Zajímavé...

Příprava na dobrou svátost smíření

kříž při východu slunce, zdroj: www.pixabay.com, Licence: CC0 Public Domain / FAQ Základním předpokladem pro dobrou sv. zpověď je úmysl vrátit se k Bohu, jak to udělal Marnotratný syn a vyznání svých hříchů se skutečnou a upřímnou lítostí Ježíšovu zástupci, knězi.

Před svátostí smíření


Upřímně lituj svých hříchů. Podstatný prvek obrácení ze strany hříšníka je dokonalá lítost, jasné a pevné odmítnutí, zřeknutí se hříchu spojené s rozhodnutím vyhnout se hříchu proto, že Boha chci milovat.

1. přikázání


* Vykonával jsem své povinnosti vůči Bohu s nechutí anebo odporem?
Udržuji si pravidelný modlitební život?
* Modlil jsem se své zažité modlitby?
* Přijal jsem svaté přijímání s těžkým hříchem na duši a bez dostatečné přípravy?
* Zachoval jsem 1 hodinový eucharistický půst?
* Zamlčel jsem úmyslně těžký hřích v předešlých sv. zpovědích?
* Věřil jsem vážně v pověry nebo zapojoval jsem se do praktikování pověr (čtení z rukou, karet, krystalů, horoskopů, esoteriky, Reiki, atd.)
* Pochyboval jsem o víře bez úsilí hledat pravdu?
* Vystavil jsem, bez dostatečného důvodu, svou víru nebezpečí čtením knih, webových stránek, časopisů, které obsahují materiál odporujících katolické víře či morálce?
* Ohrozil jsem svou víru členstvím nebo podporou organizací, které protiřečí katolické víře (zednářské, komunistické, okultní)?
* Spáchal jsem hřích svatokrádeže (zneuctění posvátných věcí, míst nebo osob)?

2. přikázání


* Udělal jsem vše pro to, abych splnil své sliby a předsevzetí, které jsem dal Bohu?
* Vyslovil jsem Boží jméno nadarmo, bez dostatečné příčiny?
* Posměšně, v hněvu, s pohrdáním nebo jiným neuctivým způsobem?
* Vyslovoval jsem takovýmto způsobem i jméno Panny Marie nebo jiných svatých?
* Přijal jsem roli kmotra v nekatolickém Společenství? Účastnil jsem se aktivně obřadů v nekatolických společenstvích? (být hostem může být skutek lásky vůči bližnímu)
* Lhal jsem pod přísahou?
* Porušil jsem slib (veřejný nebo soukromý)?
* Nadával jsem, zlořečil jsem, proklínal jsem?

3. přikázání


* Zmeškal jsem mši svatou v neděli nebo zasvěcený svátek bez vážné příčiny?
* Oblékl jsem se přiměřeně na mši svatou?
* Přišel jsem na mši svatou v neděli nebo zasvěcený svátek pozdě bez dostatečného důvodu?
* Byl jsem nepozorný při mši, rozhlížel jsem a vyrušoval jsem jiné?
* Pracoval jsem v neděli bez dostatečného důvodu?
* Dopřál jsem své mysli a tělu potřebný odpočinek?
* Podporoval jsem svou farnost a církev štědře, v rámci svých možností?
* Postil jsem se ve dnech předepsaných církevními přikázáními?

4. přikázání


PRO RODIČE

* Zanedbal jsem ve výchově dětí vedení k pravidelné modlitbě, aktivní účasti na mších?
* Zanedbal jsem jejich křesťanské učení?
* Dal jsem jim špatný příklad?
* Zanedbal jsem starost o své děti tím, že jsem se nezajímal, jaké přátele mají, jaké hry si hrají, co čtou nebo co sledují v TV nebo na internetu?
* Zanedbal jsem přípravu na první svatou zpověď, první svaté přijímání a svátost biřmování?
* Neuposlechl jsem své nadřízené nebo zákonitou autoritu v důležitých věcech?

PRO DĚTI

* Poslouchal jsem rodiče?
* Pomáhal jsem jim?
* Byl jsem k nim citlivý a respektoval jsem je?
* Reagoval jsem hněvivě, když mě upozorňovali na chyby?
* Chtěl jsem být nezdravě nezávislý?
* Udělal jsem to, co mi bylo svěřeno (domácí povinnosti)?

5. přikázání


* Rozzlobím se snadno a jsem prchlivý?
* Byl jsem žárlivý nebo závistivý?
* Zranil jsem někoho? Zabil jsem někoho?
* Byl jsem bezohledný při řízení?
* Byl jsem jiným příležitostí k hříchu svými řečmi, žerty, způsobem oblékání, pozváním na nemorální představení, půjčováním, posíláním nebo doporučením nevhodných knih, webových stránek, atd.?
* Snažil jsem se napravit skandál, který jsem způsobil?
* Kolik lidí jsem ovlivnil svým špatným chováním?
* K jakým hříchům jsem je naváděl?

* Zanedbal jsem své zdraví?
* Pokusil jsem se o sebevraždu?
* Zmrzačil jsem se? Někoho jiného? Opíjel jsem se, drogoval jsem?
* Byl jsem nenažraný?
* Schvaloval jsem nebo podstoupil jsem sterilizaci (podvázání varlat či vaječníků, atd.)?
* Uvědomil jsem si, že to bude mít vážné důsledky na mé manželství a že se budu jednou zodpovídat před Bohem za toto rozhodnutí?
* Dal jsem souhlas, radil jsem někomu, nebo jsem se aktivně účastnil na umělém ukončení těhotenství, potratu?
* Vím, že církev trestá ty, kteří vykonávají a podstupují interrupci automatickou exkomunikací (latae sententiae)?
* Vím, že interrupce je velmi těžký zločin?
* Úmyslně jsem zranil nebo urazil jiné svými slovy nebo skutky?
* Toužil jsem po pomstě, uchovával a živil jsem nenávist vůči těm, kteří mě urazili?
* Poprosil jsem o odpuštění ty, které jsem zranil a urazil?
* Odmítl jsem odpustit?
* Provokoval jsem jiné?
* Hádal jsem se se sourozenci nebo jinými lidmi?

6. a 9. přikázání


* Setrvával jsem v nečistých myšlenkách neúměrně dlouho?
* Dal jsem úplný souhlas žádostem odporujících čistotě?
* Začínal jsem, nebo přidával jsem se k nečistým řečem?
* Vystavoval jsem se příležitostem ke hříchu čtením nemravných webových stránek, knih, časopisů, díváním se na filmy, určitým formám tancování?
* Podporoval jsem prostituci osobně nebo finančně?
* Neprovokoval jsem a nevedl k hříchu svým oblečením?
* Oddával jsem se pornografii v jakékoliv formě?
* Vedl jsem jiné ke hříchu?
* Spáchal jsem nečistý skutek sám se sebou (masturboval jsem)?
* Sám nebo s jiným? Kolikrát? S osobou téhož nebo opačného pohlaví?
* Byla tam přitěžující okolnost (příbuzensví, nedospělý věk, zasvěcená osoba)?
* Vedly nečisté skutky k těhotenství?
* Používal jsem antikoncepci, nebo radil jsem jít na interrupci?
* Uchovávám přátelství, která jsou blízkou příležitostí ke hříchu?
* Jsem připraven je ukončit?

Během "chození spolu":
* Je to pravá, obětavá láska, kvůli které chci být s nastávajícím?
* Pletu si pravou lásku se sobectvím nebo touhou po požitku?
* Přeháníme to s vyjadřováním lásky?
* Vybízím svého nastávajícího partnera k hříchu?

Pro manžele:
* Odmítl jsem manželské soužití a intimitu bez vážného důvodu?
* Dožadoval jsem se svých práv bez citlivosti vůči zdravotnímu nebo psychickému stavu svého manžela / -ky?
* Byl jsem nevěrný a podváděl jsem manžela / manželku v mysli, citech nebo i skutcích?
* Používali jsme antikoncepci?
* Doporučili jsme ji jiným? Podporuji antikoncepční mentalitu svými řečmi, radami nebo postoji?
* Jsme otevření vůči dalším dětem a vnímáme je jako Boží dar?

7. a 10. přikázání


* Kradl jsem?
* Kolik nebo v jaké hodnotě?
* Vrátil jsem ukradenou věc, nebo jsem ji vynahradil?
* Ničil jsem cizí majetek?
* Poškodil jsem nebo podvedl jsem někoho v podnikání nebo v obchodních smlouvách?
* Používal jsem své peníze na zbytečnosti?
* Podle svých možností jsem podporoval svými prostředky církev, růst Božího království, charitativní organizace?
* Zachovávám biblický princip o předání desátku na Boží účely?
* Záviděl jsem jiným jejich majetek nebo úspěch?
* Splácím své dluhy?
* Přijal jsem ukradenou věc?
* Byl jsem chamtivý?
* Byl jsem líný nebo pohodlný namísto usilovné práce nebo studia?
* Jsou materiální věci mými nejvyššími hodnotami?

8. přikázání


* Lhal jsem?
* Napravil jsem škodu, která se mohla stát kvůli mé lži?
* Obviňoval jsem jiné nespravedlivě nebo ukvapeně?
* Pomlouval jsem (pravdivé chyby, ale bez potřeby)?
* Osočoval jsem (nepravdivé věci)?
* Vyprávěl jsem bezdůvodně o chybách jiných? (Drby)
* Útočil jsem na jiné? Vyjadřoval jsem se vulgárně?
* Vyzradil jsem svěřené tajemství bez vážného důvodu či potřeby?

Pokud máš dodatečné nebo objasňující otázky, neváhej se zeptat. Potom přidej k vyznání hříchů:
Upřímně lituji tyto hříchy a všechny hříchy celého svého života, i ty, na které se již nepamatuji, tak, jak je vidí a posuzuje sám Bůh.
Kněz ti dá provést nějaký skutek kajícnosti, kterým se vyjadřuje tvá vděčnost za Ježíšovo odpuštění a rozhodnutí začít s upřímnou nápravou. Kněz tě může usměrnit, poučit, povzbudit, poradit, jak být lepším křesťanem. Zapamatuj si to velmi dobře a úkon kajícnosti se snaž provést co nejdřív po svaté zpovědi. Úkon kajícnosti zmenšuje a uzdravuje rány, které byly způsobeny tvými hříchy.

Lítost


Uvědom si, že každým hříchem zraňuješ Boha, sebe a hřích má zvláštní dopad i na společenství lidí kolem tebe. Z hloubi srdce vyslov dokonalou lítost.

Bože, lásko, tebe miluji, proto své hříchy velmi lituji. Nechci víc urazit tvou dobrotu, prosím tě, odpusť mi pro krev Kristovu. Amen.

Nebo:

Bože můj, ze srdce lituji všech svých hříchů, kterými jsem tě urazil. Děsím se ze ztráty nebe a bolestí zatracení. Ale nejvíc ze všeho lituji, že jsem zranil tebe, můj Bože, největší dobro, který si zaslouží všechnu mou lásku. Pevně slibuji s pomocí tvé milosti vyznávat své hříchy, činit pokání a změnit svůj život. Amen.

Po svátosti smíření


* Děkuj Ježíši za odpuštění hříchů.
* Zbožně a co nejdřív vykonej úkon kajícnosti, které ti zadal kněz.
* Pokud ses zapomněl vyzpovídat z nějakého těžkého hříchu, buď si jist, že i tento hřích je odpuštěn, ale při příští svaté zpovědi se z něj vyzpovídej.
* Žij dobrý, svatý a radostný život Ježíšova učedníka a praktikujícího křesťana katolíka.


Převzato z modlitba.sk, 28. března 2014, článek naleznete zde.

modlitba- dítě, zdroj: www.pixabay.com, CC0 Public Domain / FAQ

Sdílet

Související články:
OBĚŤ KRISTOVA A NAŠE Úvaha u příležitosti svátku Uvedení Páně do chrámu (02.02.2023)
Dlouhý očistec za podávání Eucharistie na ruku (30.01.2023)
Pán Ježíš vysvětluje, čím je Eucharistie (19.01.2023)
O. Dominik Chmielewski - být dobrým člověkem nestačí. O svaté zpovědi (23.12.2022)
Ne politika, ale KRISTUS V NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI je nadějí a obnovou Církve a světa (19.11.2022)
Benedikt XVI: Písmo, Tradice, Církev (15.11.2022)
Pán Ježíš říká, jak udělat pořádek ve své duši - podmínky dobré zpovědi (04.10.2022)
Nepřetržitá adorace (27.09.2022)
P. Matúš Marcin: Eucharistie - přijímat na/přes ruce nebo přímo na jazyk? jak správně - uctivě? (video) (03.09.2022)
Padni na kolena, Ježíš Kristus přichází k lidem (08.08.2022)
P. Peter Šimko: Eucharistie v našich rukou je jako náš osud (03.08.2022)
Nový eucharistický zázrak v Mexiku? (02.08.2022)
P. Peter Šimko: Moc Eucharistie je mocí Ježíše Krista (29.07.2022)
Benedikt XVI.: setrvejte v adoraci (21.06.2022)
SVATOSTÁNEK S NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ MÁ BÝT PRO KATOLÍKA CENTREM SVĚTA (18.06.2022)
CÍRKEV VŽDY STRÁŽILA ZJEVENOU NAUKU O EUCHARISTII A TRVALÉ PŘÍTOMNOSTI KRISTA. (18.06.2022)
K čemu nás mají vést eucharistické zázraky? Dodnes jich máme přes 120 (18.06.2022)
Eucharistie - pouhá památka nebo Boží Přítomnost ? (16.06.2022)
Účinky svatého přijímání (12.06.2022)
Otřít si ruku o svetr a nechat Krista spadnout na zem (08.06.2022)
MILUJME EUCHARISTICKÉ SRDCE KRISTOVO, které ďábel nenávidí a chce dnes v Církvi zničit úctu k němu (07.06.2022)
Kněží, nezapomínejte na srdce Marie a Ježíše (07.06.2022)
O navštěvování Ježíše Krista v Nejsvětější svátosti (05.06.2022)
EUCHARISTIE JE PRAVÉ KRISTOVO TĚLO POD ZPŮSOBEM CHLEBA A JEHO PŘEDRAHÁ KREV POD ZPŮSOBEM VÍNA (19.05.2022)
V blízkosti Fatimy hostie krvácí a vyzařuje světlo (06.05.2022)
PŘIJÍMAT EUCHARISTII V KLEČE JE STAROBYLOU PRAXÍ CÍRKVE A JE VÝRAZEM NEJHLUBŠÍ POKORY PŘED BOHEM (27.04.2022)
Zpověď po dlouhých letech? (11.04.2022)
O. Šebestián ofm: Pevný bod na tomto světě... (05.04.2022)
Adorace změnila celé město (20.03.2022)
Rady od kněží o svaté zpovědi (20.03.2022)
S radostí Vám představujeme novou knihu: P. Dominik Chmielewski - Kristoterapie. (28.02.2022)
Úžasná moc Eucharistie (17.01.2022)
Zázračná, prorocká slova kněze při zpovědi (30.11.2021)
Moc posvěceného domova: exorcista odhaluje, proč posvěcení domova odpuzuje zlé duchy (09.10.2021)
Úvaha o Eucharistii (12.09.2021)
Karol Dučák: Jak slavil apoštol Petr mši svatou (23.08.2021)
Bývalý satanista odhaluje přítomnost Ježíše v Eucharistii (18.08.2021)
Jak často se zpovídat? (08.08.2021)
Kněz vysvětluje, proč je cizoložství vždy "smrtelným hříchem" (07.08.2021)
Zaslíbení Pána Ježíše pro duše, které ho navštěvují v Nejsvětější svátosti (05.08.2021)
František Xaver Olbert: Zpověď není o tom, aby člověk vždy vytáhl nový seznam hříchů (04.08.2021)
Zpytování svědomí podle svatého Ignáce z Loyoly (03.08.2021)
Eucharistická úcta, Orfilm (2021) - krásná promluva kněze, kterému mnohdy krvácí srdce... (25.07.2021)
P. Marián Kuffa - Co je to mše svatá a Eucharistie (video) (23.07.2021)
P. Montfort Okaa, SHL: Bůh má řešení na všechny problémy ve světě + modlitba a zaslíbení dvou Srdcí Lásky (19.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 9 (12.07.2021)
Catalina Rivas: Boží prozřetelnost. Vize o smrti, jak ji neznáme 8 (08.07.2021)
Pět bodů přípravy na sv. přijímání (04.07.2021)
O tom, proč je měsíc červenec zasvěcený úctě k Předrahé Krvi Ježíše Krista (02.07.2021)
První čtvrtek v měsíci je dnem Eucharistie (01.07.2021)
Biřmování, aneb Lojza je konečně dospělý křesťan (01.07.2021)
'Eucharistická obnova' USA začíná v roce 2022: "Potřebujeme zánět a horlivost, nikoli program (24.06.2021)
Vladyka Milan odpovídá: Je možný křest lidí v bezvědomí? (18.06.2021)
Uzdravení kněze eucharistickým Ježíšem (06.06.2021)
Zázrak adorace - Kaple ustavičné adorace v přísném vězení (05.06.2021)
Adorace se může zdát tak zbytečná - svět ji však přímo zoufale potřebuje (03.06.2021)
Kardinál Cupich: "Milosti z Eucharistie bez ohledu na stav duše"? (15.05.2021)
Pozemská pouť P. Filipa M. Ant. Stajnera skončila / + film PŘÁTELÉ EUCHARISTIE 1., 2. a 3. díl (01.05.2021)
Karol Dučák: Mše podle misálu Pavla VI. není NOM! Nikdy nebyla! (28.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Síla Eucharistie 2 (26.04.2021)
Online vo svete - P. Dominik Chmielewski - Moc Eucharistie (22.04.2021)
Karol Dučák: Stručný přehled vývoje názvosloví mše svaté od nejstarších dob křesťanství po dnešek (14.04.2021)
Svatá zpověď nebyla ustanovena na Velký pátek, ale na Velikonoční neděli. Je proto o radosti. (23.03.2021)
Stále stejné hříchy, stejné pokání ... má to smysl? 5 podmínek pro dobrou zpověď (23.03.2021)
Karol Dučák: Církev bez zpovědi už nemůže být katolická! (15.03.2021)
Je až tragické, co někteří lidé při zpovědi řeknou - Vladyka Peter Rusnák - Homilie (video) (11.03.2021)
Nově objevit drahocennost Eucharistie (26.02.2021)
Chodil jsem na mši každý den v týdnu a změnilo to můj život (13.02.2021)
O přípravě na zpověď (páter Slavko Barbarić, OFM) (28.01.2021)
Eucharistie jako klíč k 7 tajemstvím víry (11.01.2021)
Co je systémově relevantní? Poznámky ke koronaviru (09.01.2021)
Slovo kněze: Nechoďme ke zpovědi kvůli Vánocům * Může kněz odmítnout udělit rozhřešení? (17.12.2020)
"Zvu vás všechny ke zpovědi" (páter Slavko Barbarić, OFM) (07.11.2020)
Čím je možné zkrátit očistec (04.11.2020)
10 úžasných faktů o síle Eucharistie (15.09.2020)
Mýtus, že svatá zpověď před knězem je zbytečná, hřích stačí vyznat před Bohem (03.09.2020)
Kněz se nenakazil podáváním Eucharistie do úst nakaženému + Život Cirkvi vo svete 32/2020 (13.08.2020)
Křest udělovaný pozměněnými svátostnými formulemi je neplatný (08.08.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Buďte jedno se Dvěma Srdci Lásky a Bůh vás přijme (12.07.2020)
P. Matúš Marcin: Nevyznáváme všechny hříchy (24.06.2020)
Biřmování: Zamyšlení litoměřického biskupa Jana Baxanta (26.05.2020)
Virus, který odkrývá zapomenutý pramen svátosti manželství (23.04.2020)
Osm rad, jak prožít slavení mše svaté na dálku (20.04.2020)
Velikonoční smíření s Bohem - soukromá pobožnost (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 4. část: Ovoce přijímání (video) (02.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 3. část: Přijímání se přelévá do adorace (video) (01.04.2020)
Duchovní svaté přijímání - 2. část: Naše vnitřní dispozice (video) (31.03.2020)
Duchovní svaté přijímání - 1. část: Naše touha přitahuje Krista (video) (30.03.2020)
Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska (21.03.2020)
Bez víry nelze přijmout svátosti, vysvětluje Papežská teologická komise v novém dokumentu (05.03.2020)
TV LUX: Pečeť zpovědního tajemství (19.02.2020)
Ďábel vyhlásil otevřenou válku celibátu, manželství a Eucharistii. Tady je důvod. (14.02.2020)
O správném (a nesprávném) používání slova "křest" (11.01.2020)
Zpovědní zrcadlo z roku 1846 (16.12.2019)
Zpověď očima kněze (video) (05.12.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 2. část (25.11.2019)
Karol Dučák: Důležitost častého svatého přijímání (a jak se v minulosti přijímalo) 1. část (24.11.2019)
Co jsou to odpustky a jak jim mám porozumět? V které dny a příležitosti je lze získat (04.11.2019)
Satanské mše jsou důkazem pravdy katolického učení (04.11.2019)
Proč mezi katolíky upadá víra v přítomnost Krista v eucharistii? (16.10.2019)
Svatá Eucharistie – tlukoucí srdce církve (16.10.2019)
Když kněz žehná, to já žehnám, říká Pán Ježíš. (03.09.2019)
Ježíš mě pokáral, když jsem slavil mši svatou (25.08.2019)
Děkujeme po přijetí Kristova Těla? (12.08.2019)
Tato hostie byla natočena - krvácející a pulsující planoucí srdce (27.06.2019)
Jak s láskou přijmout Pána Ježíše v Eucharistii? (22.06.2019)
Ďábel ví o Eucharistii mnohem více než běžní katolíci, proto se před ní třese a utíká (15.06.2019)
Manželství - živý obraz Nejsvětější Trojice (12.06.2019)
7 způsobů, jak se posvěcujeme Eucharistií (05.06.2019)
Poklady, které získáváš účastí na mši svaté (03.06.2019)
Zázraky ve farnosti jako ovoce nepřetržité adorace (+ krásná svědectví účastníků)) (01.06.2019)
Velikonoční zpověď nebo její levná karikatura (06.04.2019)
Pro katolíky mají význam kříže s korpusem Pána Ježíše, a nikoli 'prázdné' kříže. Proč? (19.03.2019)
Mít užitek ze zpovědi (02.03.2019)
Karol Dučák: Přijímání pod obojí v Římskokatolické církvi (28.01.2019)
Nerezignujeme zbytečně často na přijímání Eucharistie? (29.12.2018)
Kdy mohu přijít pozdě na mši svatou? (16.12.2018)
Nudíte se na mši svaté? Inspirujte se světci, jak to změnit (16.12.2018)
Každý kněz má hlubokou úctu před kajícníkem (15.12.2018)
10 důkazů, že zpověď má moc osvobodit (30.11.2018)
Svátosti jsou dary od Boha a klíčovým pilířem duchovního života (09.10.2018)
* Jak strávit hodinu v adoraci?
* + Svědectví - Jak jsem uvěřila, že Eucharistie je živý Kristus?
(12.09.2018)
Exorcismem potvrzená Boží přítomnost v Eucharistii (31.07.2018)
Hodina lásky a svobody. Proč je eucharistický půst tak důležitý? (17.06.2018)
Kardinál: Přijímání nelze sdílet s nekatolíky jako například pivo nebo koláč (16.06.2018)
Dotek lásky při prvním svatém přijímání (15.06.2018)
Cesta Eucharistie - pobožnost k úctě Kristova Těla (15.06.2018)
10 mimořádných faktů o moci Eucharistie (03.06.2018)
Duchovní nebezpečí nedůstojných přijímání: klíčový bod v Amoris diskusi (11.05.2018)
Přijímat Eucharistii do úst nebo na ruku? Důležitý je vnitřní postoj (19.04.2018)
Ovoce adorace: rapidní pokles kriminality (09.03.2018)
Kardinál Sarah o úctě k eucharistii (27.02.2018)
Generální zpověď (16.02.2018)
TŘI MOCNÉ POSVĚCENÉ PŘEDMĚTY, KTERÉ BYSTE MĚLI MÍT DOMA (03.11.2017)
Na přijímání tzv. bezlepkových hostií se nic nemění (12.07.2017)
O 77 MILOSTECH A PLODECH, JEŽ VYPLÝVAJÍ ZE ZBOŽNÉ ÚČASTI NA MŠI SVATÉ (18.06.2017)
Ikona přijímání svatých tajemství Pánova těla a krve apoštoly (17.06.2017)
Kardinál Sarah: v eucharistické úctě se učte od sv. Jana Pavla II. a sv. Matky Terezy (15.06.2017)
Eucharistie nepřipouští redukce a manipulace (14.06.2017)
Letnice - dar zralosti ve víře (31.05.2017)
Jak se svatí připravovali na přijetí Eucharistie? Odpověď zní: s Pannou Marií! (28.05.2017)
* Fundamenty (49) Křest - základ křesťanského života
* Fundamenty (50) Křest a křestní milost
(11.04.2017)
Ježíš to nemyslel doslovně s jezením Jeho těla ... že? (+ video) (09.04.2017)
TV LUX: V SAMÁRII PRI STUDNI (109): Odpuštění a příprava na gen. zpověď (04.04.2017)
Bez zpovědi bychom už nebyli katolíky (14.03.2017)
Příprava na svátost biřmování (22.02.2017)
Fundamenty (53) Svátost nemocných (07.02.2017)
Osmiletý chlapec se modlí k Nejsvětější Svátosti, získává uzdravení pro svou rodinu (06.02.2017)
Odpouští ti Bůh vždy, když jdeš ke svaté zpovědi? Ano, ale ... (12.01.2017)
Zázrak při svaté zpovědi (30.12.2016)
Ježíš jako exorcista (07.10.2016)
Jak jsem pomohl hříšníkovi na smrtelné posteli aneb síla posledního pomazání (22.09.2016)
Svěcená voda – ochranná a léčivá síla pro křesťany (07.09.2016)
Svěcená voda – poklad církve! (07.09.2016)
Z vyprávění nemocničního kaplana (22.07.2016)
Aby biřmování nebylo rozloučení s Církví (21.06.2016)
Dotek lásky při 1. svatém přijímání (20.04.2016)
Eucharistický zázrak v Polsku (12.04.2016)
ZÁZRAK VŠECH ZÁZRAKŮ Reálná přítomnost Krista v eucharistii (09.12.2015)
Staň se skutečným kmotrem! (09.12.2015)
Myšlenky o Eucharistii (- nejen ke zpytování svědomí) (06.11.2015)
Kým má být kmotr (křestní rodič) pro naše dítě (16.09.2015)
Gratulujeme ke svatbám (13.07.2015)
Rozhovor s o. Vojtěchem Kodetem: Čím odtažitější vztah, tím horší zpověď (10.06.2015)
Láska přemáhá smrt, říká o. Mellone o svém předčasném kněžském svěcení (20.04.2015)
TV Lux: FUNDAMENTY - Co se děje při zpovědi, úkony kajícníka (01.04.2015)
Eucharistie není večeře s přáteli, ale mysterium (27.03.2015)
Kniha k Synodě: Kardinálové vysvětlují, proč rozvedení nemohou přijímat eucharistii a uzavírat nové sňatky (29.09.2014)
Svatební oznámení (30.08.2014)
Přechodná změna místa stálé zpovědní služby v Brně (21.05.2014)
Eucharistie, záruka vzkříšení (16.05.2014)
Altheina poslední zpověď* (09.04.2014)
Oblažující odpuštění (25.09.2013)
Dorotka - Boží dar (20.09.2013)
Stálá zpovědní služba v Brně (03.09.2013)
Účast na mši svaté (19.06.2013)
Křest změnil situaci (16.05.2013)
Bostonský masakr: Poslední pomazání bylo raněným a umírajícím odepřeno (30.04.2013)
SKVĚLÁ VOLBA (05.04.2013)
| Autor: Anička Balintová | Vydáno dne 26. 03. 2015 | 17194 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.modlitba.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace