Knihy

Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých - II. díl

On-line kniha tiskového apoštolátu A.M.I.M.S.:
Název: Řekli svatí a to platí... aneb citáty blahoslavených a svatých
777 citátů svatých a blahoslavených - II. díl
Sesbíral: Marek Dunda
Kompletní texty většiny publikací, které vydává A.M.I.M.S., najdete na internetových stranách FATYMu www.fatym.com
Zpracovali: spolupracovníci společenství FATYM Vranov nad Dyjí a Přímětice
Vydal: A.M.I.M.S., Vranov nad Dyjí – Přímětice v roce 2010
Pro církevní potřebu vytiskl A.M.I.M.S.
1. vydání

ÚVOD
Život člověka je příliš krátký na to, abychom si mohli dovolit jej promarnit. Jenomže nikdo z nás není dost moudrý na to, aby měl vždy zcela jasno, jak se rozhodnout, jakým způsobem v dané chvíli reagovat. Celý život se totiž učíme. Záleží však na tom, jakým učitelům nasloucháme. Těmi, kdo nám mohou nejlépe napovědět v našem hledání správné cesty životem, jsou ti, kteří svůj život završili vítězstvím. Dostat se do nebe je totiž to pravé životní vítězství. Svatí a blahoslavení, kteří jsou v nebi, pro nás mohou být těmi, kdo jsou schopni mnoho napovědět. Lidé dnes vyvíjejí obrovské úsilí na to, aby je vyučovali opravdoví odborníci a to v jakémkoli směru. Paradoxní je, že v tom nejdůležitějším – umět žít – se někdy pozapomíná čerpat od největších odborníků, od těch, kteří opravdu uspěli.
Tato brožurka s výroky svatých a blahoslavených se může stát průvodcem v upřímném hledání správných životních postojů pro každého, kdo o to bude stát. Těm, kdo ji budou užívat, přeji, aby z těchto pokladů načerpali nejen znalosti, ale především správně utvářeli svůj život tak, aby se líbil Nejvyššímu Pánu. Člověk pak vstoupí do osobního prožívání štěstí i přes ne zcela ideální podmínky.

P. Marek Dunda

Láska je velká, když člověk koná dobro a dává ze svého; ještě větší, když posvěcuje sebe samého pro dobro jiných; a největší, když umírá pro bližního.

sv. Albert Veliký

Nesnaž se porozumět, abys uvěřil, ale snaž se uvěřit tomu, čemu rozumíš.

sv. Augustin

Kdo sám sebe vede, toho osel vede.

sv. Bernard

Pýcha mění ctnosti v hříchy a pokora hříchy v ctnosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Všechno, co je v člověku plné lásky, dýchá láskou a mluví o lásce!

sv. František Saleský

Drž se pevně Boha. Buď jako ptáček, který nepřestává zpívat, ani když se pod ním zlomí větev. Protože ví, že má křídla.

sv. Jan Bosco

Nic není možné udělat pro duše bez laskavosti, dobroty, vlídnosti a trpělivosti.

sv. Jana de Chantal

Kdo má lásku, činí každému dobro tak, jak si přeje, aby se činilo jemu. V tom spočívá podstata lásky.

sv. František Saleský

Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.

sv. Tomáš Akvinský

Láska je první skutečností a prapříčinou našeho zbožného a duchovního života… V nebi je mnoho světců, kteří nikdy neměli extázi v nazírání. Kolik velkých světců a světic se nikdy nevyznačovalo jinou vynikající vlastností než jen zbožností a horlivostí! Ale nikdy nebyl takový světec, kterému by scházela extáze (láska) k činu a život, jenž by nepřemáhal sebe samého a své přirozené sklony.

sv. František Saleský

Pokora a čistota jsou křídla, na kterých se vzneseme k Bohu a v pravdě se staneme zbožštěnými.

sv. Pio z Pietrelciny

Pán navštěvuje své vyvolené kříži a ty z toho chceš být vyňatý? Jestliže budeš vyňatý z utrpení, pak i z odměny.

sv. Augustin

Člověk nemůže na světě dělat nic většího a vznešenějšího, než milovat Boha a bližního.

sv. František Saleský

Miluj a říkej to svým životem.

sv. Augustin

Pravá láska nehledá vlastní zisk; kdo ho hledá, ten nezná pravou lásku.

sv. Ignác z Loyoly

Láska není milovaná.

sv. František z Assisi

Dnes nejsou nešťastnými ti, kdo mají malomocenství nebo tuberkulózu, ale ti, které nemá nikdo rád, kteří nemají domov, kdo jsou odstrčeni od svých vlastních. Těm se musíme s největší láskou věnovat.

Matka Tereza

Ne jen bohatí nám prokazují dobro, když nás obdarovávají, ale i my prokazujeme dobro bohatým, když jim dáváme příležitost k dávání almužny.

sv. Jan Bosco

K lásce není možné někoho přinutit. Pouze láska sama vzbuzuje protilásku. Takovým způsobem chtěl Bůh získat srdce člověka.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jistě smím věřit ve věčnost, smím o ní i snít, ale nesmím kvůli ní zapomenout na zemi, na živoucí lidi, na malé i velké povinnosti každý den.

bl. Jan XXIII.

Nezaměstnáte-li se vy sami, zaměstná vás ďábel.

sv. Jan Bosco

Je možné zhřešit i nosem, když se strká do záležitosti jiných lidí.

sv. Filip Neri

Nemůžeme očekávat pomoc Boží prozřetelnosti, pokud jsme leniví. Prozřetelnost nám vyjde vstříc, když uvidí naše hojné snahy směřující k Její Lásce.

sv. Jan Bosco

Jestli nějaká lež neuškodí druhým, to ještě neznamená, že neškodí nám; je to cosi proti pravdě, a protože Bůh je Pravda, je to proti Bohu.

sv. Pio z Pietrelciny

Dokonce i modlitba, pokání a skutky sebe víc dobré nebudou Neposkvrněné milé, jestliže budou na překážku k dobrému splnění tvých povinností, protože právě v tom je Její vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není důležité, kolik toho opustíš, ale zda opustíš všechno.

sv. Řehoř

Přijímat z rukou Pána dobro i zlo v dokonalé pokoře a uznávat je za dobrodiní Boží prozřetelnosti, je mnohem užitečnější pro spásu duše, než každodenně bičovat svá záda.

sv. Albert Veliký

K čemu je opravdová víra, když se podle ní nežije?

sv. Bernard

Že někdo postupuje v tomto životě bdění, úzkosti a starosti k tomu cíli, aby mnoho postavil, rozšířil svůj dům a zvětšil své důchody a majetek, aby zanechal na zemi velké jméno a slavnou památku, to mi sice nenáleží odsuzovat, ale chválit to nemohu.

sv. Ignác z Loyoly

Čím hůř, tím víc důvěřujme Bohu.

bl. Arnold Janssen

Nemá-li dětí ani jiných tak blízkých příbuzných, že by jim byl podle zákona povinen majetek odkázat, nemám pochybnosti o tom, že by bylo nejlepší a nejsprávnější, dát jej Tomu, od koho všecko obdržel, totiž našemu Dárci, Vládci a Pánu, na zbožné, spravedlivé účely a lépe za života, co může, než po smrti.

sv. Ignác z Loyoly

Pán Bůh se pokořuje a ty, hnoji, se pyšníš?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Práce je užitečná ze čtyř důvodů: 1. abys získal to, co je potřeba k tvému životu, 2. aby ses vyhnul zahálce, která je pramenem veškerého zla, 3. abys utišil žádostivost, poněvadž práce vyčerpává tělo, 4. abys měl možnost dávat almužnu.

sv. Tomáš Akvinský

Všechny věci jsou stvořeny pro člověka, aby jich užíval k dosažení svého cíle, k němuž byl stvořen.

sv. Ignác z Loyoly

Když někdo sklíží dohromady dvě prkna (dobrým klihem ovšem), budou u sebe držet tak pevně, že by se z nich daly odlomit mnohem spíše kusy na kterémkoliv místě, než tam, kde jsou sklížená; Bůh však spojuje muže a ženu svou vlastní krví, a proto je toto spojení tak pevné, že se má spíše oddělit u obou duše od těla než manžel od manželky.

sv. František Saleský

Kdybychom byli sjednoceni s Boží vůlí ve všech těžkostech, stali bychom se s jistotou svatými a byli bychom i více šťastni ve světě.

sv. Alfons Maria di Liguori

Kdyby se dokonce stalo něco špatného vinou kněze, snažme se to vynahradit pokáním, sebezáporem, modlitbou, posvěcením, dobrými skutky, horlivostí a snažme se to raději přikrýt, podobně jako dobří synové zakryli nahotu otce.

bl. Jiří Matulevič

Není čas na spaní, protože ráj není pro lenochy.

sv. Filip Neri

I kdyby se vykoupené tvorstvo provinilo, snadno odprosí Tvůrce, neboť má přece navždy nejlaskavější a nejmocnější Prostřednici, která je nedokáže opustit, a které Bůh – její pravý Syn – nemůže nic odmítnout.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kde je Maria, tam není zlý duch. Časté myšlenky o Marii a vzývání Její velké lásky je nepochybným znamením, že duše neumřela kvůli hříchu.

sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort<

Není nám dovoleno zoufat, protože Bůh je milosrdný; není nám dovoleno setrvávat ve špatnosti, protože Bůh je spravedlivý.

sv. Jan Zlatoústý

Bůh může stvořit svět větší a dokonalejší, avšak nemůže tvorstvo povznést k větší slávě, než povznesl Marii.

sv. Bonaventura

I kdybych sesbíral srdce všech matek celého světa do jednoho velkého srdce, byl by to jen kousíček ledu vzhledem k Její mateřské lásce.

sv. Jan Maria Vianney

Pokora – základ všech ctností v Marii…

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jestli ti práce nahání strach, vzpomeň na odměnu.

sv. Augustin

Zdraví těla je v Božích rukou, zdraví duše v našich.

sv. Jan Bosco

Prvním stupněm obnovy je napravení toho, kdo koná zlo; druhým stupněm, těžším než první, je polepšení toho, kdo nečiní dobře ani zle; třetím a nejtěžším stupněm je obnovení toho, kdo koná dobře.

sv. Albert Veliký

Neposkvrněná učinila mnohé svatými (všechny, kteří se k Ní utíkali). Nedostatek mariánské zbožnosti je špatným znamením.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Řeholnice je úplná, neustálá a dobrovolná oběť všedních dní Bohu, je to oběť sebe samé v žáru Ježíšovy lásky.

bl. Josef Balfdo

Na nezměrnost Boží lásky odpovídá Neposkvrněná ideální reakcí – svou bezmeznou láskou, takže je vrcholem lásky navracejícího tvora Bohu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nedopusť, aby tě hřích dlouho oslaboval a obíral o síly, když máš po ruce takový jednoduchý lék, jako je zpověď.

sv. František Saleský

Všechno zlo má pramen v pýše, tak jako všechny ctnosti vycházejí z lásky a díky ní žijí.

sv. Kateřina Sienská

Mějme pokoru a ještě jednou pokoru. Pokorou se dá Pán přesvědčit a splní všechno, po čem toužíme.

sv. Terezie z Avily

Na počátku řekl Bůh: „Staň se,“ a stalo se stvoření, a teď řekl tvor – Maria – ať se mi stane, a stal se Bůh – v Ní.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Špatný člověk je dvojnásob hodný politování, protože umírá, a protože umírá v hříchu.

sv. Augustin

Voják neukazuje svou mužnost v době míru, ale ve válce, a sluha Boží zase v těžkosti.

sv. Alfons Maria di Liguori

Mohli bychom se dnes zeptat: „Panno Maria, jsi stále Boží Matkou?“ Titul matky se nemění. Navěky ti Bůh bude říkat: „Moje Matko.“ Tento vztah přetrvá se všemi důsledky. Dárce čtvrtého přikázání Tě bude uctívat navěky, navždy…

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Matka Boží byla tak krásná, že kdybyste ji jednou spatřili, nemohli byste se zbavit touhy umřít, abyste Ji znovu uviděli.

sv. Bernadeta Soubirousová

Drž smutek daleko od sebe jako něco, co je odporné pokoji. Bolestně tě zraní, hryže srdce jako ničící červ, vysušuje pramen zbožnosti, dělá člověka malomyslným a neschopným k duchovnímu boji – přináší smrt duši i tělu.

sv. Albert Veliký

Nemusíme se bát, že si Neposkvrněnou zamilujeme přespříliš, neboť Ji nebudeme nikdy milovat tak, jak Ji miloval Ježíš. A v následování Ježíše je přece podstata naší svatosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co by z nás bylo, kdyby od nás Bůh odňal milosrdenství?

sv. Vincenc z Pauly

Budete li vždy Boha prosit, aby sám pokračoval v díle, které započal – Jeho milosrdenství vás neopustí.

sv. Terezie z Avily

Jak se můžete modlit k Bohu, aby vám ukázal milosrdenství, jestliže vy sami nejste milosrdní vůči svým bratřím?

sv. Jan Zlatoústý

Pán Bůh nejen ví a může, ale zvláště přes Neposkvrněnou koná to, co je nejlepší pro tebe i druhé.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Člověk by měl učinit alespoň jeden skutek milosrdenství denně. Alespoň. Avšak může jich být hodně, vždyť je pro každého snadné jej vykonat, i pro toho nejubožejšího, neboť vykonání milosrdenství je trojí: 1. milosrdné slovo– odpuštěním a povzbuzením; 2. tam, kde nemůžeš slovem, tak se modli – také to je milosrdenství; 3. skutky milosrdenství.

sv. Faustyna Kowalská

Děti nemůžeme naučit lásce, je třeba jim ji prokazovat.

sv. Basil Veliký

Ó Matko Bolestná, pro lásku a utrpení, s nimiž jsi stála u Ježíšova kříže, stůj při mně, když nadejde moje poslední hodina.

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží

Pán mi řekl: „Nic se nestarej, jak kdo jedná, ty jednej tak, jak ti říkám, máš být mým živým odrazem skrze lásku a milosrdenství.“ Odpověděla jsem: „Pane, vždyť často mou dobrotu zneužívají.“ „To nic, má dcero, o to se nezajímej, ty vždy buď ke všem milosrdná a zvláště k hříšníkům.

sv. Faustyna Kowalská

Je to velké zlodějství, když křesťané utrácejí bezmyšlenkovitě peníze ve chvíli, kdy kolem nich panuje bída a nouze.

bl. Rupert Mayer

Pro věřícího je všechno možné. To jsou slova Kristova. Proč někdy neřekneš s apoštoly: „Rozmnož moji víru!“

bl. Josemaría Escrivá

Všechno je milost.

sv. Terezie z Avily

Jedinou věcí, která nese ohromný užitek a kterou mohou konat všichni, je pravdivá práce na vinici Páně, to je dávání dobrého příkladu.

sv. Jan Bosco

Mlčet je lepší, než mluvit o dobrých věcech.

sv. Benedikt

Což to není krásná práce, spolupracovat s Kristem na spáse duší?

bl. Uršula Ledochówska

Usiluj o to, aby všechno, co říkáš, vycházelo od srdce.

sv. František Saleský

Každý pokrok je třeba využít jako prostředek na oslavu Boha. Film může a musí sloužit dobru: je naším úkolem dát mu správný směr.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Mudrlanty a pisálky se jeví všichni ti, kteří zneužívají svou přední pozici – za kterou vděčí penězům, původu, postavení, inteligenci, aby pokořili méně šťastné.

bl. Josemaría Escrivá

Náš Pán zaujímal vždy poslední místo. Čiňme tak i my! Přišel, aby lidem hlásal milosrdnou lásku, předešel je svým požehnáním. Tak i my musíme svého bližního předcházet dobrotou svého srdce a nikdy nemluvit naprázdno, ale zdvořile a s láskou.

sv. František Saleský

Kdo nenapomíná syna kradoucího drobné mince, ten ho v budoucnu uzří jako toho, kdo se vloupe do cizích domů. Nepřiměřená dobrota rodičů kazí děti.

sv. Petr Damiani

Ježíš Kristus musí být vzorem pro každého křesťana. Nikdo nemůže říkat, že patří Kristovi, jestliže se nesnaží Ho napodobovat.

sv. Jan Bosco

Pamatujme, že nejsme z této země, máme tu misijní úkol – spásu duše a dát všem dobrý příklad.

sv. Pio z Pietrelciny

Zde není místo pro povýšené chování, úskočné řeči a pro urážky. Jak může někdo špatně mluvit o svém bližním, jestliže si ho váží a je mu nakloněn.

sv. František Saleský

Modlitba vytrvalá, pokorná a vroucí dosáhne bez pochyb nebe, z něhož se nikdy nevrátí nevyslyšená.

sv. Bernard

Zasloužili bychom si, abychom se už nesměli modlit. Bůh však ve své lásce nám dovolil, že s Ním mluvit smíme.

sv. Jan Maria Vianney

Naše uši nemají zakrývání proto, aby všechno slyšely; očím dal Bůh víčka a jazyk uzavřel rty a zuby, aby co nejméně vystupoval z úst.

sv. Basil Veliký

Člověk se nemodlí, aby řekl Bohu, jak by to měl Bůh udělat, ale proto, aby mu Bůh řekl, jak by to měl udělat on.

sv. Augustin

Dobrou modlitbou můžeme rozkazovat nebi i zemi.

sv. Jan Maria Vianney

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval…

sv. František Saleský

Kdo je povolán ke spasení a na cestě svatosti se chce spokojit se životem nedokonalým, nebude spasen.

sv. Řehoř Veliký

Dnes je potřeba duší, které se modlí za ty, jež se nemodlí.

bl. Uršula Ledóchowska

Utrpení nejsou nikdy příliš velká, ani radost příliš malá.

sv. Edita Steinová

Ďábel se bojí dítěte, které se modlí.

sv. Terezie z Lisieux

Modlitba není záležitostí úst, ale srdce, protože Bůh hledí na srdce a ne na rty modlícího se.

sv. Bernard

Nestačí se jen modlit: „Přijď království Tvé,“ je také potřeba pracovat pro to, aby království Boží přišlo.

bl. Uršula Ledochówska

Kdo nemá radost z rozhovoru s Bohem, od toho se nedají očekávat velké věci!

sv. Vincenc z Pauly

Modli se o správné uspořádání všeho pro sebe i pro druhé. Modli se ne více, ale lépe a důvěřuj.

sv. Maxmilian Maria Kolbe

Nepokoj je největším zlem, jaké může člověka potkat po hříchu.

sv. František Saleský

Nejpodstatnější, ba nejdůležitější věcí rozjímavé modlitby je: dát si dobré předsevzetí. Na předsevzetí učiněné v modlitbě nemáme zapomínat, zvláště na předsevzetí v modlitbě rozjímavé, cíle si hluboko vštípit do srdce a být připraven i na těžkosti, které nám budou překážet v jejich uskutečnění.

sv. Vincenc z Pauly

Když nedáš nalezenou věc majiteli, je to jako bys ji ukradl.

sv. Augustin

Už velkým zlem je nekonat dobro.

sv. František Saleský

Pomluva usmrcuje tři osoby naráz: toho, kdo ji říká, toho, koho se týká a toho, kdo naslouchá.

sv. Bernardin Sienský

Nenarodili jsme se proto, abychom jedli, pili a oblékali se, ale abychom dosáhli budoucí odměny.

sv. Jan Zlatoústý

Pýcha? Proč? Už brzy – za pár let nebo dní – se staneš hromádkou hnusné shnilotiny: červi, páchnoucí zbytky, ... a nikdo na zemi nebude na tebe vzpomínat.

bl. Josemaría Escrivá

Naše ranní modlitba dává cenu všem našim skutkům.

sv. Vincenc z Pauly

Lépe je neobracet myšlenky k pomluvě, pak snadněji přejdou. Kdo se hněvá kvůli řečem, ten pomáhá svému nepříteli. Když naříkáš, on se těší, protože ví, že zranil. Ne ústa, ale tvůj příkladný život ať odrazí pomluvu.

sv. Ignác z Loyoly

Opravdová modlitba je taková, která vytváří v duši jasnější pojetí Boha.

sv. Basil Veliký

Dejte mi muže modlitby – a on je schopen udělat všechno!

sv. Vincenc z Pauly

Kdo se modlí, spasí se, kdo se nemodlí, odsuzuje se k zavržení.

sv. Alfons Maria di Liguori

Bez jídla nelze naživu udržet tělo, bez modlitby nemůže žít duše.

sv. Augustin

To, že Boží svoboda se nemůže postavit proti našim modlitbám, je nejzvláštnější skutečnost našeho života.

sv. Edita Steinová

Bůh neporoučí nemožné. Když však přikazuje, připomíná, abychom dělali, co můžeme a prosili o pomoc tam, kde nemůžeme.

sv. Augustin

Kdo se modlí, překoná s jistotou každé pokušení bez ohledu na to, jak silné a nutkavé by bylo; kdo se nemodlí, je blízko nebezpečí pádu.

sv. Jan Bosco

Lépe je být mnohokrát pomluven, než jednou lhát.

bl. Vincenc Kadlubek

Jestli zanedbáváš modlitbu, pak nevěřím v upřímnost tvých úmyslů, když říkáš, že pracuješ pro Krista.

bl. Josemaría Escrivá

Andělé spadli do pekla jako světlice jen kvůli jediné myšlence plné pýchy. A já, který jich mám plnou hlavu?

bl. Jan XXIII.

Běž ke Spasiteli a řekni Mu, že Ho chceš milovat! To je ten pravý lék proti každému zlu.

sv. František Saleský

V jistou chvíli ke mně přišla jedna naše sestra, která zemřela před dvěma měsíci. Byla to sestra prvního chóru. Uviděla jsem ji v hrozném stavu. Celá v plamenech, tvář bolestí zkřivenou. Trvalo to krátkou chvíli a zmizela. Mou duši zamrazilo, vždyť jsem nevěděla, kde trpí, jestli v očistci nebo v pekle, ale zdvojnásobila jsem svoje modlitby za ni. Druhou noc přišla znovu, avšak uviděla jsem ji v hroznějším stavu a zeptala jsem se: „Což ti mé modlitby vůbec nepomohly?“ Odpověděla mi, že má modlitba jí vůbec nepomohla a nepomůže. Zeptala jsem se: „A modlitby, které za tebe obětovala celá kongregace, což ti také vůbec nepomohly?“ Odpověděla mi, že ne. Tyto modlitby prospěly jiným duším. Odpověděla jsem jí: „Pokud vám mé modlitby nepomáhají, tak za mnou, prosím, nepřicházejte.“ A ihned zmizela. Přesto jsem v modlitbách neustávala. Po nějaké době ke mně v noci znovu přišla, ale už jiná! Už nebyla v plamenech jako předtím, její tvář byla rozzářená a oči se třpytily radostí a řekla mi, že mám opravdovou lásku k bližním, že mnoho jiných duší mělo užitek z mých modliteb a vybízela mě, abych neustávala v modlitbách za duše trpící v očistci a řekla mi, že ona už nezůstane v očistci dlouho. Jak zvláštní jsou Boží úradky.

sv. Faustyna Kowalská

Podřízení se Boží vůli, to je tajemství štěstí na zemi.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo hřeší, je neomluvitelný, neboť zanedbává modlitbu. Kdyby se modlil, nepřítel by nezvítězil.

sv. Jan Zlatoústý

Vy sami postupujte tak, aby vás vaše děti chtěly následovat, aby se s vámi nepálily v ohni, ale spolu s vámi došly k odměně věčné!

sv. Cesarius z Arles

Jaká je modlitba, taková je dokonalost; jaká je modlitba, takový je celý den.

sv. Albert Chmielowski

Nesnažte se líbit všem, nesnažte se líbit některým, snažte se líbit Bohu!

sv. Jan Maria Vianney

Co člověk nedostane z přátelství, dostává díky modlitbě.

sv. Jan Zlatoústý

Často přemýšlej nad tím, že celá velikost, svatost a tvoje hodnota záleží jedině ve vyplnění Boží vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nesmíme se příliš upnout na práci, na úřad, postavení a místo. Důležité je, aby každý usiloval plnit Boží vůli.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Válečným polem mezi Bohem a satanem je lidská duše. To v ní se odehrává boj v každé chvíli.

sv. Pio z Pietrelciny

Ani my netoužíme po odpuštění hříchů tak, jako nám je Bůh touží odpustit. Neexistuje milost, kterou by nebylo možné získat modlitbou. Tu může konat i největší hříšník – jen když se modlí vytrvale.

sv. Jan Zlatoústý

Rodiče dětem udělají pokáráním malou a krátkou bolest, aby je uchránili od velkého trestu.

sv. Řehoř Veliký

O milost setrvání nestačí prosit jednou nebo jen tu a tam. Chceme-li ji dostat, je třeba o ni prosit stále, každý den až do smrti. Kdo o ni žádá na jeden den, dostane ji na ten den. Nebude-li však prosit druhý den, pak toho dne padne.

sv. Robert Bellarmin

Jako v přirozeném řádu Bůh stanovil, že se člověk rodí nahý a je odkázán na nemálo věcí, dal mu však ruce i hlavu, aby se mohl obléci a vše potřebné si opatřit, tak se i v nadpřirozeném řádu rodí člověk bezmocný a neschopný dosáhnout věčné spásy vlastními silami. Pán však ve své dobrotě dává každému milost modlitby, jíž si pak člověk může získat všechny další milosti potřebné k zachovávání přikázání i spásy.

sv. Alfons z Liguori

Věř a dostaneš – nestrachuj se! Mysli jen na to, co děláš a buď klidný.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Každý má k modlitbě potřebnou milost. Užije-li jí dobře, získá milost konat to, co dříve bezprostředně dělat nemohl.

sv. Alfons z Liguori

Cožpak je možné koupit si život věčný penězi? Ovšem pokud se dělíme štědře s těmi, kteří jsou chudí, o vše co nám patří.

sv. Jan Zlatoústý

Dlouhodobé nemoci jsou školou láskyplné trpělivosti pro ty, které postihly a dobrou školou lásky k bližnímu pro ty, kdo se o ně starají.

sv. František Saleský

Svatá Magdalena de Pazzi se modlívala především za kněze. Viděla, že jejich dobrý život je příčinou spásy druhých, kdežto špatný přináší mnohým zkázu.

sv. Alfons z Liguori

Děláš pokání a s bolestí myslíš na urážky vůči Bohu. Pokání je být vytrvalým v dobrém, pokání je překonávání osobních chyb.

sv. Pio z Pietrelciny

Kdo lže, ten v sobě nosí obraz ďábla, který byl lhářem od začátku. Lhář je podobný falešné minci a když se na soudu Bůh zeptá: čí je to obraz – a odpoví: ďábla! – pak Bůh řekne: dejte ďáblovi, co jeho jest.

sv. Tomáš Akvinský

Mudrc se v knize Přísloví (30,8) modlí: „Jen to nutné mi dej k živobytí.“ Není ani chybou, doplňuje svatý Tomáš, starat se přiměřeně o pozemské záležitosti. Nesprávné je však hledat a přát si je jako věci hlavní a starat se o ně přehnaně, jako by byly naším jediným dobrem. Proto, když o ně Boha prosíme, musíme prosit odevzdaně, s podmínkou, že to prospěje naší duši. A uvidíme-li, že nám je Bůh nedává, buďme si zcela jisti, že je to z lásky k nám, a protože vidí, že by to ohrozilo naše duchovní zdraví.

sv. Alfons z Liguori

Po modlitbě kněze a Bohu zasvěcených panen je Bohu nejmilejší modlitba dětí a nemocných.

bl. Josemaría Escrivá

Vím, že mnozí z těch, kteří se považují za přátele Krista, Ho znají jen málo. Hledají u Něj totiž útěchu a povzbuzení pro sebe a mají raději sebe než Jeho utrpení a smrt.

sv. Jan od Kříže

Každý má milost se skutečně modlit a modlitbou získat větší pomoc k tomu, co s běžnou milostí vykonat nedokáže. Jinak by nám Bůh uložil nesplnitelný zákon.

sv. Alfons z Liguori

Nebojím se toho, co mi mohou udělat lidé, když mluvím pravdu. Bojím se toho, co by mi učinil Bůh, kdybych zklamal.

sv. Jan Bosco

Bůh nás nechce vyslyšet, nejsme-li o vyslyšení pevně přesvědčeni.

sv. Alfons z Liguori

Moudrý hodně rozmlouvá s Bohem i se svým svědomím a málo s lidmi.

sv. Efrém<

Kolena, a ne rozum nebo pero, dají ovoce práci, kázáním a knihám.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokud se nestane to, co chceme, potom se stane to, co je pro nás lepší.

sv. František Saleský

Nic nedá naší modlitbě takovou sílu, jako když s vděčností uznáme dobrodiní, která jsme již přijali.

sv. Albert Veliký

Bůh mi neodepřel nic z toho, o co jsem prosil – s výjimkou těch věcí, o které jsem prosil pro sebe.

sv. Jan Maria Vianney

Při nedostatku lásky by se modlitba ihned stala plytká a nesmyslná. Zatímco díky modlitbě nabírá celou svoji moc. Čím více roste láska, tím více modlitba získává na intenzitě a kvalitě.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Osoba pyšná věří, že všechno, co dělá, je uděláno dobře. Chce vládnout nad všemi, kteří s ní mají něco do činění; má vždycky pravdu. Vždy věří, že její náhled je lepší než pohled druhých.

sv. Jan Maria Vianney

Ten, kdo si zvyká lhát v žertu, ten se vystavuje velkému nebezpečí lži, která se posune k pomluvám.

sv. František z Assisi

Cožpak Bůh čeká na naše pěkné myšlenky, jako kdyby neměl hlubší a plodnější?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kde jsou ti, kteří nemají důvod dělat pokání?

bl. Rupert Mayer

Mnozí lidé pokládají za pošetilé to, co je nad jejich chápání.

sv. Tomáš Akvinský

Nestačí, aby byly děti milované, je třeba, aby to také věděly.

sv. Jan Bosco

Nejlepší způsob, jak pochopit mši svatou, je spojit se s knězem ve všem, co říká, sledovat, pokud možno všechno, co dělá a nechat se prostoupit živými city lásky a vděčnosti. Tuto metodu je třeba zachovávat.

sv. Jan Maria Vianney

Ten je pravdivě pokorný, kdo omluví nařčení a posuzování klidně snáší.

sv. František z Assisi

Má naděje se opírá o tři věci: o lásku, s níž nás adoptoval za své děti, o pravdivost Jeho příslibů a o Jeho moc, s níž své sliby plní.

sv. Bernard

Čím je život, třeba sebedelší, v porovnání s věčností? Kapkou vody v moři.

sv. Augustin

Jsou dvě cesty do bídy: práce v neděli a krádež.

sv. Jan Maria Vianney

Pokud milujeme doopravdy, následujeme. Vskutku nemůžeme výměnou nabídnout lepší ovoce než následování.

sv. Augustin

Přirozenost chudoby je nebýt spoután věcmi.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ve svém boji buďte stále vytrvalí a radostní, skromní ve vítězství, pokojní v porážce a pevní v těžkostech.

bl. Jan XXIII.

V těžkostech se utěšujeme představou blížícího se nebe. Nejdražší děti, v těžkostech, temnotách, slabostech a znechuceních pamatujme na to, že nebe… nebe se blíží! Každým dnem je o celý den blíž. Proto odvahu! Ona na nás čeká, aby nás přitiskla k srdci. V nebi nás čeká pravá odměna. Žádná, byť i sebemenší námaha, sebemenší utrpení podstoupené pro slávu Boží, nezůstane bez hojné odměny, a to po celou věčnost. Bůh nás odmění dokonce za naše svaté touhy – toužit víc, toužit bez hranic!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Na světě je nám ukryto nebe i peklo: nebe, poněvadž, kdybychom znali jeho krásu, chtěli bychom se do něho za každou cenu dostat, jistě bychom klidně i opustili svět. Skryto je i peklo, protože, kdybychom znali jeho muka, udělali bychom cokoli, abychom do něj nepřišli.

sv. Jan Maria Vianney

Příčina všech našich neštěstí bývá neznalost Písma svatého.

sv. Jan Zlatoústý

Aby ses stal svatým, není třeba mnoho teorie, ale je třeba mnoho praxe.

sv. František Saleský

Proč je tolik vlažných, nestálých a lhostejných lidí? Protože se každý den nevěnujeme rozjímání.

sv. Jan Maria Vianney

Náš cíl je splnění vůle Boží, vůle Neposkvrněné. Jiné cíle jsou maření času.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nemoc je zkušebním kamenem víry. Z ní září naděje. Láska k Bohu a ostatní vlastnosti zde nacházejí v nejširším slova smyslu možnost ukázat se pravými!

sv. Vincenc z Pauly

Pamatujte, že na této zemi není takové místo, kde by nepřítel nenastavil osidla, aby nám uškodil v přiblížení se k Bohu.

sv. Augustin

...ten, kdo se snaží dosáhnout dokonalosti ve všech druzích ctností, měl by nahlížet do životopisu svatých, následovat jejich dobré skutky a činit podobně.

sv. Basil Veliký

Kdo se žene za vnějšími odznaky naší velikosti, ten dokazuje, že v sobě nemá pravdivou velikost.

sv. Jan Zlatoústý

Vzájemná láska nespočívá v tom, že by nám nikdo nezpůsobil žádné příkoří, ale v tom, abychom se snažili druhým příkoří nečinit a usilovali o nápravu a odpuštění toho, co nás uráží.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co jsme, ukazuje nám nemoc lépe než zdraví.

sv. Vincenc z Pauly

Drahé děti, pamatujte, že základní věcí, jakou si napomáhá satan, když nás chce svádět ke zlu, je: Ach! Ale to je přece drobnost, která nemá žádný význam...

sv. Jan Bosco

Udělat ze sebe oběť... Není to jednoduché! Znamená to zříci se svého já: brát na sebe život neustálého posvěcování se pro druhé; brát na sebe s úsměvem na rtech každodenní kříže; živit v sobě z lásky k Ježíšovi lásku ke kříži.

bl. Uršula Ledochówska

Nemáš ducha chudoby, jestliže si můžeš vybrat to, o co by ani nikdo nestál, a ty si nevybereš pro sebe tu nejhorší část.

bl. Josemaría Escrivá<

Patří zachovat si ostražitost vůči různým novým pohledům a naukám, nehnat se za tím, co je nové, ale pilně přemýšlet, zda se to shoduje s dávnou pravdou katolickou.

bl. Jiří Matulevič

Nemoc je měřítkem, podle kterého se můžeme nejpravdivěji dovědět, kde tkví síla každého z nás – máme- li jí mnoho nebo málo, či dokonce žádnou. Mé utrpení a malé těžkosti ať jsou mým tajemstvím.

sv. Vincenc z Pauly

Bůh od nás žádá toto: dobrou vůli, připravenost, dobře využít každou situaci a umět se pro Něho obětovat!

sv. František Saleský

V žádném případě nemusíme říkat nebo mluvit nic, o čem víme, že to druhé zraní.

bl. Rupert Mayer<

Láska, která má hranice, není pravou láskou.

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží<

Vyhýbejte se všemu, co by mohlo zranit srdce druhých.

bl. Josemaría Escrivá

Není větší lásky, než se obětovat za spásu duší, jak to dělal Pán Ježíš Kristus!

sv. František Saleský

Pomlouvající je podobný housence, která leze po květech – zanechává na nich svůj sliz a tím je zhnusuje.

sv. Jan Maria Vianney

Ženy, které uspokojují svou marnivost ve způsobu oblékání, se nikdy nemohou vydat na cestu Ježíše Krista, co více, jakmile tento idol pronikne do jejich srdcí, ztrácejí i krásu svojí duše.

sv. Pio z Pietrelciny

Ďábel od nás není daleko.

sv. Jan Zlatoústý

Když ten, kdo vede, je pesimistou a člověkem nedůvěřivým, snadno upadne v tyranství.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora, která je bez lásky, nemůže být ctnostnou pokorou.

sv. František Saleský

Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly ke hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním. Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny?

sv. Jan Zlatoústý

Příroda dala zvířatům zbraně, jen člověk přichází na svět bezbranný – to je znamení, že je stvořený ke shodě s ostatními a k pokoji.

bl. Ludvík z Grenady

Kdo chce pouze to, co chce Bůh, kdo touží jen po vůli Boží, ten má už na zemi nebe v duši.

bl. Uršula Ledochówska

Pozemská matka nás může zachránit ode všech nebezpečí, ale Nebeská Matka může všechno. Vždycky nás ochrání, jen kdybychom ji vzývali o pomoc. Řekl bych, že to je tajemství rychlého posvěcení.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Na kolenou vychovávají svaté matky své děti.

bl. Uršula Ledochówska

Bůh chce naše štěstí, my ho však odmítáme. Kdyby šlo o náš majetek, co všechno bychom byli schopní udělat? Ale když jde o naši duši, neuděláme nic.

sv. Jan Maria Vianney

Maria nám touží víc milosrdenství prokázat, než my je toužíme přijmout. Tolik nám touží prokazovat dobro, že ji tupí nejen ti, kdo ji výslovně urážejí, ale také ti, kdo ji neprosí o žádnou milost. Velice by urazil její dobrotu, kdo by se bál přistoupit k nohám této nejdobrotivější Orodovnice, která je samá vlídnost, laskavost a dobrota.

sv. Alfons

Láska k bližnímu z lásky k Bohu: dej Bohu bližního a bližnímu Boha = pravdivá láska.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není možné, aby byl zavržen Mariin ctitel, který jí věrně slouží a upřímně se jí doporučuje.

sv. Alfons

Dobrý Bůh je tak moc ochoten odpustit, kdykoli Ho o to prosíme, jako je ochotná matka vytáhnout své dítě z ohně.

sv. Jan Maria Vianney

Důvěřujte jako bez rozumu v Eucharistii a v Pannu Marii a uvidíte, co jsou zázraky.

sv. Jan Bosco

Neříkej, že ta osoba je ti cizí. Mysli na to, že tě posvěcuje.

bl. Josemaría Escrivá

Konkrétní lidé, stejně i jako celé národy, se mnohokráte vzdalovali od Boha, avšak jakmile se horlivě obrátili k Marii, hned na ně sestupovalo štěstí a pokoj.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nic není tak dobré pro duši jako poslušnost.

sv. Augustin

Lépe je více pracovat nad lítostí než nad připomínáním hříchů.

bl. Honorát Kožminski

Neříkej Kristovi, že toužíš po potěšení v modlitbě. Buď vděčný, jestliže ti je udělí a říkej Mu vždy, že toužíš po vytrvalosti.

bl. Josemaría Escrivá

Ó Maria, kdybys byla jen Matkou, věděl bych sice, že mi chceš pomoci, ale nevěděl bych, zda mi můžeš pomoci. Kdybys byla jen Královnou, věděl bych, že mi můžeš pomoci, ale nevěděl bych, zda mi pomoci chceš. A protože jsi Matkou a Královnou, vím, že mi můžeš a také chceš pomáhat.

sv. František Saleský

Největší moudrostí, jaké může člověk dosáhnout, je vědomí, že sám ze sebe je ničím a vším, čím je, je pouze díky Bohu a skrze Boha.

sv. Augustin

Kdo utíká před světlem, bude bývat ve tmě.

sv. Irenej

Ve všem jednání s lidmi patří být pokorný. Nikomu neodporovat, každému ustupovat, nikoho neznevažovat, řeč druhým nepřerušovat, všechna pokoření, i kdyby přišla odkudkoli, klidně a dokonce vesele snášet.

bl. Honorát Kožminski

Říkáme si: „Vyzpovídám se, až budu nemocný, vzbudím dokonalou lítost, a tak si zajistím spásu duše.“ Ale copak nevíme, že smrt přichází jako zloděj v noci a zmaří naše plány?

sv. Julián Eymard

Kde se znevažuje Boží vláda, tam umírá pokoj.

bl. Rupert Mayer

Nejlepším lékem na nervy nejsou tabletky a prášky. Lékem na nervy, který je nejúčinnějším, je vybudovat v sobě ducha oběti.

bl. Uršula Ledochówska

Postav se k tomu tak, že ti, kteří tě pronásledují, tě vlastně posvěcují... Ale běda těm „posvěcovatelům“!

bl. Josemaría Escrivá

Nic nás nedělá natolik podobnými Bohu, jako když odpouštíme zlým a těm, kdo nám křivdí. Jak On učil: Slunce vychází na zlé i dobré.

sv. Jan Zlatoústý

Jestli si duše přisvojí to, co je ve skutečnosti darem od Boha – bude ji Bůh i nadále zahrnovat milostmi? Vždyť by ji jen podporoval v její povýšenosti! Pyšné duši Bůh odepře bohatství svých darů z milosrdenství.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jen neříkejme: „Já žiji v blízkosti eucharistického Spasitele. Čehopak bych se mohl bát?“ Jidáš také žil ve společnosti Vykupitele. „Ale já miluji Boha.“ Vždyť Jidáš také zpočátku miloval Spasitele, ale vlažnost postupně udusila jeho lásku a učinila jej zrádcem.

sv. Julián Eymard

Blahoslavený je ten, kdo tak svatě a uvážlivě uzdravil svůj život, že dokonce není možné si o něm myslet nic zlého.

sv. Jeroným

; Dnes mě anděl zavedl do propasti pekla. Je to místo velkých bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy utrpení: utrpení, které tvoří peklo, je ztráta Boha, ustavičné výčitky svědomí, tento úděl se už nikdy nezmění, oheň, který bude duší pronikat, ale nezničí ji – je to strašné utrpení, je to čistě duchovní, oheň, zapálený Božím hněvem, ustavičná temnota, strašný dusivý pach, i přes temnotu se satani a zavržené duše navzájem vidí a vidí všechno zlo ostatních i své, neustálá společnost satana, strašné zoufalství, nenávist k Bohu, zlořečení, proklínání, rouhání. Jsou to muka, která všichni zavržení trpí společně, ale to ještě není konec útrap – jsou muka pro jednotlivé duše, jsou to bolesti smyslů, čím která duše hřešila, tím je trápena strašným a nepopsatelným způsobem.

sv. Faustyna Kowalská

Na věčnosti Boží existuje jenom jedno – trvání. V čase existuje jenom jedno – přeměna.

sv. Augustin

Lepší je ovládnout svůj jazyk, než se postit o chlebu a vodě.

sv. Jan od Kříže

Při myšlence na budoucí zápasy nás často přepadají ochromující obavy. I přes to důvěřujme Bohu, on nám dá odvahu v pravý čas. Kdybychom se už dopředu cítili silní, mohli bychom zpychnout. Stačí, pokud si upřímně přejeme statečně bojovat a pevně důvěřujeme, že nám Bůh pomůže, jakmile budeme potřebovat Jeho pomoc.

sv. František Saleský

Je to pravda, že si nikdo nemůže být jistý vytrvalostí, ale ta nepevnost je důvodem k větší pokoře.

bl. Josemaría Escrivá

Bůh se nám v eucharistii stává velkou oporou; sjednocení s Ním se s Ním radujeme. A když se staneme spoluúčastníky Jeho Božství, jsme jako mnoho bohů.

sv. Jan Zlatoústý

Nikdy nebyl žádný zavržen proto, že udělal příliš mnoho zlého, ale mnozí jsou v pekle pro jediný smrtelný hřích, kterého nechtěli litovat.

sv. Jan Maria Vianney

Pokoj je datem a znamením, že Bůh je v nás.

bl. Jan XXIII.

Pravdivě pokorný se netouží takovýto ukazovat před lidmi, protože pravdivá pokora nejen, že skrývá jiné ctnosti, ale také sebe.

sv. František Saleský

Když se budeš žehnat křížem, satan se lekne a bude vidět hřeby, jimiž byl Pán přibitý.

sv. Jan Zlatoústý

Peklo má svůj pramen v dobrotě Boží. Zavržení budou říkat: „Ach, kdyby nás Bůh tak nemiloval, trpěli bychom méně, peklo by bylo snesitelnější!...“ Ale vědí, že tolik byli milováni! Jaká bolest.

sv. Jan Maria Vianney

Nic není vyššího jako poslušnost vůči Bohu.

sv. Basil Veliký

Největší životní pokání je společný život s druhými. Nikdo nesmí nakládat na spolubratra více, než může unést.

sv. Tomáš Akvinský

Pokora je výborným prostředkem, abychom si skrze ni vybojovali čistotu.

sv. Vincenc z Pauly

Mnozí žijí v pokoji, není v nich žádný rozpor, protože všechno dali Bohu. Jiní žijí v nepokoji. Boha sice chtějí milovat, ale nechtějí se vzdát náklonnosti k věcem pozemským.

sv. František Saleský

Oči! Kolik zlého jimi proniká do duše. Hlídejte si svůj zrak a tím zajistíte opravdovou ochranu vašich srdcí.

bl. Josemaría Escrivá

Boží děti putují po Jeho cestách v dětinské důvěře. Svoji naději vkládají v Něho. Když klopýtnou, On je opět pozvedá – a místo, aby se zastavily a zlořečily kameni, o který zakoply, dá jim milost v lásce pokračovat, když se pro svůj pád pokoří!

sv. Vincenc z Pauly

Nemoci těla často pomáhají k uzdravení duše.

sv. František z Assisi<

Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.

sv. Vincenc z Pauly

Chceš zažívat pokoj s druhými? Chovej se co nejuctivěji, jak jen to jde, vůči druhým, staň se nejmenším sluhou všech – hlupák pro lásku Boží (nauč se vidět v bližním Pána Ježíše...).

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Znechucení – to je nepřítel tvé vytrvalosti. Jestliže s ním nebojuješ, propadneš pesimismu a následně lhostejnosti. Buď optimistou.

bl. Josemaría Escrivá

Místo nečiní člověka svatým. Je možné nebýt v Jeruzalémě, ale žít svatě.

sv. Ignác z Loyoly

Pokud nemáte lásku k Bohu, jste jako chudí žebráci. Jste jako strom bez květů a bez ovoce.

sv. Jan Maria Vianney<

Svatí, kamkoli přijdou, zanechají tam cosi z Boha. Samotný Bůh dává zakusit svou přítomnost.

bl. Jan XXIII.

Prvním stupněm pokory je, že nikdy neklameme, nepředstíráme to, čím jsme, ani nepoužíváme masky a make up, abychom se zdáli lepšími.

sv. Ignác z Loyoly

Člověk nesmí být surovější než Bůh, který je vždy připraven odpustit. Lépe, když člověk hřeší přílišnou dobrotou než tvrdostí.

sv. Jan Zlatoústý

Z hříšníka se stává člověk Bohu milý, jakmile se pokoří. Když se pokoříme, i kdybychom byli zločinci, pokora nás změní ve spravedlivé.

sv. František Saleský

Velkým hříchem je nedbalost rodičů vůči svým dětem. Vede k největším zvrácenostem.

sv. Jan Zlatoústý

Kdo myslí na věčnost, snadno najde potěšení v protivenstvích života pozemského.

sv. František Saleský

Ten, kdo pohoršuje slovy, rozmluvami a skutky, není přítelem, ale ničitelem duše.

sv. Jan Bosco

Když začneme toužit po pokoře, Bůh v nás tuto ctnost rozmnoží a uschopní nás praktikovat ji účinně všude, kdekoli nám poskytuje příležitost.

sv. František Saleský

Copak víš, jakou škodu můžeš způsobit, když hodíš kámen se zavázanýma očima? Copak víš, jakou škodu můžeš způsobit, když říkáš něco, co se zdá jako drobnost, protože tvoje oči jsou zavázané lehkomyslností?

bl. Josemaría Escrivá

Vynahraď to, co ti chybí k dokonalosti, pokorou.

bl. Honorát Kožminski

Nikdy jsem nenašel vhodnější prostředek k uskutečnění a k ochraně jednoty a lásky k Bohu a k bližnímu, nad svatou pokoru. Je na prvním, druhém, třetím, … a potom na posledním místě.

sv. František Saleský

Kdybychom znali hodnotu oběti mše svaté, s jakým velkým zaujetím bychom se jí účastnili?

sv. Jan Maria Vianney

Pocítíš více útěchy a pokoje, když ustoupíš, než kdybys jednal podle svého mínění.

sv. František Saleský

Láska, čistota a pokora, to jsou tři královny, které kráčí vždy společně a nemohou bez sebe existovat.

sv. Jan Bosco

; Jedině pokora je schopná přinést pokoj do duše.

sv. Vincenc z Pauly

; Před hříchem je třeba se bát Boží spravedlnosti, po hříchu je třeba se utíkat k Jeho milosrdenství.

sv. Ignác z Loyoly

Chléb, který máte v nadbytku, je chlebem hladovějících; šaty visící ve vaší skříni jsou oblečením pro ty, kteří jsou v nouzi; boty, které nenosíte, jsou botami chudých; peníze, které si schováváte v úkrytu, jsou penězi chudých; skutky lásky, které nekonáte, jsou nespravedlností, kterou způsobujete.

sv. Basil Veliký

Ujišťuješ mě, že si chceš zachovat dobré svědomí. Nezapomínej, že kdo naslouchá pomluvám bez toho, aby proti nim bojoval, ten se mění v odpadkový koš.

bl. Josemaría Escrivá

Tichost a pokora jsou dvě půvabné sestry, které se k sobě hodí.

sv. Vincenc z Pauly

Je to nešťastná tvrdohlavost, která uznává za správné jen vlastní mínění a pohrdá radou jiných. Měj v úctě mínění jiných a jednej podle nich, pokud je to možné. Je to znamení úcty cvičení se v pokoře.

sv. Vincenc z Pauly

Pýcha způsobuje, že nám schází láska a zapomínáme na odpuštění. Ona vyhání duše našich druhů a činí nás nenávistnými vůči všem.

sv. Jan Bosco

Modlitba znamená naslouchat Bohu, rozmlouvat s Bohem a mlčet s Bohem. Modlitba se ptá, co se líbí Jemu a je víc klaněním a vděčností než prosbou. Pán přece ví, co potřebujeme.

bl. Jan XXIII.

Rozjímání nad utrpením Pána Ježíše je nejúčinnějším prostředkem k získání odporu vůči hříchu (z lítosti nad hříchy) a k rozhojnění lásky k Pánu Ježíši.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

V každém chlapci, i kdyby byl sebevíc zkažený, se najde nějaké zdravé místo. Úkolem každého vychovatele je toto místo najít. Je jakousi delikátní nití, která vede k srdci.

sv. Jan Bosco

Kříž je tou nejpoučnější knihou, jakou člověk může číst. Kdo nezná tuto knihu, je nevzdělanec, i kdyby přečetl všechny ostatní knihy.

sv. Jan Maria Vianney

Bez pokory by nebylo Boha, který se stal člověkem, ani člověka, který by se Bohu podobal.

sv. František Saleský

Naše díla nebudou mít trvání a vzrůst, pokud jim nedáme jako základ ctnost pokory.

bl. Jiří Matulevič

David zhřešil, což se králům přihodí často, ale potom plakal a dělal pokání, což králové dělají jen zřídka.

sv. Ambrož

Boží dobrota od nás vyžaduje, abychom nikdy, ale nikdy nekonali dobro proto, abychom se tím stali důležitými.

sv. Vincenc z Pauly

Staráme se o majetek pro děti, ale ne o ně samé. Cvič duši syna, pak bude mít i majetek! Jestliže jeho duše podlehne zlu, všechno bohatství je k ničemu; jestliže jeho duše je krásná a čistá, ani chudoba mu nijak neuškodí.

sv. Jan Zlatoústý

Proveďme sami na sobě tento proces: Každý ať poctivě zkoumá své svědomí, slabosti své přirozenosti, nepořádky svých vášní, své sklony ke zlému, svou nevěrnost a nevděk vůči Bohu, své nesprávné chování vůči bližnímu – a najdete v sobě více zla a důvodů pokořit se, než u ostatních lidí, a pak jasně přizná – jsem veliký hříšník a jeden z těžko snesitelných lidí.

sv. Vincenc z Pauly

Kdo se ještě nikdy nestal pomluveným, ten ještě nikdy neudělal nic dobrého.

bl. Rupert Mayer

Neptej se, jestli je to hřích těžký nebo lehký, ale vyhýbej se jakémukoli hříchu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Chtít hledat zlato nebo perly znamená se ponížit: buďto sestupovat do hlubiny země nebo do hlubiny moře. Stejně tak poklady duchovní je možno získat jen skrze ponížení.

sv. Ignác z Loyoly

Kéž by naše pokora byla charakteristickou známkou, rozlišujícím znamením mezi křesťany, abychom se touto ctností odlišovali víc než jménem! Když se nás někdo zeptá: Kdo je tam? – ať naše odpověď zní: POKORA!

sv. Vincenc z Pauly

Čas nás vyzývá, abychom nečekali na čas své záhuby.

sv. Kateřina Sienská

Nebuďte tak ustrašení, člověk vydrží hodně a tak rychle neumírá.

bl. Rupert Mayer

Není dokonalosti bez pokory. Máme tolik stupňů dokonalosti, kolik jich má pokora. Ne více.

sv. Jana de Chantal

Pýcha je jako červ, který hryže a způsobuje, že ztrácíme zásluhy všech našich dobrých skutků.

sv. Jan Bosco

Toto je lekce, která zasluhuje dobré porozumění: dočasný život nám byl dán pouze pro to, abychom dosáhli života věčného. Jaké je to neštěstí pro většinu lidí, kteří na to nemyslí.

sv. František Saleský

I hněv může být chvályhodný a úplný, nedostatek hněvu není ctností, ale slabostí. Kdo se nezlobí na špatné, dělá nedobře, protože tím dává nejednou špatný příklad a mnohým přináší škodu.

sv. Ignác z Loyoly

Pokora je to, čeho se ďábel bojí nejvíc.

sv. Jan Maria Vianney

Obrácení je záležitostí jedné chvíle. Posvěcení je prací celého života.

bl. Josemaría Escrivá

Nikdo není vytrvalejší a pevnější v dobrém, než tichý a pokorný!

sv. Vincenc z Pauly

Nic není nemožného pro toho, kdo věří, nic není těžkého pro toho, kdo miluje.

sv. Bernard

Den bez modlitby je jako obloha bez slunce.

bl. Jan XXIII.

Vnější nepořádek a nedbalost jsou znamením vnitřního nepořádku.

sv. František Saleský

Pokorného člověka má každý rád.

sv. Vincenc z Pauly

Člověk nemá o sobě mluvit ani v dobrém ani ve zlém.

sv. Jan Maria Vianney

Bez pokory se nemůžeme Bohu líbit. Cvič se ve třetím stupni pokory, to znamená nejen nic nevysvětlovat, že jsme nevinní, když nám něco namítají, ale radovat se z pokoření.

sv. Faustyna Kowalská

Čistota a nečistota nám nejsou vrozeny, ale záleží na svobodné vůli těch, kteří nám danou věc předkládají.

sv. Jan Zlatoústý

Je třeba se starat o spásu duší (nepřátel Církve) a neusilovat o jejich ponížení a zesměšnění.

bl. Jiří Matulevič

Kolik starostí všichni vynakládají, aby děti vzdělali v malování, nauce i v mluvení a nikdo nedbá o formování jejich duše!

sv. Jan Zlatoústý

Pokora, kterou nám Kristus v Evangeliu tak často doporučuje, je základem každé dokonalosti. Je svorníkem, který drží celý duchovní život.

sv. František Saleský

Diecézi je možno obrátit tehdy, když všichni faráři budou svatí.

; sv. Jan Maria Vianney<

Vytrvalostí jistě dobudeš srdce Boží.

bl. Uršula Ledochówska

Nejjistějším způsobem, jak ovládnout hněv, je opozdit jeho výbuch.

sv. Jan Bosco

Mám radost, když vidím dobré zdravé a zlé zchvácené chorobou. Ti první své zdraví a síly obracejí ke chvále Boží a těm druhým nemoc nedovoluje konat zlo a nejednou je obrací k Bohu.

sv. Ignác z Loyoly

Je třeba je neustále napomínat, aby každý z nich dával pozor nejen na to, co on trpí od druhých, ale také na to, co jiní trpí od něj. Jestliže totiž přemýšlí nad tím, co snášejí od něho, snadněji unese to, co snáší od jiných.

sv. Řehoř Veliký

Osoba chudá má všechno u Boha.

bl. Honorát Kožminski

Křesťanství není nějakým součtem skličujících závazků, jak si to vymýšlejí nevěřící; je to spíše pokoj, radost a láska, je to život, který se neustále obnovuje.

bl. Jan XXIII.

Dokud žijeme, vejděme často v myšlenkách do pekla, abychom tam neupadli po smrti.

sv. Augustin

Pokora přivádí do duše všechny ostatní ctnosti.

sv. František Saleský

Kdyby Bůh každý hřích hned trestal, mysleli by si lidé, že k poslednímu soudu už nic nezůstane. Kdyby zde nic netrestal, pak by zase nevěřili v Jeho spravedlnost.

sv. Augustin

Nejsi pokorný, když se ponižuješ, ale když tě ponižují a ty to snášíš pro Krista.

bl. Josemaría Escrivá

Kdybychom byli andělé a měli všechny ostatní ctnosti, jakmile ztratíme pokoru, všechny ctnosti jsou zmařené.

sv. František Saleský

Strašné je, když se někdo nebojí Boha a hřeší tak, jako by Boha nebylo.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jsme povinni mít jen jediného nepřítele, a to jmenovitě satana. S tímto nepřítelem se nemůžeme nikdy smířit.

sv. Jan Zlatoústý

Máme přirozený sklon vydávat rozkazy a ohromnou averzi vůči poslušnosti. O kolik užitečnější je však pro nás ve skutečnosti poslušnost než vydávání rozkazů.

sv. František Saleský

Nezapomínej, synu, že je pro tebe na zemi jen jedno zlo, kterého se musíš bát, a kterého se musíš z milosti Boží vyhýbat.

bl. Josemaría Escrivá

Kolik duší můžeme obrátit skrze svoje modlitby! Kdo zachrání jednu duši před peklem, nezachrání jenom ji, ale i svoji vlastní.

sv. Jan Maria Vianney

Bůh nehledí na vnější nádheru, nenachází radost v královských palácích, ale v pokorné duši, která pohrdá světskou moudrostí a dá se jím poučit.

sv. František Saleský

Pravdivě milující vidí milovaného tak, jak vyšel z ruky Boží.

sv. Edita Steinová

Kdyby mohl rozhněvaný vidět, jak špatně ve chvíli hněvu vypadá, nikdy by se nedal hněvem unést.

sv. Jan Zlatoústý

Pýcha a neskromnost jsou dvě hlavní chyby, které ničí velikost duše.

sv. Jan Bosco

Pokud je to možné, je potřeba říci to dobré a raději neříkat nic, než říci něco zlého. Ušetříme si tím mrzutosti a Pán nám dá svoje požehnání.

bl. Jan XXIII.

Zlo vychází z neposlušnosti vůči Bohu, dobro naopak z poslušnosti vůči Němu.

sv. Irenej z Lyonu

Pokora se rodí z poznání Boha a z poznání sebe samého.

bl. Josemaría Escrivá

Jestliže nekonáš to, co Bůh chce, musíš trpět to, co ty nechceš.

sv. Augustin<

Kdo miluje Boha, chválí Boha. Kdo miluje sebe, chválí sebe. Láska k sobě rodí pýchu, láska k Bohu pokoru.

sv. Ignác z Loyoly

Všechny hříchy světa jakéhokoli druhu vložené do lůna Božího milosrdenství jsou jen jiskrou ohně, která padla na hladinu oceánu.

sv. Albert Veliký

Známky pokory jsou: milovat svou vlastní poníženost, považovat se za nejmenší ze všech, utíkat před lidskou chválou.

sv. František Saleský

Žádné kázání není skutečnější než dobrý příklad.

sv. Jan Bosco

Pokušení je prostředkem k získání nebe. Opravdu, jakou zásluhu bychom měli v konání dobra během našeho krátkého života, kdyby nebylo pokušení?

sv. Jan Maria Vianney

Nepřítel nad námi získá nadvládu, když nás vžene do smrtelného hříchu, ale mnohem víc nám vládne, když se mu podaří, abychom zapomínali na Boha.

sv. Albert Veliký

Dokonalá lítost z lásky zahlazuje dokonce smrtelné hříchy. Vzbuzuj ji často při návštěvách Nejsvětější svátosti a před svatým přijímáním.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh nachází svou radost a spokojenost v tom, že obcuje s pokornými a prostými, dokud sami setrvají v poznání své ubohosti.

sv. František Saleský

Kdo věří a hřeší, i kdyby dosáhl všech pozemských výhod, stane se nakonec ubožákem a nešťastníkem.

bl. Josemaría Escrivá

Člověk a hříšník, to jsou dvě skutečnosti: co je člověkem – učinil Bůh; co je hříšníkem – sám člověk. Odstraň, cos učinil a Bůh obnoví, co On učinil.

sv. Augustin

Člověk se může zdát plný lásky, ale žádnou nemá, když není pokorný.

sv. František Saleský

Vůči nikomu nemůžeš prokazovat nedostatek milosrdenství; a pokud se ti zdá, že nějaká osoba není hodna takového milosrdenství, musíš si pomyslet, že ani ty žádné milosrdenství nezasluhuješ.

bl. Josemaría Escrivá

Msta v pravém slova smyslu katolická, je modlitba za osobu, která ublížila.

sv. Jan Bosco

Kdo nepozná Boha z Jeho dobrodiní, ať Ho tedy pozná z trestání.

sv. Jeroným

Pokora plodí lásku, pokora ochraňuje lásku.

sv. František Saleský

Na všechno je třeba hledět ve světle věčnosti. S velkou ochotou ve všem patří hledat Boha a snažit se jen Jemu samému se líbit.

bl. Jiří Matulevič

Jako je pýcha počátkem všeho zla, tak je pokora počátkem všeho dobra.

sv. Jan Zlatoústý

Kdo má oči zavázané, nic nevidí, dokonce ani to, čím má oči zavázané. Stejně tak hříšník spoutaný hříchem je tak zaslepen, že svůj hřích nevidí.

sv. Augustin

Když nejsme hluboce zakořeněni v pokoře, v nedůvěře vůči sobě samým, nikdy nebudeme schopni konat díla Boží.

sv. František Saleský

Pokora je kořenem všech ctností. Ctnost, která nevyrůstá z tohoto kořene, není ctností i kdyby dokonce v očích lidí byla za ctnost považována.

bl. Uršula Ledochówska

Vyhýbej se každé kritice, jestliže nemůžeš chválit, zachovávej mlčení.

bl. Josemaría Escrivá

Zvláště ať se vaše duše vyznačuje prostotou a pokorou. Jděte životem jako dítě, vždy důvěřující, vždy zcela prostá a pokorná, se vším spokojená, ze všeho se radující, tam, kde se jiné duše strachují, ať jdete díky prostotě a pokoře klidně. Pamatujte si pro celý tento život, že tak jako vody stékají z hor do údolí, tak také Boží milosti stékají pouze na pokorné duše.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Spása duší se uskutečňuje nejvíce na kolenou.

bl. Alois Orione

Obraťme se a plňme vůli Boží. Proto nás Bůh stvořil a povolal k bytí, aby nás učinil účastníky věčných dober, aby nám dal království nebeské, a ne aby nás uvrhl do pekla a vydal napospas ohni. Ten oheň nebyl učiněn pro nás, ale pro ďábla. Pro nás je od věků připraveno a předurčeno království nebeské.

sv. Jan Zlatoústý

Opravdová velikost duše spočívá v lásce k Bohu a v pokoře.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Udělej to tak, aby všichni, se kterými mluvíš, se stali tvými přáteli.

sv. Jan Bosco<

Nyní chápu, proč je tak málo svatých – protože je málo hluboce pokorných duší.

sv. Faustyna Kowalská<

Nechtěj znevažovat své hříchy proto, že jsou malé, ale boj se, že jsou početné, protože i kapky deště jsou malinké, ale naplňují řeky a později roztáčejí mlýnské kameny a nesou stromy i s kořeny.

sv. Cesarius z Arles

Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu a laskavost vůči bližním.

sv. František Saleský

Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu a dobrotivost vůči bližnímu.

sv. František SaleskýDvanáct stupňů křesťanské pokory:
1. Ukázněnost očí.
2. Pravá míra a skromnost v hovorech.
3. Omezení vnějšího smíchu a jiných nevhodných projevů radosti.
4. Neskákat nevychovaně jinému do řeči.
5. Neodchylovat se ve svém jednání od běžné, obyčejné cesty k nápadnostem a mimořádnostem.
6. Nepovažovat se za lepšího než jsou druzí.
7. Uznávat svou neschopnost dojít vlastními silami k vytouženým výškám.
8. Uznávat a vyznávat své chyby.
9. Ať se ukládají sebeobtížnější věci, neváhat jich uposlechnout.
10. Řídit se ve všem vůlí představeného.
11. Neuplatňovat svou vlastní vůli.
12. S opravdovou bázní Božího dítěte plnit všechna Boží přikázání.

sv. Benedikt

Zapamatuj si, že bližší je Bohu zločinec, který se stydí za to, že koná zlo, než slušný člověk, který se stydí za to, že koná něco dobrého.

sv. Pio z Pietrelciny

Něco jiného je zvedat se k Bohu a něco jiného je zvedat se proti Bohu. Kdo se před Bohem vrhá na zem, toho Bůh zvedá, a kdo se zvedá proti Němu, toho sráží na zem.

sv. Augustin

Dobré vědění bez dobrého života činí člověka pyšným. Dobrý život bez vědění – málo užitečným.

sv. Izidor Sevillský<

Pokud není možné pozvednout kříže, které je třeba postavit, alespoň je možné je ozdobit květinami.

sv. Vincenc z Pauly

Pýcha paralyzuje lásku. Pros denně Pána o ctnost pokory pro sebe i pro jiné. Vždyť pýcha s věkem narůstá, jestliže není cíleně umenšována.

bl. Josemaría Escrivá

Když se příliš znepokojujeme kvůli tomu, že nějaký úkon se nám nezdařil přesně podle našich představ, to rozhodně není projevem pokory. Je to pouze zřetelné znamení, že duše nekladla dokonalost svého díla v Boží pomoc, ale především se spoléhala na své vlastní síly.

sv. Pio z Pietrelciny

Žiji, protože jsi to chtěl, umírám, protože to přikazuješ, spas mě, Pane – neboť to můžeš.

sv. Augustin

Milosrdenství nespočívá pouze v „dávání“, ale v „pochopení“.

bl. Josemaría Escrivá

Prvním vnitřním pokáním, které všichni musíme konat, je přijmout od Boha ochotně a s důvěřující duší všechny bolesti a utrpení, které v životě potkáme, společně se vším, co nese těžkosti a trápení v dobrém naplňování závazků našeho stavu, v naší každodenní práci.

bl. Jan XXIII.

Duše navyknutá na všední hřích směřuje k tomu, že už časem nerozpozná ani hranice dělící ji od těžkého hříchu.

bl. Alžběta z Dijonu

Musíme být postaveni na pevném základu pokory, která je „ctnost všech ctností,“ ovšem „pokora musí být štědrá a pokojná“.

sv. Pio z Pietrelciny

Je to velká škoda pro děti svobodných lidí, když je necháme pod dozorem zkažených otroků.

sv. Jan Zlatoústý

Běda bude v pekle duši, která měla různé ctnosti, ale nebyla poslušná.

bl. Honorát Kožminski

Jako se voda hromadí v dolinách, tak se milost Ducha Svatého hromadí v pokorných srdcích.

sv. Bonaventura

Satan se může maskovat dokonce pláštěm pokory, ale plášť poslušnosti si obléci neumí a zde se ukáže všechna jeho práce.

sv. Faustyna Kowalská<

Nic nemůže způsobit větší škodu, zvláště mladému člověku, než špatné rady.

sv. Jan Bosco

Ne všichni se mohou stát lidmi bohatými, mocnými, slavnými,... ale všichni – skutečně všichni – jsme povoláni, abychom se stali svatými.

bl. Josemaría Escrivá

Duch našeho Pána nás vede k poslušnosti, ale naše přirozenost ke zlému.

sv. František Saleský

Malé skutky jsou opravdu malé, ale být věrným v malých skutcích, to je velká věc.

sv. Augustin

Jenom ti, kteří špatně žijí a nepřistupují vůbec anebo zřídkavě ke svátostem, se mohou bát smrti.

sv. Jan Bosco

...obtížnost poslušnosti je zároveň také váhou naší lásky.

sv. Pio z Pietrelciny

Když někdo jen zvolá: „Maria!“ - i kdyby jeho úpěnlivá prosba vycházela z nejhlubší temnoty, vyprahlosti či hříchu – jakou odpověď najde v jejím přelaskavém srdci!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pravdivá, opravdová lítost v nás upevňuje stálou pokoru jak vůči Bohu, tak vůči lidem a způsobuje, že při pohledu na vlastní bídu nevidíme tak přísně zlo, které je v jiných.

bl. Uršula Ledochówska

Nic není víc neužitečného než křesťan, který se nepřičiňuje o spásu druhých.

sv. Cyprián

Ježíšova poslušnost vůči nebeskému Otci dospěla až k tomu, že Mistr v lásce přijal vše, co po něm Otec vyžadoval: nechal se pronásledovat, pomlouvat, zapírat, zrazovat a přijal potupnou smrt na kříži. Právě tato poslušnost je výsostným měřítkem extrémní lásky až do posledního dechu, lásky až po samou mez. (srov. Jan 13, 1)

sv. Pio z Pietrelciny

Co odpovíme Bohu, jestliže bude naší vinou zahubena nějaká ubohá duše? Jestliže se snažíme být horliví, Bůh v nás každý den rozmnoží svou milost a duše, které budou díky nám spaseny, budou svědky naší odměny.

sv. Vincenc z Pauly

Je zapotřebí poslouchat s takovou dobrotivostí a laskavostí, že se poslušnost stane příjemnou.

sv. František Saleský

Soud se ukáže strašným pro ty, kteří přesto, že dokonale znali cestu, učili ji a vyžadovali od druhých, sami po ní nekráčeli. Bůh je odsoudí a zavrhne jejich vlastními slovy.

bl. Josemaría Escrivá

Svobodný je pouze ten, kdo žije s Kristem.

sv. Jan Zlatoústý

Musíme být připraveni příkazy a pokyny a jednání představených spíše chválit, než kritizovat. Protože i když toho nejsou hodni nebo se zdá, že chválu nezasluhují, přesto když je kritizujeme, ať již ve veřejném kázání nebo v rozhovoru s obyčejnými lidmi, způsobí to spíš pohoršení než užitek.

sv. Ignác z Loyoly

Nechci jiné přátele než Ježíše, Marii a kříž.

sv. Bernadeta Soubirousová

Jediný způsob, jak vychovat chudou mládež, je vychovat ji ve zbožnosti, a tak pokřesťanštit společnost.

sv. Jan Bosco

Méně ublíží zjevný nepřítel než falešný přítel. Protože zná hlubiny tvého srdce, může ti uštědřit těžké rány.

sv. Ignác z Loyoly

Výborný prostředek neprohřešit se proti srdečné úctě spočívá v tom, že nejsme namyšlení a o druhých smýšlíme jen dobře.

sv. Vincenc z Pauly<

Věrnost vůči tradici minulosti je garancí šťastné budoucnosti.

bl. Jan XXIII.

Kdy budeme soudit pravdivě? Dáváš nám příležitost cvičit se ve skutcích milosrdenství a my se cvičíme v soudech.

sv. Faustyna Kowalská

Řekni svému tělu: „Chci, abys bylo otrokem, než abych já byl tvým otrokem.“

bl. Josemaría Escrivá

Lidé většinou posuzují jen ty, kterým to není lhostejné, zda je někdo posuzuje, či ne.

sv. Jan Maria Vianney

Kdo se obrací k Bohu teprve tehdy, když už hřešit nemůže, ten neopustil hříchy, ale hříchy opustily jeho.

sv. Augustin

Bůh přejímá odpovědnost za následky činů vykonaných z poslušnosti.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Poslušnost – to je celá naděje svatosti.

bl. Honorát Kožminski

Když posloucháme představené, působíme nekonečnou silou, nekonečným rozumem, neboť tato síla a rozum jsou Boží. Kdyby existovala jiná, lepší cesta, ukázal by nám ji Pán Ježíš buď slovem nebo příkladem.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nezanedbávej posilování tvého ducha a úmyslu. Mnoho svatých to dokázalo díky čtení knížek a jsou za to vděční.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo neposlouchá Církev a představené, není hoden bojovat pod praporem Neposkvrněné. Nejskvělejší vlastnosti rozumu a ducha nejsou ničím vzhledem ke zradě v této oblasti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pýcha a smyslnost – to jsou dva sklony, s nimiž musíme bojovat po celý život.

bl. Honorát Kožminski

Důvody pokání? Zadostiučinění, náprava křivdy, prosba, skutek díkůčinění,... Pokání za tebe, za ně, za všechny ostatní, za tvoji rodinu, za tvůj kraj,... i za tisíc jiných.

bl. Josemaría Escrivá

Mějte všechny v lásce, ale přátelte se i s těmi, kteří vám mohou pomoci v získávání ctností.

sv. František Saleský

Nic se neděje bez Božího vědomí a Božího dopuštění. A Pán Bůh nedopustí nic, co by se nemohlo a nemuselo obrátit ve větší dobro. Jen abychom my ze své strany nezanedbali nic ze svých povinností!...

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Tam, kde je matka, která má víru a křesťansky vychovává své děti, tam nemůže chybět nebeská milost, která způsobí, že plody dozrají i přes těžké zkoušky.

bl. Jan XXIII.

Modlit se, to neznamená mnoho mluvit, ale mnoho milovat.

sv. Terezie z Lisieux

Pokorný u sebe vždy najde vinu, pyšný najde vždy vinu u druhých. To je dobrý rozlišovací a prubířský kámen pokory.

bl. Uršula Ledochówska

Nevíme, jaký počet duší máme zachránit svými modlitbami a oběťmi. Proto se vždy modleme za hříšníky.

sv. Faustyna Kowalská

Chudí jsou boháči budoucího života.

sv. Augustin

Dívej se na nebe a nevzdávej se jen kvůli zemi! Dívej se na peklo a nevrhej se do něj pro několik okamžiků! Dívej se na Krista a nezapírej Ho kvůli světu! A když ti bude usilování o zbožný život připadat těžké, zazpívej si se svatým Františkem: „Pohledem k nebeské vlasti ze strasti si dělám slasti.“

sv. František Saleský

Z modliteb, které se modlíme za duše v očistci, je dvojí užitek: první – zkracujeme těm ubožákům očistcové muky, druhý – získáváme velkou zásluhu, kterou nám Pán odplatí, když my půjdeme k Němu.

sv. Jan Bosco

Měj o sobě dobré smýšlení, ale neupadej do pýchy.

sv. Řehoř Naziánský

Naše dokonalost nespočívá v konání velkých a zvláštních věcí, ale v plnění našich každodenních povinností dokonalým způsobem.

bl. Honorát Kožminski

V knihách hledáme Boha, v modlitbě Ho nalézáme.

sv. Pio z Pietrelciny

Práce je modlitbou.

sv. Jan Bosco

Člověk pokorný nezná žádného strachu před lidmi. Jedinou jeho starostí je, aby s ním byl spokojen Bůh.

bl. Rupert Maye

Kdo se bude modlit, ten se stane služebníkem a nástrojem Boží prozřetelnosti.

sv. Leopold Mandič

Jestli jsou časy zlé, žijme dobře a ony se stanou dobrými.

sv. Augustin

Služba bratrského napomenutí je nejlepší formou pomoci hned za modlitbou a dobrým příkladem.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo chce účinně pracovat, musí mít v srdci lásku a při práci trpělivost.

sv. Jan Bosco<

V boji proti pokušení jsou nezbytné tři věci: modlitba, abychom jasně viděli, svátosti, abychom zůstali silní a bdělost, abychom mu předcházeli.

sv. Jan Maria Vianney

Zdá se, že panuje pokoj, ale nepřítel Boží nespí... – naslouchá, ale rovněž srdce Ježíšovo. To je má naděje.

bl. Josemaría Escrivá

Boží dobrota od nás žádá nikdy a nikde nekonat dobro proto, abychom působili důležitě.

sv. Vincenc z Pauly

Dělejte dnes tak, abyste se za to zítra nemuseli stydět.

sv. Jan Bosco

Není potřeba odkládat obrácení k Bohu, protože On přislíbil kajícím odpuštění, ale hříšným nepřislíbil zítřejší ráno.

sv. Augustin

Nemysleme si, že jsme udělali všechno, když proléváme hojné slzy. Spíše přiložme ruku k dílu!

sv. Terezie z Avily

Oheň pekelný pálí po všechny věky ty, které jednou zachvátil a nikdy nepřestane. Proto se nazývá neuhasitelný.

sv. Jan Zlatoústý

Před Pánem Bohem odpovídáme jen za práci a její úmysl a ne za ovoce, které záleží jedině na Bohu.

bl. Uršula Ledochówska

Člověk se těší pravdivému pokoji a svobodě, když je tělo podřízeno duchu a duch Bohu.

sv. Lev Veliký

To, co není pro věčnost, je jistotou pro prázdnotu.

sv. František Saleský

Všechno nás namáhá, když chceme práci uniknout.

sv. Terezie z Avily

Ukažte mi křesťany, kteří se dobře modlí růženec a dobudete svět.

sv. Pius X.

Ať hříšník ví, že jakým smyslem hřeší, takovým bude drceno jeho tělo ve věčnosti; píši o tom z rozkazu Božího, aby se žádná duše nevymlouvala, že není peklo nebo na to, že tam nikdo nebyl a neví se, jak to tam chodí. Já, sestra Faustyna, jsem z rozkazu Božího byla v propastech pekla kvůli tomu, abych mohla mluvit k duším a svědčit o tom, že peklo existuje.

sv. Faustyna Kowalská

Výchova mladého člověka prostřednictvím Marie má trvalý vliv na jeho život. Maria bude pro něho pravdivou oporou k záchraně od zla: jméno Mariino vždy bude v jeho srdci vyvolávat postoj lásky.

sv. Petr Julián Eymard

Snaž se o spásu všech všemi možnými způsoby.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když chce někdo konat svou práci podle vůle Boží, ať ji koná z lásky!

sv. František Saleský

Povolaní ne proto, že jsou svatí, ale svatí proto, že jsou povolaní.

sv. Augustin

Když chce ďábel někoho zničit, začne tím, že u něho vzbudí velký odpor k modlitbě.

sv. Jan Maria Vianney

Když nás satan nemůže přivést ke zlému přímo, postará se o to, abychom se zavalili množstvím práce. Tak se stále více přetěžujeme, až jsme prací úplně zavaleni.

sv. František Saleský

Znamením pravdivé pokory je to, že se člověk nestaví nad druhé, že na sebe nestahuje pozornost, že se vyhýbá všemu, čím by se mohl druhým stavět před oči.

bl. Rupert Mayer

Musíte dělat nadpřirozeně to, co děláte dosud přirozeně.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora činí lidi podobnými andělům, pýcha mění anděly v satany.

sv. Augustin

Když však kvůli pravdě povstane zloba, pak je lépe připustit, aby vznikla zloba, než aby byla opuštěna pravda.

sv. Řehoř Veliký

Odvaha darebáků vychází výlučně ze strachu jiných. Buďte odvážní a uvidíte, jak jim odpadávají křídla.

sv. Jan Bosco

Pravdivá slova nebývají příjemná, příjemná slova nebývají pravdivá.

sv. Ignác z Loyoly

Nevkládejme naději v sebe samé, ale do Boha.

sv. Augustin

Náš Pán po nás nikdy nežádá těžší oběti než jsou naše síly.

sv. Terezie z Lisieux

Existuje peklo. Pro tebe je to jasné, ale opakuji ještě jednou: existuje peklo! Opakuj tato slova uším tvých kolegů.

bl. Josemaría Escrivá

My dostáváme Ducha Svatého, když milujeme Církev. Ani nejvyšší věda, ani nejhlubší moudrost nemají pravdu, ale pravdu má jenom poslušnost a nejhlubší pokora.

sv. Augustin

Kde panuje pokorná poslušnost, tam triumfuje láska.

sv. Jan Bosco

To co mě nejvíc udivuje, to není rozklad našeho fyzického těla, ale myšlenka, že po smrti nás čeká strašný poslední soud.

sv. Leopold Mandič

Proč stavíme zámky ve Španělsku, když potom musíme bydlet ve Francii?

sv. František Saleský

Pamatuj vždy na to, že to co se ti přihodí dobrého nebo zlého, je od Boha, abys z jedné strany neupadal do pýchy a z druhé neztrácel odvahu.

sv. Jan od Kříže

Kdyby andělé mohli, záviděli by nám dvě věci: 1. svaté přijímání, 2. utrpení.

sv. Faustyna Kowalská

Ach, ať Bůh ochrání každou duši od odkládání svaté zpovědi na poslední hodinu.

sv. Faustyna Kowalská

Formulka pro duchovní svaté přijímání: Tato modlitba je dnes známá tisícům lidí: „Přeji si, Pane, přijmout Tě s čistotou, pokorou a oddaností, s kterou Tě přijala Tvá Nejsvětější Matka; s duchem a horlivostí svatých.“

bl. Josemaría Escrivá

Kdybychom milovali Boha, byli bychom šťastní, že můžeme trpět z lásky k Tomu, který chtěl trpět za nás.

sv. Jan Maria Vianney

Ne všem dovolují životní povinnosti a zdraví konat tvrdé pokání. I když všichni přiznávají, že jejich životní cesta je prostoupena kříži. Přijímání těchto křížů v duchu pokání, to je široké pole k praktikování pokání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Dnes jsem poznala, jak nerad přichází Pán k jisté duši ve svatém přijímání. Jde do toho srdce jako do žaláře na mučení a útrapy. Odprošovala jsem Ho a vynahrazovala Mu to zneuctění.

sv. Faustyna Kowalská

Bůh mi dá odvahu přiměřeně k mému utrpení. On ví, že bych nyní nemohla snést více; ale nebojím se, protože pokud utrpení vzroste, On rozmnoží zároveň i mou odvahu.

sv. Terezie z Lisieux

Nejen boháči se musí naučit, jak se stát chudými, ale i chudí. Jsou totiž boháči, kteří se umí pokořit, a chudáci, kteří jsou zabořeni do pýchy.

sv. Augustin

Je neužitečné vyznávání hříchu, dokonce i lehkého, bez osobního rozhodnutí se polepšit.

sv. František Saleský

Věř, má dcero, když přicházím ve svatém přijímání do srdce člověka, mám plnou náruč rozmanitých milostí a toužím je duši dát, ale duše si mě ani nevšimnou, nechávají mě samotného a zabývají se něčím jiným. Jak je mi smutno, že duše nepoznaly lásku. Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Po svatém přijímání říkej Ježíši, co tě trápí, pros Ho o radu; to je díkůvzdání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

To, co nejvíce škodí satanovi, to čeho se leká nejvíc, je dodržení předsevzetí učiněných při svaté zpovědi.

sv. Jan Bosco

Bůh zachází hrozně se svými přáteli. Popravdě řečeno, nekřivdí jim, protože takhle zacházel se svým Synem.

sv. Terezie z Avily

Čas využitý ke chvále Boží a ke spáse duší není nikdy časem využitým špatně.

sv. Pio z Pietrelciny

Se svatým budeš svatý.

sv. Ambrož

Křesťanská duše ať nedopustí, aby ani jediný den přešel bez rozjímání utrpení Ježíše Krista.

sv. Pio z Pietrelciny

Očišťuj svoje úmysly každý den o trochu. To má být tvá každodenní práce, jestli se opravdu chceš stát svatým.

bl. Josemaría Escrivá

Pýcha učinila z andělů ďábly, ale pokora přetváří lidi v anděly.

sv. Augustin

Je jen jedno neštěstí: hřích. Všechno ostatní je jen dým a prach.

sv. Jan Zlatoústý

Jestliže jsou lidé zlí, je třeba snášet je v naději, že se napraví a pokud jsou dobří, je třeba je milovat s obavou, že se mohou stát špatnými.

sv. Augustin

Každá zvláštnost je útočištěm pro pýchu.

sv. Vincenc z Pauly

Tři věci jsou potřebné ke spáse člověka: znalost toho, v co mám věřit, znalost toho, po čem mám toužit a znalost toho, co mám konat.

sv. Tomáš Akvinský

Svatá zpověď je k tomu, aby byly vyznány naše viny a hříchy a ne ctnosti a milosti.

sv. Terezie z Avily

Buďte radostní, ale vaše radost ať je pravdivá, jako radost svědomí, v němž není hříchu.

sv. Jan Bosco

Je třeba ukázat lidem, že zbožnost z nás nedělá morouse.

bl. Uršula Ledochówska

Proč ukazuješ navenek smutek a bolest nad svými hříchy? Měj si ten smutek mezi tebou a Bohem! Pros Ho, aby se pro své milosrdenství nad tebou smiloval a tvé duši vrátil radost ze spásy, o níž byla připravena vinou hříchu. Ale přede mnou a před druhými se snaž mít vždycky radost. Na Božího sluhu se nesluší, aby ukazoval před bratrem nebo jiným člověkem smutnou a zasmušilou tvář.

sv. František z Assisi

Obrať se teď, když se ještě cítíš mladým. Jak těžké je napravit se, když už je duše „zestárlá“.

bl. Josemaría Escrivá

Nalézám jen jednu radost, trpět pro Ježíše. A tato nepociťovaná radost je nad každou radost.

sv. Terezie z Lisieux

Neptej se, člověče, proč trpíš ty, ale proč trpěl Syn Boží.

sv. Bernard

Křesťan by se měl těšit z kříže, protože pokud je spravedlivým, pak utrpením pracuje pro odměnu a jestliže je hříšníkem, utrpení ho napravuje a bude mu přičteno jako pokání za hříchy.

sv. Augustin

Pokud cítíme, že se nás zmocňuje hněv, ihned přestaňme konat, dokonce i mluvit a především se rozhodovat, dokud se neuklidníme.

sv. Vincenc z Pauly

Radujme se z úspěchu druhého. Radujme se i tehdy, když nás převyšuje ctí, vážností, nadáním a ctnostmi.

sv. František Saleský

Vryj si hluboko do své duše, že Bůh tě nepotřebuje. Jestli ti ale dává možnost, dělá to z nejhlubšího milosrdenství svého milujícího srdce.

bl. Josemaría Escrivá

Dvakrát hřešíš a dopouštíš se dvojího zločinu, jestliže se nestaráš o Boží pomoc pro své syny, a že je učíš více milovat majetek než Krista.

sv. Cyprián

Naděje není nikdy příliš velká, protože nejsme schopni přijmout od Boha tak velké skutečnosti, aby nám On netoužil dát ještě větší dary.

bl. Honorát Kožminski

Vychovatel musí všechno vidět, málo kárat a mnoho odpouštět.

sv. Pius X.

Následovat Krista a hledat svatost znamená mít radost ze života. Světci nejsou smutní nebo melancholičtí, mají smysl pro humor.

bl. Josemaría Escrivá

Největší ze všech almužen dáme tehdy, když z hloubi srdce odpustíme viny lidem, kteří nám ublížili.

sv. Augustin

Dokonalá radost spočívá v přijetí každodenního utrpení z lásky k Ježíši.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nejlepším důkazem lásky, jakou můžeme Bohu dát, je ochotné přijímání kříže. Lepší úkon lásky vůči Bohu nad ochotné přijímání kříže neexistuje.

bl. Uršula Ledóchowska

Rodinné ovzduší přináší lásku a láska zase důvěru. Má-li tu být opět jedno srdce a jedna duše, je třeba pro lásku Ježíše Krista prolomit tu osudnou bariéru nedůvěry a nahradit ji srdečnou důvěrou. Bez srdečnosti je láska nepochopitelná. Kdo nechápe, že je milován, nemůže mít důvěru. Kdo chce být milován, musí ukázat, že miluje... Kdo ví, že je milován, miluje.

sv. Jan Bosco

Velmi také miluj rozum, neboť jestliže samotné Písmo svaté, které vybízí k víře před věděním o velkých věcech, nepochopíme správně, pak pro nás bude bez užitku.

sv. Augustin

Dobrá je nemoc těla, jestliže skrze ni přichází duše ke zdraví.

sv. Bernard

Kolik času mi dá Pán, abych pracoval a sloužil Mu? Nevím a nechci to vědět. Jsem vždy připraven na to, abych žil a umřel.

bl. Jan XXIII

Satan se snaží nejprve uvést do lenosti. Když se mu to nedaří, snaží se posunout skutky ke zlému úmyslu: k pýše.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh obsažený lidským rozumem by nebyl Bohem a raději vyznáváme svou omezenost než vědění, přesto však už dostat se myšlenkou k Bohu, byť v nepatrném stupni, je již velkým štěstím.

sv. Augustin

Ďábel má strach z radostného člověka.

sv. Jan Bosco

Jednoho je třeba: aby hříšník pootevřel aspoň trochu dveře svého srdce prameni Božího milosrdenství a ostatní už doplní Bůh. Ale nešťastná je duše, která Božímu milosrdenství zamkla dveře dokonce v poslední hodině.

sv. Faustyna Kowalská

Člověk je nepřítelem spravedlnosti, pokud se odvrací od hříchu pouze z obavy před trestem.

sv. Augustin

Pokora je jako růžencová šňůra. Jestliže se tato šňůra přetrhne, korálky se rozsypou; jestliže opustíme pokoru, zaniknou všechny ctnosti.

sv. Jan Maria Vianney

Milujte Marii a čiňte všechno proto, aby byla milována. Modlete se růženec a modlete se ho opravdu dobře. Satan stále usiluje o to, aby tuto modlitbu zničil, ale nikdy se mu to nepovede. Je to modlitba toho, kdo vítězí nad všemi a nad vším. Této modlitbě nás naučila naše Nebeská Matka, stejně jako nás Ježíš naučil modlitbě Otčenáš.

sv. Pio z Pietrelciny

Svatý růženec je mocnou zbraní. Používej ho s důvěrou a budeš překvapen výsledky.

bl. Josemaría Escrivá

Bůh nehledí jen zvnějšku na naše díla, ale také na stupeň lásky a čistoty úmyslu, s jakým je děláme.

sv. Vincenc z Pauly

Na posledním soudu vydáš vyúčtování z každé chvíle, z každé přijaté milosti, z každého daru (nerozvinutého), ze všeho dobrého, cos mohl udělat (a co zůstalo nevykonáno)!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nikdy jsem nepochopil, že existují křesťané, kteří věří ve věčné peklo a vědí, že mohou každou chvíli zemřít a přesto zůstávají v těžkém hříchu třeba jen na hodinu.

sv. Tomáš Akvinský

Vždycky se modli růženec a všechno se správně uspořádá. Satan chce modlitbu zničit, poněvadž ona je trumfem Toho, který je Pánem všech. Maria a Ježíš nás této modlitbě učí: „Otče náš...“

sv. Pio z Pietrelciny

Pokud máte krátce vyložit křesťanství, pak je třeba říci, že křesťanství je náboženstvím lásky.

bl. Rupert Mayer

Máme Bohu sloužit „jak On chce, a ne jak my chceme“.

sv. Terezie z Avily

Jsem lhostejný k pochvalám a kritikám, protože když mě chválí, mluví o tom, jakým mám povinnost být; jestliže mě kritizují, mluví o tom, jaký jsem.

sv. Jan Bosco

Budu postupovat tak, jako by řehole byla napsána pouze pro mne a nezajímá mne, jak kdo jedná, hlavně abych já jednala tak, jak si to Bůh přeje.

sv. Faustyna Kowalská

Správnou zásadou je především nikomu neškodit a dále pomáhat tomu, komu to jen jde.

sv. Augustin

Jestli chceš zvednout upadlého, musíš se k němu sklonit. Stejně tak je třeba se sklonit se soucitem nad hříšníkem, když jej chceš obrátit.

sv. Řehoř Veliký

Nepřátelé mi ve skutečnosti nejednou, i když nechtěně, pomohli usměrnit můj život. Pochlebování je totiž nepřítelem každého přátelství.

sv. Augustin

Pohleď na hroby, zda rozeznáš, kdo byl sluha a kdo byl pán.

sv. Basil Veliký

Paradox: snadněji dostupná je svatost než moudrost, ale lehčí je být mudrcem než svatým.

bl. Josemaría Escrivá

Raději zemřít než říci: „Nejsem připravený pro Boha!“

sv. František Saleský

Jsou lidé, kteří umírají trpělivě, ale jsou jiní, dokonalejší, kteří umí žít trpělivě a umírají v radosti.

sv. Augustin

Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nejlepší prostředek proti strachu ze smrti je myšlenka na Toho, jenž je náš život.

sv. František Saleský

Slzy kvůli zemřelým uschnou, květ na hrobě zvadne, ale modlitba dojde až do Srdce Nejvyššího.

sv. Augustin

Náš Pán umřel na kříži v ponížení, a přece to byla nejkrásnější smrt z lásky. Umírat z lásky, to neznamená umírat v náporu nevole.

sv. Terezie z Lisieux

Vychovávat duše pro Boha – to je nejkrásnější povolání.

bl. Uršula Ledochówska

Jaký trest je těžší než výčitky svědomí?

sv. Ambrož

Jak máš lidem ukázat usměvavou tvář, když je tvoje srdce smutné? To vůbec není pokrytectví. Není podstatné, jestli se tvoje srdce raduje, nebo ne; protože láska spočívá ve vůli.

sv. Vincenc z Pauly

Konej sám pokání, protože jinak budeš postaven před Boží spravedlnost.

sv. Augustin

Pravá láska snáší všechny nedostatky bližního a nediví se jeho slabostem.

sv. Terezie z Lisieux

Patří být poslušným ústy, srdcem i myslí. Patří být poslušným ne člověku, ale Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Milujte lidi a bojujte s bludem. Pro pravdu veďte boj bez pýchy a tvrdosti. Modlete se za ty, které chcete porazit a přesvědčit.

sv. Augustin

Chceme- li sestry přesvědčit, že si nepočínají správně, i když je to dokonale pravda, není to dobrá válka... Není třeba, abychom byli soudci míru, nýbrž jen anděly míru.

sv. Terezie z Lisieux

Nemůžeme zastupovat Boží věc, když máme na mysli jen svoje vlastní zájmy.

sv. Vincenc z Pauly

Kdykoli se bude jednat o spásu duší, budu vždy ochoten trpět a snést jakékoli příkoří a pokoření.

sv. Jan Bosco

Ochotně přijímej všechny příležitosti k pokoření se. Nereaguj na ostré slovo, nepříjemný tón, nedocenění, tak jak by sis přál. Reaguj klidně.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ten, který tě stvořil bez tebe, neospravedlní tě bez tebe.

sv. Augustin

Už samotné jméno by mělo děti povzbuzovat ke ctnosti. Nepatří se dávat jim jméno matky, otce, dědy nebo pradědy, ale svatých – biskupů, mučedníků a apoštolů. Ať je takové jméno povzbuzuje k horlivosti.

sv. Jan Zlatoústý

Bylo by lépe, kdybychom byli uvrženi na rozžhavený rožeň se svázanýma rukama i nohama, než abychom dělali něco kvůli získání pochvaly od lidí.

sv. Vincenc z Pauly

Ďábel je silný jen vůči tomu, kdo se ho bojí, ale velmi slabým pro toho, kdo jím pohrdá.

sv. Pio z Pietrelciny

Bůh je dobrý, Bůh je spravedlivý. Může někoho zachránit bez dobrých zásluh, protože je dobrý; nemůže však nikoho zavrhnout bez špatných zásluh, protože je spravedlivý.

sv. Augustin

Ať největší hříšníci vkládají naději do Mého milosrdenství. Nemohu trestat ani toho největšího hříšníka, jestliže se dovolává Mého slitování, ale ospravedlňuji ho ve svém obrovském a nezměrném milosrdenství.

slova Ježíše ve zjevení sv. Faustyny Kowalské

Je to tvrdé, vidět někoho, jak podniká ve svém věku tak nebezpečnou cestu pro peníze, zatímco bychom se měli víc starat, abychom se víc vybavili pro nebe.

sv. Terezie z Avily

Naplňujte se bázní Boží a už nebude místa pro jakýkoliv jiný strach.

sv. Bernard

Bázeň a strach nedaly Církvi žádného světce.

sv. Karel Boromejský

V Pánu Bohu jsi posílen, nikoho a ničeho se nebudeš bát.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdybychom správně pochopili svůj úděl, mohli bychom skoro říci, že jsme šťastnější než všichni svatí v nebi. Oni žijí ze svých úroků, nemohou získat už nic víc, zatímco my můžeme svůj poklad každým okamžikem rozmnožit.

sv. Jan Maria Vianney

Poslušnost je pokora vůle, která se poddá cizí vůli z lásky k Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Ze všech knih by měl člověk nejpilněji číst v knize svědomí.

sv. Bernard

Bůh sesílá kříže podle toho, jakou sílu má člověk: ctnostný musí trpět více než obyčejný křesťan a svatý více než ctnostný.

sv. Ignác z Loyoly

Aspoň jednou denně se přenes v myšlenkách do hodiny smrti, abys v tom světle zhodnotil události každého dne. Ujišťuji tě, že prožiješ mnoho vnitřního pokoje, který vyplývá z této myšlenky.

bl. Josemaría Escrivá

Největší síla spočívá v pokoře, pýcha je vždy slabá.

sv. Augustin

Bděme nad tím, aby svatost nepocházela z melancholie.

sv. Terezie z Avily

Smrt nás uvádí do pravdivého života; že smrtí se začíná naše oslava v Kristu.

bl. Jan XXIII.

Jestliže se celkově odevzdáme do rukou Božích, pak můžeme doufat, že z nás něco udělá.

sv. Edita Steinová

Příklad ovlivňuje víc než nauka, protože člověk nepovažuje za těžké to, co vidí, že konají druzí.

sv. Ambrož

Svatost roste za tří předpokladů: 1. mít pořádek v sobě a kolem sebe, 2. dodržet dané slovo, 3. žít v radosti.

sv. Jan Bosco

Celá naše víra je postavená na poslušnosti. Skrze poslušnost se totiž ukazuje, že jsme věřící.

sv. Kateřina Sienská

Poněvadž má Bůh rád chudé, miluje rovněž všechny lidi, kteří milují chudé.

sv. Vincent z Pauly

Pláčeme nad hříšníkem, ať už umřel nebo žije; radujeme se nad spravedlivým, ať už žije, nebo i když umřel – protože hříšník je pro Boha mrtvý, i když žije a spravedlivý je u Boha, i když je jeho tělo v hrobě.

sv. Jan Zlatoústý

První ctností mladého člověka je poslušnost vůči vlastním rodičům a představeným.

sv. Jan Bosco

Pro křesťany se nemá svatost hledat ve zvláštních nebo „obtížných“ věcech, ale spíš se má próza každého dne obracet na heroický verš.

bl. Josemaría Escrivá

Tak mluví zkušenost: tam, kde se páchají mnohé zvrácenosti, tam rozkvétá i největší naděje.

sv. Ignác z Loyoly

První vlastností muže, který je povolán k nebezpečné cti vyučovat lid, je jeho svatý a bezúhonný život. Kdo má ve svém povolání jiné od hříchu vzdalovat, ten sám musí být největším nepřítelem hříchu. Komu jeho úřad ukládá vést jiné k dokonalosti, ten se má ve všem jevit jako vzor dokonalosti.

sv. Jan Maria Vianney

Žádné slovo, kterým můžeme napomenout svého bližního, aby si plnil svoji povinnost, není tak účinné jako příklad.

sv. Vincenc z Pauly

Pokud je ctnost praktikována v protivenstvích, je větší a dokonalejší, a tím i milejší Bohu.

sv. Jana de Chantal

Nic nás nezasahuje v takovém stupni jako ona zásada, která je nám vložena do svědomí: „Nedělej druhému to, čeho by ses sám nechtěl dočkat.“

sv. Augustin

Zkoušky těch, které Bůh miluje, nejsou tresty, ale milosti. Nemáme myslet na práci, ale na mzdu.

sv. Jan Maria Vianney

Dejte mi čistého mladého člověka a já vám dám svatého.

sv. Jan Bosco

Opravdového přítele je třeba dlouho hledat. Těžko ho nalézáme a nelehko zachováme. ´

sv. Augustin

Pokušení mohou přinést čtverý druh dobra: slouží k pokání za viny, vystavují zkoušce ctnost člověka jako u Joba a Tobiáše, zvětšují naši laskavost a sílu vytrvalosti jako u apoštola Pavla, slouží ke zjevení Boží slávy tak, jak se to stalo slepým od narození, o kterých mluví evangelium.

sv. Albert Veliký

Kdo má svědomí, ten je spravedlivý.

sv. Kateřina Sienská

Zcela jistou známkou apoštolského muže je zamilovanost do mše svaté.

bl. Josemaría Escrivá

V tom záleží velká revoluce křesťanství: změnit bol v ovoce utrpení; ze zla učinit dobro. Vezmeme ďáblovi tuto zbraň..., a s ní dobudeme věčnost.

sv. Jan Maria Vianney

Svatost je pro ty, kdo po ní horoucně dychtí, nikoli pro lidi průměrné a nedbalé.

sv. Pio z Pietrelciny

I kdyby sám ďábel podsunoval svoje mámidla, nic vám neuškodí, jestliže jste pokorní a máte dobré svědomí.

sv. Terezie z Avily

Bohu sloužit je nejvyšší svoboda.

sv. Augustin

Nikdy se neptejme, odkud pocházejí zkoušky: přicházejí od Boha. Protože je to On, kdo nám dává možnost, abychom Mu dokázali svoji lásku.

sv. Jan Maria Vianney

Svatí, poněvadž jsou svatými, mají všechny ctnosti, i když každý vyniká v jedné z nich. Tak se Abrahám vyznačoval svou velkou vírou, Mojžíš mírností a David pokorou.

sv. Albert Veliký

Trpělivost je zkušebním kamenem ctnosti v duši.

sv. Kateřina Sienská

Aby byl člověk šťastný, musí žít podle pravd Božích.

sv. Augustin

Naše zásada: Právě tak se nediv přítomným těžkostem, jako se nedivíš vanoucímu větru! Jen trochu utrpení a hle – zmizí!

sv. František Saleský

Bůh je dobrý, trpělivý a shovívavý k lidem, proto – chceme-li být podobni Bohu – musíme se cvičit ve ctnosti trpělivosti.

bl. Rupert Mayer

Nejlepší a nejsilnější zbraň k dobytí nebe je trpělivost ve zkouškách.

sv. Terezie z Avily

Pravdivá trpělivost závisí na klidném snášení zla, které nám způsobují jiní, aniž bychom jim jakkoliv dávali najevo pohrdání.

sv. Albert Veliký

Pořád je ještě trpělivost nejlepší způsob, jak zvítězit nad nepřáteli.

sv. Antonín z Padovy

Neukazovat nikdy žádnou známku netrpělivosti, ale vždy zakoušet a projevovat pokoj jak v slovech, tak i v pohledech a pohybech.

sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné

Trpělivost se stává velkou dvojím způsobem: buď když někdo snáší trpělivě něco velikého, nebo když snáší něco, čemu se mohl vyhnout, ale nevyhnul.

sv. Tomáš Akvinský

Trpělivost je ochranným pásem duše, který brání a chrání od každého ohrožení.

sv. Antonín z Padovy

Existují dvě přízně falešné a jedna pravdivá. Falešná přátelství staví na ziscích, které z nich mohou vytěžit. Ještě více falešná jsou přátelství, která hledají výlučně vlastní pohodu a zadostiučinění. Pravdivé přátelství se naproti tomu opírá o to, co je dobré pro obě strany.

sv. Albert Veliký

Služte Bohu, jak chce On a uvidíte, že potom On učiní, co chcete vy a lépe, než byste mohli chtít.

sv. František Saleský

To, co upevňuje trpělivost, musí být naděje na odměnu.

sv. Jan Bosco

Čím víc člověk dělá pokrok ve vědění, tím víc se musí chránit před pýchou. Zatímco jiné sklony čerpají svou sílu z hříchu, pýcha naopak z toho, co se nám daří.

sv. Eucherius z Orléans

Celá duchovní stavba se opírá o pokoru. Čím blíž přijde duše k Bohu, tím víc je povinna růst v ctnosti pokory. V opačném případě by totiž všechno budování padlo v trosky.

sv. Terezie z Avily

Velmi vám doporučuji trpělivost – je to právě ona, která vám pomůže, abyste dobře splnili své povinnosti.

sv. Jan Bosco

Trpělivost. Pohlédni do pekla, do nebe a na kříž. Stupeň slávy v nebi závisí od stupně trpělivosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když se satanovi podaří odtáhnout duše od svatého přijímání, dosáhl svého cíle.

sv. Terezie z Lisieux

Ve světě smyslovém čím více vlastníme, tím více toho chceme mít pro sebe, zatímco ve světě nadpřirozeném naopak, čím dále postupujeme, tím více se touha zaměřuje na Boha.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdo chce ze svého života vyloučit utrpení, ten nerozumí ničemu z následování Krista.

bl. Rupert Mayer

Samotné dávání peněz ještě není skutkem lásky.

sv. Jan Maria Vianney

Vždy budu mluvit pravdu, ale s laskavostí a pomlčím o tom, co by mohlo vypadat jako odplata za to, čím jsem byl uražen.

bl. Jan XXIII.

Kdo učiní člověka šťastným, jestliže ne Ten, který ho stvořil?

sv. Augustin

Nedělej ze smrti tragédii, poněvadž jí není! Jedině děti zbavené citu lásky se netěší na setkání se svými rodiči.

bl. Josemaría Escrivá

Každý, kdo má naději, se odhodlává dosáhnout všeho, po čem prahne a co ještě nemá.

sv. Jan od Kříže

...chci je potěšit tím, že jim řeknu, že čas jejich utrpení je krátký, ale radost bude věčná.

sv. Vincenc Pallotti

Modlitba je potěšením ztrápených, radostí zbožných, oporou plačících, nadějí umírajících. V celém lidském životě není pokladu, který by se mohl srovnat s modlitbou.

sv. Efrém

Jedno „Deo gratias“ v utrpení má větší hodnotu než sto „gloria Patri“ ve štěstí.

bl. Uršula Ledóchowska

Tak cítím, že když miluji bližního, jediným kdo ve mně působí, je Ježíš. Když se chci v sobě zmocnit té lásky, zvláště když se satan pokouší můj zrak obrátit k chybám té či oné sestry, ke které cítím méně sympatií, snažím se u ní rychle najít ctnost, dobrou vůli a říkám si, že jestli jsem jednou viděla její poklesek, stejně tak ona už mohla mít za sebou mnoho vítězství, které ve své pokoře skryla; a dokonce to, co se zdá jako zakolísání, může být rovněž ctností kvůli úmyslu.

sv. Terezie z Lisieux

Jestliže Pán Ježíš umyl nohy Jidášovi, před jakým pokořením můžeš couvnout ty?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Hrozná věc je trpět a nepracovat na svém díle.

sv. Terezie z Avily

Je mnoho těch, kteří trpí, ale nemnozí dokážou dobře trpět. Utrpení je darem Božím. Blahoslavený, kdo z něho vytěží tento užitek.

sv. Pio z Pietrelciny

Pokora je lékem na všechny naše rány. Pokud ji máme pravdivou, přijme nás Božský lékař a nakonec nás uzdraví.

sv. Terezie z Avily

Často dobré slovo, ztišení a prosba může učinit mnoho dobrého. Nezapomeňme nikdy říci i třeba jen jediné dobré slovo, pokud se nám k tomu naskytne příležitost.

bl. Alžběta z Dijonu

Právě tehdy, když v tvém životě převládá utrpení, tehdy Bůh chce skrze tebe provést dílo, které by všichni lidé dohromady neuskutečnili – bez Boha!

sv. František Saleský

Šťastný člověk, který má to, co chce a nechce nic špatného.

sv. Augustin

Na smrtelné posteli ještě nikdo nelitoval, že je křesťan.

sv. Tomáš More

Poněvadž lidé jsou tak nepokojní, nervózní a podráždění, my musíme být stále více trpěliví, srdeční a chápající.

bl. Rupert Mayer

Bůh více hledí na váš život než na vaše slova.

sv. Augustin

Jen se vytrvale modli a neslevuj, ostatní nech na Bohu.

bl. Honorát Kožminski

Kdybychom byli bez soužení, mohli bychom se právem obávat, že nejsme Bohu milí, že nejsme hodni pro jeho lásku něco vytrpět.

sv. František Saleský

Solidní ctnost se uplatňuje v utrpeních; je to zároveň ta samá ctnost, která uchovává v pravé bázni služebníky Boží. Křížem Bůh posvěcuje duše.

sv. Vincent z Pauly

Smutný pohled nabízí ubohá duše ovládnutá touhami, které se v ní ozývají. Nešťastná je sama v sobě, tvrdá pro bližní, lenivá a nedbalá ve věcech Božích, neochotná k plnění ctností.

sv. Jan od Kříže

Trpělivě snášet utrpení a mlčet, to je nejlepší prostředek, jak získat milosti a oslavit Boha.¨

sv. František Saleský

Více trpí ti, co chtějí jít do pekla, než ti, co chtějí jít do nebe.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokud jde o hřích, pak je vinen už i ten, kdo dovolil škodit.

sv. Jeroným

Dobro není dobrem, když při jeho vykonávání nemusíme nic trpět. Kdo se cvičí v lásce, musí trpět, dokonce třeba se velmi obávat, že dobro, které konáme bez utrpení, není příliš dokonalé.

sv. František Saleský

Který otec vydal svého syna na smrt, aby osvobodil vzbouřeného otroka? Který otec? Jen Ty jediný, Otče věčný!

sv. Kateřina Sienská

Člověka stvořila láska, pokora ho vykoupila.

sv. Hildegarda z Bingenu

Andělé nám závidí jen jediné: to, že můžeme trpět pro Boha. Pouze utrpení dovoluje říci s celou pevností duše: Můj Bože, vidíš dobře, že Tě miluji.

sv. Pio z Pietrelciny

Satan nás chce obohacovat zde na zemi, abychom nikdy nezbohatli v životě posmrtném.

sv. Jan Zlatoústý

Pravá připravenost k mučednictví je Bohu právě tak cenná, jako oběť skutečně přinesená Bohu.

sv. František Saleský

Čím více budeš trpět v této chvilce života, tím větší slávu budeš mít v nebi.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Existují dva druhy života: život těla a život duše. Jako je duše životem těla, tak je Bůh životem duše. Tělo umírá, když je duše opouští a duše umírá, když ji opouští Bůh.

sv. Augustin

Je pravda, že nám nemoc daleko lépe než zdraví ukazuje, kdo jsme.

sv. Vincenc z Pauly

Pokoj, to je první dar, který přinesl Kristus po svém zmrtvýchvstání, je to dar nejcennější, protože je podstatou štěstí sjednocení s Bohem, práce na sobě i svaté radosti.

bl. Uršula Ledochówska

Když jsme se z vlastní zkušenosti přesvědčili, co znamená trpět, budeme tím schopnější mít užitek z něčí práce pro druhé.

sv. Vincenc z Pauly

Pán navštěvuje kříži své vyvolené a ty chceš být z toho vyňat? Jestliže budeš vyňat z utrpení, pak i z odměny.

sv. Augustin

Jako žádné dobro nezůstane bez odměny, tak žádné zlo bez trestu.

bl. Vincenc Kadlubek

Dobře si rozmysli! Utrpení z lásky je Bohu milé, vždyť Jeho vlastní Syn své životní dílo korunoval utrpením!

sv. Vincenc z Pauly

Čím více duše postupuje ve světle víry, tím více vzrůstá ctnost poslušnosti.

sv. Kateřina Sienská

Kdo se modlí málo, dostává málo; kdo se modlí hodně, dostane hodně; kdo se modlí opravdu velmi hodně, stane se svatým.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Věřícím nikdo nemůže uškodit, dokonce ani sám ďábel.

sv. Jan Zlatoústý

Utrpení nepřestane až do chvíle, kdy bude člověk milovat jenom to, co mu nebude nikdy vzato.

sv. Augustin

Některá pokušení se ukazují jako velmi užitečná, protože nás uvádějí do sebe. Připomínají nám naši malost a způsobují, že o to s větším zápalem směřujeme k Bohu.

sv. František Saleský

Nemohu říci, že miluji utrpení samo o sobě, ale miluji je, protože mě činí podobnou Tomu, kdo je mým Nejmilejším a mou Láskou.

bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice

Stačí nám, když víme: Pán nás vidí a ví, že z lásky k Němu trpíme.

sv. Vincenc z Pauly

Když trpíme podle vůle našeho Pána a ve spojení s Ním, vykonáme za tři roky více dobra, než jindy za třicet let.

sv. Vincenc z Pauly

Být pokoušený je známkou toho, že se duše líbí Pánu Bohu.

sv. Pio z Pietrelciny

Mnohokrát jsem prožila, že k tomu, aby byl vypuzen satan a nebyl mu umožněn návrat, není lepšího prostředku než svěcená voda. Utíká před křížem, ale potom se vrací. Velmi silná musí být svěcená voda!

sv. Terezie z Lisieux

Opanovat špatné sklony je těžší, než panovat nad lidmi.

sv. Augustin

Kdyby andělé mohli, tak by nám záviděli, že můžeme radostně a z lásky snášet utrpení pro Boha.

sv. František Saleský

Krásnou růži i nádhernou lilii je vidět z dálky, ale aby bylo vidět malou fialku, je třeba se hluboce sehnout – prozrazuje ji jenom vůně.

sv. Faustyna Kowalská

Ve chvíli pokušení vzývej svého anděla strážného, on ti chce pomoci více, než ty chceš jeho pomoc.

sv. Jan Bosco

Rozhodněme se: odumírat na tomto světě, či trpět na onom světě v důsledku svých špatností.

sv. Vincenc z Pauly

Utrpení je největší poklad na zemi – očišťuje duši. V utrpení poznáváme, kdo je naším opravdovým přítelem. Opravdová láska se měří teploměrem utrpení.

sv. Faustyna Kowalská

Lépe je několik let na této zemi trpět a namáhat se a potom se těšit radostí, které nebude konce, než vést několik let pohodlný život a potom trpět ne sto, tisíc nebo milion let, ale navěky.

sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné

Kdo je cele vyplněn Bohem, toho pokušení nezmůže. Kdo dělá špatnost, ten se proti němu nemá o co opřít.

sv. Jeroným

Poznala jsem, že některé osoby mají zvláštní dar druhé trápit. Cvičí je, jak mohou. Ubohá duše, která se jim dostane do rukou, nic jí nepomůže, nejlepší věci jsou překrouceny.

sv. Faustyna Kowalská

Lépe je trpět pro Pána, než konat zázraky.

sv. Jan od Kříže

V čem spočívá vina? V bláznovství, které vede tvorstvo k názoru, že se bude bez Boží pomoci nadále zdokonalovat a nakonec dospěje k vrcholu. Pán Bůh jako nekonečná pravda nemůže takovou lež neuvést na pravou míru; stejně jako předtím ihned zatratil vzbouřené anděly, tak nyní potrestal Adama a Evu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdo skrývá pokušení před svým duchovním vůdcem, sdílí toto své tajemství s ďáblem. Stane se přítelem nepřítele.

bl. Josemaría Escrivá

Konat všechny věci pouze z přirozené náklonnosti, znamená jednat jako zvíře.

sv. Vincenc z Pauly

Věřte, že to, co vystavuje vaši víru zkoušce, rodí vytrvalost.

Jk 1,3

Napřed trpělivě, potom ochotně bez těžkosti a nakonec s veselou myslí přijímat pohrdání i ponížení = dokonalá pokora.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Starost o děti začni od výběru jména. Ať žijí podle vzoru svatého, jehož jméno nosí.

sv. Jan Zlatoústý

Není nic velkého věřit, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci, tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.

sv. Augustin

Jsme žebráci, kteří žijí z dobroty Boží.

sv. Bernard

Je to důležitá věc umět bojovat za pravdu. Je třeba umět bránit pravdu tak, aby dokonce i její odpůrci vyšli přesvědčeni, že bránící je vůči nim plný lásky a úcty.

bl. Jiří Matulevič

Správně věří ten, kdo svou víru nepopírá tím, co dělá.

sv. Řehoř Veliký

Poslušnost je kompendium dokonalosti celého duchovního života.

sv. Jan Bosco

Někdo se zeptal: „Co musí člověk dělat, aby se líbil Bohu?“ Starý muž odpověděl: „Dávej pozor, co ti řeknu: „Ať jsi kdokoli, neustále měj Boha před svým zrakem.“

sv. Antonín z Padovy

Umřít je dobrou věcí, je nemožné, aby měl někdo víru a současně se bál smrti!... Ale pokud tě chce Pán podržet na zemi, touha po smrti by pro tebe byla zbabělostí. Žít, žít a trpět a pracovat pro Lásku: to je tvůj úkol.

bl. Josemaría Escrivá

Tak jako se dobrý voják nebojí války, tak se dobrý křesťan nemusí bát pokušení. V kasárnách jsou všichni vojáci odvážní, na válečném poli je vidět rozdíl mezi odvážným a zbabělým.

sv. Jan Maria Vianney

Ať uděláš cokoli, dělej to v souladu s odkazem Písma svatého, ať žiješ na jakémkoli místě, snaž se na něm vytrvat. Dodržuj tato dvě pravidla a budeš spasen.

sv. Antonín z Padovy

Každý potřebuje milosrdenství, ať je tedy sám milosrdným.

sv. Augustin

„Velká“ svatost záleží na každodenním vykonávání drobných povinností.

bl. Josemaría Escrivá

Přijde doba, kdy se lidé zblázní a uvidí li někoho, kdo není blázen, budou ho napadat slovy: „Ty jsi blázen, nejsi jako my.“

sv. Antonín z Padovy

Velké neštěstí a velká namyšlenost, to jsou dvě pokušení lidského života.

sv. Basil Veliký

Velmi málo se modlí ten, kdo si zvykl se modlit, jen když klečí.

sv. Jan Kasjan

... pamatuj, že zde nežijeme proto, abychom měli nebe na zemi.

sv. Edita Steinová

Kdo nemá víru, je slepý. Kdo nevidí, nepoznává, nemiluje. Kdo Boha nemiluje, miluje sebe a své rozkoše. Člověk z lásky stvořený nemůže být bez lásky, miluje buď Boha nebo miluje sebe a svět.

sv. Jan Maria Vianney

Naděje má svůj nejpevnější základ ve víře. Nemá naději ten, kdo v nic nevěří.

sv. Leopold Mandič

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a tvář veselou. Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné? Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne. To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli!

sv. Vincenc z Pauly

...naděje vyvolává touhu. Aby se mi něco podařilo, musím po tom nejprve toužit.

sv. Tomáš Akvinský

To co se děje, se naplňuje z Boží vůle.

sv. Řehoř z Nyssy

Kromě křesťanů bude mít každý ve svém srdci svou vlastní vůli, avšak všichni praví synové Vykupitelovi se vzdají vlastní vůle a přijmou jedinou všemohoucí vůli, jež bude oživovat a řídit všechny duše i všechna srdce a každou vůli.

sv. František Saleský

Nikdy není pro duši ztrátou času modlit se a přebývat s Bohem.

sv. Pavel od Kříže

Odlož závist a všechno, co je mé, bude tvé a jestliže já odložím závist, bude moje všechno, co máš ty.

sv. Augustin

Jestli toužíte více milovat Boha, zamilujete si více poslušnost.

bl. Jan XXIII.

Když někoho ovládá závist, nosí ve svém srdci hada.

sv. František Saleský

Ani ptáče, které se vylíhlo z vejce, hned nelétá; až když mu narostou křídla, vzlétne.

sv. Hildegarda z Bingenu

Následujte dobré, snášejte zlé, milujte všechny, poněvadž nemůžete vědět, jaký bude zítra ten, kdo je dnes špatný.

sv. Augustin

Ve chvíli těžké nemoci nebo smrti ne ty opouštíš hřích, ale hřích opouští tebe. Proto je nejlepší zbavit se hříchů, dokud jsi zdráv.

sv. Jan Zlatoústý

Ten, kdo chce být lepší, musí mít duchovní radost.

sv. Tomáš z Villanova

Jako je voda opak ohně, tak závist je opak lásky. Jako voda hasí oheň, tak závist hasí lásku a zbavuje ji života.

sv. František Saleský

Jenom pokorný je pokojný.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Zdravé tělo velice pomáhá vykonat mnoho zlého nebo mnoho dobrého. Mnoho zlého těm, kdo mají vůli zkaženou a špatné návyky, mnoho dobrého těm, kdo mají vůli zcela oddanou Bohu, Pánu našemu a utvrzenou v dobrých návycích.

sv. Ignác z Loyoly

Vše to, co nevede k Bohu, je ztrátou. Odstraň to a odhoď daleko.

bl. Josemaría Escriva

Časná zla mohou zplodit velká zla duchovní.

sv. Terezie z Avily

Bez velkých těžkostí není možné dojít k velkým věcem, proto musíme být připraveni na všechno.

sv. Jan Bosco

Buďte si jistí, že vám Maria raději přijde pomoci zázrakem, než by vás opustila.

bl. Uršula Ledóchowska

Je-li v mém životě Bůh na prvním místě, potom všechno ostatní je na svém místě.

sv. Augustin

Život je doba, ve které hledáme Boha; smrt je čas, v němž Ho najdeme. Věčnost je časem, ve kterém Ho zakoušíme.

sv. František Saleský

Mohl bych udělat mnohem více, kdybych měl více naděje.

sv. Jan Bosco

Modlete se za hříšníky; to je nejkrásnější a nejužitečnější modlitba; totiž, spravedliví jsou na cestě do nebe, duše v očistci mají jistotu, že tam vejdou a hříšníci – bídní hříšníci... Všechny modlitby jsou dobré, ale není nad tuto.

sv. Jan Maria Vianney

Bez disciplíny není člověka, bez pokání není křesťana.

bl. Jan XXIII.

Chcete, abych vám řekl o způsobu konání pokání, který je přiměřený vašemu věku a kondici? Ať se postí vaše oči. Oči jsou nazývány okny, kterými vchází do duše satan.

sv. Jan Bosco

Být poslušným vždy a všude, to je jako kdybys přijal mučednictví, které z tebe dělá mučedníka bez smrti.

bl. Josemaría Escrivá

Kde panuje úcta a pravdomluvnost, tam jsou přísahy zbytečné.

bl. Uršula Ledochówska

Nesmíme milovat lidi natolik, abychom kvůli nim milovali jejich přestupky, ale nesmíme ani nenávidět přestupky natolik, abychom kvůli nim nenáviděli lidi.

sv. Augustin

Nikdo nevěřil v Sokrata do té míry, že by položili život za jeho učení, ale pro Krista dokonce i prostí lidé i mnozí jiní nejen pohrdli tímto světem, ale i odhodili strach před smrtí.

sv. Justin

Myslete často na to, že kráčíme mezi rájem a peklem, že náš poslední krok nás uvede do našeho věčného příbytku, a že nevíme, který náš krok bude poslední. Abychom učinili dobře poslední krok, musíme hledět činit dobře všechny ostatní.

sv. František Saleský

Kde se ukrývá tajemství vytrvalosti? Jmenuje se láska. Zamiluj si Boha a už Ho neopustíš.

bl. Josemaría Escrivá

Ani dobré snaze nedá Bůh vždycky okamžitý úspěch proto, aby rostly zásluhy těch, co se o to dobré dílo usilují. Délka práce, trpělivost a modlitba jim umožní dozrát.

sv. Vincenc z Pauly

Život je čímsi mimořádně důležitým. Každá minuta nám byla dána, abychom se mohli stále více zakořeňovat do Boha.

bl. Alžběta z Dijonu

Značná část naší dokonalosti spočívá v tom, že se dokážeme snášet navzájem v našich nedokonalostech.

sv. František Saleský

Život bez pokušení není pro tebe užitečným; modli se ne za to, abys nebyl vystaven pokušení, ale za to, abys mu nepodlehl.

sv. Augustin

Neboj se pravdy i kdyby měla přinášet tvoji záhubu.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora si nezakládá na vlastní síle, ale s neochvějnou důvěrou se spoléhá na pomoc Boží.

bl. Uršula Ledochówska

Nikdy nezapomínej na to, že Bůh si z tebe učinil svého přítele.

sv. Jan Zlatoústý

V hodině smrti budeme souzeni podle lásky, kterou jsme prokázali.

sv. Jan od Kříže

Pokud žijeme na této zemi, nemáme nic, co by nám bylo více potřebné, než pokoru.

sv. Terezie z Avily

Tak jako záslužnost modlitby záleží na síle lásky, závisí její účinnost na síle víry a důvěry.

sv. Tomáš Akvinský

Není dokonale dobrý ten, kdo nedokáže být dobrý k tomu, kdo je zlý.

bl. Alois Orione

Jedna hodina trpělivosti má větší cenu než mnoho dní půstu.

sv. Jan Maria Vianney

Mnozí ztratili víru a vidí peklo teprve, když už do něj vcházejí.

sv. Jan Maria Vianney

Pokora – základ všech ctností v Marii.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nevíte, moji milí, co to znamená stanout na soudu Božím v roli faráře.

sv. Jan Maria Vianney

Jak málo je život ve srovnání s Bohem, kterému ho možno obětovat!

bl. Josemaría Escrivá

Lidi a věci posuzuj vždy a v každém případě z jejich dobré stránky!

sv. Vincenc z Pauly

Láska je velká, když člověk koná dobro a dává ze svého; ještě větší, když posvěcuje sebe samého pro dobro jiných; a největší, když umírá pro bližního.

sv. Albert Veliký

Nesnaž se porozumět, abys uvěřil, ale snaž se uvěřit tomu, čemu rozumíš.

sv. Augustin

Kdo sám sebe vede, toho osel vede.

sv. Bernard

Pýcha mění ctnosti v hříchy a pokora hříchy v ctnosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Všechno, co je v člověku plné lásky, dýchá láskou a mluví o lásce!

sv. František Saleský

Drž se pevně Boha. Buď jako ptáček, který nepřestává zpívat, ani když se pod ním zlomí větev. Protože ví, že má křídla.

sv. Jan Bosco

Nic není možné udělat pro duše bez laskavosti, dobroty, vlídnosti a trpělivosti.

sv. Jana de Chantal

Kdo má lásku, činí každému dobro tak, jak si přeje, aby se činilo jemu. V tom spočívá podstata lásky.

sv. František Saleský

Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.

sv. Tomáš Akvinský

Láska je první skutečností a prapříčinou našeho zbožného a duchovního života… V nebi je mnoho světců, kteří nikdy neměli extázi v nazírání. Kolik velkých světců a světic se nikdy nevyznačovalo jinou vynikající vlastností než jen zbožností a horlivostí! Ale nikdy nebyl takový světec, kterému by scházela extáze (láska) k činu a život, jenž by nepřemáhal sebe samého a své přirozené sklony.

sv. František Saleský

Pokora a čistota jsou křídla, na kterých se vzneseme k Bohu a v pravdě se staneme zbožštěnými.

sv. Pio z Pietrelciny

Pán navštěvuje své vyvolené kříži a ty z toho chceš být vyňatý? Jestliže budeš vyňatý z utrpení, pak i z odměny.

sv. Augustin

Člověk nemůže na světě dělat nic většího a vznešenějšího, než milovat Boha a bližního.

sv. František Saleský

Miluj a říkej to svým životem.

sv. Augustin

Pravá láska nehledá vlastní zisk; kdo ho hledá, ten nezná pravou lásku.

sv. Ignác z Loyoly

Láska není milovaná.

sv. František z Assisi

Dnes nejsou nešťastnými ti, kdo mají malomocenství nebo tuberkulózu, ale ti, které nemá nikdo rád, kteří nemají domov, kdo jsou odstrčeni od svých vlastních. Těm se musíme s největší láskou věnovat.

Matka Tereza

Ne jen bohatí nám prokazují dobro, když nás obdarovávají, ale i my prokazujeme dobro bohatým, když jim dáváme příležitost k dávání almužny.

sv. Jan Bosco

K lásce není možné někoho přinutit. Pouze láska sama vzbuzuje protilásku. Takovým způsobem chtěl Bůh získat srdce člověka.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jistě smím věřit ve věčnost, smím o ní i snít, ale nesmím kvůli ní zapomenout na zemi, na živoucí lidi, na malé i velké povinnosti každý den.

bl. Jan XXIII.

Nezaměstnáte-li se vy sami, zaměstná vás ďábel.

sv. Jan Bosco

Je možné zhřešit i nosem, když se strká do záležitosti jiných lidí.

sv. Filip Neri

Nemůžeme očekávat pomoc Boží prozřetelnosti, pokud jsme leniví. Prozřetelnost nám vyjde vstříc, když uvidí naše hojné snahy směřující k Její Lásce.

sv. Jan Bosco

Jestli nějaká lež neuškodí druhým, to ještě neznamená, že neškodí nám; je to cosi proti pravdě, a protože Bůh je Pravda, je to proti Bohu.

sv. Pio z Pietrelciny

Dokonce i modlitba, pokání a skutky sebe víc dobré nebudou Neposkvrněné milé, jestliže budou na překážku k dobrému splnění tvých povinností, protože právě v tom je Její vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není důležité, kolik toho opustíš, ale zda opustíš všechno.

sv. Řehoř

Přijímat z rukou Pána dobro i zlo v dokonalé pokoře a uznávat je za dobrodiní Boží prozřetelnosti, je mnohem užitečnější pro spásu duše, než každodenně bičovat svá záda.

sv. Albert Veliký

K čemu je opravdová víra, když se podle ní nežije?

sv. Bernard

Že někdo postupuje v tomto životě bdění, úzkosti a starosti k tomu cíli, aby mnoho postavil, rozšířil svůj dům a zvětšil své důchody a majetek, aby zanechal na zemi velké jméno a slavnou památku, to mi sice nenáleží odsuzovat, ale chválit to nemohu.

sv. Ignác z Loyoly

Čím hůř, tím víc důvěřujme Bohu.

bl. Arnold Janssen

Nemá-li dětí ani jiných tak blízkých příbuzných, že by jim byl podle zákona povinen majetek odkázat, nemám pochybnosti o tom, že by bylo nejlepší nejsprávnější, dát jej Tomu, od koho všecko obdržel, totiž našemu Dárci, Vládci a Pánu, na zbožné, spravedlivé účely a lépe za života, co může, než po smrti.

sv. Ignác z Loyoly

Pán Bůh se pokořuje a ty, hnoji, se pyšníš?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Práce je užitečná ze čtyř důvodů: 1. abys získal to, co je potřeba k tvému životu, 2. aby ses vyhnul zahálce, která je pramenem veškerého zla, 3. abys utišil žádostivost, poněvadž práce vyčerpává tělo, 4. abys měl možnost dávat almužnu.

sv. Tomáš Akvinský

Všechny věci jsou stvořeny pro člověka, aby jich užíval k dosažení svého cíle, k němuž byl stvořen.

sv. Ignác z Loyoly

Když někdo sklíží dohromady dvě prkna (dobrým klihem ovšem), budou u sebe držet tak pevně, že by se z nich daly odlomit mnohem spíše kusy na kterémkoliv místě, než tam, kde jsou sklížená; Bůh však spojuje muže a ženu svou vlastní krví, a proto je toto spojení tak pevné, že se má spíše oddělit u obou duše od těla než manžel od manželky.

sv. František Saleský

Kdybychom byli sjednoceni s Boží vůlí ve všech těžkostech, stali bychom se s jistotou svatými a byli bychom i více šťastni ve světě.

sv. Alfons Maria di Liguori

Kdyby se dokonce stalo něco špatného vinou kněze, snažme se to vynahradit pokáním, sebezáporem, modlitbou, posvěcením, dobrými skutky, horlivostí a snažme se to raději přikrýt, podobně jako dobří synové zakryli nahotu otce.

bl. Jiří Matulevič

Není čas na spaní, protože ráj není pro lenochy.

sv. Filip Neri

I kdyby se vykoupené tvorstvo provinilo, snadno odprosí Tvůrce, neboť má přece navždy nejlaskavější a nejmocnější Prostřednici, která je nedokáže opustit, a které Bůh – její pravý Syn – nemůže nic odmítnout.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kde je Maria, tam není zlý duch. Časté myšlenky o Marii a vzývání Její velké lásky je nepochybným znamením, že duše neumřela kvůli hříchu.

sv. Ludvík Maria Grignion de Montfort

Není nám dovoleno zoufat, protože Bůh je milosrdný; není nám dovoleno setrvávat ve špatnosti, protože Bůh je spravedlivý.

sv. Jan Zlatoústý

Bůh může stvořit svět větší a dokonalejší, avšak nemůže tvorstvo povznést k větší slávě, než povznesl Marii.

sv. Bonaventura

I kdybych sesbíral srdce všech matek celého světa do jednoho velkého srdce, byl by to jen kousíček ledu vzhledem k Její mateřské lásce.

sv. Jan Maria Vianney

Pokora – základ všech ctností v Marii…

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jestli ti práce nahání strach, vzpomeň na odměnu.

sv. Augustin

Zdraví těla je v Božích rukou, zdraví duše v našich.

sv. Jan Bosco

Prvním stupněm obnovy je napravení toho, kdo koná zlo; druhým stupněm, těžším než první, je polepšení toho, kdo nečiní dobře ani zle; třetím a nejtěžším stupněm je obnovení toho, kdo koná dobře.

sv. Albert Veliký

Neposkvrněná učinila mnohé svatými (všechny, kteří se k Ní utíkali). Nedostatek mariánské zbožnosti je špatným znamením.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Řeholnice je úplná, neustálá a dobrovolná oběť všedních dní Bohu, je to oběť sebe samé v žáru Ježíšovy lásky.

bl. Josef Balfdo

Na nezměrnost Boží lásky odpovídá Neposkvrněná ideální reakcí – svou bezmeznou láskou, takže je vrcholem lásky navracejícího tvora Bohu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nedopusť, aby tě hřích dlouho oslaboval a obíral o síly, když máš po ruce takový jednoduchý lék, jako je zpověď.

sv. František Saleský

Všechno zlo má pramen v pýše, tak jako všechny ctnosti vycházejí z lásky a díky ní žijí.

sv. Kateřina Sienská

Mějme pokoru a ještě jednou pokoru. Pokorou se dá Pán přesvědčit a splní všechno, po čem toužíme.

sv. Terezie z Avily

Na počátku řekl Bůh: „Staň se,“ a stalo se stvoření, a teď řekl tvor – Maria – ať se mi stane, a stal se Bůh – v Ní.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Špatný člověk je dvojnásob hodný politování, protože umírá, a protože umírá v hříchu.

sv. Augustin

Voják neukazuje svou mužnost v době míru, ale ve válce, a sluha Boží zase v těžkosti.

sv. Alfons Maria di Liguori

Mohli bychom se dnes zeptat: „Panno Maria, jsi stále Boží Matkou?“ Titul matky se nemění. Navěky ti Bůh bude říkat: „Moje Matko.“ Tento vztah přetrvá se všemi důsledky. Dárce čtvrtého přikázání Tě bude uctívat navěky, navždy…

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Matka Boží byla tak krásná, že kdybyste ji jednou spatřili, nemohli byste se zbavit touhy umřít, abyste Ji znovu uviděli.

sv. Bernadeta Soubirousová

Drž smutek daleko od sebe jako něco, co je odporné pokoji. Bolestně tě zraní, hryže srdce jako ničící červ, vysušuje pramen zbožnosti, dělá člověka malomyslným a neschopným k duchovnímu boji – přináší smrt duši i tělu.

sv. Albert Veliký

Nemusíme se bát, že si Neposkvrněnou zamilujeme přespříliš, neboť Ji nebudeme nikdy milovat tak, jak Ji miloval Ježíš. A v následování Ježíše je přece podstata naší svatosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co by z nás bylo, kdyby od nás Bůh odňal milosrdenství?

sv. Vincenc z Pauly

Budete li vždy Boha prosit, aby sám pokračoval v díle, které započal – Jeho milosrdenství vás neopustí.

sv. Terezie z Avily

Jak se můžete modlit k Bohu, aby vám ukázal milosrdenství, jestliže vy sami nejste milosrdní vůči svým bratřím?

sv. Jan Zlatoústý

Pán Bůh nejen ví a může, ale zvláště přes Neposkvrněnou koná to, co je nejlepší pro tebe i druhé.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Člověk by měl učinit alespoň jeden skutek milosrdenství denně. Alespoň. Avšak může jich být hodně, vždyť je pro každého snadné jej vykonat, i pro toho nejubožejšího, neboť vykonání milosrdenství je trojí: 1. milosrdné slovo – odpuštěním a povzbuzením; 2. tam, kde nemůžeš slovem, tak se modli – také to je milosrdenství; 3. skutky milosrdenství.

sv. Faustyna Kowalská

Děti nemůžeme naučit lásce, je třeba jim ji prokazovat.

sv. Basil Veliký

Ó Matko Bolestná, pro lásku a utrpení, s nimiž jsi stála u Ježíšova kříže, stůj při mně, když nadejde moje poslední hodina.

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží

Pán mi řekl: „Nic se nestarej, jak kdo jedná, ty jednej tak, jak ti říkám, máš být mým živým odrazem skrze lásku a milosrdenství.“ Odpověděla jsem: „Pane, vždyť často mou dobrotu zneužívají.“ „To nic, má dcero, o to se nezajímej, ty vždy buď ke všem milosrdná a zvláště k hříšníkům.

sv. Faustyna Kowalská

Je to velké zlodějství, když křesťané utrácejí bezmyšlenkovitě peníze ve chvíli, kdy kolem nich panuje bída a nouze.

bl. Rupert Mayer

Pro věřícího je všechno možné. To jsou slova Kristova. Proč někdy neřekneš s apoštoly: „Rozmnož moji víru!“

bl. Josemaría Escrivá

Všechno je milost.

sv. Terezie z Avily

Jedinou věcí, která nese ohromný užitek a kterou mohou konat všichni, je pravdivá práce na vinici Páně, to je dávání dobrého příkladu.

sv. Jan Bosco

Mlčet je lepší, než mluvit o dobrých věcech.

sv. Benedikt

Což to není krásná práce, spolupracovat s Kristem na spáse duší?

bl. Uršula Ledochówska

Usiluj o to, aby všechno, co říkáš, vycházelo od srdce.

sv. František Saleský

Každý pokrok je třeba využít jako prostředek na oslavu Boha. Film může a musí sloužit dobru: je naším úkolem dát mu správný směr.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Mudrlanty a pisálky se jeví všichni ti, kteří zneužívají svou přední pozici – za kterou vděčí penězům, původu, postavení, inteligenci, aby pokořili méně šťastné.

bl. Josemaría Escrivá

Náš Pán zaujímal vždy poslední místo. Čiňme tak i my! Přišel, aby lidem hlásal milosrdnou lásku, předešel je svým požehnáním. Tak i my musíme svého bližního předcházet dobrotou svého srdce a nikdy nemluvit naprázdno, ale zdvořile a s láskou.

sv. František Saleský

Kdo nenapomíná syna kradoucího drobné mince, ten ho v budoucnu uzří jako toho, kdo se vloupe do cizích domů. Nepřiměřená dobrota rodičů kazí děti.

sv. Petr Damiani

Ježíš Kristus musí být vzorem pro každého křesťana. Nikdo nemůže říkat, že patří Kristovi, jestliže se nesnaží Ho napodobovat.

sv. Jan Bosco

Pamatujme, že nejsme z této země, máme tu misijní úkol – spásu duše a dát všem dobrý příklad.

sv. Pio z Pietrelciny

Zde není místo pro povýšené chování, úskočné řeči a pro urážky. Jak může někdo špatně mluvit o svém bližním, jestliže si ho váží a je mu nakloněn.

sv. František Saleský

Modlitba vytrvalá, pokorná a vroucí dosáhne bez pochyb nebe, z něhož se nikdy nevrátí nevyslyšená.

sv. Bernard

Zasloužili bychom si, abychom se už nesměli modlit. Bůh však ve své lásce nám dovolil, že s Ním mluvit smíme.

sv. Jan Maria Vianney

Naše uši nemají zakrývání proto, aby všechno slyšely; očím dal Bůh víčka a jazyk uzavřel rty a zuby, aby co nejméně vystupoval z úst.

sv. Basil Veliký

Člověk se nemodlí, aby řekl Bohu, jak by to měl Bůh udělat, ale proto, aby mu Bůh řekl, jak by to měl udělat on.

sv. Augustin

Dobrou modlitbou můžeme rozkazovat nebi i zemi.

sv. Jan Maria Vianney

Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý. Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci. Zbav mě velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých. Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval…

sv. František Saleský

Kdo je povolán ke spasení a na cestě svatosti se chce spokojit se životem nedokonalým, nebude spasen.

sv. Řehoř Veliký

Dnes je potřeba duší, které se modlí za ty, jež se nemodlí.

bl. Uršula Ledóchowska

Utrpení nejsou nikdy příliš velká, ani radost příliš malá.

sv. Edita Steinová

Ďábel se bojí dítěte, které se modlí.

sv. Terezie z Lisieux

Modlitba není záležitostí úst, ale srdce, protože Bůh hledí na srdce a ne na rty modlícího se.

sv. Bernard

Nestačí se jen modlit: „Přijď království Tvé,“ je také potřeba pracovat pro to, aby království Boží přišlo.

bl. Uršula Ledochówska

Kdo nemá radost z rozhovoru s Bohem, od toho se nedají očekávat velké věci!

sv. Vincenc z Pauly

Modli se o správné uspořádání všeho pro sebe i pro druhé. Modli se ne více, ale lépe a důvěřuj.

sv. Maxmilian Maria Kolbe

Nepokoj je největším zlem, jaké může člověka potkat po hříchu.

sv. František Saleský

Nejpodstatnější, ba nejdůležitější věcí rozjímavé modlitby je: dát si dobré předsevzetí. Na předsevzetí učiněné v modlitbě nemáme zapomínat, zvláště na předsevzetí v modlitbě rozjímavé, cíle si hluboko vštípit do srdce a být připraven i na těžkosti, které nám budou překážet v jejich uskutečnění.

sv. Vincenc z Pauly

Když nedáš nalezenou věc majiteli, je to jako bys ji ukradl.

sv. Augustin

Už velkým zlem je nekonat dobro.

sv. František Saleský

Pomluva usmrcuje tři osoby naráz: toho, kdo ji říká, toho, koho se týká a toho, kdo naslouchá.

sv. Bernardin Sienský

Nenarodili jsme se proto, abychom jedli, pili a oblékali se, ale abychom dosáhli budoucí odměny.

sv. Jan Zlatoústý

Pýcha? Proč? Už brzy – za pár let nebo dní – se staneš hromádkou hnusné shnilotiny: červi, páchnoucí zbytky, ... a nikdo na zemi nebude na tebe vzpomínat.

bl. Josemaría Escrivá

Naše ranní modlitba dává cenu všem našim skutkům.

sv. Vincenc z Pauly

Lépe je neobracet myšlenky k pomluvě, pak snadněji přejdou. Kdo se hněvá kvůli řečem, ten pomáhá svému nepříteli. Když naříkáš, on se těší, protože ví, že zranil. Ne ústa, ale tvůj příkladný život ať odrazí pomluvu.

sv. Ignác z Loyoly

Opravdová modlitba je taková, která vytváří v duši jasnější pojetí Boha.

sv. Basil Veliký

Dejte mi muže modlitby – a on je schopen udělat všechno!

sv. Vincenc z Pauly

Kdo se modlí, spasí se, kdo se nemodlí, odsuzuje se k zavržení.

sv. Alfons Maria di Liguori

Bez jídla nelze naživu udržet tělo, bez modlitby nemůže žít duše.

sv. Augustin

To, že Boží svoboda se nemůže postavit proti našim modlitbám, je nejzvláštnější skutečnost našeho života.

sv. Edita Steinová

Bůh neporoučí nemožné. Když však přikazuje, připomíná, abychom dělali, co můžeme a prosili o pomoc tam, kde nemůžeme.

sv. Augustin

Kdo se modlí, překoná s jistotou každé pokušení bez ohledu na to, jak silné a nutkavé by bylo; kdo se nemodlí, je blízko nebezpečí pádu.

sv. Jan Bosco

Lépe je být mnohokrát pomluven, než jednou lhát.

bl. Vincenc Kadlubek

Jestli zanedbáváš modlitbu, pak nevěřím v upřímnost tvých úmyslů, když říkáš, že pracuješ pro Krista.

bl. Josemaría Escrivá

Andělé spadli do pekla jako světlice jen kvůli jediné myšlence plné pýchy. A já, který jich mám plnou hlavu?

bl. Jan XXIII.

Běž ke Spasiteli a řekni Mu, že Ho chceš milovat! To je ten pravý lék proti každému zlu.

sv. František Saleský

V jistou chvíli ke mně přišla jedna naše sestra, která zemřela před dvěma měsíci. Byla to sestra prvního chóru. Uviděla jsem ji v hrozném stavu. Celá v plamenech, tvář bolestí zkřivenou. Trvalo to krátkou chvíli a zmizela. Mou duši zamrazilo, vždyť jsem nevěděla, kde trpí, jestli v očistci nebo v pekle, ale zdvojnásobila jsem svoje modlitby za ni. Druhou noc přišla znovu, avšak uviděla jsem ji v hroznějším stavu a zeptala jsem se: „Což ti mé modlitby vůbec nepomohly?“ Odpověděla mi, že má modlitba jí vůbec nepomohla a nepomůže. Zeptala jsem se: „A modlitby, které za tebe obětovala celá kongregace, což ti také vůbec nepomohly?“ Odpověděla mi, že ne. Tyto modlitby prospěly jiným duším. Odpověděla jsem jí: „Pokud vám mé modlitby nepomáhají, tak za mnou, prosím, nepřicházejte.“ A ihned zmizela. Přesto jsem v modlitbách neustávala. Po nějaké době ke mně v noci znovu přišla, ale už jiná! Už nebyla v plamenech jako předtím, její tvář byla rozzářená a oči se třpytily radostí a řekla mi, že mám opravdovou lásku k bližním, že mnoho jiných duší mělo užitek z mých modliteb a vybízela mě, abych neustávala v modlitbách za duše trpící v očistci a řekla mi, že ona už nezůstane v očistci dlouho. Jak zvláštní jsou Boží úradky.

sv. Faustyna Kowalská

Podřízení se Boží vůli, to je tajemství štěstí na zemi.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo hřeší, je neomluvitelný, neboť zanedbává modlitbu. Kdyby se modlil, nepřítel by nezvítězil.

sv. Jan Zlatoústý

Vy sami postupujte tak, aby vás vaše děti chtěly následovat, aby se s vámi nepálily v ohni, ale spolu s vámi došly k odměně věčné!

sv. Cesarius z Arles

Jaká je modlitba, taková je dokonalost; jaká je modlitba, takový je celý den.

sv. Albert Chmielowski

Nesnažte se líbit všem, nesnažte se líbit některým, snažte se líbit Bohu!

sv. Jan Maria Vianney

Co člověk nedostane z přátelství, dostává díky modlitbě.

sv. Jan Zlatoústý

Často přemýšlej nad tím, že celá velikost, svatost a tvoje hodnota záleží jedině ve vyplnění Boží vůle.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nesmíme se příliš upnout na práci, na úřad, postavení a místo. Důležité je, aby každý usiloval plnit Boží vůli.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Válečným polem mezi Bohem a satanem je lidská duše. To v ní se odehrává boj v každé chvíli.

sv. Pio z Pietrelciny

Ani my netoužíme po odpuštění hříchů tak, jako nám je Bůh touží odpustit. Neexistuje milost, kterou by nebylo možné získat modlitbou. Tu může konat i největší hříšník – jen když se modlí vytrvale.

sv. Jan Zlatoústý

Rodiče dětem udělají pokáráním malou a krátkou bolest, aby je uchránili od velkého trestu.

sv. Řehoř Veliký

O milost setrvání nestačí prosit jednou nebo jen tu a tam. Chceme-li ji dostat, je třeba o ni prosit stále, každý den až do smrti. Kdo o ni žádá na jeden den, dostane ji na ten den. Nebude-li však prosit druhý den, pak toho dne padne.

sv. Robert Bellarmin

Jako v přirozeném řádu Bůh stanovil, že se člověk rodí nahý a je odkázán na nemálo věcí, dal mu však ruce i hlavu, aby se mohl obléci a vše potřebné si opatřit, tak se i v nadpřirozeném řádu rodí člověk bezmocný a neschopný dosáhnout věčné spásy vlastními silami. Pán však ve své dobrotě dává každému milost modlitby, jíž si pak člověk může získat všechny další milosti potřebné k zachovávání přikázání i spásy.

sv. Alfons z Liguori

Věř a dostaneš – nestrachuj se! Mysli jen na to, co děláš a buď klidný.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Každý má k modlitbě potřebnou milost. Užije-li jí dobře, získá milost konat to, co dříve bezprostředně dělat nemohl.

sv. Alfons z Liguori

Cožpak je možné koupit si život věčný penězi? Ovšem pokud se dělíme štědře s těmi, kteří jsou chudí, o vše co nám patří.

sv. Jan Zlatoústý

Dlouhodobé nemoci jsou školou láskyplné trpělivosti pro ty, které postihly a dobrou školou lásky k bližnímu pro ty, kdo se o ně starají.

sv. František Saleský

Svatá Magdalena de Pazzi se modlívala především za kněze. Viděla, že jejich dobrý život je příčinou spásy druhých, kdežto špatný přináší mnohým zkázu.

sv. Alfons z Liguori<

Děláš pokání a s bolestí myslíš na urážky vůči Bohu. Pokání je být vytrvalým v dobrém, pokání je překonávání osobních chyb.

sv. Pio z Pietrelciny

Kdo lže, ten v sobě nosí obraz ďábla, který byl lhářem od začátku. Lhář je podobný falešné minci a když se na soudu Bůh zeptá: čí je to obraz – a odpoví: ďábla! – pak Bůh řekne: dejte ďáblovi, co jeho jest.

sv. Tomáš Akvinský

Mudrc se v knize Přísloví (30,8) modlí: „Jen to nutné mi dej k živobytí.“ Není ani chybou, doplňuje svatý Tomáš, starat se přiměřeně o pozemské záležitosti. Nesprávné je však hledat a přát si je jako věci hlavní a starat se o ně přehnaně, jako by byly naším jediným dobrem. Proto, když o ně Boha prosíme, musíme prosit odevzdaně, s podmínkou, že to prospěje naší duši. A uvidíme-li, že nám je Bůh nedává, buďme si zcela jisti, že je to z lásky k nám, a protože vidí, že by to ohrozilo naše duchovní zdraví.

sv. Alfons z Liguori

Po modlitbě kněze a Bohu zasvěcených panen je Bohu nejmilejší modlitba dětí a nemocných.

bl. Josemaría Escrivá

Vím, že mnozí z těch, kteří se považují za přátele Krista, Ho znají jen málo. Hledají u Něj totiž útěchu a povzbuzení pro sebe a mají raději sebe než Jeho utrpení a smrt.

sv. Jan od Kříže

Každý má milost se skutečně modlit a modlitbou získat větší pomoc k tomu, co s běžnou milostí vykonat nedokáže. Jinak by nám Bůh uložil nesplnitelný zákon.

sv. Alfons z Liguori

Nebojím se toho, co mi mohou udělat lidé, když mluvím pravdu. Bojím se toho, co by mi učinil Bůh, kdybych zklamal.

sv. Jan Bosco

Bůh nás nechce vyslyšet, nejsme-li o vyslyšení pevně přesvědčeni.

sv. Alfons z Liguori

Moudrý hodně rozmlouvá s Bohem i se svým svědomím a málo s lidmi.

sv. Efrém

Kolena, a ne rozum nebo pero, dají ovoce práci, kázáním a knihám.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokud se nestane to, co chceme, potom se stane to, co je pro nás lepší.

sv. František Saleský

Nic nedá naší modlitbě takovou sílu, jako když s vděčností uznáme dobrodiní, která jsme již přijali.

sv. Albert Veliký

Bůh mi neodepřel nic z toho, o co jsem prosil – s výjimkou těch věcí, o které jsem prosil pro sebe.

sv. Jan Maria Vianney

Při nedostatku lásky by se modlitba ihned stala plytká a nesmyslná. Zatímco díky modlitbě nabírá celou svoji moc. Čím více roste láska, tím více modlitba získává na intenzitě a kvalitě.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Osoba pyšná věří, že všechno, co dělá, je uděláno dobře. Chce vládnout nad všemi, kteří s ní mají něco do činění; má vždycky pravdu. Vždy věří, že její náhled je lepší než pohled druhých.

sv. Jan Maria Vianney

Ten, kdo si zvyká lhát v žertu, ten se vystavuje velkému nebezpečí lži, která se posune k pomluvám.

sv. František z Assisi

Cožpak Bůh čeká na naše pěkné myšlenky, jako kdyby neměl hlubší a plodnější?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kde jsou ti, kteří nemají důvod dělat pokání?

bl. Rupert Mayer

Mnozí lidé pokládají za pošetilé to, co je nad jejich chápání.

sv. Tomáš Akvinský

Nestačí, aby byly děti milované, je třeba, aby to také věděly.

sv. Jan Bosco

Nejlepší způsob, jak pochopit mši svatou, je spojit se s knězem ve všem, co říká, sledovat, pokud možno všechno, co dělá a nechat se prostoupit živými city lásky a vděčnosti. Tuto metodu je třeba zachovávat.

sv. Jan Maria Vianney

Ten je pravdivě pokorný, kdo omluví nařčení a posuzování klidně snáší.

sv. František z Assisi

Má naděje se opírá o tři věci: o lásku, s níž nás adoptoval za své děti, o pravdivost Jeho příslibů a o Jeho moc, s níž své sliby plní.

sv. Bernard

Čím je život, třeba sebedelší, v porovnání s věčností? Kapkou vody v moři.

sv. Augustin

Jsou dvě cesty do bídy: práce v neděli a krádež.

sv. Jan Maria Vianney

Pokud milujeme doopravdy, následujeme. Vskutku nemůžeme výměnou nabídnout lepší ovoce než následování.

sv. Augustin

Přirozenost chudoby je nebýt spoután věcmi.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ve svém boji buďte stále vytrvalí a radostní, skromní ve vítězství, pokojní v porážce a pevní v těžkostech.

bl. Jan XXIII.

V těžkostech se utěšujeme představou blížícího se nebe. Nejdražší děti, v těžkostech, temnotách, slabostech a znechuceních pamatujme na to, že nebe… nebe se blíží! Každým dnem je o celý den blíž. Proto odvahu! Ona na nás čeká, aby nás přitiskla k srdci. V nebi nás čeká pravá odměna. Žádná, byť i sebemenší námaha, sebemenší utrpení podstoupené pro slávu Boží, nezůstane bez hojné odměny, a to po celou věčnost. Bůh nás odmění dokonce za naše svaté touhy – toužit víc, toužit bez hranic!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Na světě je nám ukryto nebe i peklo: nebe, poněvadž, kdybychom znali jeho krásu, chtěli bychom se do něho za každou cenu dostat, jistě bychom klidně i opustili svět. Skryto je i peklo, protože, kdybychom znali jeho muka, udělali bychom cokoli, abychom do něj nepřišli.

sv. Jan Maria Vianney

Příčina všech našich neštěstí bývá neznalost Písma svatého.

sv. Jan Zlatoústý

Aby ses stal svatým, není třeba mnoho teorie, ale je třeba mnoho praxe.

sv. František Saleský

Proč je tolik vlažných, nestálých a lhostejných lidí? Protože se každý den nevěnujeme rozjímání.

sv. Jan Maria Vianney

Náš cíl je splnění vůle Boží, vůle Neposkvrněné. Jiné cíle jsou maření času.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nemoc je zkušebním kamenem víry. Z ní září naděje. Láska k Bohu a ostatní vlastnosti zde nacházejí v nejširším slova smyslu možnost ukázat se pravými!

sv. Vincenc z Pauly

Pamatujte, že na této zemi není takové místo, kde by nepřítel nenastavil osidla, aby nám uškodil v přiblížení se k Bohu.

sv. Augustin

...ten, kdo se snaží dosáhnout dokonalosti ve všech druzích ctností, měl by nahlížet do životopisu svatých, následovat jejich dobré skutky a činit podobně.

sv. Basil Veliký

Kdo se žene za vnějšími odznaky naší velikosti, ten dokazuje, že v sobě nemá pravdivou velikost.

sv. Jan Zlatoústý

Vzájemná láska nespočívá v tom, že by nám nikdo nezpůsobil žádné příkoří, ale v tom, abychom se snažili druhým příkoří nečinit a usilovali o nápravu a odpuštění toho, co nás uráží.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Co jsme, ukazuje nám nemoc lépe než zdraví.

sv. Vincenc z Pauly

Drahé děti, pamatujte, že základní věcí, jakou si napomáhá satan, když nás chce svádět ke zlu, je: Ach! Ale to je přece drobnost, která nemá žádný význam...

sv. Jan Bosco

Udělat ze sebe oběť... Není to jednoduché! Znamená to zříci se svého já: brát na sebe život neustálého posvěcování se pro druhé; brát na sebe s úsměvem na rtech každodenní kříže; živit v sobě z lásky k Ježíšovi lásku ke kříži.

bl. Uršula Ledochówska

Nemáš ducha chudoby, jestliže si můžeš vybrat to, o co by ani nikdo nestál, a ty si nevybereš pro sebe tu nejhorší část.

bl. Josemaría Escrivá

Patří zachovat si ostražitost vůči různým novým pohledům a naukám, nehnat se za tím, co je nové, ale pilně přemýšlet, zda se to shoduje s dávnou pravdou katolickou.

bl. Jiří Matulevič

Nemoc je měřítkem, podle kterého se můžeme nejpravdivěji dovědět, kde tkví síla každého z nás – máme- li jí mnoho nebo málo, či dokonce žádnou. Mé utrpení a malé těžkosti ať jsou mým tajemstvím.

sv. Vincenc z Pauly

Bůh od nás žádá toto: dobrou vůli, připravenost, dobře využít každou situaci a umět se pro Něho obětovat!

sv. František Saleský

V žádném případě nemusíme říkat nebo mluvit nic, o čem víme, že to druhé zraní.

bl. Rupert Mayer

Láska, která má hranice, není pravou láskou.

sv. Gabriel od Bolestné Matky Boží

Vyhýbejte se všemu, co by mohlo zranit srdce druhých.

bl. Josemaría Escrivá

Není větší lásky, než se obětovat za spásu duší, jak to dělal Pán Ježíš Kristus!

sv. František Saleský

Pomlouvající je podobný housence, která leze po květech – zanechává na nich svůj sliz a tím je zhnusuje.

sv. Jan Maria Vianney

Ženy, které uspokojují svou marnivost ve způsobu oblékání, se nikdy nemohou vydat na cestu Ježíše Krista, co více, jakmile tento idol pronikne do jejich srdcí, ztrácejí i krásu svojí duše.

sv. Pio z Pietrelciny

Ďábel od nás není daleko.

sv. Jan Zlatoústý

Když ten, kdo vede, je pesimistou a člověkem nedůvěřivým, snadno upadne v tyranství.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora, která je bez lásky, nemůže být ctnostnou pokorou.

sv. František Saleský

Tvrdíte, že jste nikoho nepřivedly ke hříchu. Svými slovy opravdu ne, ale udělaly jste to svým oděvem a svým chováním. Když jste někoho dohnaly k tomu, aby hřešil ve svém srdci, jak můžete být bez viny?

sv. Jan Zlatoústý

Příroda dala zvířatům zbraně, jen člověk přichází na svět bezbranný – to je znamení, že je stvořený ke shodě s ostatními a k pokoji.

bl. Ludvík z Grenady

Kdo chce pouze to, co chce Bůh, kdo touží jen po vůli Boží, ten má už na zemi nebe v duši.

bl. Uršula Ledochówska

Pozemská matka nás může zachránit ode všech nebezpečí, ale Nebeská Matka může všechno. Vždycky nás ochrání, jen kdybychom ji vzývali o pomoc. Řekl bych, že to je tajemství rychlého posvěcení.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Na kolenou vychovávají svaté matky své děti.

bl. Uršula Ledochówska

Bůh chce naše štěstí, my ho však odmítáme. Kdyby šlo o náš majetek, co všechno bychom byli schopní udělat? Ale když jde o naši duši, neuděláme nic.

sv. Jan Maria Vianney

Maria nám touží víc milosrdenství prokázat, než my je toužíme přijmout. Tolik nám touží prokazovat dobro, že ji tupí nejen ti, kdo ji výslovně urážejí, ale také ti, kdo ji neprosí o žádnou milost. Velice by urazil její dobrotu, kdo by se bál přistoupit k nohám této nejdobrotivější Orodovnice, která je samá vlídnost, laskavost a dobrota.

sv. Alfons

Láska k bližnímu z lásky k Bohu: dej Bohu bližního a bližnímu Boha = pravdivá láska.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Není možné, aby byl zavržen Mariin ctitel, který jí věrně slouží a upřímně se jí doporučuje.

sv. Alfons

Dobrý Bůh je tak moc ochoten odpustit, kdykoli Ho o to prosíme, jako je ochotná matka vytáhnout své dítě z ohně.

sv. Jan Maria Vianney

Důvěřujte jako bez rozumu v Eucharistii a v Pannu Marii a uvidíte, co jsou zázraky.

sv. Jan Bosco

Neříkej, že ta osoba je ti cizí. Mysli na to, že tě posvěcuje.

bl. Josemaría Escrivá

Konkrétní lidé, stejně i jako celé národy, se mnohokráte vzdalovali od Boha, avšak jakmile se horlivě obrátili k Marii, hned na ně sestupovalo štěstí a pokoj.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nic není tak dobré pro duši jako poslušnost.

sv. Augustin

Lépe je více pracovat nad lítostí než nad připomínáním hříchů.

bl. Honorát Kožminski

Neříkej Kristovi, že toužíš po potěšení v modlitbě. Buď vděčný, jestliže ti je udělí a říkej Mu vždy, že toužíš po vytrvalosti.

bl. Josemaría Escrivá

Ó Maria, kdybys byla jen Matkou, věděl bych sice, že mi chceš pomoci, ale nevěděl bych, zda mi můžeš pomoci. Kdybys byla jen Královnou, věděl bych, že mi můžeš pomoci, ale nevěděl bych, zda mi pomoci chceš. A protože jsi Matkou a Královnou, vím, že mi můžeš a také chceš pomáhat.

sv. František Saleský

Největší moudrostí, jaké může člověk dosáhnout, je vědomí, že sám ze sebe je ničím a vším, čím je, je pouze díky Bohu a skrze Boha.

sv. Augustin

Kdo utíká před světlem, bude bývat ve tmě.

sv. Irenej

Ve všem jednání s lidmi patří být pokorný. Nikomu neodporovat, každému ustupovat, nikoho neznevažovat, řeč druhým nepřerušovat, všechna pokoření, i kdyby přišla odkudkoli, klidně a dokonce vesele snášet.

bl. Honorát Kožminski

Říkáme si: „Vyzpovídám se, až budu nemocný, vzbudím dokonalou lítost, a tak si zajistím spásu duše.“ Ale copak nevíme, že smrt přichází jako zloděj v noci a zmaří naše plány?

sv. Julián Eymard

Kde se znevažuje Boží vláda, tam umírá pokoj.

bl. Rupert Mayer

Nejlepším lékem na nervy nejsou tabletky a prášky. Lékem na nervy, který je nejúčinnějším, je vybudovat v sobě ducha oběti.

bl. Uršula Ledochówska

Postav se k tomu tak, že ti, kteří tě pronásledují, tě vlastně posvěcují... Ale běda těm „posvěcovatelům“!

bl. Josemaría Escrivá

Nic nás nedělá natolik podobnými Bohu, jako když odpouštíme zlým a těm, kdo nám křivdí. Jak On učil: Slunce vychází na zlé i dobré.

sv. Jan Zlatoústý

Jestli si duše přisvojí to, co je ve skutečnosti darem od Boha – bude ji Bůh i nadále zahrnovat milostmi? Vždyť by ji jen podporoval v její povýšenosti! Pyšné duši Bůh odepře bohatství svých darů z milosrdenství.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jen neříkejme: „Já žiji v blízkosti eucharistického Spasitele. Čehopak bych se mohl bát?“ Jidáš také žil ve společnosti Vykupitele. „Ale já miluji Boha.“ Vždyť Jidáš také zpočátku miloval Spasitele, ale vlažnost postupně udusila jeho lásku a učinila jej zrádcem.

sv. Julián Eymard

Blahoslavený je ten, kdo tak svatě a uvážlivě uzdravil svůj život, že dokonce není možné si o něm myslet nic zlého.

sv. Jeroným

Dnes mě anděl zavedl do propasti pekla. Je to místo velkých bolestí, jak je strašně rozlehlé. Viděla jsem tam tyto druhy utrpení: utrpení, které tvoří peklo, je ztráta Boha, ustavičné výčitky svědomí, tento úděl se už nikdy nezmění, oheň, který bude duší pronikat, ale nezničí ji – je to strašné utrpení, je to čistě duchovní, oheň, zapálený Božím hněvem, ustavičná temnota, strašný dusivý pach, i přes temnotu se satani a zavržené duše navzájem vidí a vidí všechno zlo ostatních i své, neustálá společnost satana, strašné zoufalství, nenávist k Bohu, zlořečení, proklínání, rouhání. Jsou to muka, která všichni zavržení trpí společně, ale to ještě není konec útrap – jsou muka pro jednotlivé duše, jsou to bolesti smyslů, čím která duše hřešila, tím je trápena strašným a nepopsatelným způsobem.

sv. Faustyna Kowalská

Na věčnosti Boží existuje jenom jedno – trvání. V čase existuje jenom jedno – přeměna.

sv. Augustin

Lepší je ovládnout svůj jazyk, než se postit o chlebu a vodě.

sv. Jan od Kříže

Při myšlence na budoucí zápasy nás často přepadají ochromující obavy. I přes to důvěřujme Bohu, on nám dá odvahu v pravý čas. Kdybychom se už dopředu cítili silní, mohli bychom zpychnout. Stačí, pokud si upřímně přejeme statečně bojovat a pevně důvěřujeme, že nám Bůh pomůže, jakmile budeme potřebovat Jeho pomoc.

sv. František Saleský

Je to pravda, že si nikdo nemůže být jistý vytrvalostí, ale ta nepevnost je důvodem k větší pokoře.

bl. Josemaría Escrivá

Bůh se nám v eucharistii stává velkou oporou; sjednocení s Ním se s Ním radujeme. A když se staneme spoluúčastníky Jeho Božství, jsme jako mnoho bohů.

sv. Jan Zlatoústý

Nikdy nebyl žádný zavržen proto, že udělal příliš mnoho zlého, ale mnozí jsou v pekle pro jediný smrtelný hřích, kterého nechtěli litovat.

sv. Jan Maria Vianney

Pokoj je datem a znamením, že Bůh je v nás.

bl. Jan XXIII.

Pravdivě pokorný se netouží takovýto ukazovat před lidmi, protože pravdivá pokora nejen, že skrývá jiné ctnosti, ale také sebe.

sv. František Saleský

Když se budeš žehnat křížem, satan se lekne a bude vidět hřeby, jimiž byl Pán přibitý.

sv. Jan Zlatoústý

Peklo má svůj pramen v dobrotě Boží. Zavržení budou říkat: „Ach, kdyby nás Bůh tak nemiloval, trpěli bychom méně, peklo by bylo snesitelnější!...“ Ale vědí, že tolik byli milováni! Jaká bolest.

sv. Jan Maria Vianney

Nic není vyššího jako poslušnost vůči Bohu.

sv. Basil Veliký

Největší životní pokání je společný život s druhými. Nikdo nesmí nakládat na spolubratra více, než může unést.

sv. Tomáš Akvinský

Pokora je výborným prostředkem, abychom si skrze ni vybojovali čistotu.

sv. Vincenc z Pauly

Mnozí žijí v pokoji, není v nich žádný rozpor, protože všechno dali Bohu. Jiní žijí v nepokoji. Boha sice chtějí milovat, ale nechtějí se vzdát náklonnosti k věcem pozemským.

sv. František Saleský

Oči! Kolik zlého jimi proniká do duše. Hlídejte si svůj zrak a tím zajistíte opravdovou ochranu vašich srdcí.

bl. Josemaría Escrivá

Boží děti putují po Jeho cestách v dětinské důvěře. Svoji naději vkládají v Něho. Když klopýtnou, On je opět pozvedá – a místo, aby se zastavily a zlořečily kameni, o který zakoply, dá jim milost v lásce pokračovat, když se pro svůj pád pokoří!

sv. Vincenc z Pauly

Nemoci těla často pomáhají k uzdravení duše.

sv. František z Assisi

Nejprve upři svůj zrak na vlastní ubohost, potom pohlédni k Božímu milosrdenství a zabývej se více Jeho dokonalostí než svou nedokonalostí.

sv. Vincenc z Pauly

Chceš zažívat pokoj s druhými? Chovej se co nejuctivěji, jak jen to jde, vůči druhým, staň se nejmenším sluhou všech – hlupák pro lásku Boží (nauč se vidět v bližním Pána Ježíše...).

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Znechucení – to je nepřítel tvé vytrvalosti. Jestliže s ním nebojuješ, propadneš pesimismu a následně lhostejnosti. Buď optimistou.

bl. Josemaría Escrivá

Místo nečiní člověka svatým. Je možné nebýt v Jeruzalémě, ale žít svatě.

sv. Ignác z Loyoly

; Pokud nemáte lásku k Bohu, jste jako chudí žebráci. Jste jako strom bez květů a bez ovoce.

sv. Jan Maria Vianney

Svatí, kamkoli přijdou, zanechají tam cosi z Boha. Samotný Bůh dává zakusit svou přítomnost.

bl. Jan XXIII.

Prvním stupněm pokory je, že nikdy neklameme, nepředstíráme to, čím jsme, ani nepoužíváme masky a make up, abychom se zdáli lepšími.

sv. Ignác z Loyoly

Člověk nesmí být surovější než Bůh, který je vždy připraven odpustit. Lépe, když člověk hřeší přílišnou dobrotou než tvrdostí.

sv. Jan Zlatoústý

Z hříšníka se stává člověk Bohu milý, jakmile se pokoří. Když se pokoříme, i kdybychom byli zločinci, pokora nás změní ve spravedlivé.

sv. František Saleský

Velkým hříchem je nedbalost rodičů vůči svým dětem. Vede k největším zvrácenostem.

sv. Jan Zlatoústý

Kdo myslí na věčnost, snadno najde potěšení v protivenstvích života pozemského.

sv. František Saleský

Ten, kdo pohoršuje slovy, rozmluvami a skutky, není přítelem, ale ničitelem duše.

sv. Jan Bosco

Když začneme toužit po pokoře, Bůh v nás tuto ctnost rozmnoží a uschopní nás praktikovat ji účinně všude, kdekoli nám poskytuje příležitost.

sv. František Saleský

Copak víš, jakou škodu můžeš způsobit, když hodíš kámen se zavázanýma očima? Copak víš, jakou škodu můžeš způsobit, když říkáš něco, co se zdá jako drobnost, protože tvoje oči jsou zavázané lehkomyslností?

bl. Josemaría Escrivá

Vynahraď to, co ti chybí k dokonalosti, pokorou.

bl. Honorát Kožminski

Nikdy jsem nenašel vhodnější prostředek k uskutečnění a k ochraně jednoty a lásky k Bohu a k bližnímu, nad svatou pokoru. Je na prvním, druhém, třetím, … a potom na posledním místě.

sv. František Saleský

Kdybychom znali hodnotu oběti mše svaté, s jakým velkým zaujetím bychom se jí účastnili?

sv. Jan Maria Vianney

Pocítíš více útěchy a pokoje, když ustoupíš, než kdybys jednal podle svého mínění.

sv. František Saleský

Láska, čistota a pokora, to jsou tři královny, které kráčí vždy společně a nemohou bez sebe existovat.

sv. Jan Bosco

Jedině pokora je schopná přinést pokoj do duše.

sv. Vincenc z Pauly

Před hříchem je třeba se bát Boží spravedlnosti, po hříchu je třeba se utíka k Jeho milosrdenství.

sv. Ignác z Loyoly

Chléb, který máte v nadbytku, je chlebem hladovějících; šaty visící ve vaší skříni jsou oblečením pro ty, kteří jsou v nouzi; boty, které nenosíte, jsou botami chudých; peníze, které si schováváte v úkrytu, jsou penězi chudých; skutky lásky, které nekonáte, jsou nespravedlností, kterou způsobujete.

sv. Basil Veliký

Ujišťuješ mě, že si chceš zachovat dobré svědomí. Nezapomínej, že kdo naslouchá pomluvám bez toho, aby proti nim bojoval, ten se mění v odpadkový koš.

bl. Josemaría Escrivá

Tichost a pokora jsou dvě půvabné sestry, které se k sobě hodí.

sv. Vincenc z Pauly

Je to nešťastná tvrdohlavost, která uznává za správné jen vlastní mínění a pohrdá radou jiných. Měj v úctě mínění jiných a jednej podle nich, pokud je to možné. Je to znamení úcty cvičení se v pokoře.

sv. Vincenc z Pauly

Pýcha způsobuje, že nám schází láska a zapomínáme na odpuštění. Ona vyhání duše našich druhů a činí nás nenávistnými vůči všem.

sv. Jan Bosco

Modlitba znamená naslouchat Bohu, rozmlouvat s Bohem a mlčet s Bohem. Modlitba se ptá, co se líbí Jemu a je víc klaněním a vděčností než prosbou. Pán přece ví, co potřebujeme.

bl. Jan XXIII.

Rozjímání nad utrpením Pána Ježíše je nejúčinnějším prostředkem k získání odporu vůči hříchu (z lítosti nad hříchy) a k rozhojnění lásky k Pánu Ježíši.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

V každém chlapci, i kdyby byl sebevíc zkažený, se najde nějaké zdravé místo. Úkolem každého vychovatele je toto místo najít. Je jakousi delikátní nití, která vede k srdci.

sv. Jan Bosco

Kříž je tou nejpoučnější knihou, jakou člověk může číst. Kdo nezná tuto knihu, je nevzdělanec, i kdyby přečetl všechny ostatní knihy.

sv. Jan Maria Vianney

Bez pokory by nebylo Boha, který se stal člověkem, ani člověka, který by se Bohu podobal.

sv. František Saleský

Naše díla nebudou mít trvání a vzrůst, pokud jim nedáme jako základ ctnost pokory.

bl. Jiří Matulevič

David zhřešil, což se králům přihodí často, ale potom plakal a dělal pokání, což králové dělají jen zřídka.

sv. Ambrož

Boží dobrota od nás vyžaduje, abychom nikdy, ale nikdy nekonali dobro proto, abychom se tím stali důležitými.

sv. Vincenc z Pauly

Staráme se o majetek pro děti, ale ne o ně samé. Cvič duši syna, pak bude mít i majetek! Jestliže jeho duše podlehne zlu, všechno bohatství je k ničemu; jestliže jeho duše je krásná a čistá, ani chudoba mu nijak neuškodí.

sv. Jan Zlatoústý

Proveďme sami na sobě tento proces: Každý ať poctivě zkoumá své svědomí, slabosti své přirozenosti, nepořádky svých vášní, své sklony ke zlému, svou nevěrnost a nevděk vůči Bohu, své nesprávné chování vůči bližnímu – a najdete v sobě více zla a důvodů pokořit se, než u ostatních lidí, a pak jasně přizná – jsem veliký hříšník a jeden z těžko snesitelných lidí.

sv. Vincenc z Pauly

Kdo se ještě nikdy nestal pomluveným, ten ještě nikdy neudělal nic dobrého.

bl. Rupert Mayer

Neptej se, jestli je to hřích těžký nebo lehký, ale vyhýbej se jakémukoli hříchu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Chtít hledat zlato nebo perly znamená se ponížit: buďto sestupovat do hlubiny země nebo do hlubiny moře. Stejně tak poklady duchovní je možno získat jen skrze ponížení.

sv. Ignác z Loyoly

Kéž by naše pokora byla charakteristickou známkou, rozlišujícím znamením mezi křesťany, abychom se touto ctností odlišovali víc než jménem! Když se nás někdo zeptá: Kdo je tam? – ať naše odpověď zní: POKORA!

sv. Vincenc z Pauly

Čas nás vyzývá, abychom nečekali na čas své záhuby.

sv. Kateřina Sienská

Nebuďte tak ustrašení, člověk vydrží hodně a tak rychle neumírá.

bl. Rupert Mayer

Není dokonalosti bez pokory. Máme tolik stupňů dokonalosti, kolik jich má pokora. Ne více.

sv. Jana de Chantal

Pýcha je jako červ, který hryže a způsobuje, že ztrácíme zásluhy všech našich dobrých skutků.

sv. Jan Bosco

Toto je lekce, která zasluhuje dobré porozumění: dočasný život nám byl dán pouze pro to, abychom dosáhli života věčného. Jaké je to neštěstí pro většinu lidí, kteří na to nemyslí.

sv. František Saleský

I hněv může být chvályhodný a úplný, nedostatek hněvu není ctností, ale slabostí. Kdo se nezlobí na špatné, dělá nedobře, protože tím dává nejednou špatný příklad a mnohým přináší škodu.

sv. Ignác z Loyoly

Pokora je to, čeho se ďábel bojí nejvíc.

sv. Jan Maria Vianney

Obrácení je záležitostí jedné chvíle. Posvěcení je prací celého života.

bl. Josemaría Escrivá

Nikdo není vytrvalejší a pevnější v dobrém, než tichý a pokorný!

sv. Vincenc z Pauly

Nic není nemožného pro toho, kdo věří, nic není těžkého pro toho, kdo miluje.

sv. Bernard

Den bez modlitby je jako obloha bez slunce.

bl. Jan XXIII.

Vnější nepořádek a nedbalost jsou znamením vnitřního nepořádku.

sv. František Saleský

Pokorného člověka má každý rád.

sv. Vincenc z Pauly

Člověk nemá o sobě mluvit ani v dobrém ani ve zlém.

sv. Jan Maria Vianney

Bez pokory se nemůžeme Bohu líbit. Cvič se ve třetím stupni pokory, to znamená nejen nic nevysvětlovat, že jsme nevinní, když nám něco namítají, ale radovat se z pokoření.

sv. Faustyna Kowalská

Čistota a nečistota nám nejsou vrozeny, ale záleží na svobodné vůli těch, kteří nám danou věc předkládají.

sv. Jan Zlatoústý

Je třeba se starat o spásu duší (nepřátel Církve) a neusilovat o jejich ponížení a zesměšnění.

bl. Jiří Matulevič

Kolik starostí všichni vynakládají, aby děti vzdělali v malování, nauce i v mluvení a nikdo nedbá o formování jejich duše!

sv. Jan Zlatoústý

Pokora, kterou nám Kristus v Evangeliu tak často doporučuje, je základem každé dokonalosti. Je svorníkem, který drží celý duchovní život.

sv. František Saleský

Diecézi je možno obrátit tehdy, když všichni faráři budou svatí.

sv. Jan Maria Vianney

Vytrvalostí jistě dobudeš srdce Boží.

bl. Uršula Ledochówska

Nejjistějším způsobem, jak ovládnout hněv, je opozdit jeho výbuch.

sv. Jan Bosco

Mám radost, když vidím dobré zdravé a zlé zchvácené chorobou. Ti první své zdraví a síly obracejí ke chvále Boží a těm druhým nemoc nedovoluje konat zlo a nejednou je obrací k Bohu.

sv. Ignác z Loyoly

Je třeba je neustále napomínat, aby každý z nich dával pozor nejen na to, co on trpí od druhých, ale také na to, co jiní trpí od něj. Jestliže totiž přemýšlí nad tím, co snášejí od něho, snadněji unese to, co snáší od jiných.

sv. Řehoř Veliký

Osoba chudá má všechno u Boha.

bl. Honorát Kožminski

Křesťanství není nějakým součtem skličujících závazků, jak si to vymýšlejí nevěřící; je to spíše pokoj, radost a láska, je to život, který se neustále obnovuje.

bl. Jan XXIII.

Dokud žijeme, vejděme často v myšlenkách do pekla, abychom tam neupadli po smrti.

sv. Augustin

; Pokora přivádí do duše všechny ostatní ctnosti.

sv. František Saleský

Kdyby Bůh každý hřích hned trestal, mysleli by si lidé, že k poslednímu soudu už nic nezůstane. Kdyby zde nic netrestal, pak by zase nevěřili v Jeho spravedlnost.

sv. Augustin

Nejsi pokorný, když se ponižuješ, ale když tě ponižují a ty to snášíš pro Krista.

bl. Josemaría Escrivá

Kdybychom byli andělé a měli všechny ostatní ctnosti, jakmile ztratíme pokoru, všechny ctnosti jsou zmařené.

; sv. František Saleský

Strašné je, když se někdo nebojí Boha a hřeší tak, jako by Boha nebylo.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Jsme povinni mít jen jediného nepřítele, a to jmenovitě satana. S tímto nepřítelem se nemůžeme nikdy smířit.

sv. Jan Zlatoústý

Máme přirozený sklon vydávat rozkazy a ohromnou averzi vůči poslušnosti. O kolik užitečnější je však pro nás ve skutečnosti poslušnost než vydávání rozkazů.

sv. František Saleský

Nezapomínej, synu, že je pro tebe na zemi jen jedno zlo, kterého se musíš bát, a kterého se musíš z milosti Boží vyhýbat.

bl. Josemaría Escrivá

Kolik duší můžeme obrátit skrze svoje modlitby! Kdo zachrání jednu duši před peklem, nezachrání jenom ji, ale i svoji vlastní.

sv. Jan Maria Vianney

Bůh nehledí na vnější nádheru, nenachází radost v královských palácích, ale v pokorné duši, která pohrdá světskou moudrostí a dá se jím poučit.

sv. František Saleský

Pravdivě milující vidí milovaného tak, jak vyšel z ruky Boží.

sv. Edita Steinová

Kdyby mohl rozhněvaný vidět, jak špatně ve chvíli hněvu vypadá, nikdy by se nedal hněvem unést.

sv. Jan Zlatoústý

Pýcha a neskromnost jsou dvě hlavní chyby, které ničí velikost duše.

sv. Jan Bosco

Pokud je to možné, je potřeba říci to dobré a raději neříkat nic, než říci něco zlého. Ušetříme si tím mrzutosti a Pán nám dá svoje požehnání.

bl. Jan XXIII.

Zlo vychází z neposlušnosti vůči Bohu, dobro naopak z poslušnosti vůči Němu.

sv. Irenej z Lyonu

Pokora se rodí z poznání Boha a z poznání sebe samého.

bl. Josemaría Escrivá

Jestliže nekonáš to, co Bůh chce, musíš trpět to, co ty nechceš.

sv. Augustin

Kdo miluje Boha, chválí Boha. Kdo miluje sebe, chválí sebe. Láska k sobě rodí pýchu, láska k Bohu pokoru.

sv. Ignác z Loyoly

Všechny hříchy světa jakéhokoli druhu vložené do lůna Božího milosrdenství jsou jen jiskrou ohně, která padla na hladinu oceánu.

sv. Albert Veliký

Známky pokory jsou: milovat svou vlastní poníženost, považovat se za nejmenší ze všech, utíkat před lidskou chválou.

sv. František Saleský

Žádné kázání není skutečnější než dobrý příklad.

sv. Jan Bosco

Pokušení je prostředkem k získání nebe. Opravdu, jakou zásluhu bychom měli v konání dobra během našeho krátkého života, kdyby nebylo pokušení?

sv. Jan Maria Vianney

Nepřítel nad námi získá nadvládu, když nás vžene do smrtelného hříchu, ale mnohem víc nám vládne, když se mu podaří, abychom zapomínali na Boha.

sv. Albert Veliký

Dokonalá lítost z lásky zahlazuje dokonce smrtelné hříchy. Vzbuzuj ji často při návštěvách Nejsvětější svátosti a před svatým přijímáním.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh nachází svou radost a spokojenost v tom, že obcuje s pokornými a prostými, dokud sami setrvají v poznání své ubohosti.

sv. František Saleský

Kdo věří a hřeší, i kdyby dosáhl všech pozemských výhod, stane se nakonec ubožákem a nešťastníkem.

bl. Josemaría Escrivá

Člověk a hříšník, to jsou dvě skutečnosti: co je člověkem – učinil Bůh; co je hříšníkem – sám člověk. Odstraň, cos učinil a Bůh obnoví, co On učinil.

sv. Augustin

Člověk se může zdát plný lásky, ale žádnou nemá, když není pokorný.

sv. František Saleský

Vůči nikomu nemůžeš prokazovat nedostatek milosrdenství; a pokud se ti zdá, že nějaká osoba není hodna takového milosrdenství, musíš si pomyslet, že ani ty žádné milosrdenství nezasluhuješ.

bl. Josemaría Escrivá

Msta v pravém slova smyslu katolická, je modlitba za osobu, která ublížila.

sv. Jan Bosco

Kdo nepozná Boha z Jeho dobrodiní, ať Ho tedy pozná z trestání.

sv. Jeroným

Pokora plodí lásku, pokora ochraňuje lásku.

sv. František Saleský

Na všechno je třeba hledět ve světle věčnosti. S velkou ochotou ve všem patří hledat Boha a snažit se jen Jemu samému se líbit.

bl. Jiří Matulevič

Jako je pýcha počátkem všeho zla, tak je pokora počátkem všeho dobra.

sv. Jan Zlatoústý

Kdo má oči zavázané, nic nevidí, dokonce ani to, čím má oči zavázané. Stejně tak hříšník spoutaný hříchem je tak zaslepen, že svůj hřích nevidí.

sv. Augustin

Když nejsme hluboce zakořeněni v pokoře, v nedůvěře vůči sobě samým, nikdy nebudeme schopni konat díla Boží.

sv. František Saleský

Pokora je kořenem všech ctností. Ctnost, která nevyrůstá z tohoto kořene, není ctností i kdyby dokonce v očích lidí byla za ctnost považována.

bl. Uršula Ledochówska

Vyhýbej se každé kritice, jestliže nemůžeš chválit, zachovávej mlčení.

bl. Josemaría Escrivá

Zvláště ať se vaše duše vyznačuje prostotou a pokorou. Jděte životem jako dítě, vždy důvěřující, vždy zcela prostá a pokorná, se vším spokojená, ze všeho se radující, tam, kde se jiné duše strachují, ať jdete díky prostotě a pokoře klidně. Pamatujte si pro celý tento život, že tak jako vody stékají z hor do údolí, tak také Boží milosti stékají pouze na pokorné duše.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Spása duší se uskutečňuje nejvíce na kolenou.

bl. Alois Orione

Obraťme se a plňme vůli Boží. Proto nás Bůh stvořil a povolal k bytí, aby nás učinil účastníky věčných dober, aby nám dal království nebeské, a ne aby nás uvrhl do pekla a vydal napospas ohni. Ten oheň nebyl učiněn pro nás, ale pro ďábla. Pro nás je od věků připraveno a předurčeno království nebeské.

sv. Jan Zlatoústý

Opravdová velikost duše spočívá v lásce k Bohu a v pokoře.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Udělej to tak, aby všichni, se kterými mluvíš, se stali tvými přáteli.

sv. Jan Bosco

Nyní chápu, proč je tak málo svatých – protože je málo hluboce pokorných duší.

sv. Faustyna Kowalská

Nechtěj znevažovat své hříchy proto, že jsou malé, ale boj se, že jsou početné, protože i kapky deště jsou malinké, ale naplňují řeky a později roztáčejí mlýnské kameny a nesou stromy i s kořeny.

sv. Cesarius z Arles

Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu a laskavost vůči bližním.

sv. František Saleský

Pokora nás zdokonaluje vůči Bohu a dobrotivost vůči bližnímu.

sv. František SaleskýDvanáct stupňů křesťanské pokory:
1. Ukázněnost očí.
2. Pravá míra a skromnost v hovorech.
3. Omezení vnějšího smíchu a jiných nevhodných projevů radosti.
4. Neskákat nevychovaně jinému do řeči.
5. Neodchylovat se ve svém jednání od běžné, obyčejné cesty k nápadnostem a mimořádnostem.
6. Nepovažovat se za lepšího než jsou druzí.
7. Uznávat svou neschopnost dojít vlastními silami k vytouženým výškám.
8. Uznávat a vyznávat své chyby.
9. Ať se ukládají sebeobtížnější věci, neváhat jich uposlechnout.
10. Řídit se ve všem vůlí představeného.
11. Neuplatňovat svou vlastní vůli.
12. S opravdovou bázní Božího dítěte plnit všechna Boží přikázání. sv. Benedikt

Zapamatuj si, že bližší je Bohu zločinec, který se stydí za to, že koná zlo, než slušný člověk, který se stydí za to, že koná něco dobrého.

sv. Pio z Pietrelciny

Něco jiného je zvedat se k Bohu a něco jiného je zvedat se proti Bohu. Kdo se před Bohem vrhá na zem, toho Bůh zvedá, a kdo se zvedá proti Němu, toho sráží na zem.

sv. Augustin

Dobré vědění bez dobrého života činí člověka pyšným. Dobrý život bez vědění – málo užitečným.

sv. Izidor Sevillský

Pokud není možné pozvednout kříže, které je třeba postavit, alespoň je možné je ozdobit květinami.

sv. Vincenc z Pauly

Pýcha paralyzuje lásku. Pros denně Pána o ctnost pokory pro sebe i pro jiné. Vždyť pýcha s věkem narůstá, jestliže není cíleně umenšována.

bl. Josemaría Escrivá

Když se příliš znepokojujeme kvůli tomu, že nějaký úkon se nám nezdařil přesně podle našich představ, to rozhodně není projevem pokory. Je to pouze zřetelné znamení, že duše nekladla dokonalost svého díla v Boží pomoc, ale především se spoléhala na své vlastní síly.

sv. Pio z Pietrelciny

Žiji, protože jsi to chtěl, umírám, protože to přikazuješ, spas mě, Pane – neboť to můžeš.

sv. Augustin

Milosrdenství nespočívá pouze v „dávání“, ale v „pochopení“.

bl. Josemaría Escrivá

Prvním vnitřním pokáním, které všichni musíme konat, je přijmout od Boha ochotně a s důvěřující duší všechny bolesti a utrpení, které v životě potkáme, společně se vším, co nese těžkosti a trápení v dobrém naplňování závazků našeho stavu, v naší každodenní práci.

bl. Jan XXIII.

Duše navyknutá na všední hřích směřuje k tomu, že už časem nerozpozná ani hranice dělící ji od těžkého hříchu.

bl. Alžběta z Dijonu

Musíme být postaveni na pevném základu pokory, která je „ctnost všech ctností,“ ovšem „pokora musí být štědrá a pokojná“.

sv. Pio z Pietrelciny

Je to velká škoda pro děti svobodných lidí, když je necháme pod dozorem zkažených otroků.

sv. Jan Zlatoústý

Běda bude v pekle duši, která měla různé ctnosti, ale nebyla poslušná.

bl. Honorát Kožminski

Jako se voda hromadí v dolinách, tak se milost Ducha Svatého hromadí v pokorných srdcích.

sv. Bonaventura

Satan se může maskovat dokonce pláštěm pokory, ale plášť poslušnosti si obléci neumí a zde se ukáže všechna jeho práce.

sv. Faustyna Kowalská

Nic nemůže způsobit větší škodu, zvláště mladému člověku, než špatné rady.

sv. Jan Bosco

Ne všichni se mohou stát lidmi bohatými, mocnými, slavnými,... ale všichni – skutečně všichni – jsme povoláni, abychom se stali svatými.

bl. Josemaría Escrivá

Duch našeho Pána nás vede k poslušnosti, ale naše přirozenost ke zlému.

sv. František Saleský

Malé skutky jsou opravdu malé, ale být věrným v malých skutcích, to je velká věc.

sv. Augustin

Jenom ti, kteří špatně žijí a nepřistupují vůbec anebo zřídkavě ke svátostem, se mohou bát smrti.

sv. Jan Bosco

...obtížnost poslušnosti je zároveň také váhou naší lásky.

sv. Pio z Pietrelciny

Když někdo jen zvolá: „Maria!“ - i kdyby jeho úpěnlivá prosba vycházela z nejhlubší temnoty, vyprahlosti či hříchu – jakou odpověď najde v jejím přelaskavém srdci!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pravdivá, opravdová lítost v nás upevňuje stálou pokoru jak vůči Bohu, tak vůči lidem a způsobuje, že při pohledu na vlastní bídu nevidíme tak přísně zlo, které je v jiných.

bl. Uršula Ledochówska

Nic není víc neužitečného než křesťan, který se nepřičiňuje o spásu druhých.

sv. Cyprián

Ježíšova poslušnost vůči nebeskému Otci dospěla až k tomu, že Mistr v lásce přijal vše, co po něm Otec vyžadoval: nechal se pronásledovat, pomlouvat, zapírat, zrazovat a přijal potupnou smrt na kříži. Právě tato poslušnost je výsostným měřítkem extrémní lásky až do posledního dechu, lásky až po samou mez. (srov. Jan 13, 1)

sv. Pio z Pietrelciny

Co odpovíme Bohu, jestliže bude naší vinou zahubena nějaká ubohá duše? Jestliže se snažíme být horliví, Bůh v nás každý den rozmnoží svou milost a duše, které budou díky nám spaseny, budou svědky naší odměny.

sv. Vincenc z Pauly

Je zapotřebí poslouchat s takovou dobrotivostí a laskavostí, že se poslušnost stane příjemnou.

sv. František Saleský

Soud se ukáže strašným pro ty, kteří přesto, že dokonale znali cestu, učili ji a vyžadovali od druhých, sami po ní nekráčeli. Bůh je odsoudí a zavrhne jejich vlastními slovy.

bl. Josemaría Escrivá

Svobodný je pouze ten, kdo žije s Kristem.

sv. Jan Zlatoústý

Musíme být připraveni příkazy a pokyny a jednání představených spíše chválit, než kritizovat. Protože i když toho nejsou hodni nebo se zdá, že chválu nezasluhují, přesto když je kritizujeme, ať již ve veřejném kázání nebo v rozhovoru s obyčejnými lidmi, způsobí to spíš pohoršení než užitek.

sv. Ignác z Loyoly

Nechci jiné přátele než Ježíše, Marii a kříž.

sv. Bernadeta Soubirousová

Jediný způsob, jak vychovat chudou mládež, je vychovat ji ve zbožnosti, a tak pokřesťanštit společnost.

sv. Jan Bosco

Méně ublíží zjevný nepřítel než falešný přítel. Protože zná hlubiny tvého srdce, může ti uštědřit těžké rány.

sv. Ignác z Loyoly

Výborný prostředek neprohřešit se proti srdečné úctě spočívá v tom, že nejsme namyšlení a o druhých smýšlíme jen dobře.

sv. Vincenc z Pauly

Věrnost vůči tradici minulosti je garancí šťastné budoucnosti.

bl. Jan XXIII.

Kdy budeme soudit pravdivě? Dáváš nám příležitost cvičit se ve skutcích milosrdenství a my se cvičíme v soudech.

sv. Faustyna Kowalská

Řekni svému tělu: „Chci, abys bylo otrokem, než abych já byl tvým otrokem.“

bl. Josemaría Escrivá

Lidé většinou posuzují jen ty, kterým to není lhostejné, zda je někdo posuzuje, či ne.

sv. Jan Maria Vianney

Kdo se obrací k Bohu teprve tehdy, když už hřešit nemůže, ten neopustil hříchy, ale hříchy opustily jeho.

sv. Augustin

Bůh přejímá odpovědnost za následky činů vykonaných z poslušnosti.

sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Poslušnost – to je celá naděje svatosti.

bl. Honorát Kožminski

Když posloucháme představené, působíme nekonečnou silou, nekonečným rozumem, neboť tato síla a rozum jsou Boží. Kdyby existovala jiná, lepší cesta, ukázal by nám ji Pán Ježíš buď slovem nebo příkladem.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nezanedbávej posilování tvého ducha a úmyslu. Mnoho svatých to dokázalo díky čtení knížek a jsou za to vděční.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo neposlouchá Církev a představené, není hoden bojovat pod praporem Neposkvrněné. Nejskvělejší vlastnosti rozumu a ducha nejsou ničím vzhledem ke zradě v této oblasti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pýcha a smyslnost – to jsou dva sklony, s nimiž musíme bojovat po celý život.

bl. Honorát Kožminski

Důvody pokání? Zadostiučinění, náprava křivdy, prosba, skutek díkůčinění,... Pokání za tebe, za ně, za všechny ostatní, za tvoji rodinu, za tvůj kraj,... i za tisíc jiných.

bl. Josemaría Escrivá

Mějte všechny v lásce, ale přátelte se i s těmi, kteří vám mohou pomoci v získávání ctností.

sv. František Saleský

Nic se neděje bez Božího vědomí a Božího dopuštění. A Pán Bůh nedopustí nic, co by se nemohlo a nemuselo obrátit ve větší dobro. Jen abychom my ze své strany nezanedbali nic ze svých povinností!...

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Tam, kde je matka, která má víru a křesťansky vychovává své děti, tam nemůže chybět nebeská milost, která způsobí, že plody dozrají i přes těžké zkoušky.

bl. Jan XXIII.

Modlit se, to neznamená mnoho mluvit, ale mnoho milovat.

sv. Terezie z Lisieux

Pokorný u sebe vždy najde vinu, pyšný najde vždy vinu u druhých. To je dobrý rozlišovací a prubířský kámen pokory.

bl. Uršula Ledochówska

Nevíme, jaký počet duší máme zachránit svými modlitbami a oběťmi. Proto se vždy modleme za hříšníky.

sv. Faustyna Kowalská

Chudí jsou boháči budoucího života.

sv. Augustin

Dívej se na nebe a nevzdávej se jen kvůli zemi! Dívej se na peklo a nevrhej se do něj pro několik okamžiků! Dívej se na Krista a nezapírej Ho kvůli světu! A když ti bude usilování o zbožný život připadat těžké, zazpívej si se svatým Františkem: „Pohledem k nebeské vlasti ze strasti si dělám slasti.“

sv. František Saleský

Z modliteb, které se modlíme za duše v očistci, je dvojí užitek: první – zkracujeme těm ubožákům očistcové muky, druhý – získáváme velkou zásluhu, kterou nám Pán odplatí, když my půjdeme k Němu.

sv. Jan Bosco

Měj o sobě dobré smýšlení, ale neupadej do pýchy.

sv. Řehoř Naziánský

Naše dokonalost nespočívá v konání velkých a zvláštních věcí, ale v plnění našich každodenních povinností dokonalým způsobem.

bl. Honorát Kožminski

V knihách hledáme Boha, v modlitbě Ho nalézáme.

sv. Pio z Pietrelciny

Práce je modlitbou.

sv. Jan Bosco

Člověk pokorný nezná žádného strachu před lidmi. Jedinou jeho starostí je, aby s ním byl spokojen Bůh.

bl. Rupert Mayer

Kdo se bude modlit, ten se stane služebníkem a nástrojem Boží prozřetelnosti.

sv. Leopold Mandič

Jestli jsou časy zlé, žijme dobře a ony se stanou dobrými.

sv. Augustin

Služba bratrského napomenutí je nejlepší formou pomoci hned za modlitbou a dobrým příkladem.

bl. Josemaría Escrivá

Kdo chce účinně pracovat, musí mít v srdci lásku a při práci trpělivost.

sv. Jan Bosco

V boji proti pokušení jsou nezbytné tři věci: modlitba, abychom jasně viděli, svátosti, abychom zůstali silní a bdělost, abychom mu předcházeli.

sv. Jan Maria Vianney

Zdá se, že panuje pokoj, ale nepřítel Boží nespí... – naslouchá, ale rovněž srdce Ježíšovo. To je má naděje.

bl. Josemaría Escrivá

Boží dobrota od nás žádá nikdy a nikde nekonat dobro proto, abychom působili důležitě.

sv. Vincenc z Pauly

Dělejte dnes tak, abyste se za to zítra nemuseli stydět.

sv. Jan Bosco

Není potřeba odkládat obrácení k Bohu, protože On přislíbil kajícím odpuštění, ale hříšným nepřislíbil zítřejší ráno.

sv. Augustin

Nemysleme si, že jsme udělali všechno, když proléváme hojné slzy. Spíše přiložme ruku k dílu!

sv. Terezie z Avily

Oheň pekelný pálí po všechny věky ty, které jednou zachvátil a nikdy nepřestane. Proto se nazývá neuhasitelný.

sv. Jan Zlatoústý

Před Pánem Bohem odpovídáme jen za práci a její úmysl a ne za ovoce, které záleží jedině na Bohu.

bl. Uršula Ledochówska

Člověk se těší pravdivému pokoji a svobodě, když je tělo podřízeno duchu a duch Bohu.

sv. Lev Veliký

To, co není pro věčnost, je jistotou pro prázdnotu.

sv. František Saleský

Všechno nás namáhá, když chceme práci uniknout.

sv. Terezie z Avily

Ukažte mi křesťany, kteří se dobře modlí růženec a dobudete svět.

sv. Pius X.

Ať hříšník ví, že jakým smyslem hřeší, takovým bude drceno jeho tělo ve věčnosti; píši o tom z rozkazu Božího, aby se žádná duše nevymlouvala, že není peklo nebo na to, že tam nikdo nebyl a neví se, jak to tam chodí. Já, sestra Faustyna, jsem z rozkazu Božího byla v propastech pekla kvůli tomu, abych mohla mluvit k duším a svědčit o tom, že peklo existuje.

sv. Faustyna Kowalská

Výchova mladého člověka prostřednictvím Marie má trvalý vliv na jeho život. Maria bude pro něho pravdivou oporou k záchraně od zla: jméno Mariino vždy bude v jeho srdci vyvolávat postoj lásky.

sv. Petr Julián Eymard

Snaž se o spásu všech všemi možnými způsoby.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když chce někdo konat svou práci podle vůle Boží, ať ji koná z lásky!

sv. František Saleský

Povolaní ne proto, že jsou svatí, ale svatí proto, že jsou povolaní.

sv. Augustin

Když chce ďábel někoho zničit, začne tím, že u něho vzbudí velký odpor k modlitbě.

sv. Jan Maria Vianney

Když nás satan nemůže přivést ke zlému přímo, postará se o to, abychom se zavalili množstvím práce. Tak se stále více přetěžujeme, až jsme prací úplně zavaleni.

sv. František Saleský

Znamením pravdivé pokory je to, že se člověk nestaví nad druhé, že na sebe nestahuje pozornost, že se vyhýbá všemu, čím by se mohl druhým stavět před oči.

bl. Rupert Mayer

Musíte dělat nadpřirozeně to, co děláte dosud přirozeně.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora činí lidi podobnými andělům, pýcha mění anděly v satany.

sv. Augustin

Když však kvůli pravdě povstane zloba, pak je lépe připustit, aby vznikla zloba, než aby byla opuštěna pravda.

sv. Řehoř Veliký

Odvaha darebáků vychází výlučně ze strachu jiných. Buďte odvážní a uvidíte, jak jim odpadávají křídla.

sv. Jan Bosco

Pravdivá slova nebývají příjemná, příjemná slova nebývají pravdivá.

sv. Ignác z Loyoly

Nevkládejme naději v sebe samé, ale do Boha.

; sv. Augustin

Náš Pán po nás nikdy nežádá těžší oběti než jsou naše síly.

sv. Terezie z Lisieux

Existuje peklo. Pro tebe je to jasné, ale opakuji ještě jednou: existuje peklo! Opakuj tato slova uším tvých kolegů.

bl. Josemaría Escrivá

My dostáváme Ducha Svatého, když milujeme Církev. Ani nejvyšší věda, ani nejhlubší moudrost nemají pravdu, ale pravdu má jenom poslušnost a nejhlubší pokora.

sv. Augustin

Kde panuje pokorná poslušnost, tam triumfuje láska.

sv. Jan Bosco

To co mě nejvíc udivuje, to není rozklad našeho fyzického těla, ale myšlenka, že po smrti nás čeká strašný poslední soud.

sv. Leopold Mandič

Proč stavíme zámky ve Španělsku, když potom musíme bydlet ve Francii?

sv. František Saleský

Pamatuj vždy na to, že to co se ti přihodí dobrého nebo zlého, je od Boha, abys z jedné strany neupadal do pýchy a z druhé neztrácel odvahu.

sv. Jan od Kříže

Kdyby andělé mohli, záviděli by nám dvě věci: 1. svaté přijímání, 2. utrpení.

sv. Faustyna Kowalská

Ach, ať Bůh ochrání každou duši od odkládání svaté zpovědi na poslední hodinu.

sv. Faustyna Kowalská

Formulka pro duchovní svaté přijímání: Tato modlitba je dnes známá tisícům lidí: „Přeji si, Pane, přijmout Tě s čistotou, pokorou a oddaností, s kterou Tě přijala Tvá Nejsvětější Matka; s duchem a horlivostí svatých.“

bl. Josemaría Escrivá

Kdybychom milovali Boha, byli bychom šťastní, že můžeme trpět z lásky k Tomu, který chtěl trpět za nás.

; sv. Jan Maria Vianney

Ne všem dovolují životní povinnosti a zdraví konat tvrdé pokání. I když všichni přiznávají, že jejich životní cesta je prostoupena kříži. Přijímání těchto křížů v duchu pokání, to je široké pole k praktikování pokání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Dnes jsem poznala, jak nerad přichází Pán k jisté duši ve svatém přijímání. Jde do toho srdce jako do žaláře na mučení a útrapy. Odprošovala jsem Ho a vynahrazovala Mu to zneuctění.

sv. Faustyna Kowalská

; Bůh mi dá odvahu přiměřeně k mému utrpení. On ví, že bych nyní nemohla snést více; ale nebojím se, protože pokud utrpení vzroste, On rozmnoží zároveň i mou odvahu.

sv. Terezie z Lisieux

Nejen boháči se musí naučit, jak se stát chudými, ale i chudí. Jsou totiž boháči, kteří se umí pokořit, a chudáci, kteří jsou zabořeni do pýchy.

sv. Augustin

Je neužitečné vyznávání hříchu, dokonce i lehkého, bez osobního rozhodnutí se polepšit.

sv. František Saleský

Věř, má dcero, když přicházím ve svatém přijímání do srdce člověka, mám plnou náruč rozmanitých milostí a toužím je duši dát, ale duše si mě ani nevšimnou, nechávají mě samotného a zabývají se něčím jiným. Jak je mi smutno, že duše nepoznaly lásku. Jednají se mnou jako s čímsi mrtvým.

Deníček sv. Faustyny Kowalské

Po svatém přijímání říkej Ježíši, co tě trápí, pros Ho o radu; to je díkůvzdání.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

To, co nejvíce škodí satanovi, to čeho se leká nejvíc, je dodržení předsevzetí učiněných při svaté zpovědi.

sv. Jan Bosco

Bůh zachází hrozně se svými přáteli. Popravdě řečeno, nekřivdí jim, protože takhle zacházel se svým Synem.

sv. Terezie z Avily

Čas využitý ke chvále Boží a ke spáse duší není nikdy časem využitým špatně.

sv. Pio z Pietrelciny

Se svatým budeš svatý.

sv. Ambrož

Křesťanská duše ať nedopustí, aby ani jediný den přešel bez rozjímání utrpení Ježíše Krista.

sv. Pio z Pietrelciny

Očišťuj svoje úmysly každý den o trochu. To má být tvá každodenní práce, jestli se opravdu chceš stát svatým.

bl. Josemaría Escrivá

Pýcha učinila z andělů ďábly, ale pokora přetváří lidi v anděly.

sv. Augustin

Je jen jedno neštěstí: hřích. Všechno ostatní je jen dým a prach.

sv. Jan Zlatoústý

Jestliže jsou lidé zlí, je třeba snášet je v naději, že se napraví a pokud jsou dobří, je třeba je milovat s obavou, že se mohou stát špatnými.

sv. Augustin

Každá zvláštnost je útočištěm pro pýchu.

sv. Vincenc z Pauly

Tři věci jsou potřebné ke spáse člověka: znalost toho, v co mám věřit, znalost toho, po čem mám toužit a znalost toho, co mám konat.

sv. Tomáš Akvinský

Svatá zpověď je k tomu, aby byly vyznány naše viny a hříchy a ne ctnosti a milosti.

sv. Terezie z Avily

Buďte radostní, ale vaše radost ať je pravdivá, jako radost svědomí, v němž není hříchu.

sv. Jan Bosco

Je třeba ukázat lidem, že zbožnost z nás nedělá morouse.

bl. Uršula Ledochówska

Proč ukazuješ navenek smutek a bolest nad svými hříchy? Měj si ten smutek mezi tebou a Bohem! Pros Ho, aby se pro své milosrdenství nad tebou smiloval a tvé duši vrátil radost ze spásy, o níž byla připravena vinou hříchu. Ale přede mnou a před druhými se snaž mít vždycky radost. Na Božího sluhu se nesluší, aby ukazoval před bratrem nebo jiným člověkem smutnou a zasmušilou tvář.

sv. František z Assisi

Obrať se teď, když se ještě cítíš mladým. Jak těžké je napravit se, když už je duše „zestárlá“.

bl. Josemaría Escrivá

Nalézám jen jednu radost, trpět pro Ježíše. A tato nepociťovaná radost je nad každou radost.

sv. Terezie z Lisieux

Neptej se, člověče, proč trpíš ty, ale proč trpěl Syn Boží.

sv. Bernard

Křesťan by se měl těšit z kříže, protože pokud je spravedlivým, pak utrpením pracuje pro odměnu a jestliže je hříšníkem, utrpení ho napravuje a bude mu přičteno jako pokání za hříchy.

sv. Augustin

Pokud cítíme, že se nás zmocňuje hněv, ihned přestaňme konat, dokonce i mluvit a především se rozhodovat, dokud se neuklidníme.

sv. Vincenc z Pauly

Radujme se z úspěchu druhého. Radujme se i tehdy, když nás převyšuje ctí, vážností, nadáním a ctnostmi.

sv. František Saleský

Vryj si hluboko do své duše, že Bůh tě nepotřebuje. Jestli ti ale dává možnost, dělá to z nejhlubšího milosrdenství svého milujícího srdce.

bl. Josemaría Escrivá

Dvakrát hřešíš a dopouštíš se dvojího zločinu, jestliže se nestaráš o Boží pomoc pro své syny, a že je učíš více milovat majetek než Krista.

sv. Cyprián

Naděje není nikdy příliš velká, protože nejsme schopni přijmout od Boha tak velké skutečnosti, aby nám On netoužil dát ještě větší dary.

bl. Honorát Kožminski

Vychovatel musí všechno vidět, málo kárat a mnoho odpouštět.

sv. Pius X.

Následovat Krista a hledat svatost znamená mít radost ze života. Světci nejsou smutní nebo melancholičtí, mají smysl pro humor.

bl. Josemaría Escrivá

Největší ze všech almužen dáme tehdy, když z hloubi srdce odpustíme viny lidem, kteří nám ublížili.

sv. Augustin

Dokonalá radost spočívá v přijetí každodenního utrpení z lásky k Ježíši.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nejlepším důkazem lásky, jakou můžeme Bohu dát, je ochotné přijímání kříže. Lepší úkon lásky vůči Bohu nad ochotné přijímání kříže neexistuje.

bl. Uršula Ledóchowska

Rodinné ovzduší přináší lásku a láska zase důvěru. Má-li tu být opět jedno srdce a jedna duše, je třeba pro lásku Ježíše Krista prolomit tu osudnou bariéru nedůvěry a nahradit ji srdečnou důvěrou. Bez srdečnosti je láska nepochopitelná. Kdo nechápe, že je milován, nemůže mít důvěru. Kdo chce být milován, musí ukázat, že miluje... Kdo ví, že je milován, miluje.

sv. Jan Bosco

Velmi také miluj rozum, neboť jestliže samotné Písmo svaté, které vybízí k víře před věděním o velkých věcech, nepochopíme správně, pak pro nás bude bez užitku.

sv. Augustin

Dobrá je nemoc těla, jestliže skrze ni přichází duše ke zdraví.

sv. Bernard

Kolik času mi dá Pán, abych pracoval a sloužil Mu? Nevím a nechci to vědět. Jsem vždy připraven na to, abych žil a umřel.

bl. Jan XXIII.

Satan se snaží nejprve uvést do lenosti. Když se mu to nedaří, snaží se posunout skutky ke zlému úmyslu: k pýše.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Bůh obsažený lidským rozumem by nebyl Bohem a raději vyznáváme svou omezenost než vědění, přesto však už dostat se myšlenkou k Bohu, byť v nepatrném stupni, je již velkým štěstím.

sv. Augustin

Ďábel má strach z radostného člověka.

sv. Jan Bosco

Jednoho je třeba: aby hříšník pootevřel aspoň trochu dveře svého srdce prameni Božího milosrdenství a ostatní už doplní Bůh. Ale nešťastná je duše, která Božímu milosrdenství zamkla dveře dokonce v poslední hodině.

sv. Faustyna Kowalská

Člověk je nepřítelem spravedlnosti, pokud se odvrací od hříchu pouze z obavy před trestem.

sv. Augustin

Pokora je jako růžencová šňůra. Jestliže se tato šňůra přetrhne, korálky se rozsypou; jestliže opustíme pokoru, zaniknou všechny ctnosti.

sv. Jan Maria Vianney

Milujte Marii a čiňte všechno proto, aby byla milována. Modlete se růženec a modlete se ho opravdu dobře. Satan stále usiluje o to, aby tuto modlitbu zničil, ale nikdy se mu to nepovede. Je to modlitba toho, kdo vítězí nad všemi a nad vším. Této modlitbě nás naučila naše Nebeská Matka, stejně jako nás Ježíš naučil modlitbě Otčenáš.

sv. Pio z Pietrelciny

Svatý růženec je mocnou zbraní. Používej ho s důvěrou a budeš překvapen výsledky.

bl. Josemaría Escrivá

Bůh nehledí jen zvnějšku na naše díla, ale také na stupeň lásky a čistoty úmyslu, s jakým je děláme.

sv. Vincenc z Pauly

Na posledním soudu vydáš vyúčtování z každé chvíle, z každé přijaté milosti, z každého daru (nerozvinutého), ze všeho dobrého, cos mohl udělat (a co zůstalo nevykonáno)!

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nikdy jsem nepochopil, že existují křesťané, kteří věří ve věčné peklo a vědí, že mohou každou chvíli zemřít a přesto zůstávají v těžkém hříchu třeba jen na hodinu.

sv. Tomáš Akvinský

Vždycky se modli růženec a všechno se správně uspořádá. Satan chce modlitbu zničit, poněvadž ona je trumfem Toho, který je Pánem všech. Maria a Ježíš nás této modlitbě učí: „Otče náš...“

sv. Pio z Pietrelciny

Pokud máte krátce vyložit křesťanství, pak je třeba říci, že křesťanství je náboženstvím lásky.

bl. Rupert Mayer

Máme Bohu sloužit „jak On chce, a ne jak my chceme“.

sv. Terezie z Avily

Jsem lhostejný k pochvalám a kritikám, protože když mě chválí, mluví o tom, jakým mám povinnost být; jestliže mě kritizují, mluví o tom, jaký jsem.

sv. Jan Bosco

Budu postupovat tak, jako by řehole byla napsána pouze pro mne a nezajímá mne, jak kdo jedná, hlavně abych já jednala tak, jak si to Bůh přeje.

sv. Faustyna Kowalská

Správnou zásadou je především nikomu neškodit a dále pomáhat tomu, komu to jen jde.

sv. Augustin

Jestli chceš zvednout upadlého, musíš se k němu sklonit. Stejně tak je třeba se sklonit se soucitem nad hříšníkem, když jej chceš obrátit.

sv. Řehoř Veliký

Nepřátelé mi ve skutečnosti nejednou, i když nechtěně, pomohli usměrnit můj život. Pochlebování je totiž nepřítelem každého přátelství.

sv. Augustin

Pohleď na hroby, zda rozeznáš, kdo byl sluha a kdo byl pán.

sv. Basil Veliký

Paradox: snadněji dostupná je svatost než moudrost, ale lehčí je být mudrcem než svatým.

bl. Josemaría Escrivá

Raději zemřít než říci: „Nejsem připravený pro Boha!“

sv. František Saleský

Jsou lidé, kteří umírají trpělivě, ale jsou jiní, dokonalejší, kteří umí žít trpěliv a umírají v radosti.

sv. Augustin

Čím je kdo pokornější, tím větší svatosti dosáhne.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nejlepší prostředek proti strachu ze smrti je myšlenka na Toho, jenž je náš život.

sv. František Saleský

Slzy kvůli zemřelým uschnou, květ na hrobě zvadne, ale modlitba dojde až do Srdce Nejvyššího.

sv. Augustin

Náš Pán umřel na kříži v ponížení, a přece to byla nejkrásnější smrt z lásky. Umírat z lásky, to neznamená umírat v náporu nevole.

sv. Terezie z Lisieux

Vychovávat duše pro Boha – to je nejkrásnější povolání.

bl. Uršula Ledochówska

Jaký trest je těžší než výčitky svědomí?

sv. Ambrož

Jak máš lidem ukázat usměvavou tvář, když je tvoje srdce smutné? To vůbec není pokrytectví. Není podstatné, jestli se tvoje srdce raduje, nebo ne; protože láska spočívá ve vůli.

sv. Vincenc z Pauly

Konej sám pokání, protože jinak budeš postaven před Boží spravedlnost.

sv. Augustin

Pravá láska snáší všechny nedostatky bližního a nediví se jeho slabostem.

sv. Terezie z Lisieux

Patří být poslušným ústy, srdcem i myslí. Patří být poslušným ne člověku, ale Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Milujte lidi a bojujte s bludem. Pro pravdu veďte boj bez pýchy a tvrdosti. Modlete se za ty, které chcete porazit a přesvědčit.

sv. Augustin

Chceme- li sestry přesvědčit, že si nepočínají správně, i když je to dokonale pravda, není to dobrá válka... Není třeba, abychom byli soudci míru, nýbrž jen anděly míru.

sv. Terezie z Lisieux

Nemůžeme zastupovat Boží věc, když máme na mysli jen svoje vlastní zájmy.

sv. Vincenc z Pauly

Kdykoli se bude jednat o spásu duší, budu vždy ochoten trpět a snést jakékoli příkoří a pokoření.

sv. Jan Bosco

Ochotně přijímej všechny příležitosti k pokoření se. Nereaguj na ostré slovo, nepříjemný tón, nedocenění, tak jak by sis přál. Reaguj klidně.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ten, který tě stvořil bez tebe, neospravedlní tě bez tebe.

sv. Augustin

Už samotné jméno by mělo děti povzbuzovat ke ctnosti. Nepatří se dávat jim jméno matky, otce, dědy nebo pradědy, ale svatých – biskupů, mučedníků a apoštolů. Ať je takové jméno povzbuzuje k horlivosti.

sv. Jan Zlatoústý

Bylo by lépe, kdybychom byli uvrženi na rozžhavený rožeň se svázanýma rukama i nohama, než abychom dělali něco kvůli získání pochvaly od lidí.

sv. Vincenc z Pauly

Ďábel je silný jen vůči tomu, kdo se ho bojí, ale velmi slabým pro toho, kdo jím pohrdá.

sv. Pio z Pietrelciny

Bůh je dobrý, Bůh je spravedlivý. Může někoho zachránit bez dobrých zásluh, protože je dobrý; nemůže však nikoho zavrhnout bez špatných zásluh, protože je spravedlivý.

sv. Augustin

Ať největší hříšníci vkládají naději do Mého milosrdenství. Nemohu trestat ani toho největšího hříšníka, jestliže se dovolává Mého slitování, ale ospravedlňuji ho ve svém obrovském a nezměrném milosrdenství.

slova Ježíše ve zjevení sv. Faustyny Kowalské

Je to tvrdé, vidět někoho, jak podniká ve svém věku tak nebezpečnou cestu pro peníze, zatímco bychom se měli víc starat, abychom se víc vybavili pro nebe.

sv. Terezie z Avily

Naplňujte se bázní Boží a už nebude místa pro jakýkoliv jiný strach.

sv. Bernard

Bázeň a strach nedaly Církvi žádného světce.

sv. Karel Boromejský

V Pánu Bohu jsi posílen, nikoho a ničeho se nebudeš bát.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdybychom správně pochopili svůj úděl, mohli bychom skoro říci, že jsme šťastnější než všichni svatí v nebi. Oni žijí ze svých úroků, nemohou získat už nic víc, zatímco my můžeme svůj poklad každým okamžikem rozmnožit.

sv. Jan Maria Vianney

Poslušnost je pokora vůle, která se poddá cizí vůli z lásky k Bohu.

bl. Josemaría Escrivá

Ze všech knih by měl člověk nejpilněji číst v knize svědomí.

sv. Bernard

Bůh sesílá kříže podle toho, jakou sílu má člověk: ctnostný musí trpět více než obyčejný křesťan a svatý více než ctnostný.

sv. Ignác z Loyoly

Aspoň jednou denně se přenes v myšlenkách do hodiny smrti, abys v tom světle zhodnotil události každého dne. Ujišťuji tě, že prožiješ mnoho vnitřního pokoje, který vyplývá z této myšlenky.

bl. Josemaría Escrivá

Největší síla spočívá v pokoře, pýcha je vždy slabá.

sv. Augustin

Bděme nad tím, aby svatost nepocházela z melancholie.

sv. Terezie z Avily

Smrt nás uvádí do pravdivého života; že smrtí se začíná naše oslava v Kristu.

bl. Jan XXIII.

Jestliže se celkově odevzdáme do rukou Božích, pak můžeme doufat, že z nás něco udělá.

sv. Edita Steinová

Příklad ovlivňuje víc než nauka, protože člověk nepovažuje za těžké to, co vidí, že konají druzí.

sv. Ambrož

Svatost roste za tří předpokladů: 1. mít pořádek v sobě a kolem sebe, 2. dodržet dané slovo, 3. žít v radosti.

sv. Jan Bosco

Celá naše víra je postavená na poslušnosti. Skrze poslušnost se totiž ukazuje, že jsme věřící.

sv. Kateřina Sienská

Poněvadž má Bůh rád chudé, miluje rovněž všechny lidi, kteří milují chudé.

sv. Vincent z Pauly

Pláčeme nad hříšníkem, ať už umřel nebo žije; radujeme se nad spravedlivým, ať už žije, nebo i když umřel – protože hříšník je pro Boha mrtvý, i když žije a spravedlivý je u Boha, i když je jeho tělo v hrobě.

sv. Jan Zlatoústý

První ctností mladého člověka je poslušnost vůči vlastním rodičům a představeným.

sv. Jan Bosco

Pro křesťany se nemá svatost hledat ve zvláštních nebo „obtížných“ věcech, ale spíš se má próza každého dne obracet na heroický verš.

bl. Josemaría Escrivá

Tak mluví zkušenost: tam, kde se páchají mnohé zvrácenosti, tam rozkvétá i největší naděje.

sv. Ignác z Loyoly

První vlastností muže, který je povolán k nebezpečné cti vyučovat lid, je jeho svatý a bezúhonný život. Kdo má ve svém povolání jiné od hříchu vzdalovat, ten sám musí být největším nepřítelem hříchu. Komu jeho úřad ukládá vést jiné k dokonalosti, ten se má ve všem jevit jako vzor dokonalosti.

sv. Jan Maria Vianney

Žádné slovo, kterým můžeme napomenout svého bližního, aby si plnil svoji povinnost, není tak účinné jako příklad.

sv. Vincenc z Pauly

Pokud je ctnost praktikována v protivenstvích, je větší a dokonalejší, a tím i milejší Bohu.

sv. Jana de Chantal

Nic nás nezasahuje v takovém stupni jako ona zásada, která je nám vložena do svědomí: „Nedělej druhému to, čeho by ses sám nechtěl dočkat.“

sv. Augustin

Zkoušky těch, které Bůh miluje, nejsou tresty, ale milosti. Nemáme myslet na práci, ale na mzdu.

sv. Jan Maria Vianney

Dejte mi čistého mladého člověka a já vám dám svatého.

sv. Jan Bosco

Opravdového přítele je třeba dlouho hledat. Těžko ho nalézáme a nelehko zachováme.

sv. Augustin

Pokušení mohou přinést čtverý druh dobra: slouží k pokání za viny, vystavují zkoušce ctnost člověka jako u Joba a Tobiáše, zvětšují naši laskavost a sílu vytrvalosti jako u apoštola Pavla, slouží ke zjevení Boží slávy tak, jak se to stalo slepým od narození, o kterých mluví evangelium.

sv. Albert Veliký

Kdo má svědomí, ten je spravedlivý.

sv. Kateřina Sienská

Zcela jistou známkou apoštolského muže je zamilovanost do mše svaté.

bl. Josemaría Escrivá

V tom záleží velká revoluce křesťanství: změnit bol v ovoce utrpení; ze zla učinit dobro. Vezmeme ďáblovi tuto zbraň..., a s ní dobudeme věčnost.

sv. Jan Maria Vianney

Svatost je pro ty, kdo po ní horoucně dychtí, nikoli pro lidi průměrné a nedbalé.

sv. Pio z Pietrelciny

I kdyby sám ďábel podsunoval svoje mámidla, nic vám neuškodí, jestliže jste pokorní a máte dobré svědomí.

sv. Terezie z Avily

Bohu sloužit je nejvyšší svoboda.

sv. Augustin

Nikdy se neptejme, odkud pocházejí zkoušky: přicházejí od Boha. Protože je to On, kdo nám dává možnost, abychom Mu dokázali svoji lásku.

sv. Jan Maria Vianney

Svatí, poněvadž jsou svatými, mají všechny ctnosti, i když každý vyniká v jedné z nich. Tak se Abrahám vyznačoval svou velkou vírou, Mojžíš mírností a David pokorou.

sv. Albert Veliký

Trpělivost je zkušebním kamenem ctnosti v duši.

sv. Kateřina Sienská

Aby byl člověk šťastný, musí žít podle pravd Božích.

sv. Augustin

Naše zásada: Právě tak se nediv přítomným těžkostem, jako se nedivíš vanoucímu větru! Jen trochu utrpení a hle – zmizí!

sv. František Saleský

Bůh je dobrý, trpělivý a shovívavý k lidem, proto – chceme-li být podobni Bohu – musíme se cvičit ve ctnosti trpělivosti.

bl. Rupert Mayer

Nejlepší a nejsilnější zbraň k dobytí nebe je trpělivost ve zkouškách.

sv. Terezie z Avily

Pravdivá trpělivost závisí na klidném snášení zla, které nám způsobují jiní, aniž bychom jim jakkoliv dávali najevo pohrdání.

sv. Albert Veliký

Pořád je ještě trpělivost nejlepší způsob, jak zvítězit nad nepřáteli.

sv. Antonín z Padovy

Neukazovat nikdy žádnou známku netrpělivosti, ale vždy zakoušet a projevovat pokoj jak v slovech, tak i v pohledech a pohybech.

sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné

Trpělivost se stává velkou dvojím způsobem: buď když někdo snáší trpělivě něco velikého, nebo když snáší něco, čemu se mohl vyhnout, ale nevyhnul.

sv. Tomáš Akvinský

Trpělivost je ochranným pásem duše, který brání a chrání od každého ohrožení.

sv. Antonín z Padovy

Existují dvě přízně falešné a jedna pravdivá. Falešná přátelství staví na ziscích, které z nich mohou vytěžit. Ještě více falešná jsou přátelství, která hledají výlučně vlastní pohodu a zadostiučinění. Pravdivé přátelství se naproti tomu opírá o to, co je dobré pro obě strany.

sv. Albert Veliký

Služte Bohu, jak chce On a uvidíte, že potom On učiní, co chcete vy a lépe, než byste mohli chtít.

sv. František Saleský

To, co upevňuje trpělivost, musí být naděje na odměnu.

sv. Jan Bosco

Čím víc člověk dělá pokrok ve vědění, tím víc se musí chránit před pýchou. Zatímco jiné sklony čerpají svou sílu z hříchu, pýcha naopak z toho, co se nám daří.

sv. Eucherius z Orléans

Celá duchovní stavba se opírá o pokoru. Čím blíž přijde duše k Bohu, tím víc je povinna růst v ctnosti pokory. V opačném případě by totiž všechno budování padlo v trosky.

sv. Terezie z Avily

Velmi vám doporučuji trpělivost – je to právě ona, která vám pomůže, abyste dobře splnili své povinnosti.

sv. Jan Bosco

Trpělivost. Pohlédni do pekla, do nebe a na kříž. Stupeň slávy v nebi závisí od stupně trpělivosti.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Když se satanovi podaří odtáhnout duše od svatého přijímání, dosáhl svého cíle.

sv. Terezie z Lisieux

Ve světě smyslovém čím více vlastníme, tím více toho chceme mít pro sebe, zatímco ve světě nadpřirozeném naopak, čím dále postupujeme, tím více se touha zaměřuje na Boha.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdo chce ze svého života vyloučit utrpení, ten nerozumí ničemu z následování Krista.

bl. Rupert Mayer

Samotné dávání peněz ještě není skutkem lásky.

sv. Jan Maria Vianney

Vždy budu mluvit pravdu, ale s laskavostí a pomlčím o tom, co by mohlo vypadat jako odplata za to, čím jsem byl uražen.

bl. Jan XXIII.

Kdo učiní člověka šťastným, jestliže ne Ten, který ho stvořil?

sv. Augustin

Nedělej ze smrti tragédii, poněvadž jí není! Jedině děti zbavené citu lásky se netěší na setkání se svými rodiči.

bl. Josemaría Escrivá

Každý, kdo má naději, se odhodlává dosáhnout všeho, po čem prahne a co ještě nemá.

sv. Jan od Kříže

...chci je potěšit tím, že jim řeknu, že čas jejich utrpení je krátký, ale radost bude věčná.

sv. Vincenc Pallotti

Modlitba je potěšením ztrápených, radostí zbožných, oporou plačících, nadějí umírajících. V celém lidském životě není pokladu, který by se mohl srovnat s modlitbou.

sv. Efrém

Jedno „Deo gratias“ v utrpení má větší hodnotu než sto „gloria Patri“ ve štěstí.

bl. Uršula Ledóchowska

Tak cítím, že když miluji bližního, jediným kdo ve mně působí, je Ježíš. Když se chci v sobě zmocnit té lásky, zvláště když se satan pokouší můj zrak obrátit k chybám té či oné sestry, ke které cítím méně sympatií, snažím se u ní rychle najít ctnost, dobrou vůli a říkám si, že jestli jsem jednou viděla její poklesek, stejně tak ona už mohla mít za sebou mnoho vítězství, které ve své pokoře skryla; a dokonce to, co se zdá jako zakolísání, může být rovněž ctností kvůli úmyslu.

sv. Terezie z Lisieux

Jestliže Pán Ježíš umyl nohy Jidášovi, před jakým pokořením můžeš couvnout ty?

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Hrozná věc je trpět a nepracovat na svém díle.

sv. Terezie z Avily

Je mnoho těch, kteří trpí, ale nemnozí dokážou dobře trpět. Utrpení je darem Božím. Blahoslavený, kdo z něho vytěží tento užitek.

sv. Pio z Pietrelciny

Pokora je lékem na všechny naše rány. Pokud ji máme pravdivou, přijme nás Božský lékař a nakonec nás uzdraví.

sv. Terezie z Avily

Často dobré slovo, ztišení a prosba může učinit mnoho dobrého. Nezapomeňme nikdy říci i třeba jen jediné dobré slovo, pokud se nám k tomu naskytne příležitost.

bl. Alžběta z Dijonu

Právě tehdy, když v tvém životě převládá utrpení, tehdy Bůh chce skrze tebe provést dílo, které by všichni lidé dohromady neuskutečnili – bez Boha!

sv. František Saleský

Šťastný člověk, který má to, co chce a nechce nic špatného.

sv. Augustin

Na smrtelné posteli ještě nikdo nelitoval, že je křesťan.

sv. Tomáš More

Poněvadž lidé jsou tak nepokojní, nervózní a podráždění, my musíme být stále více trpěliví, srdeční a chápající.

bl. Rupert Mayer

Bůh více hledí na váš život než na vaše slova.

sv. Augustin

Jen se vytrvale modli a neslevuj, ostatní nech na Bohu.

bl. Honorát Kožminski

Kdybychom byli bez soužení, mohli bychom se právem obávat, že nejsme Bohu milí, že nejsme hodni pro jeho lásku něco vytrpět.

sv. František Saleský

Solidní ctnost se uplatňuje v utrpeních; je to zároveň ta samá ctnost, která uchovává v pravé bázni služebníky Boží. Křížem Bůh posvěcuje duše.

sv. Vincent z Pauly

Smutný pohled nabízí ubohá duše ovládnutá touhami, které se v ní ozývají. Nešťastná je sama v sobě, tvrdá pro bližní, lenivá a nedbalá ve věcech Božích, neochotná k plnění ctností.

sv. Jan od Kříže

Trpělivě snášet utrpení a mlčet, to je nejlepší prostředek, jak získat milosti a oslavit Boha.

sv. František Saleský

Více trpí ti, co chtějí jít do pekla, než ti, co chtějí jít do nebe.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Pokud jde o hřích, pak je vinen už i ten, kdo dovolil škodit.

sv. Jeroným

Dobro není dobrem, když při jeho vykonávání nemusíme nic trpět. Kdo se cvičí v lásce, musí trpět, dokonce třeba se velmi obávat, že dobro, které konáme bez utrpení, není příliš dokonalé.

sv. František Saleský

Který otec vydal svého syna na smrt, aby osvobodil vzbouřeného otroka? Který otec? Jen Ty jediný, Otče věčný!

sv. Kateřina Sienská

Člověka stvořila láska, pokora ho vykoupila.

sv. Hildegarda z Bingenu

Andělé nám závidí jen jediné: to, že můžeme trpět pro Boha. Pouze utrpení dovoluje říci s celou pevností duše: Můj Bože, vidíš dobře, že Tě miluji.

sv. Pio z Pietrelciny

Satan nás chce obohacovat zde na zemi, abychom nikdy nezbohatli v životě posmrtném.

sv. Jan Zlatoústý

Pravá připravenost k mučednictví je Bohu právě tak cenná, jako oběť skutečně přinesená Bohu.

sv. František Saleský

Čím více budeš trpět v této chvilce života, tím větší slávu budeš mít v nebi.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Existují dva druhy života: život těla a život duše. Jako je duše životem těla, tak je Bůh životem duše. Tělo umírá, když je duše opouští a duše umírá, když ji opouští Bůh.

sv. Augustin

Je pravda, že nám nemoc daleko lépe než zdraví ukazuje, kdo jsme.

sv. Vincenc z Pauly

Pokoj, to je první dar, který přinesl Kristus po svém zmrtvýchvstání, je to dar nejcennější, protože je podstatou štěstí sjednocení s Bohem, práce na sobě i svaté radosti.

bl. Uršula Ledochówska

Když jsme se z vlastní zkušenosti přesvědčili, co znamená trpět, budeme tím schopnější mít užitek z něčí práce pro druhé.

sv. Vincenc z Pauly

Pán navštěvuje kříži své vyvolené a ty chceš být z toho vyňat? Jestliže budeš vyňat z utrpení, pak i z odměny.

sv. Augustin

Jako žádné dobro nezůstane bez odměny, tak žádné zlo bez trestu.

bl. Vincenc Kadlubek

Dobře si rozmysli! Utrpení z lásky je Bohu milé, vždyť Jeho vlastní Syn své životní dílo korunoval utrpením!

sv. Vincenc z Pauly

Čím více duše postupuje ve světle víry, tím více vzrůstá ctnost poslušnosti.

sv. Kateřina Sienská

Kdo se modlí málo, dostává málo; kdo se modlí hodně, dostane hodně; kdo se modlí opravdu velmi hodně, stane se svatým.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Věřícím nikdo nemůže uškodit, dokonce ani sám ďábel.

sv. Jan Zlatoústý

Utrpení nepřestane až do chvíle, kdy bude člověk milovat jenom to, co mu nebude nikdy vzato.

sv. Augustin

Některá pokušení se ukazují jako velmi užitečná, protože nás uvádějí do sebe. Připomínají nám naši malost a způsobují, že o to s větším zápalem směřujeme k Bohu.

sv. František Saleský

Nemohu říci, že miluji utrpení samo o sobě, ale miluji je, protože mě činí podobnou Tomu, kdo je mým Nejmilejším a mou Láskou.

bl. Alžběta od Nejsvětější Trojice

Stačí nám, když víme: Pán nás vidí a ví, že z lásky k Němu trpíme.

sv. Vincenc z Pauly

Když trpíme podle vůle našeho Pána a ve spojení s Ním, vykonáme za tři roky více dobra, než jindy za třicet let.

sv. Vincenc z Pauly

Být pokoušený je známkou toho, že se duše líbí Pánu Bohu.

sv. Pio z Pietrelciny

Mnohokrát jsem prožila, že k tomu, aby byl vypuzen satan a nebyl mu umožněn návrat, není lepšího prostředku než svěcená voda. Utíká před křížem, ale potom se vrací. Velmi silná musí být svěcená voda!

sv. Terezie z Lisieux

Opanovat špatné sklony je těžší, než panovat nad lidmi.

sv. Augustin

Kdyby andělé mohli, tak by nám záviděli, že můžeme radostně a z lásky snášet utrpení pro Boha.

sv. František Saleský

Krásnou růži i nádhernou lilii je vidět z dálky, ale aby bylo vidět malou fialku, je třeba se hluboce sehnout – prozrazuje ji jenom vůně.

sv. Faustyna Kowalská

Ve chvíli pokušení vzývej svého anděla strážného, on ti chce pomoci více, než ty chceš jeho pomoc.

sv. Jan Bosco

Rozhodněme se: odumírat na tomto světě, či trpět na onom světě v důsledku svých špatností.

sv. Vincenc z Pauly

Utrpení je největší poklad na zemi – očišťuje duši. V utrpení poznáváme, kdo je naším opravdovým přítelem. Opravdová láska se měří teploměrem utrpení.

sv. Faustyna Kowalská

Lépe je několik let na této zemi trpět a namáhat se a potom se těšit radostí, které nebude konce, než vést několik let pohodlný život a potom trpět ne sto, tisíc nebo milion let, ale navěky.

sv. Gabriel od Matky Boží Bolestné

Kdo je cele vyplněn Bohem, toho pokušení nezmůže. Kdo dělá špatnost, ten se proti němu nemá o co opřít.

sv. Jeroným

Poznala jsem, že některé osoby mají zvláštní dar druhé trápit. Cvičí je, jak mohou. Ubohá duše, která se jim dostane do rukou, nic jí nepomůže, nejlepší věci jsou překrouceny.

sv. Faustyna Kowalská

Lépe je trpět pro Pána, než konat zázraky.

sv. Jan od Kříže

V čem spočívá vina? V bláznovství, které vede tvorstvo k názoru, že se bude bez Boží pomoci nadále zdokonalovat a nakonec dospěje k vrcholu. Pán Bůh jako nekonečná pravda nemůže takovou lež neuvést na pravou míru; stejně jako předtím ihned zatratil vzbouřené anděly, tak nyní potrestal Adama a Evu.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Kdo skrývá pokušení před svým duchovním vůdcem, sdílí toto své tajemství s ďáblem. Stane se přítelem nepřítele.

bl. Josemaría Escrivá

Konat všechny věci pouze z přirozené náklonnosti, znamená jednat jako zvíře.

sv. Vincenc z Pauly

Věřte, že to, co vystavuje vaši víru zkoušce, rodí vytrvalost.

Jk 1,3

Napřed trpělivě, potom ochotně bez těžkosti a nakonec s veselou myslí přijímat pohrdání i ponížení = dokonalá pokora.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Starost o děti začni od výběru jména. Ať žijí podle vzoru svatého, jehož jméno nosí.

sv. Jan Zlatoústý

Není nic velkého věřit, že Ježíš zemřel, tomu věří i pohané, židé a bezbožníci, tomu věří všichni. Skutečně velkou věcí je věřit, že vstal z mrtvých. Vírou křesťanů je Kristovo zmrtvýchvstání.

sv. Augustin

Jsme žebráci, kteří žijí z dobroty Boží.

sv. Bernard

Je to důležitá věc umět bojovat za pravdu. Je třeba umět bránit pravdu tak, aby dokonce i její odpůrci vyšli přesvědčeni, že bránící je vůči nim plný lásky a úcty.

bl. Jiří Matulevič

Správně věří ten, kdo svou víru nepopírá tím, co dělá.

sv. Řehoř Veliký

Poslušnost je kompendium dokonalosti celého duchovního života.

sv. Jan Bosco

Někdo se zeptal: „Co musí člověk dělat, aby se líbil Bohu?“ Starý muž odpověděl: „Dávej pozor, co ti řeknu: „Ať jsi kdokoli, neustále měj Boha před svým zrakem.“

sv. Antonín z Padovy

; Umřít je dobrou věcí, je nemožné, aby měl někdo víru a současně se bál smrti!... Ale pokud tě chce Pán podržet na zemi, touha po smrti by pro tebe byla zbabělostí. Žít, žít a trpět a pracovat pro Lásku: to je tvůj úkol.

bl. Josemaría Escrivá

Tak jako se dobrý voják nebojí války, tak se dobrý křesťan nemusí bát pokušení. V kasárnách jsou všichni vojáci odvážní, na válečném poli je vidět rozdíl mezi odvážným a zbabělým.

sv. Jan Maria Vianney

Ať uděláš cokoli, dělej to v souladu s odkazem Písma svatého, ať žiješ na jakémkoli místě, snaž se na něm vytrvat. Dodržuj tato dvě pravidla a budeš spasen.

sv. Antonín z Padovy

Každý potřebuje milosrdenství, ať je tedy sám milosrdným.

sv. Augustin

„Velká“ svatost záleží na každodenním vykonávání drobných povinností.

bl. Josemaría Escrivá

Přijde doba, kdy se lidé zblázní a uvidí li někoho, kdo není blázen, budou ho napadat slovy: „Ty jsi blázen, nejsi jako my.“

sv. Antonín z Padovy

Velké neštěstí a velká namyšlenost, to jsou dvě pokušení lidského života.

sv. Basil Veliký

Velmi málo se modlí ten, kdo si zvykl se modlit, jen když klečí.

sv. Jan Kasjan

... pamatuj, že zde nežijeme proto, abychom měli nebe na zemi.

sv. Edita Steinová

Kdo nemá víru, je slepý. Kdo nevidí, nepoznává, nemiluje. Kdo Boha nemiluje, miluje sebe a své rozkoše. Člověk z lásky stvořený nemůže být bez lásky, miluje buď Boha nebo miluje sebe a svět.

sv. Jan Maria Vianney

Naděje má svůj nejpevnější základ ve víře. Nemá naději ten, kdo v nic nevěří.

sv. Leopold Mandič

Zkus druhým ukázat srdečnou lásku a tvář veselou. Ptáš se, jak se může člověk usmívat, když je srdce smutné? Není podstatné, je-li tvoje srdce veselé nebo ne. To není pokrytectví, neboť láska spočívá ve vůli!

sv. Vincenc z Pauly

...naděje vyvolává touhu. Aby se mi něco podařilo, musím po tom nejprve toužit.

sv. Tomáš Akvinský

To co se děje, se naplňuje z Boží vůle.

sv. Řehoř z Nyssy

Kromě křesťanů bude mít každý ve svém srdci svou vlastní vůli, avšak všichni praví synové Vykupitelovi se vzdají vlastní vůle a přijmou jedinou všemohoucí vůli, jež bude oživovat a řídit všechny duše i všechna srdce a každou vůli.

sv. František Saleský

Nikdy není pro duši ztrátou času modlit se a přebývat s Bohem.

sv. Pavel od Kříže

Odlož závist a všechno, co je mé, bude tvé a jestliže já odložím závist, bude moje všechno, co máš ty.

sv. Augustin

Jestli toužíte více milovat Boha, zamilujete si více poslušnost.

bl. Jan XXIII.

Když někoho ovládá závist, nosí ve svém srdci hada.

sv. František Saleský

Ani ptáče, které se vylíhlo z vejce, hned nelétá; až když mu narostou křídla, vzlétne.

sv. Hildegarda z Bingenu

Následujte dobré, snášejte zlé, milujte všechny, poněvadž nemůžete vědět, jaký bude zítra ten, kdo je dnes špatný.

sv. Augustin

Ve chvíli těžké nemoci nebo smrti ne ty opouštíš hřích, ale hřích opouští tebe. Proto je nejlepší zbavit se hříchů, dokud jsi zdráv.

sv. Jan Zlatoústý

Ten, kdo chce být lepší, musí mít duchovní radost.

sv. Tomáš z Villanova

Jako je voda opak ohně, tak závist je opak lásky. Jako voda hasí oheň, tak závist hasí lásku a zbavuje ji života.

sv. František Saleský

Jenom pokorný je pokojný.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Zdravé tělo velice pomáhá vykonat mnoho zlého nebo mnoho dobrého. Mnoho zlého těm, kdo mají vůli zkaženou a špatné návyky, mnoho dobrého těm, kdo mají vůli zcela oddanou Bohu, Pánu našemu a utvrzenou v dobrých návycích.

sv. Ignác z Loyoly

Vše to, co nevede k Bohu, je ztrátou. Odstraň to a odhoď daleko.

bl. Josemaría Escriva

Časná zla mohou zplodit velká zla duchovní.

sv. Terezie z Avily

Bez velkých těžkostí není možné dojít k velkým věcem, proto musíme být připraveni na všechno.

sv. Jan Bosco

Buďte si jistí, že vám Maria raději přijde pomoci zázrakem, než by vás opustila.

bl. Uršula Ledóchowska

Je-li v mém životě Bůh na prvním místě, potom všechno ostatní je na svém místě.

sv. Augustin

Život je doba, ve které hledáme Boha; smrt je čas, v němž Ho najdeme. Věčnost je časem, ve kterém Ho zakoušíme.

sv. František Saleský

Mohl bych udělat mnohem více, kdybych měl více naděje.

sv. Jan Bosco

Modlete se za hříšníky; to je nejkrásnější a nejužitečnější modlitba; totiž, spravedliví jsou na cestě do nebe, duše v očistci mají jistotu, že tam vejdou a hříšníci – bídní hříšníci... Všechny modlitby jsou dobré, ale není nad tuto.

sv. Jan Maria Vianney

Bez disciplíny není člověka, bez pokání není křesťana.

bl. Jan XXIII.

Chcete, abych vám řekl o způsobu konání pokání, který je přiměřený vašemu věku a kondici? Ať se postí vaše oči. Oči jsou nazývány okny, kterými vchází do duše satan.

sv. Jan Bosco

Být poslušným vždy a všude, to je jako kdybys přijal mučednictví, které z tebe dělá mučedníka bez smrti.

bl. Josemaría Escrivá

Kde panuje úcta a pravdomluvnost, tam jsou přísahy zbytečné.

bl. Uršula Ledochówska

Nesmíme milovat lidi natolik, abychom kvůli nim milovali jejich přestupky, ale nesmíme ani nenávidět přestupky natolik, abychom kvůli nim nenáviděli lidi.

sv. Augustin

Nikdo nevěřil v Sokrata do té míry, že by položili život za jeho učení, ale pro Krista dokonce i prostí lidé i mnozí jiní nejen pohrdli tímto světem, ale i odhodili strach před smrtí.

sv. Justin

Myslete často na to, že kráčíme mezi rájem a peklem, že náš poslední krok nás uvede do našeho věčného příbytku, a že nevíme, který náš krok bude poslední. Abychom učinili dobře poslední krok, musíme hledět činit dobře všechny ostatní.

sv. František Saleský

Kde se ukrývá tajemství vytrvalosti? Jmenuje se láska. Zamiluj si Boha a už Ho neopustíš.

bl. Josemaría Escrivá

Ani dobré snaze nedá Bůh vždycky okamžitý úspěch proto, aby rostly zásluhy těch, co se o to dobré dílo usilují. Délka práce, trpělivost a modlitba jim umožní dozrát.

sv. Vincenc z Pauly

Život je čímsi mimořádně důležitým. Každá minuta nám byla dána, abychom se mohli stále více zakořeňovat do Boha.

bl. Alžběta z Dijonu

Značná část naší dokonalosti spočívá v tom, že se dokážeme snášet navzájem v našich nedokonalostech.

sv. František Saleský

Život bez pokušení není pro tebe užitečným; modli se ne za to, abys nebyl vystaven pokušení, ale za to, abys mu nepodlehl.

sv. Augustin

Neboj se pravdy i kdyby měla přinášet tvoji záhubu.

bl. Josemaría Escrivá

Pokora si nezakládá na vlastní síle, ale s neochvějnou důvěrou se spoléhá na pomoc Boží.

bl. Uršula Ledochówska

Nikdy nezapomínej na to, že Bůh si z tebe učinil svého přítele.

sv. Jan Zlatoústý

V hodině smrti budeme souzeni podle lásky, kterou jsme prokázali.

sv. Jan od Kříže

Pokud žijeme na této zemi, nemáme nic, co by nám bylo více potřebné, než pokoru.

sv. Terezie z Avily

Tak jako záslužnost modlitby záleží na síle lásky, závisí její účinnost na síle víry a důvěry.

sv. Tomáš Akvinský

Není dokonale dobrý ten, kdo nedokáže být dobrý k tomu, kdo je zlý.

bl. Alois Orione

Jedna hodina trpělivosti má větší cenu než mnoho dní půstu.

sv. Jan Maria Vianney<

Mnozí ztratili víru a vidí peklo teprve, když už do něj vcházejí.

sv. Jan Maria Vianney

Pokora – základ všech ctností v Marii.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Nevíte, moji milí, co to znamená stanout na soudu Božím v roli faráře.

sv. Jan Maria Vianney

Jak málo je život ve srovnání s Bohem, kterému ho možno obětovat!

bl. Josemaría Escrivá

Lidi a věci posuzuj vždy a v každém případě z jejich dobré stránky!

sv. Vincenc z Pauly

Většinou ti, kteří mnohé odpouštějí sobě samým, jsou suroví na jiné.

sv. František Saleský

Kdo patří Kristu, musí přijmout Jeho život.

sv. Edita Steinová

I pro tebe je peklo otevřené.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

Ve chvíli smrti sbíráme, co jsme zaseli během života.

sv. Jan Bosco

Kdo Bohu obětuje všechno, nebude na tom špatně.

bl. Rupert Mayer

Ten, kdo má milosrdenství v srdci, vždy má co dát.

sv. Augustin

Nebylo by žádného pohana, kdybychom se chovali jako opravdoví křesťané.

bl. Jan XXIII.

Svědomí je pro člověka samého – dobré jméno pro bližní.

sv. Augustin

Jestliže konáme vše, co můžeme, Bůh vykoná ostatní.

bl. Arnold Janssen

Zachovávej to, co máš, a budeš svatý.

sv. Pio z Pietrelciny

Čím já jsem, ty jsi byl; čím ty jsi, já budu.

sv. Silvestr (nad zemřelým)

Raději být užitečným, než rozkazovat.

sv. Bernard

Tento život je časem, kdy hledáme Boha, smrt je časem, kdy ho nacházíme, a věčnost je časem, kdy už je Bůh náš.

sv. František Saleský

Jak Bůh chce! Tato slova vyslovená s láskou jsou balzámem pro ztrápenou duši. Vyslovujte tato slova v těžkostech a nepokojích, říkejte je vždy, když na vás Bůh sesílá kříž.

bl. Uršula Ledochówska

Kdo následuje Boha, vždy jde jistě. Jen kdyby každý věděl, co z něho chce Bůh učinit, jen kdyby v rozhodujících chvílích svého života naslouchal Božímu hlasu!

sv. Ignác z Loyoly

Nebude-li vám chybět pokora a mírnost, nebude vám chybět ani Boží dobrota a pomoc.

sv. Ignác z Loyoly

Oddá-li se člověk opravdově práci, která je mu svěřena, pak ji musí vykonávat s celým srdcem. A člověk může přinášet druhým spásu, jen je-li upřímný a spolupracuje-li opravdově s Bohem.

MatkaTereza

Jestliže se dnes přítomnost Ducha Svatého už neprojevuje zázraky, jak tedy je Duch Svatý přítomen a jak pak někdo pozná, že přijal Ducha Svatého? Ať se otáže svého srdce: Miluje-li bratra, pak v něm přebývá Boží Duch.

sv. Augustin

Při mých modlitbách mě víc než všechno ostatní zaměstnává evangelium. Z něho čerpám všechno, co moje duše, chudák, potřebuje. Nalézám v něm stále nové světlo a skrytý smysl.

sv. Terezie z Lisieux

Pane, dej mi sílu, ať dělám všechno, co požaduješ. Potom ode mě požaduj všechno, co chceš.

sv. Augustin

Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal Bohem.

sv. Augustin

Kdo svůj život zasvětil Bohu, ten nemá žádný důvod k smutku, ale jen k radosti.

sv. Ignác z Loyoly

Víra je žebříkem k poznání. Kdo chce poznat různá tajemství Božího království, musí se jich zmocnit nejprve vírou.

sv. Augustin

Ctnost je láska k tomu, co je potřeba milovat.

sv. Augustin

Zůstat nepatrným znamená přiznávat svou nicotu, všechno očekávat od Boha, příliš se nezneklidňovat svými chybami a konečně: nechtít si nahromadit žádné zvláštní zásluhy a ničím se neznepokojovat.

sv. Terezička z Lisieux

Radost netkví ve věcech, ale v nitru naší duše.

sv. Terezie z Lisieux

Ach, jak miluji Pannu Marii! Kdybych byla knězem, jak krásně bych o ní mluvila! Píše se o ní jako o nedosažitelné, ale přesto by šlo ukazovat, jak ji můžeme následovat. Je víc Matkou než Královnou!

sv. Terezie z Lisieux

Kdo se modlí opravdu vnitřně, nemyslí na modlitbu, kterou říká, ale na Boha, k němuž se modlí. Je zaměstnán jedině Bohem, jehož miluje.

sv. František Saleský

Nesmíme přehlížet, že leckteré jednání světců není pro nás vhodné do posledního písmenka. Ale může dát směr našemu mravnímu životu.

sv. František Saleský

Bůh má moc dát a On má též moc vzít.

sv. Řehoř z Nyssy<

Minulost musíme svěřovat Božímu milosrdenství, přítomnost své věrnosti a budoucnost Prozřetelnosti.

sv. František Saleský

Gram dobrého příkladu má větší váhu než cent slov.

sv. František Saleský

Neexistuje nic dražšího než čas, a přece – ničeho si lidé neváží míň.

sv. Bernard

Vytrvalost je jakýsi předobraz věčnosti.

sv. Bernard

Člověk stojí uprostřed stvoření – mezi hmotou a duchem, mezi časem a věčností.

sv. Albert Veliký

Člověk se nerodí jako světec, musí se ke svatosti probojovat.

sv. Filip Neri

Vnitřní křesťanská radost je Boží dar, vycházející z čistého svědomí.

sv. Filip Neri

Hlavním autorem Písma svatého je Duch Svatý, lidé byli jeho nástroji.

sv. Tomáš Akvinský

„Říci někomu pravdu,“ málokdy přispěje k jeho polepšení.

sv. Edita Steinová

Jen němý nechválí Boha při pohledu na všechna stvořená díla. A kdo při takové plnosti znamení nepoznává Boha, blouzní.

sv. Bonaventura

Pokora je cesta vedoucí k pravdě.

sv. Bernard

Cílem rozjímání o božských věcech je získat poznání Boha a lásku k němu.

sv. Jan od Kříže

Dokonalost není v těch ctnostech, které člověk vidí v sobě sám, ale v těch, které v něm vidí Bůh.

sv. Jan od Kříže

Úcta k Panně Marii záleží především v tom, že následujeme jejího Syna a učíme se správnému způsobu, jak ho následovat.

sv. Vincenc Pallotti

Být pokorný neznamená být zasmušilý; opravdu pokorní lidé jsou radostnými lidmi.

bl. Vincenc Pallotti

Často nevím, jaký vítr mě žene kupředu, kam moje lodička plachtí, kde přistanu a jak mám správně udržovat svůj směr. Důvěřuji v Boha, svého Pána, který mi posílá všecko k mému dobru. Byl jsem stvořen a vykoupen pro věčnost, ne pro časnost.

sv. Petr Kanisius

Druhého stupně pokory dosáhne ten, kdo nelpí na své vůli a nelibuje si v dosažení svých vlastních přání, ale svými skutky napodobuje Boží hlas, který praví: ,,Nepřišel jsem činit vůli svou, ale vůli toho, kdo mě poslal.“ Třetí stupeň pokory se projevuje tehdy, když někdo napodobí Pána, o němž praví apoštol: ,,Stal se poslušným až k smrti.“

sv. Benedikt

Opravdu pokorní jsou ti, kdo si při všech útrapách tohoto života zachovají pro lásku našeho Pána Ježíše Krista pokoj ve své duši i v těle.

sv. František z Assisi

Kde je láska k moudrosti, tam není strach ani hloupost.

sv. František z Assisi

Po všechny dny myslím na svůj konec, a protože se mi tato myšlenka stala důvěrně blízkou, živí moji trvalou radost. Pro dobrého křesťana je to štěstí stále se cítit v Božích rukou i v Božím srdci.

bl. Jan XXIII.

Jestliže miluji, nebude pro mě peklo.

bl. Josemaría Escrivá

Každá bázeň není spasitelná, jenom ta která vede ke svatosti, bázeň Boží.

sv. Basil

V pochybnostech dejte vždy přednost poslušnosti.

sv. Karel Foucauld


Sdílet

Související články:
FKL: Ohlédnutí za koncertem FATYMských varhanic Elišky a Lenky 2023 (22.08.2023)
FKL: Ohlédnutí za koncertem P. Milana Těžkého ve Vranově nad Dyjí (22.08.2023)
Závěrečný koncert FKL ve Vranově: Mezi anděly a múzami (22.08.2023)
Nenechte si ujít další koncert FKL: Varhany ve Štítarech opět znějí při koncertech (10.08.2023)
Nenechte si ujít FKL koncert Světci mezi námi s kytarou a zpěvem (01.08.2023)
FKL - FATYMské varhanice v akci - již dnes (19.07.2023)
FATYMské kulturní léto - přehled koncertů (04.07.2023)
Festival Kefasfest 2023 (04.06.2023)
Zajímavý tip: kniha Sakrální památky Vranova nad Dyjí (12.04.2023)
Přijďte se pobavit: Zábavně kulturní odpoledne v Šumné 2023 již 9. ročník (07.04.2023)
18. farní ples farnosti Přímětice (17.01.2023)
Přání do nového roku (01.01.2023)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově - doplněn program (13.12.2022)
Pozvání na adventní koncert ve Vranově nad Dyjí (08.12.2022)
Znojmo a okolní vesnice - archivy Bohumila Švece (25.11.2022)
Zveme na 22. FATYMský ples (14.11.2022)
Svatomartinský koncert v Třebíči (10.11.2022)
Inaugurační koncert zrestaurovaných varhan v Jevišovicích (08.11.2022)
Vzpomínky na prázdniny: FKL - ohlédnutí za koncertem ve Štítarech (05.11.2022)
FKL představujeme účinkující hra na housle: sr. Marie Magdaléna Fuxová (15.08.2022)
Kniha o sochách světců na Znojemsku: SAKRÁLNÍ KAMENNÁ PLASTIKA NA ZNOJEMSKU (10.08.2022)
FKL představuje: Anna Drobílková (09.08.2022)
FKL: Ohlédnutí za koncertem Ondřeje Muchy v Olbramkostele (29.07.2022)
FKL: FATYMské varhanice se představí také v Jeníkově (26.07.2022)
FKL- Přehled koncertů v srpnu (26.07.2022)
FKL mimořádně: Koncert dětského křesťanského sboru Tligáček a svědectví o obrácení (13.07.2022)
FKL představuje: FATYMské varhanice (12.07.2022)
FKL představuje: Ondřej Mucha, varhaník (07.07.2022)
FKL Ohlédnutí za koncertem skupiny Útržky nebeských not (07.07.2022)
3. Koncert KFL v Olbramkostele - vzkříšení zapomenutého nástroje (06.07.2022)
FKL představuje: Hudební skupina Útržky Nebeských not (02.07.2022)
Známe své okolí? (09.01.2022)
Vánoční zamyšlení - přání (25.12.2021)
Pán světa (07.12.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem sr. Marie Magdalény Fuxové ve Vranově n. D. (21.09.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem s. Lenky a Elišky v Jeníkově (08.09.2021)
Ohlédnutí za koncertem hlavního varhaníka Vranova v Lančově Ivoše Prchala (06.09.2021)
FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO má svůj YouTube kanál (02.09.2021)
FKL: Ohlédnutí za koncertem s. Lenky a Elišky v Plenkovicích (02.09.2021)
Poslední koncert FATYMského kulturního léta (01.09.2021)
Benefiční koncert na podporu volné rekonstrukce varhan ve Křtinách (31.08.2021)
FKL: Malá hudební ochutnávka před koncertem sr. Marie Fuxové (19.08.2021)
FKL- koncert duchovní hudby hudební skupina Útržky nebeských not v Lančově (04.08.2021)
Koncert duchovní hudby v rámci FKL v Jeníkově: varhanní (28.07.2021)
5. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Anna Drobílková a Leoš Vala, varhany (27.07.2021)
4. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Ivo Prchal v Lančově (15.07.2021)
Ohlédnutí za prvním koncertem duchovní hudby v rámci FKL (13.07.2021)
FKL - Zahajovací koncert ve Vranově nad Dyjí: studenti Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž a Petra Tůmová (05.06.2021)
Dosud nedoceněný unikát: kostel sv. Markéty v Kopčanech (10.11.2020)
Závěrečný koncert FKL: Dialogy barokní trubky a varhan ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
7. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Musica da Chiesa ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
6. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: sr. Marie Magdaléna Fuxová, housle ve Vranově nad Dyjí (29.07.2020)
Půlnoc v pohraničí (27.07.2020)
5. koncert duchovní hudby v rámci FKL: Útržky nebeských not v Šumné (22.07.2020)
FKL pokračuje: Ivo Prchal rozezněl varhany v Lančově (20.07.2020)
FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO 2020 bylo zahájeno (07.07.2020)
3. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Manželé Muchovi a J. Tománek ve Vranově nad Dyjí (06.07.2020)
Výstava Má vlast na Lesné (02.07.2020)
2. Koncert duchovní hudby v rámci FKL: Manželé Muchovi a J. Tománek v Olbramkostele (01.07.2020)
Výstava Člověk a víra na Lesné (30.06.2020)
Lidový ples v Těšeticích (03.02.2020)
Pozvánka na farní ples do Kuchařovic (06.01.2020)
Prosba organizátorů FATYMského plesu (06.01.2020)
21. FATYMský ples (06.01.2020)
Zajímavý odkaz (05.01.2020)
Benefiční adventní recitál Evy Henychové (13.12.2019)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově - doplněn program (29.11.2019)
Koncert skupiny GOOD WORK (dříve PAPRSKY) v Mor. Krumlově (25.10.2019)
Pozvánka na koncert (06.09.2019)
FATYMské kulturní léto - Koncert ke cti sv. Patrika - P. J. Konečný a Tomáš Najbrt (03.08.2019)
FKL: Další mimořádný kulturní zážitek ve vranovském kostele (31.07.2019)
FKL- Koncert duchovní hudby ve Vranově - kytarový recitál - Slávek Klecandr (31.07.2019)
Neznámé osobnosti z naší oblasti: Šebestián Freytag z Čepiroh (27.07.2019)
Erik Jakub Groch: Před námi je věčnost. Ať už bude jakákoli (23.07.2019)
FKL - FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO: Varhanní koncert Jesús Sampedro (16.07.2019)
FKL - Ohlédnutí za koncertem ve Vranově nad Dyjí - varhany, cembalo, housle (13.07.2019)
FKL varhanní koncert: hlavní vranovský varhaník Ivo Prchal (03.07.2019)
FKL představujeme účinkující hra na varhany a cembalo: Ondřej Mucha (02.07.2019)
FKL - Varhanní koncert v Lančově (29.06.2019)
FKL Houslový koncert sr. Marie Magdalény Fuxové (28.06.2019)
FKL - FATYMSKÉ KULTURNÍ LÉTO (28.06.2019)
Opět se uskutečnil duchovně – vzdělávací výlet - Znojmo Louka a Popice (21.05.2019)
Odpoledne Vranovského regionu v Korolupech (14.02.2019)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově (09.12.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.: Nová kniha - Josef Janšta: O výchově (03.11.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S. Vaříme se sestrou Flávií - kuchařka aneb jak vařit (02.11.2018)
Tiskový apoštolát A.M.I.M.S.:Omalovánky od ATER: Jak dáváním zbohatnout (02.11.2018)
Báseň Maří Magdaléna (12.10.2018)
FKL - jaký byl varhanní koncert Leoše Valy a Anny Drobílkové (07.08.2018)
FKL - uskutečnil se varhanní koncert improvizátora Martina Kubáta (15.07.2018)
FKL - uskutečnil se koncert písničkáře OKAPA (11.07.2018)
Oslavy k 770. výročí obce Horní Kounice a 130 let od založení SDH Horní Kounice (02.07.2018)
FATYMské kulturní léto - FKL - aktualizováno (05.06.2018)
Křesťanský festival Full of life Brno- Řečkovice (15.05.2018)
Festival Kefasfest 2018 (15.05.2018)
Kolokvium SVOBODA KULTU A KULTURY V KONFRONTACI A DIALOGU v Brně (06.05.2018)
Ohlédnutí za koncertem pana Václava Uhlíře (13.03.2018)
Divadlo na Šumné 11.3. 2018 v 15:00 (03.03.2018)
Duchovní četba - J. Schryvers: Božský přítel (02.03.2018)
Postní divadelní představení Mysterium světla 11. 3. 2018 na Velehradě (24.02.2018)
Violoncellový koncert Kristýny Juřenové (16.01.2018)
Žehnání knihy Krokodýl ve Vranově nad Dyjí (15.01.2018)
Vánoční koncert v Třebíči (25.12.2017)
Koncert Musica Coeli ve Vranově nad Dyjí (18.12.2017)
Pěvecké sdružení Vítězslav Novák ve Vranově (13.12.2017)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (11.12.2017)
19. FATYMský ples (08.12.2017)
Koncert duchovní hudby - gregoriánský chorál a varhany ve Vranově nad Dyjí (26.07.2017)
Penzion Na Kolářce (14.07.2017)
Houslový koncert duchovní hudby (13.07.2017)
Koncerty duchovní hudby pana Václava Uhlíře (01.07.2017)
Kefasfest 2017 (15.06.2017)
Neznámá známá Marie Terezie (23.05.2017)
Koncert marianek (15.05.2017)
Knížečka, která stojí za přečtení - o manželské lásce (24.04.2017)
Pozvání na muzikál GEDEÓN (04.03.2017)
Díky za 18. FATYMský ples (03.02.2017)
Adventní koncert Květinky ve Znojmě (08.01.2017)
Program koncertu PSVN ve Vranově 8.1.2017 (03.01.2017)
Slavné Händelovo Aleluja zazní v Třebíči o Vánocích naposledy (19.12.2016)
D N E S 18. FATYMský PLES (05.12.2016)
Adventní koncert v Blížkovicích (03.12.2016)
Varhanní koncert duchovní hudby ve Vranově (05.08.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově - Šeptem z Břeclavi (03.08.2016)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele: Václav Uhlíř (21.07.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově - Václav Uhlíř (21.07.2016)
Koncert duchovní hudby ve Vranově: představujeme účinkující: Linda Čechová Sítková (17.07.2016)
Kefasfest – festival pro všechny věkové kategorie (22.05.2016)
Ekotrh Moravské Budějovice (12.04.2016)
Prosba pořadatelů FATYMského plesu (18.01.2016)
21. reprezentační ples VKH Brno (16.01.2016)
Lidový ples v Moravských Budějovicích (14.01.2016)
Moravskokrumlovský farní ples (09.01.2016)
Novoroční koncert duchovní hudby v Běhařovicích (27.12.2015)
Adventní koncert v kostele sv. Bartoloměje v Blížkovicích (07.12.2015)
Hlasujte v anketě KT pro knihu Cena, kterou zaplatíš (30.10.2015)
Gagriel Miroslav Částek v Miroslavi (23.10.2015)
Koncert pěveckého souboru Sonitus ve Vranově nad Dyjí (08.10.2015)
Akademické týdny 2015 – možnost strávit konec července aktivně (20.07.2015)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele (25.06.2015)
Koncert varhanní duchovní hudby (24.06.2015)
Festival Slezská lilie 13. - 14. června 2015 (10.06.2015)
Náměšťfest 2015 (28.05.2015)
Kefasfest – festival pro všechny věkové kategorie (07.05.2015)
Kino v Jirkově na Chomutovsku odmítlo odstíny šedi i Šifru. (13.04.2015)
Koncert v Jedlce (06.04.2015)
Musica de chiesa na TV NOE (21.03.2015)
Novoroční koncert & představení nového CD od LET´S GO! Oralem Mosesem (27.12.2014)
Vánoční koncerty 2014 - Musica animata (25.12.2014)
Benefiční koncert v Brně (16.12.2014)
První výstava ve 3D na plátně kina – Vatikánská muzea ve Scale v Brně (02.10.2014)
Koncert Na poušti v kostelíčku sv. Jana Nepomuckého nad Železným Brodem (13.09.2014)
Koncert P. Jaroslava Konečného v Lysé nad Labem (02.09.2014)
PETICE PROTI SNÍŽENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ ZE STRANY STÁTU PRO CÍRKEVNÍ ŠKOLSTVÍ. (31.07.2014)
Koncert - MUSICA DA CHIESA (08.07.2014)
Koncert Pavla Helana ve Znojmě (24.06.2014)
Pozvánka na žehnání varhan a zahajovací koncert 29. 6. 2014 - VARHANY PRO BRNO (21.06.2014)
Musica animata, jak ji neznáme.... (21.06.2014)
Musica animata zve na koncert do Moravských Budějovic (21.06.2014)
Můžete, prosím, vyplnit anketu pro Proglas? Pomůže to! Díky! (19.06.2014)
Ze života pro život - Skutečné příběhy skutečných lidí (22.05.2014)
SKONČILO GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL, Řím, 5.-10.2014 (13.05.2014)
Setkání s krajany z Chorvatské vesnice Končenice (09.05.2014)
Koncetr v Jedlci u Děčína 17. května 2014 (09.05.2014)
Iveta Bartošová – obeť štvanice?
Keď umiera motýľ
(01.05.2014)
Masopust ve Štítarech 2014 (23.02.2014)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (06.02.2014)
Svět není iPhone (22.01.2014)
Pozvánka na nedělní večer (08.11.2013)
Händel zazní naposledy u sv. Martina v Třebíči v neděli 6.10.2013 (29.09.2013)
Pozvánka - k mezinárodnímu setkání ve Znojmě (16.09.2013)
Benefiční koncert Hradišťanu v Moutnici (12.09.2013)
Paddy Kelly - Plzeň 5.10.2013 (20.08.2013)
Koncert duchovní hudby ve středu 14. 8. 2013 (09.08.2013)
Koncert duchovní hudby ve Vranově nad Dyjí (03.08.2013)
Útěk sestry Cecílie online (27.07.2013)
Varhanní koncert (27.07.2013)
Výstava "Biblické krajiny"Vojtěšky Vlčkové (19.06.2013)
Festival KEFASFEST 2013 (15.06.2013)
Divadelní hra "Zacheus" v Břežanech (08.06.2013)
P. Jan Peňáz - Pojď na pouť (05.06.2013)
Náměšťfest 2013 (19.05.2013)
Výstava starých rádií a fotografií v Horních Kounicích (17.05.2013)
Benefiční koncert Sisy Sklovské v Břežanech (24.04.2013)
Z myšlenek Matky Vojtěchy (23.04.2013)
Co o Matce Vojtěše říká její spolupracovnice (17.04.2013)
Co mě dnes zaujalo při četbě knížky Láska smrtí nekončí (13.04.2013)
Kniha o M. Vojtěše - Láska smrtí nekončí (12.04.2013)
PROTI NESVOBODĚ slovem a hudbou (10.04.2013)
Novéna k matce Vojtěše Hasmandové (10.04.2013)
Knihovna Tiskového apoštolátu A.M.I.M.S. (05.04.2013)
Nová kniha P. Pavla Hověze - Pane, nauč nás modlit se - možno objednat (20.02.2013)
Benefiční koncert skupiny OBOROH na podporu kostela v Brně - Lesné (19.02.2013)
Z mé vlastní tvorby č.4 (09.02.2013)
DĚTSKÝ KARNEVAL 2013 (27.01.2013)
Z mé vlastní tvorby č.2 (11.01.2013)
Z mé vlastní tvorby (11.01.2013)
Tříkrálová mše svatá ve Vranově s doprovodem PSVN (02.01.2013)
Divadlo - Pohádka o kouzelné růži v Mikulovicích (26.12.2012)
Sex, sex, sex, sex, sex (18.12.2012)
Divadelní pohádka Lídy Vasilové: O kouzelné růži (07.12.2012)
Adventní koncert vokální skupiny Mosty v Prosiměřicích (25.11.2012)
České hřbitovy (22.11.2012)
Kniha Útěk sestry Cecílie (08.11.2012)
Mozartovo Requiem opět na Vysočině (21.10.2012)
Divadlo ve Slupi (21.10.2012)
Říjnový koncert "FESTIVAL BRIKCIUS" v Praze (17.10.2012)
Koncert v Lahošti (11.10.2012)
Výstava "Romové jsou Boží" v Ostravě (08.10.2012)
Händelovo Te Deum v Lomnici a Velké Bíteši (26.09.2012)
Benefiční Svatováclavský koncert v Třebíči (26.09.2012)
K svatému Václavu (26.09.2012)
Pozvánka na XXXIV. koncert Na Poušti (20.09.2012)
Pozvání na koncert Hradišťanu v Lechovicích (18.09.2012)
Kniha: O mravní čistotě (11.09.2012)
Výstava Europa Jagellonica (10.09.2012)
Pozvánka na XXXIV. koncert Na Poušti (10.09.2012)
Pozvánka skupiny České křesťanské akademie - Český ráj (10.09.2012)
II. letní setkání s malířkou Bedřiškou Znojemskou v Jiřicích u Moravských Budějovic (06.09.2012)
Svěcení zvonu, žehnání hasičského vozidla a setkání rodáků ve Výrovicích (11.08.2012)
Koncert duchovní hudby (11.08.2012)
Hudba baroka pro sólový zpěv a varhany (02.08.2012)
„Ani darwinismus, ani intelligent design“. (20.07.2012)
Harfový recitál Jany Bouškové - koncert v Rouchovanech (17.07.2012)
Skvělý varhaník ve Vranově n/D (05.07.2012)
Slavné Handelovo Te Deum na Třebíčsku (20.06.2012)
Náměšťfest 2012 (16.06.2012)
Koncert duchovní hudby ve Vranově nad Dyjí (15.06.2012)
Vranovské kulturní léto 2012 (15.06.2012)
Praha: demonstrace proti Mariánskému sloupu + Odmítnutí protestu proti obnově Mariánského sloupu (13.06.2012)
Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí (13.05.2012)
Pozvání Diecézního muzea v Brně (24.04.2012)
Výzva otce Jindřicha: Podpořte prosím zasláním SMS kostel v Těšeticích (26.03.2012)
Mladá návrhářka učí ženy oblékat se atraktivně, ale nevyzývavě (12.02.2012)
Hvězdné pohádky v klášeře ve Znojmě - Hradišti (02.02.2012)
Vůně prvního pátku v měsíci únor (31.01.2012)
Požehnání knihy Jiřího Kolčavy (13.01.2012)
To nejcennější přišlo časem (11.01.2012)
Výstava "Co je člověk" v Praze (11.01.2012)
Pěvecké sdružení Vítězslava Nováka ve Vranově n/D (05.01.2012)
Výstava „Dynamický stereotyp“ a „Kolažoezie“ Jany Ungerové (04.01.2012)
Musica animata - vánoční koncerty a nové CD (11.12.2011)
ADVENTNÍ KONCERT NA ZÁMKU VE VRANOVĚ NAD DYJÍ (07.12.2011)
Vánoční výstava hraček, her a loutek (07.12.2011)
Adventní koncert ve Velkém Újezdu (03.12.2011)
Vůně prvních pátků (02.12.2011)
Adventní koncert duchovní hudby na Šumné (01.12.2011)
Adventní koncert v Blížkovicích (01.12.2011)
Res publica & res tituce (27.10.2011)
Lidová taneční zábava (17.10.2011)
Varhaní koncert z Vranova nad Dyjí - poslechněte si (12.10.2011)
Básník Jiří Kuběna v Jihlavě (08.10.2011)
V Jeníkově proběhl koncert zpěvačky Ireny Budweiserové (06.10.2011)
Na čem záleží (24.09.2011)
Řádové kostely po řadě (23.09.2011)
Irena Budweiserová vystoupí v Jeníkově (17.09.2011)
Zázrak jménem Propolis (08.09.2011)
Žehnání meditační křížové cesty (04.09.2011)
XV. Zahradní slavnost v Milonicích (08.08.2011)
MUSICA DA CHIESA ve Vranově nad Dyjí (23.07.2011)
Koncert Martina Kubáta ve Vranově nad Dyjí (11.07.2011)
Výstava Michaela Floriana ke 100. výročí narození (08.07.2011)
Vranovské kulturní léto 2011 (27.06.2011)
3 v 1 v Předbořicích (27.06.2011)
Worship festival UNITED - největší evangelizační festival v ČR (24.06.2011)
Pár myšlenek ze zajímavého článku v Perspektivách (21.06.2011)
Oganizace Topinkyády - nevidomýma očima a otevřeným srdcem (17.06.2011)
Festival křesťanské kultury Náměšťfest 2011 (06.06.2011)
Dechová kapela Dubňanka ve Vranově nad Dyjí (01.06.2011)
Multižánrový duchovní symphonic artrock naposledy - derniéra v Moravském Krumlově - Rakšicích (29.04.2011)
Horní Kounice - Přehlídka trofejí zvěře (26.04.2011)
Koncert a zároveň jedinečný životopis papeže Jana Pavla II. v Brně (18.04.2011)
Koncert o životě papeže (12.04.2011)
Muzikál Streetlight (12.04.2011)
Koncertní Pocta blahoslavenému Janu Pavlu II. zazní na Petrově (12.04.2011)
Turínské plátno – podoby Kristovy tváře (12.04.2011)
2. ročník festivalu (08.04.2011)
Benefiční koncert řádu milosrdných bratří (05.04.2011)
Velká pašijová hra ve Žďáru nad Sázavou (28.03.2011)
Dětský karneval ve Vranově nad Dyjí (25.02.2011)
Dědictví otců zachovej nám, Pane aneb lidové misie s FATYMem (04.02.2011)
Z myšlenek sv. Jana Marie Vianneye (04.02.2011)
Lidový ples v Moravských Budějovicích (02.02.2011)
PSVN ve Vranově nad Dyjí 2. ledna 2011 (30.12.2010)
Setkání u jesliček v Rokytnici nad Rokytnou (10.12.2010)
Koncert pořádaný při příležitosti 10. výročí vokální akapelové skupiny GESHEM (09.12.2010)
Adventní a vánoční koncerty v Třebíči a okolí (08.12.2010)
Koncert skupiny GOSPEL port (27.11.2010)
Obrazová publikace Kostely na Moravě (24.11.2010)
Slavnostní koncert k životnímu jubileu hudebního skladatele Zdeňka Pololáníka (28.10.2010)
Misijní koncert v Hodoníně (22.09.2010)
Pozvánka na film Svatý Václav do Rudolfina (07.09.2010)
Výstava STOP GENOCIDĚ na Vinobraní (06.09.2010)
Varhaní koncert v Zabrušanech (29.07.2010)
Den Brna 2010 (07.07.2010)
Zájezd ŘÍM - CASCIA – SIENA (06.07.2010)
Zveme na koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (29.05.2010)
Koncert pěveckého sboru Lumír v Brně (15.05.2010)
Výstava výtvarné skupiny NOCE (09.05.2010)
Náměšťfest 2010 (07.05.2010)
Film Velké ticho a výstava Gallia romanica v Brně (26.04.2010)
Koncert Ave Maria v Tišnově (25.04.2010)
Slavnostní koncert v Morkovicích a v Kroměříži (22.04.2010)
Zveme na divadlo do Dyjákovic (12.04.2010)
Velikonoční výstava v Dolních Bojanovicích (23.03.2010)
Nové archeologické poznatky o křesťanských památkách na Moravě (23.03.2010)
Zveme na velikonoční koncert ve Světci (20.03.2010)
Koncert dechového orchestru Bobrava (19.03.2010)
Velikonoční hudba v Jevišovicích (12.03.2010)
Zveme na výstavu Slovanský unionismus - cesty k církevní jednotě (04.03.2010)
Pastýřský list k první neděli postní 2010, kterým se vyhlašuje pastorační program (21.02.2010)
Postní koncert duchovní hudby v Praze (15.02.2010)
Zveme na výstavu Tajemství zvonů (01.02.2010)
Film Don Bosco 2.díl (28.01.2010)
Zveme na koncert Jiřího Žižkovského (27.01.2010)
Zveme na ples FATYMu 2010 (26.01.2010)
Pozvánka na koncert staré duchovní hudby (20.01.2010)
FotoSoutěž - Františkovy jesličky - zapojte se! (31.12.2009)
Vánoční koncert Scholy brněnské mládeže (31.12.2009)
Svatá země - Nazaret (18.12.2009)
Pěkné nedělní odpoledne (15.12.2009)
Vánoční koncert v Nedakonicích (15.12.2009)
Zveme na hudební koncerty (09.12.2009)
Střihomet je tu pro vás (31.10.2009)
Mobil dobrých zpráv (07.10.2009)
Koncert Evy Henychové v Blížkovicích (25.08.2009)
Šroubek 2009 - hudební festival na Velehradě (11.07.2009)
Zveme na nedělní koncerty (21.06.2009)
Náměšťfest 2009 (03.06.2009)
Májový koncert v Pavlicích (11.05.2009)
48. Třebíčské nokturno VIVA LA MÚSICA (10.05.2009)
Benefiční koncert pro Ugandu (29.04.2009)
Koncert ve Starči (22.04.2009)
Třebíčské nokturno (22.04.2009)
TEPFEST 2009 (14.03.2009)
Hlasujte ve prospěch kostela sv. Jakuba ve Starči (13.03.2009)
Koncert duchovní hudby (11.03.2009)
Mimořádně zajímavý citát Benedikta XVI. (29.12.2008)
Prosba (20.12.2008)
Začíná Advent (30.11.2008)
PSVN opět zazpívá ve Vranově (29.11.2008)
Divadlo (05.11.2008)
Zopakujte si dějepis s mým bráchou... (23.09.2008)
Koncert duchovní hudby v Olbramkostele (31.07.2008)
Pohádka o hvězdě (29.07.2008)
Koncert v Olbramkostele (02.06.2008)
| Autor: Táňa Dohnalová | Vydáno dne 06. 10. 2011 | 26907 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace