Zajímavé...

Víte, proč je růženec náš poklad?

Lipták, Slovenský dohovor za rodinu Některým se modlitba růžence líbí, jiným se zdá zdlouhavá a nudná. A najdou se i takoví, co říkají, že růženec je jen pro staré ženy. Je to opravdu tak? "Tohle je nejvzácnější poklad Vatikánu," zvolal jednou svatý Pius IX. a ukázal skupině poutníků svůj milovaný růženec. A jistě je to způsob, jak získat nebe.

Je to také náš poklad, poklad každé křesťanské duše. Nemáme nic krásnějšího, neboť růženec je vzorem a ideálem modliteb. Modliteb chvály, díkůvzdání a prosby; není nic znamenitějšího, neboť samotná Přesvatá Bohorodička nám dala tuto pobožnost, jejíž praktikování obrátilo statisíce heretiků a miliony hříšníků a posílilo víru a lásku v srdcích nesčetných křesťanů.

Růženec je jakoby barometrem křesťanství. Všude, kde se ctí růžencová pobožnost, katolická víra je stále ve své síle a kraluje v srdcích a životech křesťanů. Na druhé straně, všude tam, kde se růženec zanedbává nebo pohrdavě odkládá, tam katolická víra klesla na bod mrazu, srdce tam vede pýcha a falešná výchova.

Ten, kdo se modlí růženec, nemůže zapomenout na tajemství vykoupení, protože modlitby růžence nejsou jen pravidlem víry, ale obsahují také souhrn katolické doktríny a zahrnují všechno, v co by měl křesťan věřit, v co by měl doufat, milovat a praktikovat. Růženec je dokonalý katechismus. Přesně a úplně učí křesťanské pravdy a krásně je ilustruje.

Opravdu můžeme říci, že růženec obsahuje neomylný prostředek k získání nebe. Svědčí o tom následující příhoda:

Svatý Edmund, arcibiskup z Canterbury, jako dvanáctiletý chlapec jednou kráčel po poli a uvažoval o evangelijním úryvku: „Mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvolených“. Nejistota, zda on sám patří k malému počtu vyvolených, naplňovala jeho srdce úzkostí a obavami. Prosil Boha, aby mu zjevil, co může udělat, aby určitě dosáhl spasení. Vzápětí k Edmundovi přistoupil podivuhodně okouzlující chlapec a na čele měl zlatým písmem jméno Ježíš. "Jestli se chceš," řekl nebeský mladík, "zajistit proti útokům zlého ducha, chceš-li získat od Boha potřebné milosti pro zbožný život a šťastnou smrt, rozjímej denně o tajemství mého života, umučení a smrti. To je neomylný prostředek k získání nebeské blaženosti."

Gadini, CC0 Creative Commons


V žádné pobožnosti se to nedá tak snadno, tak zbožně a tak utěšujícně, jako u růžencové pobožnosti. Jak radostný pohled upírá Královna nebes na své ctitele, kteří se umí zbožně modlit růženec! Ona jejich oddanost štědře oplácí, ba stonásobně odplácí i zde na zemi. Útěcha v utrpení, zdraví v nemoci, obrácení zatvrdlých srdcí, pomoc v hodině smrti – tyto a ještě mnohé další nebeské dary plynou z rukou naší Matky Marie k vroucným ctitelům jejího svatého růžence.

Předsudky proti růženci. Nekatolíci velmi málo rozumějí věcem, které se týkají Katolické církve. Zejména růženec byl pro ně vždy kamenem úrazu. Nedokáží pochopit, jak mohou inteligentní lidské bytosti praktikovat takovou „únavnou“ modlitbu!

Když královna Marie Bavorská uvažovala o vstupu do Katolické církve, protestantský duchovní jí podal pár korálků a ironickým tónem řekl: "No, pokud se vaše královská výsost stane katolickou, budete se muset modlit i růženec." Jaké bylo jeho překvapení a rozhořčení, když královna odpověděla: "Vždyť už se růženec modlím každý den!"

Trojitý protijed. Duch světa je trojí a vykonává moc nad myslí, srdcem a tělem. Je jako tříhlavý had, který škrtí množství křesťanů a ničí je. Jaká zbraň je schopna zabít tohoto obrovského hada? Hle, je to růženec, který má také trojí formu. S neporazitelnou silou vyhání tohoto ohavného duchovního hada ze srdce.

Milostí oplývající, radostný růženec je namířen proti pýše života, povýšenosti a vzpouře proti Božím přikázáním. Ukazuje nám Božího Syna v jeho nevýslovné pokoře a ponížení; ukazuje nám, že pravý Bůh se vtělil, Všemohoucí jako slabé, bezmocné Dítě; Nejvyšší se ponižuje do úžasného stupně poníženosti. Člověk, který se umí správně modlit radostný růženec, může z každého tajemství slyšet toto nabádání Božího Syna: "Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem".

Proti žádostivosti těla, proti hříšným žádostem, které degradují člověka ze vznešeného stavu podobnosti s Bohem a staví ho na úroveň šelmy, je namířený bolestný růženec. Ukazuje nám totiž nevyslovitelné utrpení, které snášel náš Spasitel ve své agónii. V jeho bičování, korunování trním, na cestě na Kalvárii a na kříži. Jak strašné bylo umučení Ježíše v jeho nejsvětějším, neposkvrněném těle za smyslové hříchy lidstva! Uvědomujíce si tato utrpení, jak může někdo stále páchat tělesné hříchy, a tak znečistit tuto duši vykoupenou drahocennou Kristovou krví?

Proti žádostivosti očí, neukojitelné touze po majetku je namířen slavný růženec. Ukazuje nám našeho Spasitele v jeho vítězství nad smrtí, triumfálním vstupu do nebe, v bohatství svého nebeského majetku, který rozdává skrze Ducha Svatého. Slavný růženec nám ukazuje věčné, nekonečně vznešené majetky, které nás čekají v našem krásném nebeském domě. Když půjdeme křížovou cestou s Ježíšem a Marií, budeme také korunováni Ježíšem ve spojení s Marií. Každý, kdo uvažuje o krásách nebe, bude naplněn pohrdáním pomíjivých statků země a touhou po neocenitelných pokladech věčnosti.

Růženec se stal pro mnohé klíčem do nebe. Častým nebo každodenním recitováním této krásné modlitby získali vítězství nad hříchem a pokušením, posílili svou víru, oživili svou naději a roznítili svou lásku. Má-li být růženec skutečným klíčem k nebi, naše modlitba musí být jak drahý kov a drahé šperky. K tomu je zapotřebí především stříbro víry, pak smaragd naděje a nakonec čisté zlato lásky. Růženec je ve skutečnosti naším vyjádřením víry se zvláštním důrazem na největší tajemství našeho svatého náboženství, velká Boží díla, která vykonal Ježíš a Maria.

Our Lady of the Rosary, volné dílo, en.wikipedia


Součástí tohoto klíče nebe je také naděje. Svatí si jasně uvědomili, že člověk je svou vlastní silou naprosto neschopný udělat cokoli pro svou spásu, ale Bůh může všechno. Ano, pokud jsme dětmi pravé Církve a máme účast na jejích milostech a svátostech, pokud nám pomáhá Matka Boží s její mocnou přímluvou a mateřským soucitem, pokud náš Vykupitel se svými svatými ranami a svým láskou zářícím Srdcem přebývá s námi v Nejsvětější svátosti, máme všechny důvody doufat ve věčnou spásu.

Růženec dává naději spravedlivému, i hříšníkovi; naděje na odpuštění, na milost, na věčný život. V růženci tedy vlastníme druhou část klíče k nebi, naději. Třetí nezbytnou součástí klíče nebe je láska. Bez lásky nikdo nemůže vstoupit do nebe. Růženec se dotýká srdce, rozněcuje lásku a oddanost v duši.

Růženec je pramenem milosti. Jednou z prvních milostí, které z toho vycházejí, je obrácení. Pokud chceme, aby se hříšníci obrátili, musíme se horlivě modlit růženec a prosit Marii, aby se laskavě zajímala o jejich dobro.

11. února 1853 se Panna Maria zjevila na skále Massabielle ve Francii, která je dnes po celém světě známá jako svatyně Lurdy. Na sevřených prstech držela na zlatém řetízku růženec ze sněhobílých kuliček a její vzkaz malé selce Bernadettě Soubirousové byl: "Modlete se růženec za obrácení hříšníků." Osmnáctkrát se zjevila Panna Maria a pokaždé se modlili růženec. Slova Matky Boží nebyla jen pro Bernadetu; byla výzvou pro celou Katolickou církev, aby se modlila růženec za obrácení hříšného světa.

Svatý Klement Hofbauer se s neochvějnou důvěrou spoléhal na růženec, aby dosáhl usmíření vzdorovitých duší. Říkával: "Když mě zavolají k nemocnému, o kterém vím, že je nepřipravený nebo nebude chtít slyšet o zpovědi, modlím se cestou růženec a když přijdu k pacientovi, všechno jde podle mých představ. Matka Boží mi nikdy neodepře pomoc, když ji vzývám padesáti nebo sto padesáti Zdrávasy. Není zvykem, že by selhala."

https://pxhere.com CC0


Růženec je zdrojem útěchy ve zkouškách. Lidské srdce je často sužováno těžkostmi a smutkem. Většina lidí vstupuje do manželského stavu uprostřed zpěvu a tance, marně si představujíc, že našli ráj na zemi. Možná, že několik let jde všechno dobře, ale ve většině případů přijde „vystřízlivění“. Nemoc, finanční zvraty, péče a úzkost také sužují duši a zatemňují horizont štěstí.

Otec jisté rodiny, ač byl velmi dobrosrdečný, občas pil až přehnaně, a když byl v tomto stavu, často přicházel domů pozdě v noci velmi špatně naladěný. Matka byla v takových chvílích plná úzkosti, aby se mu nestala nehoda. Děti se třásly, protože viděly matčinu úzkost a bály se rozzlobeného otce. Vždy, když otec nepřišel domů na večeři, matka před spaním zavolala děti a řekla: "Tatínek přijde domů pozdě večer. Mám velké obavy! Modleme se růženec, aby ho nestihla nehoda." Matka a děti se pak vroucně modlily růženec. Po odrecitování svých zrnek matka řekla: "Teď mi růženec ulevil v srdci!" Podobná síla a útěcha proudila do duše nejedné ubohé matky při vzývání Nebeské Královny.

Růženec formuje charakterní muže. Každý, koho chvályhodná ctižádost pobízí stát se charakterním mužem, kdo touží čerpat Boží požehnání na svou práci, kdo touží vést skutečně křesťanský život a zemřít šťastnou smrtí, ať se horlivě modlí růženec ke cti Matky Boží.

Mladé páže jednou doprovodilo Napoleona I. do divadla. Císaře však hra moc nezaujala. Pohledem bloudil po ostatních divácích, všiml si, že jeho mladistvý průvodce se evidentně nezajímal o představení stejně jako on sám. Páže sedělo se sklopenýma očima a zdálo se, že si hraje s něčím skrytým pod kabátem. Byl zvědavý, co to je, chytil mladíka za ruku a zjistil, že v ní drží - růženec! Páže očekávalo, že dostane tvrdé napomenutí, ale Napoleon místo toho řekl: "Jednoho dne budeš tím správným mužem. Pokračuj, chlapče, už tě nebudu rušit." A opravdu. Stal se biskupem v Besanconu, kde ve zbožnosti a aktivní dobročinnosti žije jeho památka dodnes. Jmenoval se Rohan Chabat, princ z Leonu.

Daniel O'Connell, slavný irský řečník, porazil modlitbou růžence tyranii utiskovatelů své země. Více než deset let bojoval tento ušlechtilý katolík v anglickém parlamentu za emancipaci katolíků a za prolomení řetězů, kterými Britové drželi spoutaných sedm milionů irských katolíků. V tomto boji za velkou věc své země a své Církve potřeboval O'Connell věrné a mocné pomocníky. Nejprve nenašel v anglickém parlamentu nikoho, a tak se obrátil se žádostí o pomoc na Matku Boží. Zatímco jeho odpůrci vedli násilný spor o jeho argumenty, velký "emancipátor" se modlil růženec v rohu sálu parlamentu.

Silná pomoc v nouzi. Růženec pomáhá při tělesných potřebách i při duchovních nebezpečích. Dalo by se napsat tisíce knih o úžasné ochraně Královny nejsvětějšího růžence.

Během třicetileté války dala Královna posvátného růžence dojemný důkaz své mocné mateřské ochrany. Ve farním kostele Mumerstadt, v provincii Rýn, je nejkrásnější obraz Panny Marie s Ježíškem. Dvě dělové koule visí vedle oltáře Panny Marie jako votivní oběť. Jednoho dne se nepřítel rozhodl bombardovat město, které bylo opevněno dvojitými hradbami. Na sousedních výšinách byla namontována děla a bombardování pokračovalo celý den. V této krajní nouzi uspořádali členové Bratrstva posvátného růžence uprostřed hrozícího nebezpečí procesí na počest své patronky a ochránkyně. Najednou se nad hradbami zjevila Maria, Královna nebes, v zářivé nádheře. Byla oblečená v bílém a na sobě měla nebeský modrý plášť. Hukot kanónů vzápětí utichl. Vojáci se stáhli a přinuceni tajemnou, děsivou silou ustoupili. Útočníci byli tak rychle přemoženi, že následující den nebylo vidět ani slyšet žádného nepřítele na míle daleko.

Mnohým z nás život často připomíná prodlouženou třicet, čtyřicet nebo padesátiletou válku. Nepřátelský velitel, tedy naše převládající vášeň, se všemi druhy vojenských sil zlozvyků, špatných tužeb a nebezpečných pokušení, s těžkým dělostřelectvem žádostivosti očí, žádostivosti těla a pýchy života, postupuje směrem k našemu chudě opevněnému srdci, aby do něj hodil oheň žádostivosti, aby ho vtáhl do hříchu. Šťastný je ten, kdo má v tomto strašném, nerovném boji mocné spojence, především v milosrdném Srdci našeho Spasitele a Královny přesvatého růžence. Zlý duch se bojí růžence a mnozí by nikdy nepřišli o svou věčnou spásu, kdyby se naučili používat tuto zbraň.

Růženec poskytuje trpícím duším účinnou pomoc. Svaté Brigitě a dalším svatým bylo zjeveno, že očistec je Mariino království, ve kterém jí byla dána veškerá moc. Na ní do velké míry závisí vysvobození svatých duší. Mariinou vroucí touhou je, abychom se často modlili růženec za její trpící děti, neboť svatý růženec, pramen tolika milostí pro živé, je mimořádně účinný i při ulevování věrných zesnulých. Není skutečné modlitby, která by zkrátila bolest milovaného zesnulého účinněji než neustálé a vroucí opakování růžence. Kvůli mnoha odpustkům spojeným s touto formou modlitby je růženec pro ubohé duše účinnější než mnohé jiné modlitby, protože má moc usnadnit a zkrátit jejich utrpení.

Barokní socha z Benaojan, Španělsko, volné dílo, en.wikipedia


Máme o tom dojemný důkaz v životě ctihodné matky Františky od Nejsvětější svátosti. Tato zbožná duše měla od dětství stravující touhu propustit trpící duše a pomoci jim. Kromě skutků pokání a lásky se denně modlila růženec, který nazývala svojí almužnou. Bůh za to často dovolil duším, aby ji navštěvovaly. Někdy vešly do cely své dobrodinky, a pokud ji našly modlit se růženec, vzaly ji za ruce a láskyplně je políbily, jako nástroj jejich vysvobození.

V očích světa je růženec pro ubohé duše mnohem vzácnější než stříbro a zlato. Když se tato modlitba za ně obětuje, je to naléhavá prosba, kterou nelze snadno odmítnout.

Papežové chválí rodinný růženec. Papežové opakovaně zdůrazňovali potřebu obnovení praktikování rodinného růžence. Pius IX. naléhal na jeho modlitbu každý večer jako na jistý prostředek k zajištění nebeských požehnání. Papež Pius XI. požádal speciálně o rodinný růženec a daroval růžence svatebním párům, které navštívily Vatikán. Papež Pius XII. pokračoval v této praxi a při mnoha příležitostech pochválil rodinný růženec a připomněl svým posluchačům zvláštní příslib spojený s modlitbou, kde se mnozí shromáždili v Božím jménu.

"Růženec je mystická koruna, kterou křesťané každý den kladou na královskou hlavu Matky Boží. Je to určitě nejkrásnější květ lidské zbožnosti a nejkrásnější pramen nebeských milostí. Tato modlitba je dokonalá pro chválu, kterou nabízí, pro poučení, které dává, pro milosti, které dostává, a pro vítězství, které dosahuje." /Benedikt XV/

Svatý růženec nejen obdivuhodně slouží k přemáhání nepřátel Boha a náboženství, ale je i podnětem k praktikování evangelních ctností, které do našich duší vštěpuje a pěstuje. Především živí katolickou víru, která opět vzkvétá právě v příhodném rozjímání posvátných tajemství a pozdvihuje mysl k pravdám, které nám zjevil Bůh." /Pius XI./


Převzato z https://doverujem-a-verim.blogspot.com/, článek ze 7. 10. 2023 naleznete zde.

www.hedvicky.cz

Sdílet

Související články:
Živý přenos: 31 denní online maraton, 24 hodin denně modliteb růžence 1.5 – 31.5.2024 (18.05.2024)
Kromě oběti mše svaté neexistuje silnější prostředek než růženec, který pomáhá trpícím duším (16.05.2024)
Tajemství růžence jsou zrcadlem (15.05.2024)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (08.05.2024)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (01.05.2024)
13. 4. 2024 - Fatimský den ze Žakovec - 24 hodinový nepřetržitý růženec online (12.04.2024)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (31.03.2024)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (31.03.2024)
PÁTEK 22.3. od 21:00 Noc milostí - růženec z Pruského (22.03.2024)
13.3.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec ONLINE z Trnavy (13.03.2024)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (24.02.2024)
23. února 2024: Modlitba svatého růžence online za mír na Ukrajině (22.02.2024)
Píseň k růženci (18.02.2024)
Připojte se k modlitbě online: Noc milostí - růženec z Trnavy 2.2.2024 od 18:30 (02.02.2024)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2024)
Had a růženec Sen Dona Boska (30.01.2024)
Růženec v rodině Dona Boska (30.01.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 65: Růženec přepisuje dějiny a přináší mír (20.01.2024)
RŮŽENEC! - Na ostatní zapomeňte - toto je čas modlitby (20.01.2024)
13.1.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec z Litmanové - vysíláno online (13.01.2024)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (07.01.2024)
Svědectví o růženci (06.01.2024)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (29.12.2023)
SÍLA MODLITBY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE. (22.12.2023)
13.12.2023 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec živě z Lutiny (12.12.2023)
13.11.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hod. růženec za Slovensko a Česko z ČM Fatimy - Koclířova (15.11.2023)
Živý přenos - 31 denní maraton, 24 hodin denně posvátného růžence 1. - 31.10.2023 - připojte se kdykoli (29.10.2023)
Proč růženec? proč dnes? nebo boj se Zlem (26.10.2023)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec - doma nebo ve škole; v kostele nebo ve spolču (16.10.2023)
Růženec – modlitba i pro nevěřící (15.10.2023)
RŮŽENEC - KOMPENDIUM VŠECH KŘESŤANSKÝCH MODLITEB (14.10.2023)
Růženec je nejvíce biblická modlitba! (Interview s P. Karlem Wallnerem OCist. o významu růžence) (07.10.2023)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2023)
Růženec očišťuje a proměňuje zevnitř (05.10.2023)
ŘÍJEN - MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE "Mocná zbraň v rukou slabého hříšníka" (01.10.2023)
Novéna k Panně Marii Růžencové (28.09.2023)
Olomouc: U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec (26.09.2023)
Otec Pio: „Dej mi tu zbraň!“ (23.09.2023)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (15.09.2023)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (14.09.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2023)
RŮŽENEC SJEDNOCUJE VŠECHNO V KRISTU, KTERÝ JE CENTREM DĚJIN (17.08.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2023)
13.8.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z poutního místa Skalka u Trenčína (13.08.2023)
Žádný Boží voják si nemůže dovolit odhodit zbraň (07.08.2023)
Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 5.8.2023 (05.08.2023)
Modlil ses dnes růženec? (01.08.2023)
Růženec s myšlenkami sv. Charbela (Šarbela) (25.07.2023)
Růženec, pomoc v každém okamžiku lidského života (22.07.2023)
JAK SE STÁT APOŠTOLEM RŮŽENCE? (12.07.2023)
13. 7. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec + počátek - 1. den 33 denní přípravy na ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI skrze ruce P. Marie (12.07.2023)
PÁR SLOV Z NEBE O RUŽENCI (09.07.2023)
Medžugorje: Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 1.7.2023 (01.07.2023)
RŮŽENEC NA VEŘEJNOSTI (19.06.2023)
13. 6. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec z poutního místa Klin (13.06.2023)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (31.05.2023)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2023)
Modlíme se v květnu s Pannou Marií, nepřetržitý maratón posvátného růžence - přidejte se kdykoli (29.05.2023)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (27.05.2023)
MOTTO DO DNEŠNÍCH DNÍ: začněme se modlit růženec (23.05.2023)
ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ (21.05.2023)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (20.05.2023)
Živý růženec (13.04.2023)
13.4. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z Gaboltova !!ZVEME!! (13.04.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (24.03.2023)
13.3. FATIMSKÝ DEN -24 hodinový růženec od hrobu pátra DOLINDA RUOTOLA v Neapoli (12.03.2023)
Bolestný růženec za osvobození a uzdravení rodu s otcem Matúšem Marcinem (07.03.2023)
FATIMSKÝ DEN - ZAČÍNÁME! v noci 13. 2. v 00.00 ŽIVĚ! 24 hodinový růženec z Trnavy (12.02.2023)
Don Bosco a ruženec (30.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - růženec dělá zázraky v rodině, část 1 a 2 (video) (23.01.2023)
13.1. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec za Slovensko z LITMANOVÉ s názvem „Boží návštěva je už blízko a proto hledejte Lásku“ (12.01.2023)
7.1.2023 ZÁZNAM - Růžencový výkřik do nebe za záchranu rodin a manželství - Také promluva otce Marcina (07.01.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (25.12.2022)
13. prosinec - FATIMSKÝ DEN - 24 hodinový růženec s názvem „Aby se každé dítě mohlo narodit tak, jako Ježíš (12.12.2022)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE MARIA OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (07.12.2022)
RŮŽENEC - ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ. (06.12.2022)
Svatí doporučují modlit se růženec za duše v očistci (30.11.2022)
24 hodinový růženec s názvem Fatimský den v neděli 13.listopadu 2022 od 00:00 - Přidejte se k modlitbě (12.11.2022)
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC - Připojte se online k celoříjnové živé modlitbě svatého růžence (31.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 49: Skutečný příběh vojáka, jehož růženec udržoval při zdravém rozumu (25.10.2022)
„Univerzální zednářské bratrstvo se bojí moci růžence!“ (22.10.2022)
Modlitba růžence se formovala šest století (20.10.2022)
Rozjímání bolestného růžence - Ježíši, obmyj nás svou Krví (18.10.2022)
16. říjen - Víte o tom, že Růženec Světla je tu už 20 let? (a další výročí) (15.10.2022)
Sestra Lucie z Fatimy - Slavná tajemství posvátného růžence (15.10.2022)
Slavný růženec - rozjímání sv. růžence na téma VÍRA (14.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (07.10.2022)
Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby (06.10.2022)
ZÁZRAČNÁ NOVÉNA K POMPEJSKÉ PANNĚ MARII (01.10.2022)
Růženec na odčinění hříchů, o. Matúš Marcin (video - 20. 9. 2022 (21.09.2022)
FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec - z Kaple relikvií - Františkánský kostel sv. Josefa v Prešově (13.09.2022)
Růženec na internetu 6 - Se Slovenským dohovorem za rodinu - připojte se už dnes (05.09.2022)
Růženec je extremistický symbol, píše americký magazín (19.08.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Bolestná tajemství posvátného růžence (09.08.2022)
MODLITEBNÍ PROPOJENÍ ZA POŽEHNÁNÍ PRO ČESKOU, SLOVENSKOU A POLSKOU ZEMI: 30. - 31. 7. 2022 (26.07.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Radostná tajemství posvátného růžence (23.07.2022)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (18.06.2022)
12. 6. od 20:45h. - 13. 6.: 24 hodinový RŮŽENEC "Mariino Slovensko" z poutního místa Hájiček. PŘIDEJME SE K NIM (12.06.2022)
PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE (06.06.2022)
MODLITBA, DIALOG a BLÍZKOST... (26.05.2022)
KDYŽ nás RŮŽENEC MĚNÍ... (25.05.2022)
Růženec a dialog (24.05.2022)
P. Pio o růženci (17.05.2022)
13. květen - ONLINE 24 hodinový mezinárodní růženec Mariin den z Međugorje - připojí se i Česká republika! (13.05.2022)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (14.04.2022)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (14.04.2022)
Úterý 12. 4. 2022 od 20 hod. - 24 hodinový růženec z poutního místa Klin (12.04.2022)
Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc? (12.04.2022)
Jak nás RŮŽENEC vtahuje do BOŽÍHO ÚŽASU... (09.04.2022)
Rozjímání bolestného růžence (za mír) (04.04.2022)
O. Mikuláš Tressa "Jak se to stane?" Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (video) (02.04.2022)
Medžugorje: Sestra Emmanuela - zázrak ukrytý v růženci (31.03.2022)
Svatý růženec a půst za mír a odvrácení válečných konfliktů na Ukrajině a ve světě – NonStop 24h/31 dní NAŽIVO!!! (29.03.2022)
ŘETĚZEC MODLITBY A POSTU za náš národ a za mír ve světě. (23.03.2022)
Kanadský růžencový průvod proti kovidové tyranii (04.03.2022)
Deset důvodů, proč je růženec tak mocný (02.03.2022)
Modlitební řetěz za mír, pokoj a dobro ve světě (27.02.2022)
P. Dominik Chmielewski: Růženec je exorcismem (20.02.2022)
Kdo jsou Bojovníci Panny Marie? (11.02.2022)
Od 1. 2. 2022 začíná celoroční modlitba mužů za kněze a rodiny. (31.01.2022)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- cyklus C (30.01.2022)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (16.01.2022)
Iniciativa RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU - informace, web, přihlášení (11.01.2022)
Živý přenos: Mariin den - 24h růženec za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Připojí se i Svatý Hostýn (11.01.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo (30.12.2021)
Živý přenos růžence: Mariino Slovensko - Zlomení moci zlého nad Slovenskem - 3 denní maraton sv. růžence (27.12.2021)
Se Slovenským dohovorom za rodinu - NEPŘETRŽITÝ RŮŽENCOVÝ ŘETĚZ - Od 1. do 13. prosince - 24 hodin (10.12.2021)
Růženec se zpětnou platností (09.12.2021)
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci (03.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
Jeruzalémský ruženec - nahrávky modliteb na jednotlivé dny Svatého týdne + četba z knihy Mystické město Boží (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
Čistota úmyslů při modlitbě růžence (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství) (27.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Růženec od matky mě zachránil (03.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla (24.02.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 25. 02. 2024 | 345 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://doverujem-a-verim.blogspot.com/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace