Zajímavé...

První adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu

Katolická charismatická konference Brno - P. Cantalamessa Vatikán. Papežský kazatel o. Cantalamessa zaměřil promluvy letošního adventu na téma pokoje.

... co se nám vybaví, když v modlitbě Otče náš vyslovujeme prosbu buď vůle tvá… Při vyslovení této prosby rezignovaně skláníme hlavu v očekávání toho nejhoršího. Nevědomky spojujeme s Boží vůlí všechno nemilé a bolestné, tedy to, co tak či onak mrzačí svobodu a rozvoj jednotlivce. Jako by Bůh byl tak trochu nepřítel každého slavení, radosti a potěšení....

V pátek (5. prosince) si členové římské kurie i Svatý otec v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater vyslechli první z nich a nesla název: Pokoj jakožto Boží dar v Ježíši Kristu (Jan 14,27).

O. Cantalamessa v samotném úvodu poukázal na „bolestnou aktuálnost tohoto tématu, k níž se pojí potřeba dodat slovu „pokoj“ ono bohatství a onu významovou hloubku, které má v Bibli“. Jako východisko si papežský kazatel zvolil slova apoštola Pavla z listu Římanům: „Jestliže jsme ospravedlněni na základě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme“ (Řím 5,1-2).

Mluvíme-li o pokoji – řekl o. Cantalamessa - jsme nakloněni myslet skoro vždycky na horizontální pokoj: mezi lidmi, rasami, společenskými třídami, náboženstvími. Boží slovo nás však učí, že první a podstatnější pokoj je ten vertikální, tedy mezi nebem a zemí, Bohem a lidstvem.

Pavlova zvěst předpokládá, že došlo k něčemu, co změnilo úděl lidstva. Jsme-li nyní v pokoji s Bohem, znamená to, že předtím tomu tak nebylo... Podívejme se, co způsobilo tak rozhodující změnu ve vztazích mezi člověkem a Bohem.“

„Po vzpouře člověka – prvotním hříchu – Bůh neponechává lidstvo jeho osudu, ale rozhoduje se přijmout nový plán, aby jej se Sebou smířil
– pokračoval papežský kazatel.

Banálním, ale užitečným příkladem k pochopení, je situace, ke které dnes dochází při užití satelitní navigace během cestování v autě. Když se řidič v některém místě přestane držet indikací, které mu sděluje navigace, a vydá se například vlevo místo vpravo, navigace za okamžik najde novou trasu, počínaje pozicí, v níž se nachází, aby se mohl dostat ke kýženému cíli. Tak to učinil Bůh s člověkem, když po hříchu rozhodl o nové trase vedoucí ke spáse.

Dlouhá příprava k tomu – řekl dále o. Cantalamessa – začíná starozákonními smlouvami, nejprve s jednotlivými osobami Noem, Abrahamem, Jakobem a potom prostřednictvím Mojžíše s celým Izraelem, který se stává lidem smlouvy. Tyto smlouvy jsou na rozdíl od těch lidských vždycky smlouvami pokoje, nikdy ne války proti nepřátelům.

Bůh je však Bohem celého lidstva: »Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany?« - ptá se sv. Pavel (Řím 3,29). Starozákonní smlouvy byly proto samy o sobě dočasné, ale měly být rozšířeny na celý lidský rod. Proroci proto začínají stále jasněji mluvit o „smlouvě nové a věčné“ a o „smlouvě pokoje“ (Ez 37,26), která se ze Siónu a z Jeruzaléma rozšíří na všechny národy (srov. Iz 2,2-5).“

V Novém zákoně se všechna tato proroctví uskuteční Ježíšovým příchodem" – pokračoval o. Cantalamessa. Jeho narození je zjeveno pastýřům ve zvěsti: „Pokoj na zemi lidem, ve kterých má Bůh zalíbení“ (Lk 2,14). Sám Ježíš prohlašuje, že přináší pokoj: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám“ (Jan 14,27). Večer o velikonocích ve večeřadle zní z úst Zmrtvýchvstalého jistě s neslýchaným božským záchvěvem slovo Šalom. Pokoj vám! A stejně jako v případě betlémských andělů, to není pouhý pozdrav či přání, nýbrž o sdílená realita. Ono slovo vyjadřovalo veškerý obsah vykoupení.“

Pokoj vychází z ospravedlnění vírou a ospravedlnění je z Kristovy oběti na kříži! (Řím 3,21-26). Pokoj je dokonce samotný obsah ospravedlnění, které nespočívá jen v odpuštění (či jak říká Luther nepřičítání) hříchů, tedy v něčem negativním, v odnětí něčeho, co bylo, ale hlavně přináší něco pozitivního, přidává něco, co nebylo: Ducha svatého a s Ním milost a pokoj.

Jedna věc je jistá, řekl dále papežský kazatel: Nelze chápat radikální změnu, ke které došlo ve vztazích s Bohem, jestliže se nechápe, k čemu došlo Kristovou smrtí. Křesťanský Východ i Západ jsou jednomyslní v popisu situace lidstva před Kristem a mimo Krista. K čemu vlastně došlo na kříži? V Jakém smyslu došlo ke smíření mezi Bohem a lidmi? – tázal se o. Cantalamessa.

Nezřídka byla výkupná oběť vysvětlována jako prostředek tišící rozhněvaného Boha uraženého hříchem. Člověk přinášel Bohu oběť, žádal božstvo o smíření a odpuštění. V Kristově oběti se perspektiva obrací. Člověk není tím, kdo vyvíjí nějaký tlak na Boha, aby se usmířil, ale naopak Bůh usiluje o to, aby člověk prozřel ze své nevraživosti vůči Bohu. »Spása nezačíná prosbou člověka o smíření, nýbrž prosbou Boha o smíření« (G. Theissen – A. Merz, Il Gesu storico, Queriniana, Brescia 2003, str.573). V tomto světle je zřejmý výrok apoštola Pavla: »Vždyť Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou« (2 Kor 5,19) a dále: »S Bohem jsme byli usmíření smrtí jeho Syna« (Řím 5,10).“

Pokoj sice přichází s Kristovým křížem – pokračoval dále papežský kazatel – ale nerodí se z něho. Přichází z větší dáli. Na kříži Ježíš zničil přehradu hříchu a nepřátelství, která bránila Božímu pokoji dosáhnout k člověku. Nejzazším zdrojem pokoje je Trojice. »Ó božská Trojice, oceáne pokoje« zpívá liturgie v jednom svém hymnu. Podle Dionýzia Areopagity je »Pokoj« jedním z vlastních jmen Boha (O Božích jménech, XI,1). On je sám o sobě pokoj, stejně jako láska a světlo.

Jednou a možná hlavní příčinou, proč se moderní člověka odcizil náboženství a víře, je znetvořený obraz, který má o Bohu. Toto je také příčina pohaslého křesťanství, postrádajícího rozmach a radost a prožívaného spíše jako povinnost než jako dar. Vybavuje se mi velkolepý obraz Boha Otce v Sixtinské kapli, když jsem jej viděl poprvé, pokrytý tmavou patinou, a potom po jeho restauraci v živých barvách se zřetelnými rysy tak, jak vyšel ze Michelangelova štětce. Důležitější je však restaurace obrazu Boha Otce, ke které musí dojít v srdcích lidí, včetně nás.

Jaký předdefinovaný obraz – default - Boha dnes převládá – ptal se dále o. Cantalamessa. Můžeme si odpovědět sami, co se nám vybaví, když v modlitbě Otče náš vyslovujeme prosbu buď vůle tvá…

Při vyslovení této prosby rezignovaně skláníme hlavu v očekávání toho nejhoršího. Nevědomky spojujeme s Boží vůlí všechno nemilé a bolestné, tedy to, co tak či onak mrzačí svobodu a rozvoj jednotlivce. Jako by Bůh byl tak trochu nepřítel každého slavení, radosti a potěšení. Zapomíná se na to, že Boží vůle se v Novém zákoně nazývá eudokia (Ef 1,9, Lk 2,14), tedy zalíbení, dobrotivost. Říci tedy »buď vůle tvá« znamená »ať se Tvůj dobrotivý plán splní na mně«. Tak říká Maria svoje „staň se“ a tak to řekl Ježíš.


Papežský kazatel pak jako příklad znehodnocení obrazu Boha v lidském povědomí na prahu novověku uvedl poněkud otřesná slova známého kazatele z francouzského královského dvora ze 17. století. Jacques Benigne Bossuet v jednom kázání na Velký pátek pravil: „Ježíši, vrháš se do Otcovy náruče a cítíš se odmítnut, cítíš, že právě On tě pronásleduje, stíhá, opouští a drtí obrovskou a neúprosnou tíží své pomsty… Je to hněv podrážděného Boha. Ježíš prosí a rozhněvaný Otec neslyší. To je spravedlnost Boha mstícího se za urážky, kterých se mu dostalo. Ježíš trpí a Otec se nedá uchlácholit“ (Oeuvres completes, IV, Paříž 1836, str. 365).

Z toho se stává zřejmým, jak se utvářel určitý předdefinovaný obraz Boha v srdci člověka. Bůh, z něhož jde strach. Jistě, milosrdenství Boží nikdy do zapomnění neupadlo! Příslušel mu však jenom úkol mírnit neodvolatelné úradky spravedlnosti. Ba dokonce v praxi vznikla jakási závislost lásky na odpuštění. Bůh odpouští z lásky a na základě odpuštění, které dáváme druhým. Odpustíš-li tomu, kdo tě urazil, Bůh ti bude moci odpustit. A toto je ve skutečnosti cesta k zoufalství. Vztah k Bohu se stal jakýmsi smlouváním, tržním vztahem.

Základem toho všeho – řekl dále o. Cantalamessa - je předpoklad, že vztah k Bohu závisí na člověku. Ten proto nemůže předstoupit před Boha s prázdnýma rukama. Toto je však Bůh zákona, nikoli milosti, a možná, že ještě spíše bůh pohanský. V království milosti však člověk musí předstoupit před Boha s prázdnýma rukama. Jediné čeho se přitom musí držet, je Jeho Syn Ježíš.

Přejděme tedy dnes, drazí spolubratři, ke svojí každodenní práci s touto otázkou: Jaké pojetí Boha nosím ve svém srdci? To světské? To Ježíšovo?

Končil o. Cantalamessa první adventní kázání pronesené v kapli apoštolského paláce Redemptoris Mater ke členům římské kurie a Petrovu nástupci.

(mig)

Převzato z http://radiovaticana.cz, článek ze 6. 12. 2014 naleznete zde.

paul_gokasa, CC0 Public Domain / FAQ, pixabay.com

Sdílet

Související články:
SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ: “NAŠLI DÍTĚ S MARIÍ, JEHO MATKOU” Meditace svatého Alfonze Maria de Ligouri (06.01.2024)
VIGÍLIE SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ (05.01.2024)
Novéna k Nejsvětějšímu jménu Ježíš (01.01.2024)
Musica animata zve na vánoční koncerty 2023 (27.12.2023)
Vánoční zpívání v Plenkovicích (26.12.2023)
Vánoce a … samota (26.12.2023)
Vánoce nám připomínají, že radost i smutek jsou součástí „kalicha života" (26.12.2023)
Mariina nesmírná láska k dítěti Kristu nás v tuto vánoční noc zve k jeslím (25.12.2023)
Bůh se nemusel stát člověkem, aby nás zachránil. Tak proč to udělal? (25.12.2023)
Vladyka Milan Chautur: RODOKMEN KRISTA (24.12.2023)
Evangelizační námět (23.12.2023)
Kardinál Zen: „Advent je ten správný čas na přeorientování svého života směrem k Božímu dítěti“ (17.12.2023)
Získání plnomocných odpustků v době adventní a vánoční (15.12.2023)
Namaluj obrázek pro Ježíška (14.12.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (14.12.2023)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha 2023 (14.12.2023)
Advent moderního člověka (11.12.2023)
2 slova, nad kterými můžete během adventu rozjímat (06.12.2023)
Vánoční jarmark ve Vranově nad Dyjí 2023 (20.11.2023)
Adventní koncert ve Vranově 2023 (20.11.2023)
Rafal Soroczyński: Narodil se Ježíš v Nazaretě? (05.02.2023)
Úcta k Pražskému Jezulátku (04.01.2023)
Zasvěťte nový rok Boží prozřetelnosti 9 - hodinovou novénou (04.01.2023)
Modlitba na Vánoce (25.12.2022)
Vánoční koncerty souboru Musica animata (20.12.2022)
Vánoční přání emeritního otce biskupa Vojtěcha (20.12.2022)
Mají Vánoce pohanské kořeny? (18.12.2022)
ADVENTNÍ VÝZVA 2022 "S Marií na cestě do Betléma" (16.12.2022)
ADVENT MÁ SVŮJ OBSAH, KTERÝ NENÍ LIBOVOLNÝ A KATOLÍK HO MÁ DOBŘE ZNÁT (15.12.2022)
Příběh o čtyřech svíčkách (10.12.2022)
Výstava betlémů v Hoješíně u Seče (05.12.2022)
Jak nejlépe využít tento Advent? Měli bychom dělat něco konkrétního. (01.12.2022)
Hledej znamení (ukázka z nové knihy) (26.11.2022)
Dítě svobodné matky, Matka Angelika a pravý, nefalšovaný smysl Vánoc (04.01.2022)
Tajemství Ježíšova dětství - pobožnost (03.01.2022)
Ježíš se narodil 25. prosince (03.01.2022)
Spontánní „vánoční příměří“ v roce 1914 ukázalo lidskost vojáků + odkaz na film o těchto událostech - Šťastné a veselé (30.12.2021)
Dopis svatého Josefa pro Ježíška a otce - Vánoce budou tehdy, když (29.12.2021)
Biblista Marek Vanuš: Vánoční příběh v nás vždy může něco osvítit. „Nevypněme“ při jeho poslechu (videorozhovor) (27.12.2021)
PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K VÁNOCŮM (25.12.2021)
Obyvatelé Betléma se odvracejí od Marie a Josefa (22.12.2021)
ZMĚNIT POHLED... (jak se farář přesvědčil o nádheře betléma) (18.12.2021)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha 2021 (16.12.2021)
Kázání jáhna Ladislava Kince na 1. neděli adventní (05.12.2021)
Zveme na roráty do Lančova (04.12.2021)
Adventní rozjímání k poslechu (02.12.2021)
Adventní výzva (02.12.2021)
Vladyka Milan odpovídá - PRST NA ÚSTECH MATKY. (20.01.2021)
Vánoční výzdoba v kapli v Jablunkově (09.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Jablunkově (08.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Těrlicku (07.01.2021)
Vánoční výzdoba v kostele v Třinci (06.01.2021)
Dítě Ježíš, které se stalo viditelným při Proměnění (24.12.2020)
Čtyři věci, o které nás prosí Nebeská Matka každé Vánoce (23.12.2020)
DAR, KTERÝ ŽIJE DÁLE (Teddy Stallard) (22.12.2020)
Domácí pobožnost na Štědrý večer (19.12.2020)
Vánoční zázrak 1914 (16.12.2020)
Prožij letošní advent - Zapal světlo - nové stránky brněnských saleziánů (04.12.2020)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2020)
Vánoční dar (30.11.2020)
Adventní výzva 2020 (23.11.2020)
Věčné Slovo mezi námi (Druhé neděle po narození Páně, cykl. A) (03.01.2020)
10 darů vánočního období (27.12.2019)
Vánoce jsou adorací Božího daru a tajemství (Půlnoční, cykl. A) (25.12.2019)
Marián Kuffa - Co je srdcem Vánoc? (25.12.2019)
Narození Ježíše nepřestává svět provokovat ani dnes (25.12.2019)
Pobožnost u Štědrovečerní večeře (23.12.2019)
Vánoční stromek - pohanský symbol? (17.12.2019)
Adventní koncert v Blížkovicích (15.12.2019)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2019)
Pastýřský list slovenských biskupů na První adventní neděli 2019 (Rok Božího Slova) (05.12.2019)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (04.12.2019)
Aplikace Průvodce adventem 2019 (01.12.2019)
Tip na Advent - Evangelium podle Matouše (29.11.2019)
Předvánoční koncert ve Vranově nad Dyjí (15.02.2019)
Trapný vánoční pozdrav z kanceláře Merkelové (13.01.2019)
Co nám symbolizují dary tří mudrců? (06.01.2019)
Být hlasateli Krista - i v novém roce 2019 (Slavnost Matky Boží, Panny Marie) (01.01.2019)
Novoroční předsevzetí: být Bohorodičkou (30.12.2018)
Být tam, kde se mluví o Bohu (Slavnost sv. Rodiny, cykl. C) (29.12.2018)
Na Vánoce Bůh přináší naději (24.12.2018)
Modlitba u jesliček + Vánoční litanie (23.12.2018)
Vize narozeného Ježíška sestry Faustiny, která přinese dar do našich srdcí na Vánoce (22.12.2018)
Vánoce nemusí být takové, jaké chceme, aby byly (21.12.2018)
Jan Jakub Ryba - Česká mše vánoční (21.12.2018)
Vánoční koncerty v Třebíči, Lomnici a Náměšti nad Oslavou (21.12.2018)
List všem, kteří se na Vánoce cítí opuštěni (19.12.2018)
Advent nám pomáhá najít naše štěstí (15.12.2018)
Adventní koncert v Blížkovicích 2018 (13.12.2018)
Připravte cestu Pánu! (2. neděle adventní, cykl. C) (08.12.2018)
Vánoce – svátek života (Slavko Barbarić OFM) (04.12.2018)
Aplikace Průvodce adventem 2018 (02.12.2018)
Rozsvícení vánočního stromečku v Plenkovicích (01.12.2018)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska - pozvání (29.11.2018)
Tip na Advent – Evangelium podle Lukáše (26.11.2018)
Přání - Vše nejlepší do nového roku 2018. (01.01.2018)
Homilie: Kde hledat štěstí po Vánocích? (30.12.2017)
Z doručené pošty ... (29.12.2017)
Bolesť prvních vánoc je útechou v dnešních trápeních (29.12.2017)
P. František Trstenský: Ježíš je pravým důvodem Vánoc (25.12.2017)
Vánoční úvaha (24.12.2017)
Nebojte se! (24.12.2017)
5 tipů, jak si přes svátky čas se širší rodinou užít (nejen ho přežít) (22.12.2017)
Na co tyto VÁNOCE nezapomenou andělské ženušky (20.12.2017)
Advent s Konferencí biskupů Slovenska (30.11.2017)
Čím mi Maria tyto Vánoce vyrazila dech (a co se chci od ní učit během následujícího roku) (11.01.2017)
Ty jsi můj milovaný Syn! (06.01.2017)
Vánoce, svátky komunikace (29.12.2016)
Andělé strážní, Vánoce a terorismus (28.12.2016)
Anselm Grün - O životě v domě lásky - Advent, doba vánoční a nový rok 2017 (27.12.2016)
Příběh vzniku písně "Tichá noc, svatá noc" z roku 1818 (25.12.2016)
Kristus je na zemi: povstaňte! (25.12.2016)
Vánoční bázeň (24.12.2016)
Z denního tisku (21.12.2016)
Bůh píše dějiny rovnými i křivými čarami (19.12.2016)
Buď "člověkem Adventu". Žij v naději! (10.12.2016)
Tři příchody Krista během Adventu (02.12.2016)
Zveme vás do projektu ADVENT S KONFERENCÍ BISKUPŮ Slovenska (02.12.2016)
P. Vojtěch Kodet: Advent a manželské vztahy (audio) (25.11.2016)
Betlémské světlo 2016 (10.11.2016)
Adventní koncerty Květinky (09.11.2016)
Jsme v Božích rukou - (Přání) (01.01.2016)
Nebe a země se dnes spojily (30.12.2015)
Vánoce tak trochu jinak (video) (25.12.2015)
Vánoční jesličky by neměly nikoho pobuřovat (25.12.2015)
Šest smyslů, které bychom ztratili nebýt Vánoc (25.12.2015)
Adventní cesta ke Kristu (15.12.2015)
Vánoční pozdrav otce Jiřího (12.12.2015)
Advent nám pomáhá přijmout největší dar (07.12.2015)
Jaký je původ adventního věnce (30.11.2015)
Adventní večer milosrdenství (29.11.2015)
Adventní koncert na Šumné v kostele Svatého Ducha (24.11.2015)
Doba Vánoční je taková, jaký byl Advent... (09.01.2015)
...jak se šíří láska...laskavost... (04.01.2015)
PF 2015 (31.12.2014)
Bohoslužby o Vánocích (v celé ČR) (25.12.2014)
Vánoční radost (24.12.2014)
23. adventní myšlenka (23.12.2014)
22. adventní myšlenka (22.12.2014)
21. adventní myšlenka (21.12.2014)
Třetí adventní kázání o. Cantalamessy: Pokoj jako plod Ducha (21.12.2014)
20. adventní myšlenka (20.12.2014)
19. adventní myšlenka (19.12.2014)
18. adventní myšlenka (18.12.2014)
Krátká ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ na každý den vždy nová (17.12.2014)
17. adventní myšlenka (17.12.2014)
16. adventní myšlenka (16.12.2014)
Ztracený advent a nečekané Vánoce (16.12.2014)
15. adventní myšlenka (15.12.2014)
14. adventní myšlenka (14.12.2014)
13. adventní myšlenka (13.12.2014)
Vánoční přání našeho otce biskupa Vojtěcha (12.12.2014)
12. adventní myšlenka (12.12.2014)
Betlémské světlo (11.12.2014)
11. adventní myšlenka (10.12.2014)
10. adventní myšlenka (09.12.2014)
9. adventní myšlenka (08.12.2014)
8. adventní myšlenka (07.12.2014)
7. adventní myšlenka (06.12.2014)
6. adventní myšlenka (05.12.2014)
5. adventní myšlenka (04.12.2014)
4. adventní myšlenka (03.12.2014)
3. adventní myšlenka (02.12.2014)
2. adventní myšlenka (01.12.2014)
1. adventní myšlenka (30.11.2014)
Tipy na slavení Adventu v rodině, aneb jak přežít adventní dobu s dětmi (27.11.2014)
Vojtěch Kodet: Čekám něco v adventu? (audio) (25.11.2014)
Vánoční koncerty - Missa brevis Jiřího Pavlici (25.12.2013)
Budějovický kostel láká na výstavu betlémů a andělů (23.12.2013)
Benefiční vánoční koncert (23.12.2013)
Adventní koncert (10.12.2013)
Se začátkem adventního období odstartoval projekt zamyšlení (i na email) (01.12.2013)
Inspirace pro Advent (30.11.2013)
Advent s myšlenkami bl. Zdenky (30.11.2013)
BESÍDKA SE SVATÝM MIKULÁŠEM 2013 (23.11.2013)
Svatý Mikuláš 2. prosince 2012: kostel Ducha sv. Šumná - foto (05.02.2013)
Návštěva farnosti Jeníkov 14. 1. 2013: Tříkrálový přípitek, vítězové tříkrálové soutěže „Namaluj Tři krále“, přijetí kat (05.02.2013)
Pokračování Tříkrálové sbírky celý rok: díky DMS (05.02.2013)
Poděkování za TKS 2013, prezentace TKS 2013 a pozvánka na TKS 2014 (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013: Výpomoc oblastní charitě Most díky oblastní charitě Znojmo a FATYM Vranov nad Dyjí – prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 – poohlédnutí: Obec Štítary a Šumná - prezentace (05.02.2013)
Tříkrálová sbírka 2013 - poohlédnutí: Farnost Jeníkov (04.02.2013)
Žehnaní adventního stromu- Lančov, Šumná a Štítary – foto (04.02.2013)
FOTKY - adventní věnce, výroba (04.02.2013)
VSTUPY DO ŠKOL – DUCHCOV U TEPLIC (04.02.2013)
FATYM Silvestr 2012 Štítary a Vranov nad Dyjí (04.01.2013)
Vánoční přání generálního vikáře Jiřího Mikuláška (29.12.2012)
Vánoční přání otce arcibiskupa Jana Graubnera (29.12.2012)
Vánoční přání otce biskupa Vojtěcha Cikrleho (29.12.2012)
Vánoční velepíseň lásky pro hospodyně (26.12.2012)
Vánoční koncerty třech sborů na Třebíčsku, Jiří Pavlica - Missa brevis (22.12.2012)
Vánoční koncert v Jaroměřicích nad Rokytnou (19.12.2012)
Tichá noc (19.12.2012)
Kristus se skutečně narodil 25. prosince v roce 1 (18.12.2012)
Betlémské světlo (18.12.2012)
Vánoční dílnička - již zítra! (17.12.2012)
Píseň z nebes (16.12.2012)
Jaký dárek dáš Kristu Pánu k narozeninám? (15.12.2012)
Adventní čas (15.12.2012)
Myšlenky kardinála Piacenza pro kněze k Adventu (29.11.2012)
Námět na advent - Brána víry (12.11.2012)
Advent a my (30.11.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 12. 2014 | 6375 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://radiovaticana.cz
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace