Zajímavé...

Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí

flyupmike,  CC0 Public Domain, pixabay.com „Přemilí synové, nyní chápete plán vaší nebeské Matky, Ženy oděné sluncem, která bojuje se svým šikem veliký boj proti všem silám zla, aby dosáhla vítězství v dokonalé oslavě Nejsvětější Trojice. Se mnou, maličcí, bojujete proti Draku, který se snaží postavit veškeré lidstvo proti Bohu.

Se mnou, synáčkové, bojujete proti černé bestii, zednářství, které chce přivést duše k zatracení.

Se mnou, synáčkové, bojujete proti bestii, podobné beránkovi, zednářství, které proniklo do nitra církevního života, aby zničilo Krista a jeho církev.

Aby dosáhlo tohoto cíle, chce vytvořit nový idol, to je falešného Krista a falešnou církev. Církevní zednářství dostává příkazy a moc od různých zednářských lóží a pracuje, aby tajně přivedlo všechny k tomu, aby se stali členy těchto tajných sekt.

Tak popichuje ctižádostivé vyhlídkou na snadnou kariéru; hladové peněz zahrnuje majetkem; svým členům pomáhá, aby byli první a zaujímali nejdůležitější místa, zatímco vytlačuje na okraj podle, ale tvrdě všechny ty, kdo se odmítají podílet na jeho plánu.

Vskutku bestie podobná beránkovi vykonává veškerou moc první bestie v její přítomnosti na zemi a její obyvatele nutí se klanět první bestii.

Ba církevní zednářství dochází až k tomu, že staví sochu ke cti bestie a nutí všechny této soše se klanět.

Avšak podle prvního přikázání svatého Zákona Páně se máme klanět jedině BOHU a jemu jedinému vzdávat všechnu úctu.
Tak se BŮH nahrazuje mocným, silným, panovačným IDOLEM.

Idolem tak mocným, že je schopen poslat na smrt všechny ty, kdo se neklanějí soše bestie. Idolem tak mocným a panovačným, že zařídí, aby všichni malí a velcí, bohatí a chudí, svobodní i otroci dostali na pravou ruku nebo na čelo cejch a aby nikdo nemohl kupovat nebo prodávat, nemá-li takový cejch, to je jméno bestie nebo číslici jejího jména.

Tato velká modla, postavená proto, aby se jí všichni klaněli a jí sloužili, jak už jsem vám zjevila v předešlém poselství, je falešný Kristus a falešná církev.

Jaké však má jméno?

V 13. kapitole Apokalypsy je psáno: Tady je potřebí moudrosti! Kdo má bystrý rozum, spočítej dohromady číslo té šelmy. Je to číslo jednoho člověka: jeho číslo je 666. Rozumem osvíceným světlem Boží moudrosti se podaří rozluštit z čísla 666 jméno člověka a toto jméno ukázané tím číslem je jméno Antikrista.

Lucifer, starý had, ďábel nebo satan, Rudý drak, se stává v těchto posledních časech Antikristem.

Už apoštol Jan tvrdil, že každý, kdo popírá, že Ježíš Kristus je Bůh, je Antikrist.

Socha nebo modla postavená ke cti bestie, aby se jí klaněli všichni lidé, je Antikrist. Počítejte nyní jeho číslo 666, abyste pochopili, jak označuje jméno jednoho člověka.

Číslo 333 označuje Božství.
Lucifer se staví do vzpoury proti Bohu z pýchy, protože chce stát výše než Bůh.
333 je číslo, které označuje tajemství Boha. Ten, kdo se chce postavit výše než Bůh, nese znamení 666. Toto číslo ukazuje tedy jméno Lucifera, satana, to je toho, kdo se staví proti Bohu, Antikrista.

333 uvedené jedenkrát, to je za prvé, vyjadřuje tajemství jednoty Boží.
333 uvedené dvakrát, to je za druhé, ukazuje dvě přirozenosti, božskou a lidskou, spojené v božské osobě Ježíše Krista.
333 uvedené třikrát, to je za třetí, označuje tajemství tří Božských osob, vyjadřuje tajemství Nejsvětější Trojice.

Tak číslo 333, vyjádřené jednou, dvakrát a třikrát, vyjadřuje hlavní tajemství katolické víry, která jsou:
1. jedinost a trojjedinost Boha;
2. vtělení, utrpení, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Je-li 333 číslem ukazujícím Božství, ten, kdo se chce postavit nad samotného Boha, je označen číslem 666.

666 ukázané jedenkrát, to je za prvé, udává rok 666, šest set šedesát šest.
V tomto historickém období se Antikrist zjevuje skrze islám, popírající přímo tajemství Božské Trojice a Božství našeho Pána Ježíše Krista.

Islám svou vojenskou silou řádí všude a ničí všechny staré křesťanské komunity, vpadá do Evropy a jen mým mateřským mimořádným zásahem, mocně vyprošovaným Svatým otcem, se mu nepodaří zničit úplně křesťanství.

666 ukázané dvakrát, to je za druhé, udává rok 1332, tisíc tři sta třicet dva. V tomto historickém období se Antikrist projevuje radikálním útokem na víru ve Slovo Boží.
Skrze filosofy začínající přikládat výjimečnou cenu vědě, a pak rozumu, se postupně směřuje k stanovení jediného kritéria pravdy, a tím je pouhý lidský rozum. Rodí se velké filosofické bludy, pokračující přes staletí až do vašich dnů.

Přehnaná důležitost přikládaná rozumu jako jedinému, výlučnému kritériu pravdy vede nutně k zničení víry ve Slovo Boží.
Vskutku, protestantskou reformou se zavrhuje Tradice, ústní podání jako pramen Božího Zjevení a uznává se pouze Písmo svaté.

Avšak i to musí být vykládáno jen rozumem a tvrdošíjně se odmítá autentické Magisterium hierarchické církve, kterou Kristus pověřil chránit poklad víry.

Každý má volnost číst a chápat Písmo svaté podle svého osobního výkladu. Tímto způsobem se ničí víra ve Slovo Boží.

Dílem Antikristovým je v tomto historickém údobí rozdělení církve a následné vytváření nových a četných křesťanských vyznání, která jsou ponenáhlu přiváděna ke stále rozsáhlejší ztrátě víry ve Slovo Boží.

666 ukázané třikrát, to je za třetí, udává rok 1998, tisíc devět set devadesát osm.

V tomto historickém období se podaří zednářství za pomoci zednářství církevního uskutečnit svůj velký záměr: vytvořit modlu a postavit ji na místo Krista a jeho církve. Falešného Krista a falešnou církev. Socha, postavená na počest první bestie, aby se jí klaněli všichni obyvatelé země, a která označí svým cejchem všechny, kdo budou chtít kupovat nebo prodávat, je socha Antikrista.

Tak jste došli na vrchol očisty, velikého trápení a apostaze, odpadu.

Odpad bude všeobecný, neboť téměř všichni půjdou za falešným Kristem a falešnou církví. Tehdy se otevře brána a objeví se člověk nebo samotná osoba Antikrista!

Hle, milovaní synové, proč jsem vás chtěla poučit o stránkách Apokalypsy vztahujících se k době, v níž žijete.

Abyste byli se mnou připraveni na nejbolestnější rozhodný úsek velikého zápasu probíhajícího mezi vaší Nebeskou Matkou a všemi silami zla, puštěnými ze řetězu.

Odvahu! Buďte silné, moje malé děti! Vám v těchto těžkých letech náleží úkol zůstat věrnými Kristu a jeho církvi a snášet nepřátelství, zápasy a pronásledování. Jste však drahocennou částí malého stáda, které má za úkol bojovat a nakonec přemoci mocnou sílu Antikrista.


*****

Text Modré knihy ve wordu

najdete na stránce
http://www.mkh.sk/

text je tady.(sk)

Růženec - mocná zbraň

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota (25.11.2020)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 01. 2018 | 4280 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MKH
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace