Zajímavé...

Rady poutníkova zpovědníka

Víra, volná licence, pixabay.com Většinou o sobě soudíme nepříliš přísně… Ale jaká je skutečnost? Jak vypadáme při pohledu z nebes – v očích Boha a Jeho andělů? Není náš nepříliš zarmoucený pohled na sebe sama způsoben duchovní slepotou, která nám brání spatřit své hříchy, svou bídu, postřehnout hloubku propasti, do které jsme se zřítili? Čtěte s námi a nahlédněte v následujících řádcích do zrcadla.

Kéž slouží rady poutníkova zpovědníka jako zpovědní zrcadlo pravdy, které nám ukazuje nás samotné v celé duchovní nahotě, jež zrcadlí náš skutečný duchovní stav.

Ke konci týdne, ve kterém jsem se připravoval na zpověď, mne napadlo, že by měla být co nejpodrobnější. Začal jsem tedy probírat a prohlížet všechny hříchy od mládí až dodnes velmi pečlivě a abych na nic nezapomněl, zapsal jsem si vše, na co jsem si vzpomněl, co nejpřesněji.

Pokryl jsem tím velký arch papíru. Slyšel jsem, že v Kitajevajské pustině, asi pět mil od Kyjeva, přebývá kněz žijící asketickým životem, který je velmi moudrý a plný porozumění.

Kdokoliv k němu přišel ke zpovědi, našel ovzduší něžného soucitu a odešel s poučením pro svou spásu a s pokojným duchem. Byl jsem velmi potěšen, když jsem o něm uslyšel, a zašel ihned jsem k němu zašel.

Chvíli jsme hovořili, a pak jsem se zeptal na jeho radu a odevzdal jsem mu k nahlédnutí arch papíru.

Přečetl jej a pak řekl:

„Drahý příteli, mnohé z toho, co jste napsal, je docela malicherné.

Poslyšte:

Za prvé, nechoďte ke svaté zpovědi s hříchy, kterých jste již litoval a byly odpuštěny. Nezabývejte se jimi znovu, neboť by to poukazovalo na pochybnosti o moci svaté Tajiny pokání.

Dále: Nepřipomínejte si jiné lidi spojené s vašimi hříchy. Suďte pouze sebe.

Za třetí: Svatí Otcové nám zakazují zmiňovat se podrobně o všech okolnostech hříchů a říkají nám, abychom je vyznali bez určitých detailů, abychom se vyhnuli pokušení pro nás i pro kněze.

Za čtvrté: Přišel jste litovat a nelitujete toho, že nedokážete litovat, tj. vaše pokání je vlažné a nedbalé.

Za páté: uvádíte všechny možné podrobnosti, ale přehlédl jste to hlavní. Nezahrnul jste nejvážnější hříchy.

Nevyznal jste, ani nenapsal, že nemilujete Boha, že nenávidíte svého bližního, že nevěříte v Boží Slovo a že jste vždy pln pýchy a ctižádosti. V těchto čtyřech hříších je veškeré zlo a naše duchovní zkáza. Jsou to hlavní kořeny, z nichž vyrážejí výhonky všech hříchů, do kterých padáme.“


Byl jsem velmi překvapen, když jsem ho vyslechl, a řekl jsem:

„Odpusťte mi, ctihodný otče, ale jak je možné nemilovat Boha, našeho Stvořitele a Ochránce? V co bychom měli věřit, když ne ve slovo Boží, v němž je veškerá pravda a svatost? Přeji všem svým bližním dobro. Proč bych je měl nenávidět? Nemám nic, na co bych byl pyšný. Kromě svých nesčetných hříchů nemám vůbec nic, co by zasloužilo chvály a po čem bych měl toužit ve své chudobě a špatném zdraví? Jistě, kdybych byl vzdělaným mužem nebo bohatým, pak bych se bezpochyby jistě provinil v tom, o čem jste hovořil.“

Odpověděl:

„Je škoda, můj milý, že jste tak málo pochopil z toho, co jsem řekl. Podívejte se! Poučím Vás rychleji, když Vám dám tyto poznámky.

Vždy je používám ke své vlastní zpovědi. Pročtěte si je a poznáte, že jasně podávají přesný důkaz toho, co jsem Vám právě řekl.“
Zpověď vnitřního člověka, která vede k pokoře


Když jsem pečlivě obrátil svůj zrak na sebe a pozoroval stav svého nitra, ověřil jsem si, že nemiluji Boha, nemám lásku pro své bližní, nemám náboženskou víru a jsem plný pýchy a požitkářství. To vše je výsledek podrobného zkoumání mých pocitů a chování.

Ikona Bohorodičky z Počajiva, volné dílo, wikipedia.org


1. Nemiluji Boha

Kdybych miloval Boha, neustále bych na Něho myslel s radostí v srdci. Každá myšlenka na Boha by mi poskytovala štěstí a blaženost.

Naopak, myslím mnohem častěji a mnohem horlivěji na pozemské věci a myšlení na Boha je pro mne pracné a suchopárné.

Kdybych miloval Boha, pak by rozhovor s Ním v modlitbě byl mým pokrmem a potěšením a dovedl by mne k nepřerušovanému společenství s Ním.

Ale naopak, nejen že nenacházím v modlitbě potěšení, ale považuji ji dokonce za námahu. Zápasím s nechutí, jsem oslabován leností a raději jsem dychtivě hotov zabývat se jakoukoliv bezvýznamnou maličkostí, jen když to zkracuje modlitbu a odvádí mne od ní.

Můj čas prchá nepozorovaně v malicherných činnostech, ale když se zabývám Bohem, když se stavím do Jeho přítomnosti, zdá se každá hodina dlouhá jako rok. Miluje-li někdo druhého, myslí na něho celý den nepřetržitě, představuje si ho, pečuje o něho a za žádných okolností jeho milovaný přítel neopouští jeho mysl. Avšak já si během dne sotva vyhradím jednu hodinu na hluboké ponoření do meditace o Bohu, na zapálení svého srdce láskou k Němu, zatím co horlivě věnuji třiadvacet hodin dne jako vřelou oběť modlám svých vášní a sklonů.

Dychtím po rozhovoru o lehkovážných věcech a po tom, co snižuje ducha; to mne těší. Ale v úvahách o Bohu jsem vyprahlý, znuděný a líný. I když jsem nechtěně vtažen jinými do duchovního hovoru, snažím se změnit rychle námět na jiný, který se líbí mým žádostem.

Jsem neúnavně zvědavý na novinky o občanských záležitostech a politických událostech, horlivě hledám uspokojení pro svou zálibu v získávání poznatků o vědě a umění a v cestách k získání věcí, které si přeji vlastnit. Ale studium Božích zákonů, znalost Boha a náboženství na mne dělá pramalý dojem a neuspokojuje hlad mé duše. Považuji tyto věci nejen za nepodstatné zaměstnání pro křesťana, ale svým způsobem za jakési vedlejší zájmy, kterými bych se možná mohl zabývat ve svém přebytečném čase, ve volných chvílích.

Zkrátka, je-li posuzována láska k Bohu podle zachovávání Jeho přikázání („Miluješ-li mne, zachovávej má přikázání“ říká náš Pán Ježíš Kristus), pak já nejen že je nezachovávám, ale dokonce se málo o to snažím.

Následuje tedy zcela jistě závěr, že Boha nemiluji. Tak to říká Basil Veliký: „Důkaz, že člověk nemiluje ani Boha ani Krista je v tom, že nezachovává Jeho přikázání.“2. Nemiluji svého bližního

Jsem nejen neschopen rozhodnout se položit svůj život za něho (jak praví Evangelium o tom, kdo má lásku ke svému příteli), ale ani neobětuji pro dobro svého bližního své štěstí, svou pohodu a svůj mír.

Kdybych ho miloval jako sebe sama, jak praví Evangelium, jeho neštěstí by mne rmoutilo a jeho štěstí by mne těšilo. Ale naopak, naslouchám podivným, nešťastným historkám o svých bližních a nejsem zarmoucen. Zůstávám zcela netečný, nebo – což je ještě horší – nacházím v tom něco jako potěšení.

Nesprávné chování ze strany svého bratra nepřikrývám svou láskou, ale s odsouzením to rozhlašuji. Jeho blaho, čest a štěstí mne netěší tak jako mé vlastní, ale jako by byly něčím zcela cizím, nejsem jimi potěšen. Dokonce ve mně vzbuzují lstivé pocity závisti nebo opovržení.3. Nemám náboženskou víru

Nevěřím ani v nesmrtelnost, ani v Evangelium. Kdybych byl pevně přesvědčen a věřil bez pochybností, že za hrobem je věčný život a odplata za činy v tomto životě, neustále bych na to musel myslet.

Samotný ideál nesmrtelnosti by mne udržoval v bázni Boží a počínal bych si v tomto životě jako cizinec, který se zde připravuje na vstup do své rodné země.

Naopak, vůbec nemyslím na věčnost a považuji konec tohoto pozemského života za hranici své existence. Hnízdí ve mně tajná myšlenka: „Kdo ví, co se stane po smrti?“ Řeknu-li, že věřím v nesmrtelnost, pak mluvím jen o své mysli a mé srdce je velmi vzdáleno pevnému přesvědčení.

To otevřeně dosvědčuje mé chování a má neustálá péče o uspokojování smyslového života. Kdybych s vírou přijal celým svým srdcem svaté evangelium jako slovo Boží, neustále bych se jím zabýval, studoval bych je, nacházel v něm své potěšení a zaměřoval bych svou pozornost k němu s hlubokou zbožností.

Moudrost, milosrdenství, láska jsou v něm ukryty. Vedlo by mne to ke štěstí, nalézal bych spokojenost ve studiu Božích zákonů ve dne i v noci. V nich bych nacházel potravu jako svůj denní chléb a mé srdce by bylo vedeno k zachování zákonů. Nic na zemi by nebylo dosti silné, aby mne od toho odvedlo.

Ale ve skutečnosti je tomu naopak – vždycky, když čtu či slyším slovo Boží, a bývá to jen z nutnosti nebo ze všeobecné lásky ke znalostem, přistupuji k němu bez napjaté pozornosti a jeví se mi nudné a nezajímavé. Většinou skončím s četbou bez jakéhokoliv zisku a jsem až příliš ochoten přejít na světskou četbu, která mne více těší a v níž nacházím nové a zajímavé náměty.4. Jsem plný pýchy a sobectví

Potvrzují to všechny mé činy. Když v sobě spatřím něco dobrého, přeji si to zveřejnit nebo chlubit se tím před jinými lidmi nebo se sám sobě obdivovat. I když stavím na odiv zevní pokoru, připisuji ji své vlastní síle a považuji se za lepšího než ti druzí, nebo alespoň ne za horšího.

Když v sobě poznám chybu, snažím se ji omluvit. Zakrývám ji slovy „Už jsem zkrátka takový“ nebo „Nemohu za to“. Zlobím se na lidi, kteří se mnou nejednají s úctou a považuji je za neschopné ocenit hodnotu člověka. Chvástám se svými dary, považuji neúspěchy v jakémkoliv podnikání za osobní urážku. Reptám a těší mne neštěstí mých nepřátel. Když usiluji o něco dobrého, činím to, abych získal chválu nebo pro duchovní požitkářství či světskou útěchu.

Zkrátka, neustále ze sebe činím idol a nepřetržitě mu sloužím, přičemž hledám ve všem smyslovou radost a potravu pro své smyslné vášně a chtivost.

Když to všechno probírám, vidím, že jsem pyšný, nevěrný, nevěřící, bez lásky k Bohu, a chovám nenávist ke svému bližnímu. Co by mohlo být hříšnější? Duchové temna jsou na tom lépe nežli já. Ačkoliv nemilují Boha, nenávidí člověka a žijí v pýše, přece alespoň věří a chvějí se před Bohem. Ale já?! Může být horší odsouzení než to, které mne čeká? Jaký výrok o trestu bude přísnější než ten pronesený nad nevšímavým a nerozumným, pošetilým životem, který rozpoznávám sám v sobě?

Při četbě návodu ke zpovědi, který mi kněz dal, jsem byl poděšen a pomyslel jsem si: „Nebesa! Jak hrozné hříchy jsou ve mně ukryté a dosud jsem si jich nevšiml!“

Přání být od nich očištěn mne přimělo, že jsem prosil tohoto velkého duchovního otce, aby mne naučil znát příčiny všech těchto zel a způsob, jak je vyléčit.

A on mne začal poučovat: „Hleďte, bratře, příčinou nemilování Boha je nedostatek víry, nedostatek víry je způsoben nedostatečným přesvědčením a příčinou toho je opomenutí v hledání svatého a pravdivého poznání. Je to lhostejnost ke světlu Ducha.

Jednoduše, nevěříte-li, nemůžete milovat; nejste-li přesvědčen, nemůžete věřit, a abyste došel k přesvědčení, musíte získat plnou a přesnou znalost toho, oč jde.

Meditací, studiem Božího Slova a všímáním si svých zkušeností musíte ve své duši vzbudit žízeň a touhu – nebo, jak to někteří nazývají, »zázrak«- který přivodí neukojitelné přání znát věci lépe a plněji, vniknout hlouběji do jejich podstaty.“


„Jeden duchovní autor o tom hovoří takto: »Láska většinou roste pomocí poznání a čím větší je hloubka a rozsah poznání, o to více bude lásky, tím snadněji změkne srdce a otevře se lásce Boží, když pilně patří na plnost a krásu božské podstaty a bezmeznou lásku Boží k člověku.« Nyní vidím, že důvodem těchto hříchů, o kterých jste četl, je lenost v přemýšlení o duchovních věcech, která tlumí potřebu takových myšlenek.

Chcete-li vědět, jak překonat toto zlo, usilujte o duchovní osvícení všemi prostředky, které znáte, a dosahujte je pečlivým studiem slova Božího a svatých Otců, pomocí rozjímání a duchovních rad a hovorem s lidmi, kteří jsou moudří v Kristu.

Ach, drahý bratře, kolik neštěstí nás potkává jen proto, že jsme líní hledat Světlo pro naši duši skrze slovo pravdy. Nestudujeme Boží zákony ve dne v noci, nemodlíme se a to pečlivě a neustále. A proto je i náš vnitřní člověk hladový, chladný a vyčerpaný, takže nemá sílu učinit odvážný krok dopředu na cestě spravedlnosti a spásy!

Rozhodněme se, milovaný, použít těchto metody a naplňovat svoji mysl co nejčastěji myšlenkami o nebeských věcech. Láska, vlévaná do našich srdcí shora, v nás vyšlehne v plamen. Učiňme tak spolu a modleme se co nejčastěji, neboť modlitba je hlavním a nejmocnějším prostředkem k našemu obnovení a pro naše dobro. Modleme se slovy, která nás učí svatá Církev: »Ó Bože, učiň, abych miloval Tebe, jako jsem dříve miloval hřích«.“


Naslouchal jsem všemu pečlivě. S hlubokým dojetím jsem požádal tohoto svatého otce, aby vyslechl mou zpověď a podal mi svaté Tajiny.

Počajivská lávra, volné dílo, wikipedia.org


A příštího dne ráno, po svaté Tajině přijímání, jsem se chtěl vrátit do Kyjeva s touto požehnanou posilou. Ale dobrý otec, který odešel na dva dny do lávry, mne na tu dobu nechal ve své poustevně, přímo ve své kelii, takže jsem se v jejím tichu mohl oddat modlitbě bez překážek.

A opravdu jsem strávil oba dny jako v nebi. Pomocí modlitby svého starce jsem se při vší své nehodnosti radoval z dokonalého míru. Modlitba protékala mým srdcem tak snadno a šťastně, že jsem během této doby zapomněl na všechno, i na sebe. V mé mysli byl pouze Ježíš Kristus. Nakonec se kněz vrátil.

Požádal jsem ho o vedení a radu, kam bych měl nyní jít na své pouti. Dal mi své požehnání slovy: „Jdi do Počajeva, pokloň se zázračným otiskům nohou naší nejčistší Matky Boží, a Ona povede tvé kroky na cestu míru.“Text je volně přeložený úryvek z knihy „Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci“ od neznámého ruského autora, která vyšla pod tímto názvem česky v několika vydáních.

Celá kniha v originále k dispozici zde.

V knize autor velmi často odkazuje na knihu „Dobrotoljubije“, česky „Filokalie“, která právě v těchto dnech vyšla.Květina, volné dílo, pixabay.com

Sdílet

Související články:
Pomozte nám zajistit elektricky polohovatelná lůžka pro Domácí hospic sv.Mikuláše (04.12.2022)
Nebeská brána, aneb nikdy není pozdě (30.11.2022)
Alžběta Uherská (17.11.2022)
Zajímavá kniha (15.11.2022)
Hospic svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí (31.10.2022)
FATYM pomáhá v pátrání (20.09.2022)
Poděkování za sbírku pro domobrance na Ukrajině (17.03.2022)
Covid - odborná konference (28.01.2022)
Kouzelná moc zvonů (09.12.2021)
Zajimava diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové - druhá část (08.12.2021)
Brigáda na dřevo v Jeníkově, aneb sv. Josef se stará a sv. Juda Tadeáš se také dal poznat (07.12.2021)
Zajimavá diskuze ze Slovenska k pohledům na realitu doby kovidové (03.12.2021)
Paměť národa - prosba o spolupráci při kontaktování pamětníků (31.08.2021)
Modlitba přes hranice (20.06.2021)
Plastinované mrtvoly z Číny (Hluboké ponížení lidské důstojnosti) (05.06.2021)
Sčítání lidu (22.03.2021)
Covid 19 (27.01.2021)
Na hranici života a smrti (07.11.2020)
Kostel na prodej? (26.10.2020)
Jeníkov - sobota 5.5. 2012 - aneb Bohu díky za velké milosti a dary (05.05.2020)
Nabídka pomoci pro následující týden (19.03.2020)
Naše domácí liturgie během coronaviru (18.03.2020)
Život je dar – BOHU DÍKY! (03.02.2020)
Vrátit se k duchovním pramenům (14.01.2020)
Štědrý den, aneb co dokáže jen Bůh (26.12.2019)
Pozapomenutí krajané – Samuel Fritz: misionář v Amazonii (22.04.2019)
Inspirace i pro druhé (12.04.2019)
Masakr na návrší nedaleko Přerova (03.04.2019)
Medaile svatého Benedikta vyhodila démona z nemocničního pokoje (06.02.2019)
Erik Dujava: Křesťan a konspirační teorie (01.02.2019)
Pozvánka do Lesné na připomínku výročí 150 let od vysvěcení kostela svaté Terezie (26.08.2018)
Eucharistický zázrak v Indii (30.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (29.06.2018)
Eucharistický zázrak v Paříží (27.06.2018)
Eucharistický zázrak v Itálii (25.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (23.06.2018)
Eucharistický zázrak v Peru (21.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (19.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Francii (17.06.2018)
Eucharistický zázrak v Nizozemí (15.06.2018)
Eucharistický zázrak v Polsku (13.06.2018)
Eucharistický zázrak ve Španělsku (11.06.2018)
Eucharistický zázrak v Německu (07.06.2018)
Eucharistický zázrak v Římě (06.06.2018)
Eucharistický zázrak v Lehnici (02.06.2018)
Eucharistický zázrak v Sieně (01.06.2018)
Urbi et Orbi - Kristovo vzkříšení je opravdová naděje světa (15.04.2018)
Ježíš se pokořil také svým křtem (08.01.2018)
Panna nám dává pochopit, jak je třeba přijímat událost Vánoc (07.01.2018)
Urbi et Orbi-Pastýři rozpoznali znamení, které zvěstovali andělé (25.12.2017)
Lidové misie Kdousov, Velký Újezd - změna (24.11.2017)
Láska, nejsilnější zbraň (23.05.2017)
Silvestr už 30. dubna? (25.04.2017)
Připojíte se k ženám ze Šumné? (19.01.2017)
Maxmilián Kolbe, světec z Osvětimi (05.12.2016)
ŽIVOT NA ZÁMKU: Břežanské sestřičky na TV Noe (17.10.2016)
Pomoc potřebným - stále aktuální (16.10.2016)
P. Pio: Satan se mě bojí. (23.09.2016)
Zázrak opakovaného zkapalnění krve sv. Januária, umučeného roku 305 (video) (20.09.2016)
Kalendář: Svatá země 2017 (05.09.2016)
Čas, čas, čas... (03.08.2016)
Kvalitní včelí med přímo od včelaře (02.07.2016)
Stigmatizovaná Catalina Rivas (25.03.2016)
Je víra neslučitelná s vědou? (08.03.2016)
Urbi et Orbi - Kde se rodí Bůh, kvete milosrdenství (25.12.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 30 (30.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 29 (29.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 28 (28.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 27 (27.11.2015)
Strůjci války jsou zločinci (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 26 (26.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 25 (25.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 24 (24.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 23 (23.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 22 (22.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 21 (21.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 20 (20.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 19 (19.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 18 (18.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 17 (17.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 16 (16.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 15 (15.11.2015)
Tradiční setkání bývalých politických vězňů komunistického režimu ve Znojmě - Louce (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 14 (14.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 13 (13.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 12 (12.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 11 (11.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 10 (10.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 9 (09.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 8 (08.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 7 (07.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 6 (06.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 5 (05.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 4 (04.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války - 3 (03.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války -2 (02.11.2015)
Naši pastýři - kněží, oběti druhé světové války (01.11.2015)
Ambice a šplhounství jsou neslučitelné s následováním Krista (27.10.2015)
Je papež katolík? (16.10.2015)
Mezinárodní den míru - 21. září 2015 (14.09.2015)
Farní den v Třebíči (12.09.2015)
Prosba o pomoc mamince dvou dětí - 7. června (05.06.2015)
Radioaktivní mrak z Černobylu – 25. výročí (26.04.2015)
Urbi et Orbi - požehnání papeže Františka (05.04.2015)
Jarní běh kurzu Alfa 2 (28.02.2015)
Muž z plátna zmizel jako při Big Bangu (22.02.2015)
Lyžováni pro mládež v Dolním Domašově o jarních prázdninách (09.02.2015)
Počet katolíků v Norsku (25.10.2014)
Výběrové řízení na ředitele Náboženské matice (21.10.2014)
Církev musí opustit "dialog" (21.10.2014)
Když ďábel zuří… (06.09.2014)
Prosme za mír a za pronásledované křesťany (29.08.2014)
Sbírejte víčka (23.06.2014)
Talkshow Cesta k andělům - politolog Alexander Tomský - židovsko-křesťanský dialog (13.05.2014)
Svatořečení Jana XXIII. a Jana Pavla II. (27.04.2014)
Dík za SMS hlasy v soutěži JMK - i Břečkov vyhrál... (05.04.2014)
Hlasování do soutěže v kategorii: DÍLA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ (01.04.2014)
Prosba (13.03.2014)
Pěkné a vtipné (18.12.2013)
Zaujalo mě... (17.12.2013)
Nikdy nevíš… (25.11.2013)
Volby 2013 - Komu dát svůj hlas? (24.10.2013)
Volby do poslanecké sněmovny 2013 ; PRAVICE nebo LEVICE? (23.10.2013)
Pán Bůh zaplať (10.09.2013)
Když Bůh mluví a člověk neslyší …. (01.09.2013)
Třebíč oslaví výročí zápisu památek na seznam UNESCO (19.08.2013)
Povzbuzení (10.07.2013)
Záměr výstavby kostelu Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě u Luhačovic (01.07.2013)
Eucharistický zázrak v Lanciano, Itálie (28.06.2013)
Modlitební setkání u Svatého kamene (24.06.2013)
Animovaná mše svatá ve Vranově u Brna (22.06.2013)
Obchodování s lidskými bytostmi = dlouhodobé otroctví (15.06.2013)
Z Ďáblova katechismu (13.06.2013)
Návštěva spolupracovníka Kamila v Brně u salesiánů (12.06.2013)
Nový pohled (19.04.2013)
Slovíčko na cestu od matky Vojtěchy Hasmandové. (09.04.2013)
Jak to bylo při vernisáži výstavy o Matce Vojtěše Hasmandové (08.04.2013)
Sixtinská kaple - virtuální prohlídka + výklad ředitele vatikánských muzeí (10.03.2013)
Dobro a zlo - Kristus a svět - moderní a konzervativní...Jak to je? (26.02.2013)
Hloupost, naivita, nebo Boží dotek či nakopnutí??? (12.02.2013)
Zaujalo mě... (02.02.2013)
Volba prezidenta - znáte kandidáty? (09.01.2013)
Jeníkovský kalendář 2013 - aktualizováno (22.12.2012)
Betlém ve Vranově nad Dyjí (18.12.2012)
Ocenění - Americké velvyslanectví (26.11.2012)
Konec církevního roku FATYM oslavil v Moravských Budějovicích (26.11.2012)
Projekt „Misie na živo, aneb naděje pro Jeníkov“ -jak projekt pokračuje? (24.11.2012)
Traktory pro Tanzanii-prosba o podporu (05.11.2012)
Žehnání soch v Jeníkově (01.11.2012)
Tradiční pietní vzpomínka na oběti komunismu ve Znojmě - Louce (13.10.2012)
Útěk sestry Cecílie - brožurka (03.10.2012)
Jsem nadšená... (28.09.2012)
kostel sv. Cyrila a Metoděje - Větéřov - oslavy (28.08.2012)
PMD na setkání mládeže ve Žďáru 14. – 19. 8. 2012 (16.08.2012)
Cyklistický a turistický pobyt v Českém lese (10.08.2012)
Výstava jiřin a mečíků ve farnosti Znojmo – Louka (08.08.2012)
Rozloučení s pražskou arcidiecézí v Libochovicích při pěší pouti Praha_Jeníkov (03.06.2012)
Marihuana - drogy (27.05.2012)
Počet křesťanů v Německu klesá (14.05.2012)
1. máj a jeho předvečer 30. duben – keltský silvestr (02.05.2012)
Věčné sliby mladé dívky ze Znojemska - sestra Michaela (12.04.2012)
Srí Lanka: Velikonoce s pikantní příchutí (09.04.2012)
Jan Maria Vianney o vlažnosti (07.04.2012)
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. K XXVII. SVĚTOVÉMU DNI MLÁDEŽE (02.04.2012)
Fara v Nemoticích - nabídka ubytování (31.03.2012)
Hlasujte pro hotel Weiss v Lechovicích (22.03.2012)
Webové stránky iniciativy JKK 21 (22.03.2012)
Varhany sv. Edmunda Kampiána pro Brno (20.03.2012)
O dvou radostných setkáních (11.03.2012)
Nové letní ubytování pro farní skupiny blízko Třeboně (07.03.2012)
Čas kyvadla - Max Kašparů (24.02.2012)
Ludvík Armbruster v talkshow televize NOE Cesta k andělům (15.02.2012)
Maškarní rej na rybníku - farní bruslení v Nedakonicích (04.02.2012)
Projekt "Památník sv. Zdislavy v jejím rodišti Křižanově" (03.02.2012)
Vyhrožování a varování (19.01.2012)
Sestra Klára - setkání už za několik dní... (18.01.2012)
Rozhovor s boromejkou o Václavu Havlovi (09.01.2012)
Novoroční přání a bilancování roku 2011 (01.01.2012)
Vánoční poselství Benedikta XVI. Urbi et Orbi (25.12.2011)
Boromejky a Václav Havel (23.12.2011)
Betlémské světlo -Jeníkov (18.12.2011)
Kalendář 2012 pro podporu stavby kostela
v Brně-Lesné
(12.12.2011)
Josef Vrána - minorita (09.12.2011)
Video: Vánoční příběh (09.12.2011)
Odloučení bratři (07.12.2011)
Nabídka velkoformátových plakátů k roku biřmování (29.11.2011)
Adventní věnec (27.11.2011)
Neuveď nás v pokušení, ale zbav nás Zlého (18.11.2011)
Jeníkov - je možné ho podpořit??? (05.11.2011)
Benefiční koncert „Naděje pro Jeníkov“ – Jaké to bylo? -aktualizováno o fotky (04.11.2011)
DÍKY MARTINA (03.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? - pokračování (01.11.2011)
Puzzle třebíčského svatomartinského betléma a další (01.11.2011)
Lidská přání a Boží záměr? (31.10.2011)
Fotografie a povídání o Argentině v Lechovicích (25.10.2011)
Dům (07.10.2011)
Kumránské rukopisy na internetu (03.10.2011)
Jeníkov, aneb jak… 2. díl (21.09.2011)
Jeníkov - zářijová brigáda (20.09.2011)
RAKOUSKÁ CÍRKEV VE VARU…- Stanovisko P. Petra Dokládala (20.09.2011)
Přednášky o architektuře v Brně (13.09.2011)
Prosba o pomoc pro mladou maminku (04.09.2011)
Jak Pán Bůh zorganizoval svatební sobotu (03.09.2011)
Nabídka pracovního místa (07.08.2011)
Zemřel pan Silvestr Rozkydal (07.08.2011)
Zemřela sestra Marie Vojtěcha Julie Kočišová (03.08.2011)
Prodej bytu v Novém Městě nad Metují (30.07.2011)
Kalendář 2011 - co vše se v Jeníkově podařilo z jeho výtěžku (25.07.2011)
Homeopatie-logické rozpory? (14.06.2011)
Zemřela paní Marie Kincová (12.06.2011)
Zemřel poutník RNDr. Tomáš Jirsák, CSc. (05.06.2011)
Lidské vztahy - přednáška Maxe Kašparů (04.06.2011)
Noc kostelů - také ve Vranově nad Dyjí (17.05.2011)
Mariánská zahrada v Suchdole u Prostějova (16.05.2011)
Zahynul pastor David Wilkerson (02.05.2011)
Slavnost blahořečení Jana Pavla II. (01.05.2011)
Noviciát - vstup bývalé slečny katechetky Petry (30.04.2011)
Boží sluha Frank Duff, Mariin oslavovatel (30.04.2011)
Nově otevřená prodejna vín v Brně (15.04.2011)
Případů syfilidy na Znojemsku dvojnásobně přibylo (28.03.2011)
Co se stalo ve Fukušimě (25.03.2011)
Přednáška Etika a život (24.03.2011)
Co znamená být benediktinem dnes? - setkání s Prokopem Siostrzonkem v Třebíči (24.03.2011)
Zemřela paní Božena Nováková (17.03.2011)
Pronájem bytu v Brně (07.03.2011)
Přednáška Cesta do nitra hmoty v Pavlicích - zveme (03.03.2011)
TV: Vzkříšena z mrtvých po 72 hodinách (21.02.2011)
Jarní prázdniny na Svatém Hostýně (05.02.2011)
Farnost Bořetice má nový web (03.02.2011)
Odloučení bratři aneb co jste se v KT nedočetli (02.02.2011)
O vedlejších účincích hormonální antikoncepce (24.01.2011)
Pozvání na Dobrou Vodu u Sušice (15.01.2011)
Úsměv přináší nečekanou proměnu (03.01.2011)
Bůh přišel mezi nás… (24.12.2010)
Vánoční přání (24.12.2010)
Premiéra filmu Blázen z La Verny (02.12.2010)
Historické brněnské betlémy od 24. 12. 2010 (01.12.2010)
Dechová kapela REQUIEM (01.12.2010)
Betlémské světlo - 21. ročník (26.11.2010)
Nemá ruce ani nohy, ale je šťastný (19.11.2010)
Vatikán ve 3D (16.11.2010)
Salesiánské středisko v Teplicích hledá sociálního pracovníka (15.11.2010)
Podpořme sestry františkánky (02.11.2010)
Ďábel řekl - dobový záznam jeho výpovědi z roku 1810 (02.11.2010)
Maria je naší Matkou (29.10.2010)
Světlo v okně jako nový symbol pro Halloween (24.10.2010)
Úmysly Apoštolátu modlitby na celý rok 2010 (17.10.2010)
Otázka kořenů - reakce na uznání pohanství oficiálním náboženstvím (09.10.2010)
Prosba o pomoc se stavbou kostela v Brně - Lesné (01.10.2010)
V San Giovanni Rotondo (23.09.2010)
Rozdělení křesťanů spočívá v .... (20.09.2010)
BOJ S KNÍŽETEM TEMNA (15.09.2010)
Kotva na brněnské přehradě (12.09.2010)
Podívejme se Bohu do očí... (11.09.2010)
Akce s FATYMem v roce 2010 - zapište si do svého programu (10.09.2010)
Česká televize s novým projektem Tančící skály (01.09.2010)
Znojemské vinobraní - program v kostele sv. Mikuláše (31.08.2010)
Blesková sbírka na povodně ukončena - díky (31.08.2010)
Hostýn - bazilika Panny Marie Nanebevzaté (15.08.2010)
Povodně - FATYM pořádá bleskovou sbírku (13.08.2010)
Zemřel vizionář z Turzovky (13.08.2010)
Pád Mela Gibsona a jeho souvislosti (27.07.2010)
Charismatická konference - sobota (12.07.2010)
Charismatická konference - pátek (11.07.2010)
Argumenty pro existenci Boha (02.06.2010)
Stop genocidě v Českých Budějovicích (31.05.2010)
A pak jsem vstal... (30.05.2010)
Volby 2010 se blíží! (27.05.2010)
Kardinál Tomáš Špidlík o volbách (26.05.2010)
Volby 2010 (26.05.2010)
Volby 2010 (18.05.2010)
Čtyři dobrovolníci pro misie v Ugandě (14.05.2010)
Slavnost Božího Těla v Křivoklátě (10.05.2010)
Výsledky Postní almužny na Znojemsku (24.04.2010)
Zjevení Panny Marie v Mexiku (22.04.2010)
Metodický seminář Dnes budu Tvým hostem (11.04.2010)
Kurz Učím se říkat ty (11.04.2010)
Učitel řekl pravdu o potratu a narazil (10.04.2010)
Upálili křesťana (08.04.2010)
Pojeďte s námi na slavnost převzetí úřadu pražského arcibiskupa (04.04.2010)
Výsledky literární soutěže Úcta k životu (31.03.2010)
Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (23.03.2010)
Přenosy velikonočních bohoslužeb 2010 v našich médicíh (22.03.2010)
Zveme na komentované prohlídky kostelů v Brně (18.03.2010)
Zveme na pašije do Žďáru nad Sázavou (15.03.2010)
Mezinárodní výzva za práva a důstojnost lidské osoby a rodiny (14.03.2010)
Pochod pro život 2010 - další informace (14.03.2010)
Pokání k Bohu a proměna národa na Haiti skrze Ježíše Krista (13.03.2010)
Prosba o pomoc - Salesiánské středisko hledá spolupracovníka (02.03.2010)
Benediktinky (27.02.2010)
Sbírka Svatopetrský haléř v brněnské diecézi (21.02.2010)
Vzpomínky ze života mukla (10.02.2010)
Zveme na akce KPV v roce 2010 (01.02.2010)
IV. Valná hromada Matice velehradské (01.02.2010)
Výzva otce biskupa Vojtěcha - pošlete svůj příběh (23.01.2010)
Rozhodnutí o vyhlášení celonárodní sbírky (21.01.2010)
Panna Maria se zjevuje v Káhiře (19.01.2010)
Svatá země - řeka Jordán, Kána Galilejská (17.01.2010)
Vánoční báseň (31.12.2009)
Nabízíme možnost zakoupit si velmi pěkný kalendář (26.12.2009)
Svatá země - Betlém (24.12.2009)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (24.12.2009)
Evy v poločase IX (17.12.2009)
Přednáška Hlaholské písmo a jeho tisková podoba (17.12.2009)
Betlémské světlo 2009 přivezou skauti z Vídně do Brna (03.12.2009)
Izrael - Svatá země (01.12.2009)
Průvod světla 2009 (01.12.2009)
Evy v poločase VIII (29.11.2009)
Oznámení o neoprávněné evidenci (25.11.2009)
Projev papeže Benedikta XVI. při uvítacím ceremoniálu (21.11.2009)
Evy v poločase VII (20.11.2009)
Setkání s Mons. Philipem Reillym v Praze (19.11.2009)
Pozor změna - Zveme do Olbramkostela na promítání fotek o Svaté zemi (10.11.2009)
Výstava - Příběh Mariánského sloupu (27.10.2009)
Evy v poločase VI (27.10.2009)
Výzdoba kostela (13.10.2009)
Setkání se svatým otcem v Brně - JEDINEČNÝ ZÁŽITEK (11.10.2009)
Ostrov Reichenau (28.09.2009)
Zajímavé video o muslimech (22.09.2009)
Evy v poločase V (22.09.2009)
Kniha o západní civilizaci (20.09.2009)
Každý den SMS od Svatého Otce (04.09.2009)
Evy v poločase IV (03.09.2009)
Uzdravení v Lurdech (02.09.2009)
Svatoklementská turisticko-naučná stezka (31.08.2009)
Nabídka práce v CENAP v Brně (28.08.2009)
Evy v poločase III (26.08.2009)
Evy v poločase II (16.08.2009)
Evy v poločase I (14.08.2009)
Diktatura a lékařská věda (12.08.2009)
Mladá maminka prosí o pomoc (02.08.2009)
Hodnota chleba (01.08.2009)
Modlitba siouxských Indiánů (18.07.2009)
Zemřel Mons. Josef Olejník (16.07.2009)
XX. Charismatická konference 2oo9 - čtvrtek (10.07.2009)
Odhalení sochy a otevření Svatoklementské stezky (04.07.2009)
Blesková sbírka na pomoc farnostem postiženým povodněmi (02.07.2009)
Zakončení roku sv. Pavla v Brně (22.06.2009)
Pošlete pohlednici Svatému otci (22.06.2009)
Ateliér Štěpán navrhl podium pro Svatého otce (19.06.2009)
Pomozte s přípravou na návštěvu Svatého otce (15.06.2009)
Farnost a nové komunikační technologie (03.06.2009)
Zveme do Brna na slavnost Těla a krve Páně (02.06.2009)
Kurzy Univerzity třetího věku (01.06.2009)
Obchod s lidmi - seminář (20.05.2009)
Národní ředitel PMD z Nového Zélandu navštíví Česko (11.05.2009)
Jsou Češi ateisté? (03.05.2009)
Námět pro novou vládu (20.04.2009)
Hospodářská krize? (20.04.2009)
Příprava k návštěvě Svatého otce v ČR (14.04.2009)
Křížová cesta na Haiti (12.04.2009)
Krádeže na farách (25.03.2009)
24 hodin s Božím slovem (25.03.2009)
Změny v papežských liturgiích (20.03.2009)
Pochod pro život - autobus (15.03.2009)
Velký pátek státním svátkem? (14.03.2009)
Petice na podporu Benedikta XVI. (09.03.2009)
Bůh nás má rád (05.03.2009)
Budoucnost našeho národa (03.03.2009)
Slovo života na březen 2009 (02.03.2009)
Pohřbívání BASY 2009 ve Vranově - řeč faráře (22.02.2009)
Pouť do Říma: Zajímavosti Říma aneb večerní procházka Římem (17.02.2009)
Svatý otec pozdravil poutníky ze Znojma a okolí (12.02.2009)
Další foto z Říma - aneb jak to viděli naši poutníci (11.02.2009)
Krátká fotoreportáž z probíhající pouti nejen v Římě (10.02.2009)
Slovo života na leden 2009 (11.01.2009)
Výzva pro všechny (09.01.2009)
Ztráty a nálezy (06.01.2009)
Až takto blízko se dostal Ivoš v Sydney ke svatému otci... (20.07.2008)
Cyklopouť do Jeníkova (27.06.2008)
Žehnání motorek v Lančově (27.06.2008)
Pochod pro život 2008 (02.04.2008)
Vystoupení scholy Paprsek v Lančově 30. 12. 08 v 15.00 (16.12.2007)
Žehnání motorek při motosrazu na Pohádce (08.09.2007)
Vranovská PORTA 2007 (10.05.2007)
| Autor: Jana Šumpíková | Vydáno dne 20. 02. 2019 | 3827 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace