Zajímavé...

Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše

Sv. Lukáš, evangelista, volné dílo, cs.wikipedia.org (výřez) Nový liturgický rok, do kterého vstoupíme už za pár dní První adventní nedělí, bude z pohledu nedělních evangelijních čtení patřit především Lukášovu evangeliu. Jeho čtení může být předsevzetím, kterým začneme Advent.

Lukáš v evangeliu nově představuje dějiny spásy, které začínají narozením Jana Křtitele až po definitivní příchod Ježíšovy zvěsti do srdce tehdejší mocnosti - do Říma ve Skutcích apoštolů. O Teofilovi, kterého zmiňuje v úvodu, nemáme žádné bližší informace. Vyjádření "abys poznal spolehlivost učení, do kterého tě zasvětili" (Lk 1,4) naznačuje, že byl novoobrácencem a Lukáš ho chce utvrdit ve víře, kterou přijal.

Dva svazky jednoho díla

Na začátku Skutků apoštolů 1,1 autor představuje text, který my nazýváme Evangelium podle Lukáše, jako "první knihu", proto Skutky apoštolů jsou "druhou knihou" a tedy pokračováním první. Obě díla jsou věnována Teofilovi. Lukášovo evangelium a Skutky apoštolů tvoří jedno dílo se dvěma svazky, proto je třeba je také číst a rozumět v této perspektivě.

Autor a doba vzniku

První svědectví o autorovi sahají do 2. století po Kr., kdy sv. Irenej ve svém díle Adversus Haereses píše: "Také Lukáš, Pavlův společník, zaznamenal do knihy evangelium, které hlásal Pavel." Muratoriho fragment, dokument, který se taktéž datuje do 2. století po Kr., uvádí: "Třetím je Lukášovo evangelium. Lukáš byl lékař, jehož Pavel po Kristově nanebevstoupení vzal s sebou jako společníka na cestě. Ani on neviděl Pána v jeho těle, ale podle svých schopností zapsal průběh, začíná své vyprávění okolnostmi narození Jana."

Určitě šlo o vzdělaného člověka, který zná řeckou literaturu i Starý zákon. Velmi dobře řečtinu, používá její bohatý slovník a má živý styl. Je mistrem narativního umění, jak dokazují známé evangelijní texty, které uvádí pouze on, např. podobenství o milosrdném Samaritánovi, o marnotratném synovi, příběh emauzských učedníků ... Tyto texty se vyznačují jak duchovní hloubkou tak i uměleckou krásou.

Lukáš se někdy nazývá historikem mezi evangelisty, neboť uvádí více historických odkazů. Ježíš Kristus se narodil za vlády císaře Augusta (Lk 2,1), Jan Křtitel začal své působení v 15. roce vlády císaře Tiberia (Lk 3,1), Lukáš uvádí rozdělení země mezi syny Heroda Velikého (Lk 3,1) Ukotvením v lidských dějin chce Lukáš ukázat, že Ježíšovo poselství není abstraktní naukou, ale živým Božím slovem, které v osobě Božího Syna vstoupilo do konkrétních lidských životů.

Během starověku vznikaly různé legendy, které se dotýkají Lukášova života. Podle některých byl jedním ze 72 Ježíšových učedníků nebo jeden z emauzských učedníků. Najdeme legendy o tom, že byl malířem, který namaloval obraz Ježíšovy matky Marie.

Evangelium bylo napsáno kolem roku 85 po Kr. Za místo jeho vzniku se nejčastěji klade Antiochie v Sýrii nebo některé město v Řecku.

Evangelium chudých

Už od prvních stránek evangelista věnuje pozornost chudým. V Mariině chvalozpěvu je Bůh veleben, "protože mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou." (Lk 1,52-53) Narození Krista se událo v chudých poměrech. První, kteří se šli poklonit děťátku, jsou pastýři. U Ježíšových blahoslavenstvích klade důraz na sosciální rozměr: "Blahoslavení chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kteří nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kteří nyní pláčete, neboť se budete smát ..." Pán Ježíš je v postoji k bohatství mimořádně náročný: "Dejte si pozor a chraňte se vší chamtivosti! Neboť i když člověk má nadbytek, jeho život nezávisí na tom, co má" (Lk 12,15) Před nebezpečím bohatství Kristus varuje i v podobenství o boháči, který hromadí poklady a v podobenství o boháči a Lazarovi.

Pozornost ženám

Lukáš se vyznačuje pozorností vůči ženám, které představuje s velkou úctou. V evangeliu vystupuje velký počet žen: Alžběta, prorokyně Anna, matka naimského mládence, hříšnice umývající nohy Ježíšovi, chudá vdova v jeruzalémském chrámu, zmiňuje ženy, které doprovázejí Ježíše spolu s učedníky. Lukáš jako jediný uvádí, že Ježíše na křížové cestě doprovázely ženy. Po jeho smrti se postaraly o jeho mrtvé tělo: "Doprovázely ho ženy, které s ním přišly z Galileje. Prohlédly si hrob i to, jak uložili jeho tělo. Pak se vrátily domů a připravily si vonné oleje a masti." (Lk 23,55-56) Lukáš uvádí dvě ženy jako hlavní postavy Ježíšových podobenství - podobenství o ztracené drachmě (Lk 15,8-10) a podobenství o soudci a vdově ( Lk 18,1-8).

Obraz Boží Matky

Uprostřed textů dotýkajících se žen mají zvláštní místo ty, které se věnují jeho matce Marii. Celý popis narození a dětství Ježíše Krista je podán z perspektivy Marie (zvěstování, návštěva Alžběty, Magnificat, narození Ježíše, obětování v chrámu, 12 letý Ježíš v chrámu).

Sv. Lukáš, malíř P. Marie, volné dílo, cs.wikipedia...


Lukáš v těchto příbězích vykreslil jeden z nejkrásnějších obrazů o Ježíšově matce, jaký vůbec nacházíme v Novém zákoně. Možná i z toho důvodu pozdější tradice připisovala Lukášovi to, že on namaloval obraz Boží Matky.

Radost jako znak skutečného přijetí Krista

Lukáš při zvěstování narození syna Zachariášovi v 1,14 píše: "Budeš se radovat a plesat." Při návštěvě Marie u Alžběty uvádí: "Neboť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, radostí se zachvělo dítě v mém lůně" a "Velebí má duše Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli." (Lk 1,44.46-47) Při narození Ježíše Krista andělé oznamují: "Zvěstuji vám velikou radost, která bude patřit všem lidem." Učedníci jsou plni radosti, když se poprvé vrátí z ohlašování: "Sedmdesát dva učedníků se vrátilo a s radostí řekli ... Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, ale radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebi" (Lk 10,17-20).

Zacheus se raduje, že do jeho domu vstoupil Boží Syn: "On rychle slezl a přijal ho s radostí" (Lk 19,6). Při vydávání svědectví Kristu je radost důležitým znakem: "<,i>Radujte se v ten den a jásejte, protože máte velkou odměnu v nebi" (Lk 6,23). Lukáš popisuje radost z toho, když se obrátí hříšník (srov. Podobenství v Lk 15). Radost je přítomna i při setkání se vzkříšeným Ježíšem: "A když tomu stále samou rasdostí nemohli uvěřit ..." (Lk 24,41) a při jeho nanebevstoupení: "Oni se mu klaněli a s velkou radostí se vrátili do Jeruzaléma" (Lk 24, 52). Radost nezaznívá v žádném jiném evangelia tak hlasitě jako právě v Lukášově evangeliu. Je to i pro nás výzva, aby nás to, že jsme Ježíšovi učedníci a žijeme podle evangelia, naplňovalo radostí.

Dílo Ducha Svatého

Podobně jako sv. Pavel Lukáš často vypráví o Duchu Svatém. V evangeliu najdeme zobrazené působení Ducha Svatého v životě Ježíše Krista. Duch Svatý způsobuje početí Ježíše Krista; Duch Svatý sestupuje na Ježíše ve viditelné podobě při křtu; Duch vede a doprovází Ježíše během pokušení na poušti a jeho mocí přemáhá pokušitele; začátek Ježíšovy veřejné činnosti v Lk 4,14-30 se děje v Duchu Svatém (Duch Páně je nade mnou ...); v Lk 24,49 Ježíš slibuje Ducha Svatého Jedenácti, aby je uschopnil stát se jeho svědky: "Hle, já na vás sešlu, co můj Otec přislíbil. Proto zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti!"
I druhá část Lukášova díla - Skutky apoštolů - začínají osobou Ducha Svatého - jeho sestoupením na první křesťanské shromáždění na Letnice (Sk 2).

Ježíš - vzor modlitby

Při Ježíšově křtu sestupuje Duch Svatý v okamžiku, kdy se Ježíš modlí: "Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe ..." (Lk 3,21) Ježíšova modlitba stojí na začátku jeho veřejného působení. Lukáš v tomto verši ukazuje na zvyk Ježíše odebrat se do samoty a tam se modlit: "On pak odcházel na poušť a modlil se." (Lk 5,16) Před volbou dvanácti apoštolů evangelista uvádí: "V těch dnech vyšel na horu modlit se a strávil celou noc v modlitbě s Bohem" (Lk 6,12) Petrovo vyznání Ježíšova božství je umístěno do prostředí modlitby: "Když se jednou o samotě modlil a byli s ním učedníci, zeptal se jich: "Za koho mě pokládají zástupy ..."" Událost Pánova proměnění na hoře klade Lukáš do kontextu modlitby: "Asi o osm dní po těchto slovech vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil na horu modlit se" (Lk 9,28); "Jak se modlil, změnil se vzhled jeho obličeje a jeho oděv zazářil bělobou." (Lk 9,29) Na začátku a konci Ježíšovy modlitby v Getsemanech stojí výzva: "Modlete se, abyste nepřišli do pokušení." (Lk 22, 40.46) Ježíšova modlitba na kříži v okamžiku jeho smrti je modlitbou důvěry: "A Ježíš zvolal mocným hlasem: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha."" (Lk 23,46)

I my jsme pozváni, abychom období mezi Ježíšovým prvním příchodem před 2000 lety a jeho druhým příchodem ve slávě, naplnili modlitbou. Teologie cesty

Lukáš v části 9,51-19,28 svého evangelia uspořádal materiál do jednoho celku Ježíšovy cesty do Jeruzaléma, která začíná slovy: "Když se naplňovaly dny, kdy měl být vzat ze světa, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma." Deset kapitol Ježíš vyučuje a koná mocné skutky stále ve vědomí si této cesty do Jeruzaléma. Ve Skutcích apoštolů Lukáš mluví o Ježíšových učednících jako o následovnících Cesty. Toto označení má obrazný význam a vyjadřuje životní styl a chování člověka. Skutky apoštolů ukazují, že cestu, kterou prošel Ježíš, nyní kráčejí apoštolové, kteří ohlašují evangelium v ​​Jeruzalémě přes Judeu a Samaří až po hranice světa (Sk 1,8). Lukášovo evangelium je soustředěno na Jeruzalém a jeho chrám. Evangelium začíná v jeruzalémském chrámu obětí kněze Zachariáše a končí v jeruzalémském chrámu zmínkou, že po Ježíšově nanebevstoupení se učedníci "s velkou radostí vrátili do Jeruzaléma. Stále byli v chrámu a velebili Boha." (Lk 24,52-53)

Lukáš nás svým dílem zve
vstoupit do dějin spásy,
nejdříve přes osobu Krista,
kterého představuje jako naplnění dějin Izraele,
pak v Církvi, která nese toto Slovo do celého světa.


CC0 Creative Commons, pixabay.com/


Symbolem třetího evangelisty je býk, neboť v jeruzalémském chrámu se jako oběti přinášely i oběti býků, a právě tam Lukášovo evangelium začíná.

Univerzálnost spásy

Lukáš nás svým dílem zve vstoupit do dějin spásy, nejdříve přes osobu Krista, kterého představuje jako naplnění dějin Izraele, pak v Církvi, která nese toto Slovo do celého světa. Vedle Matoušovi i Lukáš nabízí Ježíšův rodokmen. Ale na rozdíl od Matouše se nezastaví u Abrahama, ale jde až k Adamovi (Lk 3,38). Chce totiž ukázat, že Ježíš není jen naplněním přislíbení pro izraelský národ, ale celého lidstva, protože Adam je otcem celého lidstva. Ve chvalozpěvu Simeona v jeruzalémském chrámu se o Ježíši říká, že jeho narození je slávou pro Izrael, ale také "světlem k osvícení pohanů." (Lk 2,32) Záměr Lukášova dvojsvazku je pěkně vidět v citaci z knihy proroka Iziaáša 40,3: "Na poušti připravte cestu Pánu. Vyrovnejte na pustině chodník našemu Bohu! ... A zjeví se Hospodinova sláva a najednou ji uvidí každé stvoření." Tento citát přebírá Lukáš k popsání činnosti Jana Křtitele, ale doplní ho o výraz "A každé tělo uvidí Boží spásu" v Lk 3,6. Naplnění této předpovědi je ukázáno ve Sk 28,28: "Ať je vám tedy známo, že se tato spása posílá pohanům."

Milí přátelé, přeji vám všem hodně radosti a duchovního klidu při čtení Lukášova evangelia.

P. František Trstenský

logo- postoy.sk


Převzato z www.postoj.sk, článek z 26. 11. 2018 naleznete zde

sv. Lukáš, volné dílo, cs.m.wikipedia.org

Sdílet

Související články:
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (03.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
Advent moderního člověka (15.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (25.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce a … samota (25.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 26. 11. 2018 | 5009 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoj.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace