Zajímavé...

Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole

Štěrbina V časopise Světlo č. 34/2010 vyšel článek s názvem Nenechejme si kazit děti. Srozumitelně vysvětluje, v čem je nepřijatelné zavádění nevhodného modelu sexuální výchovy do škol a zároveň odpovídá na dotazy rodičů, co pro zdárné řešení mohou dělat oni sami. Právě na rodičích totiž záleží, jak se daná škola k problematice postaví...
Uvádíme zde celý článek. I přesto, že je delší, doporučujeme jeho pozorné pročtení, a to zvláště rodičům a dalším zainteresovaným.

I. AKTUÁLNÍ SITUACE

S blížícím se začátkem nového školního roku sílí veřejná diskuse o zavedení sexuální výchovy na základních školách. Matice cyrilometodějská, která byla založena roku 1900 jako školská matice pro podporu církevních škol, nemůže zůstat stranou této závažné skutečnosti. Oč vlastně ve věci sexuální výchovy ve školách jde?
Rozbuškou se staly dvě publikace vydané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR – Doporučení k realizaci sexuální výchovy v základních školách a metodická příručka pro učitele Sexuální výchova – vybraná témata. Publikace vyšly jako součást rámcového vzdělávacího programu Výchova ke zdraví, do něhož ministerstvo zahrnulo i Sexuální výchovu. Nabízíme několik výňatků z publikací:

a) 4.–5. ročník: „žák … orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v daném věku.“ (Doporučení)
Předčasné informace budí všetečnou zvědavost, „bezpečné způsoby“ vedou k poučení o antikoncepci a k budoucí promiskuitě.

b) „Homosexualita je normální menšinová sexuální orientace.“ (Sexuální výchova – i všechny následující citace)
Výrok popírá přirozený účel sexuality k plození a k výchově dětí.

c) „Všechny způsoby milování jsou rovnocenné.“
Záměna pojmů milování ve smyslu láska a pohlavní uspokojení, sobecké pojetí sexuality, propagace autoerotiky a sexuálních úchylek.

d) „V úvodu hodiny vytvoříme pozitivní atmosféru, když si s žáky zahrajeme motivační hru. …Vymění si místa všichni, kteří se už někdy zamilovali, …líbali, …měli menstruaci, …onanovali, …viděli porno, …kteří si myslí, že poprvé určitě použijí kondom, …kteří se opili, …kterým roste ochlupení.“
Vulgarizace intimního života dítěte, hrubé narušení jeho vnitřního světa, deflorace dětské duše, vytváření atmosféry pro šikanu.

e) „Učitel: Je všechno, co jste viděli v pornografickém klipu nebo filmu či časopise, pravda? Žák: Asi ne. Všichni chlapi přece nemají jenom velké penisy a nevydrží souložit tak dlouho. Spousta lidí nechce souložit do konečníku, ale v pornografii je to běžné.“
Vyučující předpokládá sledování pornografie, vede na základě její znalosti debatu se žáky. Žák má zřejmě nepřiměřený přehled o sexuálních praktikách. Hrozí manipulace sebevědomím hochů dle velikosti penisu.

f) „Sexuální slovník: Žáci … mají napsat fixem na fólii co největší počet jakýchkoliv výrazů pro mužský …a pro ženský genitál, …s vyučujícím všechny napsané výrazy přečtou a rozdělí na vulgarismy, lidové výrazy… Variantou může být: co nejvíce synonym pro pohlavní styk.“
Vyučující ani tak netříbí jazykový cit dětí, jako jim rozšiřuje zásobu vulgárních výrazů, ničí jejich stud, do budoucna špiní jejich prožitky čisté lásky. Absolutně bezzábranový žák sbírající zkušenosti je nejlepší.

g) „Cvičení Kdo má pravdu? …
Právo na sexuální informace má i dítě, jehož rodič si to nepřeje. - Odpověď je ANO.“
Vyučující vede děti proti rodičům. Tím porušuje Listinu základ ních práv a svobod.


Nutno říci, že návrhy ministerstva hrubě porušují zásady obecně platné morálky, křesťanské výchovy a ohrožují přirozený duševní a fyzický vývoj dětí. Ba dokonce odporují Listině základních práv a svobod; jsou v rozporu s formulací v Preambuli Ústavy ČR o „nedotknutelných hodnotách lidské důstojnosti a svobody“. Proti tendencím ohrožujícím morální výchovu dětí se postavil Výbor na obranu rodičovských práv (VORP, webové stránky www.nesexuveskole.cz), Hnutí Pro život (HPŽ ČR), Národní centrum pro rodinu (NCPR), a mnoho dalších institucí a jednotlivců. K protestu VORP na webových stránkách se k 17. srpnu 2010 připojilo 7080 protestujících. Kněží římskokatolické církve vydali prohlášení jednoznačně odmítající zavádění sexuální výchovy do škol, zatím se 139 podpisy (www.fatym.com). Každý křesťan má morální povinnost vyjádřit se k věci tak závažné, a nyní v naléhavé situaci je k tomu vhodná příležitost...
I díky medializaci rozporu mezi záměry ministerstva a přáním mnoha rodičů byl nový ministr školství Josef Dobeš postaven před nutnost celou záležitost řešit. Tak došlo 6. srpna k setkání pana ministra se zástupci VORP a Hnutím Pro život, jednání se zúčastnili mj. také někteří autoři publikace Sexuální výchova – vybraná témata a garantka projektu Sexuální výchova. Byl přednesen požadavek na stažení příručky ze škol ze dvou důvodů – zasahuje do práv rodičů na výchovu jejich dětí a informuje o intimních oblastech lidského života necitlivým, urážlivým (a morálně devastujícím) způsobem. Výsledkem jednání bylo rozhodnutí pana ministra stáhnout příručku z webových stránek ministerstva (již se stalo) a rozeslat na všechny školy doporučení ředitelům škol, aby plně respektovali přání rodičů v oblasti sexuální výchovy. Je tedy nanejvýš nutné, aby se rodiče nebáli ředitelům škol se ozvat!

I když pan ministr vyjádřil ochotu o tématu dále diskutovat, přesto zaujal postoj, že škola má právo a žáci mají nárok na sexuální výchovu. Jelikož byla splněna jen část požadavků VORP a nedošlo k tomu nejpodstatnějšímu – zrušení státem za váděné sexuální výchovy ve školách, je třeba v boji za práva rodičů v této oblasti pokračovat.
„...V zájmu rodiny i vašich synů a dcer, a dokonce i lidské důstojnosti nedovolte, aby děti byly státem uváděny do současného nezdravého pojetí sexuality jako neplodné rozkoše bez zodpovědnosti. I když je nám toto velmi rozšířené pojetí sexuality často předkládáno jako něco »normálního« – normální to není. Pravdou totiž je, že lidská sexualita je velkým a krásným darem Božím a v tomto duchu je třeba k ní i přistupovat. Tím je ale zároveň i dáno její místo v životě člověka a ve vztazích. Tento dar nachází své pravé a plodné místo v manželství. Zároveň je v této souvislosti třeba zdůraznit i krásu a hodnotu čistoty. Vzhledem k tomu, že takovýto uctivý a zdravý přístup od školní sexuální výchovy jistě čekat nemůžeme, je na místě jasně a účinně říci zavádění sexuální výchovy do škol jednoznačné ne! Nenechte si kazit děti! Zahrnujeme vás do svých modliteb.“ (z prohlášení kněží na podporu rodičů, kteří jsou proti zavádění připravované sexuální výchovy na školách – www.fatym.com) Sexualita v daném pojetí je oddělena, odtržena od citové, intelektuální a volní složky lidské osobnosti; tyto složky staví do služebné nebo pasivní role, potlačuje je. Sexualita je dětem prezentována jako nezávazná hra, bez citové motivace, bez odpovědnosti. Tím je u dětí deformováno vyvíjející se lidství ve své nejkřehčí fázi. Škola nemá právo při kolektivní výuce probouzet a rozvíjet předčasnou dětskou sexualitu, nabídkou informací o praktikách a technikách jí dávat obsah bez citu. Škola má právo a povinnost elementární poučení o faktech lidské sexuality vřadit v běžných proporcích jednotlivých partií učiva v biologii, občanské výchově, péči o rodinu, a to koordinovaně, hlavně na II. stupni ZŠ.

Rodiče mají povinnost s ohledem na individualitu jednoho každého dítěte včas, příhodně a citlivě, průběžně, nikoliv jednorázově utvářet osobnost dítěte i v tomto směru. Děti mají právo být informovány a formovány v tomto směru milujícími rodiči v intimitě rodinného prostředí podle individuálního vývoje na úrovni své rodiny, a to tak, aby se připravovaly žít plnohodnotně, čistě, plodně a šťastně ve shodě se svým budoucím životním posláním.
Je třeba mít neustále na paměti, že rodiče jsou první, kdo mají odpovědnost za výchovu svých dětí. „Právo a povinnost vychovávat je pro rodiče prvořadé a nezcizitelné.“ (Katechismus katolické církve 2221) Jsou to právě rodiče, kdo se budou před Bohem zodpovídat za to, jak své děti vedli ke ctnostnému životu, k pravým hodnotám lidským i duchovním. A jsou to většinou rodiče, kteří budou muset řešit nechtěná těhotenství, pohlavní nemoci či psychická zranění svých dětí. Proč by tedy měli mlčet, když jsou státem nuceni překročit své morální a duchovní zásady a pošlapat přitom své svědomí a přesvědčení? (Na tuto skutečnost upozor nil i David Loula při zmíněném setkání s ministrem školství.)
Škola by mohla podpořit v tomto směru rodiče přednáškami, besedami atd. vedenými lékařem, pedagogem, knězem. Připouštíme, že v některých věřících rodinách je téma občas tabu, ale také že naopak funguje ústní předávání zkušeností. Konečně rodiče mají právo zvolit pro své děti školu, která odpovídá jejich přesvědčení. A u křesťanů by to měla být taková škola, která jim bude nejlepším způsobem pomáhat v jejich úkolu křesťanských vychovatelů. Je povinností veřejných orgánů zaručit rodičovské právo (žel, dnes často tak pošlapávané a zlehčované) a zajistit konkrétní podmínky k jeho uplatňování. (srov. KKC 2229) Bohužel, mnozí křesťanští rodiče na výběr moc nemají – taková škola nemusí být v rozumném dosahu jejich bydliště. Pak je nutno hledat „kompromisní“ řešení – a ta někdy mohou být v rozporu s Ježíšovými slovy: „Vaše slovo buď »ano, ano – ne, ne«; co je nad to, je ze zlého.“ (Mt 5,37) Nabízet jako východisko z nouze domácí školu klade na rodiče obrovské nároky a není konečným řešením společenské situace. Rodiče dětí ve státní škole mají mít možnost rozhodnout se, jakým způsobem chtějí, či zda vůbec nechtějí, aby škola vzdělávala a formovala jejich děti sexuální výchovou.

Jako křesťané se můžeme na plno ztotožnit s důvody VORP, proč je třeba odmítnout stávající sexuální výchovu ve škole:

1. Není pravdou, že školní sexuální výchova přispívá k odložení pohlavní aktivity do vyššího věku. V zemích, kde byla zavedena, se naopak tento věk snížil, mnohonásobně se zvýšila promiskuita mládeže, výskyt pohlavních chorob a těhotenství mladistvých (např. Švédsko, USA, Velká Británie). Některé země proto od této výchovy ustoupily.

2. Předčasné a názorné za svěcování dětí do pohlavního života na I. stupni ZŠ ruší jejich vývoj v klidové předpubertální fázi, kdy se má rozvíjet cit, soucit a altruismus. Narušuje a ničí jejich zdravý stud, který je nejlepší zárukou oddálení pohlavního života až do stabilního vztahu. (V Doporučení najdeme pro I. stupeň ZŠ téma HIV/AIDS – cesty přenosu a pro II. stupeň – poruchy pohlavní identity, antikoncepce. Čteme: „4.–5. ročník: žák ... orientuje se v bezpečných způsobech sexuálního chování mezi chlapci a děvčaty v da ném věku.“)

3. Sexuální výchova, jak ji obě inkriminované publikace prezentují, je vyloučena z kontextu manželství a rodičovství. Silně se propaguje autoerotika a vlastní sobecký zážitek bez láskyplného vztahu k druhé osobě. Péče o dítě se vůbec nevyskytuje, ono je naopak považováno za nebezpečí, kterému je třeba se vyhnout. Chybí výchova ke zdrženlivosti, zmínka o hodnotě panenství a panictví jako daru druhému člověku.

4. Publikace nerespektují přirozené rozdíly mezi mužem a ženou, kteří se ve vztahu navzájem doplňují. Nezmiňují se o jejich odlišném vnímání sexuality, nenahraditelnosti matky v prvních letech života dítěte, rozdílnosti mateřské a otcovské role, jak nás učí staleté zkušenosti. Kapitola o genderu naopak vnáší do školy ničím neprokázaný názor o stejnosti a zaměnitelnosti obou rolí, který může vytvořit u dítěte zmatek.

5. Bylo již mnohokrát dokumentováno, že doporučování antikoncepce mladistvým vede k promiskuitnímu a nevázanému chování umožněnému zdánlivým pocitem bezpečí. Selhání pak řeší dívky většinou potratem. Přesto jsou obě publikace plné doporučováním různých druhů antikoncepce. Nenacházíme ani slovo o přirozených a ekologických metodách plánování rodičovství. V informacích o hormonální antikoncepci není ani zmínka o jejím masivním negativním dopadu na zdraví, o následném zamořování vody umělými ženskými hormony (způsobujícím pravděpodobně předčasnou pu bertu u dívek, snížení plodnosti u mužů a ovlivňujícím negativně rozmnožování vodních živočichů).

6. Naprosto nelze souhlasit s tím, aby děti byly ve školách formovány ideologií, kdy různé pohlavní odchylky a nemoci jsou prezentovány jako varianty sexuálního chování. (Příručka: „Homosexualita je normální menšinová sexuální orientace.“) Nelze souhlasit s tím, aby byly seznamovány na základní škole s perverzními sexuálními praktikami! Sexualita patří do manželství, které je svazkem mezi mužem a ženou, a jen v tomto trvalém a láskyplném vztahu mohou vyrůstat fyzicky i psychicky vyrovnané děti. Sexuální život lidí, kteří se odchylují od této normy, není třeba propagovat, natož v základní škole.

II. JAK ZABRÁNIT SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ NA ŠKOLE NAŠICH DĚTÍ?

1. Především podpořit protest na www.nesexuveskole.cz (internetové stránky VORP), okamžitě reagovat na situaci ve škole svých dětí.

2. Domluvit se s rodiči spolužáků na společném postupu – je to pro ředitele škol více motivující k jednání.

3. Kontaktovat ředitele školy – doporučuje se použít vzorový dopis na internetových stránkách VORP, který je připraven tak, aby měl právní závaznost.

4. Kontaktovat VORP – informace, argumenty, rady.

5. Pokud se ředitel rozhodne sexuální výchovu na škole zavést, nebo do 30 dní na váš dopis neodpoví – a jedná se o školu zřízenou obcí, krajem nebo státem – odvolat se ke krajskému úřadu. Vzor odvolání lze stáhnout na internetových stránkách VORP.

6. Kontaktovat Hnutí Pro život ČR (internetové stránky s kontakty www.prolife.cz) v případě, pokud krajský úřad postup ředitele potvrdí nebo do 30 dní neodpoví. HPŽ ČR zajistí bezplatné právní zastupování advokátní kanceláří pro vedení soudního sporu a domluví se na dalších krocích.

7. Sdělit své zkušenosti, nejlépe VORP či HPŽ ČR.

8. Svým známým poslat odkaz na webové stránky, upozornit letákem na nebezpečí (zdarma zašle HPŽ ČR) apod.


NEODKLADNÉ! JEDNEJTE IHNED!


Nezapomeňme, že patronkou boje o čistotu je dvanáctiletá mu čednice čistoty sv. Marie Goretti a že „více je třeba poslouchat Boha než lidi“ (Sk 5,29).

Redakce Světla
Prameny: www.nesexuveskole.cz
www.prolife.cz
www.fatym.comIII. MODLITEBNÍ INICIATIVA

Na podporu dětí a jejich rodičů vznikla modlitební iniciativa, do které se může zapojit každý, kdo souhlasí s hlavními úmysly modlitby:
- za ochranu dětí před morální zkažeností a za jejich zdravou výchovu v duchu křesťanských zásad a přirozeného mravního zákona;
- za duchovní posilu a moudrost pro rodiče vychovávající své děti a za jejich odvahu domáhat se svých rodičovských práv;
- za obrácení těch, kteří jakýmkoliv způsobem šíří etický re lativismus a jednání protivící se Božím zákonům, a to zvláště v oblasti propagace drog a jiných závislostí, volného sexu, pornografie, násilí a dalších společensky nežádoucích jevů a za zamezení této propagace; - za duchovní a morální obrodu České republiky.

Způsob modlitby: Každý den (aspoň do 30. září 2010) v době mezi 20.00 až 21.00 hod. (nejlépe deset minut před 21. hodinou) se – pokud možno společně v rodinném kruhu – pomodlit dva desátky sv. růžence, jeden za první dva úmysly (děti a ro diče), druhý za následující dva úmysly (obrácení šiřitelů hříchu a duchovní obrodu ČR).
Kněží zapojení do modliteb ní iniciativy budou všem modlícím se a těm, za které se modlili, dávat v 21.00 hod. kněžské po žehnání.
Delší modlitba a jiné modlitební iniciativy jsou vítány. Šíření zla je možné zastavit jen s pomocí Boží. Pán Ježíš Kristus nás vybízí k naléhavé modlitbě: „Každý, kdo prosí, dostává... čím spíše nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí!“ (Lk 11,10.13) Vzpomeňme na růžencové modlitební tažení, které inicioval P. Petrus Pavlicek – vyprosilo v poválečném Rakousku zázrak: stažení sovětských vojsk z okupovaného Rakouska v roce 1955. Do iniciativy bylo zapojeno více než 500 000 lidí!
Další příklad vyslyšení: V roce 1986 proběhla ve Filipínách „Růžencová revoluce“ – díky modlitbám 2 milionů lidí, kteří vyšli do ulic hlavního města Manily s růženci v ruce, bylo zabráněno téměř jistému konfliktu a občanské válce. Nyní jde o podobně závažné události. Morální rozklad je horší než hrozba války, neboť ten bývá právě její příčinou.
Spojme se v naléhavé prosbě s důvěrou v Boží milosrdenství!


P. Ing. František L. Juchelka, ThD.,
Minoritská 1, 602 00 Brno,
juchelka@post.cz

P. Ing. Jiří Špiřík, ThD.,
Kostelní 74,
377 01 Jindřichův Hradec

Ministerstvo školství zastrašuje rodiče i ředitele škol

I přes skromný a dílčí pozitivní výsledek jednání skupin hájících práva rodičů na výlučnost rodinné sexuální výchovy a nestádní deformace, jak je koncipována v nových materiálech, které mají školy do vzdělávacích programů aplikovat již od září letošního roku, nebyly stále objasněny některé výhrůžky zástupců ministerstva vůči rodičům. Jedná se o právní postihy, pokud odmítnou účast svých dětí v předmětech, kde budou témata sexuální výchovy probírána. MŠMT také zastrašuje ředitele, kteří se svým podpisem v kampani na www.nesexuveskole.cz připojili ke školám, kde sexuální výchovu v osnovách nebudou rozšiřovat dle sporného Doporučení k realizaci sexuální výchovy.

Hnutí Pro život ČR, 16. 8. 2010„A tak jsme na sklonku nového obrazu nového světa přišli k bodu, ve kterém má křesťan – nejen on, ale zejména on – povinnost protestovat.“

Kardinál Jozef Ratzinger, 25. dubna 1997, Řím
Úvod ke knize belgického kněze
prof. Mons. Michela Schooyansa L’Évangile face au désordre mondial

Připojte se i vy k protestu proti zavedení sexuální výchovy na základních školách na adrese:
www.nesexuveskole.czSdílet

Související články:
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona (12.10.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: administrátor | Vydáno dne 03. 09. 2010 | 16973 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace