Zajímavé...

Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com Krátké denní úvahy k modlitbě ke svatému Josefovi na každý den v týdnu. Můžete se je modlit během jednoho týdne nebo i po celý březen, což je „měsíc sv. Josefa“.

Úvodní modlitba


Svatý Josefe, vzývám Tě a prosím jako svého nebeského patrona a vzor ctnostného života. Spolu s Tebou chci začít a prožít celý tento týden (měsíc) a denně rozjímat o významných věcech, které ve Tvém životě Bůh vykonal. Na Tvou přímluvu si vyprošuji sílu poznávat a plnit Jeho vůli, růst v důvěře v Něj a ochranu mého srdce před každou poskvrnou hříchu.

Požehnej tento můj úmysl a ochraňuj mě tak, jak jsi chránil malého Ježíše, provázej mě tak, jak jsi doprovázel Marii, a vypros mi všechno, co mi pomůže být lepším křesťanem a přivede k Bohu.

Svatý Josefe, pros za mne všemohoucího Pána, abych byl/a hodný/á žít po celou věčnost ve společenství Ježíše, Marie, Tebe i všech svatých, kteří se už na zemi naučili žít v Boží přítomnosti.

Amen.Modlitba v neděli


„Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě; proto se rozhodl propustit ji potají." (Mt 1,19)

Svatý Josefe, obdivuji Tvou lásku k Marii, a také to, jak jsi ji chránil a zastával se jí i tehdy, když jsi nerozuměl tomu, co se děje v jejím životě.

Prosím Tě, vypros mi dar pravé moudrosti a pokory, ale i tichosti a porozumění, abych nikdy neodsuzoval/a ty, jejichž jednání nerozumím, ale abych na ně hleděl/a jako na své bratry a sestry, kteří také hledají Pánovu vůli a zápasí se svými hříchy. I když se jim ne vždy daří, tak touží zvítězit nad svými slabostmi.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v pondělí


„Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu..." (Mt 1,20)

Svatý Josefe, hledím na Tebe jako na člověka, který přemýšlí nad tím, co se v jeho životě děje, který ví, že všechno má svůj smysl, a který je otevřen poznání Božích tajemství.

Prosím Tě, dej mi srdce vnímavé a otevřené pro všechno, co i mně Pán denně zjevuje prostřednictvím andělů i lidí, čím ke mně promlouvá v jednotlivých životních situacích, čemu mě učí - i když ne vždy vyslyší všechny mé modlitby tak, jak mu je předkládám - a čím se ke mně promlouvá, aby mě posílil na cestě spásy.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v úterý


„Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl Hospodinův, a přijal svou manželku k sobě." (Mt 1,24)

Svatý Josefe, úžasný ve své naprosté poslušnosti Bohu, když bez váhání děláš to, co je Ti přikázáno. Neváháš a nediskutuješ, protože víš, že to, co od Tebe žádá Hospodin, je správné pro Marii i pro Dítě.

Prosím Tě, přimlouvej se za mě u Pána, aby i mně daroval poslušnost, aby mě vedl v pokoře a bezpodmínečné důvěře. Ať hledám Jeho vůli, poslouchám Jeho slovo, ať dokážu udělat vše, co ode mě očekává, abych plnil/a Jeho svatou vůli.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, flickr.com
Modlitba ve středu


„Ale nežili spolu, dokud neporodila syna; a dal mu jméno Ježíš.“ (Mt 1,25)

Svatý Josefe, nejen obdivuhodně naplňuješ Pánovu vůli, ale také plníš své povinnosti vůči Dítěti. Jako Ježíšův pozemský otec mu máš dát jméno. Tím překonáš patriarchy a proroky, protože jen Ty smíš vzít Spasitele do svých rukou a jako první ho oslovit tak, jak to budeme dělat podle Tvého vzoru a příkladu.

Prosím Tě, přiveď mě k poznání Toho, kterého považovali za Tvého Syna, abych ho i já uměl/a oslovit jeho svatým jménem, abych bytostně uvěřil/a, že On je Bůh, spása. A že při Jeho jménu poklekne každé koleno, že On je náš jediný Pán a Bůh. Dej, abych podle této víry měnil/a svůj život.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba ve čtvrtek


„On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta.“ (Mt 2,14)

Svatý Josefe, s údivem rozjímám nad těmito slovy evangelia, které mluví o Tvé velké odvaze. Za noci a narychlo opustit domov a vybrat se na cestu do ciziny, abys chránil Marii i Ježíše. Nemyslíš na nástrahy cesty, ani na to, zda v cizině naleznete přijetí, protože bezvýhradně důvěřuješ Bohu.

Prosím Tě, provázej i mě na cestě do věčného domova v nebi, abych s Tvou pomocí překonal/a všechny nástrahy, které mě budou chtít odradit a zastrašit, abych nikdy nezapomněl/a, jaký je cíl mé životní cesty. Ať vždy věřím, že pokud budu důvěřovat Bohu, pošle mi své anděly, kteří mě ochrání tak, jak chránili Tebe.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v pátek


„Ale když Herodes umřel, hle, anděl Hospodinův se ukázal ve snu Josefovi v Egyptě a řekl: Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“ (Mt 2,19-20)

Svatý Josefe, jaká musela být Tvá trpělivost, když jsi dokázal žít dlouhý čas v cizině a pokorně čekat na znamení anděla, který oznámil, že se můžeš vrátit! Věděl jsi, že přijde ten správný čas, ale i to, že je potřeba na něj trpělivě čekat.

Prosím Tě, posiluj mě v každém čekání mého života, abych i já pokorně doufal/a, že přijde ten správný čas, který nelze urychlit. Na mnohé v životě musím trpělivě dozrát, abych pochopil/a i to, co je mému poznání nyní skryto.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Modlitba v sobotu


„…a usadil se v městě zvaném Nazaret – aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.“(Mt 2,23)

Svatý Josefe, velebím Pána, že ses stal manželem přesvaté Marie, žes přijal svaté Dítě Ježíše a dal mu jméno, žes ho chránil, když mu chtěli sáhnout na život, žes postavil dům, ve kterém přebýval sám Boží Syn, a staral ses o něj s největší láskou.

Prosím Tě, veď mě každý den mého života, abych i já připravil/a Hospodinův dům ve svém srdci, abych i já celý život sloužil/a Ježíši. Vždyť jen tak dosáhnu tady na zemi pravého štěstí a v nebi věčné blaženosti.

Amen.

Oroduj za mne, svatý Josefe!Závěrečná modlitba


Drahý světče, svatý Josefe, pro čest, kterou Ti udělil Věčný Otec, když Tě povýšil, abys ho zastupoval na zemi a pro jeho Syna Ježíše byl pěstounem, vypros mi od Boha milost, po které toužím.

Pro lásku, kterou měl vůči Tobě Ježíš, když Tě uznával za svého něžného otce a s úctou Tě poslouchal jako zdvořilý syn, moc Tě prosím, drahý světče, vypros mi od Boha milost, o kterou tě prosím.

Pro mimořádnou milost, kterou jsi dostal od Ducha, když Ti dal za manželku svou vlastní Nevěstu a naši drahou Matku, vypros mi od Boha milost, po které velmi toužím.

Pro čistou lásku, kterou jsi miloval Ježíše jako svého Syna a Boha a Pannu Marii jako svou milovanou manželku, vypros mi u Nejvyššího, aby mi udělil milost, o kterou Tě úpěnlivě prosím.

Pro velké potěšení, které jsi cítil v srdci, když jsi mluvil s Ježíšem a Marií a sloužil jim, ať mi milosrdný Bůh udělí milost, po které tak toužím.

Pro naplněný život, jenž jsi završil v náručí Ježíše a Marie, získej mi svou mocnou přímluvou u Boha milosti, o které prosím.

Pro úctu, kterou k Tobě chová celý nebeský dvůr jako k pěstounovi Ježíše a ženichovi Panny Marie, vyslyš, svatý Josefe, moje prosby, o které Tě vroucně žádám se živou vírou a získej mi milosti, po kterých toužím.

Amen.Převzato z Svätý Jozef.

Článek ze 13. 2. 2019 naleznete zde.Sv. Josef, patron církve, CC BY-NC-ND 2.0, flickr.com

Sdílet

Související články:
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (27.02.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (17.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (21.12.2019)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 02. 03. 2019 | 4719 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace