Zajímavé...

UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 4 - tajemství světla

Medžugorje, foto: Lucka Obrazy jednotlivých tajemství růžence světla nejsou v Medžugorji na kopci Zjevení, ale nacházejí se v podobě mozajek v areálu za kostelem. I zde jsme rozjímali na téma uzdravení...
Milovaný Ježíši! V těchto tajemstvích růžence světla Tě chci s pokorou prosit o osvobození od hříchů, které mne svazují, obírají o pokoj a vzdalují od Tvé Lásky. ...

TAJEMSTVÍ RŮŽENCE SVĚTLA

Úvodní modlitba


Milovaný Ježíši! V těchto tajemstvích růžence světla Tě chci s pokorou prosit o osvobození od hříchů, které mne svazují, obírají o pokoj a vzdalují od Tvé Lásky. Vím, že žádný člověk nemá sílu sám zvítězit nad hříchem, a proto Tě prosím, přetvoř moje srdce, přeměň hřích, který se v něm zakořenil, na dary Tvé milosti, dary Ducha Svatého.

Jen Tvůj Duch přinese skutečné světlo do mé duše a skrze mne do duší mých bližních. Prosvěť mne pravdou, Věčná Lásko, ať se můj hřích schová v hloubkách Tvého nekonečného milosrdenství. Hluboce se klaním před Tvojí mocí, která dokáže proměnit zlo na dobro. Ty, Pane, který rozvazuješ pouta a snímáš okovy, přiviň si mne, jako marnotratného syna, který se vrací, aby prosil o milost a odpuštění. Amen.

Medžugorje, foto: RT


1. KTERÝ BYL POKŘTĚN V JORDÁNU


Můj Ježíši, během modlitby tohoto desátku svatého růžence, Tě chci prosit, abys z mého srdce vytrhl pýchu. Nosím ji v sobě často bez toho, že bych o ní věděl, že bych si její přítomnost uvědomoval. Náš svět má pro pýchu různá „krycí“ jména, aby působila přirozeně, ale jejím působením nepřímo podáváme ruku satanovi a jeho zájmům. Nazýváme ji sebevědomím, ctižádostí, dominancí, seberealizací, a nebo ji skrýváme za maskou perfekcionismu nebo puritánství .. Za vším se však skrývá slovíčko „já“. Já jsem ten úspěšný, nadaný, inteligentní, vzdělaný, krásný. Já musím být dokonalý, nesmím se zesměšnit, nesmím ukázat svoje chyby.

Ne, Pane, toto opravdu není cesta do Tvého království! Je široká a příliš lákavá a co je nejdůležitější, na jejím konci nestojíš Ty, ale Tvůj nepřítel, který všechnu svou moc postavil právě na upřednostňování slova „já“.

Cesta k Tobě, můj Bože, vede přes jiné slovo, to které mluví o lásce, slovo „Ty“. To, co ode mne žádáš je zapomenout na sebe a být tu pro svého bratra, být tu pro tebe, Pane. Ještě stále to nevím, ještě stále má ono „já“ nade mnou příliš velkou moc.

Pomoz mi, Ježíši! Přetvoř pýchu mého srdce na upřímnou a laskavou pokoru. Vím, že až tehdy budu ve Tvých očích velký, když dokážu zapomenout na sebe, když bez trpkosti snesu neúspěch a dokážu ho s radostí obětovat Tobě. Když bez hanby přijmu poslední místo tohoto světa s vědomím, že jenom tam se s tebou mohu sejít. Potom pro mne už nebude hrůzou přiznat si chyby i před těmi, kteří se mi vysmívají a mnou opovrhují.

Ježíši, Ty Všemohoucí Bože bez hříchu, jsi poklekl před člověkem a nechal jsi se jím pokřtít stejně jako všichni hříšníci. Tímto pokorným gestem jsi chtěl ukázat, že jedinou cestou k Bohu je srdce, které se nevychloubá, ale s pokorou přijímá pravdu o sobě.

Vědomě se v této chvíli zříkám hříchu pýchy ve svém životě a děkuji Ti, můj Bože, že mi dáváš úžasný vzor pokory v milované Matce Marii. Přes ni mne učíš, že kde je pokora, tam nemůže vítězit Tvůj nepřítel, protože pokora je ztělesněním toho, před čím on utíká.

Maria, děkuji, že se mi neúnavně připomínáš svou mateřskou Láskou, která říká:

Drahé děti! Ve velké Boží Lásce přicházím dnes k vám, abych vás vedla cestou pokory a tichosti. První zastavení na této cestě, děti moje, je sv. smíření. Odhoďte pýchu a poklekněte před mého Syna. Pochopte, děti moje, že nemáte nic a nemůžete nic. Jediné, co je vaše a co vlastníte, je hřích. Očistěte se a přijměte tichost a pokoru. Můj Syn mohl zvítězit silou, ale vybral si tichost, pokoru a lásku. Následujte Mého Syna. Dejte mi své ruce, abychom společně vystoupili na tuto horu a zvítězili. Děkuji vám že jste přijaly moje pozvání.
/2.7.2007/ Modlitba kněžského požehnání:

Skrze smrt našeho Pána Ježíše Krista a v moci Jeho Zmrtvýchvstání, ať Tě Bůh života osvobodí od všeho zla, které ničí Tvoji duši a ať Ti daruje svůj pokoj. A já Tě žehnám mocí Kristova Zmrtvýchvstání. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


2. KTERÝ ZÁZRAKEM V KÁNI
ZJEVIL SVOU MOC


Tímto desátkem sv. růžence Tě vroucně prosím, můj Všemohoucí Pane, abys osvobodil moje srdce od hněvu. Je to tíha, která pomalu ničí můj život i životy mých nejbližších. Hněvám se na sebe, že jsem v životě promarnil tolik příležitostí, hněvám se na své rodiče, kteří mi neprojevovali svou lásku nebo upřednostňovali přede mnou mé sourozence. Hněvám se na svého přítele, který se zajímá pouze o svoje plány, hněvám se na souseda, který mi dělá naschvály, hněvám se na církev, která není bez hříchu. Cítím hněv na politiky, na počasí a vlastně mnohokrát ani sám nevím, proč a na koho se hněvám.

Mám zamračenou tvář a moje slova jsou jako miny, které pokládám a ony ubližují. Jsou chvíle, kdy se hněvám i na tebe, Ježíši. Vyčítám ti můj zpackaný život, jeho nečekané zvraty, bolestné ztráty…. V mých očích býváš viníkem. Potřebuji totiž oběť, kterou můžu obžalovat ze všech svých neúspěchů a pádů.

Pane, odpusť mi tyto chvíle vzpoury! Vím, že Ty rozumíš mému hněvu, Ty víš, že je následkem zraněných citů, nezahojených ran srdce. Prosím Tě, buď milosrdný a osvoboď moje srdce z pout tohoto hříchu. Přeměň mocí svého Ducha můj hněv na pokoj svobodného Božího dítěte, proměň v „Káni“ mého života „vodu“ hněvu na „víno“ radosti.

Zříkám se teď vědomě hříchu hněvu ve svém životě, toho hněvu, který obviňuje a zraňuje. Prosím Tě o osvobození skrze Srdce Tvé i mé Matky Marie, která je Královnou Pokoje a takto ke mně promlouvá:

Drahé děti! Dnes vás zvu, aby každý z vás začal znovu milovat Boha, který každého z vás spasil a vykoupil, a potom bratry a sestry okolo vás. Bez lásky, milé děti, nemůžete růst ve svatosti a nemůžete konat dobré skutky. Proto, milé děti, modlete se, bez přestání se modlete, aby vám Bůh zjevil svou Lásku. Pozvala jsem vás všechny, abyste se se mnou sjednotily a milovaly. I dnes jsem s vámi a zvu vás, abyste odkryly lásku ve svých srdcí a rodinách. Aby Bůh žil ve vašich srdcích, musíte milovat. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.
/25.11.1995/

Modlitba kněžského požehnání:

Skrze Lásku Svatého Ducha, ať Tě milosrdný Bůh osvobodí od všech svázaností s hříchem a udělí Ti pravou radost a pokoj Božího dítěte. A já Tě žehnám skrze Lásku Ducha Svatého. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


3. KTERÝ HLÁSAL BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ
A VYZÝVAL K POKÁNÍ


Ježíši, Pane života! V této chvíli modlitby Tě chci poprosit, abys svou Láskou osvobodil moje srdce od hříchu závisti a žárlivosti. Tíží mne jako balvan, ničí všechno dobré ve mně, ochuzuje mne o Tvoje milosti. Ježíši, Ty jsi řekl: „Hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno“.

Jaký jsem já, můj Pane?! To, co mne zajímá, není Tvoje království. Svou pozornost věnuji stvořenému, ne Stvořiteli. Stává se ze mne mamonář a vlastně modloslužebník, protože mi víc záleží na věcech tohoto světa než na Tobě. A potom přichází ten pocit, že někdo jiný má víc, má lepší … Nejhorší je, když mě ten pocit prostoupí ještě i při darech a milostech, které rozdáváš Ty sám, svým Duchem.

Závidím svým bratrům jejich dary, a tak, jakoby jsem nepřijímal ty, kterými obdarováváš mě.

Nikdo od tebe, Pane, neodchází s prázdnýma rukama. Utvrď ve mě toto přesvědčení, prosím, přetvoř mou nenasytnost!… Daruj mému srdci poznání, že nikdo ve Tvých očích není důležitější a větší než ti ostatní. Miluješ nás stejně a vnímáš nás jako jedno tělo, které má mnoho údů, kde však každý úd plní svou úlohu stejně důležitou jako ty ostatní.

Smiluj se nade mnou, Králi Lásky, a odpusť, že jsem nedokázal být šťastný v tom a s tím, co mi darovala Tvoje Prozřetelnost. Odpusť, že jsem toužil mít víc než můj bratr a moje závist ho chtěla obrat o Tvou milost. Zříkám se teď hříchu závisti, nenávisti a žárlivosti ve svém životě! Obrať, Pane, moje nehodné srdce a připodobni ho Srdci Mariinu, které ke mně takto promlouvá:

„Drahé děti! Vyzývám vás, abyste se otevřely Bohu. Podívejte, děti moje, jak se příroda otvírá a dává přitom život i ovoce. Tak vás i já vyzývám, abyste žily s Bohem a úplně se Mu odevzdaly. Děti moje, já jsem s vámi a neustále vás chci vést do radosti života. Přeji si, aby každý z vás našel radost a lásku, které se nacházejí jen v Bohu, a které může dát jenom Bůh. Bůh od vás nežádá nic jiného, než vaši odevzdanost. Proto se, děti moje, vážně rozhodněte pro Boha, protože všechno ostatní je pomíjivé. Jenom Bůh je nepomíjivý! Modlete se, abyste objevily velikost a radost života, které vám Bůh dává. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.“
/25.5.1989/

Modlitba kněžského požehnání:

Ať milosrdný Bůh mocí svého Slova osvobodí Tvoje srdce ode všech vlivů zlého a daruje pokoj a smíření tvé duši. A já Tě žehnám mocí Božího Slova. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


4. KTERÝ SE PROMĚNIL NA HOŘE TÁBOR


Ježíši, v tomto desátku sv. růžence Ti odevzdávám svoje srdce a s důvěrou Tě prosím, abys ho osvobodil od hříchu sebeodmítání a nelásky k sobě samému. Můj Pane, mám pocit, že si nezasloužím dobro, že jsem neschopný, že jsem jen břemenem bez užitku. Necítím se potřebný, nevidím svou hodnotu, nevidím v sobě ani špetku krásy. Moje tělo, moje tvář, můj intelekt a schopnosti jsou tak vzdálené od ideálu dokonalosti… Co je nejhorší, mám pocit, že lidé okolo mne to cítí stejně a jejich kritika – třeba skrytá v pohledech, se mne tak bolestně dotýká.

Můj problém, to však není tělo, Pane, Ty to víš! Chybí mi láska. Dychtím po kousku lidské něhy, po pocitu, že jsem pro někoho darem. Osamělost bolí, Pane.. Raději bych sám nebyl ….

Ty, můj Ježíši, jsi se před očima svých učedníků proměnil. Tábor byl místem, kde jsi odhalil svoje Božství a najednou jsi nebyl jenom Mistrem… Ty jsi nepotřeboval ukázat svou velikost světu, udělal jsi to pro mě, abych uvěřil, že přeměníš zlo na dobro, že Ty můžeš změnit nezměnitelné a že to podstatné v člověku není vidět na první pohled.

Pane, teď Tě tu prosím, nauč mě, že má hodnota nezávisí na pohledu lidí. Přetvoř moje srdce, abych pochopil, že hodnotu nosím v sobě, protože jsi mi ji daroval Ty sám. Už při stvoření jsi do mě vložil svou důvěru a poslal jsi mne na zem, abych o Tobě svědčil. Ne o sobě, Pane, ale o Tobě a Tvé lásce.

Obdaroval jsi mne takovými hodnotami, které v kombinaci genů a prostředí nabývají neopakovatelnou, jedinečnou podobu. Odpusť, že jsem na to zapomínal, že jsem si neuvědomoval svoji hodnotu, svoji vyjímečnost. Mám svoje poslání, které jsi svěřil do mých rukou, a které nemá obdobu ve Tvém plánu spásy, ale potřebuji Tvoje Světlo a Tvé uzdravení, abych ho byl schopný vnímat. Děkuji Ti za to, můj Pane, celou svojí bytostí Ti chci děkovat. Proměň můj pohled na sebe samého, prosím Tě o to skrze rány, které znetvořily Tvoje tělo, ale nezasáhly Tvoje Božství. Zříkám se svého hříchu, Ježíši, skrze tyto rány a prosím Tě na přímluvu naší nebeské Matky Marie, která mne takto prosí:

„Drahé děti! I dnes vás chci pozvat, abyste ode dneška všechny začaly žít novým životem. Drahé děti, chci, abyste pochopily, že Bůh si vybral každého z vás, aby ho použil ve velkém plánu spásy lidstva. Nemůžete vědět, jak velká je vaše úloha v Božím plánu. Proto, drahé děti, modlete se, abyste mohly pochopit, jaký plán má Bůh s vámi. Já jsem s vámi, abyste ho mohly dokonale uskutečnit. Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.“
/25.1.1987/

Modlitba kněžského požehnání:

Mocí všech viditelných i neviditelných ran Ježíše Krista a silou Jeho Přečisté krve, ať Tě Všemohoucí Bůh osvobodí od pout zlého a daruje Tvému srdci radost a smíření se sebou. A já Tě žehnám mocí všech Kristových ran a Jeho Přečisté krve. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


5. KTERÝ USTANOVIL
NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOST OLTÁŘNÍ


Ježíši, v modlitbě posledního desátku Tvého růžence světla, Tě chci prosit, abys mne osvobodil od všech hříchů nečistoty a tělesných závislostí. Odpusť, můj přečistý Pane, že jsem tak lehkovážně vydával svoje tělo do rukou Tvého nepřítele. Odpusť, že jsem se dobrovolně vzdal Tvé přítomnosti ve mně, že jsem zapomněl, že moje tělo má být domovem Svatého Ducha. Já jsem ho vědomě obral o příbytek a to jenom pro mé sobectví.

Věřím v záchrannou moc Tvé Svaté Krve, a proto v pokoře a kajícnosti prosím, vytrhni hřích nečistoty z mého srdce, osvoboď mne od té závislosti, která ničí můj život, můj vztah s tebou i mými bratry a sestrami. Očisti můj pohled, moje myšlenky, slova i skutky. Vyléči mne, Pane, vytrhni všechno negativní. Vytrhej hříchy nečistoty, alkoholismu, drogové závislosti, gemblerství … Přetrhni všechna pouta a svázanosti, které mne přivedly k tomuto hříchu. Obnov mne, Ježíši, smyj mou vinu!

Zříkám se tohoto konkrétního hříchu, tělesných požitků s ním spojených a volím si Tebe a věčnou blaženost v nebi, můj Bože a Pane. Vydávám se Tvé moci skrze Matku Marii, vždy Pannu.

Ó Královno čistoty, zasvěcuji Ti svoje tělo, svou mysl, svou vůli. Bdi nad mým životem a ochraňuj mne od nástrah nečistého světa. Děkuji, že ke mně promlouváš jako ke svému milovanému dítěti:

„Drahé děti! Už jsem vám řekla, že jsem si vás vybrala takové, jaké jste. Já Matka, miluji vás všechny. A kdykoliv se ocitnete v těžkostech, nebojte se! Miluji vás, i když jste ještě vzdáleny ode mne i od mého Syna. Prosím vás, nedovolte, aby moje srdce ronilo krvavé slzy nad dušemi, které upadly do otroctví hříchu. Proto, drahé děti, modlete se, modlete se, modlete se! Děkuji vám, že jste přijaly moje pozvání.“

/24.5.1984/

Modlitba kněžského požehnání:

Ať Všemohoucí Bůh mocí Ježíšova svatého Kříže odejme od Tebe všechna pouta zla, která Tě svazují a dělají otrokem. Ať světlo svatého Kříže prozáří každý kout Tvého srdce a uzdraví všechno nemocné. A já Tě žehnám mocí přesvatého Kříže Ježíše Krista. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Růženec


OSTATNÍ ROZJÍMÁNÍ:

UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1
- radostná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2
- bolestná tajemství


UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3
- slavná tajemství


Medžugorje, foto: RT


Medžugorje

Sdílet

Související články:
Fatimský den 13. 7. 2024: 24 hodinový růženec s úmyslem zástupného pokání za vykonané potraty (13.07.2024)
Růženec na internetu 1: živě, ze záznamu i ke stažení (08.07.2024)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (05.07.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 68: Růženec od matky mě zachránil (16.06.2024)
13.6. FATIMSKÝ DEN, 24 hodinový růženec z Gaboltova online !!ZVEME!! (13.06.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 67: JEDNODUCHÁ MODLITBA RŮŽENCE - ZÁCHRANA V TÍSNI a VE STAVU VÁLKY (31.05.2024)
Živý přenos: 31 denní online maraton, 24 hodin denně modliteb růžence 1.5 – 31.5.2024 (31.05.2024)
JEŽÍŠ, se kterým jsi, Panno, Alžbětu navštívila - 10 rozjímání ke 2. tajemství radostného růžence (31.05.2024)
Svatí se vždy modlili, modlí a budou modlit růženec (25.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 1 - radostná tajemství (20.05.2024)
Modlitba - rozjímání růžence za záchranu nenarozených dětí 2 - tajemství světla, bolestná a slavná tajemství (20.05.2024)
JEŽÍŠ, který Ducha Svatého seslal - 10 rozjímání k 3. tajemství slavného růžence (19.05.2024)
Význam růžence - symbolika, o které nevíte (18.05.2024)
Kromě oběti mše svaté neexistuje silnější prostředek než růženec, který pomáhá trpícím duším (16.05.2024)
Tajemství růžence jsou zrcadlem (15.05.2024)
JEŽÍŠ, který na nebe vstoupil - 10 rozjímání k 2. tajemství slavného růžence (08.05.2024)
13. 4. 2024 - Fatimský den ze Žakovec - 24 hodinový nepřetržitý růženec online (12.04.2024)
Jeruzalémský růženec (modlí se ve Svatém týdnu) (31.03.2024)
JEŽÍŠ, který z mrtvých vstal - 10 rozjímání k 1. tajemství slavného růžence (31.03.2024)
PÁTEK 22.3. od 21:00 Noc milostí - růženec z Pruského (22.03.2024)
13.3.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec ONLINE z Trnavy (13.03.2024)
Víte, proč je růženec náš poklad? (25.02.2024)
JEŽÍŠ, který na hoře proměnění zjevil svou slávu - 10 rozjímání ke 4. tajemství růžence světla (24.02.2024)
23. února 2024: Modlitba svatého růžence online za mír na Ukrajině (22.02.2024)
Píseň k růženci (18.02.2024)
Připojte se k modlitbě online: Noc milostí - růženec z Trnavy 2.2.2024 od 18:30 (02.02.2024)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě obětovala - 10 rozjímání ke 4. tajemství radostného růžence (01.02.2024)
Had a růženec Sen Dona Boska (30.01.2024)
Růženec v rodině Dona Boska (30.01.2024)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 65: Růženec přepisuje dějiny a přináší mír (20.01.2024)
RŮŽENEC! - Na ostatní zapomeňte - toto je čas modlitby (20.01.2024)
13.1.2024 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec z Litmanové - vysíláno online (13.01.2024)
JEŽÍŠ, který byl pokřtěn v Jordánu - 10 rozjímání k 1. tajemství růžence světla (07.01.2024)
Svědectví o růženci (06.01.2024)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 1 - radostná tajemství (29.12.2023)
SÍLA MODLITBY POSVÁTNÉHO RŮŽENCE. (22.12.2023)
13.12.2023 FATIMSKÝ DEN: 24 hodinový růženec živě z Lutiny (12.12.2023)
13.11.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hod. růženec za Slovensko a Česko z ČM Fatimy - Koclířova (15.11.2023)
Živý přenos - 31 denní maraton, 24 hodin denně posvátného růžence 1. - 31.10.2023 - připojte se kdykoli (29.10.2023)
Proč růženec? proč dnes? nebo boj se Zlem (26.10.2023)
18. říjen: Milion dětí se modlí růženec - doma nebo ve škole; v kostele nebo ve spolču (16.10.2023)
Růženec – modlitba i pro nevěřící (15.10.2023)
RŮŽENEC - KOMPENDIUM VŠECH KŘESŤANSKÝCH MODLITEB (14.10.2023)
Růženec je nejvíce biblická modlitba! (Interview s P. Karlem Wallnerem OCist. o významu růžence) (07.10.2023)
Růženec Panny Marie - Rosarium Virginis Mariae (07.10.2023)
Růženec očišťuje a proměňuje zevnitř (05.10.2023)
ŘÍJEN - MĚSÍC SVATÉHO RŮŽENCE "Mocná zbraň v rukou slabého hříšníka" (01.10.2023)
Novéna k Panně Marii Růžencové (28.09.2023)
Olomouc: U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec (26.09.2023)
Otec Pio: „Dej mi tu zbraň!“ (23.09.2023)
TAJEMSTVÍ SEDMIBOLESTNÉHO RŮŽENCE (15.09.2023)
Moc pompejské novény, jak se ji modlit (14.09.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebi korunoval - 10 rozjímání k 5. tajemství slavného růženci (22.08.2023)
RŮŽENEC SJEDNOCUJE VŠECHNO V KRISTU, KTERÝ JE CENTREM DĚJIN (17.08.2023)
JEŽÍŠ, který tě, Panno, na nebe vzal - 10 rozjímání ke 4. tajemství slavného růžence (15.08.2023)
13.8.2023 FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z poutního místa Skalka u Trenčína (13.08.2023)
Žádný Boží voják si nemůže dovolit odhodit zbraň (07.08.2023)
Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 5.8.2023 (05.08.2023)
Modlil ses dnes růženec? (01.08.2023)
Růženec s myšlenkami sv. Charbela (Šarbela) (25.07.2023)
Růženec, pomoc v každém okamžiku lidského života (22.07.2023)
JAK SE STÁT APOŠTOLEM RŮŽENCE? (12.07.2023)
13. 7. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec + počátek - 1. den 33 denní přípravy na ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI skrze ruce P. Marie (12.07.2023)
PÁR SLOV Z NEBE O RUŽENCI (09.07.2023)
Medžugorje: Modlitba radostného růžence v první sobotu v měsíci 1.7.2023 (01.07.2023)
RŮŽENEC NA VEŘEJNOSTI (19.06.2023)
13. 6. - Fatimský den - 24 hodinový nepřetržitý růženec z poutního místa Klin (13.06.2023)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE ,,RŮŽENCOVÁ" PANNA MARIE OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (31.05.2023)
Modlíme se v květnu s Pannou Marií, nepřetržitý maratón posvátného růžence - přidejte se kdykoli (29.05.2023)
MOTTO DO DNEŠNÍCH DNÍ: začněme se modlit růženec (23.05.2023)
ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ (21.05.2023)
SVĚT POTŘEBUJE RYTÍŘE RŮŽENCE (20.05.2023)
Živý růženec (13.04.2023)
13.4. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec z Gaboltova !!ZVEME!! (13.04.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, z Ducha Svatého počala - 10 rozjímání k 1. tajemství radostného růžence, (24.03.2023)
13.3. FATIMSKÝ DEN -24 hodinový růženec od hrobu pátra DOLINDA RUOTOLA v Neapoli (12.03.2023)
Bolestný růženec za osvobození a uzdravení rodu s otcem Matúšem Marcinem (07.03.2023)
FATIMSKÝ DEN - ZAČÍNÁME! v noci 13. 2. v 00.00 ŽIVĚ! 24 hodinový růženec z Trnavy (12.02.2023)
Don Bosco a ruženec (30.01.2023)
P. Dominik Chmielewski - růženec dělá zázraky v rodině, část 1 a 2 (video) (23.01.2023)
13.1. FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec za Slovensko z LITMANOVÉ s názvem „Boží návštěva je už blízko a proto hledejte Lásku“ (12.01.2023)
7.1.2023 ZÁZNAM - Růžencový výkřik do nebe za záchranu rodin a manželství - Také promluva otce Marcina (07.01.2023)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v Betlémě porodila - 10 rozjímání ke 3. tajemství radostného růžence (25.12.2022)
13. prosinec - FATIMSKÝ DEN - 24 hodinový růženec s názvem „Aby se každé dítě mohlo narodit tak, jako Ježíš (12.12.2022)
CO MOHU UDĚLAT, ABY SE MARIA OPRAVDU STALA KRÁLOVNOU MÉ RODINY? (07.12.2022)
RŮŽENEC - ZBRAŇ pro KRIZOVÉ OBDOBÍ. (06.12.2022)
Svatí doporučují modlit se růženec za duše v očistci (30.11.2022)
24 hodinový růženec s názvem Fatimský den v neděli 13.listopadu 2022 od 00:00 - Přidejte se k modlitbě (12.11.2022)
RŮŽENCOVÝ MĚSÍC - Připojte se online k celoříjnové živé modlitbě svatého růžence (31.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 49: Skutečný příběh vojáka, jehož růženec udržoval při zdravém rozumu (25.10.2022)
„Univerzální zednářské bratrstvo se bojí moci růžence!“ (22.10.2022)
Modlitba růžence se formovala šest století (20.10.2022)
Rozjímání bolestného růžence - Ježíši, obmyj nás svou Krví (18.10.2022)
16. říjen - Víte o tom, že Růženec Světla je tu už 20 let? (a další výročí) (15.10.2022)
Sestra Lucie z Fatimy - Slavná tajemství posvátného růžence (15.10.2022)
Slavný růženec - rozjímání sv. růžence na téma VÍRA (14.10.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 19: Růženec změnil můj život i život mé rodiny (osobní svědectví) (07.10.2022)
Panna Maria a modlitba růžence jsou pro satana nepřekonatelné hrozby (06.10.2022)
ZÁZRAČNÁ NOVÉNA K POMPEJSKÉ PANNĚ MARII (01.10.2022)
Růženec na odčinění hříchů, o. Matúš Marcin (video - 20. 9. 2022 (21.09.2022)
FATIMSKÝ DEN 24 hodinový růženec - z Kaple relikvií - Františkánský kostel sv. Josefa v Prešově (13.09.2022)
Růženec na internetu 6 - Se Slovenským dohovorem za rodinu - připojte se už dnes (05.09.2022)
Růženec je extremistický symbol, píše americký magazín (19.08.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Bolestná tajemství posvátného růžence (09.08.2022)
MODLITEBNÍ PROPOJENÍ ZA POŽEHNÁNÍ PRO ČESKOU, SLOVENSKOU A POLSKOU ZEMI: 30. - 31. 7. 2022 (26.07.2022)
Sestra Lucie z Fatimy: Radostná tajemství posvátného růžence (23.07.2022)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 2 - bolestná tajemství (18.06.2022)
12. 6. od 20:45h. - 13. 6.: 24 hodinový RŮŽENEC "Mariino Slovensko" z poutního místa Hájiček. PŘIDEJME SE K NIM (12.06.2022)
PANNA MARIA, MATKA CÍRKVE (06.06.2022)
MODLITBA, DIALOG a BLÍZKOST... (26.05.2022)
KDYŽ nás RŮŽENEC MĚNÍ... (25.05.2022)
Růženec a dialog (24.05.2022)
P. Pio o růženci (17.05.2022)
13. květen - ONLINE 24 hodinový mezinárodní růženec Mariin den z Međugorje - připojí se i Česká republika! (13.05.2022)
JEŽÍŠ, který se pro nás krví potil - 10 rozjímání k 1. tajemství bolestného růžence (14.04.2022)
JEŽÍŠ, který ustanovil Eucharistii - 10 rozjímání k 5. tajemství růžence světla (14.04.2022)
Úterý 12. 4. 2022 od 20 hod. - 24 hodinový růženec z poutního místa Klin (12.04.2022)
Proč má společná modlitba svatého růžence tak velkou moc? (12.04.2022)
Jak nás RŮŽENEC vtahuje do BOŽÍHO ÚŽASU... (09.04.2022)
Rozjímání bolestného růžence (za mír) (04.04.2022)
O. Mikuláš Tressa "Jak se to stane?" Zasvěťme se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (video) (02.04.2022)
Medžugorje: Sestra Emmanuela - zázrak ukrytý v růženci (31.03.2022)
Svatý růženec a půst za mír a odvrácení válečných konfliktů na Ukrajině a ve světě – NonStop 24h/31 dní NAŽIVO!!! (29.03.2022)
ŘETĚZEC MODLITBY A POSTU za náš národ a za mír ve světě. (23.03.2022)
Kanadský růžencový průvod proti kovidové tyranii (04.03.2022)
Deset důvodů, proč je růženec tak mocný (02.03.2022)
Modlitební řetěz za mír, pokoj a dobro ve světě (27.02.2022)
P. Dominik Chmielewski: Růženec je exorcismem (20.02.2022)
Kdo jsou Bojovníci Panny Marie? (11.02.2022)
Od 1. 2. 2022 začíná celoroční modlitba mužů za kněze a rodiny. (31.01.2022)
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- cyklus C (30.01.2022)
JEŽÍŠ, který zázrakem v Káni zjevil svou moc - 10 rozjímání k 2. tajemství růžence světla (16.01.2022)
Iniciativa RŮŽENEC ZA ČESKOU REPUBLIKU - informace, web, přihlášení (11.01.2022)
Živý přenos: Mariin den - 24h růženec za vítězství Neposkvrněného srdce Panny Marie. Připojí se i Svatý Hostýn (11.01.2022)
Blahoslavený Bartolo Longo (30.12.2021)
Živý přenos růžence: Mariino Slovensko - Zlomení moci zlého nad Slovenskem - 3 denní maraton sv. růžence (27.12.2021)
Se Slovenským dohovorom za rodinu - NEPŘETRŽITÝ RŮŽENCOVÝ ŘETĚZ - Od 1. do 13. prosince - 24 hodin (10.12.2021)
Růženec se zpětnou platností (09.12.2021)
5000 mužů v růžencovém průvodu odčiňovalo hříchy vůči Neposkvrněnému Srdci Panny Marie (12.11.2021)
Katoličtí muži v Severním Irsku se společně modlí posvátný růženec a přitahují další (10.11.2021)
Růženec – můj způsob života (05.11.2021)
Nepřetržitá online modlitba růžence prodloužena do 14. 11. (05.11.2021)
Dominikán Bruno Donoval: Růženec uvádí do ticha, ve kterém jsme schopni zachytit Boží frekvenci (03.11.2021)
Zpověď neúnavného "růženčáře": A kde je to dobré ovoce? (01.11.2021)
"Nejlepší zbraň" Kněz vypráví 7 příběhů z osobního života o síle modlitby růžence (19.10.2021)
"JE TO NUDNÉ!" Katolická máma jmenuje 5 běžných výmluv, proč se nemodlila růženec: (17.10.2021)
Milión dětí se modlí růženec 18. 10. 2021 (17.10.2021)
Bolestný růženec s o. Matúšem Marcinem (záznazm z 12. 10 2021) (15.10.2021)
Dostal jsem „za pokání“ pomodlit se desetkrát růženec! (12.10.2021)
Když Ježíš promlouvá srdci - o růženci (12.10.2021)
Svatá Terezie z Lisieux o růženci (01.10.2021)
19. 9. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (18.09.2021)
RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE (14.09.2021)
12. 9. 2021 - 12 + 24 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (13.09.2021)
Medžugorský večer - sv. ruženec 11.9.2021 (11.09.2021)
"Spasitel sám určil modlitby pro RŮŽENEC K UCTĚNÍ SLZ PANNY MARIE " (11.09.2021)
Moje cesta k "Pompejánské" - svědectví, že to jde a přináší plody (11.09.2021)
"Drak bude spoutaný ... mocí sv. růžence": přednáška na Celoslovenském večeřadle (04.09.2021)
Moje děti naříkají nad heslem "růženec". Proč se s nimi vůbec modlím? (29.08.2021)
Pátek 13. srpen od 20 hodin - 24 hodinový modlitební růžencový z Litmanové (12.08.2021)
8. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (07.08.2021)
1. 8. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (30.07.2021)
25. 7. 2021 - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (25.07.2021)
18. 7. 2021 od 5,45h. - 12 hodinový růženec za vlast, rodiny a děti (17.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 4 - slavný růženec (video) (13.07.2021)
24 hodinový ruženec (od 12. 7., 20 hod) (13.07.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 3 - bolestný růženec (video) (04.07.2021)
P. Dominik Chmielewski – škola růžence 2 – růženec světla (video) (30.06.2021)
P. Dominik Chmielewski - škola růžence 1 - radostný růženec (22.06.2021)
Online vo svete – sestra Emanuela – Moc růžence (video) (18.06.2021)
Připojte se - 24 hodinový růženec za Slovensko a ochranu života (12.06.2021)
TV Lux: Štafetová modlitba růžence za posvěcení kněží - připojte se! (10.06.2021)
Nepřetržitý růženec během celého měsíce května - 31 krát 24 hodin (31.05.2021)
3 ctnosti, které se můžeme naučit z modlitby růžence (15.05.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 40: Bez něj bych byla ztracená: Jak mi růženec změnil život a přivedl mě k manželovi (13.05.2021)
Jak naučit děti vážit si hodnotu růžence (12.05.2021)
10 zázraků růžence - nová kniha o. Donalda Callowaye (úryvky z knihy) (05.05.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko se svatými - začínat budeme ze San Giovanni Rotondo (28.04.2021)
Mons. Stanislav Stolárik - modlitba svatého růžence (27.04.2021)
Neděle 25. 4. 2021 - 12 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (24.04.2021)
Růženec na světových poutních místech za konec pandemie (23.04.2021)
Růženec nepouštěj z ruky (18.04.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 18. 4. od 6 do 18 hod. (17.04.2021)
7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den (14.04.2021)
Právě probíhá, připojte se - 24 hodinový růženec za Boží milosrdenství (13.04.2021)
UZDRAVUJÍCÍ MODLITBA RŮŽENCE S KRÁLOVNOU POKOJE 3 - slavná tajemství (11.04.2021)
Jeruzalémský ruženec - nahrávky modliteb na jednotlivé dny Svatého týdne + četba z knihy Mystické město Boží (01.04.2021)
Přidejme se i my: 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - spojený s půstem (26.03.2021)
Řetěz spásy (17.03.2021)
24 hodinový růženec za Slovensko - putujeme za Pannou Marií - sobota 13.3.2021 od 18:00 (13.03.2021)
Dokončí můj anděl strážný modlitbu růžence, když usnu? (07.03.2021)
Opět probíhá 24 hodinový růženec za Slovensko, rodiny a děti - Hájíček (28.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 32: Modleme se z důvěrou (svědectví z Medžugorje) (22.02.2021)
Vezměte si růženec a jděte na procházku (14.02.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 31: Dětské onkologické oddělení se modlí růženec (13.02.2021)
Připojte se! - 24 hodinový růženec ze slovenské Mariánské hory v Levoči – sobota 13.2.2021 od 18:00 (12.02.2021)
Růženec na internetu 2: z Youtube (přepracováno a doplněno) (07.02.2021)
Slovenský dohovor za rodinu: NEPŘETRŽITÝ 12 HODINOVÝ RŮŽENEC - Neděle 7. 2. od 6 do 18 hod. (06.02.2021)
Růženec mi pomáhá, dát Bohu větší místo ve svém srdci (03.02.2021)
"Pomodli se svůj růženec," říká Bůh, (31.01.2021)
JEŽÍŠ, který ohlašoval Boží království a vyzýval k pokání - 10 rozjímání 3. tajemství růžence světla (24.01.2021)
Jakou náhradu mi dáš za něj? (20.01.2021)
Přidáme se? - Na Slovensku se koná od soboty 16. ledna 24-hodinový modlitební řetězec Růženec za Slovensko, rodiny a děti. (17.01.2021)
Rozjímavý růženec v den památky Panny Marie Zázračné medailky (26.11.2020)
Jim Caviezel: Růženec mě přivedl do Hollywoodu (01.11.2020)
Čistota úmyslů při modlitbě růžence (01.11.2020)
P. Peter Dufka SJ: Účinky růžencové modlitby v srdci člověka (29.10.2020)
Růženec na internetu 3: z archívu TV - Lux (aktualizováno) (28.10.2020)
Rozjímání růžence (radostná, světla, bolestná i slavná tajemství) (27.10.2020)
Američané růžencem vyhánějí ďábla ze země (24.10.2020)
Radostný růženec pro děti - zamyšlení k desátkům + Zasvěcení se Panně Marii (19.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (část druhá) (13.10.2020)
Pouze růženec může změnit běh dějin (13.10.2020)
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence (09.10.2020)
Růženec je záruka spásy, pramen milostí, voňavá kytice nebe (08.10.2020)
Síla modlitby sv. růžence - Panna Maria Donu Gobbimu a citáty světců (07.10.2020)
Růženec má smysl i tehdy, když se při něm neumíme soustředit Růženec je modlitební sociální síť (03.10.2020)
USA: "Posvátný růženec od pobřeží k pobřeží" - 11. října 2020 (+ zpravodajství Život Cirkvi vo svete 37/2020) (22.09.2020)
Bojujete s růžencem? Zkuste těchto pět jednoduchých tipů! (14.09.2020)
Spolehl jsem se na růženec (svědectví nemocničního kaplana v době pandemie covid) (07.08.2020)
7 faktů o růženci, které jsou nám možná neznámé (02.08.2020)
ŠTAFETOVÁ MODLITBA Z LEVOČE - připojte se v 19,30h. (19.06.2020)
Rozjímání posvátného růžence slovy Pána Ježíše otci Montfortovi, zakladateli Společenství Dvou Srdcí Lásky (18.06.2020)
Růženec - zbraň proti herezi (10.06.2020)
Medžugorje - Podbrdo: Růženec a Zasvěcení se Ježíši prostřednictvím Panny Marie (6. 6. 2020) (06.06.2020)
Papež Jan Pavel I. o růženci (29.05.2020)
Papež František povede růženec ve spojení se světovými poutními místy (27.05.2020)
Svatý růženec uzdravuje amerického kněze hospitalizovaného s Covid-19 (25.05.2020)
Páter Pio o Boží matce a růženci (23.05.2020)
Záznam - Mariánské Večeřadlo 13.5. 2020 (13.05.2020)
Sousedé se setkávají, aby se modlili růženec (11.05.2020)
Májový růženec jako zbraň v koronakrizi (01.05.2020)
Nepochybujte o modlitbě růžence (24.04.2020)
Co když se nechceš modlit růženec? (28.03.2020)
RŮŽENEC- síla modlitby (krátké video) (28.03.2020)
Růženec není jednoduchý řetěz perel. Růženec je: (27.02.2020)
Rodina, která se modlí spolu, zůstane spolu; 5 milostí jako ovoce denní modlitby růžence (26.02.2020)
Růženec za Slovensko a Poselství z Medžugorje - ZÁZNAM MODLITEBNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ a komentář Viliama Oberhausera (25.02.2020)
7 cest k modlitbě sv. růžence podle svatého Jana Pavla II. (19.02.2020)
Odpověď, výzva a přání exorcisty Matúša Marcina: Proč se modlit růženec? (10.01.2020)
JEŽÍŠ, který pro nás byl ukřižován - 10 rozjímání k 5. tajemství bolestného růžence (24.11.2019)
Růžencoterapie: prožívám uzdravení (20.11.2019)
Výzva, inspirace z Polska - muži na kolenou u Panny Marie (18.11.2019)
Růženec vysvobozuje duše z očistce! (02.11.2019)
Růženec s dětmi: růže či trny? (28.10.2019)
Růženec - nejprospěšnější ústní, meditativní modlitba pro křesťany (23.10.2019)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 18: Zázraky růžence (osobní svědectví) (21.10.2019)
Misijní růženec (19.10.2019)
Biskup vybízí k účasti na mezinárodní akci Milion dětí se modlí růženec (Přidá se i Česká republika?) (18.10.2019)
Ten, kdo šíří růženec, bude zachráněn: kázání z Celoslovenského večeřadla z Kysuckého Nového Města. (08.10.2019)
Deset fatimských lekcí na říjen - růžencový měsíc (07.10.2019)
Říjen - měsíc modlitby sv. růžence - možnost získání odpustků (01.10.2019)
Svědectví: Jak jsem se naučila milovat růženec a přestat se bát (04.08.2019)
Kanada: První velká růžencová akce slibuje příval milosti (02.08.2019)
Přímý přenos modlitby růžence z Fatimy (11.07.2019)
Růžencové ovoce (27.05.2019)
Růženec od pobřeží k pobřeží Ameriky (+ Život Cirkvi vo svete 19/2019) (18.05.2019)
Nervózní, bojující, trpící? Známe řešení (06.04.2019)
Proč se pravidelně modlit růženec - 7 důvodů podle sv. Ludvíka z Montfortu (18.02.2019)
Růženec na internetu 5: pdf a prezentace (23.10.2018)
Top 10 rad k růženci od Jana Pavla II. (22.10.2018)
Sv. Pavel VI. - zastánce růžence (22.10.2018)
Růžencové drahokamy - pár výroků Pavla VI. o růženci (22.10.2018)
Účinky růžence (20.10.2018)
"Postěte se srdcem": Růženec na den půstu. Bolestná tajemství (Slavko Barbarić OFM) (15.10.2018)
Mezinárodní iniciativa za mír ve světě: Milion dětí se modlí růženec (15.10.2018)
Růžence bez počtu - "Modlete se bez přestání" (12.10.2018)
Růženec za vnitřní uzdravení (10.10.2018)
Modlitba Pavla VI. ke Královně posvátného růžence (01.10.2018)
Účastníci nočního procesí na sv. Hostýn - 2500 růženců P. Marii k narozeninám (+ rozjímání) (11.09.2018)
Jedna mimořádně důležitá věc týkající se růžence, kterou mě naučil mučený voják (27.08.2018)
Rozjímání růžence za nenarozené děti (29.06.2018)
Svědectví: "Božská připomínka, abych nezapomněla na svůj růženec" (27.06.2018)
24 hodin pro Marii (nepřetržitá modlitba svatého růžence) (09.06.2018)
Panna Marie don Gobbimu o posvátném růženci: (08.06.2018)
Růženec ke sv. Josefovi (19.03.2018)
Modlitební iniciativa: ‎Desiatok za Slovensko (15.03.2018)
Modlitba Růžence - Za vnitřní uzdravení (01.03.2018)
Zázraky modlitby posvátného růžence - 11. září 2001 (20.02.2018)
Velká Británie: Velká modlitba růžence 29. dubna! /+ Život Cirkvi vo svete 7/2018 (18.02.2018)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 11. - V dějinách Polska (+ Mariiny výzvy k modlitbě růžence) (07.02.2018)
Proč se modlím růženec? (04.02.2018)
Stigmatizovaná mystička Catalina Rivas 3 krát o růženci (12.01.2018)
Radostný růženec a Zázračná medaile (27.11.2017)
Irští katolíci plánují modlitbu růžence na Krista Krále /+zpravodajství: Život Cirkvi vo svete 43/2017 (26.11.2017)
Ze satanistického kněze světcem - Bartolo Longo jako důkaz, že Bohu nic není nemožné (22.11.2017)
Růženec – modlitba podle Písma svatého (15.11.2017)
Překonal věznění a závislost na drogách - díky růženci (09.11.2017)
k iniciativě Milion dětí se modlí růženec se připojují děti i u nás (17.10.2017)
TV Lux, pořad DOMA JE DOMA (1205): MILIÓN DĚTÍ se modlí růženec (17.10.2017)
18. říjen: celosvětová akce MILION DĚTÍ SE MODLÍ RŮŽENEC (17.10.2017)
Růženec na hranicích - Poláci se sjednotili v modlitbě (15.10.2017)
Poláci se budou 7. října modlit podél hranic, aby chránili rodiny a proti islámu (05.10.2017)
Růženec jako Nový zákon v rozjímání - kniha ke stažení (03.10.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 1: radostná tajemství (22.09.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 2 - bolestný růženec (22.09.2017)
Růženec pro Dianu (07.09.2017)
Zázrak v Hirošimě - Jezuité díky růženci přežili atomovou bombu (16.08.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 4: slavná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 3: bolestná tajemství (24.05.2017)
ROZJÍMÁNÍ k tajemstvím růžence - reflexe na Fatimu 2: tajemství světla (23.05.2017)
Pár myšlenek o mariánské úctě, růženci a krátké rozjímání k radostným a slavným tajemstvím (08.05.2017)
TICHOST A POKORA SRDCE – Bolestný růženec (13.04.2017)
Růženec je mocná zbraň: 15 citátů, které to potvrzují (30.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás těžký kříž nesl - 10 rozjímání ke 4. tajemství bolestného růžence (20.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl trním korunován - 10 rozjímání ke 3. tajemství bolestného růžence (11.03.2017)
JEŽÍŠ, který pro nás byl bičován - 10 rozjímání k 2. tajemství bolestného růžence (09.03.2017)
Satan vás chce obrátit proti Bohu (Terézia Gažiová) (21.02.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 4 - růženec světla (31.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 3 - slavný růženec (28.01.2017)
Růženec za závislé ke stáhnutí 1 - radostný růženec (22.01.2017)
JEŽÍŠ, kterého jsi, Panno, v chrámě nalezla - - 10 rozjímání k 5. tajemství radostného růžence (28.12.2016)
Nigerijský biskup: růženec poráží Boko Haram (17.12.2016)
Změňme svět a zastavme války ! (17.11.2016)
RUŽENEC, LONGO A MY (31.10.2016)
Proč se modlit růženec? Jaká je jeho hodnota? (29.10.2016)
VE SVÉ ODDANOSTI RŮŽENCI VYTRVEJME (28.10.2016)
Posvěcení farnosti prostřednictvím svatého růžence (27.10.2016)
Umíte se modlit růženec? - Internetová pomůcka k naučení i modlitbě. (27.10.2016)
Růženec jedné matky (25.10.2016)
ÚŽASNÉ PLODY ZDRÁVASU (22.10.2016)
CENNOST ZDRÁVASU (21.10.2016)
* 18. října - Milion dětí se modlí růženec
* Přímý přenos TV Lux
(18.10.2016)
Růženec v našich rukou (01.10.2016)
Růženec z Fatimy - dnes - přímý přenos (12.07.2016)
Jak vznikl Živý růženec? (25.06.2016)
Růžencový řetěz za český a slovenský národ (03.06.2016)
Růženec, zachránce duší (07.05.2016)
Růženec nenarozených v rámci snahy o zastavení potratů (12.04.2016)
Prosba o. Mariána Kuffy: Modlitba růžence na Velký pátek (22.03.2016)
Svědectví: Zjistil jsem, že růženec je nejsilnější zbraň proti každému zlu na tomto světě (19.02.2016)
Růžencová rozjímání - odkaz na internetové stránky (03.01.2016)
Živý růženec rodin (02.12.2015)
Poselství Panny Marie o růženci (28.11.2015)
Růženec na internetu 4 - Texty sv. růžence v různých jazycích (23.11.2015)
„Máš ho ještě, svůj růženec?“ (1) Dr. Carl Sonnenschein (1876–1929) (31.10.2015)
GENIÁLNÍ JE JEDNODUCHÉ Chvála růžence (25.10.2015)
Válka se skončí! - Co jsem udělal se svým růžencem, abych ukončil konflikty? (19.10.2015)
Milion dětí se modlí růženec - přímý přenos z Bratislavy (18.10.2015)
Kirche in Not - celosvětová akce Milion dětí se modlí růženec (12.10.2015)
Královna sv. růžence: Přeji si, abyste se tento měsíc společně modlili za obrácení hříšníků. (10.10.2015)
Přísliby Panny Marie těm, kteří se modlí růženec (07.10.2015)
Vzdálenost na růžence měřená (07.10.2015)
Don Gabriele Amorth o růženci (02.10.2015)
Sv. Růženec - provaz, který sváže ďábla (30.09.2015)
USA: 54 dní růžencové novény za rodinu a život
+ další zprávy
(16.08.2015)
Mariánský zázrak v Nigérii? (27.06.2015)
Růženec - Setkání Kristova a našeho života skze Pannu Marii (12.06.2015)
Růženec - mocnější zbraň než si dokážete představit (06.05.2015)
P. Tomáš Bahounek OP: Vznešenost svatého růžence (02.05.2015)
Ozvěny Lepanta: Nigerijský biskup říká: Růženec svrhne Boko Haram (25.04.2015)
Biskupové Slovenska schválili doplnění tajemství růžence (21.03.2015)
Biblický rozjímavý růženec - včetně tajemství světla (08.12.2014)
Růženec ve štítarské farnosti (25.11.2014)
Co by vám mohlo pomoci modlit se růženec (a ne jej pouze odříkává) (30.10.2014)
Milión dětí se modlí růženec (17.10.2014)
Řekli o sv. ruženci: (08.10.2014)
KAŽDÝ DEN CELÝ RŮŽENEC
vysílá v Roce Sedmibolestné TV LUX
(08.10.2014)
Říjen - mariánský měsíc modlitby posv. růžence (01.10.2014)
Setkání mládeže v Šaštíně - záznam TV Lux (19.09.2014)
Immaculée Ilibagiza: RŮŽENEC MI ZACHRÁNIL ŽIVOT (03.06.2014)
Sedmradostný - sedmidesátkový (františkánský) růženec (23.04.2014)
Tajemství svatého růžence (27.12.2013)
Buďme i my dobrým příkladem mladé generaci (05.12.2013)
Zbraň Matky Boží (02.11.2013)
VIII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VII. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
VI. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
V. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
IV. TAJEMSTVÍ (17.10.2013)
III. Tajemství (11.10.2013)
II. Tajemství (11.10.2013)
Rozbitá amfipora - novela o růženci a lásce (02.08.2013)
Světový den růžence 13. května 2013 (12.05.2013)
Světový den modlitby: 13. května 2013- FATIMA 96. rýročí zjevení - Modlitba sv. růžence (11.05.2013)
Týden modliteb za duchovní povolání: 15. - 21.4. 2013 (18.04.2013)
Beads From Bohemia - nabídka růženců (13.04.2013)
Modlitba růžence v pátek 29.3.2013 (29.03.2013)
Ze života svatých: Růženec v oblacích (07.01.2013)
16. říjen - výročí zvolení Jana Pavla II. a 10 let Růžence světla (16.10.2012)
Co takhle růženec? (08.10.2012)
Zapomenutá encyklika o růženci jubiluje (02.10.2012)
Růženec mi nesmíte vzít! (06.09.2012)
Poselství: Buďte v posvěcující milosti a modlete sa svatý růženec (25.07.2012)
Modlitba růžence z Fatimy DNES - 12.6. (12.06.2012)
Růženec za svět - modlitební iniciativa pokračuje (08.06.2012)
Odprošující růženec ke slávě Panny Marie (23.04.2012)
Růžencová tajemství – Bolestný růženec (23.02.2012)
Biblický rozjímavý růženec, radostná tajemství (02.02.2012)
Růžencová tajemství – Radostný růženec (02.02.2012)
Každý den se modlí růženec za jeden stát světa, připojte se! (26.12.2011)
Matka Marie Alfonsína (22.10.2011)
Růžencová tajemství – Slavný růženec (21.10.2011)
Růžencová tajemství – Růženec světla (18.10.2011)
Milion dětí celého světa se 18. října modlí růženec (17.10.2011)
Svatý růženec a světci (09.04.2011)
Růženec ochromil vraha (21.02.2011)
Růženec - zbraň dnešní doby (22.10.2010)
Růženec nenarozených (21.09.2010)
Rozjímavý růženec za kněžská povolání (22.12.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 02. 2018 | 8924 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace