Zajímavé...

Sv. Markéta Marie Alacoque a čtyři mystická zjevení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Nejsvětější Srdce Ježíšovo, volná licence, wikipedia.org Ježíš zjevil přání, aby bylo oddaně uctíváno Jeho Nejsvětější Srdce, sv. Markétě Marii Alacoque v několika mystických viděních mezi lety 1673 až 1675.

Sv. Markéta Marie byla francouzskou řeholnicí řádu Navštívení Panny Marie. Ježíš se jí zjevil čtyřikrát ve francouzském Paray-le-Monial, aby jí zjevil lásku, kterou ve svém Nejsvětějším Srdci prožívá vůči lidstvu.

Uvádíme několik výňatků ze čtyř zjevení, které si sv. Markéta Marie zaznamenávala do svého deníku:

První zjevení:
27. prosince 1673


Sv. Markéta Marie Alaqoque:


"Jednoho dne, když jsem se modlila před Nejsvětější svátostí, (...) cítila jsem se celá uchvácená Jeho božskou přítomností. (...) Oddala jsem se Jeho božskému Duchu a své srdce jsem svěřila moci Jeho lásky a On mi dovolil dlouho spočinout na Jeho božské hrudi, přičemž odkryl přede mnou nádhery Jeho lásky a nevýslovné tajemství Jeho Nejsvětějšího Srdce. (...) Řekl mi:

"Mé Božské Srdce plane tak silnou láskou k lidem a zvláště k tobě, že ty horoucí plameny lásky už déle nemohu udržet v sobě, chci, aby se přes tebe šířily a toužím ukázat se lidem, obohatit je svými poklady, které před tebou odkryji, obsahujícími posvěcující a spásonosné milosti potřebné k záchraně před propastí zatracení. K uskutečnění tohoto plánu jsem si vybral tebe, která jsi nehodná a neučená, aby se všechno dokonale skrze mne".

Víra, volná licence, pixabay.com


Pak mě požádal o moje srdce a já jsem Ho prosila, aby si ho vzal; On to udělal a vložil ho do svého vlastního ctihodného Srdce, ve kterém mi ho ukázal jako maličký atom, který se stravuje v Jeho pohlcující záři. Následně Ho vyňal jako hořící plamen ve formě srdce a vložil Ho tam, odkud Ho vzal, se slovy:

"Moje milovaná, toto je drahocenná záruka mé lásky obsahující malou jiskru její nejživějších plamenů, která bude tvým srdcem a bude tě stravovat až do konce tvého života. (...) Aby ses mohla přesvědčit, že velká milost, kterou jsem ti dal, není žádný přelud, ale základ všech ostatních milostí, kterými tě obdaruji, rána na tvém boku, přestože jsem ji už zacelil, tě bude bolet až do konce tvých dní. I tento léčivý prostředek tak poznačím svým Křížem, který ti však přinese více ponížení a utrpení, než úlevy a útěchy. Upřímně tě o to prosím, i když ti útěchou bude 'jen' vylití tvé krve na kříži ponížení a pokoření. A když jsi byla dosud jen mou otrokyní, od nynějška budeš milovanou učednicí mého Nejsvětějšího Srdce".

Druhé zjevení: 2. července 1674
- Slavnost Navštívení Panny Marie


St. Margaret Mary Alacoque:


"Božské srdce se mi ukázalo, jakoby na plamenném trůnu, jasnější než slunce a průhlednější než křišťál se svojí ctihodnou ranou. Bylo obklopené korunou z trní, symbolizující urážky způsobené našimi hříchy. Nad ním se tyčil kříž, který znamenal, že už od prvních chvil Jeho Vtělení, (...) byl kříž vbitý do tohoto Srdce, které od samého počátku naplňovala hořkost ponížení, chudoby, bolestí a pohrdání, které potom podstupovala Jeho lidská přirozenost v životě a během umučení. Ukázal mi, že to byla vroucí touha, aby ho lidé milovali a zachránili se před zavržením, kam je Satan ve velkém množství vrhá, která ho vedla k tomu, aby lidem vyjevil své Srdce se všemi poklady lásky, milosrdenství, milosti, posvěcení a spásy, které obsahuje.

Kristus tedy touží, aby ti, kteří budou chtít dát mu všechnu lásku a vzdávat mu čest a slávu, jaké jsou jen schopní, byli hojně obdarováni těmi božskými poklady, jejichž pramenem je Božské Srdce: a toto Srdce je třeba uctívat na obrazu lidského srdce, které podle Jeho přání má být veřejně vystaveno (...). Kdekoliv bude tento obraz vystaven a uctíván, On vylije své milosti a požehnání. Tento kult je jakoby posledním pokusem Jeho lásky, která touží pomoci lidem v těchto posledních časech, aby je osvobodil zpod nadvlády Satana, který ji chce zničit."

Třetí zjevení:
Prvopáteční pobožnost, červenec 1674


St_Margaret Mary Alacoque, volné dílo, commons..


St. Margaret Mary Alacoque:


"Jednoho dne jsem klečela před Nejsv. Svátostí oltářní, vyloženou na oltáři ... tehdy přišel ke mně můj milovaný Mistr Ježíš Kristus v záři své slávy a Jeho pět ran se skvělo jako mnoho sluncí. Ukázal mi, jak moc miloval lidi, od kterých dostal jen "nevděk a pohrdání" a říkal mi i o nutnosti láskyplného zadostiučinění: "Toto mě bolí víc, než co jsem vytrpěl při mém Umučení. Kdyby mi lidé aspoň odpláceli mou lásku, tehdy by mi už nezáleželo na tom, co jsem za ně vytrpěl. Oni jsou však chladní a odmítají všechno mé úsilí, které vyvíjím jen pro jejich dobro. (...) Alespoň ty, podle svých sil, udělej zadost za jejich nevděčnost".

Markéta má tedy tak často, jak je to jen možné, přistupovat ke svatému přijímání, "bez ohledu na hanbu a pokoření, které ti to může přinést. (...) Navíc budeš přistupovat ke svatému přijímání každý první pátek v měsíci. A každou noc ze čtvrtka na pátek ti dám pocítit smrtelný smutek, jaký jsem prožíval na Olivové hoře ".

Žádal ji, aby v noci před prvním pátkem hodinu před půlnocí bděla a modlila se na památku jeho smrtelné úzkosti v noci před utrpením. Tak vznikly dvě pobožnosti: svaté přijímání na první pátek a svatá hodinka ve čtvrtek v noci před prvním pátkem.

Čtvrté zjevení:
Ježíš ustanovuje slavení svého Nejsvětějšího Srdce,
červen 1675


St. Margaret Mary Alacoque:

"Jednoho dne, když jsem během oktávy svátku Božího Těla byla před Nejsv. Svátostí, dostala jsem od mého Boha mimořádný důkaz Jeho lásky."

Celým srdcem jsem toužila oplatit Ježíši Jeho lásku a proto mi řekl: "Nemůžeš mi projevit větší lásku než tak, že nepřestaneš dělat to, co od tebe neustále žádám. Pohleď, toto Srdce, které tak velmi milovalo lidi, nešetřilo se, ba i samo sebe strávilo, jen aby ukázalo svou lásku. Namísto vděčnosti se mu však za úplatu od velmi mnoha dostává - nevděk projevující se neúctou, svatokrádežemi, chladem a pohrdáním vůči mně v Eucharistii.

Ale nejvíce mě bolí to, že takto jednají i srdce, které mi byly zasvěcené.

Proto od tebe žádám, aby první pátek po oktávě slavnosti Božího Těla byl ustanoven jako zvláštní slavnost, aby se ten den uctívalo mé Srdce slavnostním odprošováním a aby v ten den lidé přistupovali ke sv. přijímání s tím úmyslem, aby vynahradili nesčetná zneuctění, kterých mu dostalo po ten čas, co bylo vystaveno na oltáři.


Hostie - svaté přijímání, volná licence, pixabay.com


Slibuji ti, že mé Srdce se otevře a hojně obdaří svou božskou Láskou ty, kteří ho budou tímto způsobem uctívat
".

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,
smiluj se nad námi!Zdroj: www.churchpop.com/, 10. +6. 2021

Převzato z http://www.lifenews.sk/spravy, článek z 23. 6. 2021 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 24. 6: 2021; 7. 6. 2024 - 1583 přečtení)

Monstrance s paprsky - krev a voda, volné dílo, flickr.com


Nesvětější Srdce Ježíšovo, lordcalls.com

Sdílet

Související články:
ÚCTA K BOŽSKÉMU SRDCI skrze OSOBNÍ ZASVĚCENÍ a VYNÁHRADU (12.06.2024)
PŘES SRDCE MARIE do SRDCE JEŽÍŠOVA aneb KULT DVOU SRDCÍ (12.06.2024)
Biskup Strickland: Zastavte se a poslouchejte tlukot Nejsvětějšího srdce našeho Pána (08.06.2024)
8 úžasných faktů o Božském srdci, (06.06.2024)
6 faktů o Svátku Božského Srdce, o kterých jste možná netušili (06.06.2024)
Měsíc Červen - Srdce plné lásky (05.06.2024)
Osobní zasvěcení se Božskému Srdci Ježíšovu (03.05.2024)
Nejsvětější srdce Ježíšovo - setkání exorcisty s jeho mocí (10.08.2023)
Ježíš zná zranění našeho srdce (08.07.2023)
ZKLAMÁNÍ UŠTĚDŘENÁ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU (30.06.2023)
NIC NEMŮŽE ZABRÁNIT ÚCTĚ A KLANĚNÍ PATŘÍCÍ NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠE (17.06.2023)
Zaslíbení, která dal Ježíš Kristus Pátrovi Piovi + Modlitba: Ježíšova smrtelná úzkost v Getsemanech (17.06.2023)
Úcta a zaslíbení Božského srdce (16.06.2023)
ÚCTA K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU (01.06.2023)
OSMÁ BOLEST BOŽSKÉHO SRDCE: ZRADA A ZANEDBÁVÁNÍ BOŽÍHO SYNA V NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII (21.05.2023)
Rozália Celakówna: národy, které uznají Krista jako svého Pána a Krále, budou zachráněny (23.06.2022)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, archa nekonečných milostí (14.06.2022)
"Vydal se za mě" - říká sv. apoštol Pavel. (12.06.2021)
Exorcista se setkává s mocí Nejsvětějšího srdce Ježíšova (11.06.2021)
Vladyka Milan: LÁSKA NENÍ JEN EMOCE - Svátek Božského Srdce (11.06.2021)
Božské Srdce (11.06.2021)
P. Peter Dufka SJ: Mystika Ježíšova Srdce - sv. Markéta Marie Alacoque (10.06.2021)
Měsíc Ježíšova Srdce - návod, jak prožít jeden den v Ježíšově Srdci (06.06.2021)
První sliby S.M. Heleny Haláskové (24.01.2021)
Obláčka Věrky Holasové (29.06.2019)
Růženec k Božskému Srdci Páně (16.06.2018)
8 zajímavých faktů o Božském Srdci Ježíšovu (03.06.2018)
Neustálá eucharistická adorace - online (09.12.2017)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.07.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (30.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (29.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (28.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (27.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (26.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (25.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (24.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (23.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (22.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (21.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (20.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (19.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (18.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (17.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (16.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (15.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (14.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (13.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (12.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (11.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (10.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (09.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (08.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (07.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (06.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (05.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (04.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (03.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (02.06.2014)
Litanie k Božskému Srdci - trochu jinak (01.06.2014)
Katolická dogmatika - systematický přehled a věroučné cenzury (31.08.2013)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 07. 06. 2024 | 1708 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace