Zajímavé...

Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com Mnohým jsou známá schválené zjevení naší blahoslavené Matky. Ale jen málokdo si uvědomuje, že v Itapiranga v Brazílii byla v letech 1994 - 1998 zjevení, ve kterých se vedle Ježíše a Marie zjevil i sv. Josef.

V lednu 2010 biskup Carillo Gritti po delším studiu, modlitbě, úvahách, pozorování a poté, co viděl nárůst víry tisíců lidí, vyhlásil dekret o bohoslužbách na počest zjevení v Itapiranga. Ve svých předchozích dokumentech jasně hovoří o "nadpřirozeném" původu.

V jiném dokumentu uvádí, že s ohledem na zjevení Panny Marie z let 2005 - 2010, kdy povzbudila k úctě k třem posvátným srdcím Ježíše, Marie a Josefa, podniká první krok k vybudování nové svatyně s jistotou, že se stane místem poutí a obrácení, které může konat pouze Bůh na přímluvu Marie.

 S tímto církevním schválením učinil svatý Josef další krok, ve kterém nadále dostává poctu, jakou si zaslouží, protože se Božím rozhodnutím dostal do čela Svaté rodiny. V roce 1962 se jeho jméno ocitlo v první eucharistické modlitbě a v roce 2013 ho papež František u příležitosti jeho svátku - 1. května - vložil do všech ostatních eucharistických modliteb.

Sv. Josef, www.verim.sk


V roce 1994 se studentovi z brazilského Manausu, 22-letému Edsonovi Glauberovi, zjevila Blahoslavená matka s Ježíšem a sv. Josefem. Zjevení pokračovala, když se vrátil do svého rodného města Itapiranga vzdáleného asi 650 mil jihozápadně od Sao Paulo a asi 880 mil od Rio de Janeiro. Další místo vzdálené 770 mil jihozápadně se stalo místem dalších schválených zjevení v San Nicolás, Argentina.  

Edsonova matka Maria do Carmo dostala rovněž zjevení. Biskup Gritti se s nimi několikrát setkal. Veřejně slavil mši na místě zjevení a pomáhal tam vystavět svatyni. Maria se zjevila pod názvem "Královna růžence a míru" - stejně jako ve Fatimě. Ve svých poselstvích zdůrazňovala potřebu obrácení, modlitby, růžence, mše, svátosti smíření, svatého přijímání a pokání, aby se svět zasažený nevěrou a hříchem zachránil. Ona a Ježíš vyzvali k úctě k nejčistšímu srdci sv. Josefa.

Zjevení svatého Josefa začala 1. března 1998. V nich Josef hovoří o oddanosti k jeho čistému srdci a přidává k tomu několik slibů. Začal: "Můj drahý synu, náš Pán Bůh mě poslal, abych ti vyprávěl o všech milostech, které věřící obsáhnou z mého nejčistšího srdce. Ježíš a moje požehnaná manželka si přejí tuto úctu. Mnohé duše budou skrze úctu k mému čistému srdci zachráněny z rukou ďábla. Bůh, náš Pán, mi dovolil mi odhalit ti zaslíbení mého srdce."

"Stejně jako jsem spravedlivý a čistý v Božích očích, tak i všichni, kteří budou uctívat mé srdce, budou v Jeho očích spravedliví, čistí a svatí. Naplním je těmito milostmi a ctnostmi, díky čemuž budou každý den růst po cestě svatosti."

Následující den se zjevil sv. Josef s malým Ježíškem, který ležel na jeho srdci. Josef zde řekl, že Bůh chce darovat nespočetné milosti skrze úctu k jeho srdci. "Můj syn a Pán Ježíš, kterého jsem s otcovskou láskou vychoval zde na zemi, touží po tom, aby všichni lidé uctívali mé srdce kvůli těm všem, kteří potřebují milosti z nebe."

Zjevení a sliby

Zjevení svatého Josefa začala 1. března 1998. V nich Josef hovoří o oddanosti k jeho čistému srdci a přidává k tomu několik slibů.

Začal: "Můj drahý synu, náš Pán Bůh mě poslal, abych ti vyprávěl o všech milostech, které věřící obsáhnou z mého nejčistšího srdce. Ježíš a moje požehnaná manželka si přejí tuto úctu. Mnohé duše budou skrze úctu k mému čistému srdci zachráněny z rukou ďábla. Bůh, náš Pán, mi dovolil mi odhalit ti zaslíbení mého srdce."

"Stejně jako jsem spravedlivý a čistý v Božích očích, tak i všichni, kteří budou uctívat mé srdce, budou v Jeho očích spravedliví, čistí a svatí. Naplním je těmito milostmi a ctnostmi, díky čemuž budou každý den růst po cestě svatosti."

Následující den se zjevil sv. Josef s malým Ježíškem, který ležel na jeho srdci. Josef zde řekl, že Bůh chce darovat nespočetné milosti skrze úctu k jeho srdci. "Můj syn a Pán Ježíš, kterého jsem s otcovskou láskou vychoval zde na zemi, touží po tom, aby všichni lidé uctívali mé srdce kvůli těm všem, kteří potřebují milosti z nebe."

Sv. Josef, volné dílo, flickr.com


V předchozích zjeveních Panna Maria a Ježíš potvrdili Edsonovi, že Josef dostal velkou moc a slávu, a v této době chce Bůh, aby se lidé a svět zasvětili srdci sv. Josefa.

Pak přišel druhý slib. "Slibuji všem, kteří budou ctít toto mé nejčistší srdce, že budou konat dobré skutky ve prospěch těch, kteří to nejvíce potřebují, zejména nemocných a umírajících, pro které jsem utěšitelem a ochráncem, že jim vyprosím v jejich poslední chvíli života milost dobré smrti . Já sám budu těmto duším jejich obhájcem před mým Synem Ježíšem a spolu s mou manželkou, Nejsvětější Marií, je potěšíme v posledních hodinách zde na zemi skrze naši svatou přítomnost a oni spočinou v pokoji našich srdcí."

"Tak, jak jsi viděl mého Syna Ježíše s hlavou položenou na mém srdci, tak já a moje manželka, Svatá Maria, vezmu tyto duše do slávy ráje, do přítomnosti jejich Spasitele, mého Syna Ježíše Krista, aby si tu mohli odpočinout a přitulit se k Jeho Nejsvětějšímu Srdci ..."

Hrozná varování

Svatý Josef se neštítil hovořit o stavu lidských srdcí.

Vysvětlil, "jak se jen hřích hrozným způsobem šíří! Lidé se nechali svádět nejzákeřnějšími triky ďábla. Nepřítel spasení chce zničit všechny lidi, aby se takto zatratili všichni. Je závistivý a nenávidí celou lidskou rasu. Tak mnoho lidí prochází zkouškami a pokušeními, které Boží nepřítel vrhá každou chvíli, protože se snaží zničit duše lidí stvořené Bohem."

Svatý Josef odhalil prvotní útok proti nám, který se od roku 1998 neustále zvyšuje.

"Prostředky, které Zlý nejvíce využívá, jsou hříchy proti svaté čistotě, protože čistota je jednou ze ctností, které Bůh nejvíce miluje, a tímto způsobem touží zničit obraz Boha přítomný v každém stvoření. A právě proto Bůh žádá, aby si celé lidstvo uctívalo mé cudné srdce. Chce dát lidem milost, aby překonali pokušení a ďábelské útoky v každodenním životě."

Svatý Josef nás může při těchto útocích ochraňovat. V litaniích se nachází invokace, kterou ho nazýváme "nejčistším" a také "postrachem démonů". Svatý Josef dal tento slib.

"Vzývejte mé jméno, neboť stačí na to, aby se démoni rozutekli! Slibuji všem věrným, kteří budou ctít mé nejčistší srdce s vírou a láskou, milost života ve svaté čistotě duše a těla a také sílu odolávat všem útokům a pokušením ďábla. Já osobně je budu chránit."

Dodal pak, že tuto milost dostanou i jejich rodinní příslušníci, kteří potřebují Boží pomoc.

Naděje pro hříšníky

Sv. Josef si přeje, aby se všichni hříšníci obrátili a byli spaseni.

"Je mnoho takových, kteří jsou vzdáleni od Boha kvůli svým smrtelným hříchům. Mnozí z těchto mých dětí jsou v tomto stavu, protože se nechali zlákat ďábelskými lestmi. Nepřítel spasení je nutí myslet si, že neexistuje řešení ani návrat, protože zoufají a nevěří v Boží milosrdenství. Pro ďábla jsou tak snadným cílem."

Ale říká: "Ať všichni hříšníci, dokonce i ti, kteří spáchali ty nejstrašnější hříchy, důvěřují v lásku a Boží odpuštění a také ať důvěřují ve mne a moji přímluvu. Všichni, kteří se s důvěrou obrátí na mě, si budou jisti mou pomocí při obnovení Boží milosti a milosrdenství."

Sv. Josef nechce, aby hříšníci zoufali, proto přislíbil těm, kteří důvěřují v jeho nejčistší Srdce a vzdají mu úctu, "milost útěchy v jejich největších utrpeních duše a v nebezpečí odsouzení, když z neštěstí ztratí Boží milost kvůli smrtelným hříchům. Tímto hříšníkům, kteří se ke mně obracejí, slibuji milosti mého srdce, že se obrátí, budou konat pokání a upřímně olitují své hříchy.

A teď říkám všem hříšníkům: nebojte se ďábla a nezoufejte kvůli svým zločinům, ale pojďte, vrhněte se do mého náručí a utáhněte se do mého srdce, abyste získali všechny milosti ke svému věčnému spasení.
"

Pomoc se současnými problémy

Svatý Josef se soustředil na životní těžkosti a nabídl útěchu.

"Můj Syn Ježíš chce prostřednictvím mého srdce předat všem lidem své Boží požehnání. Vím, že mnozí z vás trpí velkými obtížemi, protože v těchto posledních časech se lidé již více nemilují a nepomáhají si, ale žijí se srdcem plným pýchy, klamu, intrik, ambicí, pomluv, malicherností a mnoha špatných věcí, které jsou následky života daleko od Boha."

Svatý Josef přislíbil všem, kteří ctí jeho srdce a věří v něho a jeho přímluvu, toto:

"Slibuji, že je neopustím v nesnázích a zkouškách života. Poprosím našeho Pána, aby jim pomohl skrze Božskou prozřetelnost v jejich materiálních a duchovních problémech."

Matky a otce, kteří zasvětili sebe a své rodiny srdci sv. Josefa, ujistil o pomoci v utrpeních a problémech a o pomoci při výchově dětí.

Hřích: Důsledky a jeho ochrana

Manžel Marie neignoroval současnou světovou situaci, která byla v roce 1998 úplně jiná než dnešní množící se duchovní chaos.

Zdůraznil: "Mého Syna Ježíše velmi rozhořčují hříchy lidstva. Chce vylít svou Boží spravedlnost na všechny lidi, kteří nechtějí činit pokání a zatvrzele setrvávají ve svých hříších.

CC0, pixabay.com


Podívej, můj syn, hle, držím Jeho pravou ruku a bráním Mu v tom, aby svou spravedlnost vylil na celé toto lidstvo. Prosím Ho skrze milosti mého Srdce a skrze tu čest žít po jeho boku, starat se o něj s otcovskou láskou na tomto světě a skrze Jeho lásku ke mně, aby netrestal svět za jeho zločiny, ale pro všechny mé nejmenší, kteří ctí toto mé čisté srdce, aby vylil své milosrdenství na svět.
"

Mnohé hříchy světa volají lidstvo k pokání, řekl: "protože Boha neustále urážejí tito nevděční lidé. Dnes existuje tolik násilností, znesvěcení a lhostejnosti lidstva. Z toho důvodu se objevuje tolik katastrof, jakými jsou válka, hlad a nemoci, a tolik jiných smutných věcí, které člověk trpí kvůli vzpouře proti Bohu."

Svatý Josef objasnil následky tohoto povstání.

Bůh umožňuje lidem, aby následovali své vlastní cesty, aby všem ukázal, že bez něj nebudou nikdy šťastní. Nechává lidi procházet takovým utrpením, aby jim ukázal následky, které hřích přináší do jejich životů, a tak Boží spravedlnost trestá lidstvo, protože nechtějí poslouchat Boží vůli.
Poukázal na to, že lidstvo více a více přitvrzuje ve svých zločinech, protože se zajímají pouze o světské potěšení, a ne o lásku k Bohu a jeho přikázání.

Boží spravedlnost je však na dosah ruky
způsobem, který nikdo nikdy předtím neviděl, dokud se najednou neobjeví po celém světě. To by námi mělo zatřást.

Ale tento nejmocnější svatý dává řešení naplněné nadějí.

Všichni, kteří si budou ctít jeho čisté srdce, dostanou milost jeho ochrany před vším zlem a nebezpečím. "Ti, kteří se mi odevzdají, nebudou usmrceni nehodami, válkami, hladem, nemocemi a jinými pohromami, moje srdce jim bude útočištěm a jejich ochranou. Tady, v mém srdci, budou všichni v následujících dnech chráněni před Boží spravedlností. Můj Syn Ježíš bude hledět očima milosrdenství na všechny ty, kteří se zasvětí mému srdci a budou ho ctít. Ježíš vylije svou lásku a vezme do slávy svého království všechny, které jsem vložil do svého srdce."

První středy - žádost a příslib

Když se sv. Josef zjevil v první středu v březnu 1998, vyslovil zvláštní žádost. S oddaností prvních pátků a sobot nám daroval další úctu.

http://blessedjoseph. blogspot.com
http://blessedjoseph.blogspot.com/ (*)

----------------


Řekl: "Každou první středu v měsíci bude moje čisté srdce vylévat mnoho milosti na všechny, kteří se spoléhají na mou přímluvu. V tyto středy nedostanou lidé pouze malé milosti, ale velmi silné proudy mimořádných milostí! Dám je těm, kteří si mě ctí a spoléhají se na mě. Dám jim všechna požehnání, všechny ctnosti a všechnu lásku, kterou jsem dostal od svého Božího Syna Ježíše a od mé manželky, Panny Marie, když jsem žil s ní zde na tomto světě a všechny ty milosti, které i nadále dostávám ve slávě ráje."

Žádost přišla s velkým "příslibem, že se budu přimlouvat před Ježíšem za ty, kteří přišli ke mně, a ctili toto mé srdce. Dám jim milosti, aby dokázali vyřešit nejtěžší problémy a naléhavé potřeby, které se člověku jeví jako nemožné, ale všechno to bude možné prostřednictvím mé přímluvy u Boha. Dám milosti mého srdce všem hříšníkům, aby se mohli obrátit. "

Svatý Josef předložil tutéž žádost, které odezněla během zjevení Panny Marie v Americe v březnu 1958, a požádal nás, abychom se modlili radostná tajemství růžence na památku jeho života s Ježíšem a Marií (**) a lásky, kterou k nim přechovával, a zármutku, který s nimi trpěl.
K tomu přijímat svaté přijímání s láskou, kterou přijal Spasitele, a vždy, když držel Ježíška v náručí.

Potvrzeno manželkou Marií

Na konci zjevení svého manžela blahoslavená Panna Maria dala sama příslib.

Panna Maria s květy, tomperna.org


"Všichni, kteří ctí nejčistší srdce svatého Josefa, budou mít z mé mateřské přítomnosti ve svém životě mimořádný užitek. Těm, kteří s důvěrou prosí Jeho srdce, slibuji, že se přimluvím před Věčným Otcem, mým Božským Synem Ježíšem a u Ducha Svatým a vyprosím pro ně milost dosáhnout dokonalost svatosti podle ctností sv. Josefa, aby tak sami dosáhli dokonalou lásku, v níž žil. Lidé se naučí milovat mého Syna Ježíše a mě se stejnou láskou jako můj nejodvážnější manžel Josef, který přijímal nejčistší lásku našich Srdcí. Můj syn Ježíš, můj čistý manžel Josef a já jsme na vaší straně. Nebojte se ničeho, protože naše srdce vás vždy ochrání."

Odměna pro ty, kteří širá úctu k sv. Josefovi

Josef ještě řekl, abychom nepřehlédli jednu důležitou věc:

"Všichni, kteří šíří oddanost k mému srdci a praktikují ji s láskou, ať mají jistotu, že v něm budou vrytá jejich jména, přesně tak, jak je v něm vrytý kříž mého Syna Ježíše a M jako Maria. Neboť i Bůh si žádá, aby všichni šířili úctu k mému Srdci."


Poznámky:

* - Obrázek převzatý ze stránek o těchto zjeveních - http://blessedjoseph.blogspot.com/2014/04/our-lady-of-itapiranga-brazil-1997-1998.html
Jiné stránky o těchto zjeveních:
http://www.divinemysteries.info/?s=Itapiranga

** - Na Slovensku se modlí 4. a 5. tajemství radostného růžence takto:
… Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme obetovala.
… Ježiš, ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.


*** - Víte, že se sv. Josef zjevil také ve Fatimě?
Více v článku na našich stránkách: Fatimská zjevení nám připomínají patronát sv. Josefa, vydáno 21. 4. 2017


zdroj: NCRegister (orig.)

Převzato z www.verim.sk/, článek z 8. 7. 2020 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 12. 7. 2020; 9. 12. 2020 - 1411 přečtení)

Sv. Josef, www.verim.sk


Sv. Josef s Ježíškem, volné dílo, flickr.com

Sdílet

Rok sv. Josefa

Ani netuším, že papež vyhlásil od 8. 12 2020 do 8. 12. 2021 Rok sv. Josefa. (Počet hlasů: 1724)
(19.31 %)

Někde jsem to zaslechl, ale zatím mě to míjí. (Počet hlasů: 1313)
(14.70 %)

Rád bych v rámci tohoto roku něco svatojosefovského vykonal, ale ještě jsem se k tomu nerozhýbal. (Počet hlasů: 1508)
(16.89 %)

Už jsem se zúčastnil drobné akce k uctění sv. Josefa. (Počet hlasů: 1310)
(14.67 %)

Denně se k sv. Josefovi obracím a rád se účastním pobožností k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1583)
(17.73 %)

Dokonce se snažím šířit úctu k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1491)
(16.70 %)Celkem hlasovalo: 8929
Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 09. 12. 2020 | 4874 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.verim.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace