích", které aktivně hledají pomoc ducha (démona), aby předpověděli, co se stane v životě člověka.

Církev vždy silně nesouhlasila s praxí astrologie a čtením horoskopů, jak tvrdí Katechismus katolické církve:

Je třeba odmítat všechny způsoby věštění: vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých nebo jiné praktiky, o nichž se neprávem soudí, že „odhalují“ budoucnost. Uchylovat se o radu k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch a věšteb, k jevům jasnovidectví, ptát se věštců (médií), v tom všem se skrývá vůle mít vládu nad časem, nad dějinami a konečně nad lidmi a zároveň touha naklonit si skryté mocnosti. Je to v příkrém rozporu se ctí a úctou spojenou s láskyplnou bázní, jakou dlužíme pouze Bohu. KKC 2116

Biskup Donald W. Montrose, biskup ze Stocktonu v Kalifornii, napsal před několika lety pastýřský list, který důrazně odsuzoval čtení horoskopů.

I když miliony lidí sledují horoskopy s větším nebo menším zájmem, stále je to účinný druh hledání štěstí. Dokonce i když říkáte, že nevěříte v horoskopy a čtete je jen pro zábavu, měli byste tuto praxi opustit. Denní horoskop nás může čas od času snadno ovlivnit. Je to způsob, jakým se otevíráte okultismu.

O démonickém vlivu horoskopů svědčí i exorcisté, protože někteří lidé, kteří se stali posedlými nebo ovlivňování démonem, často začínali čtením horoskopů.

Papež František v loňské homilii řekl: "Křesťan nečte horoskop, aby předvídal budoucnost; křesťan nechodí za kouzelníkem, který se skleněnou koulí, nenechává si číst z ruky ... Jsme muži a ženy, kteří kráčejí za příslibem, směřují k setkání, jdou za čímsi slíbeným - za zemí, říká Bůh Abrahamovi, kterou máme dostat jako dědictví."

Bůh je na naší straně a chce nás vést do zaslíbené země. Jednoduše ho musíme nechat konat a důvěřovat jeho cestám.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Z pastýřského listu
biskupa Donalda W. Montrose


Pod pojmem "okultní" hovoříme o nějakém nad-lidském nebo nadpřirozeném vlivu, který není od Boha, čili se spojujeme s okultismem, který má démonický vliv.

V dnešních Spojených státech se okultní stalo mnohem populárnější než před dvaceti lety. Dnes je populární satanská hudba, satanské pouliční gangy, nárůst satanského uctívání, rozšířenější používání horoskopu a studium znamení zvěrokruhu a satanské hry, které lze zakoupit. Přesto mnozí lidé neberou okultismus vážně. Smějí se pojmům Síla ze Zla jako aktuální součástí "skutečného" světa, ve kterém žijeme.

Věřím, že démonický vliv je velmi reálný a že představuje nebezpečnou hrozbu pro naše duchovní blaho. Co je v tomto listě napsáno, je stručné shrnutí skutečnosti, mým cílem je prostě poskytnout dostatek znalostí, abyste mohli přinejmenším alespoň pokládat za možné přítomnost okultního, abyste se tomu mohli úplně vyhnout.

V listě Efezanům (1: 3-10) nám Svatý Pavel říká, že Bůh si nás vybral v Ježíši Kristu ještě před stvořením. Jsme povoláni být svatí a v jeho očích bez hříchu. Bůh nás povolal být jeho dětmi skrze Ježíše Krista, v Ježíši a skrze jeho krev jsme byli spaseni a naše hříchy odpuštěny. Proto, aby velkorysý Bůh, náš Otec, byl s námi a dal nám moudrost toto tajemství pochopit - plán nám zjevil v Ježíši Kristu.

Jsme pokřtění a biřmovaní křesťané. V obou těchto svátostech jsme se vzdali Satana, všech jeho skutků a prázdných slibů království temnoty. V těchto křestních slibech vyznáváme naši víru v Ježíše Krista a v Církev.

Boží království je zcela proti Satanovu království. Spasení v Ježíši Kristu předpokládá naše odmítnutí království temnoty. Náš život je však duchovním bojem.

V prvním listě svatého Jana (1 Jan 5: 18-20) nám říká: Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale chrání ho ten, který se narodil z Boha, a Zlý se ho nedotkne. Víme, že jsme z Boha a celý svět je v moci Zlého. A víme, že přišel Boží Syn a dal nám schopnost poznat toho Pravého. A my jsme v tom Pravém, v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten Pravý, Bůh a věčný život.

Zlý člověk nás může pokoušet, ale nedokáže se nás přímo dotknout, pokud mu neotevřeme dveře. ,Neměli bychom se bát Satana, ale neměli bychom ho ani neustále hledat v běžných událostech našeho života.

Nezaměřujte se na zlé duchy, ale upřete své oči a svou víru na našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Jsme zachráněni samotným Ježíšem Kristem
prostřednictvím modlitby,
našeho dodržování Božího slova v Bibli
a prostřednictvím svátostí,
zejména prostřednictvím přítomnosti
Ježíše v Svaté Eucharistii.


Do našich modliteb bychom neměli zapomínat zahrnout Marii, Matku Boží, která rozdrtila hlavu starého hada (Gn 3:15).

,b> Oddanost Marii je silným prostředkem ochrany
našeho každodenního života.


Co je království Satana, království temnoty? Je to lež, které se snaží podobat Božímu království. Přečtěte si Izaiáše (14: 12-15). Je to o Satanovi. Prorok nám říká, že v jeho srdci je Satan odhodlaný být jako Bůh.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Proto v Satanově království chtějí všechno, co je v Božím království. Ale jeho království je lež; je falešné. V království tmy je falešné uctívání a obdivování, tam je špatná modlitba. Nabízí nám falešné štěstí a pokoj. Přináší nám temnou moudrost a poznání.

Takto pokoušel Adama a Evu (Gn 3: 5). Satan řekl: "Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a vy budete jako Bůh, budete znát dobro a zlo."

Satan nám ve svém království nabízí i zdraví až do smrti a ochranu, ale falešnou. Stejně, jak si představujeme anděly nebe, kteří zpívají a uctívají Boha, je tu i speciální hudba, která je špatná, v království temnoty.

Satanovo království je lež. Chce být jako Bůh. Avšak v prvním z deseti přikázání Bůh řekl Mojžíšovi: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne! Nezobrazíš si modlu ani žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí Nebudeš se jim klanět ani tomu sloužit!"

Svatý Pavel nám říká, že máme být na stráži: "Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a budou se přidržovat svůdných duchů a učení démonů" (1Tm 4: 1). Držme se pevně naší víry v Pána Ježíše a jeho Církev. Naše spása je přinášena samotným Ježíšem Kristem prostřednictvím modlitby, čtením a studiem Slova Božího v Bibli a přítomností Ježíše ve Svaté Oběti mše svaté v našich chrámech.

Když se Izraelité chystali přijít do zaslíbené země, Bůh jim dal mnoho přikázání, které se týkaly skutečného uctívání, které si přál, a falešného uctívání, které nenáviděl. Tytéž přikázání platí i dnes pro nás. "Když přijdeš do země, kterou ti dá Hospodin, tvůj Bůh, varuj se napodobovat ohavnosti tamních národů! Ať není mezi vámi nikoho, kdo by kázal svému synovi nebo dceři projít ohněm, aby se očistili, nebo kdo by se vyptával hadače, dával pozor na sny a na znamení; ať není čarodějů, zaklínačů, nikoho, kdo by se radil s duchy nebo věštci, nebo by se ptal mrtvých na pravdu. Všechny tyto věci se oškliví Pánu a pro tyto nešlechetnosti je vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný před Pánem, svým Bohem!" (Dt 18: 9 - 13)

Pán říká, že musíme být ve vztahu s ním upřímní.
Nemůžeme to hrát na obě strany.


Ježíš řekl: "Kdo není se mnou, je proti mně" (Mt 21:30). Musíme být pevní v našem přesvědčení sami následovat Pána.

Podívejme se nyní na několik příkladů zakázaných poznání a moci. Když mluvíme o zakázaném poznání, znamená to jen poznání, které se získává mimo Božího vlivu nebo normálním způsobem, jakým lidé získají poznání. Nikdo z nás nezná budoucnost. Z našich znalostí o konkrétních okolnostech víme, co se může stát. To je jedna věc. Ale hledání vědomí o budoucnosti nebo podrobného poznání o jiné osobě, kromě Boha, a pomocí jasnovidce nebo duchů je to, co se myslí jako zakázané poznání.

Zakázaná moc je druh magické moci, která produkuje účinky mimo Boha a způsobem, který je mimo běžné lidské prostředky.

Království temnoty a zakázané poznání: "Neobracejte se na vyvolávače duchů a věštkyně! Nevyptávejte se jich: poskvrnili byste se tím. Já jsem Hospodin, váš Bůh!" (Lev 19, 31) "A osobu, která se obrátí na vyvolávače duchů a na věštce a bude s nimi smilnit, proti takové osobě obrátím svou tvář a vyhladím ji z jejího lidu." (Lev 20, 6)

Astrologie, horoskopy jsou pohanské zvyky: Věštci se pokoušejí předpovídat budoucnost pomocí okultismu, magie nebo pověry. Je zakázáno hledat poznatky o budoucnosti pomocí hracích karet, tarotových karet, křišťálové koule, zkoumání ruky, hvězd, zkoumání jater mrtvých zvířat, střílení šipek, desky Ouija nebo jakýchkoli jiných pověrčivých prostředků.

Médium je osoba, která má okamžité nebo tajné znalosti buď svou vlastní pochybnou silou, nebo silou zlého ducha, který působí skrze něj. (Např. 1 Sam, král Saul se radí s médiem)

Astrologie a horoskopy: Jeremiáš 10: 2 - "Toto praví Hospodin: "Cestám národů se nepřiučujte a znamení nebes se nelekejte, jak se jich lekají národy."

Studiem hvězd a planet dělá astrolog horoskop na základě měsíce a dne narození jednotlivce. Horoskop je předpověď událostí, které se pravděpodobně vyskytnou v životě člověka na základě pohybu hvězd a planet.

I když miliony lidí následují horoskopy s větším nebo menším zájmem, je to stále druh hledání štěstí.

Dokonce i když říkáte, že nevěříte na horoskopy a přečtete si je jen pro zábavu, měli byste tuto praxi opustit. Denní horoskop nás může čas od času snadno ovlivnit. Je to způsob, jakým se otevíráme okultismu.

Chcete-li žít v Božím království, zřekněte se horoskopů a všech ostatních způsobů, jak předpovídat osud. Jakékoliv hrací karty, tabule ouija nebo jiné věci, které se používají na vyprávění, by měly být zničeny.

Království temnoty a zakázaná síla: Čarodějnictví nebo pověrčivá magie se používají na produkci účinků, které jsou mimo moc člověka. Tyto účinky mohou být dobré nebo špatné a jsou vyvolány použitím magických slov nebo gest, či použitím magických bylin, prášků, kapalin a jiných podobných látek. Tam je často osobitní vyvolání ďábla.

Fyzické zlo je zaměřeno proti jednotlivcům kvůli nenávisti nebo žárlivosti. Všichni jsme slyšeli o panenkách, do kterých se píchají špendlíky, uhranutí, jíst prokleté jídlo nebo pít tekutiny, které prostřednictvím mocnosti tmy způsobuje ublížení, nemoc nebo smrt. To je čarodějnictví. Dnes se čarodějnice nacházejí téměř všude a často jsou prezentovány v pozitivním světle. Jen si pamatujte, že všem, kteří se podílejí na falešném uctívání, hledají zakázané znalosti nebo používají zakázanou moc, by se mělo absolutně vyhnout.

Zvyšuje se také zájem o africké čarodějnictví - voodooizmus. Bohové voodooizmu jsou dobří a zlí. Obvykle služba voodoo začíná po západu slunce a končí brzy ráno. Často jde o krvavou oběť kozy nebo kuřat. Tam je modlitba a zpěv. Bohové mají během rituálu v krátkém čase vstoupit do osob.

Ve voodooizmu a čarodějnictví se někdy
používají katolické předměty,
jako jsou obrazy svatých, kříže, svíčky,
svěcená voda a katolické modlitby,
jakož i jiné předměty a modlitby.
Nenechte se zmást
zjevnou náboženskou povahou toho,
co se stane.


Pokud máte nějaké předměty nebo napsané modlitby, které byly použity v čarodějnictví, nebo které vám dala čarodějnice, měly by být zcela zničeny.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Pokud jste se podíleli na čarodějnictví,
musíte se zříci ďábla,
vzdát se čarodějnictví,
ve kterém jste byli zapojeni
a i všeho čarodějnictví,
prosit Boží milost o odpuštění
a vyznat svůj hřích knězi.
Ve vyznání (svátost smíření)
je potřebná Božská síla
, aby osvobodila člověka od vlivu zla.


Přívěsky a amulety jsou formou magie, v níž se předpokládá, že daný objekt má moc přilákat dobro nebo odvrátit zlo. Tyto jsou obzvláště špatné, když nám to dává věštec, spiritista, šarlatán, nebo někdo, kdo se zabývá okultismem. Když se předmět nosí na osobě, v kabelce nebo je umístěn v domácnosti, znamená to, že je tam vždy přítomen vliv zla.

Mnohé z moderních šperků, které se nosí kolem krku, jsou reprezentující něco, co se používá v čarodějnictví. Lidé nosí obvykle šperky nevinně.

Musíme dbát na to, aby se náboženské medaile ani sochy nepoužívaly pověrčivým způsobem. Žádná medaile, žádná socha ani náboženská relikvie nemá žádnou sílu, nebo štěstí s tím spojené. Medaile, socha nebo svíčka je jen znakem naší modlitby, kterou prosíme, aby se svatý přimluvil za nás u Boha. Všechno uctívání je dáno Bohu a jemu samotnému.

Všechny předměty, které se používají pověrčivě, by měly být účinně vyhozeny nebo zničeny.

  Pokud máme na sobě šperky, které odpovídají znamení zvěrokruhu,
nebo pokud nosíme něco, co je symbolikou čarodějnictví,
můžeme se nevědomky otevřít království temnoty.


Lidé nosí náboženské medaile, protože hledají přímluvu požehnané Panny Marie nebo svatých a touží po ochraně a požehnání Boha.


  Nošení něčeho, co představuje okultní,
i nevinným způsobem,
je symbolické pro naše bytí pod mocí temnoty.
Neměli bychom váhat zbavit se tohoto typu šperků.


Buď chceme být v Království Božím, nebo my ne.

Zřekněte se Satana, zřekněte se používání kouzel a proste o Boží odpuštění. Pokud jste se záměrně ozdobili takovým předmětem, abyste odvrátili zlo nebo přitáhli hodně štěstí, bylo by dobré to zmínit, když jdete ke zpovědi.

Umístěte svou víru nikoli do království temnoty,
ale pouze v Ježíše Krista,
který léčí, který zachraňuje,
který chrání a který nás miluje.


Spiritismus nebo spiristické církve: Spiritismus zahrnuje komunikaci s mrtvými nebo s duchovním světem některými psychickými nebo okultními prostředky.

Velkou pozornost je třeba věnovat tomu,
že mnozí lidé jsou oklamáni.
Může se použít bible, svatá voda,
sochy svatých a katolické hymny.


Spiritisté často věří v Otcovství Boha, činí dobře pro ostatní osobní odpovědností za to, co dělají, odměňují dobré skutky a trestají za špatné skutky. Mnozí jsou křesťané nebo dokonce katolíci a vyznávají víru v Ježíše. Ale vždy existuje nebezpečný pokus komunikovat s mrtvými nebo s duchy nějakým způsobem. Může to být přes seanci, nebo možná osobou, u které se nám jen zdá, že přešla do transu.

Někdy se spiritisté podílejí na uzdravování, čarodějnictví, na výkladu osudu, nebo dokonce na požehnání domů, aby je chránily. Někdy věří i v reinkarnaci.

Reinkarnace: Je to přesvědčení, že duše po smrti přechází do těla jiné lidské bytosti, zvířete, rostliny nebo dokonce objektu. Mnoho orientálních náboženství nebo kultů tomu věří. V hinduismu se věří, že bůh Vishnu má několik reinkarnací jako ryba, trpaslík, jako osoba Rama a jako Krišna v různých věcích světa. To je v rozporu s Biblí a se vší křesťanskou vírou v posmrtný život. Ti, kteří se podílejí na spiritismu, musí se zříci Satana, zříci se spiritismu, prosit o Boží odpuštění a vyznat svůj hřích knězi.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Léčení chorob pověrou ("Léčitelé" a "šarlatáni"): Nezáleží na tom, zda existují sochy, svatá voda, kříže, modlitby k Ježíši, Marii a svatým, pokud existuje nějaká pověrčivá praxe, neboť pak je to zlo. Toto jsou některé příklady:

- pomocí zaklínadel nebo rajčat umýt si tělo a zbytek hodit pod postel,

- čištění těla vejci nebo citróny a spalování materiálů uhlím,

- pomocí růžové vody a alkoholu na léčení.
(V jednom případě to bylo připraveno umístěním kostry do vody během šesti hodin, po kterém následovalo zpívání a modlitba nad vodou.)

Někdy přináší šarlatán speciální vitamin, který má nebo dokonce předepisuje "katolické" modlitby. Žádná z těchto "modliteb" by neměla mluvit za těchto okolností, protože byly připraveny pod vlivem zla.

Další příklady zahrnují:

- speciální koupel připravená s vínem, květinami, chlebem, skořicí, černým cukrem a vodou z řeky.

- zabalit osobu do speciálního obvazu, odříznout kus po kousku a pohřbít ji v novém hrobě na hřbitově.

Toto jsou jen některé z použitých pověr, ale existuje jich mnohem více.

Někdy se lidé modlí k Bohu a svatým a pak jdou hledat pomoc v království temnoty.

Mnohokrát Bůh neuzdravuje modlitbu ani nemoc,
protože chce, aby byla duše
uzdravena nejdříve z nenávisti,
žárlivosti nebo jiného hříchu.
Bůh ví, co dělá.


Musíme si vybrat buď sílu Boha nebo sílu zla. Pokud máte v těchto falešných lécích jakékoliv předměty, zničte je. Zřekněte se Satana, zřekněte se tohoto hříchu, žádejte Boží odpuštění a vyznejte svůj hřích knězi.

Hypnóza: Přesto, že hypnóza je někdy využívána respektovanými lékaři, zubaři a terapeuty, byla v minulosti spojena s okultismem a pověrami.

Dokonce i když je to legitimní, existují určitá skutečná nebezpečí, která je třeba velmi pečlivě zvážit. V hypnóze se člověk na čas vzdává své vlastní schopnosti rozumu; existuje závislost toho, který je hypnotizovaný na vůli hypnotizéra; také mohou být nešťastné následky, které vyplývají z této techniky.

Kromě velmi vážného důvodu se vyhýbejte podrobení se hypnóze; nikdy to nedělejte za účelem zábavy.

Hudba: V dnešní době představují tvrdé rockové hudby "satanské" hudební skupiny další problémy. Tato hudba často slaví Satana a někdy i probouzí touhy spáchat sebevraždu, používat drogy a zneužívat sex. Hudba je také známá tím, že podporuje fyzické násilí. Dokonce i peklo se navrhuje jako požadovaný konec života. Zlo se nachází v hudební kombinaci slov, rytmu a hluku. Záznamy, nebo pásky tohoto druhu by se neměly uchovávat v domácnosti, ale měly by být zničeny, i když stály značné množství peněz. Vyberte si Boží království!

Ďábelské uctívání: Je samozřejmé, že modlitba k ďáblu, uctívání Satana, čtení satanské bible nebo účast na Černé mši, která se vysmívá ukřižování Ježíše a Eucharistii, patří mezi nejzávažnější hříchy, které se mohou spáchat.

V některých satanských bohoslužbách je občas obětováno Satanovi hrozným zabíjením zvířat a dokonce i vraždou lidských dětí. Tajemství, které obklopuje tuto činnost, umožňuje "Satanské církvi" získat v naší společnosti určitý respekt. Má stejné právní postavení jako jakákoli jiná církev.

Nenechte se oklamat; účast na této falešné církvi je velmi vážná záležitost. Katolíci, kteří chtějí pokání, musí odstoupit z falešného náboženství za každou cenu, vzdát se Satana a jejich hříchu ve svém srdci a vyznat tento hřích ve svátosti smíření.

Hnutí New Age: Ačkoliv před několika lety prakticky neznámé, získává na mezinárodní úrovni popularitu. Na povrchu se jeví jako "mírové" hnutí, ale podle mého názoru rozhodně patří k okultním. Je to proto, že přináší některé základní charakteristiky, které jsou identifikovány s okultními, ačkoli Satan se neuvádí.

Například "bůh" New Age není Bohem křesťanství a judaismu. Bůh New Age je spíše jako neosobní energie nebo síla, která tvoří celý vesmír. Je to forma panteismu.

Pro nás je Bůh Stvořitelem a Pánem všech. Jsme jeho stvořeními. V Novém věku se Ježíš stává jedním z mnoha duchovních mistrů, kteří objevili jeho vyšší já. Předpokládá se, že v Nové době můžeme být i osvícení a to prostřednictvím vlastních snah, nikoli prostřednictvím zjevení a milosti Boha.

Hnutí New Age se někdy nazývá mírovým hnutím. Někteří říkají, že když se staneme součástí této "harmonické konvergence", můžeme přinést mocnou moc, která je mimo nás k dosažení světového míru. Ale když mluvíme o jakékoliv moci, která není od Boha a mimo nás, mluvíme o okultní.

Nenechte se oklamat vyprávěním o ekologii,
kráse přírody ve světě a základní dobrotě zjevných cílů tohoto hnutí.
Ti, kteří vstupují do hnutí New Age,
vstupují do hnutí zabývajícího se okultní duchovní silou.
Není to duchovní moc,
která pochází od Boha,
ale z Království falešného světla a tmy.


Království temnoty: Toto království nabízí falešný mír a štěstí v hříchu. Člověk je schopen, zejména v nebi, ale i zde na zemi, zažívat hlubokou radost a hluboký pokoj, který nám dal Bůh. Mnozí z nás to zažili.

Falešnou radost nabízí například hřích opilosti nebo užívání drog. Tato falešná radost se nabízí také v hříších sexu před manželstvím, cizoložství po sňatku nebo homosexualitě.

Když jsou lidé hluboko zapojeni do těchto hříchů,
vraždění, násilný hněv nebo hluboká nenávist,
žárlivost a neodpuštění,
skutečně žijí ve tmě království
a mohou se otevřít možnosti přímých útoků od špatných duchů.


PublicDomainPictures,Petr Kratochvil, CC0 1.0, pixabay.com


Dnešní nebezpečí je, že hřích se v naší společnosti stal velmi "slušným". Pohlavní styk před manželstvím, cizoložství, těžké společenské popíjení, potraty a homosexualita dosáhly určitou "úctyhodnost". Nezdá se to tak zlé. Je to proto, že nejsou zlí v království temnoty.

Odstranění království temnoty: Naše domovy by měly být posvátná, klidná místa na to, abychom mohli žít. Naše domovy musí být čisté. Neměli bychom je nechat znečistit ani nechat nepořádek tím, že se v našich zásuvkách a skříňkách nahromadí nevyžádané pošty a špína. Síla zlého se hněvá s čistotou.

Odstraňte ve vašem domě cokoliv, co má něco společného s čarodějnictvím, spiritismem, šarlatánstvím, médiem, orientálním náboženstvím nebo kultem, nebo to bylo použito pověrčivým způsobem. Zničte to nebo dbejte na to, aby to bylo zničeno.

Neuschovávejte šperky, které jsou symbolem čarodějnictví nebo jsou znakem Zvěrokruhu. Odstraňte a spalte všechny pornografické obrázky a časopisy - dokonce i ty, které byly odloženy v zásuvce, skříni nebo kufru.

Zbavte se vší náboženské literatury, která nesouhlasí se základní pravdou naší víry, že Ježíš Kristus je božský. On je Syn Boží, náš jediný Spasitel, který nás přivádí k Otci.
Odstraňte a zničte literaturu od svědků Jehovových, Mormonů, Křesťanské vědy, Jednoty, Vědy a mysli, Scientologie, Hare Krishna, Jógy, transcendentální meditace, Božské světlo mise, Sjednocené církve Slunce Myung Moon, Děti Boží a Mezinárodní cesta. Žádná z těchto nebo podobné literatury by neměla být v našich domovech.

Nedovolte, aby vliv zla přišel do vašeho domova prostřednictvím televize. Pečlivě sledujte sledované programy. Hodnoty, které vyučuje televizní reklama, nejsou hodnotami, které kázal náš Pán Ježíš Kristus v evangeliu svatého Matouše, kapitoly 5, 6 a 7.

Přestože nejste knězem, jako pokřtěný katolík máte moc, kterou si neuvědomíte. Svatý Pavel ve svém listě Efesanům řekl tuto pravdu (Ef 1:19): "a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme."

Velká je jeho moc, která působí v nás, je to tatáž mocná síla, kterou použil, když vzkřísil Krista ze smrti a On sedí na jeho pravé straně v nebeském světě.

Přemýšlejte o tom na chvíli! Síla modlitby je větší, než o ní víme.

I když nemáme moc vysvěceného kněze, můžeme prosit Boha, aby chránil a požehnal naše domovy. Je dobré, abychom v našich domovech udržovali požehnanou vodu a často ji používali.

Pokud chceme požádat o Boží požehnání pro naše vlastní domovy, můžeme říci jednoduchou modlitbu požehnání a potom pokropit svěcenou vodu každou místnost.
,br> Taková modlitba požehnání může být následující:

"Nebeský Otče, prosíme o tvé požehnání pro náš domov,
jménem tvého Syna Ježíše Krista prosíme,
abychom byli osvobozeni od hříchu
a všeho zlého vlivu.
Chraň nás před nemocemi, nehodami, krádežemi
a všemi domácími tragédiemi.
Vkládáme náš domov do Ježíšova království
a zasvěcujeme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
Ať všichni, kteří zde žijí,
dostanou tvé požehnání pokoje a lásky."


Zasvěcení rodiny a domova Božskému Srdci Ježíšovu je dalším krásným katolickým zvykem. Pokud chceme, aby náš domov byl posvátným místem, musíme mít ve svém domě kříž a obrazy Božského Srdce a naší Nejsvětější Panny.

V rodině musí existovat místo, kde se členové rodiny setkají, aby se modlili. V některých mexických rodinách je zvykem mít malý oltář s obrazy nebo sochami nejen Ježíše, Marie a svatých, ale i obrazů členů rodiny. Připomínají nám, abychom se za ně modlili.

Osvobození vlastního já od moci zla: Prostřednictvím svého umučení, smrti a zmrtvýchvstání porušil Ježíš moc Zla. Když je vliv zla vnímán ve vlastním životě, nejčastěji přijde z osobního hříchu. Členové rodiny trpí kvůli hříchu jednotlivého člena rodiny. Díky medicíně, psychologii a jiným lidským prostředkům může být utrpení často zmírněné.

Ale Ježíš ve své Církvi nám dal základní pomůcky, které jsou často zanedbávány. Je to skrze posvátnou moc, kterou Pán vložil do své Církve, na znamení, že zlo hříchu je přemožené.

V dnešní době se svátost smíření přestala používat. V této svátosti existuje moc, abychom zlomili sílu Zla a hříchu, což jinak není možné.

Naše víra v Eucharistii je oslabená. V této svátosti je síla a přítomnost samotného Ježíše. Osoby, které skutečně potřebovaly exorcismus ze síly Zla, byly vyléčeny posezením v kostele za přítomnosti Nejsvětější svátosti, jednu hodinu denně, jeden až dva měsíce. Byly to velmi těžké případy.

Naše požehnaná Matka byla označena Bohem jako ta, která rozdrtila hlavu hada (Gn 3: 1).

Růženec je velmi silný prostředek ochrany a spásy.
Mnozí synové a dcery byli spaseni
z moci hříchu a ztráty víry
prostřednictvím vytrvalosti svých rodičů,
když se modlili Svatý růženec.


"Z očí" nebo "uhranutím": Zvláštní poznámka - Jednou za čas se lidé bojí, protože věří, že se někdo na ně podíval se "zlým pohledem", umístil na ně "uhranutí" nebo udělal něco pomocí čarodějnictví, aby je přivedl pod ničivou moc nepřítele. A co tento problém?

Mé osobní přesvědčení je následující: Ježíš je Pán a Bůh. On je Pán a proto má moc nad Královstvím Světla a Královstvím Temnoty. Satan nemá moc nad Královstvím Světla. Jeho panství má jen omezenou moc.

Proto pokud budu pokřtěn a žiji v Království Světla
ve stavu posvěcující milosti,
Satan nemá nade mnou nadřazenost,
pokud strachem neotvírám dveře jeho vlivu.


Posvěcující milost znamená, že tajemným způsobem sdílím v životě samotného Boha a žije v mé duši (Ř 5:5, 2Kor 6:16, Jan 14:23). Když však spáchám smrtelný hřích, těžký hřích, pak ztratím Svatou milost a začnu žít v Království temnoty.

Přestože jsem byl pokřtěn a možná biřmován,
stal jsem se trochu zranitelný.
Pokud přetrvám ve vážném hříchu,
stávám se zranitelným vůči vlivu Satana.


Když žijeme v Království Světla, ve stavu posvěcující milosti, měli bychom jednoduše odmítnout všechen strach a položit naši důvěru v Boha a Pannu Marii, pak žít podle rad uvedených v tomto článku, pokud jde o Království temnoty.

Opět je však obtížné definovat hřích v našem současném věku. Musíme definovat hřích podle evangelia a úředního učení naší Církve, tak jak ji vyslovilo magisterium Církve a nejsou definovat to z hlediska moderního věku, který byl kontaminován.

Mnoho lidí žije v hříchu a má falešný pokoj, protože jejich svědomí bylo vytvořeno ne v evangeliu, ale v duchu tohoto věku. Mohou vést velmi slušné životy, být občany dodržujícími zákon a podle názorů jiných jsou to lidé, kteří vedou dobré životy. Pokud však nežijí podle deseti přikázání, evangelia a morálního učení Církve byť jen v jedné oblasti, která se týká vážného hříchu, pravděpodobně žijí v království temnoty.

Svátost smíření a Eucharistie (stejně jako všechny svátosti)
jsou velmi zvláštní zbraně,
které Ježíš dal své Církvi
na překonání Království hříchu a tmy.
Musíme použít tyto svátosti,
jak Kristus mínil, aby byly použity
a nemít strach z nepřítele.
Pokud máte v tomto ohledu obtížný problém,
navrhuji každodenní mši a společenství.


Existuje mnoho různorodých způsobů, kterými nás hřích a zlo zaujme atraktivním způsobem.

Tento článek představuje několik způsobů, na které málokdo z nás zřídkakdy pomyslí. Modlím se, aby tento článek byl zdrojem znalostí a pomoci pro ty, kteří ho četli.

Pastorační listina Rev. Donalda W. Montrose, biskupa Stocktonu, CAPřevzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek z 26. 10. 2018 naleznete zde.

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Růženec - mocná zbraňSdílet

Související články:
P. Peter Šimko: Boží láska dokáže proměnit i naše stigmata na zdroj milostí (25.08.2021)
P. Dominik Chmielewski - Je jóga slučitelná s křesťanstvím? (12.07.2021)
"Zen meditace a dynamiky 'vnímání' nejsou křesťanskou modlitbou", varují španělští. biskupové (10.05.2021)
Zanechala čarodějnictví, nyní varuje před démonickým pozadím Jógy (26.03.2021)
Je jóga jenom cvičení? (14.09.2020)
Páter James Manjackal: Proč je jóga neslučitelná s Kristem (20.04.2020)
Jóga, okultismus a magie - skutečný příběh (18.02.2020)
New Age je spiritualitou post-křesťanského Západu - jeho bývalý stoupenec vysvětluje proč (13.02.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: CO KDYŽ JSEM SNĚDL NĚCO DÉMONICKÉHO? (19.10.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - reinkarnace (29.05.2019)
Znamení zvěrokruhu, léčení krystaly a akupunktura (14.09.2018)
Kardinál: Místo ezoteriky "Bůh, který nám vychází vstříc" (+ Život Cirkvi vo svete 12/2018) (25.03.2018)
TV Lux: vKONTEXTE (94) HOMEOPATIE - ANO NEBO NE? (05.11.2017)
Proč je tetování v módě (12.10.2017)
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová: Jóga a křesťanství nejdou dohromady (16.07.2017)
O piercingu a tetování (12.02.2017)
Dalajláma je opět v Česku. "Jeho Svatost" je prý "to nejlepší z lidstva". Tak se na to podívejme... (17.10.2016)
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky (09.08.2016)
Homeopatie a Církev. Jak je to ve skutečnosti? (09.08.2016)
Ďábel není hvězda, ale reálné zlo (20.07.2016)
Suvenýr, který může změnit život (25.06.2016)
Jak to s tou homeopatií vlastně je? - definitivní odpověď (20.06.2016)
Doporučit homeopatii jako lék je nemorální (09.05.2016)
Zuzanka nepotřebuje homeopatii (01.04.2016)
Video: Marián Kuffa: Jaký postoj zaujmout k homeopatii a dalším metodám (25.05.2015)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Otec James Manjackal: Co je špatného na homeopatii? (24.05.2013)
Jak mě podvedla homeopatie (video) + Okultní praktika - homeopatie (článek) (24.03.2012)
Varování před léčiteli (20.09.2011)
O účinnosti homeopatie na kongresu lékarů (22.01.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 11. 2018 | 3581 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.cz/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace