Zajímavé...

Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie

vranov kostel sv. Josef „Otcovským srdcem: tak miloval Josef Ježíše, který je ve všech čtyřech evangeliích nazýván synem Josefovým.“ (František, Patris corde, 2020) Tak zní první věta apoštolského listu papeže Františka, jímž vyhlašuje rok sv. Josefa. Celá univerzální církev je pozvána k meditaci a modlitbě k pěstounu Ježíše, patronu nás všech v době pandemie.
Josefův příklad a jeho pomoc přicházejí ve správný čas. V době, kdy globální pandemie přinutila miliony lidí žít ve skrytu, izolaci a osamocení, můžeme Josefa považovat za model skrytého života. Víme také, že Josef zemřel před Ježíšovým veřejným vystoupením. Mariin manžel byl nepochybně osobně obeznámen, co utrpení přináší. Můžeme ho tedy vidět také jako našeho patrona, který se za nás modlí, protože rozumí zevnitř našemu zápasu s nemocí. Ale co o něm vlastně víme?

O svatém Josefovi, podobně jako i o mnoha jiných svatých z prvotních dob křesťanství, víme nemnoho. Něco málo se dozvídáme z několika řádků poskrovnu o něm napsaných v evangeliích. Byl z rodu krále Davida a zasnoubený s mladou ženou z Nazareta. Marie byla zcela neočekávaně shledána těhotnou. Ale „protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně“ (Mt 1,19), podle Matoušova evangelia plánoval své zasnoubení potichu zrušit. Ještě předtím, než se narodil Ježíš, se naplno projevily Josefův něžný soucit a odpouštějící srdce.

Bůh však osnoval jiné plány. Stejně jako Josef Egyptský, starozákonní patriarcha z knihy Genesis, prošel ohněm vnitřního utrpení, bezradnosti a nejistoty. Bůh užil snu, aby odhalil své vykupitelské plány s tesařem z Nazareta. Ve spánku anděl odhalil Josefovi Mariino tajemství: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha Svatého.“ (Mt 1,18) Tentýž anděl mu po narození Mariina syna vnukl nápad: vzít dítě a jeho matku do Egypta. Všichni uprchli před vražedným králem Herodem. A Josef? Josef bez váhání znovu poslechne: „Vstal, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země.“ (Mt 2,21). Udělal to, co předtím: „Když se probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal.“ (Mt 1,24) A Josef byl za svoji poslušnost vyznamenán tím, co mu Bůh v díle spásy svěřil. Stal se ochráncem katolické církve (Pius IX.), patronem dělníků (Pius XII.), ochráncem Vykupitele (Jan Pavel II.), patronem šťastné smrti (KKC, 1014), patronem všech, kdo musejí opouštět svoji vlast (František).

Existuje několik dalších příběhů z jinošského Ježíšova období: ztratil se na cestě, našli ho mezi učenci v chrámě. Ostatní zbytek života je nám skryt. Víme jen jediné, co nám zachoval Lukáš o těchto 18 letech Ježíšova skrytého života: „Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.“ (Lk 2,52) Josef, služebník všeobecného záměru spásy, pomohl připravit Ježíše na to, co jeden teolog nazval „nejpotřebnějším nástrojem pro spásu světa“.

Josef předal Ježíšovi vše potřebné k tomu, aby se stal dobrým tesařem. Potřeboval trpělivost (čekání, až bude dřevo suché a připravené), dobrý úsudek (našel soulad s vodováhou k určení vodorovného směru), vytrvalost (při broušení, dokud nebude deska stolu hladká) a poctivost (pro účtování lidem spravedlivou cenu). Vedle Josefa, svého učitele v řemesle, pracoval mladý Ježíš. Přispíval tím k obecnému blahu Nazareta a okolních měst. Není těžké si představit, že ctnosti, které se Ježíš naučil od svého učitele, trpělivost, úsudek, vytrvalost a poctivost, mu dobře posloužily v jeho pozdější službě. Josef pomohl připravit Ježíše na to, aby byl „nástrojem nejpotřebnějším pro spásu světa“. „V útočišti Nazareta, v Josefově škole se Ježíš učil plnit Otcovu vůli. Tato vůle se mu stala každodenním pokrmem (srv. Jan 4,34). I v té nejtěžší chvíli svého života v Getsemanech upřednostnil Otcovu vůli před svou a stal se poslušným až k smrti, k smrti na kříži.“ (Flp 2,8). Autor listu Židům proto uzavírá, že se Ježíš ‚naučil svým utrpením poslušnosti‛ (Žid 5,8).“ (František, Patris corde, 2020)

Ale jakmile Ježíš začal veřejně působit, postava Josefa mizí ze scény, alespoň v evangelijních příbězích. Je příznačné, že Josef není uveden mezi hosty na svatební hostině v Káně, která znamenala začátek veřejné Ježíšovy služby. Zemřel zjevně dříve, než jeho syn dosáhl dospělosti.

Na vyobrazeních je s oblibou vylíčena smrt sv. Josefa. Nemocný Josef leží v posteli a nad ním se sklání šestnáctiletý Ježíš, Maria sedí na posteli. Malba se snaží zachytit smutek, který obklopuje předčasnou Josefu smrt. Podobný smutek je tu už mnoho měsíců kolem těch, kteří umírají na Covid-19.

Josef je tradičně mimořádně uctívaným patronem šťastné smrti. Pro Ježíše nebo Marii nemohla jeho smrt být šťastnou smrtí. Evangelia nám neříkají nic o jejich truchlení. Neexistují žádné řádky o Mariině zármutku, žádné verše o Ježíšově smutku. Svatá rodina je tedy jako mnoho dnešních rodin, které se během této pandemie trápí ztrátou rodičů a prarodičů, tet a strýců, bratrů a sester a dětí. Mnoho zármutku se neobjeví v žádných novinových titulcích. Josefův život a smrt říkají nám jednu podstatnou věc: Bůh vidí.

Skrytost Josefova života může promluvit také k těm, kteří jsou pandemií přemoženi, kteří se ptají, jestli je s nimi Bůh, jestli vidí. Josef se v evangeliích objevil jen krátce a ani jednou nepromluvil. Vede život tiché služby Bohu, život, který pro nás zůstává téměř úplně neznámý. A přesto měl jeho život – plný nesčetných skrytých, neviditelných a nezaznamenaných milostných činů – nekonečnou hodnotu. Život Josefa nám všem říká: „Bůh vidí.“

Jeho skrytý život důvěrně sdílejí miliony lidí, kteří procházejí pandemií: zdravotníci ve frontové linii, jejich oběti jsou skryty i před jejími vlastními rodinami. Dále osamělí rodiče, kteří se nikomu nemohou svěřit se svými intenzivními obavami o své děti. Dospělé děti stárnoucích rodičů žijících v domovech s pečovatelskou službou, kteří se obávají rozšíření nemoci mezi seniory. Pokladní v supermarketech, řidič hromadné dopravy, pracovníci údržby, kteří živořili i předtím, dávno před současnou hospodářskou krizí, dnes nemohou pracovat z domova. Jejich práce je mezi lidmi, kam nemohou. Josef je blízko i kněžím, kteří doprovodili nespočet pohřbů obětí Covidu-19, a sdílí s nimi jejich obavy, že nedokážou dostatečně utěšit nejbližší. Nakonec i covidoví pacienti, umírající, frustrovaní, plní obav, úzkostného pláče, kteří - odkázáni na lůžko - nemohou zastavit přemýšlení, co a proč se vše kolem děje. Tolik skrytých životů. Tolik neviditelných skutků lásky v této pandemii. Tolik tajných modliteb vznesených do nebe. Manžel Marie a nevlastní otec Ježíše všem rozumí. Svěřuje nám ujištění Pavlovo: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím více projeví ve slabosti.“ (2Kor 12,7–9)

Josef je nejcudnější, je svoboden od majetnictví. Platí pro nás: „Jděte k Josefovi. Co on řekne, udělejte.“ (Gn 41,55) „Specifickým posláním světců je totiž nejen dělat zázraky a poskytovat milosti, nýbrž přimlouvat se za nás u Boha, jako to dělal Abraham a Mojžíš a jako to dělá Ježíš, ‚jediný prostředník‛ (1Tim 2,5), který je u Boha Otce naším ‚přímluvcem‛ (1Jan 2,1), jenž ,je stále živ, aby se za nás přimlouval‛ (Žid 7,25; srv. Řím 8,34).“ (František, Patris corde). Svatý Josefe, patrone skrytého života, ochránce v této době pandemie, pros za nás hříšné nyní i na věky věků. Amen.

P. Pavel Ambros SJ,
převzato z www.jesuit.cz
http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=2338


vranov kostel sv. Josef

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Lenka Ripperová | Vydáno dne 15. 01. 2021 | 2191 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace