Zajímavé...

Sebeodevzdání Bohu

Co to znamená odevzdat se Bohu a proč to udělat? Na to přináší odpověď článek z časopisu Světlo 30/2012.

Archiv časopisu Světlo ZDE


Bůh si přeje, aby se mu křesťan, jakmile dospěje k užívání rozumu, z celého srdce odevzdal, zasvětil a posvětil a svou obětí tak potvrdil to, co se s ním stalo při křtu. Jen málo křesťanů to však učiní. Značná většina těch, kteří se domnívají, že se oddali zbožnosti, nevědí celý život, co to znamená, zasvětit se Bohu. Když se s nimi o takovém návrhu hovoří, projevují pro to málo pochopení; ani nechápou, o čem je řeč, a nemohou se rozhodnout k tak velké oběti, která v sobě obsahuje všechny ostatní.

Člověk si udělá svůj plán zbožnosti podle vlastních představ, ale nikoliv podle představ Božích, plán, podle kterého se v určitých bodech podřídí milosti, ale nechce se nechat ovládat zcela ve všech věcech. Ve všem, co není výslovně nařízeno, anebo v tom, čemu se nerad podrobuje, pokládá se za oprávněného rozhodovat o sobě sám a domnívá se, že Bůh nás nechce do té míry nutit, abychom byli ve všech věcech na něm závislí. Jestliže je tedy tak málo lidí, kteří se zcela odevzdávají Bohu, ještě méně je těch, kteří na tom trvají a dokonale to praktikují. Když se jednou zasvětí, neváhají vzít své slovo opět zpět a jednat podle vlastního dobrozdání a své sebelásky. Jejich přirozenost to stojí příliš mnoho, žít ustavičně v závislosti na Bohu. Tak si krok za krokem ulehčují své jho, dnes v tom bodě, zítra v dalším. Někdy dojdou tak daleko, že ze sebe všechno opět setřesou... To je důvod, proč tolik lidí troskotá. Jiní přicházejí do nebe až po dlouhém a těžkém očistci. Z toho důvodu je také tak málo svatých.
Do počtu svatých zahrnuji ty, kteří v jakémkoliv věku, ať už zachovali nevinnost, nebo ji ztratili, ať žili nějakou dobu v návykových hříších, nakonec se zcela odevzdali Bohu a podle možností plní všechny požadavky a povinnosti dokonalosti. Ze všech požadavků křesťanské morálky je to bez diskuse to nejdůležitější, je to základ celé budovy. Zde je třeba začít, a já nevěřím, že je možné se stát Ježíšovým učedníkem jiným způsobem. Tuto záležitost není možno nikdy dostatečně vysvětlit. Prosme tedy Boha, aby nás osvítil, a čtěme následující úvahy s učenlivým srdcem.

I. Co to znamená odevzdat se Bohu?
Odevzdat se Bohu znamená zasvětit mu všechny své myšlenky, všechny své city a všechno své jednání, takže rozum myslí pouze na Něho a na ty věci, které chce, abychom na ně mysleli; že srdce miluje jen Jeho a tvory miluje jen ve vztahu k Němu a jeho řádu, který sám ustanovil; že všechno, co koná, všechno, co trpí, vztahuje k Němu a že jeho sláva, jeho zalíbení je náš poslední cíl, náš hlavní úmysl. Křesťan, který se odevzdal Bohu, už nepatří sám sobě. Nemá už právo na sebe samého. Přenechává se Božím rukám a těm, kteří Ho zastupují. Nedovolí si žádné přání, ani nejmenší plán, žádný krok z vlastního podnětu. Jedním slovem, postaví se pod Boží vládu, upírá svůj zrak stále k Němu, aby poznal jeho vůli, a je vždy připraven ji splnit, aniž by ji posuzoval, aniž by se omlouval, aniž by proti této vůli stavěl své vlastní sklony a přirozený odpor. Taková velká závislost je v prvním okamžiku strašná a zdá se, jako by duši držela pod ustavičným tlakem. Ale v další uvidíme, jak Bůh umí své jho osladit a jak láska činí všechno oblažujícím.

II. Důvody, proč se zcela zasvětit Bohu
Celý rozdíl mezi světci a námi spočívá v tom, že světci nechtějí konat nikdy nic jiného než vůli Boží, protože to je jejich pevný postoj, zatím co my využíváme smutnou možnost od Něho se vzdalovat.
1. Nic není spravedlivějšího
Aniž bychom se dali zastrašit bláznivými fantaziemi, začneme zkoumat důvody, které nás vedou k tomu, abychom se zcela odevzdali Bohu. Těchto důvodů je mnoho a bylo by to velmi obšírné, kdybychom měli vyjmenovat všechny. Omezím se na ty hlavní.
Není to zcela spravedlivé, abych se zcela bezvýhradně odevzdal Tomu, který mě povolal z nicoty a který udržuje každý okamžik bytí, které mi daroval, který je můj původ i můj cíl, moje nejvyšší dobro, od něhož jsem všechno přijal, od něhož všechno očekávám a bez něhož nemohu být šťastný?
Potřebuje mě Bůh? Vůbec ne. Ať už existuji nebo neexistuji, ať se Mu odevzdáme nebo ne, není kvůli tomu méně šťastný.
Proč tedy žádá, abych Mu zcela náležel? Protože to vyžaduje řád. Bůh mě nemůže oprávnit, abych byl pánem sebe sama nebo mě odevzdat někomu jinému než sobě. Když se domnívám, že mám právo se sebou libovolně nakládat, jsem buřič. Odnímám Bohu to, co Mu náleží. Jestliže se odevzdám někomu jinému, je to vždy tvor, kterému se nemohu odevzdat a který mě nemůže přijmout, aniž by se nedopustil vůči Bohu velké urážky, protože si osvojuji něco, co patří Jemu. Je-li však správné, že náležím Bohu, pak je také správné, že Mu náležím ve všem. V žádné věci, v žádné době se nemohu vymknout jeho svrchovanosti. Jeho právo se vztahuje na všechno, co jsem, ať se nacházím v jakémkoliv stavu. Stvořil mě a mohl mě stvořit jen pro sebe. Zneužívám svůj rozum, jestliže ho chci použít k něčemu jinému, než abych Ho poznával.
Zneužívám své srdce, jestliže ho nepoužívám k tomu, abych miloval Jeho a to, co miluje On. Zneužívám svou svobodu, jestliže se rozhoduji k něčemu jinému, než abych se Mu ve všem líbil. Zneužívám síly své duše a svého těla, jestliže je nepoužívám podle jeho záměrů. Nestačí, že Ho neurážím; musím se snažit, abych se Mu zcela líbil a plnil za všech okolností jeho vůli. Nic není přenecháno mé libovůli, nic víc, než co je přenecháno andělům a svatým. Neučí nás Ježíš: Buď vůle tvá jako v nebo tak i na zemi – ? Jsme tedy povinni tuto vůli zde na zemi dokonale plnit. Celý rozdíl mezi svatými a námi je ten, že nemohou jednat jinak než podle Boží vůle, protože jsou v pevném stavu dokonalosti, zatímco my máme smutnou moc, že se můžeme od Něho vzdálit. Ale konec konců i pro mne je neodkladnou povinností, abych neměl jiná pravidla než Boží vůli.
Jestliže se tedy radím se svým rozumem, svědomím, se svým náboženstvím a se svou vírou, když zvažuji, čím je Bůh sám v sobě a ve vztahu ke mně: všechno se mi stává zákonem, abych se zcela odevzdal Bohu a jen Bohu. Všechno mě svorně poučuje, že je to moje první a největší povinnost.

2. Nemohu být šťastný bez odevzdaní se Bohu
Jelikož Bůh je mé nejvyšší dobro, nemůže být pro mne zde na tomto světě ani v jiném světě jiné štěstí než ve spojení s Ním. Ale zde na zemi, kde Ho poznávám jen skrze víru, jaké jiné spojení s Ním mohu mít, než když se Mu zcela odevzdám, abych se od Něho už nikdy neodloučil, když Mu zasvětím svůj rozum a své srdce, abych všechno konal s Ním, v naprosté shodě smýšlení? Dal mi dar rozlišování a svobodu, abych rozeznával Jeho a své vztahy k Němu a rozhodl se neodvolatelnou svobodnou volbou se s Ním spojit. Jeho záměrem bylo, aby moje sebeodevzdání tím, že je zcela svobodné, bylo pro Něho oslavou a pro mne zásluhou, protože svou láskou Mu vzdávám úctu a čest. A když již v tomto životě zde na světě začínám skrze svoji lásku být šťastným, zasloužím si, abych Ho věčně oslavoval v nebi a tak dosáhl naplnění svého štěstí a své lásky.
Říká mi také s Písmem svatým: Synu, dej mi své srdce. (Př 23,26) Všechno, co ode mne chce, směřuje k tomuto daru, který v sobě opravdu zahrnuje všechno, který je tím jediným, na co je žárlivý a bez kterého by jakákoliv jiná oběť z mé strany byla pro Něho ničím. Dej Mi své srdce, které jsem stvořil pro sebe, které jen Já mohu naplnit, které hluboce touží jen po Mně a beze Mne nemůže najít mír ani štěstí, náleží Mně a jedině Mně. A to, co je činí velikým a vznešeným, je skutečnost, že mimo Mne je pro tebe každá jiná bytost příliš malá. Bůh to od nás žádá nikoliv pro svou výhodu, nýbrž kvůli našemu prospěchu. Nepotřebuje nás, ale my bez Něho nemůžeme být. Je nekonečně šťastný sám v sobě, ale my nikdy nemůžeme být šťastní bez Něho. Mohu tedy činit sám sebe šťastným? Nikoliv, vidím v sobě jen ubohost a nemůže mě to překvapit, protože jsem tvor stvořený z ničeho. Mohou jiní tvorové a všechny statky světa přispět k mému štěstí? Nikoliv, i oni jsou bytosti stvořené z ničeho, tedy v podobné nouzi jako já. I kdybych je všechny a navždy vlastnil, nebylo by mé srdce méně prázdné, méně hladové, méně žádostivé pravého dobra, vznešeného dobra, které je jediné, a tím je Bůh. Dokud toto srdce nenáleží zcela Bohu, je nepokojné.
Bůh se daruje ve stejné míře, v jaké se darujeme Jemu: Všechno za všechno.


Jean Nicolas Grou TJ

Dienst am Glauben 3/2012
Překlad -lšSdílet

Související články:
Waldorfská škola - zkušenost katolických rodičů (04.02.2023)
Mějme srdce a oči otevřené (20.12.2022)
Dušičkové kázání jáhna Františka Řezníčka (oefa) z Lančova (05.11.2022)
4. přikázání: Cti otce svého i matku svou. Přikázání je obousměrné. Přehnaná rodičovská kritika je projevem narcismu (04.11.2022)
3. přikázání: Pomni, abys den sváteční světil. Krize svěcení neděle. (14.10.2022)
2. přikázání: Nevezmeš jméno Boží nadarmo. Zavládla pomýlená představa, že hřešit v přímém přenosu je vtipné (09.09.2022)
1. přikázání: Pověry, magie, věštby. Ďábel pracuje jako lichvář - půjčí rád, aby časem získal vše (01.09.2022)
Deset Božích přikázání v moderním světě – Úvodní rozhovor s biblistou Jozefem Jančovičem (22.08.2022)
Jak bojovat s hříchem - myšlenka z kázání o. Marka Dundy (06.07.2022)
Jak konat pokání v této postní době - impulzy z kázání o. Marka Dundy (02.03.2022)
Posedlost dnes (31.01.2022)
Buď mým Vůdcem (10.01.2022)
Slovo "náboženství"? (08.01.2022)
Ze života: Jak jsem pochopila pokání... (03.12.2021)
Učíte se i vy vidět všude impulsy Boží? (03.12.2021)
Exodus 90 (11.11.2021)
Podmínky pro získání plnomocných odpustků za duše v očistci je třeba začít, co nejdříve (23.10.2021)
5 důvodů, proč Satan miluje porno (05.10.2021)
Andělé (02.10.2021)
ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK sv. Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů (05.07.2021)
Nabídka programů v Hoješíně u Seče (20.06.2021)
Rozjímání online (26.04.2021)
Už jsi vykonal velikonoční svatou zpověď? (01.04.2021)
Komu patříme? (08.03.2021)
Nabídka programů Hoješín u Seče (06.03.2021)
Online ve světě - P. Dominik Chmielewski - příprava na velký půst (video) (24.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (21.02.2021)
Popeleční středa (17.02.2021)
Proč, duše křesťanská, nepřijímáš denně svatostného Spasitele, kdykoli se účastníš mše svaté? (12.02.2021)
Online duchovní obnova pro mládež (11.02.2021)
Paní a dívky u oltáře (26.01.2021)
Promluva jáhna Ladislava Kince z 24. 1. (24.01.2021)
Rozhovor s Bohem (15.01.2021)
Katolíci nemohou dovolit výjimky ze zákona o rozvodu, cizoložství, smilstvu, homosexualitě (10.11.2020)
V Kristu zůstávám Židem (08.11.2020)
Ježíšův učedník v době koronaviru (02.11.2020)
Exorcista P. Ľuboslav Petričko: Nenávistné myšlenky v sobě nesou smrt (20.10.2020)
P. Marian Kuffa: Co je to Boží požehnání? (01.09.2020)
Víru je třeba předkládat za každou cenu (28.08.2020)
Zázračný kříž v Limpias (23.07.2020)
27. DOBROTA - vlastnost charakterního člověka (07.07.2020)
Pavol Hucík: Harry Potter mánie ukazuje, že člověk je duchovní bytost. Děti touží po věcech mezi nebem a zemí. (05.07.2020)
Co Bůh chce, abych dělal? (16.06.2020)
26. INTEGRITA - vlastnost charakterního člověka (15.06.2020)
25. ZDVOŘILOST - vlastnost charakterního člověka (03.06.2020)
Všichni jsme nositeli radosti (21.05.2020)
Jako on už nebude žádný (15.05.2020)
Emanuel Segatašja - chlapec, který se setkal s Ježíšem (14.05.2020)
24. ZDRŽENLIVOST - vlastnost charakterního člověka (05.05.2020)
Vzbuzení dokonalé lítosti - manuál (01.04.2020)
23. ZAKOŘENĚNOST - vlastnost charakterního člověka (06.03.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 56 (05.03.2020)
Proměňující trpělivost - postní výzva lásky 1 (05.03.2020)
Svědectví o Pompejské novéně (03.03.2020)
Překladač aneb Jak se změnily hodnoty života (20.02.2020)
22. VÍRA - vlastnost charakterního člověka (19.02.2020)
21. VESELOST - vlastnost charakterního člověka (17.02.2020)
14 zázračných účinků mše svaté (07.02.2020)
20. VĚRNOST - vlastnost charakterního člověka (22.01.2020)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše č. 49 (16.01.2020)
19. VELKODUŠNOST - vlastnost charakterního člověka (16.01.2020)
18. VDĚČNOST - vlastnost charakterního člověka (13.01.2020)
17. UPŘÍMNOST - vlastnost charakterního člověka (02.12.2019)
16. ÚCTA - vlastnost charakterního člověka (18.11.2019)
15. TRPĚLIVOST - vlastnost charakterního člověka (13.11.2019)
14. SVATOST - vlastnost charakterního člověka (12.11.2019)
13. SOUCIT - vlastnost charakterního člověka (06.11.2019)
12. STŘÍDMOST - vlastnost charakterního člověka (30.10.2019)
11. STAROSTLIVOST - vlastnost charakterního člověka (15.10.2019)
10. SPRAVEDLNOST – vlastnost charakterního člověka (30.09.2019)
9. SKROMNOST – vlastnost charakterního člověka (23.09.2019)
8. ROZVÁŽNOST - vlastnost charakterního člověka (05.09.2019)
7. ODVAHA A ODHODLANOST - vlastnosti charakterního člověka (26.08.2019)
6. POKORA – vlastnost charakterního člověka (23.08.2019)
5. MÍRNOST – vlastnost charakterního člověka (14.08.2019)
4. ODVAHA – vlastnost charakterního člověka (09.08.2019)
Jak hlouběji prožívat mši svatou (02.08.2019)
3. LOAJALITA – vlastnost charakterního člověka (18.07.2019)
2. NADĚJE – vlastnost charakterního člověka (03.07.2019)
1. MOUDROST: vlastnost charakterního člověka (20.06.2019)
Setkání pro holky v Rajhradě (21.03.2019)
Postní předsevzetí (04.03.2019)
Uvedení do pravd katolické víry (27.02.2019)
V Ježíši začíná a ožívá přislíbená budoucnost (01.02.2019)
Mše svatá pro mládež: z kázání - zkratka pro duchovní život CTNTF (31.01.2019)
Jedině láska nás polidšťuje (31.01.2019)
Homilie papeže při eucharistii s panamským duchovenstvem, katedrála v Panama City (30.01.2019)
Promluva papeže při pobožnosti Křížové cesty 25. ledna 2019, Panama – Cinta Costera (29.01.2019)
Promluva papeže Františka na zahájení Světového dne mládeže 24. ledna 2019, Panama (28.01.2019)
Nové farizejství dláždí cestu příchodu Antikrista (24.11.2018)
Sqělba (31.10.2018)
Pane, nikdo jiný... (01.10.2018)
Protože Bůh je... (26.09.2018)
Témata k zamyšlení od o. Lubora Dobeše... č. 11 (04.09.2018)
Modlitba ke svaté Barboře (16.06.2018)
Máš živou víru? (10.06.2018)
Páter Josef Toufar (25.02.2018)
Pohled na tvář Ukřižovaného zve k přemožení démonů nedůvěry, apatie a rezignace (16.02.2018)
Desatero na prázdniny (25.06.2017)
Týden modliteb za duchovní povolání (02.05.2017)
Zamyšlení jáhna Ladislava Kince - 1. neděle postní A - 5. 3. 2017 (06.03.2017)
Společenství, které zachraňuje (21.01.2017)
Z myšlenek otce Jiřího Balabána - sv. Václav (13.12.2016)
Den reformace – tragické memento pro luterány i katolíky (30.10.2016)
Žena v adventu (12.10.2016)
Jak jsem se snažil nemodlit (21.06.2016)
I v kuchyni a mezi hrnci prochází Pán (12.04.2016)
Týden modliteb za duchovní povolání a Světový den modliteb za duchovní povolání (11.04.2016)
Rok milosrdenství a pastorační aktivity ve farnosti Vrchlabí (18.03.2016)
Církev má průhledně nakládat s majetkem (11.03.2016)
Nastala postní doba (14.02.2016)
Jarní prázdniny u sester "klarisek" (12.02.2016)
Síla, kterou někdy nevidíš hned (07.02.2016)
Zamyšlení se nad exhortací papeže Františka na faře ve Vranově nad Dyjí (10.01.2016)
Co mám dělat se svým synem? (05.01.2016)
Vánoce Svatého roku milosrdenství (31.12.2015)
Cena daru z nedostatku (08.11.2015)
O odpouštění vin (06.11.2015)
P. Vojtěch Kodet: Pohlédl na něho s láskou - 2. část (30.10.2015)
Pohlédl na něho s láskou - 1. část (27.10.2015)
Připisování jmen andělům (28.09.2015)
Jak se žije v klášteře? (23.08.2015)
Setkání na nad exhortací papeže Františka (02.06.2015)
Víkend pro mámu a dceru - Máma a já (16.05.2015)
Nechme svůj život uchvátit a proměnit Vzkříšením (07.04.2015)
P. Vojtěch Kodet - Milost svátosti smíření (přednáška) (29.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy III. (12.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy II. (07.03.2015)
Myšlenky z duchovní obnovy (05.03.2015)
Boží obraz nenajdu v komputeru či encyklopedii (15.02.2015)
Mnozí křesťané jsou dnes obětí těch, kdo nenávidí Ježíše (12.02.2015)
Víru předávají hlavně ženy (09.02.2015)
Pamatovat si první setkání s Kristem je pro křesťana nezbytné, aby nezvlažněl (08.02.2015)
Kázání P. Mariána Kuffy také o referendu v Prešově – video (06.02.2015)
Kontemplovat evangelium a nikoli televizní seriál (06.02.2015)
Předmisijní kázání z Třebíče (05.02.2015)
Kdo miluje Boha, je svobodný (26.01.2015)
Jít ke zpovědi není jako jít do čistírny (25.01.2015)
Dovolím Bohu, aby mne měl rád? (31.12.2014)
Mlčení (27.12.2014)
Papež o strachu před nezištnou Boží štědrostí (14.11.2014)
Považovat druhé za lepší, tak se vytváří atmosféra svornosti (06.11.2014)
Desatero klidu (18.10.2014)
Odpuštění – texty z Nového zákona (16.10.2014)
První národní eucharistický kongres ČR v říjnu 2015 (23.09.2014)
Škola křesťanského života - duchovní obnova (09.09.2014)
Nezapomeňte nahlásit děti do náboženství (07.09.2014)
Kdo čte evangelium, nachází Krista (05.09.2014)
Církev – nová smlouva a nový lid (09.08.2014)
Zajímavá a poučná myšlenka sv. Alfonse z Liguori (07.08.2014)
Duchovní život jako naslouchání (15.07.2014)
Myšlenka k nedělnímu evangeliu - Nejsvětější Trojice (16.06.2014)
Šest pravd víry (04.06.2014)
Sv. Alfonz Liguory -Láska a čistý úmysl. (03.06.2014)
Teologický kurz 2014/2015 (03.06.2014)
Bůh miluje i ´mamlase´, kterého já ´nemusím´… (28.05.2014)
TV Lux: FUNDAMENTY - nový diskusní pořad rozebírá Katechismus Katolické církve (28.05.2014)
Církev je svatá navzdory našim hříchům (11.05.2014)
Homilie otce Nika ke 3. neděli velikonoční (10.05.2014)
Cesta do Emauz je symbolem naší cesty víry (08.05.2014)
Co protestanty provokuje na katolících? (07.05.2014)
Homilie papeže na kanonizaci Jana XXIII. a Jana Pavla II., nám. sv. Petra (07.05.2014)
Exorcista a filosof Sante Babolin o tekutém ďáblu (02.05.2014)
Homilie papeže Františka při Velikonoční vigilii, bazilice. sv. Petra (29.04.2014)
Všichni jsme pro všechny drahocenní (10.04.2014)
Myšlenka sv. Terezie z Avily o nezbytnosti modlitby (08.04.2014)
Nevěřit každému a nevěřit všemu (04.04.2014)
Exercicie pro ženy v Prosiměřicích (25.03.2014)
Odpuštění přináší uzdravení (24.03.2014)
Ukotvit lásku v každodenním životě (06.03.2014)
Srovnejme si žebříček životních hodnot (27.02.2014)
Spisovatelka J.K. Rowlingová, autorka knih o Harry Potterovi (27.02.2014)
Jak máme konat s užitkem rozjímání? (26.01.2014)
Jaká musí být duše, aby napravila své chyby? (26.01.2014)
Co činit, aby byl boj proti chybám z pýchy pocházející vítězný? (26.01.2014)
Jak začátečníci chybují s pýchou? (26.01.2014)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 26. 11. 2020 | 1502 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 30/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace