Zajímavé...

Ty jsi můj milovaný Syn!

Ježíš křtěný v Jordánu, volné dílo, cs.wikipedia Křesťanský východ si dnes připomíná Ježíšův Křest. Přečtěte si úvaze předního německého teologa.

Všechny čtyři evangelia podávají zprávu o Ježíšově křtu. Jan káže u Jordánu obrácení a pokání. Ježíš o tom zjevně slyší a přichází k němu, aby se dal pokřtít. Ježíšův křest, který je i jeho prvním veřejným vystoupením, je doprovázen událostmi, které ho charakterizují jako "Božího Syna" a zjevují do té doby skrytého Boha jako jednoho Boha ve třech osobách. (Mt 3,13-17; Mk 1,2-6; Lk 3,3-6,7-10; Jan 1,19,23)

Tropar svátku opěvuje toto zjevení - zjevení se - Boha následovně: "Při tvém křtu v Jordánu, zjevila se, Pane, poklonyhodná Trojice. Otcův hlas ti vydal svědectví. Nazval tě svým milovaným synem. I Svatý Duch v podobě holubice potvrdil pravdivost těchto slov. Svým zjevením jsi osvítil celý svět. Kriste Bože, slávě tobě."

Svátek Zjevení Páně - Zjevení Páně - Církev slaví 6. ledna. Zatímco křesťanský Západ v tento den věnuje pozornost klanění tří mudrců Božímu dítěti, křesťanský Východ si připomíná Ježíšův křest. Křest ukazuje, že Bůh opět přijímá lidi, kteří jsou ochotni se obrátit, za své děti. Skrze Ježíše jim umožňuje přístup do ztraceného ráje.

Ikona ukazuje pouštní kraj. Strmé skály tvoří rokli, přes kterou teče Jordán. Roklina dělí ikonu na dvě poloviny. Připomíná hlubokou propast mezi Bohem a lidmi, kterou způsobil pád do hříchu. Tato propast je pro lidi nepřekonatelná. Kromě toho přes ni protéká Jordán a tím ji dělá ještě nepřekonatelnější.

Podle starozákonních židů poušť a voda patří mezi síly přinášející smrt a proto spadají do oblasti vlády zla, kterou lidé nedokáží překonat. Spolu s říší smrti, kterou připomíná jeskyně v levém dolním kraji ikony, jsou místem největší vzdálenosti od Boha. Pokud lidé a svět mají žít opět v souladu s Bohem, musí opustit svou pomýlenou cestu a obrátit se k Němu.

V době, kdy Jan káže o nutnosti obrácení lidí k Bohu, přichází Ježíš do tohoto bezduchého světa odvráceného od Boha. Ježíš stojí nejen ve skalní roklině, ale i uprostřed vody. Propast, považovaná za nepřekonatelnou, a voda, považovaná za hrozivou, ztratily svou hrůzu. Jan noří Ježíše na jeho žádost do vody, ale současně ho ohlašuje jako Božího Syna, který křtí Duchem Svatým. (Jan 1,33-34)

"Křest skrze Ducha Svatého" znamená, že Ježíš obnovuje lidi nejen zvenčí, ale od základu, zevnitř. Ježíš se ponoří do vody a požehná ji. Odteď voda už není ve službě zla, ale ve službě Boha, její ničitelská síla přinášející neštěstí se stává životodárnou silou. To ukazují paprsky světla, které zesvětlují tmavý příliv.

Na mnoha ikonách jsou do vody vmalovaní hadi a draci. Představují něco nebezpečného a špatného, co sice číhá všude, ale Ježíši nemůže uškodit. Ježíš je pod ochranou Nejvyššího a může se proto dívat do očí nebezpečím: šlapat po lvech a dracích a jít svou cestou přes všechny hrůzy. (Ž 91).

Na mnoha ikonách je možné spatřit i často vyděšeně působícího říčního boha. Vylévá džbán s vodou a představuje tím Jordán, který se "vrátil zpět"; ženská postava s korunou a žezlem, která se sedíc na zádech zvířete odvrací od Ježíše, ztělesňuje moře, které "uvidělo a uteklo". (Ž 114)

Temná jeskyně, která připomíná říši mrtvých a tím ikonu Vzkříšení, již dává tušit, že Ježíš se nezalekne ani smrti. Na konci své cesty se jí vydá a vyvede všechny k životu. Propast mezi Bohem a lidmi bude pak definitivně přemostěna.

Ikona Křtu Páně, volné dílo, commons.wikimedia.org


Ježíšem přichází život! Z neplodné pouštní půdy vyrůstá malý strom. Připomíná Izaiášův výhonek, který oznamuje mesiášské říši, a slova, kterými prorok Izaiáš předpovídá příchod Spasitele: "Těš se, pláň a pustino, zaplesej poušť, a rozkvěťte [...] Řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se, hle, váš Bůh! [...] Přijde a spasí vás." (Iz 11,1-2, 10-11; 35,1-4) Příchodem Ježíše se sice naplňují tato slova, ale aby se stala úrodnými pro lidi, je třeba, aby byli ochotni obrátit se k Bohu. Jan nachází k tomu důrazné slova: "Sekera už je přiložená na kořeny stromů. A každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně." (Mt 3,10) I sekera je vmalovaná pod stromeček.

Nad Ježíšem se otevřelo nebe. Jeho tmavá modrozelená barva ukazuje bezednou hloubku Boží slávy, ze které se zjevuje na zemi Ježíš, Bůh, který se stal člověkem. Jeden paprsek této slávy padá na něj. Jeho tři hroty znamenají, že kde je Ježíš, tam se zjevuje sláva trojjediného Boha, kde je Ježíš, tam je Bůh. Na svatozáři se dá rozpoznat Boží jméno: "Jahwe", řecký "ho on" - "já jsem, který jsem".

V paprsku světla lze také spatřit holubici, symbol Ducha Svatého, která se vztahuje na další Izaijášovo proroctví naplněné v Ježíši: "Duch Panovníka Hospodina, je na mně, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radost ubohým, obvázat zlomené srdcem." ( iz 61,1-3a; Lk 4,17-21)

Hlas z nebe - naznačený trojúhelníkem, který lze vidět v modrozelené barvě otevřeného nebe - vysvětluje, kdo je tento Ježíš: milovaný Boží Syn. "Syn" je více než správce majetku nebo zmocněnec. Božími pověřenci mohou být i lidé. Ježíš je však více. On je Syn a tím Bůh. Vše, co Ježíš říká a koná, je působením Boha.

Příchodem Ježíše je opět lidem otevřená Boží blízkost. Cestu k ní ukazuje naslouchání jeho slovu, které by chtělo opět odkrýt Boha jako jejich Otce, a příklad jeho života. Kdo se připojí k Ježíšovu příkladu, přispívá k tomu, že síla zla ve světě zůstává ohraničená. Skrze své ponoření jí Ježíš stanovil hranice. Ježíš jí prošel - Ježíš je často namalovaný v pozici kráčení - a opět se vynořil z vody - ze všech propastí. Kdo kráčí s ním, tomu zlo nemůže nijak uškodit. Kdo přijde do kontaktu s vodou očištěnou Ježíšem, stane se čistým.

Křest znamená začátek. Pro Ježíše je začátkem jeho veřejného působení. Křtem začíná Boží království nabývat novou podobu. Pro lidi křest znamená začátek života s Bohem, začátek křesťanského bytí. Kdo se dá pokřtít, prohlašuje svou ochotu následovat Ježíše a stát se Božím dítětem. Kdo je pokřtěn, je osvobozen od cizího poroučení ze strany zla. Už není otrokem, který je nucen následovat cizí vůli, ale synem a dcerou, a rozhoduje se ve svobodě a z vlastního přesvědčení pro cestu dobra. (Ř 8,15-17, 1 Jan 3,1)

Ježíš patří zcela Otci, zcela dobru - a s ním všichni, kteří chtějí jít Ježíšovou cestou a na znamení toho se dají pokřtít. Znakem příslušnosti k zachraňujícímu Bohu je bílý oděv (Zj 7,9). Na ikoně andělé přinášejí bílé oděvy. Když křtěnce polili vodou nebo ponořili do vody, dali mu nebo oblékli bílý oděv. Ve svém dopise Galatským svatý Pavel vysvětluje, že kdo je v Krista pokřtěn, Krista si oblékl jakoby oděv a skrze víru se stal Božím dítětem, novým člověkem. (Gal 3,26n)

Působením Boha je i to, co lidé dělají v následování Ježíše. Proto je křest znakem odchodu. Tento odchod je - v protikladu k odchodu Izraelitů z Egypta - nejen odchodem, aby unikli před pozemskou smrtí, ale odchodem do věčného života u Boha: "Věřící, zachovejme milost a její pečeť. Amen, jako kdysi židé unikli před smrtí skrze dveře natřené krví, tak ať je pro nás tato koupel božského znovuzrození svátkem odchodu, na jehož konci uvidíme nepřístupné světlo Trojice." (Kánon Bohozjavenia, 9. óda)

Hanns Sauter
Text vybral Jan Krupa

Převzato z www.postoj.sk, článek ze 6. 1. 2017 naleznete zde.

logo- postoy.sk


Křest Kristův, volné dílo, de.wikipedia.orgSdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 06. 01. 2017 | 6119 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace