Zajímavé...

Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem

Ruka, CC0 1.0, http://pixabay.com Jezuita Ladislav Csontos je jedním z prvních kněží, kteří zareagovali na potřebu speciální pastorace rozvedených katolíků. Už léta pro ně vede duchovní obnovy, přednáší a publikuje. Zastolom.sk mu položilo několik otázek:

Před pár dny proběhla médii zpráva o telefonátu papeže Františka s rozvedenou ženou žijící ve druhém, nesvátostném manželství. Je z teologického hlediska možné, že by jí papež dovolil přistupovat k eucharistii?

Jedna věc je projev lásky, kterým může být telefonát. Přikázání lásky k bližnímu platí obecně, nikdo z ní není vyňat, ani ten, kdo je rozvedený. Situace rozvedeného katolíka, který žije ve druhém nesvátostném manželství, neosvobozuje křesťana od závazku lásky k takovému bližnímu. Druhá věc - pokládat takový rozhovor za dovolení přistupovat k eucharistii je nepřiměřené. Někteří jsou zvyklí tak spekulovat a vytvářet vlastní teorie. My se touto cestou nemíníme vydat.

Vy jste jeden z prvních a jeden z mála kněží na Slovensku, kteří se věnují speciální pastoraci rozvedených. Můžete nám přiblížit, kde má původ Váš zájem o pomoc rozvedeným? Co konkrétně pro ně děláte?

K problematice rozvedených katolíků jsem se dostal díky svému studijnímu pobytu v Itálii před deseti lety. V jezuitské komunitě jsem se seznámil se starším Páterem, který se celá léta věnoval této problematice a poskytl mi zajímavé materiály na toto téma. Zakoupil jsem si i dvě knihy a objevil jsem zajímavou internetovou stránku Komunity di Caresto, v níž se prakticky věnují snoubencům, manželům, rozvedeným, rozvedeným a civilně znovu sezdaným. Rozvíjejí různé programy pro ty, kteří se dostali do složitých životních situací. Dalším podnětem byl můj rozhovor s představeným exercičního domu v Prešově, který mi zmínil, že se ho jeden z otců biskupů ptal, jestli dělají nějaké duchovní cvičení pro rozvedené. Tak slovo dalo slovo, a tak jsem dával poprvé duchovní cvičení pro tyto katolíky v Prešově a následně duchovní obnovu v Bratislavě. Od té doby to byly přednášky v rámci městských misií, ve farnostech, diskusní pořady v Rádiu Lumen a v televizi Lux.

Jak vnímáte rozvedené věřící? Jak se cítí v církevním společenství po rozvodu a uzavření nového civilního manželství?

Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním, které se podobá traumatu při smrti blízké osoby. Podobně jako rozchod zamilovaných je často velkým traumatem a trvá dlouho, než se rána zahojí, je to tak i s rozvedenými. Někdy se zdá, že je to jakési vysvobození, ale obvykle je těch ran velmi mnoho. Proto se snažím přijímat takové věřících s láskou a porozuměním jako ty, kteří vyřizují pohřeb svého drahého zesnulého. Jak se cítí v církevním společenství je velmi těžká otázka, zejména tehdy, pokud jejich účast na jeho životě byla zredukována na přijímání svátostí a na účast na nedělní mši. Kromě toho nemají ve farnosti žádné vztahy. Je to často smutné konstatování, že farnost jako hustá síť mezilidských vztahů je často jen krásná teorie. Pokud se dokáží zapojit například do Společenství modliteb matek a pravidelně se setkávat, mohou postupně najít takovou oporu, kterou nutně potřebují. Církev v posynodální exhortaci Familiaris cosortio o tom hezky říká, že mají pokračovat v modlitbě a v účasti na životě farního společenství, které však má být mnohem bohatší než jen přijímání svátostí.

Proč vlastně rozvedení a znovusezdaní nemohou přistupovat k eucharistii?

Důvod je dost jednoduchý. Po civilním rozvodu je jejich svátostné manželství nadále platné, a tedy když žijí intimním životem v civilním manželství s jiným partnerem, těžko se proviňují proti svátostnému manželství. Všechny svátosti mohou přijmout v nebezpečí smrti. Jiný případ možnosti přistupovat ke svátostem je, když se trvale zřeknou intimního života (budou žít jako bratr a sestra) a požádají svého diecézního biskupa o dovolení přistupovat ke svátostem. Třetí možnost je, když zanikne jejich svátostné manželství ať smrtí manžela nebo rozhodnutím příslušného diecézního církevního soudu o jeho neplatnosti. Tehdy může katolík uzavřít svátostné manželství za obvyklých podmínek.

V církvi se ozývají hlasy, že při 50procentní rozvodovosti ztrácíme postupně nejen rodiče, ale i jejich děti, které již rodiče např. nebrávají do kostela, protože tam sami nechodí. Co si to tom myslíte?

V naší místní církvi pociťujeme potřebu nové evangelizace. Mnoho dětí je přihlášeno na vyučování náboženství, ale v rodinách nebyly ani evangelizované ani katechizované. Až na hodinách náboženství se poprvé učí modlit, což už mělo být dávno jejich samozřejmou praxí v rodině. Znamená to, že rodina jako celek musí být evangelizována, potřebuje první hlásání kérygmatu. Toto hlásání nejednou potřebuje vůbec vzbuzení zájmu. Věci nevidím černo-bíle: jsou mnohá hnutí, která systematicky konají evangelizaci a přivádějí dospělé k přijetí svátostí křesťanské iniciace. Důležitá je obnova katechumenátu a katecheze dospělých.

Italský kardinál Martini v posledním rozhovoru před svou smrtí řekl, že otázka přistoupení k Eucharistii rozvedenými by měla být uchopena opačně - jak může Církev také prostřednictvím svátostí pomoci lidem žijícím v komplikované rodinné situaci. Jak tedy může církev těmto lidem pomoci?

Církev může těmto lidem podle mého úsudku pomoci mnoha způsoby. Především je to oživením života farního společenství, aby se ono skutečně stalo hustým tkanivem společenských vztahů. Podle Josefa Ratzingera "víra představuje síť vzájemné závislosti, která je současně sítí solidarity jedněch vůči druhým, kde každý podporuje druhé a druzí podporují jeho. Tato základní antropologická struktura se objevuje i v našem vztahu s Bohem a nachází zde také svou původní formu, jakož i svůj integrační střed. "Společenství není v jeho chápání jen něco, co se dodatečně připojuje k životu Církve, ale je jeho středem a konstitucí . Z toho pak vyplývají i mnohé možnosti. Ježíš Kristus je v církvi přítomen různorodým způsobem, nejen ve svátostných způsobech chleba a vína.

Jakými dalšími způsoby je tedy Kristus přítomen v Církvi?

Církev dnes zve rozvedené a znovu sezdané cítit se jejími členy, živit se jejími dary, které jsou mnohé a důležité. Pro nás, ale i pro všechny (regulární dvojice, jednotlivci, řeholníky ...) není jen svátostné přijímání a přijímání svátostného rozhřešení. Jasně, že tím nechceme zmenšovat základní důležitost těchto dvou svátostí. Počítáme s poznáním jejich významu a důležitosti. Chceme zdůraznit jen to, že Kristus učil a dal nám ne jen tyto dva dary. Učil, že totéž Tělo Kristovo, které přijímáme v Eucharistii, je totéž, které žije v jeho Církvi (Tajemné tělo Kristovo): když milujeme Církev a její údy, když milujeme bližního, milujeme Krista a setkáváme se s ním a on s námi, my přijímáme jeho a on přijímá nás. Když před dvěma tisíciletími se Boží Syn vtělil, bylo jeho tělo dobře viditelné a lokalizovatelné. On byl; a zjevoval svou spásu a svou přítomnost skrze živé údy svého těla. Chodil, uzdravoval, vstupoval do domu a přinášel mu spásu. Býval žíznivý a používal setkání. Vyprávěl svým jazykem; svýma rukama uzdravoval; svýma nohama navštěvoval; svou přítomností posiloval. Po nanebevstoupení přislíbil, že bude přítomen až do konce světa: svou duchovní duší, v Duchu Svatém, ale i svým způsobem svým tělem. Nakolik je Eucharistie nejvýznamnějším kanálem pro proud milosti pro křesťana, křesťané přílišným zdůrazněním neudělali dobrou službu pro nekonečné božské možnosti pro dobro lidstva, když ho udělali jediným kanálem. Ježíš hovořil nejen o potřebě sytit se chlebem života (Eucharistií), ale také o potřebě sytit se každým slovem, které vychází z Božích úst a které nám on říká. Ten Ježíš, kterého potkáváme v Eucharistii, je tentýž Ježíš, kterého potkáváme v chudém, ten, který potřebuje naši pomoc.

Jakým způsobem mohou katolíci žijící v nesvátostném manželství participovat na životě Církve?

Mohou:

- Poslouchat a číst Boží Slovo; pokračovat ve formování jednotlivce a dvojice čtením dobrých knih, dialogem ve dvojici a spolu s přáteli; v tichu a v meditaci;

- Účastňovat se mší sv. s úctou a zbožností;

- Účastňovat se na společných bohoslužbách kající liturgie;

- Pokračovat v osobní modlitbě, ve dvojici, v rodině s dětmi, v komunitě s jinými rodinami a s ostatními věřícími;

- Sledovat formační události a katechezi ve farnosti, která je ve farnosti nabízena a jiné nabídky farnosti, aniž by se cítili být odsuzováni;

- Připojit se ke skupinám rodin, aby si pomáhali a se formovaly;

- Jako každý křesťan se zapojovat do charitativní činnosti konáním dobrých skutků, dobrovolnictvím, pomáhajíc církvi a společnosti ... pamětlivi, "že láska zakrývá množství hříchů",

- Účastnit se na iniciativách podporujících spravedlnost;

- Žít každodenní život v práci, v církvi, ve vztahu z bližními, známými a se společností podle křesťanských ctností, to je cesta, kterou se přibližují ke spáse.

Jaká je momentálně situace v oblasti pastorace rozvedených na Slovensku? Kde konkrétně mohou najít tito věřící podporu?

Pastorace rozvedených na Slovensku je v začátcích, ale přesto mohou najít podporu v centrech na pomoc rodině, například v Trnavě a v Prešově, kde existuje i sdružení rozvedených katolíků, kteří se pravidelně setkávají a mají informace zveřejněné na facebooku. V duchovních centrech se lze také informovat, mnohé komunity modliteb matek jsou pro tyto lidi otevřené. Nemusí se bát zaklepat na dveře farní kanceláře a prosit o pomoc.

Děkujeme za rozhovor!


Převzato z http://zastolom.sk, článek z 6. 5. 2014 naleznete zde.

kříž ze dřeva, Ježíš Kristus, Public Domain CCO, www.pixabay.com

Sdílet

Související články:
Dokumentární film Manželství z tlakového hrnce (08.02.2023)
Čtyři tajemství manželství (Arcibiskup Fulton J. Sheen) (14.01.2023)
O. Dominik Chmielewski – Jak bojovat o své manželství a rodinu v dnešní době (28.12.2022)
Humanae vitae – svetlo pre dilemy katolíckeho manželstva (30.11.2022)
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy (27.05.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 08. 2014 | 7164 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace