Zajímavé...

Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.)

sv. Rodina, Medžugorje, foto: RT
Sv. rodina hledá přístřeší, pomozme jim ho najít! Modleme se Novénu ke sv. Josefovi. Otevřme naše srdce čili příbytky a přivítejme sv. Rodinu i u nás.

1. DEN

Patron a vzor snoubenců

Úvaha

Bůh zjevil svatému Josefovi skrze anděla tajemství příchodu Syna Božího na svět. Svatý Josef, poslušný Božímu vnuknutí, přijal pod svou střechu Marii v požehnaném stavu. Tím poskytl přístřeší samotnému Ježíšovi - Vykupiteli světa, kterého Maria přinesla pod svým srdcem do jeho domu.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa všechny snoubence a ty, kteří mají v úmyslu založit si rodinu.

MODLITBA

Prosíme tě, Bože, pro zásluhy sv. Josefa, snoubence Nejsvětější Bohorodičky a ochránce sv. Rodiny, požehnej snoubence , kteří touží založit rodinný krb. Naplň jejich srdce duchem lásky, oběti a zbožnosti. Když na sebe berou tuto úlohu, ať tak konají podle vzoru sv. Josefa a svěřují s důvěrou budoucnost vznikající rodiny do milujících rukou Božích. Svatý Josefe, ubytuj se v jejich domě spolu s Ježíšem a Marií. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone snoubenců, oroduj za nás!2. DEN

Ochránce lidí bez domova

Úvaha

Svatého Josefa velmi bolelo, když nenašel v Betlémě důstojné místo pro narození očekávaného Spasitele. Tuto bolest však snášel mlčky, pokorně odevzdaný do vůle Boží, plný živé důvěry v Boží Prozřetelnost.

Bez reptání snášel všechny potíže, které ho v životě potkaly.

Svěřme Bohu a ochraně sv. Josefa rodiny bez domova, hledající ubytování a strádající kvůli nedostatečnému bydlení.

MODLITBA

Svatý Josefe, ty znáš bolesti a utrpení, které provázejí starosti s hledáním střechy nad hlavou. Sám si to zakusil jak v Betlémě, tak na útěku v Egyptě. Vezmi pod svoji ochranu rodiny, které nemají obydlí, zvlášť matky s malými dětmi a všechny, kteří jsou nuceni žít za hranicemi své vlasti. Postarej se o matky v požehnaném stavu a všechny rodiny čekající na narození děťátka. Nauč je snášet v tichosti a klidu nejistotu zítřka a všechny životní těžkosti s důvěrou v Boží Prozřetelnost.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, ochránce lidí bez domova, oroduj za nás!3. DEN

Patron otců rodin

Úvaha

Svatý Josef očekával s velkým dojetím narození Ježíše Krista. Klaněl se Božímu Dítěti, které bylo v Betlémě položené do chudých jeslí na slámu. Ve vyhnanství v Egyptě bděl nad jeho bezpečím, v Nazaretě obstarával všechny životní potřeby Syna Božího.

Jako pěstoun Pána Ježíše byl stále při něm, bydlel, pracoval, modlil se s ním. Ježíš pak, jako dítě a mladík miloval svatého Josefa a vážil si ho jako dobré dítě svého otce.

Modleme se za otce, kteří plní svoji otcovskou úlohu s těžkostmi, ne vždy zapříčiněnými jejich vinou. Ať s pomocí svatého Josefa zodpovědně plní povinnosti hlavy rodiny.

MODLITBA Svatý Josefe, ty jsi vzor a patron všech otců rodin, nauč je křesťansky chápat povinnosti. Naplňuj radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o své rodiny tak, jak ses ty staral o svatou rodinu v Nazaretě. Ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros jim, aby je žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha a ochladit jejich vzájemnou lásku. Svatý Josefe, zvěř Bohu všechny otce, kteří se starají o své rodiny, a zejména ty, kteří své povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
4. DEN

Ochránce chudých

Úvaha

Svatá Rodina se počítala mezi chudé. Neměli jiný majetek kromě toho, který těžkou prací získal svatý Josef. Ten jako hlava rodiny jistě těžce nesl, že nemůže Kristu zajistit blahobyt a podmínky hodné jeho osoby. Ale Pán Ježíš chtěl bydlet a žít právě v takové rodině. Nemůžeme pochybovat, že svatý Josef vynikal mezi svými sousedy a příbuznými. Určitě byl ochotný, štědrý a pečlivý když šlo o dobro druhých. Byl vždy připraven pomáhat a přispět dobrou radou. Nemohl přece jinak, když plnil tak vznešenou úlohu a čestnou povinnost.

MODLITBA

Svatý Josefe, ty jsi byl chudý a nestyděl ses za svoji bídu, bez reptání jsi žil ve shodě s Boží vůlí. Posiluj v našich srdcích živou víru, že Bůh nikdy neopustí ty, kteří v něho doufají a věrně mu slouží. Vypros potřebné milosti všem, kteří trpí nedostatkem. A těm, kteří jsou ochotni pomáhat chudým rodinám duchovně i hmotně a dělí se o svůj majetek, ať Bůh dá štěstí v životě a bohatou odměnu ve věčnosti. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
5. DEN

Vzor pracujících

Úvaha

Práce je povinností každého člověka, a ani svatý Josef, přesto, že byl Bohem vybrán za pěstouna Syna Božího, nebyl od ní osvobozen. Jako tesař těžce pracoval, aby uživil svatou Rodinu. Zakusil nejistotu zítřka i tíhu podstoupených námah. Pán Ježíš bezpochyby pomáhal svému pěstounovi jako dorůstající mladík i jako dospělý muž.

Modleme se za lidi, kteří těžce pracují, aby uživili sebe a své rodiny. Prosme Boha zejména za nezaměstnané, aby si dokázali najít dobré zaměstnání a tak uživit i své nejbližší .

MODLITBA

Svatý Josefe, ty znáš cenu dřiny i pot těžké práce, kterou si vykonával, abys svaté Rodině zajistil důstojné životní podmínky. Prosíme tě, zahrň péčí svého otcovského srdce všechny těžce pracující. Vezmi je pod svou ochranu. Ať všichni dostanou spravedlivou mzdu za svou práci, aby jejich rodiny netrpěly hladem a nežily v nedostatku. Nezapomínej, živiteli svaté Rodiny, na ty, kteří nemají práci a marně ji hledají.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
6. DEN

Příklad modlitby

Úvaha

Svatý Josef, Ježíšův pěstoun, žil, pracoval a modlil se v jeho přítomnosti. Vědomí, že vše dělá pro Boha, když se stará o jeho syna, mu dávalo sílu a vytrvalost. Tím více, že téměř na každém kroku odměňovala Ježíšova přítomnost vynaložené úsilí a oběti, které ve svém životě přinášel. Žil s ním den za dnem, obstarával obživu a oděv tomu, na jehož čekali proroci a toužili ho spatřit a aspoň se ho dotknout.

Modleme se, abychom tak, jako svatý Josef všechno konali v Ježíšově přítomnosti, prožívali jeho blízkost v hlubokém ponoření do modlitby a byli si vědomi Boží přítomnosti.

MODLITBA

Svatý Josefe, ty jsi žil, pracoval a modlil se v Ježíšově přítomnosti. Díval ses na něj s vírou a z blízkosti jsi čerpal sílu k horlivému plnění každodenních povinností. Nauč nás neustále pamatovat na Boží přítomnost v našem životě, abychom žili a plnili své povinnosti s myšlenkou na to, že Ježíš je přítomný v našich domovech a v našich srdcích.

Prosíme tě za všechny, jejichž každodenní práce je doprovázena zbožnou modlitbou, i za nás a za naše nejbližší, abychom uměli spojovat každou svou činnost s vroucí modlitbou a s vědomím toho, že Bůh vidí všechno a neustále jsme pod jeho ochranou. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
7. DEN

Věrně v Boha doufající

Úvaha

V životě svatého Josefa obdivujeme jeho velkou víru a důvěru v Pána Boha. Jak vroucně a poslušně uskutečňuje vůli Boží! Pán Bůh rozptýlil jeho pochybnosti a odměnil jeho víru, když přijímá Marii do svého domu. Poslušně zachraňuje Dítě Ježíše útěkem do Egypta, z vůle Boží se vrací do Nazareta. S bolestí v srdci hledá Ježíše během poutě do Jeruzaléma. V duchu víry, důvěry, poslušnosti a zbožnosti uskutečňuje životní úlohu, kterou mu Bůh určil. Při všech událostech svého života důvěřuje dobrému Bohu, že vše, co je mu uložené vykonat, je z jeho vůle.

Prosme svatého Josefa, ať nás učí věrnosti; ve zbožné důvěře v Boha ať podpírá ty, jejichž víra je slabá, nebo důvěru v Boha ztratili v životních zkouškách.

MODLITBA

Svatý Josefe, náš vzore a patrone, jsi pro nás zvláštním příkladem v přijímání vůle Boží ve všedním životě. Dej, ať ji máme vždy na zřeteli. Přebýval jsi, svatý Josefe, v blízkosti Ježíše a Marie ve své všední každodennosti. Při svém rozhodování ses vždy řídil Boží vůlí, a doufal jsi v hlas, který vycházel z hloubi tvého srdce. Nauč nás naslouchat hlasu Prozřetelnosti, kterým Bůh řídí náš život a naše kroky v pozemském životě a obrací je k životu věčnému. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
8. DEN

Patron umírajících

Úvaha

Svatý Josef jako hlava svaté Rodiny umíral podle tradice v přítomnosti Ježíše a Marie. Celý život se staral o jejich bezpečnost. Namáhal se, abys jim zajistil náležité životní podmínky. Své povinnosti hlavy rodiny plnil svědomitě a poctivě.

Nelze pochybovat, že Ježíš a Maria přechovávali úctu a lásku ke svému živiteli. O to víc ho svou péčí zahrnovali v závěru jeho pozemské pouti. Jak bezpečný se musel tehdy cítit svatý Josef, když mohl při svém smrtelném loži vidět tyto dvě nejsvětější Osoby!

Svěřme všechny, kteří se blíží ke konci svého života, umírající, a také hodinu své smrti přímluvě svatého Josefa, patrona šťastně umírajících.

MODLITBA

Svatý Josef, který si pozemský život zakončil na rukou Ježíše a Marie, vypros nám trvalou lásku k Bohu do konce našeho pozemského putování, a spolu s Ježíšem a Marií přijď pro nás v poslední hodině našeho života, abychom mohli šťastně vejít do království světla a míru.

Svěřujeme ti všechny, kteří se blíží ke konci svého pozemského putování. Ať šťastně odejdou z tohoto světa v přítomnosti Ježíše, Marie i tebe, svatý Josefe - patrone umírajících!

Litanie k sv. Josefovi
Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!
(= odkaz na modlitbu),9. DEN

Přímluvce v nebi

Úvaha


Bůh svěřil svatému Josefovi ochranu svého Syna Ježíše a jeho Neposkvrněné Matky na zemi, a hojně se mu odměnil za věrnou službu štěstím v nebi. My, kteří vzhlížíme k osobě tohoto svatého muže, jak ke svému vzoru zde na zemi, považujeme ho zároveň za svého přímluvce před Božím trůnem v nebi.

Obracíme se k němu s prosbou o pomoc, abychom byli schopni žít pokorně podle jeho příkladu, jednou také umírali v přítomnosti Ježíše a Marie a spolu s ním hleděli na tvář Boží.

Svěřujeme se vždy přímluvě svatého Josefa, zvlášť v různých potřebách a těžkých životních situacích.

MODLITBA

Svatý Josef, ty jsi jako spravedlivý a zbožný muž, Mariin snoubenec, Ježíšův ochránce a pěstoun byl v nebi zvlášť oslaven. Buď vždy naším orodovníkem před obličejem Božím, abychom s tvou pomocí žili svatě, šťastně umírali a od Boha obdrželi věčnou radost.

Pomoz nám, abychom po své smrti dostali z rukou samotného našeho Otce v nebi příbytek, který nám Ježíš připravil ve svém království. Amen.

Litanie k sv. Josefovi (= odkaz na modlitbu),

Otče náš.
Zdrávas Maria.
Svatý Josefe, patrone otců rodin, oroduj za nás!

Převzato z www.misie.sk, článek vydaný 15. prosince 2011 naleznete zde.

(Na Fatym.com. vydáno 14. 12. 2013;
14. 12. 2018 - 9041; 17. 12. 2020 - 12527; 15. 12. 2022 - 15287 přečtení)

sv. JosefSdílet

Rok sv. Josefa

Ani netuším, že papež vyhlásil od 8. 12 2020 do 8. 12. 2021 Rok sv. Josefa. (Počet hlasů: 1718)
(19.31 %)

Někde jsem to zaslechl, ale zatím mě to míjí. (Počet hlasů: 1309)
(14.71 %)

Rád bych v rámci tohoto roku něco svatojosefovského vykonal, ale ještě jsem se k tomu nerozhýbal. (Počet hlasů: 1503)
(16.89 %)

Už jsem se zúčastnil drobné akce k uctění sv. Josefa. (Počet hlasů: 1305)
(14.67 %)

Denně se k sv. Josefovi obracím a rád se účastním pobožností k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1577)
(17.72 %)

Dokonce se snažím šířit úctu k sv. Josefovi. (Počet hlasů: 1486)
(16.70 %)Celkem hlasovalo: 8898
Související články:
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (27.02.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 12. 2022 | 15602 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.misie.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace