Zajímavé...

Svátek Božího Těla a Krve

Hluboké Mašůvky - advent 2010
Boží tělo - svátek Nejsvětějšího těla
a krve Páně

Církev žije z eucharistie - těmito slovy začíná poslední encyklika papeže Jana Pavla II., kterou slavnostně podepsal na Zelený čtvrtek. Je to den, kdy církev po staletí vstupuje do událostí Pánovy smrti a zmrtvýchvstání a připomíná si nepochopitelný dar Boží lásky, ustanovení svátosti oltářní - eucharistie.

Zároveň s pověřením konat památku této jedinečné chvíle a do konce časů zpřítomňovat Kristovu oběť a vzkříšení, přijímá budoucí Církev i služebné kněžství. To bude jeho nejvznešenější úkol.

Liturgickou oslavu tohoto úžasného tajemství Pánovy blízkosti a reálné přítomnosti rozvíjí do široké podoby úcty slavnost Božího těla, která má za cíl podržet si před očima tento rozměr Boží lásky a vynalézavosti a pevně na něj ukotvit život vykoupených Božích dětí.

Začátky takto chápané úcty a oslavy svátostného Chleba, tedy Božího těla, sahají do XI. - XII. století, ještě však bez okázalých průvodů, tzv.. procesí, které se stávají součástí takto chápané úcty až v pozdějších obdobích. Zpočátku je to návaznost na starodávný zvyk brát s sebou eucharistický chléb jako záruku ochrany před nebezpečím.

Pápež Urban IV. schválil tento svátek 11. 8. 1264 dokumentem, ve kterém se říká: pro takové vznešené tajemství (....) ustanovujeme čtvrtek po svatodušní oktávě. V tento den nechť se shromáždí v chrámu zástupy zbožných věřících a kněží spolu s lidem ať přednášejí chvály.

Ve středověku v XVI.. století nabývá oslava svátku Božího těla přímo triumfální charakter. Kromě čtyř oltářů, kde se konala modlitební bohoslužba s eucharistickým požehnáním, přibyla obrazová výzdoba a divadelní představení, což mělo ještě umocnit zážitek událostí dějin spásy. Procesiového průvodu se účastnilo duchovenstvo, cechy, bratrstva, církevní školy, vojsko a zástupy věřících. Po reformaci, která se dotkla i chápání Kristovy svátostné přítomnosti, byla účast na slavnosti Božího těla vnímána jako veřejné vyznání katolické víry. Takže Tridentský koncil, který zrušil prakticky všechny ideové svátky (jakým tento svátek nepochybně je) toto slavení právě z tohoto důvodu zachoval.

Navzdory různým dobovým podmíněnostem, zůstává procesí Božího těla vzácnou staronovou liturgickou formou a je připomínkou spásonosné situace Božího lidu, který je na cestě. Duchovním centrem je eucharistický Kristus. On je osvoboditel novozákonního Božího lidu, který s důvěrou v Boží vedení kráčí za konečným cílem do nebeského Jeruzaléma. Chvála, díky, úcta a oslava, to je obsah našeho setrvávání u Krista. Spojením s prosbou o vytrvalost a požehnání pro všechny se tato veřejná pobožnost stává jakousi konsekráciou místa a svoláváním nebeské rosy na všechny naše akce zcela zvláštním způsobem.

Svaté Písmo definuje křesťanský život jako život poutníků a cizinců (srov. 1 Pt 2, 11). Proč je to tak odpovídá P. Raniero Cantalamesa slovy sv. Jana: protože jsou "ve světě", ale nejsou "ze světa", protože jejich pravá vlast je v nebi odkud očekávají jako Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Eucharistie v nás touhu po Boží blízkosti nezmenšuje ani neuhasí. Opak je pravdou, protože ji rozněcuje a dělá ještě naléhavější. Je to památka na událost - ale je to také přítomnost osoby vtěleného Slova. Její zbožšťující síla pramení v tom, že nás přivádí do styku s Bohočlověkem. Slovo se stalo tělem (vtělením) a tělo se stává "pravým pokrmem" (eucharistií). Bůh se zjevuje tím, že se zahaluje ve vtělení a nyní se nám dává k dispozici požíváním pokrmu věčného života. Pohled na svátostnou podobu eucharistického Krista má v nás vzbudit horkou touhu po pronikání do tohoto tajemství Boží lásky a snahu naplno čerpat ze zdroje Božské síly pro nový život, který nám byl v Kristu skrze vodu křtu a Ducha svatého přiřknut. Proto oslava Božího těla, i když klade důraz na jeho reálnou přítomnost, není cílem sama v sobě, ale má podnítit k důvěrnému ulpívání ke Kristu, které se realizuje častým přijímáním jeho Nejsvětějšího těla jako vrcholu sjednocení jeho a naší vůle v této svátosti lásky. Cílem eucharistického života a praxe je vytvářet jednotu Božího lidu už zde na zemi, protože ona je nejen vyjádřením, ale i nevyčerpatelným zdrojem (srov. Lumen gentium 11).

Můžeme říci, učí Svatý otec, že ​​nejen každý z nás přijímá Krista, ale že i Kristus přijímá každého z nás. Uzavírá s námi přátelství: Jste mými přáteli (Jan 15, 14). My totiž žijeme díky němu: Ten kdo jí mne, bude žít ze mne (Jan 6, 57). V eucharistickém společenství se vznešeným způsobem uskutečňuje vzájemné "přebývání" Krista a jeho učedníka: zůstaňte ve mně a já ve vás (Jan 15, 4)

A tak se vlastně tyto dva postoje úcty vzájemně doplňují - je třeba Krista přijímat a je dobré spočinout v duchu na Pánově hrudi jako milovaný učedník a zaposlouchat se do tlukotu jeho milujícího srdce. Všichni dobře známe duchovní praxi sester matky Terezy z kongregace Misionářek lásky. Jakou sílu do vyčerpávající práce čerpají z hodinové adorace před svatostánkem.

Ať je pro nás tento svátek připomínkou vrátit se ke starým a osvědčeným způsobem duchovního růstu a vzrůstu v lásce k Bohu a autentické lásce k lidem. " Oživení a prohloubení eucharistické úcty v nejrozličnějších formách je důkazem pravé obnovy a je její ústředním bodem ... Ježíš na nás čeká v této svátosti lásky. Nelitujme čas a setkávejme se s ním ve víryplném klanění a kontemplaci - napsal Svatý otec na Zelený čtvrtek v roce 1980.

Nakonec ještě vroucí slova zesnulého českobudějovického biskupa dr. Josefa Hloucha: Eucharistie ať je na vrcholu našeho života, myšlení, poznání, vzpomínek i tužeb. Eucharistie ať vládne celou naší bytostí.

Společně s Vámi, drazí bratři a sestry, milí mladí přátelé, před Hospodinovým svatostánkem klečí a učí se skutečné moudrosti a lásce.
P. Štefan Herényi

V původním článku naleznete

3 videa

EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY

klikněte SEM.
Převzato z www.magnificat.sk, článek naleznete zde.

(Na magnificat.sk i na fatym.com vydáno 30. 5. 2013)

Hluboké Mašůvky 06-11-2010Sdílet

Související články:
Bohoslužby a další během 5. velikonočního týdne (14.05.2022)
19. března - slavnost sv. Josefa (15.03.2022)
Bohoslužby a další během 29. týdne v mezidobí (17.10.2021)
Mše svaté s poděkováním za úrodu ve farnosti Olbramkostel (20.09.2021)
Poutní mše svatá ke sv. Máří Magdaléně v Lančově (14.07.2021)
Mše svatá na poděkování za 25 let FATYMu (29.06.2021)
Stanovisko k současným epidemiologickým opatřením (8.6.2021) (10.06.2021)
Bohoslužby a další během 9. týdne v mezidobí (30.05.2021)
Vánoce ve FATYMU Vranov nad Dyjí 2020 (19.12.2020)
Mše svatá nejen pro mládež vranovského děkanství na Šumné (18.09.2020)
Prázdninové bohoslužby na vranovské přehradě 2020 (15.06.2020)
Pozastavení poutí do Medžugorje - MOŽNOST SLEDOVÁNÍ Medžugorského programu přes internet (17.03.2020)
Pouť Nový Jeruzalém ve Vranově nad Dyjí (10.02.2020)
Bohoslužby a další během 1. adventního týdne (01.12.2019)
Pozvání na bohoslužbu s apoštolským nunciem (10.10.2019)
Pouť ve Starém Petříně (12.08.2019)
Mše svatá v kapli ve Štěrbině (27.07.2019)
Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Jeníkově (24.07.2019)
Prázdninové bohoslužby na vranovské přehradě (22.06.2019)
Boží Tělo ve Vranově nad Dyjí (14.06.2019)
Mše svatá ve Štítarech s biskupem Pavlem Konzbulem v rámci kněžské rekolekce (20.05.2019)
Velikonoce ve FATYMu Vranov nad Dyjí 2019 (11.04.2019)
7. svatohubertská mše svatá (04.10.2018)
Poutní mše svátá v kapli svaté Anny - Jeníkov (26.07.2018)
Mše svatá v Lahošti (25.07.2018)
Bohoslužby a další během 2. postního týdne (26.02.2018)
Mše svatá spojená s adorací v Prosiměřicích (13.12.2017)
Mše svatá se zpěvem Pěveckého sdružení Vítězslava Nováka (21.09.2016)
Pozvánka na pobožnost u tří křížů v Korolupech (21.09.2016)
Zeptal se učedníků přímo: „Za koho mě pokládáte vy?“ (19.06.2016)
Podzimní děkování (05.10.2015)
Poutní mše svatá v Čížově (09.08.2015)
Mše svatá ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Jeníkově (02.08.2015)
Mše svatá v Lahošti (01.08.2015)
Poutní mše svatá v kapli svaté Anny v Jeníkově (29.07.2015)
Bohoslužba Žízním v Třebíči (27.01.2015)
Prázdninové bohoslužby na Vranovské přehradě (05.08.2014)
Mše svatá ve Štítarech v rámci rekolekce kněží (06.06.2014)
Velikoneční bohoslužba ze Znojma (21.04.2014)
Pozvání do Podmyče (16.04.2014)
Velikonoční týden s Ježíšem (11.04.2014)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák
ve Vranově nad Dyjí
(10.01.2014)
Vánoce 2013 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (16.12.2013)
Mše svaté na hradě Bítov o prázdninách (23.07.2013)
Červencové mše svaté v zámecké kapli (10.07.2013)
Setkání biřmovanců na Šumné (06.06.2013)
Zasvěcené svátky - 1.1. Matky Boží (30.12.2012)
Poutní mše svatá - Dobrá Voda u Vladislavi (29.08.2012)
Poutní mše svatá v Podmyči (11.07.2012)
Přehled bohoslužeb ve farnosti Jeníkov - aktualizováno (15.05.2012)
Další příprava na biřmování (19.04.2012)
Velkopáteční obřady a Křížová cesta na TV-NOE (06.04.2012)
Udílení popelce ve farnosti Jeníkov (20.02.2012)
Dušičkové pobožnosti ve FATYMu Vranov nad Dyjí (30.10.2011)
Sbírka na misie 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (26.10.2011)
Bohoslužby a další během 23. týdne v mezidobí (02.09.2011)
Českoněmecká mše svatá (24.04.2011)
VELIKONOCE 2011 ve FATYMu Vranov nad Dyjí (23.04.2011)
Moravský Krumlov: křížová cesta na Křižák (11.04.2011)
Bohoslužby a další v 5. postním týdnu (09.04.2011)
Obnova manželských slibů – 26. 12. 2010 a 1. 1. 2011 (26.12.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 06. 2015 | 7268 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.magnificat.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace