Zajímavé...

RECENZE: Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy

LPP V posledních letech se rozproudila diskuse o tom, kdo všechno by měl mít právo uzavřít manželství. Může to být diskuse opravdu důležitá, protože pokud opravdu odpíráme někomu uzavřít manželství, i když splňuje podmínky pro jeho uzavření, byla by to diskriminace a nespravedlnost.

Mnozí v této diskusi poukazují na skutečnost, že v minulosti byly zakázány sňatky mezi lidmi odlišné rasy, například v USA. Dnes již naštěstí málokdo pochybuje o tom, že zakázat sňatek bělocha s černoškou je nespravedlivá diskriminace. Někteří lidé se však nechtějí smířit s tímto "částečným" úspěchem, a tvrdí že přišel čas na zrovnoprávnění práva na manželství i pro další skupiny osob, a to zejména homosexuálů.

Ve slovenštině právě vychází kniha Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy, která dává odpovědi na tuto, i mnohé jiné důležité otázky o manželství. Autoři Girgit, George a Anderson správně pochopili, že pokud chceme zodpovědět otázku, kdo všechno by měl být oprávněn uzavřít manželství, musíme si nejdříve udělat jasno v otázce mnohem primárnejší, a sice: co je to manželství? Právě tento titul nese i jejich kniha, která by měla být povinnou četbou pro každého, kdo se chce seriózně zapojit do současné debaty o manželství, či registrovaných partnerstvích.

Čím manželství opravdu je?

Autorům knihy se podařilo rozpoznat a pojmenovat jednu zásadní skutečnost - když lidé mluví o "manželství", častokrát nerozumějí pod tímto pojmem totéž. Ve skutečnosti v současném diskurzu o manželství se objevují dvě základní, ale přitom zásadně odlišná chápání významu manželství. Snubní chápání manželství (Conjugate view of marriage) je to tradiční, které chápe manželství jako úplnou jednotu osob, tak duchovní a emocionální, jakož i tělesnou. Manželství je díky tělesné jednotě (dosažené pouze při pohlavním styku) přirozeně nasměrováno na reprodukci, a tedy i na rodinný život. A konečně, snubní chápání manželství vyžaduje závazek stálosti a výlučnosti, bez ohledu na osobní preference manželů.

Naproti tomu je zde revizionistické chápání manželství, které se rozšířilo zejména v posledních desetiletích. Manželství vnímá jako emocionální jednotu osob, jako pouto výjimečné svou intenzitou. V takto chápaném manželství hledají partneři emocionální naplnění, a sex (v jakékoli podobě, s níž partneři souhlasí) je prostředkem k vyjádření a prohloubení jejich citové blízkosti. V takto chápaném manželství partneři setrvávají, dokud trvá jejich citové pouto a naplnění.

Toto rozpoznání a pojmenování dvou odlišných chápání manželství je pro seriózní dialog o tomto tématu nesmírně důležité. Díky němu je možné vnést určitý řád a světlo do nesčetných diskusí na téma manželství. Pokud někdo mluví o voze a druhý o koze (a nevědí o tom), asi těžko se takoví diskutéři pochopí, a frustrace a vzájemné nepochopení nemá konce kraje. Díky Girgisovi, Georgovi a Andersonovi teď víme, že stejným slovem "manželství" často označujeme dvě odlišné věci. Díky tomu se můžeme v diskusi posunout dál a zaměřit se na otázku, které z těchto dvou vzájemně nekompatibilních chápání manželství je to správné? Pokud budeme umět odpovědět na tuto otázku, tedy pokud se budeme umět shodnout na tom, co je to manželství, budeme snad umět najít i společnou odpověď na otázku, kdo všechno by měl být oprávněn manželství uzavřít.

"Argumenty v knize jsou výhradně rozumové. Měly by tak být přijatelné pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, včetně nevěřících. Pokud samozřejmě to s filozofií a kritickým myšlením myslí vážně."

Klíčovou částí knihy je právě hledání odpovědi na otázku, které chápání manželství je to správné - snubní, nebo revizionistické? A proč je tomu tak? A zde přicházíme k dalšímu momentu, proč je kniha povinnou četbou pro každého, kdo se chce seriózně zapojit do debaty o manželství (bez ohledu na jeho názor na danou věc). Autorům se totiž podařilo něco, co se snad nikomu před nimi v takové jasné a koncentrované podobě ještě nepodařilo - přesvědčivě dokázali vyargumentovat názor, že to správné a konzistentní chápání manželství je právě snubní chápání manželství. Argumenty, které ve prospěch svého tvrzení předložili, jsou výhradně rozumovými argumenty, tedy argumenty založenými na rozumu a rozpoznatelnými rozumem. Měly by tak být přijatelné pro všechny lidi bez ohledu na jejich náboženské přesvědčení, včetně nevěřících. Pokud, samozřejmě, to s filozofií a kritickým myšlením myslí vážně. I ten nejrozumnější argument může být smeten ze stolu, pokud je k tomu dostatečná vůle a ideologická předpojatost. Autoři sami připouštějí, že jejich kniha je určena právě pro kritického čtenáře, který je ochoten se zamyslet i nad opačným názorem.

V čem tedy spočívají argumenty knihy?


Zcela jistě v tomto krátkém textu není možné poreferovat o celém obsahu argumentace a ani to není žádoucí, protože pokud se čtenář při čtení tohoto textu dostal až sem, téma manželství ho určitě zajímá a proto by si knihu měl čím dříve objednat (vydaných je pouze 1000 kusů, takže se mohou rychle rozprodat). Přesto se pokusím naznačit alespoň pár zajímavých argumentačních momentů z této knihy.

" Možná jste si už uvědomili, že spor mezi snubním a revizionistickým chápáním manželství není primárně sporem o sňatcích osob stejného pohlaví. Tento spor jde ještě hlouběji, a otázka manželství párů stejného pohlaví je jen jednou, poměrně jasně viditelnou hranicí sporu. Velmi dobře se však na ní dá demonstrovat rozdílnost obou koncepcí.

Manželství je (a aby tento pojem měl svůj obsah, logicky i musí být) jedinečným typem svazku, v principu odlišným od přátelství, či jiných svazků osob. Principiální odlišnost od jiných vztahů však nemůže spočívat pouze v intenzitě nebo hloubce citu mezi partnery, protože hluboké city jsou i mezi přáteli, či sourozenci, nebo i v jiných typech vztahů. Principiálním rozdílem oproti jiným vztahům však je skutečnost, že manželství je naprostou jednotou osob, a tedy jednota mezi nimi není jen na úrovni volní a citové, ale i tělesné. Lidská tělesnost (tělo nevlastním, ale jím jsem) způsobuje, že aby byla jednota osob úplná (ne úplná co do hloubky, ale co do rozsahu) musí být její součástí i jednota tělesná.

Jak ale může mezi lidmi vzniknout tělesná jednota? Zde si dovolím citát z knihy (str. 32, 33): "... jednotu způsobuje společná činnost: činnost směřující ke společným cílům. Dvě věci jsou součástí většího celku - jsou jedno -, pokud jsou zajedno v řízení; a v řízení jsou zajedno tehdy, jestliže se koordinují pro jeden cíl, který je obě obsahuje. ... Mezi dvěma lidmi je takový druh jednoty nemožný při funkcích, jako je trávení, při kterém jsou jednotlivci od přírody soběstační. Je však pozoruhodným faktem, že existuje aspekt, ve kterém je tento nejvyšší typ tělesné jednoty možný mezi dvěma lidmi; je jím jedna funkce, při které reálně potřebujeme partnera, abychom byli úplní: pohlavní rozmnožování. Při koitu - a jen při něm - se těla muže a ženy díky své pohlavní komplementaritě účastní koordinace s biologickým účelem reprodukce - což je funkce, kterou ani jeden z nich nemůže provést sám. "

Manželství je také jedinečné svým zaměřením na rodinný život, neboť stejným aktem, kterým se dosahuje manželská tělesná jednota, dochází i k plození dětí. "Právě proto je jen manželství láskyplnou jednotou mysli a těla, kterou naplňuje prokreace - a výchova - zcela nových lidských bytostí. Vztahy dvou mužů, dvou žen či více než dvou, ať už je jejich morální status jakýkoliv, nemohou být manželstvím, neboť jim chybí tato vnitřní souvislost s prokreácí. Ať již obsahují jakékoliv sexuální úkony, kromě toho, že nejde o organickou tělesnou jednotu, nebudou zaměřeny ani na prokreaci, a tedy nebudou realizací závazku zaměřeného na rodinný život: manželského závazku. "(Str. 36)

Revizionisté odmítají tento přístup k sexu, sex v principiální rovině vidí jen jako prostředek k citové jednotě a prokreativní (plodivý) aspekt manželství pro ně není významný. Jen tak mohou tvrdit, aniž by si sami protiřečili, že manželství může vniknout i mezi dvěma muži nebo mezi dvěma ženami.

Jelikož revizionistické vidění vnitřní souvislost manželství s předáváním života nezná, resp. ho odmítá uznat, je takové vnímání manželství oddělené od reprodukce, což má zásadní negativní význam pro společnost. Společnost se bez nových, dobře vychovaných jedinců neobejde. A tu hraje už od nepaměti nezastupitelnou roli právě manželství v tom klasickém (snubním) významu. Právě proto je důležité, abychom pod pojmem manželství i nadále označovali jeho snubní chápání a přiměřeně ho podporovali a právní regulovali.

Co se ještě dozvíte?


Kniha Co je to manželství? Obhajoba svazku muže a ženy dává odpovědi i na řadu dalších souvisejících otázek a základních námitek, které se v současném diskurzu objevují. Najdete v ní odpovědi, v čem se liší zákaz sňatků osob stejného pohlaví od sňatků osob jiné rasy. Dozvíte se, proč snubní vnímání manželství nelze vnímat jako diskriminaci homosexuálů, právě naopak. Nabízí přesvědčivou odpověď vůči výhradě, že pokud může manželství uzavřít neplodný pár, měl by stejné právo mít i homosexuální pár.

Kromě toho kniha zásadně zpochybňuje revizionistické chápání manželství a poukazuje na jeho slabiny, nelogičnosti a rizika, která hrozí, pokud by takové chápání manželství převládlo a stalo se základem pro tvorbu legislativy.

Na Slovensku se již začala novodobá diskuse o redefinici manželství (ze snubního na revizionistické chápání). Protože manželství je snad nejdůležitější lidskou institucí, jejíž funkčnost je bytostně důležitá pro přežití společnosti, neměli bychom v této diskusi udělat žádnou podstatnou chybu. Je to důležité nejen pro nás samotné, ale i pro všechny generace, které přijdou po nás. Pokud tedy někdo chce v této diskusi o manželství hledat pravdu a správné řešení, byť s rizikem, že to bude vyžadovat přehodnocení jeho dosavadních postojů, zcela jistě by si měl tuto knihu pečlivě přečíst.

Patrik Daniška
Autor je spoluzakladatelem Institutu pro lidská práva a rodinnou politiku (hfi.sk).

Převzato z www.postoy.sk, článek, vydaný 20. 5. 2013, naleznete zde.

Kniha - Čo je to manželstvo, www.cojetomanzelstvo.sk/

Sdílet

Související články:
Vladyka Milan odpovídá: zachraňovat a zachránit vztah? (22.11.2022)
Tradice, která stoji za 0% rozvodovostí v regionu (23.07.2022)
Nabídka pro manžele (Společenství čistých srdcí manželů) (16.06.2022)
MARIINA VÍTĚZSTVÍ 45: Příběh manželského zázraku / Jak jsme poznali titul Rozvazovačka uzlů? (03.05.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 12 (13.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 10 (03.03.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 8 (21.02.2022)
Poselství, nad kterým by se manželské páry měly zamýšlet (17.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 7 (16.02.2022)
Inzerát: hledám známost (14.02.2022)
A kdybych neměl lásku, nejsem nic... část 6 (11.02.2022)
Dlouhá cesta ke štěstí (04.01.2022)
Páter Slaven Brekalo - Antikoncepce v manželství? (video) (18.09.2021)
Svědectví o manželské věrnosti a lásce - Tancovat za každého počasí ... (26.08.2021)
Svatební promluva otce nevěsty (24.08.2021)
Muž je hlavou rodiny. Čím je žena? (24.08.2021)
Platí i dnes, že se žena má podřizovat muži ve všem? (22.08.2021)
6 způsobů, jak milosrdenství dokáže zachránit vaši rodinu (09.08.2021)
Manželství: kříž a koruna (23.07.2021)
Otec Dominik Chmielewski o manželství - "Manželský slib je úžasný exorcizmus pro jednotlivce bojující za věrnost" (28.05.2021)
7 kroků k odpuštění v manželství (29.04.2021)
Redefinice manželství? - video (17.03.2021)
Vladyka Milan odpovídá - Odpuštění nevěry (10.03.2021)
4 vrstvy manželské lásky (13.02.2021)
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (02.01.2021)
Chci se zeptat, otče biskupe, jak by se měl rodič zachovat ve třech případech (09.12.2020)
P. Dominik Chmielewski - "Manželský slib je úžasný exorcismus pro jednotlivce bojující za věrnost" (29.09.2020)
Manželství a kříž (21.08.2020)
Biskup Stanislav Stolárik - dopis rodinám (16.05.2020)
Největším ničitelem vztahů je právě toto! (14.04.2020)
Film Sňatky z tlakového hrnce - film o šťastných koncích manželských krizí (10.03.2020)
MODLITBA manželů (29.02.2020)
Raději odložit termín svatby, než se u nás za tři roky domáhat zneplatnění (27.02.2020)
Rodičovské prokletí (25.01.2020)
Katolický psychiatr: 12 rad pro dobré manželství (04.12.2019)
Mami, já se nudím! (14.11.2019)
Někdy je těžké přijmout vlastní dítě (28.10.2019)
Luhačovice - město krásných míst (09.10.2019)
6 věcí, které se Vaše děti naučí, když v neděli vynecháváte mši svatou (04.10.2019)
Kdy je žárlivost ve vztahu skutečným problémem (19.09.2019)
Často se rozvádějí manželství, která by se dala zachránit (03.09.2019)
Jednota - nejtěžší úkol manželství (26.08.2019)
Pět mýtů o sexu, na které by měly katoličky zapomenout (24.06.2019)
Medžugorje - Mons. Hoser: Chraňte rodinu a vlastní identitu! (23.03.2019)
Radost z mateřství (08.03.2019)
Když v manželství hledáme štěstí (podcast) (06.02.2019)
Naplňte džbány – Sedm zvyklostí šťastného manželství (28.01.2019)
Dobré rady pro manžele (21.01.2019)
Blogující: Sex (18.01.2019)
Na Slovensku vzniká nový film o šťastných koncích manželských krizí (22.12.2018)
Manželství - jeden z pohledů na přirozenou rodinu (15.12.2018)
Obnova manželských slibů na svátek Svaté Rodiny při mši svaté ve Vranově nad Dyjí (14.12.2018)
Manželé, jak je možné, že jste takto dopadli? (12.12.2018)
Blogující: Manželská cenzura (14.11.2018)
O. Marian Kuffa – o manželství (10.10.2018)
Když se ze sexu stane nezbytnost, život se stane průměrným (09.10.2018)
Blogující: Můj manžel - jinýma očima (13.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 3/3 (10.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 2/3 (05.09.2018)
Proč jsem bláznem a chci zůstat věrnou i po rozvodu? (01.09.2018)
21 KROKŮ K PEVNĚJŠÍMU MANŽELSTVÍ - 1/3 (01.09.2018)
Nevěra v manželství - svědectví a pět rad (07.08.2018)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (23.07.2018)
Manželé z Uherčic v pořadu Českého rozhlasu 2 Brno (01.07.2018)
Prosíme, podpořte manželství muže a ženy - vytiskněte si petici - sežeňte podpisy a odešlete... (22.06.2018)
Šťastné manželství a bible (17.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (7) Rodiče a rodiče partnera (svokrovci) (16.05.2018)
4 řešení nejběžnějších problémů ve vztazích (11.04.2018)
5 postních výzev pro páry: Dokázali byste se tohoto vzdát společně? (24.02.2018)
Je rozvod neodvratná záležitost? (18.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (6) Za dveřmi ložnice (15.02.2018)
Týden manželství ve Zlíně (07.02.2018)
Pět způsobů, jak rodiče mohou zachránit duše svých dětí (04.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (5) Miluješ mě? (03.02.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (4) Síla odpuštění (29.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (3) Co s konfliktem? (24.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (2) Poslouchej mě, milláčku! (19.01.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (1) Manželské randění (14.01.2018)
2018: Rok žen. Nebo ne? (08.01.2018)
Rodina přede vším a nade všechno (07.01.2018)
Zklamání z manželství (03.01.2018)
Výkřik srdce katolického manželského páru. (Blog otce Z.) (01.01.2018)
P. Ján Viglaš: Rodičovství je dar. Nemůžete si ho nárokovat, vynutit či vydupat (11.10.2017)
Co potřebují dnešní muži, aby se stali skutečnými kněžími rodiny? (10.10.2017)
Namísto antikoncepce je zde mini počítač či mobilní aplikace (01.09.2017)
Svatý páter Pio o antikoncepci (04.08.2017)
* Jak se modlit ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
* MODLITBA ZA ZÁCHRANU MANŽELSTVÍ
(12.06.2017)
Jak účinně rozvíjet dar víry u dětí (05.06.2017)
9 kroků k budování důvěry (26.05.2017)
Proč se Bůh při milování manželů nečervená (25.05.2017)
Co znamená Ježíšovo zmrtvýchvstání pro tvé manželství (24.05.2017)
Studie: Čtvrtina žen po zahájení užívání antikoncepce ztrácí do 6 měsíců zájem o sex (21.04.2017)
Manželské desatero, kterým by se měl řídit každý zdravý vztah (22.03.2017)
Zvonění na poplach ve vztahu (08.03.2017)
Když padá vztah, je třeba ho chytat (08.03.2017)
Tolkien hovoří o tajemství šťastného manželství (17.02.2017)
Manželské prekážky 2: Netradiční manželské dvojice (17.02.2017)
Poslušnost v manželství (07.02.2017)
Devatero pro rozvedené a znovusezdané (11.12.2016)
Manželské překážky 1: Kdy nás kněz nemůže oddat? (01.12.2016)
Richard Vašečka: Co je lepší než přerušovaný sex? (13.11.2016)
Pozvánka na podzimní seminář manželských párů v Medžugorje (02.10.2016)
Nejlepší způsob komunikace s partnerem, jehož jazykem lásky jsou slova ujištění (30.07.2016)
Nepřestávejte randit se svou manželkou: 25 způsobů jak ukázat své manželce, že ji milujete (06.07.2016)
25 způsobů, jak ukázat svému manželovi, že ho miluješ (06.07.2016)
Richard Vašečka: Jak předávat víru? (30.06.2016)
Jak získat dobrou knihu a ještě podpořit portál zastolom.sk (30.06.2016)
Toxické porno a toxický sex (30.06.2016)
Manželství se přežilo (22.06.2016)
Ničitelé lásky (recenze) (03.06.2016)
Odkud vzít odvahu říct "ano"? (24.04.2016)
Téměř každé manželství se dá zachránit (18.04.2016)
Druhé setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 14.4.2016 Brno (07.04.2016)
Sebedarování - cesta manželství (04.03.2016)
Recenze: Pobořený chrám (29.01.2016)
Studie: Muže, kteří mají rádi miminka, méně zajímá porno (15.01.2016)
Kdy člověk není schopen uzavřít manželství? (14.01.2016)
Nejčastější problémy ve vztahu s tchýněmi (17.12.2015)
P. Konštanc Adam OP: Co přináší reforma procesů manželské nulity ? (11.12.2015)
Jednota muže a ženy jako obraz Boha (19.11.2015)
Myšlienky, ktoré mladé páry ještě nikdy neslyšely (08.11.2015)
Co všechno mohou rozvedení podle církevního práva (30.10.2015)
Poradna Ruth Třebíč: Jak mít šťastné a stabilní manžeství (22.10.2015)
Cílem manželského života není pouze zůstat spolu navždy, nýbrž navždy se milovat (08.10.2015)
Petrův nástupce urychlil a zjednodušil kanonické procesy o manželské nulitě (19.09.2015)
Bůh, sex a manželství 10. díl - Proč je nemorální oplodnění ve zkumavce? (02.09.2015)
Manželská věrnost – sex a co ještě? (23.08.2015)
7 pravd o manželství, které vám v kostele neřeknou (18.08.2015)
Nádherný Boží plán pro sex versus antikoncepce (14.08.2015)
Věřící rodina z Brna-Bystrce hledá nový domov (23.07.2015)
První kroky duchovního doprovázení dítěte: 1. část: Požehnávejme své dítě (23.07.2015)
Německý laik ve své knize hájí manželskou věrnost (19.07.2015)
Během synody budou svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux (30.06.2015)
Na signály.cz vychází video seriál Bůh, sex a manželství (28.06.2015)
Máme se rádi i bez papíru! (18.06.2015)
Je prohlášení neplatnosti manželství klíčem ke štěstí? (31.05.2015)
Sám Bůh stačí ... (28.04.2015)
Vidět víc než vidí ostatní (23.04.2015)
„Nesnesu manžele, kteří se milují“, řekl ďábel exorcistovi (01.04.2015)
Co dlužíte své manželce (07.03.2015)
Jestliže chcete dát správný rám vaší lásce - jděte s láskou před oltář... (05.03.2015)
Poradna Ruth Třebíč: MANŽELSKÁ SETKÁNÍ (08.02.2015)
"Odpovědné rodičovství" v dokumentech církve (28.01.2015)
Nevěra nezačíná v posteli (27.01.2015)
Exkluzivní host na svatbě (27.01.2015)
Co jsme se naučili během prvních 10 dní manželství (17.01.2015)
Postní duchovní obnova manželů ve Vranově u Brna (06.01.2015)
Duchovní seminář pro manželské páry (23.12.2014)
Vatikánský Úřad pro nauku potvrzuje: Přijímání musí být odmítnuto těm, kteří jsou rozvedení a nově oddáni (30.11.2014)
Může být manželská krize pozitivním jevem? (08.11.2014)
Mýtus osudové lásky (06.11.2014)
Milost svátosti manželství (29.10.2014)
Po rozvodu v novém svazku. Co na to povíš, Bože? (17.10.2014)
Svátostné manželství - nepoznaná krása (15.10.2014)
Priorita výlučnost vztahu mezi manželi (14.10.2014)
(Jako) muže a ženu je stvořil. ... že nám manželství nefunguje? Proč?... (25.08.2014)
Rozvedené věřící vnímám jako lidi s hlubokým zraněním. Rozhovor s jezuitou Ladislavem Csontosem (12.08.2014)
Manželská věrnost - výzva nebo přežitek? (28.07.2014)
TV LUX: Když zkrachuje manželství - život rozvedených v církvi (05.07.2014)
Studie poukázala na zvýšení rozvodovosti v důsledku sledování pornografie (28.06.2014)
Proč je manželství jen mezi mužem a ženou a není to diskriminace ? (19.06.2014)
Setkání manželů na faře ve Štítarech (11.06.2014)
ALZHEIMEROVA CHOROBA - dojemný příběh (28.05.2014)
9 psychologických úkolů pro dobré manželství (27.05.2014)
Mše svatá v nově opravé kapli v Podmýčí (10.05.2014)
Peťo a Mirka Valaškovi: Až když stojí člověk nahý před Bohem, padnou všechny masky a iluze, jací jsme dobří, úspěšní a oblíbení (26.03.2014)
Kardinál Caffarra kritizuje návrhy kard. Kaspera k řešení situace rozvedených (18.03.2014)
Ty se v tom nevyznáš... (09.02.2014)
Diecézní setkání pro rozvedené (26.01.2014)
Kardinál Meisner ke sporu o přijímání pro rozvedené (28.12.2013)
Otevřenost přijmout děti podmínkou platného katolického manželství (03.11.2013)
Přijímání pro znovu sezdané? Vatikán říká NE. (30.10.2013)
MUDr. Lázničková doporučuje: Na začátku těhotenství. (18.10.2013)
Kurz partnerství v Osové Bítýšce (22.09.2013)
Pozvánka na kurz Na cestě k opravdovému partnerství (08.08.2013)
Povzbuzení pro manžele a nejen pro ně (05.06.2013)
Interaktivní kurz O manželství 30. 5. 2013 (23.04.2013)
PPR v praxi 13.4. 2013 (25.03.2013)
Prostituce "řádným podnikáním"? Budou chtít zaměstnávat naše ženy a dcery? (11.03.2013)
Benedikt XVI.: Absence víry ohrožuje dobro manželství (24.02.2013)
Pilíře a zabijáci šťastného manželství (26.12.2012)
Kurz Na cestě k opravdovému partnerství… aby se život v manželství vydařil… (16.12.2012)
Den „D“ pro slečnu Martinu (24.11.2012)
Deset mýtů o homosexuálním „manželství“ (01.11.2012)
K mladým lidem ve Žďáře promluví rodiče blahoslavené Chiary Luce Badano (12.08.2012)
Vy muži, milujte své ženy (05.04.2012)
Rozvod a život v Církvi - Diecézní setkání pro rozvedené (26.03.2012)
Britští biskupové proti nové definici manželství (16.03.2012)
Pastýřský list o pastoraci rozvedených katolíků, žijících v druhém, civilním svazku (16.03.2012)
Obnova manželských slibů (16.12.2011)
Milost svátosti manželství (09.11.2011)
Láskyplná komunikace (22.09.2011)
Je možné žít v manželství a stát se svatým? (20.04.2011)
Víkend pro ženy (04.03.2011)
Pozvánka na oslavu 1. roku manželství (23.10.2010)
Poděkování a prosba (08.03.2010)
IV. brněnské bioetické dny (12.02.2010)
Příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Duchovní obnova manželů „Láska a pravda“ v Prosiměřicích (30.12.2009)
Zveme k obnově manželského slibu (19.12.2009)
Telefonní pomoc v těžkostech - vítaná služba (27.10.2009)
Rodina prosí o finanční pomoc (18.09.2009)
Pouť manželů (20.03.2009)
Naléhavá prosba (27.12.2008)
Pouť ke svaté Zdislavě z Křižanova v Křižanově (02.06.2008)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 27. 05. 2013 | 14686 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.postoy.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace