Zajímavé...

Svátek Božího Milosrdenství

Svátek Božího milosrdenství se v katolické církvi slaví o 2. velikonoční neděli a jmenuje se neděle Božího milosrdenství. Je to slavnost, při které uctíváme Boha v tajemství jeho nepochopitelného milosrdenství.
Tento svátek si přál ustanovit sám Ježíš, ...

Tento svátek si přál ustanovit sám Ježíš, který sv. Faustyně řekl: "Toužím, aby první neděle po Velikonocích byla svátkem milosrdenství" (Den. 299). "Toužím, aby svátek milosrdenství byl úkrytem a útočištěm pro všechny duše, zvláště pro ubohé hříšníky ..." (Den. 699)

Den velkých milostí. Neděle Božího milosrdenství je dnem velkých milostí.

Ježíš řekl sv. Faustyně: "Svátek mého milosrdenství vytryskl z mého nitra pro potěšení celého světa" (Den. 1517). "V ten den je otevřeno nitro mého milosrdenství. Vylévám celé moře milostí na duše, které se přiblíží k prameni mého milosrdenství ... "(Den.699)

Největší milostí tohoto dne je Ježíšovo přislíbení úplného odpuštění hříchů a trestů. Ježíš slíbil: "Duše, která přistoupí ke svaté zpovědi a ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, skrze které plynou milosti "(Den. 699).

Přes sv. Faustynu nám Ježíš ukázal, co je nezbytné udělat pro to, abychom dosáhli velké milosti, které chce duši darovat v ten den:

Přípravná novéna před svátkem Božího milosrdenství. Ježíš si přál, aby přípravou tohoto svátku byla novéna - modlitba korunky k Božímu milosrdenství během devíti dnů. Začínat se má na Velký pátek. "V této novéně udělím duším všechny milosti" (Den. 796).

Zpověď a sv. přijímání. Je nezbytné upřesnit, že zpovídat se není třeba právě v den Božího milosrdenství, ale může se i předtím. Nejdůležitější je, aby v ten den duše byla čistá a zbavena jakékoli návaznosti ke hříchu a tak přijala sv. přijímání.

Pán Ježíš řekl: "Když jdeš ke svaté zpovědi, mysli na to, že ve zpovědnici já sám čekám na tebe, knězem se jen zastírám, ale sám působím ve tvé duši. Zde se ubohá duše setkává s milosrdným Bohem. Řekni duším, že z tohoto pramene milosrdenství mohou čerpat milosti jedině nádobou důvěry. Pokud jejich důvěra bude velká, moje štědrost bude bezmezná "(Den. 1602).

Pozval každou duši, aby se s upřímnou důvěrou nebála přijít k němu a poukázal na to, že Boží milosrdenství přesahuje každý hřích: "V tento den jsou otevřeny všechny Boží prameny, přes které plynou milosti. Ať se nebojí přiblížit se ke mně žádná duše, i kdyby jí hříchy byly jako šarlat "(Den. 699).

"Duše, které se odvolávají na mé milosrdenství, mi způsobují radost. Takovým duším dávám více milostí, než si přejí. Nemohu trestat, přestože by byl někdo i největším hříšníkem, pokud se odvolává na mé slitování, ale omlouvám ho ve svém nepochopitelném a nevyzpytatelném milosrdenství. Napiš: spíše než přijdu jako spravedlivý Soudce, nejprve otevírám dokořán dveře mého milosrdenství "(Den. 1146).

Ježíš nám ukázal, kde se odehrávají ty největší zázraky Božího milosrdenství - ve zpovědnici. "Řekni duším, kde mají hledat útěchu - v tribunálu milosrdenství, tam se dějí největší zázraky, které se ustavičně opakují. Abychom ten zázrak dosáhli není třeba jít na dalekou pouť ani provést nějaké vnější obřady. Stačí přistoupit s vírou k nohám mého zástupce a říct mu o své ubohosti a zázrak Božího milosrdenství se projeví v celé plnosti. I kdyby duše byla jako rozkládající se mrtvola, a i kdyby z lidského pohledu již nebylo pro ni vzkříšení a vše bylo již ztraceno, ne tak u Boha. Zázrak Božího milosrdenství vzkřísí takovou duši v celé plnosti. Ó, ubozí, kteří nečerpáte z tohoto zázraku Božího milosrdenství, nadarmo budete volat, když už bude pozdě"(Den.1448).

Důvěra v Boha a milosrdenství k bližním. Přes sv. Faustynu chtěl Pán Ježíš celému světu předat poselství Božího milosrdenství. Řekl: "Dnes posílám tebe k celému lidstvu se svým milosrdenstvím. Nechci trestat bolavé lidstvo, ale toužím ho uzdravit a přivinout ke svému milosrdnému srdci ..." (Den. 1588). "Řekni, dcero, že jsem Láska a Milosrdenství samo" (Den. 1074).

Toto poselství k nám mluví o milosrdné a nesmírné lásce Boha k člověku a zve i nás snažit se žít v duchu důvěry v Boha a milosrdenství vůči bližním.

Pán Ježíš učil sv. Faustynu nejen rozjímat se mluvit světu o bezhraničním Božím milosrdenství, ale i svým životem následovat jeho příkladu uskutečňujíc skutky milosrdenství vůči svým bližním. "Dcero moje, pohlédni na mé milosrdné srdce a odzrcadluj jeho slitování ve svém srdci a skutku ..." (Den. 1688).

zdroj: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Soubor:200px -Faustina.jpg


V deníčku sv. Faustiny najdeme i to, jakým způsobem to můžeme provádět v každodenním životě. Ježíš řekl: "Milosrdenství svým bližním můžeš projevovat trojím způsobem: zaprvé - skutkem, zadruhé - slovem, zatřetí - modlitbou. V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nepochybným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje mé milosrdenství a vzdává mu čest," (Den. 742). I samotná Faustyna psala o třech stupních milosrdenství: "Za prvé: skutek milosrdenství - jakéhokoli druhu; zadruhé - milosrdné slovo - pokud nebudu moci skutkem, tak slovem; třetím je modlitba. Pokud nebudu moci milosrdenství prokazovat skutkem ani slovem, vždy mohu modlitbou. Modlitbou proniknu i tam, kam se nemohu dostat fyzicky" (Den. 163).

V tomto roce svátek Božího milosrdenství slavíme 3. dubna. Ať je tento svátek v tomto jubilejním roce milosrdenství pro nás dnem milostí a oslavou Boží lásky!


Zdroj: www.faustyna.pl

Převzato z http://svetlomariino.com/sk/, článek z 31. 3. 2016 naleznete zde.

MedžugorjeSdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie (02.06.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 03. 04. 2016 | 6270 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://svetlomariino.com/sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace