Zajímavé...

Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století

Pius XII., volné dílo, cs.m.wikipedia.org Před krátkou dobou Apoštolský stolec oznámil rozhodnutí zpřístupnit na jaře roku 2020 své archivy z dob druhé světové války a pontifikátu papeže Pia XII. s cílem vyzvednout tohoto velikána na papežském stolci a očistit jeho nespravedlivě denuncované dobré jméno.Dne 2.3.2018 uplynulo 80 lety od jeho zvolení za hlavu Církve.

Pius XII. byl jedním z velikánů 20. století na papežském stolci. Byl to neúnavný reformátor a rozsah jeho reforem lze jen těžko v krátkosti vyjmenovat. Navíc zachránil před jistou smrtí statisíce Židů během druhé světové války. Židovský teolog a historik Pinchas Lapide odhaduje, že papež Pius XII. zachránil před usmrcením nacisty minimálně 700 000 Židů, ale pravděpodobně jich mohlo být dokonce až 860 000. (Srov. Senninger, G.: Glaubenszeugen oder Versager? Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Fakten-Kritik-Würdigung, s. 219)

Za své počínání si papež Pius XII. vysloužil přezdívku "Tichý zachránce". V den úmrtí papeže zaznělo mnoho pochvalných slov na jeho adresu ze strany mnohých židovských představitelů. Pro ilustraci k ním patřila například izraelská ministerská předsedkyně Golda Meirová, římský velerabín Elio Toaff a jiní. Úcta židovských osobností k papeži Piu XII. byla tak velká, že římský vrchní rabín Israel Zolli konvertoval v roce 1945 na katolickou víru a zvolil si křestní jméno Eugenio k uctění papežova občanského jména Eugenio Pacelli. Spolu s ním konvertovala i jeho manželka. (Srov. Senninger, G.: Glaubenszeugen oder Versager? Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Fakten-Kritik-Würdigung, s. 212 - 213)

Nepřátelé Katolické církve často vytýkali a dodnes vytýkají papeži Piu XII. údajnou kolaboraci s nacistickým režimem. Nevratná historická fakta však nad veškerou pochybnost vyvracejí takové nactiutrhačství. Pro nacisty byl papež Pius XII. terčem nevybíravých útoků. Mnohé karikatury v nacistickém tisku nenechávaly nikoho na pochybách, že je papež pro nacistický režim nesmiřitelným nepřítelem. Nacisté dokonce zcela vážně zvažovali i odvlečení papeže pryč z Vatikánu. Snad nejvýmluvnějším důkazem skutečnosti, že Pius XII. nekolaboroval s nacistickým režimem, je fakt, že tento papež měl osobní kontakty s německým hnutím odporu, které se pokoušelo atentátem odstranit Hitlera. Pius XII. „v přesvědčení, že nacistický režim splnil nezbytné podmínky pro tyranicídu, vysvětlené v církevní nauce, ... dovolil jezuitům a dominikánům, kteří byli podřízení přímo jemu, pomáhat při tajných akcích.“ (Marlin G. J.: Pius XI. s Secret War Against Hitler.)

Bundesarchiv Bild 183-H26878, Berlin, Neujahrsempfang in der neuen Reichskanzlei.jpg, CC BY-SA 3.0 DE, /commons.wikimedi


Dílo papeže Pia XII. bylo vskutku impozantní. Ve vědeckých kruzích jeho jméno zarezonovalo díky archeologickým pracím v podzemí Baziliky svatého Petra v letech 1939 - 1949, které Pius XII. nařídil s cílem identifikovat hrob prvního papeže, sv. Petra (tzv. locus Petri).

Zasloužil se o vytvoření moderního rozhlasového centra a byl prvním papežem v historii lidstva, který se objevil na televizních obrazovkách. Internacionalizoval kardinálský sbor nominací kardinálů z celého světa, včetně Afriky a Asie, takže během jeho pontifikátu v něm přestali mít majoritu Italové. Intenzivně se věnoval misijní činnosti. V misijních zemích vysvětil biskupy a vytvořil místní hierarchie. Právě on v roce 1939 vysvětil první biskupy černé pleti. Byl to průlom v celosvětovém misijním působení Církve. Za jeho pontifikátu výrazně vzrostl počet diecézí. Svatořečil 33 osob, mezi nimi i papeže Pia X.

Papež Pius XII. byl také horlivým mariánským ctitelem. Již v roce 1940 definitivně uznal pravdivost zjevení ve Fatimě. Nejvýraznějším jeho počinem však bylo prohlášení dogmatu o Nanebevzetí Panny Marie o 10 let později. Encyklikou Ad caeli Reginam z 11. října 1954 ustanovil svátek Panny Marie Královny. Byl nesmiřitelným kritikem krvavé stalinské diktatury v Sovětském svazu a ostře odsuzoval totalitní ateistické režimy. Pod hrozbou exkomunikací zakazoval katolíkům vstupovat do komunistických stran. (Srov. Pius XII.)

CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Pius XII. byl neobyčejně plodný autor. Vydal 41 encyklik, tedy více, než všichni jeho předchůdci za 50 let před jeho zvolením za papeže. Je však také autorem velkého množství projevů, později publikovaných. Byl skutečný vědátor a zabýval se i takovými vědními disciplínami, jako jaderná fyzika, či medicína. Mnoho studoval (údajně byl schopen přečíst jednu nebo dvě knihy denně) a plynule mluvil šesti nebo sedmi jazyky. Snažil se vysvětlit všechny aspekty lidského života z katolického hlediska.

Kromě své tvorby však měl čas i na své bližní. Udělil audience tisícům lidí, včetně příslušníků různých armád. Protože před svým zvolením za papeže byl nunciem v Německu, i Němci ho milovali a němečtí vojáci - katolíci i nekatolíci - velmi toužili vidět ho na vlastní oči. Papež byl vůči nim laskavý a zdvořilý stejně jako ke svým krajanům Italům a později k americkým vojákům po osvobození Říma.

Jak již bylo uvedeno, byl mariánským papežem a v roce 1942 zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Výrazně se angažoval při šíření poselství Fatimy a v roce 1952 zasvětil lid Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. V roce 1954 vyhlásil mariánský rok, který měl být připomenutím si stého výročí vyhlášení dogmatu Neposkvrněného početí z 8. prosince 1854. Oslavy oficiálně začaly v prosinci 1953 a trvaly až do prosince následujícího roku. (Srov. Hughes B.:Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci)

Byl to papež Pius XII., kdo uvažoval o svolání koncilu, avšak Druhý vatikánský koncil se podařilo svolat až jeho nástupci, dnes už svatému Janu XXIII. Papež Pius XII. jako první použil výraz aggiornamento, avšak mnohem častěji bývá tento výraz spojován se jmény jeho nástupců.

Pius XII. se zasloužil i o rozvoj biblického a liturgického hnutí. Zvláštní pozornost si zaslouží jeho přínos na poli liturgické reformy, kterou definitivně rozlomil těžkou obruč jednotné liturgie, svírající od dob Tridentského koncilu. V tomto směru Pius XII. navázal na úsilí svých předchůdců, Pia X., Benedikta XV. a Pia XI. Dílo Pia XII. na liturgickém poli bylo rozsáhlé a velmi užitečné pro rozvoj Katolické církve. Během jeho pontifikátu bylo v letech 1941-1942 misionářům v zemích Afriky, Číny, Indie, Indočíny, Indonésie a Nové Guinee uděleno povolení překládat Rituale Romanum do místních jazyků. Slavnostní formule však musely zůstat zachovány v latinském jazyce. Překlady byly pověřeny komise odborníků pod vedením apoštolského delegáta v dané zemi a vyžadovalo se schválení překladů Římem. (Srov. Peclers, K. F.: Dynamic Equivalence: The Living Language of Christian Worship, s. 33)

Ideje liturgického hnutí papež akceptoval v encyklice Mediator Dei, v níž mimo jiné doporučuje i zpěv v jazyce lidu, avšak jen se souhlasem Svatého Stolce. V encyklice se doslova uvádí: „Užívaní latinského jazyka, jak je zvykem ve velké části Církve, je zřejmým a krásným znamením a účinnou obranou proti jakémukoli porušení čisté nauky. Při mnoha obřadech ostatně může být užívání lidového jazyka velmi prospěšným pro lid; nicméně jedině Svatý stolec má právo, aby to dovolil, a proto není v tomto oboru dovoleno něco podnikat bez jejího vědomí a bez jejího schválení…“ (Pius XII.: Mediator Dei, č. 59)

Díky tomu se na mších svatých používá nejen latinský jazyk, ale stále více i národní jazyky. Papež dále doporučuje věřícím přistupovat ke svatému přijímání během mše a přednostně přijímat hostie, konsekrované přímo během této mše. Matka Církev má zájem na tom, abychom účinněji cítili v sobě ustavičný užitek vykoupení, „opakuje všem svým synům pozvání Krista Pána: »Vezměte a jezte ... To čiňte na mou památku« (1 Kor 11, 24) Proto také Tridentský sněm ... důrazně vybízí, aby »při každé mši přítomní věřící přijímali eucharistii nejen duchovně, nýbrž i svátostně, aby jim tak vzešel hojnější užitek z této nejsvětější oběti.« (Sess. XXII, c. 6) Ba i Náš nesmrtelný předchůdce Benedikt XIV., aby se lépe a jasněji projevila účast věřících na téže božské oběti přijetím eucharistie, chválí zbožnost těch, kteří nejen touží sytit se nebeským chlebem, když jsou přítomni na mešní oběti, ale raději chtějí požívat hostie konsekrované v téže oběti, ačkoliv, jak sám prohlašuje, se účastníme opravdové a skutečné oběti, i když se jedná o eucharistický chléb již dříve řádně konsekrovaný.“ (Pius XII.: Mediator Dei, č. 117)

Tento papež měl dalekosáhlé plány do budoucna. Uvědomoval si naprostou nezbytnost celkové reformy veřejného kultu latinské Církve a začal systematicky pracovat na realizaci tohoto záměru. Dne 10. května 1946 Pius XII. tlumočil při audienci kardinálovi Salottimu, prefektu Kongregace pro obřady, přání začít se studiem problémů, spojených s generální reformou liturgie. Přibližně o dva roky později, 28. května 1948, byla sestavena takzvaná „Piova komise“ pro liturgickou reformu. Na čele komise byl kardinál Clemente Micara, prefekt Kongregace pro obřady. Komise měla 82 zasedání během 12 let své činnosti od 28. června 1948 do 8. července 1960. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 20)

Nejdůležitějšími reformami, o které se komise zasloužila, byly reformy velikonoční vigilie, obřadů Svatého týdne a nová kodifikace rubrik, která vedla k jejich zjednodušení. Už 9.2.1951 byl vydán Dekret o reformě velikonočního trídua, který přinesl - zpočátku pouze ad experimentum - reformu velikonoční vigilie: její slavení bylo přeloženo ze soboty rána na Bílou sobotu večer. Rozhodnutí o zavedení této změny bylo v každé diecézi svěřeno do kompetence místního biskupa. „Tak získala »matka všech vigilií«, t. j. velikonoční vigilie, znovu důležité postavení ve vědomí věřících.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138)

Jelikož komise pracovala v utajení, byla reforma velikonoční vigilie překvapením i pro samotné představitele Kongregace pro obřady. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 20)

Pius XII. byl neúnavný reformátor, pozitivně nakloněný liturgickému hnutí. V roce 1953 zmírnil eucharistický půst na tři hodiny před svatým přijímáním. Dne 16. listopadu 1955 byla vyhlášena mimořádně významná reforma obřadů Svatého týdne se závaznou platností pro celou Církev od roku 1956. Tak došlo k definitivnímu narušení jednotné liturgie, uzákoněné v Tridentu, po kterém logicky následovaly další reformy. (Srov. Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 137-138)

Rozsáhlá reforma obřadů Velkého týdne si vyžádala i změnu v kanonickém právu, které dosud nedovolovalo začínat mši dříve než hodinu před rozedněním a později než hodinu po poledni s výjimkou půlnoční bohoslužby na Vánoce. Pius XII. nepřipravil nové vydání editio typica římského misálu, dovolil však tiskařům nahrazovat předchozí texty Velkého týdne těmi, které nově vydával. Nejdůležitější změny se týkaly času bohoslužeb a možnosti udělování přijímání v odpoledních a večerních hodinách. Přijímání bylo povoleno i na Velký pátek, ve čtvrtek a v sobotu bylo vypuštěno Credo a poslední evangelium. Na Zelený čtvrtek byla ustanovena Missa chrismatis s vlastní prefací. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168)

Missale Romanum" 18th edition, 1915, JoJan,  CC BY 3.0, tl.wikipedia.org


Došlo k rozsáhlé korektuře všech liturgických knih, i rituálů, které byly opraveny a vytištěny, avšak se už nedaly do distribuce, protože byl očekávaný nový koncil. (Srov. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962, s. 21)

25.12.1955 tento papež promulgoval encykliku Musicae sacrae disciplina, v níž vyzdvihoval morální závaznost umění. Za ideál liturgické hudby během mše považoval gregoriánský chorál, vyjádřil však i pozitivní postoj k liturgickému zpěvu a smyčcovým nástrojům. Povolil zpěv žen v kostelních sborech s podmínkou, že musí stát mimo presbytáře. (Srov. Pius XII.: Musicae sacrae disciplina.)

V roce 1957 povolil Pius XII. večerní mše. (Srov. Koleják M.: Prijímanie Eucharistie v dejinách Cirkvi, s. 67)

Velmi důležitou reformou byla nová kodifikace rubrik. Pius XII. si velmi dobře uvědomoval neúměrnou složitost rubrik, proto byl 23. března 1955 vydaný důležitý dekret Cum nostra hac aetate o reformě rubrik misálu a breviáře. (Srov. Pius XII.: Cum nostra hac aetate)

Po vydání tohoto dekretu pokračovala v pracích na reformě rubrik „Piova komise“ pro liturgickou reformu. Sám Pius XII. se však nedožil výsledků práce komise, takže novou sbírku liturgických předpisů Codex rubricarum vydal až Piův nástupce Jan XXIII. v roce 1960. (Srov. Ján XXIII.: Codex rubricarum)

Předkoncilní reformy sice neumožňovaly úplné uplatnění rodných jazyků věřících v liturgii, přece však i v tomto směru nastal během pontifikátu Pia XII. výrazný posun vpřed. Papež povolil opakování biblických čtení v jazyce lidu a překlady textů při udělování svátostí. (Srov. Toman B.: Od pasivity k aktivitě – činná účast věřících při slavení liturgie obnovené II. vatikánským koncilem, s. 17)

Německo mělo dokonce od roku 1959 privilegium, že během Velkého týdne se epištola a evangelium vůbec nečetlo latinsky, ale jen německy. (Srov. Haunerland W.: Gottesdienst in der Moderne. Liturgische Bewegung und das Zweite Vatikanische Konzil, s. 24)

Pius XII. dal do pohybu i přípravné práce nového koncilu, který se však uskutečnil až po jeho smrti. Ostatně, svolání koncilu zvažoval již papež Pius XI. a v letech 1923-1924 ho konzultoval s episkopátem. Přibližně polovina episkopátu schvalovala ideu papeže, avšak Pius XI. nakonec myšlenku svolat koncil odložil na pozdější dobu. Naléhavou potřebu svolat koncil pociťoval i papež Pius XII., který na tento účel jmenoval přípravné komise. (Srov. Judák, V.: Druhý vatikánsky koncil)

Koncil však nakonec svolal až papež Jan XXIII. v roce 1962. Celkově lze říci, že Pius XII. definitivně zpečetil neodvratnost rozsáhlé reformy liturgie a tento trend dále posílil jeho nástupce na papežském stolci. Jan XXIII. již krátce po svém zvolení za papeže ohlásil přípravu nového koncilu, jehož prvním úkolem mělo být pokračování v liturgické reformě, a to podle mnohých náznaků vyvolalo značný neklid v kurii. Svědčí o tom i fakt, že nový Codex rubricarum byl poměrně rychle publikován, což se jevilo jako snaha konzervativních sil v kurii vzít vítr z plachet zastáncům radikálnějších liturgických reforem. Podobně lze vnímat i urychlené vydání nového breviáře a misálu. Nové editio typica římského misálu bylo vydáno 23.6.1962. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168)

I v novém misálu Jana XXIII. byly radikální změny, které narušovaly původně jednotnou koncepci misálu, uzákoněnou Tridentem. Do Comunicantes Římského kánonu bylo vloženo jméno sv. Josefa. Narušila se tak dosavadní nedotknutelnost Římského kánonu a to byl významný precedens pro další úpravy Římského kánonu v pozdějším období. Velmi důležitou změnou bylo odstranění monopolního postavení kněze při slavení liturgie. Zatímco dosud celebrant sám četl texty mše svaté, po novém je měl poslouchat, pokud je pronáší někdo jiný.

Odpadlo "Confiteor před svatým přijímáním, také požehnání a tzv. poslední evangelium na konci, když po mši následuje jiný liturgický výkon, resp. pokud ji předchází.“ (Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu, s. 138)

Mimořádně významnou změnou bylo i vypuštění adjektiva perfidis při velkopátečních proslovech za Židy. K novým prvkům patřilo rozdělení votivních mší na čtyři skupiny a změna terminologie, např. duplicia I. a II. classis se mění na festa I. a II. classis, atd. (Srov. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem, s. 168-169)

Každý upřímně věřící katolík se musí sklonit před gigantickým dílem velkého papeže Pia XII. Je třeba jen vyjádřit naději, že plánované otevření vatikánských archivů z celého období pontifikátu Pia XII. přispěje ke zvýraznění velikosti tohoto papeže a k přiblížení procesu svatořečení tohoto velikána na papežském stolci.

Karol Dučák

Tama66, CC0 Public Domain, pixabay.com


BIBLIOGRAFIE

1. Caban P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu. Prvé vydanie. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2010. 152 s. ISBN 978-80-7162-802-6.

2. Haunerland W.: Gottesdienst in der Moderne. Liturgische Bewegung und das Zweite Vatikanische Konzil. In: Römische Messe und Liturgie in der Moderne. Freiburg im Breisgau: Herder, 2013. ISBN 978-3-451-30908-3, s. 15–39.

3. Honč. P.: Římský misál mezi tridentským a druhým vatikánským koncilem. In: Acta Universitatis Carolinae Theologica. 2013. Ročník 3, č. 1, s. 151-171.

4. Hughes B.: Papież Pius XII – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci. In: Ultra montes. Dostupné z:
http://www.ultramontes.pl/papiez_pius_xii.htm.

5. Ján XXIII.: Codex rubricarum, 15. august 1960. In: AAS 52 (1960), s. 593–740.

6. Judák, V.: Druhý vatikánsky koncil. Dostupné z:
http://www.tkkbs.sk/downloads/pdf/201210110232VAT.pdf.

7. Koleják M.: Prijímanie Eucharistie v dejinách Cirkvi. In: Culmen et fons. Aktuálny výskum v oblasti posvätnej liturgie na Slovensku. 1. vydanie. Ružomberok: VERBUM 2013. ISBN 978-80-561-0095-0. Dostupné z: ˂http://www.ktfke.sk/lit/Culmen%20et%20fons.pdf , s. 61-72˃. 8. Marlin G. J.: Pius XII’s Secret War Against Hitler. In: The Catholic Thing. Dostupné z:
https://www.thecatholicthing.org/2016/01/13/pius-xiis-secret-war-against-hitler/.

9. Peclers, K. F.: Dynamic Equivalence: The Living Language of Christian Worship. Collegeville: The Liturgical Press, 2003. 239 s. ISBN 0-8146-6191-2.

10. Pius XII. In: Wladcy.myslenice.net.pl. Dostupné z:
http://www.wladcy.myslenice.net.pl/papiestwo/osoby/Pius%20XII.htm.

11. Pius XII.: Cum nostra hac aetate, 23. marec 1955. In: AAS 47 (1955), s. 218–224.

12. Pius XII.: Mediator Dei, 20. november 1947. In: AAS 39 (1947), s. 521-595.

13. Pius XII.: i>Musicae sacrae disciplina
, 25. december 1956. In: AAS 48 (1956), s. 5-25

14. Reinecke M.: 50 Jahre Missale Romanum 1962. In: Misale Romanum ex decreto Ss. Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum, editio typica.
Dostupné z:
http://www.pro-missa-tridentina.de/upload/dv5/DV5_18_50_Jahre_Missale_Romanum.pdf, s. 19-25.

15. Senninger, G.: Glaubenszeugen oder Versager? Katholische Kirche und Nationalsozialismus. Fakten-Kritik-Würdigung. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage. St. Ottilien: EOS-Verlag, 2009. 460 s. ISBN 9783830673149.

16. Toman B.: Od pasivity k aktivitě – činná účast věřících při slavení liturgie obnovené II. vatikánským koncilem. Diplomová práce. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2013.
Dostupné z:
https://theses.cz/id/e6w77z/DP_Bohumil_Toman_2013.pdf.


Původně vyšlo na: http://www.priestornet.com/2019/03/velikan-na-papezskom-stolci.html#more

Pius XII., foto: Historian1990,(CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017 (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 19. 03. 2019 | 3651 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace