Zajímavé...

Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha

Katolická charismatická konference Brno - P. Cantalamessa Vatikán. Poslední z letošních adventních kázání o. Cantalamessy, určených Petrovu nástupci a jeho spolupracovníkům z římské kurie, bylo tento pátek věnováno pokoji jakožto plodu Ducha.

Na rozdíl od charismat, která jsou výlučně darem Ducha - předeslal v úvodu papežský kazatel - jsou plody Ducha výsledkem spolupráce milosti a svobody. Plod Ducha je tím, co chápeme pod pojmem ctnost v biblickém smyslu, tedy určitá zdatnost či určité jednání osvojené nikoli podle rozumu, jak učí Aristoteles, nýbrž podle Krista či podle Ducha. A zatímco dary Ducha se od člověka k člověku liší, jsou plody Ducha pro všechny stejné. Ne všichni jsou proto v církvi apoštoly či proroky, ale všichni od prvního do posledního mohou a mají být laskaví, trpěliví, pokorní a mírumilovní.

Pokoj jakožto plod Ducha se tedy liší od pokoje jakožto daru Ducha i od pokoje jakožto zadání, které je třeba plnit. Týká se stavu (habitus), duševního stavu a životního stylu toho, kdo snahou a bdělostí dosáhl určitého vnitřního pokoje. Pokoj jakožto plod Ducha je tedy pokojem srdce a o této tak krásné a kýžené věci budeme dnes meditovat.“

Úsilí o dosažení tohoto vnitřního pokoje bylo společné křesťanskému Východu i Západu, počínaje pouštními otci - pokračoval o. Cantalamessa. Mezi východními mnichy to byl tzv. hesychasmus, čili úsilí o vnitřní klid (hesychia), jehož ozvěnou je i pozdější pravoslavné dílo Vyprávění ruského poutníka, které za tímto účelem nabádá k neustálému opakování určité invokace adresované Pánu Ježíši Kristu. Západní tradice začíná svatým Augustinem, jenž ve svém díle O Boží obci reflektuje různé druhy pokoje, mezi nimiž proslula zvláště klasická formulace tranquilitas ordinis, tedy klid řádu.

Je to však především věta, kterou Augustin říká ve svých Vyznáních a která zásadně ovlivnila veškeré následující myšlení: „Stvořil jsi nás pro sebe, Bože, a nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě (Vyznání, I,1).“

>Dokud jsme na této zemi – pokračoval papežský kazatel – je místem našeho spočinutí vůle Boží, svěření se Jeho vůli. „Nelze dojít pokoje bez upřímného souhlasu s Boží vůl (sv. Augustin, Adnotationes in Job, 39). A teprve v nebi bude místem tohoto spočinutí Bůh sám. Sv. Augustin v závěru svého díla O Boží obci opěvuje tento pokoj nebeského Jeruzaléma:

Tam pak nastane definitivní pokoj, ve kterém rozum nebude muset panovat nad popudy, protože ty už nebudou existovat. Bůh se zmocní člověka, duchová duše těla, a zavládne tak obrovská vyrovnanost a ochota k poddanosti jako je obrovská slast života a vlády. Ve všech a v každém jedinci bude tento stav věčný, a budou si jisti, že je věčný, a proto pokoj této blaženosti či blaženost tohoto pokoje bude svrchovaným dobrem.“ (O Boží obci, XIX, 27). „Naděje na tento věčný pokoj vstoupila do pohřební liturgie církve a výrazy jako „Odpočívej v pokoji“ a „Věčné odpočinutí“ se užívají všeobecně. Augustinova vize vnitřního pokoje jakožto přilnutí k Boží vůli došla potvrzení a prohloubení u středověkých mystiků. Například svatá Anděla z Foligna říká: »Božská dobrotivost činí ze dvou vůlí jednu jedinou, takže už nemohu chtít jinak, než jak chce Bůh... Už nejsem v obvyklé situaci, nýbrž byla jsem uvedena do takového pokoje, ve kterém jsem s Ním a jsem spokojena s čímkoli« (Il libro della Beata Angela, VII (ed. Quaaracchi, 1985, str. 296).“

Spíše asketický než mystický vývoj pokoje coby plodu Ducha je patrný u sv. Ignáce z Loyoly, zvláště v jeho učení o indiferenci (Duchovní cvičení, 23) – pokračoval papežský kazatel. Slovem „indiference“ se v jezuitské terminologii označuje postoj naprosté disponibility vzhledem k Boží vůli a zřeknutí se jakékoli osobní preference. Zkušenost vnitřního pokoje se tak stává hlavním kritériem každého rozlišování. A Boží vůli odpovídá taková volba, kterou po dlouhém zvažování v modlitbě provází větší pokoj srdce.

Žádný zdravý duchovní proud však, ani na Východě, ani na Západě, nikdy netvrdil, že pokoj srdce je laciný a obejde se bez námahy – řekl dále o. Cantalamessa. Ve středověku to hlásala sekta svobodného Ducha a později v 17. století tzv. kvietisté, ale oba proudy byly hierarchií a svědomím církve odmítnuty. Aby pokoj srdce byl zachován a rostl, je třeba krok za krokem, zejména zpočátku, krotit tělo vzpouzející se proti duchu.

Ježíš to řekl mnoha způsoby: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe“, „kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí jej, kdo jej ztratí pro mne, zachrání si ho“ (Mk 8,34-35). Existuje totiž také falešný pokoj, o kterém Ježíš říká, že jej přišel zemi odejmout, nikoli dát (Mt 10,34).“

Duch svatý však není odměnou za skutky našeho umrtvování, nýbrž Tím, kdo je umožňuje a činí plodnými. Není jenom na konci, ale také na začátku tohoto procesu. Připomíná to svatý Pavel v listě Římanům: „Jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít“ (Řím 8,13). V tomto smyslu je tedy pokoj plodem Ducha; je výsledkem naší snahy umožněné Kristovým Duchem. „Moderní spiritualita, aniž by chtěla tradiční asketické prostředky nahradit, klade důraz na jiné, pozitivnější prostředky uchování vnitřního pokoje. Především je to důvěra a svěření se Bohu. Ježíš v evangeliu motivuje svoji výzvu, abychom se nestrachovali a nedělali si starosti o zítřek tím, že nebeský Otec ví, co potřebujeme, živí dokonce i ptactvo a obléká polní lilie (srov. Mt 6,25-34).“

Všechno je dnes připraveno připravit nás o pokoj – pokračoval o. Cantalamessa. Člověk je slabý a samotný ve světě, který je mnohem větší než on a který se v důsledku vědeckých objevů, válek, nevyléčitelných nemocí a terorismu stává stále hrozivějším. Nic nás však nemůže oddělit od lásky Boží, jak říká svatý Pavel (Řím 8,37-39). Bůh je, a to stačí!

„Svatá Terezie z Avily nám nechala něco na způsob závěti, kterou stojí za to si připomínat pokaždé, když hledáme pokoj srdce: »Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť; všechno pomíjí, Bůh se nemění; trpělivostí dosáhneš všeho. Kdo má Boha, tomu nic neschází. Jediný Bůh stačí.«

Končil o. Cantalamessa třetí adventní kázání z tohoto pátku (19.12.)


Druhé adventní kázání o. Cantalamessy

Převzato z http://radiovaticana.cz, článek z 20. 12. 2014 naleznete zde.


Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 21. 12. 2014 | 6276 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace