Zajímavé...

Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda

volné dílo, en.wikipedia. org Působím jako advokát v Londýně a mám možnost vidět věci, o jejichž existenci mnozí lidé na Slovensku nevědí, případně pochybují, zda je něco takového vůbec možné. Pokusím se tedy představit skutečné nebezpečí gender ideologie a dosahy LGBT politiky v západní Evropě.

„Není všechno zlato, co se třpytí,“ jak správně poznamenal marocký princ v Shakespearově hře Kupec Benátský. Po více než čtyřiceti letech socialismu a Sametové revoluci získalo Slovensko svou nezávislost a ve svobodě upřelo pohled na západ.

V roce 2004 se Slovensko stalo členem Evropské unie, aby do svého práva zavedlo všechny právní předpisy EU v sociální oblasti - minulé, současné i budoucí. Výsledkem je i právní závazek přijmout antidiskriminační legislativu, která vytváří chráněné kategorie pro „změnu pohlaví“ a „sexuální orientaci“.Istanbulská úmluva

Rada Evropy, jak odlišná organizace od Evropské unie, zároveň vypracovala Úmluvu o předcházení násilí na ženách a domácímu násilí a boji proti němu, známou jako Istanbulská úmluva.

Úmluvu podepsaly všechny členské státy Rady Evropy s výjimkou Ázerbájdžánu a Ruské federace. Ratifikovalo ji 34 ze 47 členských států. Sedm států Evropské unie, které úmluvu neratifikovaly, jsou Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Spojené království a samozřejmě Slovensko.

Proto je třeba si položit otázku: Čím je úmluva tak kontroverzní?

Doufám, že všichni lidé dobré vůle odsoudí násilí na ženách. Ale za Úmluvou je mnohem nebezpečnější politická agenda, jejíž součástí je politické prosazení gender ideologie.

Tato agenda začíná článkem 3 Úmluvy, který definuje pojmy, které se v Úmluvě mají používat.

V článku 3 písm. c) Istanbulské úmluvy se pojem „rod“ (gender) definuje jako: „soubor společností vytvořených rolí, vzorů chování, činností a atributů, které daná společnost považuje za přiměřené pro ženy a muže.“

V článku 3 písm. a) se pojem „násilí na ženách“ definuje jako „genderové násilí“.

A článek 6 vyžaduje, aby státy, které jsou stranami Úmluvy, začlenily „genderově citlivou politiku“ do implementace Úmluvy.

Zjednodušeně řečeno, Úmluva stanoví, že gender (v české verzi Úmluvy přeložen jako „rod“) není biologicky daný, ale odkazuje na jakoukoliv genderovou identitu, se kterou se jednotlivec sám identifikuje.

Pojem „žena“, jak se používá v slovním spojení Úmluvy „násilí na ženách“, není opět chápán biologicky, ale týká se násilí na komkoli, kdo se identifikuje jako žena. Genderově citlivá politika podle článku 6 Úmluvy by proto měla zahrnovat i politiku citlivou vůči transgenderizmu a transvestitismu.

Úmluva byla otevřena k podpisu v květnu 2011 a v platnost vstoupila v srpnu 2014. Strany Úmluvy podřizuje monitorování skupinou tzv. „expertů“ a vyzývá smluvní státy, aby umožnily nevládním organizacím (včetně organizací propagujících LGBT a transgenderizmus) hrát důležitou úlohu v procesu monitorování.

Proto nepřekvapuje, že v první monitorovací zprávě z roku 2017, týkající se Rakouska, byla již tyto transgenderová práva zmíněna.

Faktem je, že v Evropě působí mnoho sil, které závažně narušují základní struktury udržující naši civilizaci.

Rodina, křesťanství, heteronormativita, naše základní chápání biologie, právo na život, svoboda projevu - toto jsou jen některé ze společenských dober, které jsou podkopávány napříč celou Evropou.Rozpad rodiny ve Velké Británii

Velká Británie nám nabízí nejlepší „cestovní mapu“ k destrukci společnosti. O této zemi se hodně dozvíme už jen tím, když se podíváme, jak moc se změnila od času, co na trůn usedla královna Alžběta II. Rodinná kultura se od své předchozí slávy změnila k nepoznání.

V roce 1952 se pouze 4,8 procenta dětí narodilo mimo manželství. V současnosti je to 46,8 procenta.

V roce 1952 byl rozvod vzácný, dotýkal se 33 922 párů. V roce 2014 bylo 119 589 rozvodů. Rozvodovost se zvýšila o 600 procent.

Místo toho, abychom se snažili navrátit zpět ke zdravé manželské kultuře, Lady Hale, předsedkyně našeho Nejvyššího soudu, navrhla, aby se rozvod usnadnil a vycházel z principu nezaviněného rozvodu.

Méně žen donosí své dítě až do porodu nebo si přeje mít rodinu. V roce 1967, kdy byly legalizovány umělé potraty, bylo provedeno 21 400 potratů. V roce 2016, navzdory kulturnímu prosazení antikoncepce, bylo provedeno 208 553 umělých potratů, což je téměř desetinásobek oproti roku 1967. Od dekriminalizaci potratů v roce 1967 bylo uměle potracených více než 9 milionů dětí.

Stabilita rodiny na tom není mnohem lépe. Podle poradenské a podpůrné služby pro soudy ve věcech dětí a rodiny se od roku 2006 zvýšil počet dětí převzatých do státní péče o 150 procent.

Předseda oddělení pro rodiny našich soudů nazval situaci národní veřejnou krizí. A Dave Hill, předseda Asociace ředitelů zařízení služeb pro děti zašel ještě dál a situaci nazval národní hanbou.

Navzdory šokující rychlosti, s jakou se britská rodinná kultura rozpadla, se Británie se vším úsilím nadále klaní před „oltářem radikální sebe-autonomie“. Nově začala zápas o srdce a mysli nové generace.LGBT na školách

Erasmus se počátkem 16. století vyjádřil, že „největší naděje národa spočívá v správné výchově mládeže“. Tato slova jsou stejně jak před 500 lety stále aktuální i dnes. Velká Británie však jde jinou cestou, namísto poznání a schopností učí své děti ideologii.

Vzdělávání v Británii se dnes ani zdaleka nepodobá vzdělání, které absolvovali dnešní dospělí, když chodili do školy. Zoufalí rodiče nám do Křesťanského právního centra telefonují každý týden, a stále častěji denně. Příběhy těchto rodin jsou příběhem národa v krizi.

Skupinkám dětí od sedmi let ukazují chlípná videa líbajících se mužů. Základní škola organizuje povinný gay pride. Stěny na školách jsou pokryty LGBT materiály. Knihy o rodičovství osob stejného pohlaví se čtou pětiletým dětem, jako například kniha „Král a král“ nebo „Mami, mami a já“. Děti na prvním stupni základní školy musí na výtvarné výchově kreslit LGBT slogany...

LGBT skupina Stonewall získala na ministerstvu školství privilegované postavení. Někteří z jejích vedoucích zaměstnanců byly dosazení do výkonných funkcí na ministerstvu školství a současně v Ofsted-e, což je oficiální anglický školní inspektorát. To byl velmi rozumný tah, protože pokud přijde stížnost na lidi zodpovědných za obsah výchovy, kontrolu budou mít na starosti lidé z téže organizace.

Jedno ze vzdělávacích videí organizace Stonewall, které se pouští na školách v celé Velké Británii, říká studentům, že Bůh nenapsal Bibli a že různé postavy ze Starého zákona byly ve skutečnosti homosexuálové, včetně Davida a Jónatana a také Rút a její tchyně Noemi. Tento postoj nejenže neuvěřitelně uráží Židy i křesťany, ale učí také děti, že hluboké přátelství mezi osobami stejného pohlaví znamená, že jste gay.

Aby toho nebylo málo, Velká Británie přijala nové předpisy, které od září 2020 zavádějí povinné LGBT inkluzivní vzdělávání do všech anglických škol, ať už jde o státní nebo soukromé církevní školy.

Ministerstvo školství velmi rázně trvalo na tom, aby se LGBT prvky staly součástí výuky na všech školách ve Velké Británii, bez ohledu na jejich náboženský charakter. Učinili tak pod různými označeními, jako inkluzivnost, moderní britské hodnoty, boj proti šikaně nebo tolerance - abychom jmenovali alespoň některé.

Samotné ministerstvo školství začíná připomínat a chovat se spíše jako nějaká LGBT organizace než ministerstvo. Zjevně ignorovalo svou vlastní povinnost v oblasti rovnosti, která vyžaduje, aby podporovalo dobré vztahy mezi všemi lidmi, a to tím, že v otázce sexuální orientace a změny pohlaví vsadilo vše na jednu kartu, na úkor rodičovské svobody vyznání. Není divu, že napříč zemí, kde školy začaly přijímat tzv. „nový normál“, došlo k podstatným změnám. Indoktrinaci jsou vystaveny děti od čtyř let.

Manipulace mladých zranitelných srdcí a myslí se naplno zobrazuje na školních webech a sociálních sítích v celé zemi.

Když se prvňáci učili ve škole o Martinovi Lutherovi Kingovi, škola zveřejnila tento žákovský sen: „Mám sen, že chlapci budou moci chodit na stejnou toaletu jako dívky.“

Mám sen..., postoj.sk


Zde jsou ukázky z dětské knížky Dnes v červnu (This Day In June) o gay pride od spisovatelky Gayle Pittmanové:

Ukázka z knihy This Day In June - 1, postoj.sk


Ukázka z knihy This Day In June - 2, postoj.sk


Ukázka z knihy This Day In June - 3, postoj.sk


Ukázka z knihy This Day In June - 4, postoj.sk


Tato kniha byla v roce 2015 oceněna cenou Stonewall za nejlepší dětskou knihu. Používá se například na školách v centrální čtvrti Londýna Tower Hamlets, i spolu s plakáty od organizace Stonewall, na kterých je napsáno: „jsem gay a křesťan, můžete být obojí“ nebo „jsem hrdý, že jsem i křesťan, i LGBT“.

Další ukázkou je kniha Tatínkův spolubydlící (My Daddy's Room), o muži středního věku, který opustí svou manželku a začne si vztah s mnohem mladším mužem.

Ukázka z knihy Tátův spolubydlící od Michaela Willhoitea:

Ukázka z knihy Tátův spolubydlící od Michaela Willhoitea, postoj.sk


Podle nových předpisů by školy mohly tuto knihu používat pro výuku dětí o alternativních rodinných modelech. A vzhledem ke stavu některých našich škol ve Velké Británii a jejich zápal pro prosazování LGBT postojů by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby některé školy tuto knihu používaly.

Další ukázkou je kniha My Princess Boy od Cheryl Kilodavis o chlapečkovi, který se převléká za princeznu. A dalo by se pokračovat. Ukázka z knihy My Princess Boy od Cheryl Kilodavis:

Ukázka z knihy My Princess Boy od Cheryl Kilodavis, postoj.sk


Nárůst počtu poruch pohlavní identity

Číslo 97 - to je počet dětí, které byly ve Velké Británii odkázany na léčbu na klinikách genderové identity v roce 2009, tedy rok před přijetím zákona o rovnosti v roce 2010.

Číslo 2519 je počet dětí, kterým byla ve Velké Británii doporučená léčba na klinice genderové identity v minulém roce.

Jak jsme se dostali z čísla 97 na 2519 dětí v tak krátkém čase?

Z hlediska ochrany dětí je jasné, že je tato situace národním skandálem.

Problém spočívá z velké části v tom, že nikdo přesně neví, jak je vlastně změna pohlaví definovaná v našem vnitrostátním právu. Tím mám na mysli to, že v právním řádu Spojeného království existuje mnoho zmatku, pokud jde o právní postavení či dokonce význam pojmu změna pohlaví, zejména pokud jde o děti.

Na pojem změna pohlaví upozorňuji záměrně, protože v anglickém právu se změna pohlaví považuje za jednu z kategorií, na jejímž základě zákon přiznává ochranu před diskriminací.

Ale v našem právu se nikde nenachází zmínka o genderové identitě. Ani jediné slovo! Přitom genderová identita a změna pohlaví nejsou totéž. Ani zákon nikde neříká, že by šlo o totéž, a přece gender aktivisté tyto dva pojmy spojují a tváří se, jakoby genderová identita byla chráněna naším antidiskriminačním právem.

Pokud bychom přijali, že podle antidiskriminační legislativy je i genderová identita chráněnou kategorií, otevřely by se tím dveře bezuzdné transgenderové propagandě a radikálním zákonem na přiznání pohlaví na základě výběru, což by mělo vliv na velmi mnoho věcí, včetně toho, na jaké záchody a sprchy budeme naše děti učit chodit.

Je jasné, že teoriím genderové identity bychom děti učit neměli.

To, že nyní již čtyřleté děti učíme, že mohou být jakýmkoli gender, pro který se rozhodnou, a to přes barevné a manipulativní knížky, videa a moralizování, by nás všechny mělo šokovat.

Ve své praxi se věnuji případům z celé země, když jsou rodiče, vychovatelé a učitelé nuceni aktivně se podílet na potvrzování (jinak zdravých) dětí v přesvědčení, že se narodili v nesprávném těle.

Důsledky jsou vážné a dalekosáhlé. Čím déle dochází ze strany autorit, jako jsou učitelé, k posilování myšlenky, že s takovým dítětem není něco v pořádku, o to větší je riziko jeho dlouhodobé psychické újmy, jakož i pravděpodobnost, že se vydá cestou potlačování puberty a léčby hormony opačného pohlaví.

Je to o to tragičtější, že podle vědeckých faktů do ukončení puberty drtivá většina dětí z poruchy pohlavní identity přirozeně vyroste. Podle pátého vydání Diagnostického a statistického manuálu duševních chorob (DSM-5) Americké psychiatrické asociace až 98 % chlapců a 88 % dívek se pochybnostmi o vlastní pohlavní identitě ztotožní se svým pohlavím, jestliže přirozeně projde obdobím puberty.

Naše společnost v podstatě vytváří generaci transsexuálních dětí, přičemž jde o děti, jejichž statistická míra sebepoškozování je na úrovni 84 % a míra pokusů o sebevraždu je 45 %.

Americké kolegium pediatrů se veřejně vyjádřilo, že „formování dětí, aby věřily, že celoživotní chemické a chirurgické napodobování opačného pohlaví je normální a zdravé, je zneužíváním dětí."Tresty za kritiku homosexuálního chování

Ani pokud jde o sexuální orientaci, není na tom Velká Británie lépe. Čím dál tím více se jakýkoliv odpor vůči morálnímu akceptování homosexuálního chování trestá - někteří lidé přijdou o práci, jiní musí zaplatit pokutu, někteří jsou dokonce zatčeni a vězněni. Pro ilustraci uvedu několik příkladů od našich klientů.

Barry Treyhorn, vysvěcený letniční duchovní, byl ze své práce ve věznici doslova vytlačen kvůli citaci prvního listu Korinťanům, kapitoly 6 během dobrovolné vězeňské bohoslužby. Dobrovolná bohoslužba znamená, že žádný vězeň nebyl povinen se této bohoslužby účastnit. Stěžoval si na něj vězeň, který sexuálně zneužil malé chlapce. V jaké zvrácené době to žijeme, když pronásledujeme protestantského pastora, protože kázal o čistotě sexuálnímu delikventovi ve vězení?!

Mike Overd je pouliční kazatel a je rekordmanem v počtu zatčení. Celkově byl zatčen už téměř dvacetkrát. Jaký je jeho zločin? Pouliční kázání o citlivých otázkách, jako je sexuální morálka a islám. Samozřejmě mohou existovat různé pohledy na to, jak o těchto citlivých tématech mluvit na veřejnosti. Jeho případy jsou však velmi důležité, protože testovaly sílu zákonů o svobodě projevu a výjimek ze zákona o veřejném pořádku. Co je však důležitější, Mike Overd vyhrál všechny spory. Jen jednou byl prvním stupni soudem uznán vinným, i v tomto případě však bylo rozhodnutí změněno odvolacím soudem. Tento případ vzpomínám proto, abych na něm ukázal, jak velmi protikřesťanské jsou naše soudy.

Ian Jackson, prokurátor v řízení soudu prvního stupně v Bristolu, bez skrupulí řekl, že když slova použitá v kázání pocházejí z Bible, ještě to neznamená, že nemohou představovat porušení zákona o veřejném pořádku v dnešní Británii.

Úředníci našich soudů jdou nyní tak daleko, že Bibli nazývají „nenávistným projevem“.

My jsme měli opravdu mnoho takových případů, kdy klienti nesmírně trpěli jen kvůli vyjádření svých názorů. Rodinný soudce Richard Page byl propuštěn ze zaměstnání pro své vyjádření, že pro dítě je lepší být s mámou a tátou.

Tento případ bije do očí kvůli faktu, že pro dítě je opravdu lepší být s matkou a otcem. Bůh založil manželství na tomto předpokladu a společenské vědy to jen potvrzují!

Úkolem Richarda Pagea jako rodinného soudce bylo rozhodovat v nejlepším zájmu dotčených dětí. Přesně to dělal, když jednal v souladu s přesvědčením, že děti potřebují matku a otce. Jeho případ je nyní u odvolacího soudu.

Eunice a Owen Johnsovi byli vyřazeni ze seznamu poskytovatelů pěstounské péče pro svůj křesťanský názor na homosexuální chování. Komise pro rovnost, která je financována z veřejných peněz, podala v tomto případě stanovisko, podle kterého pěstounům, jakými jsou Johnsovi, by nemělo být dovoleno vychovávat děti, neboť hrozí, že je „infikují“ křesťanstvím. Jakoby křesťanství byla nějaká choroba!

Další případ se týká Felixe Ngolo, studenta magisterského studia sociální práce na University of Sheffield. Ve svém soukromém čase se na facebooku zapojil do diskuse o manželství osob stejného pohlaví ve Spojených státech, přičemž citoval verše Bible odsuzující homosexuální chování jako hříšné.

Někdo z univerzity náhodou natrefil na tento jeho post a podal na něj stížnost na univerzitě.

Univerzita vyloučila Felixe ze studia s odůvodněním, že ten, kdo vyjadřuje názory proti homosexualitě, není způsobilý k práci sociálního pracovníka.

Během jednání u odvolacího soudu se soudce zeptal zástupce Univerzity of Sheffield, zda by i matka Tereza, vzhledem ke své biblické názory na sexuální morálku, byla rovněž považována za nezpůsobilou k práci sociální pracovnice. Právní zástupce univerzity nejenže potvrdil, že v moderní Británii by Matka Tereza opravdu nebyla vhodná na sociální pracovnici, ale že každý, kdo vyjádří biblické přesvědčení o homosexualitě, dokonce i v souvislosti se studiem Bible, by měl ze sociální práce být vyloučen.

Trvalo čtyři roky a stovky hodin právnické dřiny, než Felix na odvolacím soudu konečně vyhrál. Jeho příběh je skutečně varovným příkladem politiky pohlavní identity ve Velké Británii.

Zleva Barry Treyhorn, Mike Overd, Richard Page, Eunice a Owen Johnsovi a Felix Ngole:

Zleva: Barry Treyhorn, Mike Overd, Richard Page, Eunice a Owen Johnsovi a Felix Ngole, postoj.sk
Uzavření křesťanských adopčních agentur

Bohužel, ani církve nejsou v bezpečí. Vraťme se několik let do minulosti.

V roce 2007 přijala Velká Británie nařízení o sexuální orientaci. V témže roce působilo ve Velké Británii čtrnáct křesťanských adoptivních agentur, z toho jedenáct katolických v Anglii a Walesu, dvě římskokatolické ve Skotsku a jedna evangelická agentura v Anglii a Walesu.

V důsledku nařízení o sexuální orientaci utrpělo všech čtrnáct agentur vážné následky. Ze čtrnácti agentur, přičemž některé vykonávaly činnost již více než sto let a dařilo se jim do rodin umístit i ty nejtěžší případy dětí, bylo jedenáct přinuceno vzdát se svého křesťanského charakteru a stát se sekulárními adoptivními agenturami nebo zcela ukončit svou činnost.

Abychom si lépe představili tuto situaci, dvě katolické adaptační agentury ve Skotsku zajišťovaly každoročně v průměru 20 % adopcí ve Skotsku. Jedenáct katolických agentur v Anglii a Walesu zajišťovalo jednu třetinu všech soukromých adopcí.

Před svým zavřením poskytla jen Westminsterská katolická dětská společnost služby více než 3 000 dětem, mladým lidem a jejich rodinám.

I když je nám líto ztráty těchto hodnotově orientovaných adoptivních agentur kvůli genderové politice, stejně politováníhodný je i fakt, že ve jménu takzvané „sexuální orientace“ zůstane kvůli uzavření těchto agentur nespočet dětí v dětských domovech nebo v nedostatečné pěstounské péči.

Řeknu to jasně - zahrnutí „homosexuální orientace“ nebo „genderové identity“ mezi kritéria, na jejichž základě je zakázána diskriminace, může snadno vést k tomu, aby se homosexualita považovala za pozitivní zdroj lidských práv.

Přesně tady se dnes nachází Velká Británie. Heslem LGBT hnutí byla vždy tolerance. Ale jejich činy mluví jinak. Oni nechtějí toleranci, chtějí akceptaci. Chtějí, aby školy, zaměstnavatelé a dokonce i náboženství oslavovali homosexuální životní styl.

Pro křesťany jsou dnes ve Velké Británii těžké časy. Jak už jsem řekl na začátku, není všechno zlato, co se třpytí. My na Slovensku se od Západu máme hodně co učit. Jeho kultura se rozpadá pod váhou jeho nemorálnosti.

Ztrátu morálky pociťují v rozpadlých rodinách, v rozvrácených vzdělávacím systému, v generaci dětí na lécích blokujících pubertu a hormonech opačného pohlaví, v démonizaci křesťanství a křesťanů a v oslavě homosexuality jako ctnosti.

Moje jediná rada pro vás dnes je, že my tady na Slovensku můžeme dělat věci lépe. Popravdě - musíme je dělat lépe. Závisí na tom duševní a emoční zdraví budoucí generace.Text zazněl jako příspěvek na odborné konferenci Řešení pro rodiny v krizi, organizované biskupskou konferencí Slovenska, Úsměvem jako dar a Asociací rodinných soudců dne 11. února 2020 v Bratislavě.Roger Kiska, twitter.com


Roger Kiska se narodil v Kanadě, má slovenské kořeny, kanadské i slovenské občanství. Studoval náboženství a filozofii na University of Manitoba, později právo na Ave Maria School of Law v Michiganu.

Svou právnickou kariéru začal v advokátní kanceláři Jana Čarnogurského st. v Bratislavě.

Působil ve více lidskoprávních organizacích, jako European Centre for Law and Justice, Alliance Deffending Freedom, dnes působí v organizaci Christian Concern v Londýně.

Je advokátem ve Velké Británii a USA. Věnuje se tématům náboženské svobody, svobody slova a rodičovství.Převzato z www.postoj.sk. Článek z 25. 2. 2020 naleznete zde.

logo- postoy.skSdílet

Související články:
Tradiční rodina z.s.: Startujeme novou iniciativu "Zachraňme děti" (17.05.2024)
Jana Jochová: Video z naší včerejší akce v Praze (16.05.2024)
Jana Jochová: Ústavní soud dal zelenou rodícím mužům v ČR. (10.05.2024)
Přednáška - Genderové ideologie a jejich vliv na naši společnost. (05.05.2024)
Historik genderu: Gender Studies? Je mi líto, všechno jsem si vymyslel… (05.05.2024)
Jana Jochová: Podepište petici: Ne ideologizaci škol! (04.05.2024)
Byla odhalena tajemství lobbistů tranzice! (03.05.2024)
Transgender hnutí není nic jiného než „ideologie vydávající se za vědu“, říká křesťanský lékař (02.05.2024)
Jana Jochová: MŠMT tvoří nové genderové osnovy (25.04.2024)
Tradiční rodina z.s.: Trans a LGBT lobby se zmocnila dětí (20.04.2024)
Jana Jochová: Senát si umyl ruce nad redef. rodičovství (17.04.2024)
Jana Jochová: Poslední šance ochránit práva dětí je tu (15.04.2024)
Kapky jedu v Istanbulské úmluvě (08.04.2024)
3 roky vězení za "urážky" ideologie LGBT: Nový polský zákon o "nenávistných projevech (08.04.2024)
Jana Jochová: Vládní zmocněnkyně "nedoporučila" vydání knihy (04.04.2024)
Děsí tě pomyšlení na to, co se Satan snaží udělat tvým dětem? (26.03.2024)
Výzva „Žádnou genderovou rozvojovou pomoc do zahraničí!“ (23.03.2024)
Jana Jochová: Zlaté stránky s náhradními matkami v ČR? (21.03.2024)
"Požehnání" homosexuálních párů "otevírá dveře" démonům, varuje asistent exorcisty (17.03.2024)
S čím musíme počítat po schválení novely Partnerství pro stejnopohlavní páry? Důkazy a fakta zveřejňujeme v tisku (07.03.2024)
Jana Jochová: Co bude s právy dětí na mámu a tátu? (07.03.2024)
Jana Jochová: Manželství zachováno, práva dětí ohrožena (01.03.2024)
Jana Jochová: Finále o manželství. Už ve středu! (26.02.2024)
Jana Jochová: Redefinice manželství - Andrej Babiš váhá, napište mu za děti (23.02.2024)
Jana Jochová: Výsledky 2. čtení redefinice manželství (10.02.2024)
UPOZORŇENÍ na zajímavý rozhovor - vysíláno dnes - 5. 2. ve 20:30 - 22:30 hod. (05.02.2024)
LGBT lobby útočí na děti - chce jim sebrat otce! (05.02.2024)
Takto vypadá LGBT indoktrinace 6letých dětí zážitkovou formou (03.02.2024)
Jana Jochová: Istanbulská úmluva Senátem zamítnuta (25.01.2024)
Istanbulská úmluva: jednání Senátu proběhlo již 24.1. večer (24.01.2024)
Celý text Istanbulské úmluvy včetně Důvodové zprávy v českém jazyce ke stažení - stáhněte, čtěte a šiřte (24.01.2024)
Živnostníci a učitelé podpořili přirozenou rodinu (25.11.2023)
Biskup Strickland o žehnání homosexuálů - pastýřský list (14.10.2023)
Co dělají „drag queens“ na školách? (02.10.2023)
KLASICKÉ REVOLUČNÍ POSTOJE LIBERÁLNÍ TŘÍDY PROTI BOHU (27.09.2023)
Příliš povyku kvůli sexu (25.09.2023)
Transrodoví aktivisté jsou plni krutého ignorování zájmů žen a dívek (10.09.2023)
Víkendový Prague Pride letos jasně ukázal, o co LGBT aktivistům a neziskovému sektoru skutečně jde. (20.08.2023)
Transgenderové šílenství má stále děsivější důsledky v reálném světě (14.08.2023)
Jana Jochová: Senát hlasuje již zítra (01.08.2023)
Poslední chvíle na obranu manželství v Evropě (14.07.2023)
Jana Jochová: Poděkujte statečným poslancům (12.07.2023)
Aliance pro rodinu se rozhodla reagovat na bezprecedentní útok ze strany Pastoral Brothers (10.07.2023)
Psychiatr Radkin Honzák: Manželství je svazkem muže a ženy + komentář: gay hnutí proti LGBT ideologii (04.07.2023)
Petice za ústavní definici manželství (30.06.2023)
Jana Jochová: Ústavní definice manželství ve 2. čtení (30.06.2023)
LOGIKA PROGRESIVCŮ A LIBERÁLŮ (28.06.2023)
Provinciál kapucínů v ČR: Otevřený dopis poslancům: Chraňte přirozenou rodinu (21.06.2023)
Jana Jochová: Pošlu vám zdarma pohlednice pro poslance (15.06.2023)
Tradiční rodina z.s. - ROZESÍLÁNÍ KOMPLETNÍ ISTANBULSKÉ ÚMLUVY V ČESKÉM JAZYCE (05.06.2023)
Istanbulská úmluva: Totalitarismus pokračuje ve svém vytrvalém pochodu Evropou (04.06.2023)
Jana Jochová: Poslanci opět vytáhli sňatky; sexualizace dětí v Brně a ... (02.06.2023)
Na dodržování Istanbulské úmluvy v zemích, které ji přijaly, dohlíží mezinárodní expertní skupina (GREVIO (31.05.2023)
Cílem LGBT není dosáhnout manželství, ale zničit je (26.05.2023)
Pastýřský list nitranských biskupů - Genderová ideologie je nevědecká a netolerantní, vede k šíleným nápadům (19.05.2023)
Jana Jochová; Zdeněk Chytra: V "Máte slovo" (4. 5. 2023) jsme šlápli do „vosího hnízda" (06.05.2023)
PETICE „Zamítněte ratifikaci Istanbulské úmluvy, násilí na ženách neřeší“ + Překlad Důvodové a Rozborové zprávy a odborné posudky (05.05.2023)
LGBT aktiviské: "Vaše děti budou jako my" (17.04.2023)
Slováci se mobilizují k boji: růžencem za zastavení transgender ideologie (11.04.2023)
Jana Jochová: Šikana české učitelky kvůli transgenderu (30.03.2023)
Zrušení sterilizace translidí, uzákonění Manželství pro všechny a ratifikace Istanbulské úmluvy jsou velmi blízko (30.03.2023)
Jana Jochová: Rakušan počítá s těhotnými muži! (25.03.2023)
Útok Evropský soudu pro lidská práva na manželství (01.03.2023)
Na přípravě Istanbulské úmluvy se aktivně podílela ILGA – největší mezinárodní organizace LGTB v Evropě. (24.02.2023)
Jana Jochová: Ministr Rakušan chce škrtnout matku! (23.02.2023)
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..) (08.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istanbulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istanbulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 26. 02. 2020 | 3720 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace