Zajímavé...

Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pondělí - úvodní promluva

pouť I letos nabízíme promluvy, nad kterými rozjímají poutníci při XI. pěší pouti na Velehrad a zveme i ostatní, aby se také tímto způsobem k pouti připojili. V 1. roce přípravy na 1150. cyrilometodějské výročí budou promluvy o Písmu svatém - Vezmi a čti.

Potřebuji pokrm a světlo. Dal jsi mně slabému své svaté Tělo jako pokrm duše a těla a postavil jsi své slovo jako světlo mým nohám
(ze Zlaté knížky Následování Krista od Tomáše Kempenského)


Úvodní promluva v pondělí a osnova dalších promluv.

Otec biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil loni, po návratu z naší 10. pouti, program přípravy na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje, kteří nám přinesli Písmo svaté. Nazval ho: „Vezmi a čti“ na základě stěžejní událostí ze života sv. Augustina, při které klíčovou roli sehrálo právě Písmo svaté. V osmé knize Vyznání, která je jeho životní zpovědí, líčí Augustin okamžik v létě roku 386 v zahradě svého domu, kdy v těžkém vnitřním boji hledal pravdu i sebe samého. Tehdy uslyšel dětský hlas, jak říká: „Tolle, lege, tedy: Vezmi (a) čti!“ (srv. Confessiones, 8.12.29). Tuto výzvu Augustin pochopil jako hlas Boží. Otevřel Písmo svaté a v něm začal nacházet vnitřní pokoj a sílu.
Boží slovo, které je „plné života a síly“ (Žid 4,12), chce být rovněž světlem na naší životní cestě (srv. Žl 119,105). Boží slovo je totiž, jak píše sv. Ambrož, „životodárnou podstatou naší duše; živí ji, pase a vede; neexistuje nic jiného, co by dokázalo držet při životě duši člověka, vyjma Božího slova“ (Exp. Ps. 118, 7,7; PL 15, 1350).
Vlastně je to jednoduché: vezmi a čti. Tak jako toto Boží pozvání přijal sv. Augustin, přijměme ho i my. I my můžeme slyšet „Vezmi a čti“, rozhodnout se a následovat toto rozhodnutí činem. Kde je právě v tuto chvíli moje Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel?
Prvním zvěstovatelem Božího slova má být rodina pak se užívá při výuce náboženství a při katechezi. Samozřejmě a hlavně při bohoslužbách. Tolik z listu brněnského biskupa. Písmo svaté se čte také při poutích, i při té naší 11.
Každou promluvu letos začneme připomínkou toho, co pro nás znamená Písmo svaté. Je to citát z takzvané zlaté knížky: Následování Krista od Tomáše Kempenského, která je druhou nejčtenější knihou na světě (tou první je samozřejmě Bible): Potřebuji pokrm a světlo. Dal jsi mně slabému své svaté Tělo jako pokrm duše a těla a postavil jsi své slovo jako světlo mým nohám. Toto slovo Boží je zapsáno v Bibli. My to známe jako Bichle, nějaká tlustá kniha ale ono je to vlastně knihy, přesněji svitky z papyru, který se dělal ve městě Byblos – dnes Džubail v Libanonu. Takže bible je spíše knihovna než kniha, protože se skládá z různých nestejně velkých částí a těm říkáme knihy, i když některá má třeba jen pár řádků List Judův 25 vět, 2. list Janův dokonce jen 13 vět. Většinou slyšíme čtení z Bible v kostele, ve všední den vlastně celkem 3, v neděli 4 až 5, protože čteme tak zvané první čtení, po něm je žalm, pak je evangelium, v neděli se přidává ještě druhé čtení a někdy před evangeliem je verš který se zpívá a je to také část Písma. V lekcionáři však není celé Písmo svaté. To bychom nestihli. Proto jako první bod našich osmi úvah bude kousek z Písma, který se běžně v kostele nečte. Někdy je to kvůli jeho ostrosti, že by to nebylo vhodné pro děti, ale uslyšíte sami, že je to napsáno velmi krásně a jemně. Někdy je to také kvůli tomu, aby se moc podrobně nepopisoval hřích, a někdy z jakési citlivosti, když třeba svatý Petr si mírně stěžuje na nejasnosti v listech svatého Pavla, ačkoli víme, že to byli kamarádi a spolu zemřeli mučednickou smrtí.
To bude za A).

Pak za B) bude vždy o několika biblických knihách. Je jich celkem 73 – 46 a 27 Celá Bible se dělí na Starý Zákon a Nový Zákon. Starý zákon má víc tři čtvrtiny stránek, nový jednu čtvrtinu. Pro nás Bible znamená oba Zákony, ve smyslu židovském je Bible jen Starý Zákon, ale my jsme křesťané, takže když uvažujeme podle evangelia, uvažujeme biblicky. Třeba tradiční věta na pohřbech: „Odpusťte mu ze srdce!“ je z evangelia, je biblická (Matouš 18:35). Každý z obou Zákonů se dá rozdělit na 4 části: knihy zákona – to je ve Starém Zákoně 5 knih Mojžíšových, a v Novém zákoně čtyři evangelia. Pak jsou knihy dějepisné - ve Starém Zákoně je jich 16: Kniha Jozue, kniha Soudců, pak knihy královské, a další, v Novém Zákoně jen skutky apoštolské. Pak jsou knihy poučné (a také básnické): Ve Starém Zákoně především kniha Jobova, kniha žalmů a kniha přísloví, v Novém Zákoně to jsou listy apoštola Pavla a dalších apoštolů, celkem jich psalo pět a to: Pavel, Jakub, Petr Jan a Juda. Kdybychom se to chtěli naučit, navrhuji zkratku PaJa-PeJa-Ju. S takovými zkratkami se setkáme častěji, mohli bychom se je učit, pokud už to neznáme jako část Písma svatého: Listy Pavlovy(13+1), jeden Jakubův, dva Petrovy, tři Janovy a Judův. Pak jsou knihy prorocké, ve Starém zákoně jsou takzvaní 4 velcí proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel a Daniel, k nim patří i Kniha žalozpěvů a kniha Jeremiášova tajemníka, proroka Barucha. Pak je ještě 12 malých proroků, jejich jména se dají naučit ve správném pořadí pomocí dalších tří zajímavých zkratek. V Novém Zákoně je jediná knihy prorocká, Zjevení svatého Jana, ale dá zabrat všem.

V části C se budeme věnovat cizím slovům, i když doufám, že některým z vás jsou známa. Exegeze je výklad Písma, inspirace je doslova vdechnutí, podle slova respirátor – dýchací přístroj, protože Duch vdechl, našeptal, jak mají ti proroci a další psát. Známé je také Pentateuch. Penta je řecky Pět, Pentagon je ministerstvo obrany v USA, které sídlí ve čtvrti tvořené z 5 bloků budov, pentagram je hvězda s pěti cípy, symbol ďábla a komunismu. Pentateuch je tedy 5 knih Mojžíšových, u nás je máme očíslovány, ale latinsky a vědecky mají tyto názvy: Genezis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium, česky by to bylo: Genezis - Původ (genetika věda o původu), Exodus - východ (exit je doposud výjezd z dálnice a také konec pozemského života, Levitikus - chrámové služby, které mají mna starosti Levité, Numeri - počty lidu, který šel na svobodu (numera jsou čísla, hausnumera jsou domovní čísla), a Deuteronomium - podruhé zopakovaný zákon (Deuterium je vodík, který má v atomu navíc ještě druhou částici).

V části D se budeme věnovat duchovnímu čtení Písma. Je to Písmo svaté, a není to možné brát ani jako román ani jako detektivku ani jako nějakou luštěnku, i když to všechno tam je. Také bychom neměli zlehčovat nic, co je v Bibli: Zneužívání textů Písma k žertům a vtipům je hřích neúcty ke slovu Božímu přísně odsouzený na sněmu tridentském. I když nás to někdy láká a vypadá to nevinně, třeba jak máma a syn se dohodli, že od rána budou používat jen citáty z Písma: Máma ráno řekla: „Pravím ti, vstaň!“ (Marek 2:11) Syn však odpověděl: „Ještě nepřišla má hodina.“ (Jan 2:4)

Část D) bude tedy zaměřena k nám do nitra, osobně, část E) pak bude zaměřena externě jak říkají ti, kdo nemají rádi svou mateřštinu, česky navenek, protože Slovo Boží se má hlásat veřejně, má zaznívat ve shromáždění. To je úkol lektorů, proto v části E) budou pravidla pro lektory, jak je vydal kolem roku 1971 Monsignore Simajchl. I když jsou už tak dlouho přeložena do češtiny, pořád se v kostele při čtení dělají školácké chyby. Snad nejhorší chybou je, když někdo zapomene, že názvy lidí a obcí v Písmu svatém nejsou ryze české a pak čte místo Danyel měkce – Daňiel. Někdo se nad tím pousměje, ale slyšel jsem na vlastní uši, že Jonáš se vydal do Ňiňive. Prostě všechno je podle vzoru řeky Nil. Biblická jména nejsou ani jména německá, proto se svátky zvané Pascha čtou pas-cha a nikdy Paša, což jsem už také slyšel. Každý umí číst, ale ne každý umí předčítat. Každému se může stát, že mu řeknou: Pojď přečíst čtení, a proto je potřeba abychom všichni znali ta pravidla předčítání anebo si je osvěžili. A hlavně se podle nich řídili.

Po tom vážnějším bude za F) aspoň jedna biblická hádanka, snad bude trochu f-tipná, když je pod písmenem F) a třeba ji někomu dáte. Úplně dětské jsou hádanky, kde se už v zadání něco schválně poplete či přehodí, a počítá se s tím, že si toho ten druhý nevšimne, jako například: Čím zabil Ábel Kaina? Anebo: Kolik zvířat od každého druhu si vzal Mojžíš do své archy?
Poslední bod G) bude vždy poděkování za Slovo Boží, zase ze zlaté knihy Následování Krista. Děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, Světlo z věčného Světla, za stůl posvátného učení, který jsi nám připravil skrze své proroky, apoštoly a ostatní učitele.
Teď si přečteme, co udělalo víno s Noem a jak se při tom zachovali jeho synové.

První kniha Mojžíšova 9. kapitola, 8-27
8 Bůh řekl Noemu a jeho synům: 9 „Hle, já ustavuji svou smlouvu s vámi a s vaším potomstvem 10 i s každým živým tvorem, který je s vámi, s ptactvem, s dobytkem i s veškerou zemskou zvěří, která je s vámi, se všemi, kdo vyšli z archy, včetně zemské zvěře. 11 Ustavuji s vámi svou smlouvu. Už nebude vyhlazeno všechno tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě, která by zahladila zemi.“ 12 Dále Bůh řekl: „Toto je znamení smlouvy, jež kladu mezi sebe a vás i každého živého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků: 13 Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. 14 Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, 15 rozpomenu se na svou smlouvu mezi mnou a vámi i veškerým živým tvorstvem, a vody již nikdy nezpůsobí potopu ke zkáze všeho tvorstva. 16 Ukáže-li se na oblaku duha, pohlédnu na ni a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým živým tvorstvem, které je na zemi.“ 17 Řekl pak Bůh Noemu: „Toto je znamení smlouvy, kterou jsem ustavil mezi sebou a veškerým tvorstvem, které je na zemi.“ 18 Synové Noeho, kteří vyšli z archy, byli Šém, Chám a Jefet; Chám je otec Kenaanův. 19 Tito tři jsou synové Noeho; podle nich se rozdělila celá země. 20 I začal Noe obdělávat půdu a vysadil vinici. 21 Napil se pak vína, opil se a odkryl uprostřed svého stanu. 22 Chám, otec Kenaanův, spatřil svého otce obnaženého a pověděl to venku oběma svým bratřím. 23 Ale Šém a Jefet vzali plášť, vložili si jej na ramena a jdouce pozpátku přikryli nahotu svého otce. Tvář měli odvrácenou, takže nahotu svého otce nespatřili. 24 Když Noe procitl z opojení a zvěděl, co mu provedl jeho nejmladší syn, 25 řekl: „Proklet buď Kenaan, ať je nejbídnějším otrokem svých bratří!“ 26 Dále řekl: „Požehnán buď Hospodin, Bůh Šémův. Ať je Kenaan jejich otrokem! 27 Kéž Bůh Jefetovi dopřeje bydlet ve stanech Šémových. Ať je Kenaan jejich otrokem!“


2010 pondělí2010 pondělí2010 pondělí

Sdílet

Související články:
Vzpomínka na pěší pouť do Říma 2000 (12.09.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pátek a sobota (28.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - čtvrtek (25.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - středa (24.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - úterý (23.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pondělí (22.08.2022)
Promluvy při XXI. pěší pouti na Velehrad (18.08.2021)
Mše svatá na Velehradě v sobotu 21. 8. 2021 (18.08.2021)
Pěší pouť na Velehrad 2021 (14.02.2021)
XX. pěší pouť na Velehrad je zrušena!! (17.02.2020)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto od pana Dočekala (29.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - sobota (24.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - foto (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pátek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - pondělí (19.08.2019)
Video z XVIII. pěší pouti na Velehrad (06.03.2019)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (21.08.2018)
XVIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2018)
XVII. pěší pouť na Velehrad - foto (09.09.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - pátek (25.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - čtvrtek (24.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - středa (23.08.2017)
Promluvy ze XVII. pěší pouti na Velehrad - úterý (22.08.2017)
Termíny začátků pěších poutí na Velehrad v letech 2015 - 2025 (02.04.2017)
Pozdrav a oznámení Mons. Jana Peňáze (06.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z pátku (05.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - foto (01.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze čtvrtka (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva ze středy (25.08.2016)
Hymna XVI. pěší pouti na Velehrad (25.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - promluva z úterý (24.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad (18.06.2016)
XVI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD - proud z Brna (11.06.2016)
Promluvy na XV. pěší pouti na Velehrad (04.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Radešínské Svratky, Vítochova (06.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna Bystrce (06.08.2015)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (11.11.2014)
Trailer Poutník (01.11.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2014 (07.10.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - foto (31.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - sobota (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (21.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - středa (20.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - úterý (19.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad - pondělí (18.08.2014)
XIV. pěší pouť na Velehrad (05.08.2014)
Povelehradské setkání poutníků 2013 (13.11.2013)
Sobotní pouť na Povelehradském setkání poutníků 2013 (27.10.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - sobota (27.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (22.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - středa (21.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - úterý (20.08.2013)
XIII. pěší pouť na Velehrad - pondělí (20.08.2013)
Národní pouť na Velehradě (08.07.2013)
Film Směr Velehrad 2012 v televizi Noe (02.07.2013)
Směr Velehrad 2012 - Trailer (01.11.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto ze soboty (10.09.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - foto z Buchlovic (10.09.2012)
Svědectví jedné poutnice z pěší pouti na Velehrad (30.08.2012)
Další foto z XII. pěší pouti na Velehrad (27.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pátek (24.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pátek (24.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - čtvrtek (23.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - středa (22.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - pondělí a úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - úterý (21.08.2012)
Promluvy z XII. pěší pouti na Velehrad L.P. 2012 - pondělí (20.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - nový úmysl (10.08.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad 2012 - všechny zveme! (16.06.2012)
12. pěší pouť na Velehrad se blíží - pojďte s námi! (08.06.2012)
Pouť je oživená budoucnost (18.01.2012)
11 roků od vzniku CM pěší poutě na Velehrad - Bohu díky, Panně Marii díky, sv. C a M díky (18.01.2012)
O pěší pouti na Velehrad v Křesťanském magazínu (03.01.2012)
Povelehradské setkání poutníků ve Vranově nad Dyjí 2011 (12.10.2011)
Zajímavé svědectví z pěší pouti na Velehrad (04.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - další foto (02.09.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - sobota (29.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - dodatek (27.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pátek (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek odpoledne (26.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pátek ráno (26.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek odpoledne (25.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - čtvrtek ráno (25.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa odpoledne (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - středa ráno (24.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý odpoledne (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2011)
Promluvy na XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - úterý ráno (23.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - pondělí (22.08.2011)
Odchody poutníků při XI. pěší pouti na Velehrad L.P. 2011 - pozor - aktualizováno! (08.08.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad 2011 (16.07.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - severní proud z Bohuslavic (10.07.2011)
Zpěvník Směr Velehrad (16.11.2010)
Podaří se natočit CD s písněmi z velehradského zpěvníku? (20.10.2010)
Tradiční Povelehradské setkání poutníků 2010 (14.10.2010)
O národní pěší pouti na Velehrad (07.09.2010)
Foto z X. národní pěší pouti na Velehrad (03.09.2010)
Ozvěny pěší pouti na Velehrad - myšlenky Svatého Otce Benedikta XVI. (22.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - sobota (21.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - čtvrtek (19.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - středa (18.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - úterý (17.08.2010)
Promluvy z X. pěší pouti na Velehrad na téma Desatero (17.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - pondělí (17.08.2010)
Hymna X. pěší pouti na Velehrad na TV-MIS (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad 2010 - všechny zveme! (16.08.2010)
Odchody poutníků při jubilejní X. pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí (16.08.2010)
Zajímavé okamžiky při pěší pouti na Velehrad (16.08.2010)
Videopozvánka na pěší pouť na Velehrad (16.08.2010)
Film A to myslíte vážně?! (pěší pouť na Velehrad 2009) na TV-MIS.cz (16.08.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (15.08.2010)
X. pěší pouť na Velehrad - mše svatá na Lesné (14.08.2010)
Exkluzivní nabídka pro pěší poutníky z Vranova na Velehrad (11.08.2010)
DVD pěší poutě na Velehrad 2009 (10.07.2010)
Promluvy z IX. pěší pouti na Velehrad - sedm svátostí (14.01.2010)
Promluvy při VIII. pěší pouti na Velehrad - modlitba Páně (13.01.2010)
Výzdoba kostelů očima pěších poutníků na Velehrad (18.10.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad 2009 - pondělí - středa (19.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - brněnský proud (07.08.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - severozápadní proud (06.08.2009)
Atmosféra při pěší pouti na Velehrad - aneb zveme... (30.07.2009)
IX. pěší pouť na Velehrad - pojďte s námi z Vranova! (13.07.2009)
Pěší pouť Velehrad 2009 se blíží (13.07.2009)
Reportáž ČT o pěší pouti na Velehrad 2008 (02.10.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - sobota (24.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - pátek (22.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - čtvrtek (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - středa (21.08.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 - úterý (21.08.2008)
VIII. pěší pouť na Velehrad 2008 - pojďte z Vranova n. D. a z Brna! (15.06.2008)
Vzpomínáme na pěší pouť na Velehrad 2007 (02.01.2008)
Pěší pouť na Velehrad 2008 se blíží... (29.12.2007)
Pěší pouť na Velehrad 2007 (29.11.2007)
Fotografie ze VII. pěší pouti na Velehrad 2007 (09.09.2007)
Děkujeme za pěší pouť na Velehrad 2007 (25.08.2007)
VII. pěší pouť na Velehrad 2007 z Vranova n.D. (13.04.2007)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 22. 08. 2011 | 10937 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace