Zajímavé...

Richard Vašečka: Věřící děti

Pezibear,  CC0 Public Domain, pixabay.com Když měl Samuel asi dva a půl roku, zúčastnili jsme se slavení Paschy (Velikonoc) v kostele kapucínů. Asi poprvé vědomě prožíval toto slavení a komunikoval o tom s námi. Pamatuji si, že velmi intenzivně prožíval Velký pátek a Ježíšovu smrt a pohřbení. Když jsme druhý den večer po skončení paschální vigilie (Bílá sobota) zpívali s křesťany z dalších společenství "On žije, on žije!", Samko nevěřícně kroutil hlavou a říkal mi: "Nezije. Vždyť umlel! "

Moje úpěnlivá snaha vysvětlit mu pojmy jako "vstal z mrtvých" a "vzkříšení" nezabírala. Tak jsem si povzdechl směrem k nebeskému Otci s prosbou "Co dělat?" A rozhlédl se kolem sebe. Držíc Samka na rukou jsem popošel dopředu k oltáři a ukázal mu sochu Vzkříšeného, kterou tam jen před chvílí položili: "Vidíš, Samko, toto je Ježíš. Opravdu zemřel. Zde má rány po hřebících, na rukou, na nohou. I v boku, co mu ten voják probodl kopím. "Samko přikyvoval. "No ale vidíš, má otevřené oči!" Samko byl chvíli ticho a pak vážně prohlásil: "Uz velím!"

Jedním z nejdůležitějších cílů výchovy je předávání víry dětem. Svatý Pavel píše, že člověk hodný důvěry církve, "má mít věřící děti, které nelze obvinit z nevázanosti a neposlušnosti" (Tit 1,6). "Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné; nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?" (1 Tim 3,4-5). A matkám připomíná, že cílem výchovy je, aby jejich děti setrvali "ve víře, lásce, svatosti a zdrženlivosti" (1 Tim 2,15, ekumenický překlad).

U malých dětí mnoho rodičů v této věci tápe a při velkých dětech se zase trápí. Mnozí se ptají: "Snažili jsme se, žili jsme zbožně, dali jsme jim, co jsme uměli. Proč tedy jako malí nechtějí chodit do kostela a jako dospělí žijí bez Boha?" Není v možnostech tohoto článku odpovědět na všechny otázky. Může vás ale nasměrovat na to nejpodstatnější a poskytnout vám pár dobrých tipů.

V otázkách výchovy ve víře nám poskytuje velmi jasné slova Katechismus katolické církve: Milostí svátosti manželství rodiče dostali odpovědnost a výsadu evangelizovat své děti. Již od prvních let života je mají uvádět do tajemství víry, neboť jsou svým dětem "prvními hlasateli" (KKC 2225).

Evangelizovat své děti je výsada. Jsem velmi rád, že moje děti slyší zvěst o Kristu na bohoslužbách, na duchovní obnově či v církevní škole. Jsem vděčný za každého kněze, katechety a animátora, který s nimi mluví o víře. Ale až žárlivě si hlídám tu čest a výsadu být spolu se svou manželkou pro své děti prvními hlasateli víry v Ježíše Krista. Toužím a velmi mi záleží na tom, aby si mé děti, když budou vzpomínat na kořeny své víry, vzpomněli na prvním místě na svého otce a matku.

Evangelizovat své děti je zároveň velká zodpovědnost. Jsou nám svěřené od prvních chvil jejich života, kdy jsou jejich srdce otevřené dokořán. Nikdo není tak zodpovědný za to, aby slyšely evangelium, jako my. Ani škola, ani církev, ani prarodiče.

Když mluvíme o evangelizaci svých dětí, je klíčové pochopit rozdíl mezi vírou a náboženstvím. Všimněte si, že katechismus neříká nic o náboženství, ale jen o víře. Největší zmatek pochází právě ze zaměňování si těchto pojmů. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

Víra versus náboženství


Náboženství je lidská snaha být přijatelným pro Boha a tak dosáhnout nebe.
Víra je přijetím Božího díla a odpovědí na něj.
Náboženství se skládá z nauky (co mám uznávat), obřadů (co mám absolvovat) a morálky (co mám a nemám dělat).
Víra je osobním vnitřním přesvědčením, skrze které vstupuji do důvěrného vztahu s Bohem.
Náboženství je o tom, co děláme my pro Boha,
víra o tom, co dělá Bůh pro nás.

Místo toho, abychom se dělili se svým vnitřním přesvědčením a osobním vztahem s Bohem a hlásali dětem, co pro ně Bůh udělal a co jim nabízí, učíme je jen poučky, formulky, příkazy a zákazy.

Písmo jasně říká, že "spaseni jste milostí skrze víru; a to není z vás, je to Boží dar: ne ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit" (Ef 2,8-9). Milost a víra. Přesně stejný jazyk používá i katechismus. Milost, evangelizace, víra, hlásání.

----------

Podívejme se na tento proces v jednotlivých krocích:

1. Slovo víry

Mnoho rodičů si myslí, že jejich děti budou věřící, neboť jim vypráví o Bohu a vodí je do kostela. Zejména, když i doma vedou intenzivní náboženský život. Víra se však nerodí z náboženské aktivity a jakéhokoli slova o Bohu. Víra se rodí ze slova víry, které hlásáme. Nejprve je třeba si ujasnit rozdíl mezi slovem o Bohu a Božím Slovem. Slovo o Bohu je to, co říká člověk o Bohu - na základě svých představ, zkušeností a lidských tradic. Boží Slovo je to, co říká Bůh - o sobě, o člověku, o světě. Ježíš to rozlišuje zcela jasně, když říká Petrovi: "Blaze tobě, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev (podle vysvětlivek hebraizmus označující člověka), ale můj Otec, který je na nebesích" (Mt 16,17). Slovo víry je Boží slovo, kterému jsem uvěřil, čili jsem upřímně ze srdce přesvědčen, že je pravdou. "Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen" (2 Tim 1,12).

Často se opakuje, že "nestačí věřit, je třeba podle toho i žít". Tato věta je pravdivá. Ale pouze pokud si pleteme víru s náboženstvím. Jinak je schizofrenní. Každý člověk se zdravou myslí totiž žije podle toho, čemu věří. Čemuž skutečně věří. Neboť slovo víry je blízko tebe. Problém je, že mnozí rodiče se hlásí k náboženství (např. Římsko-katolík), ale srdcem se neztotožňují s křesťanskou vírou. Možná si to ani neuvědomují, ale ve skutečnosti věří tomu, čemu lidé tohoto světa. Mají totiž náboženství, ale nemají víru. A tak svým dětem nemohou hlásat slovo víry.

2. Víra srdce

"Srdcem věříme." Podle katechismu je srdce příbytek, kde se zdržuji, kde bydlím, kam sestupuji. Je to náš skrytý střed, nedostupný našemu rozumu ani jiným. Jedině Boží Duch jej může prozkoumat a poznat. Je to místo rozhodování, a to v největší hloubce našich psychických sklonů. Je to místo pravdy, kde si volíme život nebo smrt. Je to místo setkání (KKC 2563). Můžeme děti naučit přežehnat se, recitovat modlitby a poznat náboženské znalosti, ale pokud se Boží milost skrze naše hlásání víry nedotkne jejich srdce, budou o nás platit Ježíšova slova: "Pokrytci! Dobře o vás prorokoval Izaiáš, když řekl: "Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mne" " (Mt 15,8). Pokud se spolehneme na náboženství a budeme působit jen na rozum a city, vychováme ze svých dětí farizee nebo rebely. Ale ne věřící děti. Srdce se nedá oblafnout. Neplatí na něj náboženství, pouze víra. Svobodné rozhodnutí. Vnitřní přesvědčení. A to není v rukou rodičů. Proto se mnozí raději uchylují k náboženství, které se jim zdá přece jen jistější. Sv. Pavel ale připomíná, že "evangelium je Boží mocí ke spasení každému, kdo věří" (Řím 1,16)

3. Vyznání úst

"Ústy vyznáváme." Mnozí rodiče nevyznávají svou víru před dětmi slovy, často s odůvodněním, že podle nich stačí, když jim dávají dobrý příklad. Katechismus je v tom jasný: Rodiče mají být slovem a příkladem prvními hlasateli víry pro své děti (KKC 1656). Biblický princip zase říká, že "z plnosti srdce mluví ústa" (Lk 6,45). Pokud je víra v našem srdci, zcela přirozeně o ní mluvíme v okolnostech běžného života a vyznáváme ji před lidmi. Jednoduše mluvíme o tom, o čem jsme přesvědčeni. Vyznáváme, že Ježíš je Pánem celého našeho života. Speciálně před svými dětmi. Pokud takové vyznání vychází z našeho srdce, přirozeně je v souladu se způsobem našeho života. A tak jde ruku v ruce slovo s příkladem. O takovém vyznávání Ježíš slibuje: "Kdokoli mě vyzná před lidmi; i já se přiznám před svým Otcem, který je na nebesích" (Mt 10,32).

4. Víra z hlásání

Písmo i katechismus svorně tvrdí, že rodiče jsou prvními hlasateli víry pro své děti. "Ale vždyť to dělám!", zvolají mnozí rodiče. Když se však s nimi chvilku mluvím, zjistím, že nejsou hlasateli víry, ale jen šiřiteli náboženství. Jsou upřímně zbožní, ale nehlásají evangelium o království (Mt 9,35), Boží evangelium (Mk 1,14), Kristovo evangelium (2 Kor 2,12), evangelium Boží milosti (Sk 20,24), ale lidské tradice. Platí o nich Ježíšova slova: "Nauky, co učí, jsou jen příkazy lidské. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice" (Mk 7,7-8). A tak nevychovávají věřící děti, ale přinejlepším zbožné. Bohužel, mnohé z těchto dětí jakoby v dospělosti ztratily víru. Neztratily. Žádnou neměly. Tento svět z nich akorát spláchl náboženské zvyky a tradice.

Víra je tajemství a dar. Zrod víry není lehký. Ale je to jednoduché a jasné: Uvěřil jsem z celého srdce v Ježíše Krista a vyznal ho za Pána svého života. To vyvolalo v mém životě zásadní změnu a způsobuje to styl života viditelně odlišný od tohoto světa. Je to nejdůležitější věc v mém životě, o které přirozeně a rád mluvím. Moje děti proto v běžných okolnostech života (nejen v kostele nebo při modlitbě) opakovaně ode mne slyší, že Bůh je můj všemohoucí Otec, který mě miluje a stará se o mě. Vidí, že tomu opravdu věřím a řídím se tím. A vidí ovoce, které tato víra přináší.

----------


Skutečná křesťanská víra stojí na Božím Slově. Ne na tom, jak si Boha po lidsku představují rodiče, pan farář, babička či paní katechetka. Katechismus katolické církve začíná Ježíšovým výrokem z modlitby při poslední večeři: "Otče, věčný život je v tom, aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista" (Jan 17,3).

Skutečná křesťanská víra přináší věčný život, který spočívá v blízkém a důvěrném poznání Otce, jediného pravého Boha, a jeho Syna Ježíše Krista. Pokud takovou víru a takový život máme, můžeme je předat. "Vždyť já jsem od Pána přijal, co jsem vám také odevzdal" (1 Kor 11,23). Potřebujeme v srdci osobně uvěřit, poslouchat Boha a zvěstovat jeho Slovo svým dětem. Tak to vidíme ve svatém Písmu: "Hospodin promluvil k Mojžíšovi: ... Pak Mojžíš řekl: "Tak praví Hospodin ... "" (Ex 11,1.4). Boží Slovo najdeme, když se budeme my sami modlit a číst Písmo a když budeme poslouchat živé hlásání a vyučování Slova v církvi. "Pokud toto budeš předkládat bratřím, budeš dobrý služebník Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravým učením, které sis osvojil. Bezbožným a dětinským bájím se vyhýbej"(1 Tim 4,6-7).

Zdroj: https://www.facebook.com/milovatactit#sthash.qNJnRRln.dpuf

Informace o autorovi
Richard Vašečka je šestnáct let šťastně ženatý s manželkou Martou, s níž má čtyři děti. Je uznávaným řečníkem, učitelem v oblasti křesťanského života, manželství a vztahů. Od r. 2012 je poslancem Národní rady SR za hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti. Věnuje se tématům spojeným se školstvím, rodinou, dětmi a mládeží.

Převzato z http://zastolom.sk/, článek z 11. 5. 2016 naleznete zde.

EME, CC0 Public Domain, pixabay.comSdílet

Související články:
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem (24.10.2010)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 18. 05. 2016 | 6013 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://zastolom.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace