Zajímavé...

Umučení Pána Ježíše podle Lukáše (Květná neděle cykl. C)

geralt, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com Evangelijní text Květné neděle nabízí popis Pánova umučení, jak ho zachytil evangelista Lukáš (Lk 22, 14 - 23, 56).
Příběh o Ježíšově umučení je největším literárním blokem ve všech evangeliích. Nejdříve existovala ústní a potom i písemná podoba popisu Ježíšova umučení, kterou jako první zpracoval Marek kolem roku 70 po Kr.

Markovo evangelium sloužilo jako základní materiál pro ostatní evangelisty, kteří k němu přidali ještě další témata. Každý evangelista obohacuje vyprávění o Ježíšově utrpení o vlastní charakteristiky podle způsobu jejich vyjadřování, stylu a především poselství, které každý z nich chtěl předat svým adresátům.

Nevinný spravedlivý

Pro Lukáše je od 9,51 v centru pozornosti Ježíšova cesta do Jeruzaléma. Jeho smrt evangelista předpovídá až 5krát (9,22; 13,33; 17,25; 22,37; 24,7 a 26). Zatímco Marek a Matouš uvádějí až dramatickým způsobem poslední chvíle Ježíšova života, Lukáš zvolil klidnější styl. V Getsemanech Ježíš nepadá tváří na zem, ale kleká si. Ježíš učedníkům nic nevyčítá a ještě předtím při Poslední večeři je chválí, že vytrvali při něm v jeho zkouškách (Lk 22,28). Když spí, když se Ježíš v Getsemanech modlí, tak spí zármutkem. Ježíšova modlitba nezůstane nevyslyšená. Bůh ho nenechá bez útěchy, ale zjeví se mu anděl, který ho posiluje. (Lk 22,43). Lukáš vyzdvihuje Ježíšovu bezmeznou důvěru v Otce, což je silným odkazem pro chování Ježíšových učedníků.

Lukáš zachytil tři Pilátovy výroky o Ježíšově nevině. Na kříži Kristus neumírá s výkřikem, ale modlí se. Autor třetího evangelista nemluví o útěku učedníků při Ježíšově zajetí, ani o posmívaní při jeho bičování, ani když je na kříži. Na křížové cestě ho doprovázejí zbožné ženy. Jeden z lotrů na kříži se kaje a napomíná druhého lotra. Lid, kteří vidí smrt Božího Syna, "se bije do prsou", což je znakem pokání.

Zatímco Marek ukazuje radikalitu utrpení a Matouš ukazuje naplnění Pánova trpícího služebníka podle Starého zákona, Lukáš vidí Ježíšovu smrt jako mučednictví spravedlivého, který umírá plný odevzdanosti do Boží vůle s modlitbou na rtech.

V Lukášově vyprávění o Ježíšově umučení se prokazuje Ježíšovo odpuštění těm, kteří ho ukřižovali, čímž navazuje na celkový charakter svého evangelia. Jako mnohokrát během svého veřejného působení, i nyní Ježíš vystupuje laskavě. Nevinný Ježíš umírá prosíc Otce o odpuštění pro své odpůrce.

Slova z kříže

Samotnému tématu Ježíšova ukřižování a smrti věnují všechny evangelia zvláštní pozornost. Ježíšova smrt je vrcholným okamžikem jeho poslání, naplnění Boží záchrany člověka a Otcovy vůle. Není proto překvapující, že evangelisté uvádějí odlišná slova, která vypověděl na kříži. Výběr Ježíšových slov odráží teologické chápání Kristovy oběti. Evangelista Lukáš zachytil tři věty, které ostatní evangelisté neuvádějí. Jde vlastně o tři modlitby, tři prosby, které z kříže pronáší Boží Syn.

"Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co dělají" (Lk 23,34)

Ježíš byl ukřižován na místě, které svým tvarem připomínalo lebku. Ježíš pravděpodobně nesl na Golgotu pouze příčné rameno a svislé břevno již bylo zaražené do země. Ježíše vytáhli na toto svislé břevno a ukřižovali. Ježíš ještě na kříži plní to, co bylo obsahem jeho života - láska k lidem, ke všem - i k nepřátelům. Lukášovo evangelium zvýrazňuje, že Ježíš odpouští, že je Spasitelem hříšníků a všech se ujímá.

"Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji" (Lk 23,43)

Když Ježíš visel na kříži, Ježíšovo utrpení bylo znásobeno výsměchem. Je třeba hovořit nejen o fyzickém utrpení, které jistě bylo mimořádně kruté, ale i o psychickém utrpení (Jidášova zrada, Petrovo zapření, neschopnost učedníků bdít, rozptýlení se učedníků, upřednostnění Barabáše, výsměch apod.). Lukáš na rozdíl od Marka a Matouše uvádí, že Ježíšovi se posmíval pouze jeden ze zločinců. Po vyznání Ježíšovy neviny i svých vlastních hříchů se druhý zločinec obrací s vírou na Ježíše. Tato silná víra je ihned odměněna. Lukášovo evangelium je evangeliem milosrdenství. Tento text je krásnou ukázkou toho, jak Ježíš reagoval na všechny urážky a rouhání. Odpouští všem a těm, kteří v něho věří a litují svých hříchů, slibuje věčný život. Tato Ježíšova slova ukazují, že Bůh do poslední chvíle lidského života hledá se svým milosrdenstvím každou ztracenou ovečku.

"Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha" (Lk 23,46)

Toto je poslední z výroků Ježíše na kříži, které zachytil Lukáš. První byl modlitbou za ty, kteří ho přibíjeli na kříž, druhý za zločince na kříži a třetím se obrací na Otce. V Ježíšově smrti vidíme rozpracovanou teologii kříže. Kristus je Spasitel hříšníků, který upírá naši pozornost na konečný cíl, kterým je Bůh, Otec. Z kříže zbožně předává svou duši - svůj život - Bohu.

Vzkaz pro čtenáře

V Lukášově pašijovém příběhu je několik odkazů pro duchovní život čtenáře. Jde tedy o Lukášův pedagogický záměr. Nenabízí totiž pouze popis toho, co se stalo s Ježíšem a jaký měl průběh soudní proces, ale nabízí teologický význam Ježíšovy smrti a zmrtvýchstíní. Uvedu několik příkladů. V Getsemanech Ježíš vyzývá učedníky: "Modlete se, abyste nepřišli do pokušení!" (Lk 22,40). Uvádí obsah Ježíšovy modltiby jako vzor modlitby každého Kristova učedníka ve chvílích zkoušky: "Otče, chceš-li, odejmi ode mne tento kalich. Ale ne má, ale tvá vůle ať se stane!" (Lk 22,42) Na křížové cestě Ježíšova napomenutí jeruzalémským ženám můžeme vnímat jako jeho slova i do našich životů: "Neplačte nade mnou, ale samy nad sebou a nad svými dětmi." (Lk 23, 28)

Nejvznešenější model chování si však Lukáš nechal až na samotný okamžik ukřižování. Kristus z kříže se modlí za své nepřátele, odpouští jim a modlí se za kajícího lotra. Plný synovské důvěry poslední slova patří jeho Otci, kterému předává svůj život.

V pašijovém příběhu Ježíše Krista je vrcholným způsobem popsán a předán vzor života křesťana - hluboké společenství s Otcem, prvenství plnění Boží vůle, modlitba, odpuštění, bytí pro druhé.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 12. 4. 2019 naleznete zde

volné dílo, en.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
P. František Trstenský: Boží muž, který vyrušuje naše pohodlí (2.neděle adventní, cykl. A) (03.12.2022)
Místo pro Boha (1. neděle adventní, cykl. A) (26.11.2022)
Nanebevzatá - první plně vykoupená Kristovou milostí (15.08.2022)
P. František Trstenský: Být srozumitelný autentičností víry (05.07.2022)
P. František Trstenský: Pán nás nezachraňuje před bouřkou, ale v bouřce! (19.06.2021)
P. František Trstenský: Vystřízlivět z představy plných kostelů a pokorně začít znovu (12.06.2021)
P. František Trstenský: Patřit do Ježíšovy rodiny (05.06.2021)
P. František Trstenský: Žít ve společenství Trojice (29.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není systém, ale společenství (28.05.2021)
P. František Trstenský: Nezbytný konflikt Ježíšových následovníků se světem (15.05.2021)
P. František Trstenský: Zůstat uprostřed tohoto světa Božími přáteli (08.05.2021)
P. František Trstenský: Církev není společenstvím dokonalých, ale smířených (01.05.2021)
P. František Trstenský: Nakonec zůstane pouze láska Pastýře (24.04.2021)
P. František Trstenský: Jenom srdce, ve kterém vládne pokoj, může rozumět (19.04.2021)
P. František Trstenský: Kristus jako řešení otázky smyslu života (10.04.2021)
P. František Trstenský: Kráčet dobou jako Ježíšův učedník (10.04.2021)
P. František Trstenský: Spása člověka v bezmocnosti Boha (Květná neděle) (27.03.2021)
P. František Trstenský: Kříž je intronizací lásky (20.03.2021)
P. František Trstenský: Zkuste si představit, že jste Nikodémem (12.03.2021)
P. František Trstenský: Sjednotit se s novým Chrámem (06.03.2021)
P. František Trstenský: Zastavit se u pramene dobra, pokoje a radosti (27.02.2021)
P. František Trstenský: Postní doba je pozváním začít znovu (20.02.2021)
P. František Trstenský: Uzdravení z vyloučení pro společenství (13.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš potřebuje modlitbu. A my? (06.02.2021)
P. František Trstenský: Ježíš nabízí nové učení s mocí (30.01.2021)
P. František Trstenský: V dnešní digitální době spustit sítě evangelia (23.01.2021)
P. František Trstenský: Radost z nalezení Krista (16.01.2021)
P. František Trstenský: Naučit se uprostřed hluku poslouchat Boží hlas (10.01.2021)
P. František Trstenský: Opustit pohodlí a jistoty a jít hledat Boha (Slavnost Zjevení Páně) (08.01.2021)
P. František Trstenský: Mudrci - upřímní hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (06.01.2021)
P. František Trstenský: Pravé Světlo přišlo na svět (02.01.2021)
P. František Trstenský: Dát událostem správnou důležitost a pořadí (01.01.2021)
P. František Trstenský: Rodina je jádro společnosti i znamení odporu (26.12.2020)
P. František Trstenský: Tehdy i dnes (24.12.2020)
P. František Trstenský: Raduj se, Maria, raduj se celé lidstvo! (4. nedele adventní, cykl. B) (18.12.2020)
P. František Trstenský: Bůh je vždy na cestě k člověku (3. nedele adventní, cykl. B) (14.12.2020)
P. František Trstenský: Ave nová evA (Slavnosti Neposkvrněného Početí) (07.12.2020)
P. František Trstenský: Objevme radost evangelia (2. neděle adventní, cykl. B) (04.12.2020)
P. František Trstenský: Připravme se na Pánův třetí příchod (1. neděle adventní, cykl. B) (28.11.2020)
P. František Trstenský: Když přijde chvíle Pravdy (21.11.2020)
P. František Trstenský: Křesťan není "údržbář", ale aktivní učedník (14.11.2020)
P. František Trstenský: Nežít svou víru pro jednu hvězdnou chvíli (07.11.2020)
P. František Trstenský: Blahoslavenství - Ježíšova cesta štěstí (31.10.2020)
P. František Trstenský: Láska k Bohu a k bližnímu jsou navzájem neoddělitelné (24.10.2020)
P. František Trstenský: Křesťan je povolán být užitečný, ne destrukční (17.10.2020)
P. František Trstenský: Kde vzít svatební oděv? A proč ho vůbec potřebuji? (10.10.2020)
P. František Trstenský: Bez Krista se dům našeho života zhroutí (03.10.2020)
P. František Trstenský: Stále máme možnost vrátit se k Bohu (26.09.2020)
P. František Trstenský: Nemějme zlé oko, ale Boží dobrotu (19.09.2020)
P. František Trstenský: Když nás chytne touha chytit druhého pod krk (12.09.2020)
P. František Trstenský: Neslídit, ale s láskou hledat (07.09.2020)
P. František Trstenský: Nebýt jako satan (29.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíšovo božství je rozhodujícím kritériem (24.08.2020)
P. František Trstenský: Ženo, velká je tvoje víra! (17.08.2020)
P. František Trstenský: Maria je nová Archa (15.08.2020)
P. František Trstenský: Ježíš není přízrak, ale Boží Syn (08.08.2020)
P. Ján Krupa: 6. srpen - svátek / Čemu posloužilo Pánovo proměnění? (06.08.2020)
P. František Trstenský: Nabídněme to, co máme a dokážeme (01.08.2020)
P. František Trstenský: Kristovo evangelium je vzácnou perlou. Nebo ne? (25.07.2020)
P. František Trstenský: Nepodlehněme čistkám (18.07.2020)
P. František Trstenský: Čtyři typy našeho přístupu k Pánovu slovu (12.07.2020)
P. František Trstenský: Radostný příchod Pánovy Archy (02.07.2020)
P. František Trstenský: Bůh zjevuje Petrovi tajemství Syna (29.06.2020)
P. František Trstenský: Nést svůj kříž s Kristem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Jan Křtitel - Boží muž s prorockým duchem (27.06.2020)
P. František Trstenský: Vyznávat Krista před tímto světem (20.06.2020)
P. František Trstenský: Tichý Král s otevřeným srdcem (18.06.2020)
P. František Trstenský: Když žeň je veliká (13.06.2020)
P. František Trstenský: Hle, tajemství víry! (12.06.2020)
P. František Trstenský: Nejsvětější Trojice, jeden Bůh (06.06.2020)
P. František Trstenský: Kristus, kněz navěky (04.06.2020)
P. František Trstenský: Duch Svatý - Boží Dech života (30.05.2020)
P. František Trstenský: Nehašteřme se, ale budujme jednotu (25.05.2020)
P. František Trstenský: Pán vystoupil do nebe - doba přípravy skončila (25.05.2020)
P. František Trstenský: Když se samotný Bůh modlí za nás (23.05.2020)
P. František Trstenský: Očekáváme jiného Přímluvce (16.05.2020)
P. František Trstenský: Víra se nerodí v laboratorních podmínkách (09.05.2020)
P. František Trstenský: Vonět po ovcích (01.05.2020)
P. František Trstenský: A o čem se bavíme my? (24.04.2020)
P. František Trstenský: Staň se dvojčetem apoštola Tomáše (18.04.2020)
P. František Trstenský: Velikonoční nedělí vstupujeme do týdne bílých šatů (11.04.2020)
"Otče, nadešla hodina: Oslav svého Syna!" (09.04.2020)
P. František Trstenský: S jakými osobami před 2000 lety bychom se ocitli my? (04.04.2020)
P. František Trstenský: Zkusme se na život dívat z Boží perspektivy (28.03.2020)
Oslavme neděli sourozeneckých vztahů (28.03.2020)
P. František Trstenský: Děkujme, že nám bylo umožněno narodit se (Slavnost Zvěstování Páně) (25.03.2020)
Kdo zhřešil? (21.03.2020)
Zvu k domácí bohoslužbě obnovení křestních slibů (21.03.2020)
Na místě, kde Ježíš mluvil se Samaritánkou (16.03.2020)
O 5 minut dříve než obvykle (07.03.2020)
Když se ďábel pasuje za odborníka na teologii (29.02.2020)
Láska překonává přesně ohraničenou povinnost (22.02.2020)
Minimalismus a povrchnost ve víře (15.02.2020)
Křesťan se nemá předvádět, ale svítit (08.02.2020)
Být světlem naděje, i když se svět posmívá (01.02.2020)
Odkřesťanšťování je výzvou (3. neděle v mezidobí, cykl. A) (25.01.2020)
Abychom vydávali svědectví (2. neděle v mezidobí, cykl. A) (19.01.2020)
Splnit všechno, co je spravedlivé (Křtu Páně, cykl. A) (10.01.2020)
P. František Trstenský: Úžas ze setkání s Bohem (Slavnost Zjevení Páně, Tří Králů, cykl. A) (06.01.2020)
Porozumět Božímu jednání (slavnost Panny Marie Bohorodičky, cykl. A) (30.12.2019)
Bůh vždy překvapí (svátek Svaté rodiny, cykl. A) (27.12.2019)
Stávat se menším kvůli nebeskému království (3. neděle adventní, cykl.A) (13.12.2019)
Kristus, Král na kříži (34. neděle v mezidobí, cykl. C - Slavnost Krista Kále) (24.11.2019)
Číst znamení doby (33. neděle v mezidobí) (16.11.2019)
Věčný život je zásadní téma našeho života (32. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.11.2019)
Touha vidět Krista překonává překážky (31. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.11.2019)
Vstupní brána k svatosti - výklad blahoslavenství (Slavnost všech svatých) (01.11.2019)
Elitářství před Bohem (30. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (27.10.2019)
S odvahou a důvěrou k Otci (29. neděle v mezidobí, cykl. C) + otázky k zamyšlení (19.10.2019)
Neplatí pravidlo většiny, ale pravidlo Boží vůle (28. neděle v mezidobí, cykl. C) (12.10.2019)
Nejsme pány, ale služebníky (27. neděle v mezidobí, cykl. C) (05.10.2019)
Bůh je všímavý. A co ty? (26. neděle v mezidobí, cykl. C) (27.09.2019)
Ne lidská prozíravost, ale Boží shovívavost je záchranou (25. neděle v mezidibí, cykl. C) (21.09.2019)
Ježíšův kříž je vrcholný projev Boží lásky (svátek, 14. září) (15.09.2019)
Matka všech Ježíšových učedníků (Slavnost patronky Slovenska) (15.09.2019)
Co jsi ochoten obětovat pro Krista? (23. neděle v mezidobí, cykl. C) (07.09.2019)
Poslední místo neznamená bezvýznamné (22. neděle v mezidobí, cykl. C) (31.08.2019)
Spása není vstupenka pro VIP (21. neděle v mezidobí, cykl. C) (23.08.2019)
Oheň rozdělení (20. neděle v mezidobí, cykl. C) (17.08.2019)
Dobře naložit s Boží důvěrou (19. neděle v mezidobí, cykl. C) (09.08.2019)
Jestli chceš Boha rozesmát .. (18. neděle v mezidobí, cykl. C) (04.08.2019)
Pane, nauč nás modlit se! (17. neděle v mezidobí, cykl. C) (26.07.2019)
U nohou Boha (16. neděle v mezidobí, cykl. C) (20.07.2019)
Kdo není můj bližní? (15. neděle v mezidobí, cykl. C) (14.07.2019)
Mít jméno zapsané v nebi (14. neděle v mezidobí, cykl. C) (06.07.2019)
Povolání jít za Kristem není pro každého (13. neděle v mezidobí, cykl. C) (30.06.2019)
Boží srdce tluče pro nás (28.06.2019)
Kdo je Ježíš Kristus pro mě? (23.06.2019)
Kristus je Boží chléb z nebe (22.06.2019)
Oslava trojjediného Boha (Slavnost Nejsvětější Trojice, cykl. C) (15.06.2019)
Duch Svatý - Boží Dech života (Slavnosti Seslání Ducha Svatého, cykl. C) (06.06.2019)
Pokračujme v tomto světě v Ježíšově díle (7. neděle velikonoční, cykl. C) (01.06.2019)
Pán vystupuje do nebe (cykl. C) (29.05.2019)
Boží Advokát (6. neděle velikonoční, cykl. C) (24.05.2019)
Vraťme se do Večeřadla (5. neděle velikonoční, cykl. C) (18.05.2019)
Neděle všech nedělí (cykl. C) (21.04.2019)
Velikonoční vigilie - Vstal z mrtvých! (cykl. C) (21.04.2019)
Zůstaly pouze dva - Ježíš a žena (5. neděle postní, cykl. C) (06.04.2019)
Tento tvůj bratr! (4. neděle postní, cykl. C) (30.03.2019)
Dokud máme čas (3. neděle postní, cykl. C) (22.03.2019)
Pozvání i k naší proměně (2. neděle postní, cykl. C) (16.03.2019)
Strategie zlého ducha se nemění (1. neděle postní, cykl. C) (09.03.2019)
I člověka lze poznat po ovoci (8. neděle v mezidobí, cykl. C) (02.03.2019)
Být syny a dcerami Nejvyššího, ne dětmi své doby (7. neděle v mezidobí, cykl. C) (22.02.2019)
Blahoslavenství a běda (6. neděle v mezidobí, cykl. C) (16.02.2019)
Neodolatelný Bůh a jeho neodolatelné slovo (5. neděle v mezidobí, cykl. C) (10.02.2019)
Poselství, které narušuje naši komfortní zónu (4. neděle v mezidobí, cykl. C) (03.02.2019)
Programové prohlášení Mesiáše v Nazaretě (3. neděle v mezidobí, cykl. C) (25.01.2019)
Množství vína je symbol lásky a štědrosti Boha (2. neděle v mezidobí, cykl. C) (19.01.2019)
Obnovme své křestní závazky (Neděle Křtu Páně, cykl. C) (12.01.2019)
P. František Trstenský: Upřímní a vytrvalí hledači Boha (Slavnost Zjevení Páně) (05.01.2019)
Aby nám neztěžkla srdce (1. neděle adventní, cykl. C) (01.12.2018)
Duch Svatý - Parakletos a Duch pravdy (Slavnost Seslání Ducha Svatéhoc cykl. B) (18.05.2018)
Obnovme svoje křestní závazky (Svátek Křtu Páně, cykl. B) (06.01.2018)
Jedna část lana nestačí (30. neděle v mezidobí, cykl. A) (27.10.2017)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 13. 04. 2019 | 3653 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace