Zajímavé...

Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství

CC0, pixabay.com Půst od Eucharistie a svátosti smíření, které momentálně prožíváme, nás přivádí ke čtyřem velkým pramenům, na které se nejednou zapomíná: křest, svátost biřmování, svátost kněžství (kněžství) a svátost manželství. Tyto prameny jsou neustálým a přetrvávajícím zdrojem Božích milostí.

V těchto dnech si uvědomujeme, jak snadné je nacházet Krista externě - ve svátosti Eucharistie, kde je jeho přítomnost fyzická, očividná, viditelná, hmatatelná, ba doslova konzumovatelná. Podobně je tomu i při svátosti smíření, kde rozhřešení kněze proniká až do morku kostí. Co však, když je přístup k těmto dvěma pramenům omezen?
Když nelze zajít a jen tak načerpat z těchto dvou výjimečných pramenů duchovního života?

Člověk toužící uhasit svou žízeň se nenechá odradit dočasnou nemožností přijít k jednomu prameni, pokud ví, že o kousek dál je hned další. Křesťanský duchovní život, díky Bohu, nestojí jen na jednom svátostném prameni. Tento virus nás zve znovuobjevit zapomenuté a zarostlé prameny. Zve nás doslova k jejich vyhrabání a vyčištění, abychom se z nich mohli napít a občerstvit. Pro všechny stavy (laiky, kněze i manžele) je čas viru velkou výzvou objevit zapomenuté prameny permanentních svátostí.

Vytěžit milosti z permanentních svátostí


Pokud označíme svátost přívlastkem "permanentní", chceme poukázat na několik faktů:

1. Účinek svátosti. Každá svátost je svým způsobem "permanentní", protože její milost neúčinkuje pouze v momentě jejího přijetí, ale působí také následně - v čase. To lze říci o svátosti Eucharistie, svátosti smíření nebo svátosti pomazání nemocných. Účinky těchto svátostí v nás přetrvávají, dokud trvají jejich viditelné způsoby nebo do jejich dalšího přijetí, nebo pro aktuální potřebu (v případě nemoci, dokud choroba trvá) nebo do momentu, dokud člověk nespáchá těžký hřích.

2. Nesmazatelná pečeť. Existují však svátosti, které lze zařadit do kategorie permanentních svátostí a to z toho hlediska, že do duše člověka vtlačují nesmazatelný znak (křest, biřmování a kněžství). Tyto svátosti, ačkoli se mohou platně přijmout jen jednou za život, jsou permanentní, trvají v čase, dokonce i po smrti.

3. Permanentní stav. Mezi permanentní svátosti patří podle teologů i svátost manželství a to i přesto, že těm, kteří ji přijímají, nevtiskuje do duše nesmazatelný charakter. Její permanentnost spočívá v tom, že trvá do smrti jednoho z manželů. Z toho vyplývá, že milost svátosti manželství se neomezuje pouze na 30 minutový oddací obřad, ale trvá, dokud trvá svátostné manželství.

Společným znakem permanentních svátostí je, že jsou trvalým zdrojem svátostné milosti. Jejich schopnost působit přetrvává nezávisle na virech, karanténách či "eucharistického půstu". Jediným virem, který zabraňuje působení svátostné milosti, je virus těžkého hříchu. Ten naštěstí léčí dokonalá lítost nebo svátost smíření.

Prameny bez "kohoutku"


Půst od Eucharistie a svátosti smíření, které momentálně prožíváme, nás přivádí ke čtyřem velkým pramenům, na které se nejednou zapomíná: křest, svátost biřmování, svátost kněžství (kněžství) a svátost manželství. Tyto prameny jsou neustálým a přetrvávajícím zdrojem Božích milostí.

Medžugorje


Moudrost Dárce svátostných darů umožňuje čerpat ze vřídelní vody i při snížené dostupnosti ostatních pramenů. Všechny prameny pocházejí z jednoho vřídla, i když každý pramen má svá specifika, pro koho je určen, na jaké oblasti života se zaměřuje a jaké nemoci léčí. Všech 7 pramenů nás v podstatě přivádí k jednomu zřídlu - zřídlu milosrdenství - a jím je probodnutý bok Krista, který je centrem celých Velikonoc i uplynulé Nedele Božího milosrdenství. A tak je svátost manželství trvalým zdrojem milostí, permanentně tekoucím pramenem v životě manželů, pramenem bez "kohoutku".

Když jim Ženicha vezmou?


Opravdu jsme v čase nedostupné Eucharistie a svátostného smíření odkázáni hladovět? Opravdu nám byl Ženich vzat? Opravdu odnesli Pána, a nevíme, kam ho položili?

Svátost manželství jako permanentní svátost nám poukazuje na dva fakty:
na 1. permanentní přítomnost Krista v manželském svazku a
na 2. permanentní účast manželů na vztahu lásky Krista k Církvi.

1) Ženích je s Vámi…


Právě na tuto hlubokou pravdu upozorňuje manžele sv. Jan Pavel II. v Listě rodinám (Srov. List rodinám 18-22). Ježíš zůstává s nimi (srov. Gaudium et spes 48), mezi nimi a v nich, v jejich vzájemném svazku lásky a to permanentně, bez ohledu na jejich jednání, chování. Ježíš je přítomen ve svátostném manželství nejen tehdy, když je v manželství vše v nejlepším pořádku, je v něm přítomen i tehdy, když je láska manželů utrápená a unavená. Jde o jeho objektivní přítomnost nezávislou na našem subjektivním stavu, na našich pocitech, na naší "dokonalosti". Proto je manželství svátostí nejen pokud se slaví, nejen když jsou manželé v posvěcující milosti, ale "i v neštěstí, i v nemoci", tedy, je svátostí dokud svazek trvá - tedy do smrti jednoho z manželů.

Kristus je přítomen i v manželství, kde bychom to lidsky vůbec nepředpokládali. Jak říká sv. Augustin: "Tento svatý svazek s sebou nesou i cizoložníci", nikdo nikdy není zbaven svátostné pomoci (srov. Casti conubii, 21). Takto v nás působí všechny permanentní svátosti. Ony působí, tečou, bez ohledu na náš subjektivní stav, nedokonalost či hříšnost, bez ohledu na to, jestli si je zasloužíme, jestli z nich čerpáme nebo ne. Jde o tzv. objektivní rozměr milosti.

Proti němu stojí subjektivní rozměr milosti. I zde, tak jako u ostatních svátostí, platí, že účinek milosti je závislý na spolupráci člověka (manželů) s touto milostí. I pramen svátosti manželství se může stát neužitečným a nevyužitým, pokud se manželé těžkým hříchem uzavřou před darem milosti (srov. Casti conubii, 21). Možná tento vzácný pramen teče po našem boku celý život a nezpůsobuje žádnou proměnu. Dárce svátostných pramenů je natolik bohatý, že si může dovolit být i marnivým. Permanentní prameny svátostí nechává téci přesto, že z nich jejich uživatelé nečerpají.

CC0, pixabay.com


2) V objetí Ženicha a Nevěsty


Sňatkem manželé nevstupují do zvláštní jednoty jen s Kristem jako "jednotlivcem", ale s Kristem - Ženichem, který miluje svou nevěstu Církev, s Kristem, který je miluje. Svátost manželství umožňuje manželům mít účast a společný přístup k této lásce. Na rozdíl od svátosti křtu - milost svátosti manželství jim není dána pro osobní vztah jednotlivce s Kristem (ten umožňuje křest), ale pro aktualizaci vztahu lásky Krista s Církví v jejich vzájemném vztahu jako manželů (srov. Colavita, M. La Chiesa domestica ..., s. 51-54).

Manželé jsou doslova ponoření do vztahu lásky Krista k Církvi tak jako děti, které o nedělním ránu vlezou rodičům do postele a ponoří se do společenství jejich lásky. Spočívajíc v tomto objetí mohou požívat všechny výhody tohoto vztahu: jistotu, bezpečí, něhu, ochranu, všeobjímající lásku. Tak jako rodiče přijímají své děti do jejich společenství lásky, tak Bůh vtahuje manžele do pouta lásky svého Syna a jeho Nevěsty. Spočívajíc v tomto objetí mohou požívat všechny výhody (milosti) tohoto vztahu a to permanentně. Vztah, uvnitř kterého se nacházejí, je pro ně zdrojem milostí, ale i jistotou a ochranou před nepříznivými vnějšími vlivy. Milosti tohoto vztahu k nim proudí pupeční šňůrou svátosti manželství.

Znovuobjevit, vyčistit, prohloubit a chránit


* Virus, který nás odděluje od "tradičních" pramenů duchovního života, nás zároveň zve znovuobjevit zapomenutý pramen svátosti manželství.

- Znovuobjevit znamená rozpoznat svátost manželství jako zdroj milosti života manželů, objevit přítomnost Krista uprostřed manželů, znamená vrátit se ke dni, kdy mezi mužem a ženou tento pramen vytryskl, znamená obnovit jeho působení obnovou manželského slibu slovem či tělem.

manželé, láska, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ


- Znovuobjevit znamená znovu děkovat za dobro tohoto zapomenutého pramene.
Úkolem manželů je mít živé vědomí přítomnosti tohoto pramene i jeho Zdroje, a to stále, zejména ve chvílích, kdy se nepociťuje láska, když se zdá, že jejich láska už není taková, jaká byla na počátku. Toto živé vědomí umožňuje manželům, aby se přiblížili k prameni ve chvílích sucha. Je počátkem kráčení k Ježíši přítomnému v jejich svátostném manželství. Jde o kráčení nevěsty (kterou jsou jako manželé) směrem k jejich Ženichovi.

* Každý, kdo znovu objeví vzácný pramen, ví, že pokud z něj chce pít, potřebuje ho vyčistit, prohloubit a chránit. Je rozdíl, jestli pramen kape nebo proudí. Pro zintenzivnění jeho proudu je třeba očistit pramen svátosti manželství od plevele emotivizmu, materialismu, utilitarismu, hédonismu, od nánosů egoismu, egocentrismu, pýchy, žádostivosti, které vodu kalí a brání jejímu proudění.

Zde je vidět, jak nezbytnou pro život křesťana je svátost smíření, která v něm obnovuje proudění svátostné milosti.

Smíření - ať už svátostné nebo to, které je aktuálně možné, způsobuje vyčištění pramene od všech nánosů. Po každém vyčištění může pramen proudit znovu a s větší intenzitou. To potvrzuje zkušenost těch, kteří svou svátost manželství ponořují do pramene Božího milosrdenství.

* Dalším krokem, který napomáhá lepšímu využití potenciálu tohoto pramene, je prohloubit pramen svátosti manželství, rozšířit místo, odkud vyvěrá, zpřístupnit jeho cestu a umožnit mu, aby mohl proudit s větší intenzitou.

- Prohloubit znamená vstoupit více do hloubky Tajemství, které žijeme, jehož jsme součástí.
- Prohloubit znamená vychutnávat vodu milosti, studovat její složení, zkoumat účinky a sledovat, co nám tento zdroj dává, jak na nás působí, jako nás posiluje, zušlechťuje a posvěcuje (srov. Casti conubii, 21), jak přispívá ke zdraví a posílení našeho manželství.

* Specifickou výzvou těchto dnů je chránit prameny, které zůstaly. To platí i pro pramen svátosti manželství. Je třeba chránit ho od externích vlivů a to zvlášť praxí ctností.

Když se nemůžeme spoléhat na možnost od hříchu se očistit, můžeme více využít možnost hříchu se chránit. V tom nám pomáhá cesta ctností. Ty "usměrňují naše činy, pořádají naše vášně a řídí naše chování" (KKC 1804).

A tak ctnost rozvážnosti nám může pomoci rozeznat, co je skutečným dobrem pro děti, manžela či manželku, co do svého domu vpustit či nevpustit;
ctnost spravedlnosti umožní dát každému to, co mu patří nebo co potřebuje.
Mravní síla nám i v aktuálních dnech pomáhá zvládat všechny obtíže, čelit zkouškám, odolávat pokušením, strachům, obtížím. (Srov. KKC 1805-1809).
Ctnost mírnosti pomáhá chránit osobu a lásku od tlaku pudů a tak milovat ještě plněji, dokonaleji a svobodněji. To ona nám pomáhá doslova vytvořit "dvoumetrové odstupy" od jídla, nevhodných stránek, filmů, nedůstojných skutků, aby nás ochránila od virů nestřídmosti, žádostivosti, egoismu, které by nám nebo našim blízkým mohly uškodit.

Budovat cestu ctností vůbec neznamená stavět na vlastních jistotách. Každá ctnost má svůj lidský rozměr - rozměr námahy lidského úsilí, vytrvalosti, ale i rozměr milosti, která dělá konání dobra lehkým a přirozeným, svobodným, dokonce radostným (Srov. KKC 1804, 1810).

Vstoupit do pramene milosrdenství


Srdce Ježíšovo


Může být až příliš jednoduché nacházet Krista externě - v často užívaném prameni svátosti Eucharistie či smíření. S větší dávkou odvahy a snahy ho však můžeme najít i interně - v prameni svátosti manželství.

Pokud se tedy pro nás, na jistý čas, stal nedostupným jeden pramen, ty další se mohou zintenzivnit, vždyť koneckonců, všechny mají zdroj v jediném zřídle, kterým je Kristus.

Dopřejme si v těchto dnech lázeňskou léčbu v prameni svátosti manželství, objevme jeho blahodárné léčivé účinky na nemoci osoby, sexuality, lásky, manželství a plodnosti.

I toto může znamenat spolu s apoštolem Tomášem "vstoupit do boku Krista" na který nás zaměřila Neděle Božího milosrdenství. Nebuďme nevěřící, ale věřící. Věřme v sílu svátosti manželství, i té naší svátosti manželství.

manželství, prstýnky, Public Domain CCO, www. pixabay.comAutoři článku:
Mária a Richard Kucharčíkovi,
nadšení tajemstvím svátostného manželství a třemi malými tajemstvími života zúrodňují bohatství ze studií na Pontifikálním Institutu Jana Pavla II. na Lateránské univerzitě v Římě odhalováním tajemství lidské lásky mladým, snoubencům, manželům a studentům.
Žijí v okolí Košic, jsou členy Akademie Karola Wojtyly, sekretáři programu Diplom v rodinné pastoraci
a koordinátory programu Master v teologii manželství a rodiny.

Převzato z https://zastolom.sk/, článek z 21. 4. 2020 naleznete zde.

Albrecht Altdorfer: Kreuzigung (Detail) Gemeinfrei, de.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (31.01.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 23. 04. 2020 | 2912 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://zastolom.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace