Zajímavé...

Tip na Advent - Evangelium podle Matouše

Bible Nový liturgický rok, do kterého vstoupíme už za pár dní První adventní nedělí, bude z pohledu nedělních evangelijních čtení patřit především Evangeliu podle Matouše. Jeho čtení může být předsevzetím, kterým začneme Advent.

V prvních stoletích křesťanství se Matoušovo evangelium těšilo velké oblibě a úctě. V nejstarších rukopisech Nového zákona je pořadí knih různorodé, ale Matoušovo evangelium se vždy uvádí jako první. Církevní otcové ho často citovali a až do liturgické reformy v roce 1969 bylo nejčtenějším evangeliem v liturgickém kalendáři.

Autor a doba vzniku

Eusebius z Cesareje (265 - 340) ve svém díle Historia ecclesiastica přináší informaci Papiáše (70 - 130), biskupa v Hierapoli (současné město Pamukkale v Turecku), který na počátku 2. století po Kr. uvádí: "Matouš, který v hebrejském dialektu sesbíral výroky, vysvětlil je, jak byl schopen." Všechny další generace církevních otců (svatý Řehoř z Naziánský, svatý Augustin, svatý Jeroným atd.) budou opakovat toto svědectví. Především se zdůraznili, že Matouš patřil mezi Ježíšových dvanáct apoštolů. V Evangeliu podle Matouše je v seznamu apoštolů v Mt 10, 3 označený jako celník a je třeba jej ztotožnit s celníkem Matoušem, kterého Ježíš povolal, jak je uvedeno v předchozích verších v Mt 9, 9: "Když odtud Ježíš odešel, viděl na celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: »Pojď za mnou!« On vstal a šel za ním."

Nebiblické zprávy a starokřesťanská tradice z 2. až 4. století říkají, že Matouš se po nanebevstoupení Páně věnoval apoštolské práci mezi křesťany pocházejícími ze židovství. Pak se rozhodl hlásat evangelium mezi pohany, ale jeho místo působení zůstává neznámé. Údajně zemřel mučednickou smrtí v Etiopii. Jeho svátek se v Církvi slaví 21. září.

Pokud jde o názor, že evangelium bylo napsáno v hebrejštině nebo v aramejštině, dnes je těžké tuto informaci potvrdit. Nezachoval se ani jen kousek textu, na kterém by bylo toto evangelium zapsané v hebrejštině nebo aramejštině. Domnívám se, že slova o hebrejském dialektu je třeba chápat v širším kontextu. Neoznačuje jazyk, ale židovský způsob myšlení. Řecké slovo "díalektos" totiž neznamená pouze jazyk nebo dialekt, ale i formu, styl a způsob mluvení. Pokud se mluví o hebrejském dialektu, má se na mysli židovský charakter, který je patrný ve stylu psaní.

Co se týče doby vzniku, obecně se předpokládá, že bylo sestaveno někdy kolem roku 85 po Kr. Za místo napsání se považuje Palestina, například Cézarea Přímořská nebo Sýrie, konkrétně její hlavní město Antiochie.

Symboly Matoušova evangelia jsou člověk a anděl a vyplývají z úvodních veršů. Matoušovo evangelium začíná Ježíšovým rodokmenem, tzn. rodokmenem Božího Syna, který se stal člověkem. Hned pokračuje popisem Ježíšova narození, kdy se anděl ve snu zjevil Josefovi a oznámil mu narození Božího Syna.

Naplnění Starého zákona

V Matoušově evangeliu napočítáme asi 61 přímých starozákonních citací, 21 proroctví a asi 30 narážek na texty Starého zákona. Nejčastěji citovaným starozákonním textem je Kniha proroka Izaiáše (8-krát) a Kniha žalmů (6-krát). Evangelista důvěrně zná židovské zvyky. Zatímco Markovo evangelium podává v textu vysvětlení některých židovských zvyků, jako bylo mytí rukou před jídlem, po návratu z trhu atd., Matouš toto vysvětlování vynechává, protože předpokládá, že pro jeho posluchače jsou to známé informace.

Evangelista upřednostňuje výraz "nebeské království", aby se vyhnul používání Božího jména ve výrazu "Boží království", neboť židé Boží jméno nevyslovují. Matouš přináší pozitivní pohled na Mojžíšův zákon. Ježíš nepřišel zrušit Zákon nebo Proroky, ale přinesl plný smysl příkazů. Adresáty evangelia byli tedy křesťané pocházející ze židovství, tzn. židokřesťané. Matouš jim představuje osobu Ježíše jako Mesiáše, ve kterém se naplňuje Starý zákon, a zve je nově ho číst a vidět v něm základní linie, které vedou k Ježíši Kristu. Před námi stojí úkol dobře znát Starý zákon. Také pro nás zaznívá pozvání tohoto evangelisty číst starozákonní události, osoby a proroctví ve světle víry v Ježíše Krista.

Evangelium pro katechumeny

Jak jsem zmínil, Matoušovo evangelium se mezi křesťany v prvních stoletích těšilo zvláštní oblibě. Bylo to i proto, že uspořádání Ježíšových slov a skutků je systematické a přehledné. Jistě, Pán Ježíš svou nauku neřekl a své skutky neučinil v jednom čase a na jednom místě. Matouš však Ježíšova slova a skutky sesbíral, uspořádal a vložil do přehledné struktury. Vytvořil uzavřené celky Ježíšových slov, které se střídají s jeho skutky. Evangelista uvádí pět velkých Ježíšových řečí:

* Řeč na hoře v Mt 5 - 7, v níž Ježíš nabízí základní chápání úlohy zákona;

* Misionářská řeč v Mt 10, v níž Ježíš dává instrukce svým učedníkům při jejich hlásání království nebeského;

* Řeč v podobenstvích v Mt 13, v níž Ježíš názornými příklady přibližuje tajemství nebeského království;

* Řeč o komunitě v Mt 18, kde Ježíš nabízí postoje, které mají charakterizovat každého učedníka, a způsob řešení problémů uvnitř křesťanského společenství;

* Eschatologická řeč v Mt 24 - 25 hovoří o tom, jakým způsobem se mají chovat učedníci až do druhého příchodu Pána Ježíše.

Matoušovo evangelium bylo vhodným prostředkem při přípravě katechumenů na přijetí iniciačních svátostí, kterými jsou křest, biřmování a Eucharistie. Obsahuje Ježíšova blahoslavenství, modlitbu Otčenáš, Petrův primát, slova proměňování, slova, která se používají při křtu. Proto doporučuji i dnes pro ty, kteří chtějí přijmout iniciační svátosti a vstoupit do Katolické církve, aby si přečetli Matoušovo evangelium jako první.

Evangelium království

Mistr Theodorik, Sv. Matouš Evangelista, volné dílo, cs.wiki...


Ústředním tématem ohlašování je naplnění nebeského království, které je přítomné ve slovech a skutcích Ježíše Krista. Matouš uvádí slovo "království" až 50-krát a výraz "nebeské království" 32-krát. Pro tehdejšího člověka byla myšlenka Božího království spojená s nadějí, že se na zemi uskuteční ideál spravedlivé vlády, což vychází z lidské touhy po míru, svobodě a spravedlnosti. Naděje na příchod Božího království vychází ze Starého zákona, který představuje Boha jako krále země (srov. Ž 93; 96 atd.). Matoušovo evangelium ukazuje Ježíše jako naplnění těchto očekávání.

Tak jako dnes, i za Ježíšových dob si lidé pod pojmem Boží království představovali rozličné skutečnosti. Náboženská skupina farizeů ho chápala jako dokonalé dodržování Božího zákona. Skupina Zelótů usilovala o politickou a národní vládu i za pomoci násilí a zbraní. Apokalyptické hnutí mluvilo o novém nebi a nové zemi. Ježíš ohlašoval, že Boží království je blízko, ale jeho chápání království a jeho blízkosti nelze přiřadit ani k jedné z uvedených židovských představ. Kristus neohlašoval Davidovo království, což by znamenalo politické obnovení krajiny. Ježíšovo poselství jasně ukazuje, že nejde o politické, ale o duchovní království.

Na pochopení podstaty Božího království Kristus používá podobenství. Nejde jen o čistě pedagogický prostředek na učení, ale nejvhodnější a často jediný způsob, jak se dá hovořit o Božím království. Druhou formou ohlašování Božího království v Matoušově evangeliu je Ježíšova činnost. Jako odpověď učedníkům Jana Křtitele Ježíš uvádí: "Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá evangelium." (Mt 11, 5)

Bůh s námi

Matouš sestavil evangelium tak, že z něj vytvořil jeden ucelený spis, který jakoby ohraničil, resp. uzavřel do ústřední myšlenky, která zaznívá na začátku a na konci evangelia. Je jím poselství: V Ježíši Kristu je Bůh s námi. Na začátku při narození Ježíše Krista v Mt 1, 23 anděl oznamuje Josefovi: "Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, což v překladu znamená: Bůh s námi." Novorozené dítě nedostalo jméno Emanuel, ale Ježíš. Matouš chce ukázat, že v případě citace nejde na prvním místě o určení jména, které má Boží Syn nosit v lidské přirozenosti, ale o naplnění jeho poslání na zemi. Novorozené dítě bude "Ježíš = Bůh je spása" a "Emanuel = Bůh s námi". Na konci Matoušova evangelia v Mt 28, 20 zazní Ježíšovo ujištění: "A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa."

Celé své evangelium Matouš vložil do tohoto povědomí Boží blízkosti, která v osobě Emanuela - Ježíše Krista dostala nový a trvalý způsob. Vzkříšený Kristus je přítomen dále v Církvi a vyučuje v ní to, co učil během svého pozemského života. Bůh není jen ten, který je přítomen v dějinách lidstva, ale je přítomen v osobních dějinách života každého z nás.


P. Prof. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 26. 11. 2019 naleznete zde

Bible, foto: RT

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 11. 2019 | 3818 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace