Zajímavé...

Svěcená voda – poklad církve!

Rosangelaresende, CC0 Public Domain, pixabay.com Svěcená voda je velkým pokladem církve, ale bohužel upadlo její používání a působení do zapomnění i u věřících rodin. Kéž by následující úvaha pomohla získat nazpět důvěru ve svěcenou vodu.

Církev používá svěcenou vodu při všech svých žehnáních a svěceních. Počítá se ke svátostinám a byla používána už v raném křesťanství. Svěcená voda nám připomíná křest, kterým jsme byli osvobozeni od dědičného hříchu, stali jsme se dětmi Božími a členy svaté, římskokatolické církve.
Pokaždé, když vcházíme do kostela, znamenáme se svěcenou vodu, abychom se s očištěným srdcem mohli zúčastnit bohoslužby, protože nás očišťuje od všedních hříchů.

Svěcená voda je znamením pomoci a požehnání Božího!


Dříve se kropila svěcenou vodou také pole, dvory, lidé a zvířata, dávala se pít nemocným lidem a omývala se jí nemocná místa na jejich těle. Svěcená voda tak byla znamením pomoci a požehnání Božího stejně jako účinnou ochranou proti zlým mocnostem, silám a násilím. Proto se žehnáme (znamenáme) svěcenou vodou také při vstávání a před spaním a při odchodu z domova. Následkem působivé síly svěcené vody, která se používá ve jménu Nejsvětější Trojice, používá se také při exorcismech, jakož i k pokropení mrtvých a jejich hrobů na hřbitovech, protože ze soukromých zjevení víme, že pro ubohé duše v očistci je velkou pomocí svěcená voda, poskytuje jim očištění, urychlení a velkou útěchu. Dějiny církve nám vyprávějí také příklady, kdy nemocní lidé a zvířata byli často svěcenou vodou zázračně uzdraveni. Používejme proto s vírou svěcenou vodu, abychom dosáhli také my působení požehnání, pomoc a ochranu Boží.

Svědectví a příklady požehnaného působení svěcené vody


P. Bernhard Kunst († 2013), benediktin kláštera Lambach, který působil v Aichkirchen, byl zvláště omilostněný kněz, který pomohl mnohým bohoslužbami za nemocné, svojí modlitbou a svým požehnáním. Přivedl také lidi k víře silou exorcizované svěcené vody. Ze svých zkušeností vypráví: „Když někdo někomu na dálku svěcenou vodou žehná a prosí za něho Boha, má to jistě účinek. Vím o jednom sedlákovi, který každou neděli zdálky žehnal svěcenou vodou svým polím. Jednou mě navštívil, přinesl několik lahví vína a řekl: »Pane pátere, od té doby, co používám svěcenou vodu a žehnám svým polím, zůstala pole ušetřena od nepohody. To přičítám jenom působení svěcené vody.«“

Volání o pomoc jednoho starosty


„Svoji první pěknou zkušenost s působením svěcené vody jsem měl s jedním starostou z Mühlviertel. Jednoho dne se objevil na farním dvoře a vyprávěl mi, že má ve své stáji stále znovu trampoty se zvířaty. Na moji radu si vzal s sebou svěcenou vodu a pověsil ve stáji velkou nádobu se svěcenou vodou. Vždycky když šel do chléva, pokropil jí zvířata a prosil Boha, aby je uzdravil. A skutečně, ten starosta, který až dosud vydával velké sumy peněz za zvěrolékaře, nemusel od té doby vůbec sahat do kapsy!

Starosta mi vyprávěl také toto: Skupina lidí z okresního hejtmanství měla přezkoušet v obci kvalitu vody všech studní, které nebyly napojeny na vodovod. Probíhalo to tak, že s tím začali u starosty. Po vyhodnocení vzorků prohlásili: »Pane starosto, vy máte strašně špatnou kvalitu vody! Vy musíte být vlastně všichni nemocní, obsah dusičnanů je velice vysoký!« – »My jsme opravdu všichni nemocní!« odpověděl. »No, teď to vidíte,« na to odborníci, »vaši studnu musíme uzavřít, nemůžeme si vzít na zodpovědnost, že jste všichni nemocní!«
Nakonec, potom co prozkoumali jiné studny, přišli zase ke starostovi, aby se rozloučili. Tu je poprosil: »Prosím, pánové, udělejte ještě jednou zkoušku vody!« Bez nadšení určil tým znovu kvalitu vody a byl nanejvýš udivený: »Teď nám ale prozraďte, co se s vaší vodou stalo? Tady už nic není! Teď máte nejlepší pitnou vodu!« Tu vyprávěl: »Zatímco jste zkoušeli jiné studny, nalil jsem do naší studny svěcenou vodu od P. Bernharda a pomodlil jsem se: ‚Pane Bože, skrze tu sílu, která působí ve svěcené vodě, můžeš přece udělat, abychom měli lepší kvalitu vody.‘ To je moje tajemství!«“

Zvláštní význam exorcizované vody


„Zpráva o události se samozřejmě roznesla. Náhle se vědělo, že svěcená voda může pomoci ve stáji, a dokonce je schopná zlepšit kvalitu vody. Také jiní lidé nalili do svých studen svěcenou vodu jako starosta a stejně získali nejlepší kvalitu. To samozřejmě není žádný automatismus. Svěcená voda se musí používat s důvěrou a vírou, aby v této vodě působila Boží síla. A konečně: nemohu Boha »nutit«, aby způsobil zázrak. Je to vždycky pokorná prosba.

Podle mojí zkušenosti existuje také rozdíl v kvalitě svěcené vody. Často se voda světí jenom krátce a povrchně. Voda se posvětí na připomínku křtu Páně a konec. Když se ale voda dodatečně požehná exorcismem, pak se kněz modlí kromě jiného: »Žehnám tě a zapřísahám tě, vodo, skrze živého Boha, skrze pravého Boha, skrze svatého Boha, skrze všemohoucího Boha.« V této exorcizované vodě působí podle mojí zkušenosti síla Boží zvláštním způsobem.“

Kukuřice se znovu postavila


„Také jeden velkostatkář z východního Štýrska, který přišel na bohoslužbu za nemocné, vyprávěl: »Svěcená voda se stala opravdovou studnou zdraví pro stovku kusů mého hovězího dobytka. Ale stalo se mi ještě něco jiného! Bezprostředně před sklizní mi silná bouřka položila moje krmení pro krávy, několik hektarů kukuřice na siláž, a to tak, jako by ji převálcoval parní válec. To byla pohroma! Jak jsem měl teď kukuřici sklidit a přivézt do siláže? To přece nejde! Stonek kukuřice, když se jednou zlomí, zůstane zlomený! Nedá se nic dělat! Ve svém zoufalství jsem za měsíční noci naplnil vědro svěcenou vodou – ve dne by si lidé mysleli, že jsem se zbláznil –, šel jsem s ním okolo kukuřičného pole, kropil je svěcenou vodou a přitom se modlil: ‚Pane Bože, silou, která působí ve svěcené vodě, dej, aby se kukuřice znovu postavila.‘ Když jsem potom dalšího dne přišel s bušícím srdcem na pole, docela jsem zbledl. Všechna polámaná kukuřice byla zase vzpřímená, stonky stály v pozoru jako vojáci! Přes noc se stal tento zázrak a já jsem mohl kukuřici sklidit a přivézt domů.«“

Nejlepší obilí v celém kraji!


„Jednou přišel také jeden švýcarský sedlák na bohoslužbu a vyprávěl, že kvůli stáří svůj majetek rozdělil a synovi odkázal statek a pro hospodářství potřebná pole. Avšak jeho dcera, kterou řádně vyplatil, nebyla s dědictvím spokojená. I když nikdy nebyla selkou, požadovala tvrdošíjně určité pole a zuřivě křičela na otce a bratra: »Když to pole nedostanu, pak je prokleju!« Těch obou se ale kletba nedotkla, protože si pomysleli: »Můžeš proklínat, jak chceš. To pole dobře pohnojíme, vysejeme nejlepší osivo a pak tam něco naroste.« Ale výsev nevzešel! Ani ve druhém a třetím roce nic, takže otec i syn chtěli nechat pole ležet ladem.

Jedna žena, která se dověděla o smůle toho rolníka, mu darovala svěcenou vodu k žehnání. Pak šel on společně se synem na to pole, pokropili je svěcenou vodou a modlili se plni důvěry: »Pane Bože, skrze sílu, která působí ve svěcené vodě, odejmi, prosím, všechno zlé, všechno prokleté, veškerou nepřejícnost od našeho pole!« Pak je oseli počtvrté a v době žní sklidili nejlepší obilí v celém kraji!“

Kéž by tato svědectví byla pro nás pomocí, abychom se znovu spolehli na sílu svěcené vody.

Svědectví k žehnání kněze


Prefekt Steitfellner měl jednoho dne zážitek s Terezií Neumannovou (Rézi) z Konnersreuthu, který se mu navždy vryl do paměti: „Při rozloučení si klekla a řekla prefektovi: »Důstojnosti, prosím vás ještě o kněžské požehnání.« Když jí potom žehnal, nedívala se mu Rézi do očí, jak se to jindy dělá, ale hleděla okolo něho a za něho. Tu jí řekl: »Rézi, proč se nedíváš na mne, když ti dávám požehnání?«

– »Důstojnosti, to musíte vědět,« odpověděla, »kdykoliv nějaký kněz žehná, vidím Spasitele stát za vámi a vidím, jak On zvedá ruku a žehná. A že se dívám raději na Spasitele než na vás, důstojnosti, to už musíte pochopit!«“

Z Medjugorje aktuell 3/2015
přeložil -mp-

Převzato z časopisu Světlo 35/2016 (s datem 4. září 2016)

O ochranné a léčivé síle svěcené vody pro člověka, o její podstatě a historii vyšel článek ve Světle č. 24/2013 na str. 5–6 (text P. Françoise Zanniniho).
Na těchto stránkách ho najdete zde.

Rosangelaresende, CC0 Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Příprava na dobrou svátost smíření (26.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 09. 2016 | 7491 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 35/2016
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace