Zajímavé...

Útoky na Benedikta XVI. přicházení z církevních kruhů a vyvolávají ničení Církve (soubor článků)

www.publicdomain pictures.net/ Kardinál Müller o kampani proti cti Benedikta XVI.; Kardinál Ruini: „Obvinenia voči Ratzingerovi sú absurdné!; Gabriele Kuby: Celý šík pokrytcov, štváčov a lovcov ľudí na Benedikta“; Dr. Joachim Heimerl: „Ukrižuj ho!“: Verejné odsúdenie Benedikta XVI.; „Prečo tá krutá brutalita, tá nemilosrdná nenávisť k Benediktovi XVI.

Útoky na Benedikta XVI. prichádzajú z cirkevných kruhov a vyvolávajú ničenie Cirkvi, ktoré Benedikt predvídal už pred 50 rokmi.


Kardinál Müller
o kampani proti cti Benedikta XVI.


Pápež by mal nemeckých biskupov bez hlavy zacitovať do Ríma a nevypustiť tak dlho na ich zverených veriacich, kým sa každý z nich nenaučí naspamäť III. kapitolu z ‚Lumen gentium‘ o úrade biskupa!

Interview viedol právnik Dr. Lothar C. Rilinger, člen dolnosaského Štátneho súdneho dvora. (krátené)

Vatikán, 1.2.2022 (kath.net/pl) 028 –

Je priam groteskné, že chcú muža, ako emeritný pápež Benedikt XVI. predvádzať svetu ako klamára tým, že sa o 42 rokov neskôr hovorí o jeho účasti, či neúčasti na zasadnutí, ktorých boli stovky!“ Povedal to emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard L. Müller v interview pre kath.net k reakciám na posudok Mníchovsko-Freisinskej arcidiecézy o zneužívaní.

Naopak, on je muž, ktorý na rozhodujúcom mieste ako prefekt Kongregácie pre náuku viery aj ako pápež znova priviedol k platnosti zanedbané cirkevné právo! … Či to nie sú práve tí, ktorí sa mu vtedy vysmievali a nazývali ho „pancierovým kardinálom“, čo mu dnes vyčítajú chýbajúcu tvrdosť voči páchateľom sexuálnych trestných činov v radoch duchovných, hoci v týchto prípadoch niet ani len slabého dôkazu nevhodného správania?

Posudok v Mníchovskom arcibiskupstve spôsobil veľký rozruch a hodnotí sa aj činnosť vtedajšieho arcibiskupa, kardinála Jozefa Ratzingera. Podsúvajú mu chybné správanie v troch prípadoch. Vedenie dôkazov v posudku však nepripúšťa nijaký predpoklad, žeby Benediktovi XVI. boli dokázané nejaké pochybenia! Pozrieme sa na to s kardinálom Gerhardom L. Müllerom.

Dr. Rilinger: Je to ochranné tvrdenie, ak sa hovorí, že arcibiskup Ratzinger o pochybeniach v arcidiecéze nevedel?

Kardinál Müller: Benedikt XVI. nepotrebuje takú ochranu. Podsúvať mu morálne nízke zmýšľanie svedčí nielen o totálnej neúcte voči v Cirkvi aj v spoločnosti nesmierne zaslúžilému človeku a kresťanovi, ale je to dôkaz ich vlastných úmyslov naplnených v bezuzdnej kampani proti jeho cti.

Dr. Rilinger: Je exhibicionizmus kňaza menší trestný čin ako priame zneužitie obete, ako to bolo v tomto prípade a preto arcibiskupa Ratzingera o tom neinformovali?

Kardinál Müller: To musia rozhodnúť psychológovia a sudcovia. Morálno-teologicky je taký čin ťažkým hriechom (1 Kor 6,9). Kto ho pácha je nehodný kňazstva … Kňaz reprezentuje Krista ako Dobrého pastiera a má byť duchovným a morálnym vzorom všetkým veriacim (1 Pt 5,3). Katolícky kňaz sa okrem toho nemá pohybovať na hranici dovoleného, ale musí sa vyhýbať každému pohoršeniu, i dvojznačností v reči.

Dr. Rilinger: Je správne, že arcibiskup Ratzinger pochybenia nenahlási, ale chce ich sám spracovať, lebo zneužitie sa neudialo pri kňazskej službe ale v súkromní?

Kardinál Müller: V minulosti sa biskupa nezaťahovalo do podrobností nečistého správania ľudí okolo neho – to riešilo personálne oddelenie. Dnes sme už pri prvých príznakoch citlivejší. Novým nebezpečím je, že sa príliš rýchlo podozrieva nevinný, alebo ho dokonca predhodia médiám! Veď či sa všetci štváči v prípade nevinne dva roky väzneného austrálskeho kardinála Pella ospravedlnili, alebo aspoň prosili Boha o odpustenie?

Od koncilu sa šíril progresívny obraz kňaza, ktorý už nie je v sexuálnej morálke taký „kŕčovitý“. Liberálneho býv. kardinála McCarricka v USA roky ospravedlňovali výhovorkou, že jeho obete boli IBA dospelí seminaristi. Na takej istej frivolnej línii sa ešte dnes pohybujú pokryteckí „reformátori Cirkvi“ … Tak podkopávajú zjavenú morálku a prirodzenú etiku, robia z celibátu bohorúhavú frašku a znesväcujú manželstvo muža a ženy ako Božie ustanovenie a dar. Čo je hriech, to kresťan neodkladá od 18. roka – teda dosiahnutím dospelosti. Ako deti, mladiství, dospelí aj seniori vieme, že sme zodpovední voči Bohu a jeho svätej vôli. Už filozof Seneca hlásal: „V kráľovstve sme sa narodili – Boha poslúchať je sloboda.“ (O šťastnom živote 15, 7).

Joseph_Ratzinger, foto: Manfredo Ferrari, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org


O koľko viac veríme my, kresťania, že dodržiavaním Božích prikázaní sa staneme slobodní a šťastní. „Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia, len nedávajte slobodu za príležitosť telu, ale navzájom si slúžte v láske!“ (Gal. 5, 13)

Cirkev sa nedostane z krízy podkopávaním sexuálnej morálky. Z biedy sexualizácie a komercializácie našej telesnej existencie – čo odzrkadľuje iba zúfalé chýbanie zmyslu života európskeho nihilizmu – sa dostaneme, iba ak budeme chápať svoje bytie muža a ženy ako dispozíciu k osobnej láske a budeme ju prežívať ako milosť. Sexualita sa zneužíva vždy, keď upadá na drogu – má iba omráčiť pocit straty zmyslu života. Život však nikdy nie je bez zmyslu, pretože zmysel, rozum, Božie slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a v Ježišovi Kristovi u nás zostáva so svojou milosťou a pravdou.

Boh stvoril človeka
nie hetero-, bi,-trans- či asexuálneho, lesbického alebo pedo- a homofilného či iného, ale na svoj obraz ako muža a ženu. A on žehná manželov slovami: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! … (Gn 1, 28 f). A Ježiš, Boží Syn a jediný učiteľ Božej pravdy, vykladá túto pravekú antropologickú pravdu tak, že vzájomnou láskou muža a ženy už nie sú dvaja, ale „budú dvaja v jednom tele“ (Mt 19, 5). …

Poznám Jozefa Ratzingera desaťročia v jeho čistej intelektuálnej priamosti a s jeho morálne istým úsudkom. Nikdy a za nijakých okolností by neurobil, alebo nepripustil niečo nedbalé, či dokonca cielené, čo by poškodilo človeka či spoločenstvo veriacich.

Ako často sa už psychológovia svojimi prognózami o recidíve páchateľov mýlili. Z toho vyplýva, že každý na zodpovednom mieste môže konať iba podľa najlepšieho svedomia a vedomia. Právny štát bez zločinov a Cirkev bez hriechu – hoci je v podstate svätým Kristovým telom (Lumen gentium 8) – si pred Posledným súdom na tomto padzlom svete nevydobyjeme. No sme presvedčení, že na konci Boh všetkým poníženým udelí spravodlivosť. …

Dr. Rilinger: Benedikt XVI. chce veci vyjasniť a spolupôsobiť na tom. No sú pochybnosti, či si po 40 rokoch na to spomenie a tvrdia, že bol o prípadoch informovaný. …

Kardinál Müller: Iba Boh má dokonalé vedomosti o dianí na svete až do podrobností. Nikto z nás nemá absolútnu pamäť. … Je priam groteskné, že chcú muža, ako je emeritný pápež Benedikt XVI., predvádzať svetu ako klamára tým, že sa o 42 rokov neskôr hovorí o jeho účasti či neúčasti na zasadnutí, ktorých boli stovky!

Okrem toho nie je to jeho chyba, ale jeho spolupracovníkov. V 94 rokoch je intelektuálne úplne svieži, no nezvládne tisíce spisov čítať na monitore. No spomína si na to, že vtedy nevedel, aký nebezpečný je ten kňaz z Essenu. Okrem toho ho nikdy nevidel a až do jeho odchodu do Ríma sa negatívne neprejavil.

Dr. Rilinger: Benedikt XVI. si na všetko po 40 rokoch nespomína – možno ho obviniť preto z „klamstva“, že sa predsa zúčastnil na zasadnutí, keď sa o kňazovi hovorilo? Pritom z protokolu je jasné, že sa vtedy hovorilo iba o ubytovaní toho kňaza a nie o jeho trestných činoch! Ako by ste definovali „lož“?

Kardinál Müller: Dietrich Bonhoeffer v dobe systému lží v r. 1943 vo väzení v Berlíne napísal: „Lož je protiklad k Božiemu slovu, ako hovoril v Kristovi a v akom spočíva stvorenie. Lož je teda popieranie a vedomé svojvoľné ničenie skutočnosti, ako ju Boh stvoril a ako v Bohu existuje a síce pokiaľ sa vyjadruje slovami alebo mlčaním.“ (Dietrich Bonhoeffer: Diela 16, 627)

Či teda arcibiskup J. Ratzinger na zasadnutí bol, je pre rozhodnutie umiestniť kňaza počas jeho psychoterapie na faru v Mníchove nepodstatné. Je nehorázne búchať mu o hlavu prezenčnú listinu a cynicky ju vytŕčať ako trofej – ako keď tie predavačky rýb niesli vo Versailles do revolučného Paríža na ražňoch sťaté hlavy služobníkov kráľa Ľudovíta XVI. (5.- 6. 10. 1789).

Denne sa stretávam s ľuďmi mnohých národností, ktorí sa ma pýtajú, ako je možné, že v Nemecku sa pápež z vašej domoviny označuje ako luhár? Môžeme sa preto iba hanbiť, že sme Nemci a najmä preto, že toľkí ľudia dobrej vôle prepadnú proti-katolíckej propagande. …

Benedikt XVI. je muž, ktorý zanedbané cirkevné právo znova začal uplatňovať. … Ako často z progresívnej strany žiadali koniec s „právnou Cirkvou“ vždy v nádeji na „Cirkev lásky“, v ktorej má Ježiš toľko porozumenia s hriešnikmi a hlavne, že sa nemajú nadhodnocovať hriechy proti šiestemu prikázaniu. No nie sú to práve tí, čo ho nazývali !“pancierovým kardinálom“, čo mu dnes vyčítajú chýbajúcu ráznosť voči tým prípadom a nedbanlivosť?

Dr. Rilinger: Keďže sa posudzovateľom nepodarilo kardinála Ratzingera obviniť dôkazmi, ktoré by uznal súd, vzniká tu podozrenie, že kardinál Marx chcel týmto poverením vyšetrovania dosiahnuť viac ako iba objasnenie prípadov! Môžete vylúčiť podozrenie, že obvinenia boli pokusom Benedikta XVI. – rovnako ako kardinála Woelkiho z Kolína – vylúčiť ako odporcov tzv. „synodálnej cesty“?

Kardinál Müller: Nechcem sa vyjadrovať k osobe môjho spolubrata, ani odplácať rovné rovným. No je jasné, že isté kruhy v cirkvi a tvorcovia anti-katolíckych nálad, ktorí už dosiahli morálne dno kultúrneho boja doby Bismarcka, sa dopustili na kardinálovi Woelkim závažného bezprávia a sami sa tak diskreditujú.

¨ Dr. Rilinger: Je zlučiteľné s vysviackou na kňaza a biskupa, či menovaním za kardinála sledovať osobné nepriateľstvá aj za nebezpečia, že tým cirkev utrpí závažné škody?

Kardinál Müller: Najväčším nebezpečím už 2000 rokov bolo vždy to, že sa biskupský úrad chce vykonávať spôsobom svetských mocnárov. Ježiš urobil z učeníkov apoštolov a ich nástupcov, aby hlásali Evanjelium, jeho milosť v liturgii a vo sviatostiach vyprosovali pre jednotlivcov a celú Cirkev a aby tak každý prežíval skrze nich Kristovu pastiersku lásku.

V politike nejde o lásku k pravde, ale o „vôli k moci“. Úlohou biskupov a pápeža je mocnárom tohto sveta – aj tým kresťanským – hovoriť do svedomia, aby krotili svoju vôľu uplatňovať moc a svoje národy viedli k pokoju, sociálnej spravodlivosti, materiálnemu blahobytu a kultúrnemu rozkvetu. … Pápež by mal túto čeliadku bez hlavy, ktorá sa nazýva biskupská konferencia, zacitovať do Ríma a biskupov nevypustiť tak dlho na ich zverených veriacich, kým sa každý z nich nenaučí naspamäť III. kapitolu Lumen gentium o úrade biskupa! (LG 1 a 18, 20) ) …


Kardinál Ruini:
„Obvinenia voči Ratzingerovi sú absurdné!“


Coronación de Cieza, Antonio Camacho García, CC BY-SA 4.0, commons.


Benedikt XVI. ako kardinál urobil veľa, aby pedofíliu duchovných vykorenil!

Rím, 29.1.2022 (kath.net/jg) 028 –

Kardinál Camillo Ruini (90), bývalý predseda Biskupskej konferencie Talianska, bránil emeritného pápeža Benedikta XVI. proti obvineniam, že ako arcibiskup v Mníchove kryl duchovných, ktorý sa previnili sexuálnym zneužívaním. Informujú o tom talianske noviny Il Foglio.

Ratzinger ako kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery a neskôr ako pápež urobil veľa pre to, aby sa pliaga pedofílie vykorenila! V Nemecku je už dlho veľa odporu proti teologickým, pastoračným a duchovným postojom, ktoré Benedikt hlása. Iba v tejto klíme sú možné obvinenia, ktoré by niekde inde sotva dostali nejaký priestor! Tieto obvinenia sú paradoxne a fundamentálne nespravodlivé,“ citujú noviny kardinála Ruiniho.

Verím výpovediam Benedikta a pripisujem im veľkú pokoru a serióznosť. Ak by ho jeho svedomie viedlo inak, nebol by prijal post prefekta kongregácie, ani úrad pápeža!“uviedol kardinál.

Kardinál Ruini bol v r. 1991 až 2008 vikárom Rímskej diecézy. Predsedom Biskupskej konferencie Talianska bol do r. 2007.


„Celý šík pokrytcov, štváčov
a lovcov ľudí na Benedikta“


Tradičná katolícka viera, ktorej Ratzinger prepožičal novú žiarivú silu pre našu dobu, má byť vykorenená, aby bolo možné nastúpiť na novú, širokú, synodálnu cestu!

Komentár: Gabriele Kubyová, členka Kuratória Fóra nemeckých katolíkov

Mníchov-Vatikán, 1.2.2022 (kath.net) 028 232 –

Čo ženie biskupov, teológov a žurnalistov, aby sa dali medzi lovcov ľudí? Zverou je teraz Benedikt XVI. Keďže ho nedokázala opečiatkovať a zaradiť do kníh dejepisu aféra s biskupom Williamsom z r. 2009 ako antisemitu a kríza zneužívania z r. 2010 ako zatajovača a tajného priaznivca pedofilných zločincov medzi kňazmi, tak treba teraz, ešte za jeho života, urobiť pokus označiť ho ako klamára! On, ktorého kňazským heslom je „Spolupracovník pravdy“, má byť odhalený ako pokrytec a postavený na pranier ako zločinec. Preč s ním! Rozmláťte jeho pomník! Opľujte jeho teológiu!

Pretože ide o to tradičnú katolícku vieru, ktorej Ratzinger svojím dielom prepožičal žiarivú silu pre našu dobu, svetlo, ktoré dosiahne každého, kto má čo len trocha citlivosti voči pravdivosti jeho reči – má byť vykorenený, aby bolo možné nastúpiť na novú širokú synodálnu cestu, ktorá chce zlomiť náuku Cirkvi a etablovať herézu ako normu!

Konkrétne to už kardinál Marx realizuje tým, že 13. marca bude v Kostole sv. Petra a sv. Pavla sám celebrovať každomesačnú „bohoslužbu LGBT“!

Lovcom na Benedikta chýba najelementárnejšia sila úsudku: Nevedomosť 94-ročného muža, či bol na zasadnutí pred 40 rokmi alebo nie, kde sa ani len nehovorilo o pochybeniach kňaza H., v ich očiach vyvažuje to, že nikto neurobil toľko na očistenie Cirkvi od nevýslovnej špiny medzi tými, ktorí majú v kňazstve úplne patriť Ježišovi. To, že stovky kňazov bez ohľadu na ich hodnosť, prepustil zo služby. To, že na svojich cestách hľadal kontakt s obeťami zneužívania. To, že písal úchvatné listy, v ktorých vyjadroval svoju bolesť a verejne sa za ich podlé skutky ospravedlňoval – stále znova.

Pán biskup Bätzing a iní to všetko vedia, ale oni chcú Benedikta XVI. zničiť a môžu si byť pritom istí potleskom Cirkvi nepriateľskej, pornografiou a sexuálnym zneužívaním detí zamorenej spoločnosti. Kam sa to dostaneme, ak rozmlátime ešte posledný maják, ktorý veriacim našej doby poskytuje orientáciu na rozbúrenom mori, keď sa pred nami roztvára priepasť spoločnosti bez viery?

Tak ako sa Ježiš urobil Božím Baránkom pre hriechy sveta, tak sa Benedikt stáva obetným baránkom svojich spolubratov a nasleduje tak svojho Pána. To, že sa čoskoro postaví pred neho, mu teraz môže byť útechou.


„Ukrižuj ho!“:
Verejné odsúdenie Benedikta XVI.


Nenásytnej verejnosti predávajú domnienky ako dôkazy a dobre vedia, že masy nikdy nediferencujú a že ich úsudok je vždy len jedno: neúprosný.

Príspevok:Dr. Joachim Heimerl, kňaz Viedenskej arcidiecézy

Mníchov-Viedeň, 31.1.2022 (kath.net) 028 231 –

Vlastne patria nespravodlivé procesy do temnej minulosti – vlastne – povedali by sme. A predsa nám mnohé pripomína takýto proces v súvislosti s dianím okolo posudku v Mníchove. Už dlho predtým dychtili niektorí po verejnom „odsúdení“ emeritného pápeža a hľa, všetky očakávania sa im splnili.

Nenásytnej verejnosti predávajú domnienky ako dôkazy a dobre vedia, že masy nikdy nediferencujú a že ich úsudok je vždy len jedno – neúprosný. Nikto iný ako Ježiš Kristus to zakúsil na vlastnom procese, avšak pred riadnym súdom. A musel aj zažiť, že tí, čo mu niekoľko dní predtým privolávali „Hosana“, teraz kričia „Ukrižuj ho!“ Na nič sa nedá menej spoľahnúť ako na verejnú mienku. Ak to prežil Ježiš Kristus sám, o čo viac to musí prežívať pápež a s ním celé duchovenstvo, ktoré s ním tiež akoby sedí na „lavici obžalovaných“ a dostáva sa do nechutného všeobecného podozrenia.

Nikto nehovoril za Ježiša pred Pilátom a tak neudivuje, že tých, ktorí sa zastávajú pravdy pre Benedikta, je veľmi málo a ich hlas zaniká v mediálnej búrke. No zatiaľ čo Pilát sa aspoň ešte opýtal: „Čo je pravda“, je pravda v „prípade“ Benedikta už dávno zastaraná. Jediná „pravda“, ktorá vo verejnosti ešte platí, je jeho „odsúdenie“. A tak sa väčšina podlamuje pod mocou médií a pridávajú sa k ostatným skandovaním „Ukrižuj ho!“ Avšak to, že k nim patria aj biskupi a kňazi, je hanba! Práve oni prehliadajú, že to, čo sa dnes deje Benediktovi, bude zajtra ich vlastným osudom a bude to práve také nespravodlivé „Ukrižuj ho!“


„Prečo tá krutá brutalita,
tá nemilosrdná nenávisť k Benediktovi XVI.?


Z homílie dekana Ignaza Steinwendera zo Salzburskej arcidiecézy

Útoky na Benedikta XVI. prichádzajú z cirkevných kruhov a vyvolávajú ničenie Cirkvi, ktoré Benedikt predvídal už pred 50 rokmi.

Farár pozdravil biskupa slovami: „Excelencia, u mňa je všetko v poriadku, nemám nijakých nepriateľov.“ Na to arcibiskup odpovedal: „Tak potom ste zlý farár!“

Milí veriaci! Milí ľudia dobrej vôle!

Niekoľko myšlienok k Evanjeliu z Lukáša 4, 21-30. Je aktuálne v dvojakom zmysle – je určené na dnešné dni a to, čo sa deje v Evanjeliu, to sa deje aj dnes teraz, uprostred nás! Preto som zvolil názov: Ježiš, u nás v Nazarete

V Evanjeliu sme počuli, že Ježiš prišiel do Nazaretu, na miesto, kde vyrástol, vošiel do synagogy a čítal z Knihy proroka Izaiáša.

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok. … Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli,“ (Lk 4, 16-19.21)

Čo sa stalo? Nazaretčania premárnili najväčšiu šancu svojho života, ba premárnili najväčšiu šancu vôbec. O Ježišovi počuli, že robil zázraky, veľké znamenia, že s veľkou mocou hlásal Božie kráľovstvo … Ľudia mu tlieskajú, žasnú a potom sa stane niečo zvláštne alebo tragické: Ľudia povedia: Vari to nie je Jozefov syn? Akoby chceli povedať: Toho predsa poznáme, čo nám ten už len chce povedať. Ježiš povie, že prorok nie je vzácny svojej vlasti … Keď sa Ježiš vyjadrí jasne, ľudia sa rozzúria a chcú ho zhodiť zo zrázu. On však prejde pomedzi nich a odíde.

Čo viedlo ľudí v Nazarete k tomuto konaniu, k tejto zmene názoru? Bola to pýcha? Neschopnosť chápať? Možno strach, že by Ježiš ubral niekomu z jeho vplyvu? Ježiš nedokázal v dedinskej hierarchii, kde sú niektorí dominantní a iných nenechajú rásť, niečo realizovať. Alebo to bol jednoducho strach vymaniť sa z toho zaužívaného. Bola to zatvrdnutosť, zarytosť, duchovné slepota, hlúposť alebo druh nedôvery?

Či to nie je tak, že aj dnes sa javí oveľa ťažším prezentovať človeku niečo hodnotné, šľachetné, nápomocné, ako niečo banálne, nejaký trhák na trhu alebo aj niečo zlé? …

Či sa nedeje aj v Cirkvi dnes často, že sa šíri istá nedôvera? Mnohí ľudia majú naprogramovaný istý druh odmietania, vôbec už nečakajú, že by mohlo prísť niečo dobré, čo im pomôže. Ak farár niečo povie, tak už myslia na iné už predtým, než niečo povie. Najviac sa bránia proti pravde, ak ide o dobro ich duše, takmer ako chorí, ktorí odmietajú lekára. Odmietnutie Ježiša má pre Nazaretčanov drastické následky. Ježiš tam neurobí nijaké zázraky. Nazaretčania zostávajú vo svojej zlej dedinskej atmosfére. Zostávajú takí, akí sú, nezažijú radostnú zvesť, nezažijú oslobodzujúce pôsobenie Ježišovej prítomnosti, neprijmú pravé svetlo, zostávajú v temnote. A o 30 rokov neskôr prichádzajú Rimania a skončia so všetkým, celý ľud – ako to Ježiš predpovedal – bude vyhnaný.

Fenomén Nazaret, milí veriaci, sa opakuje stále znova, aj dnes. Ak Cirkev a jej predstavitelia nie sú znamením odporu, tak niečo chýba. Salzburského arcibiskupa Andreasa Rohrachera (1941 – 1969) pri vizitácii farár pozdravil slovami: „Excelencia, u mňa je všetko v poriadku, nemám nijakých nepriateľov.“ Na to arcibiskup odpovedal: „Tak potom ste zlý farár!

Neopakuje sa Nazaret alebo jeho následky práve teraz aj u nás?

Nazaret, CC0, pixabay.com


V súčasnosti začali médiá paľbu na emeritného pápeža Benedikta XVI. Rozpútali úplnú kampaň, na základe domnienok vynášajú rozsudky a obviňujú ho, že pred 40 rokmi niečo ututlal vo veci zneužívania. Nie je to dokázateľné, ani presvedčivé. A rozpútalo sa to v jeho vlastnej domovine, v Mníchove a posudok zadala a zaplatila Mníchovská arcidiecéza.

Známy psychiater Reinhard Haller poukázal na to, že z prípadov zneužívania až 99,7 percent pochádza z mimo-cirkevného prostredia teda v Cirkvi iba 0,3 percenta! Treba zdôrazniť, že každý taký prípad je katastrofa. Ak však počúvame médiá aj vyhlásenia v Cirkvi, máme dojem, že je to prevažne cirkevný fenomén.

Prorocká povaha pápeža Benedikta

Možno súvisí kritika emeritného pápeža Benedikta s jeho mimoriadnou vlastnosťou – darom proroctva. Jozef Ratzinger bol ako mladý teológ populárny. Bol známy ako koncilový poradca kardinála Fringsa a mal vtedy v Ríme prednášku nemeckým biskupom. Skoro sa však dostal do hľadáčika tlače, pretože bol prorok. Keď vypukla od r. 1968 marxisticky inšpirovaná sexuálna revolúcia, ktorá ohrozovala aj Cirkev, bol Jozef Ratzinger konzervatívny, videl do diaľky, bol prorocký – toto hnutie prehliadol a slepú vieru v pokrok odmietol. Keď ako prefekt Kongregácie pre náuku viery odhalil marxistickú formu tzv. teológie oslobodenia, odvrátil ju od Cirkvi a privolal si tým nenávisť moderných teológov. Keď sa vehementne pustil do prípadov zneužívania, označili ho menom „tvrďas“. Rozhodne sa staval za jasné línie vyšetrovania a vyvodzoval dôsledky – laicizoval za to takmer 600 kňazov.

Prečo sa teraz pokúšajú intelektuálne nečistými prostriedkami ho z niečoho obviniť práve v oblasti, v ktorej sa tak veľmi zaslúžil? Odhliadnuc od toho, že je to hanebné, ako žurnalisti, tzv. teológovia a prívrženci ducha doby zaobchádzajú s 94-ročným človekom – prečo táto krutá brutalita, prečo tá nemilosrdná nenávisť?

La Coronacion de Espinas de Cieza Francisco Romero Zafra, Camacho94,CC BY-SA 3.0, commons...


Mám k tomu teóriu:

Na Benedikta sa útočí, pretože ako teológ prorocky predvídal presne to, čo sa teraz deje! Pápež Benedikt v známom príhovore na konkláve 2005 hovoril o diktatúre relativizmu. Videl to, do čoho dnes upadáme. Útoky na neho prichádzajú od tých, ktorí v súčasnosti páchajú bezprávie, stále viac diktátorských zákonov schvaľujú, napomáhajú, alebo im nebránia. Prichádzajú aj od tých v Cirkvi, ktorí teraz túto osudovú cestu nekriticky zdieľajú a ničia Cirkev! Prorok vidí zlo, postaví sa proti nemu, varuje pred ním a pokúša sa ľudí pred ním chrániť. Nádenník je slepý a hluchý k bezpráviu okolo neho, no pochybenia iných vidí ako obrovské. Ak by dnešní politici a biskupi príhovor pápeža Benedikta pred nemeckým parlamentom 22. septembra 2011 seriózne zvážili, museli by sa zobudiť a obrátiť sa alebo volať ľudí k obráteniu!

Sme na ceste Nazaretčanov?

Ale Ježiš prešiel pomedzi nich a odišiel. Nehrozí nám, že nás stihne rovnaký osud ako Nazaretčanov? To, že Ježiš prejde pomedzi nás a odíde? To, že odíde z Rakúska, z Európy, z cirkvi Salzburgu alebo Mníchova? …

Kde je naša pravá sloboda Božích detí? Neupadáme stále hlbšie do neslobody? Kde je dnes svetlo? … Nie je hlbokou príčinou toho, čo dnes prežívame strata Boha a to, že Ježiša už nepúšťame naozaj do nášho života?

Ako v Nazarete aj dnes je tu osobná otázka: prijímame Ježiša, prijímame jeho slová, nechávame sa ním obdarovať, radostnou zvesťou, pravou pravdou Božích detí a svetlom viery? Nazaretčania šancu premrhali, my máme ešte možnosť obrátenia. Ešte žijeme v dobe milosti.

Ako sa Ježiš asi cítil, keď ho vo vlasti odmietli? Vieme, čo cítil v Jeruzaleme, ako nad ním plakal, lebo Jeruzalem nespoznal hodinu milosti. Tak sa teraz cíti aj pápež Benedikt. Ježiš potom išiel cestou kríža, aby všetkých, aj tých, čo ho odmietali, pritiahol k sebe. Benedikt bude teraz tieto ohovárania najmä z domoviny niesť ako kríž. My by sme to mali robiť ako on a spojiť sa s ním v modlitbe a nasledovať ho v prijatí kríža. …

Slávime teraz svätú omšu ako obetu na kríži. Prosme Pána:
Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Pane, obdaruj nás nanovo radostnou zvesťou, svojou slobodou a svojím svetlom. Daruj nám milostivý dar lásky, ktorá sa teší z pravdy, ktorá všetko verí, všetko dúfa, všetkému odolá a nikdy neprestane. Amen


Převzato z https://modlitba.sk/, články ze zpravodajství Život Cirkvi vo svete 5/2022 (z 4. 2. 2022) naleznete zde.

(PS: Články nejsou přeloženy do češtiny, protože to není v mých silách. Přesto si myslím, že jsou natolik závažné, že stojí za rozšíření. RT)

CC0, pixabay.com


Kardinál Dominik Duka reaguje
na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI.


https://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=kardinal-dominik-duka-reaguje-na-nenavistnou-kampan-proti-benediktu-xvi&cisloclanku=2022020064
CCO, cs.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
„Synodálny proces jako nástroj na zmenu Cirkve?“ (24.11.2022)
Kardinál Müller: Musíme mít pevnou důvěru ve vítězství Krista (31.10.2022)
Kardinál Brandmüller: Liberální profesoři morální teologie a pokrokoví biskupové způsobují CHAOS v Církvi. (30.10.2022)
Španělsko: Biskup varuje před jistými návrhy synodu (27.08.2022)
Slovensko se loučí s kardinálem Jozefem Tomkem (11.08.2022)
Svatý stolec: Synodální cesta v Německu nemůže přijímat doktrinální rozhodnutí (24.07.2022)
První pastýřský list biskupa Pavla (02.07.2022)
Kardinál Burke žádá papeže o odvolání německých biskupů (01.06.2022)
Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně (26.05.2022)
Kázání Dominika kardinála Duky v Katedrále sv. Víta, Navalis, neděle L.P. 15. 5. 2022 (17.05.2022)
Novým pražským arcibiskupem byl jmenován J. Exc. Jan Graubner (13.05.2022)
Dominik Duka: Není vinen jen voják, který znásilňoval. / Nepodporujte je! II. (04.05.2022)
Výzva Svatého otce Františka k Popeleční středě (02.03.2022)
Polsko: Arcibiskup Gadecki napsal kritický dopis německým prelátům o jejich Synodální cestě (23.02.2022)
George Weigel: Podkopávání II. vatikánského koncilu na obranu II. vatikánského koncilu (19.02.2022)
George Weigel: Tekutý katolicismus a německá synodální cesta (19.02.2022)
Ve svátek Panny Marie Lurdské přijel do Medžugorje nový apoštolský vizitátor + první promluva v Medžugorji a (video) rozhovor (16.02.2022)
Kardinál Dominik Duka reaguje na nenávistnou kampaň proti Benediktu XVI. (09.02.2022)
Karol Dučák: Katolická církev během Druhého vatikánského koncilu ateistický komunismus odsoudila! (21.01.2022)
ECCLESIA DISCUTENS - Církev diskutující (16.01.2022)
Kázání pražského generálního vikáře otce biskupa Zdenka při Půlnoční – 25.12.2021 (26.12.2021)
Úvaha konvertity nad synodální cestou (23.12.2021)
Církev a vakcíny Kardinál Müller a arcibiskup Cordileone zpochybňují očkování (12.12.2021)
Modlitba za nového biskupa brněnské diecéze (03.12.2021)
Byl jmenován nový Apoštolský vizitátor pro Medžugorje (29.11.2021)
Karol Dučák: Jaký je správný vztah člověka k majetku ve smyslu sociální nauky Katolické církve? (31.10.2021)
Synoda - Jak se k ní postavit, nakolik se zajímat, zapojit? (video) (19.10.2021)
Kardinál Burke: vděčný za uzdravení a modlitbu růžence (18.10.2021)
'Jako biskup mám povinnost důrazně varovat Západ': interview s kardinálem Robertem SARAHEM (02.10.2021)
Nigerijský kardinál: "Eucharistii bychom nikdy neměli přijímat nehodně." (18.09.2021)
Přednáška kardinála Dominika Duky na Mezinárodním eucharistickém kongresu (11.09.2021)
Zemřel Mons. Henryk Hoser, SAC - Apoštolský vizitátor pro farnost Medžugorje (14.08.2021)
Děkovný list arcibiskupa Jána Orosche Mons. Gadeckemu z Polska za jeho (kritizované) kázání (17.07.2021)
Prohlášení ČBK k manželství stejnopohlavních párů (12.07.2021)
(Ke+) Kázání poznaňského arcibiskupa Stanisława Gądeckeho z nitranské cyrilo-metodějské pouti (09.07.2021)
Stanovisko Komise biskupů zemí Evropské unie k tzv. reportu Matić (30.06.2021)
Otec biskup Vojtěch povzbuzuje (26.04.2021)
Kardinál Comastri o zrazení Pána a úloze Panny Marie během umučení (22.04.2021)
Polští biskupové proti vakcíně na základě potratů (22.04.2021)
Slovensko: Arcibiskup Zvolenský: Ignorování požadavků Církve se stalo neudržitelné (27.03.2021)
Pastýřský list ke slavnosti Zvěstování Páně 2021 (21.03.2021)
Kardinál Sarah: Situace Církve - jako Velký pátek (14.03.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 2. část (23.02.2021)
Karol Dučák: Nezbytnost liturgické reformy po Druhém vatikánském koncilu, 1. část (21.02.2021)
Otevřený dopis kardinála Duky prof. Hořejšímu (19.02.2021)
Kardinál Dominik Duka: Považuji za svoji povinnost se zastat Jany Jochové, předsedkyně Aliance pro rodinu. (08.02.2021)
Katoličtí biskupové v listu Joeovi Bidenovi odsuzují "nespravedlnost, jakou je potrat" (27.01.2021)
Biskup: Křesťané se musí připravit na novou dobu mučednictví (25.01.2021)
Skotský biskup vyzývá katolíky celého světa připojit se k němu v zasvěcení Panně Marii (18.01.2021)
Pastýřský list na Nový rok 2021 (01.01.2021)
PF 2021 (31.12.2020)
Kardinál Müller: Politici nemají právo zakazovat mši (25.12.2020)
Kardinál Pujats: Společnost stvořila náhradní náboženství: Zdraví! (22.12.2020)
Kardinál Burke: Síly stojící za "Velkým restartem" zneužily COVID na prosazení své zlomyslné agendy (video + text) (22.12.2020)
Odpověď polských biskupů EU parlamentu: Je jen právo na život, ne ale na potrat (21.12.2020)
Rozštěp rtu – smrtelné postižení? (15.12.2020)
Polsko: Biskupové odmítají kritiku EU k zákonu o potratu (08.12.2020)
Prohlášení biskupů Čech, Moravy a Slezska (02.12.2020)
Kardinál Dominik Duka: Dopis arménskému velvyslanci (18.11.2020)
Kardinál Dominik Duka: Bělohorská poznámka ze mše na Bílé Hoře (11.11.2020)
Biskupové Polska: "S bolestí sledujeme eskalaci agrese" + Modlitba za pokoj (na základě listu Efesanům) (31.10.2020)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho ke slavnosti Všech svatých (31.10.2020)
Vladyka Ján Babjak: Buďme vynalézaví a pozitivně naladěni (30.10.2020)
Arcibiskup Aupetit: Pandemie si žádá ohleduplnost, nikoliv teror (27.10.2020)
V předvečer svátku sv. Jana Pavla II. se čeští a moravští biskupové obracejí na všechny věřící s následující výzvou: (23.10.2020)
Texaský biskup: Tyto volby jsou o posvátnosti života (14.10.2020)
Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence (09.10.2020)
Kardinál Sarah: Bůh nechce vykořeňovat lidi migrací (27.09.2020)
Kardinál Sarah: "Vraťme se s radostí k Eucharistii!" (22.09.2020)
Burácející homilie vladyky Cyrila Vasila v Michalovcích - Co dělá z lidí mučedníky nebo mučitele (07.09.2020)
Katoličtí biskupové odsuzují vakcíny proti koronaviru z buněk potracených dětí (07.09.2020)
Kard. Dominik Duka: Pár slov o Evropské unii (29.08.2020)
Libanon: Maronitský patriarcha prosí o pomoc (05.08.2020)
Biskup Schneider: Usmiřujme Ježíše v Eucharistii (25.07.2020)
Milan Šášik: Mám pocit, že nás někdo zahání do kouta (17.07.2020)
Kardinál Napier ostře kritizuje hnutí Black Lives Matter (+ Život Cirkvi vo svete 28/2020) (13.07.2020)
Postoj biskupů k produkci nakladatelství Vérité (08.06.2020)
Výzva kardinálů - VERITAS LIBERABIT VOS !!! (18.05.2020)
Kardinál Sarah: Nelze přistoupit na eucharistii za cenu profanace (04.05.2020)
Biskup: Vlády používají covid-19 na pronásledování Církve + Život Cirkvi vo svete 18/2020 (02.05.2020)
Vladyka Milan Chautur - KVĚTEN - NOVÝ ŽIVOT (snad nejen v přírodě) (01.05.2020)
Kardinál Brandmüller: Velikonoce v době pandemie jsou drama! (28.04.2020)
Kardinál Müller: "Pánem Církve není lid, ale Bůh" (26.04.2020)
Rozhovor: Kardinál Dominik Duka hostem Bratislavských Hanusových dnů (video) (26.04.2020)
* O tom zda se katolíci (zvláště mladí) vrátí na mše svaté? * O falešném obvinění a propuštění kardinála Pella (17.04.2020)
* Plačící kardinál Comastri při růženeci u sv. Petra (+ video) * Biskupové, modlete se se svým lidem svatý růženec (16.04.2020)
Církev a Velikonoce v době pandemie (16.04.2020)
Rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou (06.04.2020)
Pozdrav brněnského biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho (06.04.2020)
Velikonoční výzva českých a moravských biskupů (06.04.2020)
Mons. Ján Orosch: Nedejme se zastrašit natolik, že bychom se ze strachu zcela odloučili od Boha a Církve (video + text) (05.04.2020)
Poselství biskupa z Astany Mons. Athanasia Schneidera (31.03.2020)
'Nastal čas vložit veškerou svou naději v Boha' - bývalý prefekt pro nauku víry kdl. Müller (25.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - ZÁBAVA NEBO KARANTÉNA ...? (21.03.2020)
Půst na zastavení koronaviru (16.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Noe přinesl Bohu oběť díků, co udělá člověk dnes? (16.03.2020)
Výzva litoměřického biskupa z 12. 3. 2020 (13.03.2020)
Slovenští biskupové vyzývají k postu za odvrácení šíření koronaviru (13.03.2020)
* Prohlášení našich biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. 3. 2020 *+* Rozhodnutí biskupa V. Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvisloslosti (12.03.2020)
Polští biskupové: Zvyšte počet nedělních mší svatých v kostelích (10.03.2020)
Výzva ČBK v souvislosti s vyhlášením mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně shromáždění osob (10.03.2020)
Biskup Pascal Roland: Epidemie koronaviru nebo epidemie strachu? (10.03.2020)
Italští biskupové: Zrušení bohoslužeb působí utrpení kněžím i věřícím (09.03.2020)
Vladyka Milan Chautur - Rizika choroby duše a těla! (08.03.2020)
* Příklad z místa vážného ohrožení koronavirem + MODLITBA
* Benátský patriarcha chce jednat o návratu bohoslužeb do kostelů
(27.02.2020)
(Z) prohlášení Slovenských biskupů k parlamentním volbám 2020 (26.02.2020)
Pentos - pláč nad hříchy - Velkopostní promluva vladyky Milana Chautura (25.02.2020)
Mons. S. Stolárik, rožňavský biskup: Pravda a lež nebo - Rozhodněme se správně! (08.02.2020)
'Zůstaňme věrnými Kristovými bojovníky'- kard. Burke během mše sv. před 'Pochodem' (04.02.2020)
Arcibiskup Aupetit: Kým jsem já, abych dítě zbavoval jeho kořenů (03.02.2020)
Karol Dučák: Dobrodiní Tridentského koncilu (22.01.2020)
Arcibiskup Cyril Vasiľ jmenován administrátorem košické řeckokatolické eparchie. Předcházelo falešné obvinění eparchy M. Chautura (21.01.2020)
Nářek kardinála Saraha: Katolická církev ztratila smysl pro posvátno (23.12.2019)
Nová kniha biskupa A. Schneidera: Kristův triumf nad temnotou věku (26.11.2019)
Trnavská novéna 2019 - kázání kardinála Raymonda L. Burkeho (22.11.2019)
Biskup Vlastimil Kročil: Nesprávné pojetí svobody může ohrozit svobodu druhého (13.11.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle k 30. výročí svatořečení Anežky České (25.10.2019)
Arcibiskup Tasmánie: Kněží nemohou dodržovat zákony, které porušují zpovědní pečeť (20.09.2019)
Bohoslužba za Mons. ThDr. Jaroslava V. Polce (13.09.2019)
Kardinál Sarah: Evropa nepozná pokoj a radost, dokud se nevrátí k Bohu (01.09.2019)
Kardinál Sarah: Človek na kolenou je mocnější než svět (20.08.2019)
Arcibiskup varuje před veřejnými satanistickými mšemi (20.08.2019)
* Prohlášení předsedy polského episkopátu o světonázorovém totalitarismu
* Připojení se kardinála Dominika Duky
(09.08.2019)
Promluvy ze mší svatých na Mladifestu v Medžugorji (audio) (06.08.2019)
Mou povinností jakožto biskupa je varovat Západ - rozhovor s kardinálem Sarahem (01.08.2019)
Cenná slova útěchy vzácného pastýře na svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (08.07.2019)
Odpověď Kardinála Dominika Duky na otevřený dopis Pavla Černého (02.07.2019)
Vyznání pravd vztahujících se k nejčastějším omylům v životě Církve naší doby. (02.07.2019)
Kardinál Sarah: Svět i církev umírá, protože ubývaji ti, kdo se klanějí Bohu (26.06.2019)
Dopis kard. Duky primátoru Hřibovi ohledně Mariánského sloupu (25.06.2019)
Postačí, když bude papež František jen mlčet? (24.06.2019)
Kardinálové a biskupové vydali 'Deklaraci pravd víry' (+ Život Cirkvi vo svete 24/2019) (17.06.2019)
Kardinál Sarah: Nestaňme se mlčením komplici nové ideologie! (09.06.2019)
Kardinál Ouellet: Evropskou krizi lze překonat na základě duchovních hodnot (09.06.2019)
Kardinál Müller: Němečtí biskupové na absolutně špatné cestě (06.06.2019)
Rozhovor s kardinálem Eijkem: Katolík nemůže prohlásit, že Bůh stvořil homosexualitu (02.06.2019)
Kardinál Sarah: Hlavním problémem dnešní církve je strach (10.04.2019)
* Tiskové prohlášení biskupa Kročila
* Kardinál Duka: O kauze sexuálního zneužívání v českobudějovické diecézi jsem nevěděl
(29.03.2019)
Kardnál Sarah: "Dobrý pastýř položí i svůj život za své ovce!" (25.03.2019)
Anglický biskup: V Církvi chybí úsilí o svatost (16.03.2019)
Právo na vlastní názor / objektivní skutečnost (10.03.2019)
Vzpomínková mše svatá (08.03.2019)
Poselství nemocným Postní doba a velikonoce 2019 (05.03.2019)
100. výročí narození kardinála Špidlíka (27.02.2019)
Biskup Atanáš Schneider: Dar Božího synovství (24.02.2019)
Kardinál Burke: 'Zmatek a omyly' lídrů Katolické církve mohou být znamením konce časů
* Jak překonat krizi v současné Církvi?
(17.02.2019)
Pastýřský list o kráse kněžského povolání (15.02.2019)
Pastýřský list o studiu teologie (15.02.2019)
Biskup Vojtěch Cikrle byl jmenován před devětadvaceti lety (15.02.2019)
Nový generální vikář brněnské diecéze (21.01.2019)
Pastýřský list na Nový rok 2019 (01.01.2019)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (21.12.2018)
Kardinál: Praktikující homosexualitu, antikoncepci, cizoložství nemohou dostat přijímání (01.11.2018)
Biskup: "Církev nesmí mít strach před pravdou" "Církev spí a Evropa bude islamizovaná! ... (27.10.2018)
Kardinál Sarah na synodě: Odvážněě hlásat nauku a ne ji ředit!
+ Život Cirkvi vo svete 43/2018
(27.10.2018)
Biskup Chaput vystoupil proti užívání zkratky LGBT v církevních dokumentech (06.10.2018)
Arcibiskup Zvolenský překvapil politiky (03.10.2018)
Co je za falešným obviněním biskupa Milana Chautura (20.09.2018)
Biskup Schneider: Ze strachu před perzekucí nepodepíší někteří kazašští preláti prohlášení (11.09.2018)
Ještě nikdy v historii nebyl společenský kredit biskupa na tak nízké úrovni (04.09.2018)
Útok na nebe: Přidejte se ke kardinálovi Burkovi v jeho výpravě za Církev a společnost (01.09.2018)
Fulton Sheen prorocky varoval před krizí křesťanství (17.08.2018)
Kardinál Bagnasco: Jedině návrat Boha na první místo může ubránit Evropu a lidskost (05.08.2018)
Argentinský biskup:,Potrat není právo, ale tragédie' + Zpravodajství Život Cirkvi vo svete 28/2018 (20.07.2018)
„Program LGBT je démonický útok na rodinu“, varoval kardinál Robert Sarah v USA (24.06.2018)
Biskup Schneider vysvětluje, jak se vypořádat s "heretickým kazatelem" (18.06.2018)
Vyprazdňování kostelů nezpůsobil Druhý vatikánský koncil (04.06.2018)
Jak to vidí... kardinál Dominik Duka (01.06.2018)
Kardinál Burke přijede na Slovensko, bude mít přednášku i tridentskou mši (25.04.2018)
Katolický biskup: čelíme 'děsivé nové době temna' (25.04.2018)
Kázání kardinála Dominika Duky - repatriace kardinála Berana (21. 4. 2018) (21.04.2018)
Návrat kardinála Berana: Loučení s Římem v Papežské koleji Nepomucenum (21.04.2018)
Biskupové nesouhlasí s divadelní hrou Naše násilí a vaše násilí (19.04.2018)
* Na počest kardinála Berana se v pátek rozezní zvony ve všech kostelích
* Dominik Duka: Kardinál Beran je velká postava našich dějin, nikdy se nen
(13.04.2018)
Kardinál Sarah: "Odsuzuji krizi víry zrádného duchovenstva" (10.03.2018)
Úsvit velké apostaze a prorocká slova bl. kardinála Johna Henryho Newmana (01.03.2018)
Kardinál Erdö: Základy demokracie se "otřásají" (26.02.2018)
Biskup Andreas Laun: "Homosexuální svazky žehnat nelze" (17.02.2018)
Kardinál Müller na mezinárodním sympoziu u příležitosti 25. výročí encykliky Veritatis splendor + rozhovor (16.02.2018)
Konec iluzí o Evropské unii ve zprávě Observatoria sociální nauky církve kardinála Van Thuâna (15.02.2018)
Všechno nejlepší, pane kardinále - Režisér Jiří Strach píše kardinálu Dominiku Dukovi. Připojte se i vy (14.02.2018)
Stojím za naším Otcem Arcibiskupem Dominikem Kardinálem Dukou (13.02.2018)
POVINNOST HÁJIT POSVÁTNOST MANŽELSTVÍ
- Rozhovor s Mons. Thomasem Paprockim
(12.02.2018)
Kard. Sarah: Křesťané jsou nejvíce pronásledováni na Západě. Chtějí zabít vaši víru (09.02.2018)
Kardinál Dominik Duka k výsledkům prezidentských voleb (29.01.2018)
Exorcista: Démonické aktivity dramaticky rostou (28.01.2018)
Zvolme prezidenta s Boží pomocí, modlitbou a užívejme rozum (26.01.2018)
Kardinál Burke: homosexualita je 'nenormální'. Církev se nemá co omlouvat za svou nauku (18.01.2018)
Výzva arcibiskupa. Jana Graubnera všem farnostem (18.01.2018)
Modleme se za kandidáty na prezidenta i za voliče, vyzývá arcibiskup Graubner (05.01.2018)
Apoštol Kristův Arcibiskup Fulton Sheen (8. 5. 1895 – 9. 12. 1979) (28.12.2017)
Přání k Vánocům od našeho otce biskupa Vojtěcha (20.12.2017)
Pět nástrah na dnešní církev (Z knihy kardinála Carla Caffarry) (19.12.2017)
Zednáři zůstávají exkomunikovaní, potvrdil italský biskup (15.11.2017)
Biskup Schneider: katolíci musí být připraveni stát se i mučedníky pro svou víru (26.10.2017)
Kardinál Müller: Luther jednal "proti Duchu Svatému" (26.10.2017)
Polští biskupové zůstanou v linii Jana Pavla II. a Benedikta XVI. (26.10.2017)
Evropští biskupové apelují na celý Evropský kontinent, aby oživil své křesťanské kořeny (20.10.2017)
(Aktualizováno) Dnes (14. 10.) v Olomouci vysvětili nové biskupy
Josef Nuzík a Antonín Basler pomocnými biskupy v Olomouci
(14.10.2017)
Kardinál Burke byl znovujmenovaný na post Vatikánského nejvyššího soudu (03.10.2017)
Přímluvy a Svatováclavské kázání ze Staré Boleslavy 28. září 2017 (29.09.2017)
Kardinál Burke: Jak překonat „zmatek a omyly“ v Církvi (21.09.2017)
Kardinál Sarah: Nejste muzeálními kuriozitami, jste katolíci římského ritu (17.09.2017)
Stanovisko předsedy Konference biskupů Slovenska k výstavě Body The Exhibition: (20.08.2017)
Kardinál Sarah: Křesťanské rodiny předvojem vzpoury proti nové diktatuře egoismu (14.08.2017)
Modleme se za milost obrácení pro Evropu, kterou tvoříme (18.07.2017)
* Benedikt XVI. vzpomíná na kardinála Meisnera
* Z duchovní závěti kard. Meisnera
(16.07.2017)
Kardinál Dominik Duka hostem TV Lux (10.07.2017)
Kardinál Burke: Doufám, že budu moci i nadále trpět pro víru (10.07.2017)
Kardinál Turkson: Takto to dál nejde. Evropa musí zavřít kohoutek africké imigrace (07.07.2017)
* Zemřel kardinál Joachim Meisner
* Zemřel bývalý vatikánský tiskový mluvčí
Joaquin Navarro-Valls
(07.07.2017)
Kardinál Caffarra: satan hází Bohu do tváře rukavici - "definitivní a hrozná výzva" (26.06.2017)
Polská konference biskupů: Žádné přijímání pro "znovu sezdané" (19.06.2017)
Lidská náboženství a Boží náboženství (31.05.2017)
Kardinál Sarah pojmenovává diktaturu hluku, která proniká i na mše sv. (28.05.2017)
Biskup Luigi Negri dětem z Manchesteru: "Ubohé děti společnosti, která nerozezná již více Zlo" (26.05.2017)
Katolická církev k rodině v české společnosti (29.04.2017)
EXKLUZIVNĚ! interview s kardinálem Burkem: "Je zde velmi nebezpečný zmatek a se zmatkem přijde rozdělení." (25.04.2017)
Papežův vyslanec kritizuje úsilí OSN regulovat populaci (22.04.2017)
Přípravný dokument XV. řádného generálního zasedání biskupské synody (19.04.2017)
Kardinál Sarah: Benedikt XVI. mlčky promlouvá (30.03.2017)
Muži minulosti a muži budoucnosti v Katolické církvi (27.03.2017)
Kardinál Vlk odešel (22.03.2017)
Biskup Schneider: Pokud mi biskup nebo papež přikáží hřešit, "musím odmítnout" (21.03.2017)
Rekviem za kardinála Miloslava Vlka v Brně (20.03.2017)
Slovenští biskupové rozhodli o znovuzasvěcení Slovenska Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Panny Marie! (17.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKEHO RITU - 2. část (09.03.2017)
Analýza problematiky CONFITEOR, INDULGENTIAM a OFFERTORIUM ve dvou formách ŘÍMSKÉHO RITU 1 (03.03.2017)
Slovenští biskupové otevřeně: Křesťanství se s islámem nachází v permanentním konfliktu (25.02.2017)
Prohlášení ČBK k Pochodu pro rodinu a pro život (26.01.2017)
VÝSTAVA BRNĚNSKÁ DIECÉZE VE FOTOGRAFIÍCH (21.01.2017)
Kardinál Sarah: Když se obrátíme k Bohu, On napraví vztahy mezi lidmi a národy (15.01.2017)
Výzva České biskupské konference k modlitbě a rozeznění zvonů (31.12.2016)
Přání k Vánocům od našeho biskupa Vojtěcha (24.12.2016)
Biskup Schneider: Církev již odpověděla na "Lutherovy chyby" (10.12.2016)
Horké téma! Papež odpověděl na dopis kardinálům (25.11.2016)
Kardinálové prosí papeže o vysvětlení Amoris laetitia (18.11.2016)
Kardinál Burke varuje před démonizací Trumpa (11.11.2016)
Biskup Schneider o soužití partnerů, změně pohlaví a ekumenismu (08.11.2016)
Připomínka reformace jako historický moment, ale spíše důvod k zármutku než k oslavám (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (4. část) (30.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (3. část) (24.10.2016)
Kardinál Parolin: lidská svoboda se absolutizuje, a člověku se upírá respekt k jeho svědomí (23.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (2. část) (22.10.2016)
Proč koncil ve 20. století? (1. část) (19.10.2016)
Kardinál Raymond Burke v České republice (11.10.2016)
Kardinál Dominik Duka: Potřebujeme vzpouru slušných a rozumných ludí (30.09.2016)
Poděkování otce biskupa Vojtěcha (05.09.2016)
Sekretář komise pro dialog s lefébvristy: Koncilní dokumenty nejsou nedispenzovatelné (19.08.2016)
Kardinál Sarah: "Ti, kteří tvrdí, že vykoření chudobu, překrucují Ježíšova slova - nejenže se mýlí, ale i lžou." (08.07.2016)
* Brno má nového pomocného biskupa, je jím P. Pavel Konzbul
* Záznam biskupské svěcení: Brno 29. 6. 2016 v katedrále
(04.07.2016)
První homilie biskupa Pavla Konzbula (01.07.2016)
Bůh nebo nic - úryvek z knihy kardinála R. Saraha (22.06.2016)
Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu (20.06.2016)
Kardinál Sarah o diktatuře hrůzy v dnešním světě (07.06.2016)
Brána milosrdenství putuje na loďce po ostrovech (03.06.2016)
* Nejvýznamnější africký kardinál přijede na Slovensko
* Vyjde slov. překlad knihy "Bůh nebo nic"
(01.06.2016)
Je demokracie 'totální moc menšiny'? (27.05.2016)
Kardinál Sarah vyzval Američany k odvážné obraně rodiny (25.05.2016)
Soudruzi zvedají hlavu (22.05.2016)
6+1 otázka pro biskupa Pavla Konzbula (22.05.2016)
Zemřel kardinál Giovanni Coppa (18.05.2016)
Kardinál Burke: Papežova exhortace nemění učení církve (19.04.2016)
Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu (12.04.2016)
Kardinál Müller: Protestantizace katolické církve nás s protestanty nesmíří (01.04.2016)
Patriarcha Kyrill - nejvyšší církevní představitel nejen Ruska, ale Rusi (14.02.2016)
Nový biskup plzeňské diecéze (12.02.2016)
Mons. Gallagher: Unijní migrační politika musí respektovat reálné možnosti států (20.12.2015)
Zemřel Mons. Jiří Paďour, pohřeb vysílá TV Noe (19.12.2015)
Arcibiskup Chaput: Eucharistie pro opětovně sezdané porušuje učení Církve (17.12.2015)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (17.12.2015)
Modlitba za nového pomocného biskupa (12.12.2015)
Kardinál Arinze odpovídá kardinálovi Marxovi (07.12.2015)
Arcibiskup Chaput: přizpůsobivost není cestou milosrdenství (01.12.2015)
Kardinál Giovanni Coppa slaví devadesátku (12.11.2015)
Pohled katolické církve na imigraci (12.11.2015)
* Tři pohledy na kardinála Korce
* Vzpomínka na kardinála J. CH. Korce: Člověk, který byl otcem
(26.10.2015)
Synoda skončila... Rozvedení přišli o hlas (aktualizováno) (26.10.2015)
V synodní aule představen závěrečný dokument (23.10.2015)
Biskup Vokál kázal před generálním shromážděním biskupské synody (23.10.2015)
Synoda o rodině: K dokumentu Instrumentum laboris (23.10.2015)
Německá strategie na synodě: Předstírat harmonii (20.10.2015)
* Kardinál Burke za věrnost katolické sexuální nauce
* Arcibiskup Peta: ,Satanův kouř' je citelný
(19.10.2015)
Přiznání kardinála Danneelse / Mafie proti Benediktovi (13.10.2015)
Prefekt papežské kongregace pro nauku víry: Církev se nemůže poddat totalitnímu duchu doby (11.10.2015)
Pozvání biskupů na Národní eucharistický kongres a výzva k modlitbám za Synodu o rodině (05.10.2015)
Africký kardinál na Světovém setkání rodin: Změna Kristova učení je herezí (04.10.2015)
Biskup Atanáš Schneider - dokument synody odporuje Božímu zákonu (03.10.2015)
Polští biskupové a blížící se Synoda (02.10.2015)
Biskupové svolávají první národní eucharistický kongres (02.10.2015)
Nigerijský arcibiskup důrazně brání přirozenou rodinu (30.09.2015)
Arcibiskup Carballo z Vatikánu: Příliš se přizpůsobujeme světu (29.09.2015)
Afričtí biskupové: odmítáme ideologickou kolonizaci našeho kontinentu (20.09.2015)
Kardinál varuje před 'ďábelským útokem' na manželství (17.09.2015)
Prohl. předsedy a místopředsedy ČBK k situaci migrantů (11.09.2015)
Potřebujeme poznat moudrost, řekl kardinál George (01.09.2015)
Kardinálové opět polemizují s Kasperem. Přidal se i Duka (01.09.2015)
Kardinál Brandmüller: Zastánci změny katolického učení jsou kacíři (27.08.2015)
Kardinál Cordes papežským legátem na Národním eucharistickém kongresu (23.08.2015)
Exkluzivní rozhovor pro Aktuality.sk poskytl pražský arcibiskup a český kardinál Dominik Duka. (12.08.2015)
Arcibiskup Jan Graubner k pastoraci homosexuálů (12.08.2015)
Prohlášení předsedy ČBK u příležitosti Prague Pride 2015 + (12.08.2015)
Nigerijští biskupové: "Nepodléhejte západnímu LGBT vlivu" (11.08.2015)
Arcibiskup Detroitu: Kázat pro některé je jako sázet do betonu (24.07.2015)
Polský episkopát hluboce rozčarován přijetím zákona o oplodnění in vitro (24.07.2015)
Přijímání eucharistie rozvedenými je urážkou Krista (11.07.2015)
Nad Mexikem byl proveden velký exorcismus (05.07.2015)
Prorocká slova z r. 1980 k synodě o rodině? (25.06.2015)
Kniha Setrvat v pravdě Kristově - Manželství a svaté přijímání v Katolické církvi vychází česky (09.06.2015)
* Kardinál Burke: Irsko hlasováním pro homosexuální manželství " popřelo Boha"
* Kardinál Parolin: Jde o porážku lidství
(31.05.2015)
Kardinál Sarah: Je správné vycházet na periferie, ale jen pokud tam neseme Krista (27.05.2015)
Prohlášení biskupů střední a východní Evropy o rodině (15.05.2015)
Otevření otázky znovu sezdaných je útokem na Církev (14.05.2015)
Kardinál Burke odpovídá na nedávnou kritiku (07.05.2015)
Němečtí biskupové hovoří o hranicích učení Církve o manželství (06.05.2015)
Kardinál Kasper není „papežův teolog“ (24.04.2015)
Prefekt kongregace pro nauku víry: Církev nemůže nabízet "zředěnou" víru (22.04.2015)
Kardinál Tomáš Špidlík věčnaja pamjať (19.04.2015)
Bosenský kardinál: Evropa se obává muslimů, ale zapomíná na své vlastní křesťanské dědictví (18.04.2015)
Nemůžeme přizpůsobovat víru době, jako to křesťané dělali v době nacismu (13.04.2015)
Kardinál Műller vyzval německé biskupy k jednotě s Římem (30.03.2015)
Kardinál vytýká předsedovi německé biskupské konference: Nemůžeme ignorovat Kristovo učení o manželství (27.03.2015)
Dva postoje v Církvi: A) mučednictví za manželství VS. B) odsuzování "tvrdého slovníku" (26.03.2015)
Mons. Vlastimil Kročil novým českobudějovickým biskupem (19.03.2015)
Referendum - Mons. Ján Sokol: Kdo je vlastně za tím vším? (video) (30.01.2015)
Ukrajinský patriarcha Filaret kritizuje ruskou vládu (12.12.2014)
Kardinál Raymond Leo Burke: Učení o manželství musí být zpřesněno a pouze sv. Otec František to může udělat (04.12.2014)
Biskupové Slovenska: Odmítíme Strategii rodové rovnosti (28.10.2014)
Kardinál Duka napsal dopis rodičům zavražděného studenta (22.10.2014)
Závěrečná synodální zpráva pozměnila zmínky o homosexualitě (20.10.2014)
Reflexe v poločase biskupské synody o rodině (14.10.2014)
* Synoda o rodině 2014-2015: Základní informace
* Zdroje informací a přímé přenosy
(05.10.2014)
Prohlášení předsedy KBS k rozhodnutí prezidenta SR o referendu (06.09.2014)
Kardinál Dominik Duka: kázání na Národní pouti rodin 2014 (31.08.2014)
kardinál Raymond Burke: "Potřebujeme katolíky bez kompromisů" (21.08.2014)
Biskup Atanáš SCHNEIDER: "Nacházíme se ve čtvrté velké krizi církve" (20.07.2014)
Řezenský biskup kritizuje gender agendu a povolává laiky k ochraně počatých dětí (16.04.2014)
Evropští biskupové vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu (09.04.2014)
Přijímání pro rozvedené a znovu sezdané je nemožné (02.04.2014)
Kardinál Turkson: Lidská práva vyplývají z naší důstojnosti, hrozí jejich dezinterpretace (12.03.2014)
Kardinál Müller: učení a praxi nelze oddělovat (07.03.2014)
* Papež přijal rezignaci kardinála Meisnera
* Biskup Jiří Paďour odchází z úřadu kvůli nemoci
(04.03.2014)
Kardinál Kasper k problematice rozvedených a znovusezdaných (23.02.2014)
Brno navštíví apoštolský nuncius v ČR Mons. Giuseppe Leanza (20.02.2014)
Biskup Cikrle předsedal mši v bazilice sv. Bartoloměje (19.02.2014)
Čeští a moravští biskupové u papeže Františka (15.02.2014)
Ad limina 2014: živě z Vatikánu na TV NOE (12.02.2014)
Ad limina apostolorum (11.02.2014)
Kardinál Ján Chryzostom Korec o svobodě, výhradě svědomí a odluce církve (24.01.2014)
Kardinál Poupard: Je zbytečné mluvit o právech, nectí-li se povinnosti (23.12.2013)
Člověk je napadán novými herezemi
- rozhovor s prefektem Kongregace pro nauku víry, arcibiskupem Müllerem
(23.12.2013)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrle (22.12.2013)
Mučedníci komunismu - blahoslavený Vasil Hopko (24.11.2013)
Vatikán: Doporučení OSN jsou zavrženíhodné (09.11.2013)
Stanovisko subkomise pro bioetiku Teologické komise KBS k prodeji a výdeji přípravků hormonální antikoncepce (05.11.2013)
Slovo brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k ukončení Roku víry (30.10.2013)
Biskupové: Nastal čas odstranit diskriminaci nenarozených dětí (29.10.2013)
Protest COMECE proti záměrům EU (23.10.2013)
Čeští a slovenští biskupové se setkají ve Vranově u Brna (22.10.2013)
Předvolební boj (22.10.2013)
SLOVO OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VOLBÁM (14.10.2013)
Slavnostní bohoslužba s českými, moravskými a slovenskými biskupy (23.09.2013)
Den postu a modliteb za mír v Sýrii (04.09.2013)
Světla a stíny v Evropě. Od Ecclesia in Europa k Roku víry: 10 let nové evangelizace. (20.07.2013)
Biskup Vojtěch vyzval k podpoře iniciativy "Jeden z nás" (11.07.2013)
Kardinál Vatikánu: "Antikoncepce nemá daleko od potratu." (26.06.2013)
Scola: Evropa musí radikálně změnit myšlení, jinak hrozí zánik (22.06.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha
k sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Brně na Petrově
(25.05.2013)
Arcibiskup Graubner k Velkému varování: Důsledky jsou ďábelské (24.05.2013)
Papež vyzývá k eucharistickým modlitbám (14.05.2013)
Je boj proti ideologiím ztracený? (30.04.2013)
K osočení kardinála Duky: Šéf SNAP přiznal u soudu, že publikuje nepravdivé informace (08.03.2013)
Pastýřský list biskupů
k majetkovému narovnání
(04.03.2013)
Pastýřský list pro první neděli postní 2013 (18.02.2013)
Výzva otce biskupa Vojtěcha k postu a modlitbám
Biskupové proti legalizaci chemického potratu RU-486
(15.02.2013)
Indie – Biskupové proti znásilnění: Důstojnost každého člověka je posvátná. Problémem je vzdělání (01.02.2013)
Slovo otce biskupa Vojtěcha k Vánocům 2012 (22.12.2012)
Prohlášení litoměřického biskupa Jana Baxanta 16.12.2012 (17.12.2012)
Arcibiskup Chaput: Být svatý je to jediné, na čem záleží (06.12.2012)
Arcibiskup Müller: Tradicionalistické a pokrokářské ideologie se setkávají (30.11.2012)
Mons. Štefan Sečka k "varování"+ svědectví: Buď ostražitý! (23.11.2012)
Je třeba vytrvale upozorňovat na křesťanské hodnoty v Evropě (18.11.2012)
Aktuálně: Benedikt XVI.. a Obama, biskupové USA apelují na ochranu života (08.11.2012)
Kardinál Koch: ordinariát pro luterány je možný, požádají-li o něj (03.11.2012)
První bilance synodu (28.10.2012)
Synodní Poselství Božímu lidu (28.10.2012)
Dnešní lidé potřebují místa a události, v nichž zakusí krásu víry (18.10.2012)
Kardinál Grocholewski: Největší překážkou evangelizace je pýcha a sebeláska (10.10.2012)
Biskup Radkovský: Svatováclavské pojetí státnosti je v krizi (30.09.2012)
Slovo biskupů k beatifikaci čtrnácti mučedníků (30.09.2012)
Kardinál Carlo Maria Martini a Česko (+ další odkazy) (05.09.2012)
Kardinál Piacenza: Nejvážnějším druhem chudoby je neznalost Pravdy (27.07.2012)
Slovenská nunciatura k odvolání mons. Roberta Bezáka (14.07.2012)
Nový prefekt Kongregace pro nauku víry (04.07.2012)
Konference biskupů Slovenska vydala upozornění o posvátném prostoru (01.06.2012)
Pastýřský list k VII. světovému setkání rodin (11.05.2012)
Slovo biskupů k situaci ve společnosti (09.05.2012)
Povolání, dar Boží lásky (28.04.2012)
Slovo k dnešku (21.04.2012)
Svaté přijímání (06.04.2012)
Velikonoční přání otce Jiřího Mikuláška (04.04.2012)
Jde nakonec o věrnost (30.01.2012)
V síle pravdy a lásky (22.01.2012)
Pastýřský list pro Nový rok 2012 (02.01.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha (23.12.2011)
Biskup Cikrle vydává publikaci provázející brněnskými chrámy (30.11.2011)
Páté výročí smrti Mons. Pavla M. Hnilicu, apoštola Panny Marie (06.10.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k roku biřmování 2012 (16.09.2011)
Reakce arcibiskupa Duky k Prague Pride (12.08.2011)
Kard. Schönborn jasně a srozumitelně o církvi a víře (15.07.2011)
Vezměme vážně výzvu otce biskupa (17.04.2011)
Uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa (12.04.2011)
Pastýřský list k první neděli postní 2011 (13.03.2011)
Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha k Roku křtu 2011 (06.03.2011)
Prohlášení biskupů k situaci ve společnosti (04.02.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 02. 2022 | 582 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace