Zajímavé...

Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení

falco, CC0 Public Domain / FAQ,pixabay.com Měsíc březen je zasvěcený velké postavě sv. Josefa. V této úvaze bych rád přiblížil zejména tajemství vztahu mezi sv. Josefem a blahoslavenou Pannou Marií. Řekl bych, že jde o samotnou podstatu celého mystéria týkajícího se sv. Josefa a způsobu, jakým vstupuje do Nového zákona a do Církve.

Pokud se pozorně podíváme na jeho život, vše se děje skrz Marii. Josefa nejprve poznáváme jako manžela Marie (viz Mt 1, 16), a kvůli tomuto manželskému vztahu - bude přezkoumán v jeho duchovní hloubce - je Josef uveden do mystéria Krista a stává se jeho náhradním otcem. Všechno skrze Marii.

Podívejme se letmo na Evangelium sv. Matouše (1, 18-19), kde je Josef Nazaretský představen nejprve jako manžel Marie a potom jako "spravedlivý člověk": "S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi. Ale dříve, než začali spolu bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha Svatého. Josef, její manžel, byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě, proto rozhodl propustit ji potají." Z toho rozumíme, že Maria a Josef byli zasnoubeni, když se ukázalo, že Maria má dítě, ačkoli ještě spolu nežili. Židovské manželství se ve skutečnosti skládá ze dvou okamžiků: oslava manželství jako právního svazku a soužití, ke kterému obvykle dochází po jednom roce. I sv. Lukáš (1, 27) bere v úvahu, že Maria byla zasnoubena Josefovi: "Anděl byl poslán k panně zasnoubené muži z rodu Davidova, jménem Josef. A jméno panny bylo Maria."

Tímto požehnaným a jedinečným manželstvím s Marií se formuje i vztah sv. Josefa k Ježíši. Josef přichází do osobního kontaktu s Ježíšem prostřednictvím Panny Marie, když on dává jméno "Ježíš" synovi Marie (srov. Mt 1,21). I v okamžiku klanění pastýřů, kteří přišli ve spěchu uvidět znamení Boha, se mezi Marií a Ježíšem nachází Josef: "Našli Marii a Josefa i dítě uložené v jeslích," říká Evangelium (Lk 2, 16), aby se poukázalo na křesťanskou cestu, která vede k úplnému poznání toho, kým je toto dítě - od Marie k Ježíši. Prostřednictvím spojení s Marií může Josef přijmout Ježíše a držet ho ve svém náručí. Josef je proto nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení. S ním začíná staré heslo: Skrze Marii k Ježíši.

Pojďme se ale nyní více zamyslet nad jedinečným a panenským manželstvím sv. Josefa a Marie, které je samotným klíčem k pochopení postavy Tesaře z Nazareta jako prvního druhu mariánského zasvěcení.

Manželství sv. Josefa s Marií bylo neobyčejné. Když uvážíme toto velké tajemství, měli bychom být schopni překročit přirozený význam svatebního obřadu a zajet hlouběji do jeho duchovního aspektu. Toto manželství bylo celé duchovní. Na základě výše zmíněné zprávy sv. Matouše (1, 18-19) o Josefovi, který je zasnoubený s Marií, ale ještě s ní nežije, můžeme objevit více. Je to tak, že zatímco Josef byl již spojený s Marií - iniciativně a pouze zákonně - nebyl s ní zcela spojen, což se dá vyčíst z toho, že jí ještě nebyl zasvěcený, protože soužití mělo být panenské a cudné z důvodu, který brzy zjistíme.

Manželství s Marií by mělo se posuzovat podle dvou uvedených aspektů: počáteční manželský svazek a jeho naplnění, které je třeba chápat spíše jako zasvěcení, odevzdání se Marii. Naplnění zde nabývá nový a duchovní význam a předpovídá to, co by si Ježíš vybral ve svém manželství s Církví na kříži. Pokud jde o Ježíše na kříži, dar sebe sama je "naplněný" v jeho lásce "až do konce" - úplná láska až do smrti. Tak je to i se sv. Josefem. Jeho úplná láska k Marii je naplněna jeho obětí: obětuje se až do smrti, aby byl s Marií a byl součástí Ježíšova vykoupení. Toto zasvěcení Marii se ale událo po andělském zjevení, kdy se Josef dozvěděl, kdo byla Maria, jejíž Syn byl Jediným v jejím lůně. Josef je připraven Marii přijmout a skrze ni se postarat o Ježíše.

Podívejme se nyní na to ve světle dalšího popisu z evangelia sv. Matouše (1, 20-24), kde se píše: "Jak o tom uvažoval, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, za svou manželku, neboť to, co se v ní počalo, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z hříchů. To vše se stalo, aby se splnilo, co řekl Hospodin ústy proroka: Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel , což v překladu znamená: Bůh s námi. Když se Josef probudil, udělal, jak mu přikázal anděl, a přijal svou manželku."

Tady bychom se měli zaměřit především na poslední větu z perikopy, která v původním textu zní: "kai parélaben tèn gunaîka autou" ("přijal svou manželku"). Sloveso paralambano má v zásadě dva významy: 1) vzít s sebou, připojit k sobě nebo 2) přijmout něco odevzdávané. Sloveso je stejné jako to, které se objevuje v evangeliu sv. Jana (19, 27), které popisuje vzetí nebo přijetí Panny Marie do života sv. Jana: "A od té hodiny ji učedník vzal k sobě" (původní znění: "élaben o mathetès autèn eis ta ídia"). Proto můžeme snadno odvodit závěr, že také Josef, dříve než kdokoliv jiný, od té hodiny, když ho Duch Svatý poučil o Marii a Dítěti (opakujíc pokyny našeho Pána na kříži k milovanému učedníkovi), si vzal Marii k sobě. Od toho momentu úplného a dokonalého manželství s Marií se jí zcela oddal, aby skrze ni vstoupil do Ježíšova tajemství a aktivně se podílel na činu vykoupení.

Abychom získali úplný obraz manželství sv. Josefa s Marií, je třeba přiblížit ještě jeden poslední bod. Skutečnost, že zasnoubení bylo panenské, má velký význam. To může dokázat, že Josef se zcela odevzdal Marii v druhém období manželství, chápaném spíše jako duchovní naplnění tohoto svazku.

Evangelium, které zdůrazňuje přijetí Marie Josefem do jeho života, také říká, že Josef "ji nepoznal, dokud neporodila syna" (Mt 1, 25). Slovo "dokud" neznamená, že po Ježíšově narození měli normální manželské vztahy.

Ve skutečnosti existuje několik příkladů v Bibli, kde "dokud" jednoznačně neznamená následnou změnu. Můžeme si mimo jiné vzpomenout na slova Žalmu (110, 1): "Pán řekl mému Pánovi: "Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám." Je zřejmé, že Kristus nebude kralovat po pravici Otce pouze tehdy, dokud nebudou poraženi jeho nepřátelé.
Také, když Ježíš slibuje svému apoštolovi, že bude s nimi "(dokud) až svět skončí" (Mt 28, 20), nemyslel tím, že s nimi už nebude po Parusii.

Místo toho, s časovou předložkou "dokud" chce evangelista říci, že Josef a Maria, na rozdíl od běžného židovského páru, nenaplnili své manželství v svatební noc. Je to proto, že Maria složila slib panenství, jak se jasně ukazuje v její odpovědi Andělovi: "Já muže nepoznávám" (Lk 1, 34). To vše nebylo židovským zvykům neznámé; spíše to byl slib abstinence podle knihy Numeri 30, kterou Josef akceptoval.

  Abychom tuto úvahu uzavřeli, představme si, co pro sv. Josefa prakticky znamenalo přijmout Marii, aby každý člověk mohl mít v tomto velkém patriarchovi vzor zasvěcení Marii. Pro sv. Josefa to znamenalo dělit se o svůj život, myšlenky, podíl, majetek s Marií, aby potěšil Ježíše a konal Boží vůli; být panensky oddaný Marii v souladu s poslušností Ježíše k Otci; milovat Marii celým svým cudným srdcem, aby mohl být ostražitý při své službě strážce Krista a služebníka vykoupení; a nakonec zůstat oddaný v přítomnosti Marie, aby byl vždy v přítomnosti Ježíše. Vědět, kdo je Maria, znamenalo pro Josefa vědět, kdo je Bůh, kde přebývá.

Zasvěcení Panně Marii, jak to poprvé a nejdokonaleji vykonal sv. Josef, by se mělo vždy zaměřit na cudnou povahu srdce. Jak my milujeme Marii čistým srdcem - čistým srdcem sv. Josefa - ona nás, na oplátku, vítá pod svým závojem čistoty, abychom byli uchráněni před vší nečistotou a bídou světa. Ať je sv. Josef známý jako patriarcha lásky k Ježíši skrze Marii a pro jeho roli mystického manžela Marie.

Zdroj: www.lifesitenews.com, 19. 3. 2020

Převzato z www.lifenews.sk článek z 22. 3. 2020 naleznete zde.

sv. Josef

Sdílet

Související články:
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (27.02.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 29. 03. 2020 | 3894 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace