Zajímavé...

Velikonoční týden s Ježíšem

Giotto di Bondone, volné dílo, commons.wikimedia.org Velikonoce nejsou svátkem jako ostaní svátky. Je to svátek svátků, slavnost slavností (KKC 1169). Slavením velikonočního tajemství se křesťané spojují v důvěrném společenství s Kristem a vydávají se s ním cestou kříže ke vzkříšení k životu s Bohem.

KVĚTNÁ NEDĚLE - Vjezd do Jeruzaléma

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.

Freska v presbytáři kostela "Hosana" v Betánii Izrael, Kenad, CC0 1.0, cs.wikipedia.org


Mše sv. začíná před kostelem. Kněz vás přivítá. Nezapomeňte si ratolesti (kočičky), kněz vám je požehná a přečte evangelium o vjezdu Páně do Jeruzaléma (letos Mt 21,1-11). Pak za zpěvu vcházíme do kostele, kde prožíváme mši svatou. Čtou se při ní Pašije, letos podle evangelisty Matouše. Kočičky si doma zastrčte za kříž nebo dejte na hrob vašich drahých.


PONDĚLÍ - Lazarova sestra maže Ježíšovy nohy (Jan 12,1-11)

Ježíš přichází do Betanie, kde mu Maria maže nohy vonným olejem. Je to prostý skutek přátelské lásky. Protiklad vidíme v zištném postoji Jidáše.


ÚTERÝ - Ježíš označuje apoštola, který ho zradí
(Jan 13,21-33.36-38)


Jidáš se ocitá zcela v poddanství satana. Odchází z večeřadla. Neodcházejme od Ježíše, nenechávejme ho samotného.

Ve Žďáře nad Sázavou bývají tradiční hrané pašije pod širým nebem "Co se stalo s Ježíšem?" Začátek je ve 20 hod. v přírodním areálu Libušín.


STŘEDA - Ještě jednou o Jidášově zradě (MT 26,14-25)

Jidáš se ptá velekněží: "Co mi dáte, když vám ho zradím?" Kolik "stříbrných" mi nabídne dnešní svět, když se otočím k Ježíšovi zády a přikloním se k vymoženostem bez Boha...


ZELENÝ ČTVRTEK - Bdění s o biskupem a Ježíšem

Dopoledne slaví o. biskup s knšžími mši sv. v katedrále Missa chrismatis. Pastýř diecéze při ní světí olej katechumenů, křižmo a olej nemocných a kněží jsou vyzváni k věrnému plnění svých kněžských povinností.

Možnost společného odjezdu vlakem v 7.17 hod. z M. Krumlova do Brna, návrat ve 12,40

Poslední večeře, volné dílo, commons.wikimedia.org


Při večerní mši sv. si připomínáme Kristtovo ustanovení tajemství Eucharistie, jeho modlitbu v Getsemanské zahradě a Ježíšovo zatčení. Ježíš chce být stále s námi. Přijímáním jeho Těla a Krve vybízí ještě k užšímu spojení s ním i s ostatními věřícími.

V evangeliu čteme o tom, jak Ježíš umýval apoštolům nohy - projev hluboké pokory a veliké lásky(Jan 13,1-15).Ježíš se opravdu vydává do krajnosti. Přenesením Nejsvětější Svátosti oltářní do bočního svatostánku naznačujeme Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Modlitbou dokazujeme, že nechceme nechat Krista v jeho utrpení úplně samotného.

VELKÝ PÁTEK - Den umučení a smrti Páně

Podle prastaré tradice se dnes nikde neslaví mše svatá, ale obřady na památku umučení Páně. Ty mají tři části: bohoslužbu slova, ve které se čtou pašije (Jan 18,1 - 19,42) a zvláštní přímluvy, uctívání kříže a svaté přijímání.

Eccehomo, volné dílo, commons.wikimedia.org


Celý den držíme přísný půst a půst újmy v jídle (od masitých pokrmů a nasycení 1x denně - od 18do 60 let. Od 14 do 18 let a starší nad 60 let od masitých pokrmů, půst újmy nemusí. Nemocní a těžce pracující jsou od postu újmy osvobozeni).
Farní kostely budou po celý den otevřené, prosím, zapište se k adoraci.
Po velkopátečních obřadech se v tichosti rozejdeme domů.BÍLÁ SOBOTA - Den Pánova odpočinku v hrobě

Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá.

Kostely budou opět po celý den otevřené k vašim modlitbám u Božího hrobu. Teprve při slavných obřadech noční vigilie, které jsou přípravou na Kristovo zmrtvýchvstání, církev prožívá velikonoční radost.


VELIKONOČNÍ VIGILI - Veliká noc

Velikonoční vigilie, "matka všech vigilií" je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, kdy - jak zpíváme v Exutétu - Kristus rozlomil pouta smrti a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu k životu.

Obřady začínají venku. Po obřadech velikonoční svíce (nezapomeňte si vzít svíčku) uvažujeme ve čteních o tom, co Pán Bůh konal pro svůj lid a důvěřujeme jeho slovu i příslibu.
Budeme číst 4 starozákonní čtení (letos Gn 22,1-18; Ex 14,15-15,1; Iz 54,5-14 a Bar 3,9-15.32-4,4), zpívat žalmy a modlit se modlitbu, zazpíváme Sláva na výsostech Bohu a po vstupní modlitbě se zaposloucháme do novozákonního čtení (Řím 6,3-11) a po zpěvu Aleluja si Kristovo vzkříšení uvědomímev evangeliu (Mt 28,1-10). V křestní bohoslužbě zazpíváme Litanie ke všem svatým, posvětíme křestní vodu, kterou po obnově křestního vyznání budeme pokropeni a po přímluvách prožijeme další část slavnosti.VELIKONOČNÍ NEDĚLE - Boží hod velikonoční

Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu" neboli "prvního dne po sobotě", (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním Ježíš dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali scházet k eucharistickému "lámání chleba" a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděe v roce je tedy oslavou Velikonoc.

Při slavnosti budeme žehnat velikonoční pokrmy. Přineste si


VELIKONOČNÍ DOBA

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha Svatého jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně".


Převzato z: BUBLÁNÍ - Zpravodaj farností Moravský Krumlov, Vémyslice, Petrovice a Kadov, č.14, Velikonoce 2014

Russian Resurrection icon.jpg, volné dílo, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Bohoslužby a další během 5. velikonočního týdne (14.05.2022)
19. března - slavnost sv. Josefa (15.03.2022)
Bohoslužby a další během 29. týdne v mezidobí (17.10.2021)
Mše svaté s poděkováním za úrodu ve farnosti Olbramkostel (20.09.2021)
Poutní mše svatá ke sv. Máří Magdaléně v Lančově (14.07.2021)
Mše svatá na poděkování za 25 let FATYMu (29.06.2021)
Stanovisko k současným epidemiologickým opatřením (8.6.2021) (10.06.2021)
Bohoslužby a další během 9. týdne v mezidobí (30.05.2021)
Vánoce ve FATYMU Vranov nad Dyjí 2020 (19.12.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (18.09.2020)
Prázdninové bohoslužby na vranovské přehradě 2020 (15.06.2020)
Pozastavení poutí do Medžugorje - MOŽNOST SLEDOVÁNÍ Medžugorského programu přes internet (17.03.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (10.02.2020)
Bohoslužby a další během 1. adventního týdne (01.12.2019)
Pozvání na bohoslužbu s apoštolským nunciem (10.10.2019)
Pouť ve Starém Petříně (12.08.2019)
Mše svatá v kapli ve Štěrbině (27.07.2019)
Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Jeníkově (24.07.2019)
Prázdninové bohoslužby na vranovské přehradě (22.06.2019)
Boží Tělo ve Vranově nad Dyjí (14.06.2019)
Mše svatá ve Štítarech s biskupem Pavlem Konzbulem v rámci kněžské rekolekce (20.05.2019)
Velikonoce ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2019 (11.04.2019)
7. svatohubertská mše svatá (04.10.2018)
Poutní mše svátá v kapli svaté Anny - Jeníkov (26.07.2018)
Mše svatá v Lahošti (25.07.2018)
Bohoslužby a další během 2. postního týdne (26.02.2018)
Mše svatá spojená s adorací v Prosiměřicích (13.12.2017)
Mše svatá se zpěvem Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka (21.09.2016)
Pozvánka na pobožnost u tří křížů v Korolupech (21.09.2016)
Zeptal se učedníků přímo: „Za koho mě pokládáte vy?“ (19.06.2016)
Podzimní děkování (05.10.2015)
Poutní mše svatá v Čížově (09.08.2015)
Mše svatá ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (02.08.2015)
Mše svatá v Lahošti (01.08.2015)
Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Jeníkově (29.07.2015)
Svátek Božího Těla a Krve (03.06.2015)
Bohoslužba Žízním v Třebíči (27.01.2015)
Prázdninové bohoslužby na Vranovské přehradě (05.08.2014)
Mše svatá ve Štítarech v rámci rekolekce kněží (06.06.2014)
Velikoneční bohoslužba ze Znojma (21.04.2014)
Pozvání do Podmyče (16.04.2014)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák
ve Vranově nad Dyjí
(10.01.2014)
Vánoce 2013 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (16.12.2013)
Mše svaté na hradě Bítov o prázdninách (23.07.2013)
Červencové mše svaté v zámecké kapli (10.07.2013)
Setkání biřmovanců na Šumné (06.06.2013)
Zasvěcené svátky - 1.1. Matky Boží (30.12.2012)
Poutní mše svatá - Dobrá Voda u Vladislavi (29.08.2012)
Poutní mše svatá v Podmyči (11.07.2012)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov - aktualizováno (15.05.2012)
Další příprava na biřmování (19.04.2012)
Velkopáteční obřady a Křížová cesta na TV-NOE (06.04.2012)
Udílení popelce ve farnosti Jeníkov (20.02.2012)
Dušičkové pobožnosti ve FATYMu Vranov nad Dyjí (30.10.2011)
Sbírka na misie 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (26.10.2011)
Bohoslužby a další během 23. týdne v mezidobí (02.09.2011)
Českoněmecká mše svatá (24.04.2011)
VELIKONOCE 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (23.04.2011)
Moravský Krumlov: křížová cesta na Křižák (11.04.2011)
Bohoslužby a další v 5. postním týdnu (09.04.2011)
Obnova manželských slibů – 26. 12. 2010 a 1. 1. 2011 (26.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 11. 04. 2014 | 6774 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace