Zajímavé...

Svědectví úcty k Božskému srdci

Bratislava - Kostol-jezuitov, foto z: ukrizovananekonecnalaska milujemta.sk Pět příběhů úcty k Nejsvětějšímu Srdci, příběhy velkých milostí a nádherných obrácení ...

Jednoho dne - vypráví páter TD - zavolali mě k nemocnému. Bylo to v pátek, který je zvláště zasvěcen Božskému Srdci. Našel jsem na bídném lože, na slámě, člověka asi 40 - 50 letého. Od šesti měsíců celkem ochrnul. Kromě toho mu hnisaly záda a boky. Chudák ležel v bolestných ranách, které připomínaly Božského Trpitele. K tomu byl opuštěn, bez dostatečné péče, neboť jeho jediná 20 letá dcera musela hrdlačit od rána do noci mimo dům, aby vydělala na každodenní chlebíček.

Byl sám, když jsem ho přišel zaopatřit. A velmi mě překvapila nejen jeho trpělivost, ale také - štěstí a spokojenost, což mu zářilo z tváře.

Ale jak je to možné - ptám se ho - že jste při tolika bolestech takový spokojený?

Nemocný jen mihl očima - vždyť prsty nemohl pohybovat - na pěkný obraz Srdce Ježíšova a Srdce Panny Marie v pěkném rámu. Dozajista si odtrhl od úst, když ho kupoval.

"Podívejte se, velebný pane, odtud moje potěcha! Když na mě přijdou nesnesitelné bolesti, podívám na Srdce Ježíšovo a pak zas na Srdce Bohorodičky a říkám si: Ti více trpěli než ty a byli nevinní, ale ty jsi hodně zhřešil. Tehdy se upokojím a jsem potěšen."

Velmi jsem se povzbudil na těžko nemocném a pak rázem jsem poslal milosrdnou sestru opatrovat ho. Po dvou týdnech jsem se zase k němu vrátil, ale zbožný Trpítel se už byl přestěhovaný do lepšího života. Když jsem se zeptal, jak zemřel, odpověděli mi: "Když se mu už konec přibližoval, zvolal:" Moje postel je posypaná pěknými modrými květy a hle, přichází milosrdná Matka Boží, aby mě odvedla". Pak skonal s milým úsměvem na tváři.

Kdo by si zde nevzdechl: "Ej však si přešťastný, kdybych jen i já mohl tak krásně umřít jako ty!"

*****


Byl jsem očitým svědkem krásného případu, který mi tak snadno nevymizí z paměti, dokud jen žít budu.

Je to šťastná a blažená smrt horlivého ctitele Božského Srdce Ježíšova. Jmenoval se Pavel Zočík. Znal jsem ho jen dva dny před jeho smrtí. Byl nejbohatší gazda v obci Č. Ale vedle bohatství byl i bohabojný a štědrý a hlavně horlivý ctitel Srdce.

Na svých cestách po Slovensku došel jsem i do obce Č. Byl už večer a právě u Zočíků poprosil jsem o nocleh, který mi rádi dali. A tady jsem se seznámil se starým Zočíkem. Právě ten večer dovršil 90 let. A přece byl docela čilý, zdravý a veselý. Dlouho jsme se o lecčems povídali. A protože jsem i zpáteční cestou měl jít přes tuto obec, požádal mě stařík, abych ho tehdy neobešel, ale ho zase navštívil. Mám staré lidi rád, proto jsem mu to ochotně přislíbil.

Na třetí den, jdouce zpět, stavil jsem se u Zočíků, ale bohužel starého Zočíka jsem našel na smrtelné posteli! Přivítal mě. Byl velmi rád, že jsem ho navštívil. Ještě do podvečera pracoval v zahradě. Tam najednou zeslábl, že ho už museli donést do pokoje. Nebolelo ho nic, jen zcela zeslábl. Jak ho donesli do pokoje, hned jim řekl, na kterou postel ho mají uložit, protože on prý z ní už živý nevstane. Když ho na ni položili, řekl jim: "Děti moje! Z této postele už živý nesejdu. Proto jděte a zavolejte mi p. faráře, aby mě přišel zaopatřit sv. svátostmi. Už přišla moje hodina rozloučit se s vámi všemi".

Zavolali tedy p. faráře. Byl jsem tam, když ho zaopatřoval. Po zaopatření se ještě pustil do rozhovoru s p. farářem, se syny a dcerami, i s jinými. Všem řekl, jaký si přeje mít pohřeb a jiné. Když ho p. farář přemlouval a těšil, že však proto, že je zaopatřen a 90letý, ještě nemusí zemřít, ještě se může zotavit, odpověděl spokojeným, ale rozhodným tónem: "Velebný pane faráři! Vy mě přemlouváte, těšíte, jako kdybych se bál zemřít. Copak se může bát smrti ctitel Srdce Ježíšova, který ho celý život miloval, jemu sloužil, je ctil, jemu se klaněl, jeho do srdce každý každičký pátek po 20 let a každý první pátek po 50 let přijímal?

Zajisté ne! Tak ani já se nebojím, ale se těším na tu hodinu, v níž se rozloučím s tím marným světem a odejdu tam, kde místo bolesti, smutku, jen samé radosti. Nebojím se smrti, ani přísného soudu Božího. Vždyť, když mi bylo Srdce Ježíšovo tady v životě tak milosrdné, laskavé, dobrotivé, jistě bude ještě více takové, když přijdu před jeho trůn skládat účty ze svého pozemského života.

Prosil jsem Ježíšovo Srdce, aby mi dopřálo tu milost, že bych mohl zemřít v ten den týdne, ve který i ono bylo kopím proražené. A vidím, že i v tomto mě vyslyšelo. Dnes je právě pátek, den Božského Srdce a tak dnes i dokončím svou pozemskou pouť. Pod ochranou Jeho Srdce jsem šťastně žil, tak i šťastně zemřu. Nechválím se svým životem. Jen tak jsem se snažil v životě spravovat, jak se to na křesťana - katolíka patří."

Po těchto slovech rozloučil se se všemi. I mně podal ruku. Pak poprosil všechny za odpuštění a začal se vroucně modlit k Božskému Srdci. A když přišel ke krásnému povzdechu: "Ježíši můj, Tobě žiji, Ježíši můj, Tobě umírám, Tvůj jsem a chci být po všechny věky! Přijmi mou duši"- najednou zastavil, tiše, lehounce třikrát dechl a byl konec jeho šťastnému životu.

Všichni přítomní byli jsme až do slz dojatí nad takovou krásnou smrtí! A jak jsem se to od p. faráře dozvěděl, ten děda opravdu tak žil, jak opravdový křesťan katolík. Zejména se však vyznačoval neobyčejnou horlivostí v uctívání Božského Srdce Ježíšova! Tomu Srdci věrně sloužil a ono mu skýtalo i šťastný život i tak milou, blaženou smrt.


*****


Bylo to roku 1896. P. Giordaniho SJ, který býval v klášteře nedaleko New Yorku, volali k nemocnému. Nemocný byl známý neznaboh a byl již na tom velmi špatně. Horlivý páter hned se dal na cestu. Za dost krátkou dobu ušel 30 mil.

Ale jak se podivil, když místo zatvrzelého hříšníka našel člověka, který ho toužebně očekával. Nemocný se zkroušeně vyzpovídal, přijal sv. pomazání a dával najevo takovou víru, jakou lze najít jen u nevinných.

Co se to stalo? Páter si také neuměl vysvětlit tuto přeměnu. Zeptal se tedy nemocného, jestli se snad i při nevěře modlíval, že mu Pán Bůh dal milost obrácení.

"Otče, - byla odpověď, - slyšel jste, jak jsem bídný. Už léta a léta nestaral jsem se o Boha a o modlitbu - bohužel! Ale moje matka modlila se za mě. Co se naplakala pro mě, kolik protrpěla! Když jsem ji naposled viděl, řekla mi: "Synu, ty se tedy nechceš polepšit a s Bohem se smířit; darmo ti domlouvám. Nuže, co nemohu slovem, to ti vymodlit u Božského Srdce. Já, tvá matka, odevzdávám a zasvěcuji tě milosrdnému Božskému Srdci; nikdy ho nepřestanu prosit o tvé obrácení," Měl jsem i zbožného bratra, který se prý stal knězem; zajisté se i on modlil za mě."

Pro slzy nemohl nemocný dál mluvit. Když se trochu utišil, vyndal list zpod podušky a prosil pátra, aby ho dal na poštu, že je v něm jeho testament. Páter slibuje, že to rád udělá, vezme dopis a letmo se podívá na adresu. Nevěří svým očím ... Podívá ještě lépe - i potřetí: "Paní Giordani v X". Udivený se bezděčně ptá nemocného: "Cože máte s tou paní ?!" "To je moje matka - odpovídá umírající - píšu jí, že Bůh vyslyšel její prosbu."

Knězi se podlomila kolena, ještě že nespadl, probleskla mu myslí minulost ...

"Tato paní, - zvolá kněz, - to je i moje matka a tys mi tedy - bratr. Tak dlouho tě nebylo, už jsme si mysleli, že si zahynul... Naše dobrá matka už nežije, ale do zbývající chvíle se modlila za tebe; ba obětovala i svůj život za tebe."

Kdo by popsal, co cítil nemocný, když poznal bratra a objal ho. Rád by byl jistě leccos vyprávěl ze života, ale nebylo už mnoho času. Chválíce milosrdenství Boží, připravoval se pomocí bratrovou na další cestu.

Ta chvíle brzy přišla. Obrácený hříšník zemřel s velkou důvěrou v Toho, který přislíbil: "Hříšníci najdou v srdci mém pramen a nekonečné moře milosrdenství."


Bratislava - Kostol-jezuitov, foto z: ukrizovananekonecnalaska milujemta.sk
  

Růže v trní


Kdo četl dojímavou knížku: "Růže v trní, rysy ze života Milky Krštěnianské", - ví, jakou trnitou cestou ji vedl Bůh.

Bylo obyčejné, veselé děvče z městečka Bánoviec. Při hře s míčem stalo se jí - ještě pouze pětileté - neštěstí, že padla a vymkla si levou ruku a pravou nohu. Napravování se špatně podařilo, začalo se to sbírat a pro nové těžké úrazy bylo léčení marné.

Nuž a takto od pátého roku - po dlouhých dvaadvacet let - nesla svůj křížek, který časem stále rostl ve velké, opravdu těžké břemeno kříže.

Zejména po tři poslední roky života byla už opravdový Lazar: připoutaná k posteli, ba bylo ji třeba krmit, přebalovat jako malé dítě.

Kříž nést, i dlouho, i celý život, přihodí se i jiným. Ale tak ho nést, že se dům ozývá ne pláčem, žalem, žalobou - ale naopak veselostí, smíchem, zpěvem, žertem: to není nijak obyčejná věc!

Tomu se mnozí velice divili. Tak veselou být tak na zábavě nebo na svatbě! Ba ani tam neumí se každý tak zabavit, jak ona, nemocná, na posteli ... Natolik přitahovala veselou myslí, vtipem, že smutní přicházeli k ní, Lazarovi - rozveselit se. A to nejen dívky, ale i chlapci, spolužáci, ba i starší.

K tomu bylo třeba opravdu nadlidské, hrdinské síly, síly shora, zvláštní milosti od Boha.

Je vidět, Bůh ji na to volal. A ona, v jádru hrdinská duše, poddajně poslouchala vnitřní vnuknutí, kterým ji Duch Svatý vedl: vesele se obětovat, vesele trpět, stát se Milovníci kříže a to - pro lásku Božského Srdce.

Hybnou silou jejího vnitřního života byla láska k Božskému Srdci.

Na katechismu naučila se ctít Srdce Spasitelovo. Snadno pochopila, že je to nejkrásnější a nejmilejší způsob milování Boha a to je naše nejprvnější povinnost. A tak už jako žákyně moc ctila Ježíšovo Srdce.

Večer, když už spala a domácí ještě ne, vídali ji někdy, jak ze snu vstává, aby políbila obraz Božského Srdce nad postelí. Ráda roznášela týdeník Srdce, (což za 1. světové války vycházel), a to každou sobotu do 96 domů.

Od pana katechety se naučila i odpustkovou modlitbičku: "Vše pro tebe nejsvětější Srdce Ježíšovo!" To byla její nejmilejší modlitba. Byla jakoby jí "malým tajemstvím". Domácí až později spatřili, že je to jejím životním heslem, které ji vnuká takovou trpělivost.

"Vše pro tebe nejsvětější Srdce Ježíšovo" pěkně vyslovuje obětavost, ba ji i stále rozněcuje. Vždyť "pro milého nic těžkého!"

Toto heslo ji navádělo obětovat vše Ježíšovi z lásky, s oddaností, hrdinsky, vesele ...

Veselého dárce má Bůh rád (2 Kor. 9,7). A když Milka poddajně poslouchala vnitřní vnuknutí a pro lásku Božského Srdce vesele se obětovala, vesele trpěla - utvořil z ní Bůh vzor veselé trpělivosti.

Jen takto se mohlo stát skutečností, co se lidsky zdá nepochopitelným. Vždyť tolik let bez žaloby, ba vesele, se žertem, smíchem, zpěvem nést stále rostoucí kříž - je tak nevídaná, neslýchaná věc, že ​​až ohromuje člověka. Pouze u svatých najít tomu páru.

Opravdu se na ní vyplnilo zaslíbení Božského Srdce: "Horlivé duše dosáhnou chytře velkou dokonalost."


*****


Obraz Božského Srdce v domě zednáře


Vysluhoval jsem misie v městečku, kde měli horlivého duchovního - píše P. Karel Stejskal SJ v Travniku v Bosně. Zpočátku se všechno výborně dařilo. Ale najednou přijde p. farář ke mně se zachmuřeným čelem: "Ach, velebný otče, pan N. těžce onemocněl. Patří k nejpřednějším měšťanům ... Ale je nevěrec a svobodný zednář. Vyjádřil se, že se mu kněz nesmí na oči ukázat. A jeho ubohá žena pláče, chtěla by ho zachránit. Neustále se modlí k Božskému Srdci Ježíšovu. A proto neztrácím naději.

Poradil jsem p. faráři, ať řekne paní nemocného, ​​aby potají zavěsila naproti mužově posteli obraz nejsvětějšího Srdce tak, aby ho hned zahlédl. Pobožná žena to udělala. Nemoc se zhoršovala ... Po několika dnech zpozorovala žena, že nemocný právě šeptá modlitby. Tomu se velmi zaradovala a odvážila se mu říci:

- Slyšela jsem, že tě jakýsi kněz ze sousední obce chce navštívit. Chceš ho přijmout?

- Dobře, ať přijde - šeptá nemocný.

Zanedlouho přišel kněz. Povídali si přátelsky ... Svátosti ani nezmínili. Jen při odchodu zeptal se kněz, zda by mohl zas přijít. Nemocný přivolil. Když kněz druhý den zas přišel, nemocný mu odkryl své srdce: vyzpovídal se. Všechno dal do pořádku a přijal sv. svátosti s velkou zbožností. Všichni, co ho znali, náramně se divili.

Navštěvoval jsem ho i dál - vyprávěl mi později kněz - abych ho těšil a povzbuzoval. Hluboce mnou pohnulo jeho křesťanské přesvědčení. Za pár dní dokonal. Hned jsem spěchal pomodlit se za jeho duši a potěšit zarmoucenou vdovu.

Velebný pane - řekla mi - nikdy nezapomenu, jak zbožně umíral můj muž. Nesmírně děkuji Pánu Bohu za takovou milost! Umřel dnes ráno o sedmé a včera večer v devět pokýval mi, že mi chce cosi říct. Naklonila jsem se k němu, abych dobře slyšela, neboť už sotva zvládal mluvit.

- Odhrň mi, moje drahá, záclonu!

- Proč? Copak ti překáží?

- Copak nevidíš, že mi zastírá ten obraz Srdce Ježíšova? ... Uvěř mi: pohled na ten obraz mě obrátil. Hej, Srdce Ježíšovo zvítězilo nad mým srdcem. Nech ať ho tedy dobře vidím. Chci, abych umřel dívaje se na ten obraz ...

A tak i zemřel.

- Ach, velebný pane, tato slova dávají mi naději, že je můj muž spasen. To mi bude celý můj život pramenem útěchy ...

Sláva Božskému Srdci Ježíšovu, vždyť přislíbilo, že požehná domy, ve kterých se uctívá jeho obraz.


*****
 

Převzato z http://modlitba.sk,

článek naleznete zde:
http://www.modlitba.sk/htm/vasesvedectva/viera/vase28.htm

Srdce Ježíšovo, Dubňany
                                                                *

Sdílet

Související články:
Byly sepsány další vzpomínky na probošta mikulovského Stanislava Krátkého (02.01.2023)
V božím stvoření nejsou žádné chyby (svědectví) (25.12.2022)
Zamyšlení nad souvislostmi některých částí Písma svatého (20.12.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 51: Jako Mariin podpis (15.11.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 48: Růženec je exorcizmus a osvobodil dětského vojáka (23.10.2022)
P. Dominik Chmielewski - Svědectví obracení a setkání s Pannou Marií (video) (04.10.2022)
Medžugorje - můj splněný sen (svědectví) (03.10.2022)
Butkov, místo, kde nebe sestupuje na Zem (01.09.2022)
Film "Povolaný" - Svědectví Marty Przybyly o obrácení - čast 1 a 2 (26.08.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 47: Napíšu Ti o zázraku, který se zde udál (15.08.2022)
Vyslyšená modlitba (svědectví) (12.08.2022)
Online ve světě okultismu - Od esoteriky ke katolické víře - 2. část (video) (21.07.2022)
Spolupráce s andělem strážným a Matkou Boží nikdy neselže (17.07.2022)
Poděkování P. Marii za uzdravení - doplněno (01.07.2022)
40 let se modlila za sílu odpouštět – skutečný příběh (11.06.2022)
O vzniku obrazu na Turínském plátně (17.04.2022)
V komatu zažil Boží dotek. Příběh otce Stua přichází do kin (12.04.2022)
Svědectví: Stále více jsem si byla vědoma převeliké lásky a milosrdenství našeho Pána (06.04.2022)
Kněz na onkologii (22.02.2022)
Vše se proměnilo v radost (27.01.2022)
Viděla jsem živého Ježíše v Hostii a obrátila jsem se! (22.01.2022)
Obrátila jsem se, když jsem sledovala život otce, který se vrátil z Medžugorje úplně proměněný (14.01.2022)
Antonietta Meo (13.01.2022)
Ani já bych s nikým neměnil (13.01.2022)
Blahoslavená Marie Tereza Roig Ferragudová a čtyři její dcery (31.12.2021)
Stojící Zoja – utajený zázrak (23.12.2021)
Doopatrování rodičů - Byla to zkušenost, díky které smrt vnímáme velmi přirozeně (24.10.2021)
Jeden pán vyprávěl tuto příhodu. (neuvážené rozhodnutí) (23.10.2021)
Svědectví: Zázraky otce Libora (21.10.2021)
Návrat k Bohu z nástrah esoteriky a okultismu (17.09.2021)
Už i já poznávám Ježíše v hostii (svědectví z Medžugorje) (14.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti - Nemohla jsem jinak (26.08.2021)
Medžugorje - Goran a Katka Čurkovičovi: Nebojte se! (video) (19.08.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 42: Medžugorje mi zachránilo život (svědectví) (11.08.2021)
Zázračné uzdravení Petra De Ruddera (10.08.2021)
Už chápu, všechno do sebe zapadá (09.08.2021)
Zachráněné manželství - Crystalin příběh o záchraně jejího manželství. (22.07.2021)
Lídr vězeňského společenství Dismas Když vidím plakat odsouzeného na doživotí, nepochybuji, že je to Boží práce (video) (25.06.2021)
Náhody nebo Boží prozřetelnost? (31.05.2021)
Posedlá (svědectví) (17.05.2021)
Svědectví o záchraně duše skrze „Korunku“ (07.05.2021)
Bůh existuje, potkala jsem ho (Od satanizmu do Ježíšovy milosti) (17.04.2021)
Role Barabáše ve filmu Umučení Krista mě obrátila (02.04.2021)
Svědectví: Bylo mi věřících upřímně líto. Jak mohou vsadit celý svůj život na něco, co neexistuje? (30.03.2021)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 37: Hostýnská voda (svědectví) (23.03.2021)
Jak odpustit ???? Určitě s tím máte mnohý problém ... Nabízím krásné svědectví jedné ženušky (03.03.2021)
Úspěšná podnikatelka ze Silicon Valley nechává všechno a jde sloužit Bohu (09.02.2021)
Výlet do Tater (30.01.2021)
Dokumentární film svědectví: Guru nebo Ježíš (18.01.2021)
Prolife / Jak jsem vůbec mohla přemýšlet nad tím, že zabiji své dítě? (04.01.2021)
Sen, skutečnost a síla dětské víry (02.01.2021)
Svět získává zdánlivě na vrch, ale ve skutečnosti získává Církev (13.12.2020)
8-letý Antonio, který zemřel na rakovinu: "Mami, Matka Boží přišla pro mě." (05.12.2020)
V tomto chlapci jsem potkal Ježíše (01.12.2020)
Můj letní výlet do Levoče (19.11.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 33 - Matka Boží uzdravuje v rodině budoucího kněze (16.11.2020)
Jsem nevidomá, světlem mi je Kristus - svědectví (09.11.2020)
Jeden z nás (příběh) (01.11.2020)
Donald Trump, aneb co nikdy neuvidíte v televizi... (30.10.2020)
Růžencový dominikán (svědectví) (11.10.2020)
Všeobecný protikatolický hejt. Víš, na koho nadáváš? (03.10.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 30: Odvrátila jsem se od Boha, ale Matka Boží to změnila (15.09.2020)
Tak kdy zemřu? (neuvěřitelné svědectví bratrské lásky) (10.09.2020)
Za velmi mnoho vděčím vám... (31.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 29: Panna Mária mi zachránila život! (svědectví kněze) (29.08.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 28: Nadpřirozený zásah Panny Marie před velkým nebezpečím (28.08.2020)
Zamilovanost a co dál? (Svědectví o Medžugorje) (31.07.2020)
Příběh na zamyšlení při jehož čtení Vám zvlhnou oči (25.07.2020)
Svědectví: Díky Medžugorji jsem odpustila ... (06.07.2020)
Dá se bez sexu vydržet až do svatby? A proč se o tom nebát mluvit. (22.06.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 26: Škapulíř smířil umírajícího s Bohem (21.06.2020)
Online ve světě - svědectví vizionářky Mirjany a exorcisty Petra Glase (11.06.2020)
Velká zkouška (svědectví) (28.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 25: Neopustila mě (svědectví) (20.05.2020)
Public relations pro Boha - krásné svědectví o postoji nemlčet (12.05.2020)
Svědectví: Potkal jsem anděla (09.05.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 24: Růžence dělají zázraky, zejména duchovní (svědectví kněze) (01.04.2020)
V mém domě buď Královna (svědectví) (28.03.2020)
Svědectví: Obrácení lékařů z Lombardie - tyto dny (23.03.2020)
List znásilněné řeholnice matce představené (08.03.2020)
Proč jsem katolík (06.03.2020)
Neměl jsem se narodit? (svědectví postiženého člověka) (01.03.2020)
Chválím Pannu Marii (svědectví o zázračném uzdravení) (17.02.2020)
Goran Čurkovič u Svatého Tomáše v Brně - Z pekla drog do náruče Panny Marie (14.02.2020)
Karol Dučák: Neopustím Katolickou církev! V žádném případě! (13.02.2020)
Tvá víra tě uzdravila (svědectví jedné matky a manželky) (04.02.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 21: Po letech vyslyšené modlitby - svědectví (26.01.2020)
(Nejen) 13. komnata Ladislava Křížka, svědectví o slávě, pádech a obrácení... (22.01.2020)
Exorcista: Prokleté předměty v našich domech (11.01.2020)
Svědectví z potratové ambulance (04.01.2020)
Matka světice (svědectví o hrdinném umírání) (01.01.2020)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 20: Působení Matky Boží - svědectví kněze o uzdravení (16.12.2019)
Bez váhání si klekl k modlitbě před nástěnkou z nezvěstnými (16.12.2019)
Boj o život se Zdrávasem - skutečný příběh (09.12.2019)
Usadit se natrvalo před Pánem (24.11.2019)
Mária Bartková: Svědectví o daru víry (08.11.2019)
Ovoce prvních pátků - svědectví (24.10.2019)
Čistota dětské duše (28.09.2019)
Znásilněná žena odmítla potrat, nyní se těší ze syna - kněze (28.09.2019)
Nikdy nepodceňujte modlitbu matky (08.09.2019)
Nesmírná Boží prozřetelnost: kněz zavolal špatné číslo a ... (31.08.2019)
Jak hledání kostela a pravdy přivedlo protestantskou rodinu ke katolicismu (26.07.2019)
Imám se stává Kristovým misionářem (21.07.2019)
Polská modelka až v Medžugorji pochopila mystické setkání se sv. P. Piem (13.07.2019)
Příčina vaší podrážděnosti může být jiná než si myslíte (10.07.2019)
Manželé Markovi: O umělém oplodnění lékaři říkají polopravdy (10.07.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 5. závěrečná část (24.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 4. část (22.06.2019)
Karol Dučák: Způsobilto Druhý vatikánský koncil? 3. část (20.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 2. část (18.06.2019)
Karol Dučák: Způsobil to Druhý vatikánský koncil? 1. část (16.06.2019)
Eucharistie je pouze v této Církvi (12.06.2019)
Noc kostelů + Jaro - zamyšlení, básně (28.05.2019)
* Z veselé holky jen hromádka neštěstí
* Hodina, která za to stála...
(26.03.2019)
Ježíš a Marie - světlo pro naši rodinu (svědectví) (23.03.2019)
Jean vypráví o své cestě za povoláním (04.03.2019)
Svědectví: S rodinou v Medžugorji - nedocenitelná hodnota (03.03.2019)
Naše cesta do Katolické církve - kniha ke stažení (23.02.2019)
Pán je se mnou ... i v rakovině (svědectví) (16.02.2019)
Sestry dvojčata rozdělené při narození se nakonec zázračně setkaly v tom stejném klášteře (15.01.2019)
Bůh - Otec (svědectví) (15.01.2019)
V manželství se dá žít sexualita ve svobodě a radostně (15.01.2019)
Moc modlitby - Tajemství jednoho biskupa (13.01.2019)
Příběh obrácení feministky (04.01.2019)
To ti to trvalo (02.01.2019)
Sestra Emmanuela z Medžugorje: "Potkala jsem Ježíše, když jsem bojovala s hříchem okultismu" (20.11.2018)
"Zdržet se", když jde o progres, je nepřípustné (19.11.2018)
Dva rozhovory, dvě životní svědectví žen, zamyšlení (nejen) k dušičkovému času (07.11.2018)
Víme, který světec se narodil v den našeho křtu? Ne? Možná se připravujeme o zázrak .. (23.10.2018)
Bývalá olympionička, nyní františkánka, odhaluje tajemství vnitřního pokoje (14.10.2018)
5 populárních klišé o křesťanech (09.10.2018)
"Co jako v tom kostele vidíte?" (20.09.2018)
Chceme diváky vyrušit ze sebestřednosti (11.09.2018)
Měla jsem stále pocit vlastního hříchu (30.08.2018)
Novak Djokovič: více než sportovec jsem křesťan (27.08.2018)
"Tvoje děťátko má již deset prstíků" - adoptovaného chlapce dělily od potratu pouze sekundy (18.08.2018)
Andrea Bocelli: Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého (18.08.2018)
"Vězení mě osvobodilo ze starého života." Mimořádné svědectví! (17.08.2018)
Emmin příběh - Vítězství odpuštění (05.08.2018)
Mary Kenneth Keller - řádová sestra a vědec v jednom (01.08.2018)
Letní otazníky ztraceného rakouského růženčáře (28.07.2018)
Otec ho týral, ale on byl schopen odpustit (22.07.2018)
Pokud se cítíte líní, když máte jít na mši svatou, vzpomeňte si na kněze Ganniho z Iráku (17.07.2018)
Důvěřujme Panně Marii a jejímu synovi Ježíši Kristu, protože jim nic není nemožné! (svědectví) (15.07.2018)
Když se fotbalista pokřižuje (15.07.2018)
"Máš duši. Dávej na ni velký pozor": Chris Pratt překvapuje svědectvím na MTV awards (14.07.2018)
Reparát z lásky, svědectví otce jehož syn propadl drogám (09.06.2018)
Syrská mystička Myrna Nazzour opět v Bratislavě (03.06.2018)
3 bývalí satanisté se vracejí domů, do Katolické církve (24.05.2018)
Zázrak Božího milosrdenství (svědectví) (17.04.2018)
Rozhovor se světoznámou atletkou Blankou Vlašićovou o obrácení a víře v Boha (10.04.2018)
Silné svědectví desetiletého poutníka (26.03.2018)
Záchrana duše (Bůh umí použít i naši chybu) (24.03.2018)
Svědectví české medžugorské poutnice: Porod pro nebe (17.02.2018)
Zachránila mě poslušnost knězi - skutečný příběh (15.02.2018)
Bývalý voják se uzdravil díky Marii, Růženci a Medžugorje (09.02.2018)
Matka odmítla jít na potrat a z jejího dítěte se stala italská pěvecká hvězda - Andrea Bocelli (04.02.2018)
Viral video: Emily vysvětluje proč zanechala 'super' život lesbičky, a šla za Kristem (29.01.2018)
Svědectví: UZDRAVENÍ V MÉM ŽIVOTĚ A NOVÁ PRÁCE (16.01.2018)
Plival na lidi, kteří šli na mši svatou - dnes je z něj kněz (29.12.2017)
Vaše holčička po narození zemře, jděte na interrupci (19.12.2017)
Zázračná medaile a paní učitelka (27.11.2017)
Víra - jen pro primitivní lidi? (20.11.2017)
Beseda s Věrou Sosnarovou ve Višňové (okr. Znojmo) (26.10.2017)
Svědectví (08.10.2017)
Svědectví (07.10.2017)
Příběh křtu z Ruska - proč to dítě plakalo? (05.10.2017)
Viděla jsem živého Krista v Hostii – a obrátila jsem se! (03.10.2017)
Fotbalista: ‘Důvěra v Boha mi dává sílu’ (29.08.2017)
Jeho první i poslední hodinu jsme prožili spolu (21.08.2017)
Bývalá Miss Pennsylvánie byla počata při znásilnění - její matka se rozhodla pro její život (21.08.2017)
Vdala jsem se za kněze (02.07.2017)
Svědectví na KEFASFESTu: muži z komunity CENACOLO - „Ze tmy do světla“ (22.06.2017)
TOP příběh! Vidět mého otce, jak se modlí růženec, mě zachránilo před homosexualitou (23.05.2017)
Ze znásilnění těhotenství. Louise si vybrala život a už se nikdy neohlédla zpět (05.05.2017)
Jsi ochoten zemřít za svou víru? (video) (27.04.2017)
Bůh neopouští (svědectví) (19.04.2017)
Uděluji ti rozhřešení... (svědectví) (14.04.2017)
Jak nedostatek úcty k eucharistii odrazuje lidi od katolicismu (13.03.2017)
Jak mě "Bůh zachránil od sebevraždy": Bývalá ateistka a rocková hvězda Lacey Sturm našla Ježíše (24.02.2017)
Americká hvězda přiznává svou závislost na pornu - a jak se jí zbavila (25.12.2016)
Nechtěla jsem vidět zemřít své dítě (02.11.2016)
Co jsem se naučil od unaveného kněze (aneb lekce pokory...) (26.09.2016)
Vždycky jsem si myslel, že jsem se gayem narodil. Dnes jsem šťastně ženatý otec. (21.09.2016)
Sedmibolestná v domě Myrny Nazzour (18.09.2016)
Mladá muslimka hozená do studny napospas smrti tvrdí, že ji zachránil Ježíš (06.09.2016)
Modlitbové setkání s mystičkou Myrnou Nazzour (04.09.2016)
Každý má svoji cestu (02.09.2016)
Dr. Gloria Polo na Slovensku - Svědectví ženy zasažené bleskem (Video) (23.08.2016)
Dr. Gloria Polo přijede na Slovensko (07.07.2016)
Zvolte si správnou cestu: Odkaz kajícího vraha (06.07.2016)
Téměř ochrnul, pak se stal nejlepším. Bez Boha nezmůžu nic, tvrdí fotbalista Kaká (07.06.2016)
Aktualizované: V Jižním Súdánu postřelili slovenskou misionářku a lékařku
+ Sr. Veronika Terézia Racková v relaci TV LUX Vlastná cesta z 28.10.2012
(20.05.2016)
Bývalá pornoherečka Jan Villarubia: Bůh mi odpustil a uzdravil mě (08.04.2016)
Medžugorje: Oáza v poušti tohoto světa (svědectví) (24.02.2016)
Půst a jeho nesmírné hodnoty (09.02.2016)
Matka Ježíšova oslovila lékaře, který provozoval potratovou kliniku (09.02.2016)
Svědectví: Už nikdy více pro-choice ... protože si mě našla Pravda (01.02.2016)
Úžasné svědectví herce, který hrál Ježíše Krista (video) (21.01.2016)
Porodila ve dvanácti po znásilnění a nelituje toho (01.01.2016)
Svědectví: Radili mi nechat předčasně narozená dvojčata zemřít, bojovala jsem za ně celou svou bytostí (25.12.2015)
Žili 25 let jako "bratr a sestra", aby mohli chodit ke svatému přijímání (13.12.2015)
Leoš Ryška: Vděčím babičce za to, že žiju (27.11.2015)
"Dělal jsem satanistické rituály na potratových klinikách, dnes jsem katolík!" (02.11.2015)
Žena po rozvodu: Zůstala jsem věrná manželovi (21.10.2015)
Svědectví: Proměnění (19.10.2015)
Boží otcovství a satanův útok (10.10.2015)
Když jsem měla šestnáct, byla jsem znásilněna. Ale potrat byl mnohem horší. (20.09.2015)
Proč jsem a zůstávám katolíkem (PhDr. Radomír Malý) (17.09.2015)
Nejvyhledávanější porno hvězda zveřejnila šokující zprávu o porno průmyslu (01.09.2015)
Jak jeden skeptický vědec uvěřil Turínskému plátnu (23.08.2015)
Svědectví z Medžugorje: Immaculée, která přežila genocidu v Ruandě (13.08.2015)
Beáta Chrenová: Děti nepotřebují exotické dovolené, ale náš čas (09.08.2015)
Svědectví Gabrielly Colins o prožitku Medžugorje (25.07.2015)
"Dnes nejdete na potrat": Sestřička, která změnila můj život (svědectví) (22.07.2015)
Svědectví - boj s nemocí (20.07.2015)
Světově uznávaný fotbalista se rozhodl počkat se sexem až do manželství (17.06.2015)
Teologie těla a život v celibátu, jde to dohromady? (12.06.2015)
Povolání je ustavičné dobrodružství (21.05.2015)
Žádostivost vyhrála: Jak porno zničilo moje manželství (11.05.2015)
Adoptovaná žena našla svou biologickou matku - byly kolegyně (07.05.2015)
A ochutnal jsi někdy? (27.04.2015)
Odkaz ženy s přelepeným okem: Narodili jsme se a už nikdy nezemřeme (18.04.2015)
Přičiň se a Pán Bůh ti pomůže (14.04.2015)
* Svědectví děvčátka v utečeneckém táboře...
* Svědectví bratra syrských mučedníků ...
(01.04.2015)
Děsivé svědectví katechetky z Belgie: Kam kráčí Církev na západě ? (13.03.2015)
Byla jsem satanistkou (svědectví) (15.02.2015)
Žena, která si po znásilnění ve 12-ti vybrala život, ničeho nelituje. (11.02.2015)
Keňa - Afrika očima dobrovolnice (30.01.2015)
Příběh mého obrácení – Timothy Tindal-Robertson, spisovatel a publicista (28.01.2015)
Nečekaná příhoda (31.12.2014)
Test NASA (31.12.2014)
Svědectví: Mé tělo patří Pánu a Pán vládne mým tělem (18.12.2014)
Můj příběh: o. Jozef Maretta - Jsem exorcista. (video) (24.11.2014)
Skryté požehnání neplodnosti (17.11.2014)
Dynamický rozvoj křesťanství v Indii (01.11.2014)
Obětovala se za děti (27.10.2014)
Ochrnutý katolík obětoval život při záchraně dítěte (23.10.2014)
Ateismus je překonán (22.10.2014)
Svědectví z jednoho setkání nezadané katolicky zaměřené mládeže. (21.10.2014)
92letá odzbrojila lupiče (21.10.2014)
Volejbalová trenérka se nevzdává a bojuje za své dítě (21.10.2014)
Duchovní uzdravení v Lurdech (18.10.2014)
Bolestná cesta návratu - Markéta Armstorferová, mistryně reiki, se po létech bloudění vrací (17.10.2014)
Jakého tě najdu, takového tě odsoudím... (16.10.2014)
Vymodlili si zázrak - jeden den se svým děvčátkem (14.10.2014)
Svědectví učitelky: Moje zkušenost ze školení o muzikoterapii (10.10.2014)
Moji manželku jsem nemiloval, když jsme se brali (01.10.2014)
Přišla jsem domů bez děťátka (01.10.2014)
Profesionální zápasník počatý při znásilnění podporuje otcovství (29.09.2014)
Syn s rozštěpem páteře je darem pro naši rodinu (21.09.2014)
Učitelka (02.09.2014)
Svědectví: Bez šance na přežití (28.07.2014)
Rumunská modelka riskujete kariéru kvůli pro-life názoru (11.07.2014)
Svědectví: Ježíši přijď a uzdrav mě (08.07.2014)
FOTKY obětí potratu - způsobují matkám trauma? (07.07.2014)
„Byl jsem gangsterem“ (05.07.2014)
Děťátko prohlášené za mrtvé, ožilo. Dnes už má 3 měsíce. (26.06.2014)
Španělská modelka se stala řeholnicí (25.06.2014)
Matka odmítla operaci mozku, chlapečka porodila v kómatu (23.06.2014)
Ďábel je dnes aktivnější, než kdy jindy. (07.06.2014)
Britský teenager veřejně prezentuje svoje panenství (03.06.2014)
Otec mi pomohl stát se "opravdovým mužem" a skončit s pornem. Teď jsem knězem. (26.05.2014)
Mladý poutník Petr svědčí o svém obrácení (10.05.2014)
Nádherná odpověď 29-leté ženy na otázku proč jsi ještě stále panna? (11.04.2014)
Raději zemřela, než by zabila své dítě. (10.04.2014)
Prožila jsem opravdové divy (10.04.2014)
Vidíme v druhých Krista? (03.04.2014)
Bůh se dotkl mého života (13.03.2014)
Církev a občanská společnost na dnešní Ukrajině (08.03.2014)
Turínské plátno je z 1. století, tvrdí autor posledního výzkumu (04.03.2014)
Nákup v Bille (19.02.2014)
Cesta do Alp (14.02.2014)
Darované květiny (13.02.2014)
P. Pavel Havlát: Kněžství je príma svátost (12.02.2014)
Passoliniho Evangelium podle svatého Matouše (25.01.2014)
Ježíš je Bohem života - myšlenky podsouvané satanem a myšlenky inspirované Duchem Svatým (24.01.2014)
Obrácení olympijského vítěze v boxu (23.01.2014)
Ježíš mě přivedl k plnosti víry (27.12.2013)
Benefiční vánoční koncert - Lidečko (26.12.2013)
Seděl jsem za kulometem a rozmýšlel, zda střílet. Byl Štědrý večer. (23.12.2013)
Svědectví: Medžugorjem se začal můj život měnit (22.12.2013)
Existuje Bůh? (18.12.2013)
Svědectví ve svědectví (23.11.2013)
Pro Boha a Matku Boží není nic nemožného (31.10.2013)
Moje obrácení – dlouhá cesta k pravdě (26.09.2013)
Zeptali jsme se...sestřičky Vojtěchy (11.08.2013)
Svědectví paní Libuše Danišové s prosbou o pomoc (31.07.2013)
Kněžské svěcení v Brně - Michal Cvingráf (10.07.2013)
Ztráta křesťanské víry (21.05.2013)
Uzdravení muslimského parašutisty (16.05.2013)
Modlil se za mne a za moji dcerušku (16.05.2013)
Kde končí naděje, začíná peklo...Každý je potřebný, na každém záleží (22.04.2013)
Smrt sestry Resoluty (bl. Restituty Kafkové) (10.03.2013)
Talkshow Cesta k andělům (12.01.2013)
Babi, kolik vlastně ti je let? (12.01.2013)
Fejeton novoroční aneb Matka Boží Panna Maria králická zůstává Útočištěm hříšníků (11.01.2013)
Opožděné interview s Matkou chudých (09.01.2013)
Svědectví ze školního výletu na Macochu (17.12.2012)
Matko, odevzdávám ti svého syna (17.10.2012)
Obrácení Andrého Frossarda (15.10.2012)
Získej druhé skutky lásky (30.09.2012)
Zajímavý citát 5 (02.09.2012)
Božské srdce splnilo slib (27.06.2012)
Proč jsem se stal katolíkem (24.06.2012)
Svědectví Honzy (06.06.2012)
Sebevražda (25.05.2012)
Pro nás (16.05.2012)
Důkaz, že EXISTUJE (13.05.2012)
Boží milosrdenství v mé duši (28.04.2012)
Zázrak korporálu (25.04.2012)
HIV-Příběh (23.04.2012)
Viktorie (12.04.2012)
Utonulý symbol 20. století (11.04.2012)
Podivuhodná Boží znamení (09.04.2012)
Na svatého Prokopa (02.04.2012)
Jsem katolík (31.03.2012)
Víra, naděje, láska (20.03.2012)
„Manifest víry“ aneb od islámu k Ježíši (25.02.2012)
Setkání před postní dobou (24.02.2012)
Zpověď =nádherný restart! (02.02.2012)
Turínské plátno opět středem zájmu vědců (31.12.2011)
Když Bůh s námi, kdo proti nám? (16.12.2011)
Adventní zamyšlení (30.11.2011)
Když se řekne exercicie na moři (29.11.2011)
Pouť na Velehrad - Dotek Boží lásky (24.11.2011)
Uzdravení na přímluvu Conchity Armidy (15.11.2011)
Otevřené dveře (20.10.2011)
Žena po potratu: Ten největší podvod! (16.10.2011)
„Nikdy ti nebude scházet láska“ (10.10.2011)
Získala jsem odpovědi na otázky (09.10.2011)
Půjč mi svůj úsměv (08.10.2011)
Blahořečení Drinských mučednic (04.09.2011)
Kdo hledá, najde (30.07.2011)
Být platným křesťanem (05.04.2011)
Dvě svědectví z 11.9. 2001 (04.02.2011)
Síla víry a modlitby (svědectví a modlitby k Pražskému Jezulátku) (19.12.2010)
Podivuhodné obrácení - svědectví dané v Medjugorje v březnu 2010. (29.10.2010)
Varování před nebezpečím šamanizmu a ezoteriky (04.09.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 01. 06. 2015 | 6809 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace