Zajímavé...

Předmanželský sex je těžkým hříchem: musíme trvat na pokání /+ texty Nového zákona

Bible
Msgr. Charles Pope

Žijeme v době, ve které mnozí považují za dobré nebo říkají, že "o nic nejde" o tom, o čem Bůh říká, že je hříšné. To platí zejména v oblasti sexuality, kde mnozí z naší společnosti nejen tolerují, ale i oslavují sexuální praktiky, které Písmo nazývá závažnými a hříšnými a které povedou do pekla, jestliže se z nich nezačne konat pokání. Skutky smilstva (předmanželský sex a homosexuální chování) nelze považovat za přijatelné žádný katolík nebo osoba, která upřímně přijímá Písmo jako Boží Slovo.

A dokonce i ti, kteří nesdílejí naši víru, mohou jasně rozpoznat, jak velké škody způsobují skutky smilstva a homosexuální skutky: šíří závažná onemocnění, škodí manželství a rodině, vedou k potratu nebo odsuzují děti, které potrat přežijí na život jedině s matkou. Takovým dětem pak chybí otcové a nemají tak to nejoptimálnější prostředí, jaké jim patří.

Dnes se chci zaměřit na hrozný a smrtelný hřích smilstva a pronést proti němu jasné biblické učení. Později udělám totéž s homosexuálními skutky. Je smutné, že mnoho katolíků tvrdí, že se o těchto otázkách na jejich kazatelnách a v jejich třídách mlčí. Doufám, že tento příspěvek odprezentuje zvučnou a hlasitou výzvu Písma, která vyzývá k čistotě. Ta v nás ohledně hříšnosti sexu před manželstvím neponechává vůbec žádnou pochybnost. Písmo je jasné: smilníci nezdědí Boží království. To znamená, že smilstvo je smrtelný hřích a ti, kteří se z něj nebudou kát, půjdou do pekla.

Aplikujme obvyklé podmínky pro to, aby byl nějaký hřích smrtelným hříchem (vážnost věci (tím smilstvo je), dostatečné vědomí a plný souhlas vůle). Neměli bychom snadno dojít k závěru, že tyto podmínky jsou všechny splněny jen zřídka. Setkal jsem se s mnoha páry, které se připravují na manželství, jsou sexuálně aktivní a žádný z nich nebyl překvapen, že jsem je za to káral. Věděli, že to je špatné. Boží hlas se v jejich svědomí stále ozýval. A pokud jde o souhlas vůle, je možné připustit, že někteří občas padnou ve slabé chvilce. Ale žít v smilstvu a neprovést žádná opatření (aby se mu předešlo), to není "slabost"; to je hříšné zanedbání opatrnosti a zdravého rozumu.

Jsme v hříchem zmateném kulturním prostředí, ve kterém mnozí buď oslavují nebo konají jen málo, aby se zabránilo tomu, co Bůh nazývá velmi vážným hříchem. Církev nemůže být nejasná a kazatelny a třídy o tom často mlčí. Takové mlčení vedlo k tomu, že i samotní rodiče mlčí. A mlčení se bere jako schvalování.

Smilstvo nelze schválit. Je hříšné a u zatvrzelých hříšníků může snadno způsobit to, že se [kvůli němu] nedostanou do nebe. Naše láska k duším nás musí donutit, abychom byli jasní ohledně těžké hříšnosti předmanželského sexu a soužití.

Obraťme svou pozornost k biblickému textu.

Bible


Následující citace z pasáží Nového zákona jednoznačně odsuzují smilstvo a jiné nečisté skutky. Opět platí, že smilstvo je nejčastějším biblickým slovem pro předmanželský sex. Závažnost a jasnost takových odsouzení je užitečná proto, že nám pomáhá vzít tyto věci vážně a vyhýbat se jim. Takové odsouzení by se však nemělo vnímat odděleně od Božího milosrdenství. Bůh nikdy nezklame a odpustí těm, kteří k Němu jdou s pokorným a zkroušeným srdcem. Bůh nenávidí hřích, ale miluje hříšníka a je vůči němu plný milosrdenství a soucitu. Ale k této milosti se člověk musí dostat skrze pokání.

Myslíc na to si přečtěte následující pasáže Nového zákona, které odsuzují smilstvo a jiné formy sexuální nečistoty:

O TOM, ŽE EXISTUJE OBECNÉ NAŘÍZENÍ OHLEDNĚ ČISTOTY:

Pokud jde o smylství a nečistotu vůbec nebo chamtivost, ani jejich jména ať se u vás nevyslovují, jak se sluší na věřící. Stejně tak pokud jde o nestydatost, nevázané řeči nebo neslušné vtipy - to se přece nepatří - ale spíše díkůvzdání. Toho si totiž buďte dobře vědomi, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivý - to je modloslužebník - nemá podíl v království Kristově a Božím. Nedejte se od nikoho svést prázdnými řečmi, protože pro ty věci přichází yboží hněv na neposlušné lidi. Proto s nimi nic nemějte.
(Ef 5,3-7).

O TOM, ŽE ZATVRZELÍ HŘÍŠNÍCI JSOU VYLOUČENÍ Z BOŽÍHO KRÁLOVSTVÍ:

1 A ten, který seděl na trůnu, řekl: "Hle, všechno tvořím nové."Pak dodal: "Napiš: Tato slova jsou spolehlivá a pravdivá." Také mi řekl: "Stalo se! Já jsem Alfa i Omega, začátek i konec. Tomu, kdo žízní dám pít živé vody zadarmo. To bude úděl vítěze; a já budu jeho Bohem a on bude mým synem. Ale zbabělci, odpadlíci, nečistí, vrazi, smilníci, čaroději, modláři a všichni lháři dostanou svůj díl v tom močálu, kde hoří oheň a síra - to je ta druhá smrt. "
(Zj 21, 5 -8)

2 Blaze těm, kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom života a branami vstoupí do města. Venku zůstanou psi, čarodějníci, smilníci, vrazi, modláři a každý, kdo má zálibu v páchání lži. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá jitřní hvězda.
(Zj 22, 14-16).

3 Toho si totiž buďte dobře vědomi, že žádný smilník ani nečistý ani chamtivý - to je modloslužebník, nemá podíl v království Kristově a Božím.
(Ef 5,5).

4 Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
(Gal 5,21)

O TOM, ŽE TĚLESNÉ HŘÍCHY NIČÍ DUCHA, KTERÝ JE V NÁS:

Chci říci toto: Žijte duchovně a nepropadněte žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný odpor, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zákonem. K jakým skutkům vede tělo, je všeobecně známo. Je to:smilstvo, nečistota, chlípnost, modloslužba, čarování, nepřátelství, sváry, žárlivost, hněvy, ctižádost, nesvornost, stranictví, závist, opilství, hýření a jiné takové věci. Řekl jsem vám to už dříve a říkám to ještě jednou: lidé, kteří takovéto věci dělají, nebudou mít podíl v Božím království.
(Gal 5, 16-21)

O TOM, ŽE DOKONCE I NAŠE MYŠLENÍ JE POVOLANÉ K ČISTOTĚ:

1 Slyšeli jste, že bylo řečeno: "Nezcizoložíš" Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.Svádí-li tě tvé pravé oko, vyloupni ho a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od sebe, neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo do pekla.
(Mt 5, 27 - 30)

2 Neboť ze srdce vystupují špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, krádeže, křivá svědectví, rouhání. To jsou věci, které člověka poskvrňují. Ale jíst neumytýma rukama člověka neposkvrňuje.
(Mt 15,19-20).

3 Z nitra totiž, ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smilství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, lest, prostopášnost, závist, urážky,pýcha, nerozumnost. Všechny to zlé vychází z nitra a člověka poskvrňuje.
(Mk 7,21-23

O TOM, ŽE SEXUÁLNÍ NEČISTOTA JE FORMOU MODLOSLUŽBY A SVĚTSKOSTI:

Umrtvěte proto všechno, co je ve vašich údech pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost (vášeň), zlou žádostivost a chamtivost, která je modloslužbo; pro tyto věci přichází Boží trest.
(Kol 3, 5-6).

O TOM, ŽE MOJE TĚLO MI NEPATŘÍ A ŽE SI S NÍM NELZE DĚLAT, CO SE MI ZACHCE:

Nebo nevíte, že nespravedlivým se nedostane podílu v Božím království? Nemylte se! Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zhýranci (chlípníci), ani lidé zvrácení (souložníci mužů), ani zloději, ani lakomci, ani opilci, ani utrhači ani lupiči nebudou mít v Božím království účast. A takoví bývali někteří z vás. Ale dali jste se obmýt, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni pro jméno Pána Ježíše Krista a skrze Ducha našeho Boha.
Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Smím tedy vzít údy Kristovy a učinit z nich údy, které patří nevěstce? Chraň Bůh! Copak nevíte, že ten, kdo se oddá nevěstce (spojuje s nevěstkou), že je s ní jedno tělo? Je přece řečeno: "Budou dva jedno tělo (v jednom těle)." Kdo se však oddá Pánu (spojuje s Pánem), je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! (Varujte se smilstva!) Každý jiný hřích, kterého se člověk popustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí, a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni a to za vysokou cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

(1 Kor 6,9-11.15-20).

O TOM, ŽE POVOLÁNÍ K ČISTOTĚ NENÍ POUZE LIDSKÝM NÁZOREM, ALE BOHEM VYHLÁŠENOU PRAVDOU. SEXUÁLNÍ HŘÍCH JE TEDY FORMOU NESPRAVEDLNOSTI:

Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci (od) Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží, vaše posvěcení! Zdržujte se smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v té věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra, protože Pán to všechno přísně trestá, jak jsme vám to už dříve pověděli a důrazně připomněli. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, kdo tím příkazem pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dal svého svatého Ducha.
(1 Sol 4, 1-8)

SMILSTVO A JINÉ SEXUÁLNÍ HŘÍCHY SE POČÍTAJÍ MEZI ZÁVAŽNĚJŠÍ HŘÍCHY:

Víme ovšem, že zákon je dobrý, když ho někdo náležitě používá, když totiž ví, že zákon byl ustanoven ne proti spravedlivým, ale proti lidem špatným a nepoddajným, proti bezbožníkům a hříšníkům, proti bohaprázdným a světákům, proti těm, kdo vztahují ruce na otce a na matku, proti vrahům, smilníkům, lidem zvráceným, otrokářům, lhářům, křivopřísežníkům a proti všemu, co odporuje zdravému učení, které je shodné s evangeliem o slávě blaženého Boha, jenž mi ho svěřil.
(1Tim 1, 8-11)

SMILSTVO A CIZOLOŽSTVÍ TUPÍ MANŽELSTVÍ:

Manželství ať je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky
(Žid 13, 4)

Proto se nenechte oklamat: smilstvo je těžký hřích. Je to smrtelný hřích. Je to hřích, který vylučuje z nebe toho, kdo z něj nedělá pokání. Uráží Boha, poškozuje děti a rodinu, šíří nemoci, podporuje potrat, je nespravedlností vůči dětem a společnosti, zneucťuje manželství a zasluhuje si velký trest, tak jak to prohlašuje Boží slovo.

Nepřestávejte doufat v Boží milosrdenství, dělejte však pokání. Milosrdenství lze dostat pouze díky pokání. Je však třeba říci ještě něco. Smilnit je špatné - opravdu velmi špatné. Čiňte pokání. A to hned a bez odkládání.

Video:
Cohabitor Vows


ZDROJ: www.lifesitenews.com, 16. 10. 2014

Převzato z www.lifenews.sk, článek naleznete zde.Kříž, foto: geralt, CC0 1.0, http://pixabay.com

Sdílet

Související články:
Slovenští biskupové: Ostře odmítáme materiály k sexuální výchově. (13.03.2023)
Rodiče, chtějte od školy vědět, kdo přijde (01.09.2022)
Desatero pro udržení cudnosti (26.01.2022)
Mami, můžu brát pilulky? (06.01.2022)
OSN nutí děti do sexu, přičemž 'zdržanlivost' předefinovali na: 'kdy začít se sexem' (02.09.2020)
Andrejka se hladí ráda. Kniha pro 4leté o intimních partiích budí rozpaky (05.10.2019)
Jana Jochová: Jesle jako genderový experiment (22.09.2019)
Polský episkopát o hrozící depravaci dětí ve školách ideologií LGBT (23.08.2019)
Seminář v PS PČR 16. 10. 2018 - Istanbulská úmluva (06.11.2018)
Největším hnacím motorem dnešních sexuálních skandálů je zoufalství. Proč ne potěšení? (15.01.2018)
Belgický návod na dětský sex (05.11.2017)
S Thérèse Hargotovou o novém otroctví sexuální revoluce (11.07.2017)
Zachraň své dítě z protirodinné kultury: Průvodce pro rodiče (08.05.2017)
Sexuální výchova v německých školách: Děti musí napodobovat orgasmus, učit se zacházet s vibrátorem a zpochybňovat tradiční rodinu (08.11.2016)
Německá brožura učí 3-leté děti, že homosexualita je normální (01.09.2016)
Film Sexuální výchova v Čechách (10.06.2016)
Země se sexuální výchovou na základních školách mají vyšší procento potratů náctiletých (04.11.2015)
Kněží podporují rodiče (05.09.2015)
Jana Jochová a VORP: Co se děje v českých školách? (01.07.2015)
Milí přátelé VORPu - PODEPIŠTE, prosím, PETICI (25.05.2015)
Předčasná sexualizace je termín s reálným obsahem (24.05.2015)
Sexuální ideologie mladých je ovlivněna pornem (11.05.2015)
VORP: Tisková zpráva k povinnému předškolnímu vzdělávání (24.04.2015)
MUDr. Ilona Burdová: JAK S DĚTMI MLUVIT O SEXU, MANŽELSTVÍ A RODIČOVSTVÍ (08.04.2015)
Nejste přesvědčeni, že porno je špatné? Skončete, udělá vás to nešťastnými! (24.02.2015)
Email Výboru na obranu rodičovských práv -Žádost o stažení zdravotně výchovného materiálu - Diář 2015 (22.02.2015)
(Homo)sexuální výchova na školách (21.01.2015)
Zoufalá matka z Košic: Děti si měly ve škole hrát na sex (04.12.2014)
Biblický SEX (15.09.2014)
Turín: Ostrá kritika návrhu školního programu. Ježíš je prý, "Gay-Friendly" a sv. Pavel je homofób. (13.08.2014)
Svědectví matky: Tvrdé porno v iPhone mého syna (03.08.2014)
Webová stránka Zdravysex.sk (26.07.2014)
AKTUALIZOVÁNO. Rodiče pozor! Škola vybízí čtvrťáčky k transvestitismu. (26.07.2014)
Experti odmítají vnášení rodové ideologie do škol (05.06.2014)
Píseň na přání: Tobě, spoře oděné na nedělních mších (31.05.2014)
Trendy, které se skrývají za obchodováním se sexem (07.05.2014)
Svědectví: V pozadí sexuální výchovy děti a mládeže stál interrupční byznys (+ video) (01.04.2014)
Toto mají vědět už nejmenší. Na čápi už opravdu zapomeňte (01.04.2014)
Sexualizace dětí pokračuje - dokumentární film (22.03.2014)
Sexuální výchova v Čechách aneb Krutá realita v přímém přenosu! (01.03.2014)
Max. Kašparů: Děti si neumí zavázat tkaničky, ale mají znát techniku, jak navléknout kondom? (25.02.2014)
Nový film Sexuální výchova v Čechách. (20.02.2014)
Ministerstvo školství SK se distancuje od přednášek sexuologa Uzlu pro studenty (15.02.2014)
Mudr. Radim Uzel má mít přednáky na slovenských školách. Slováci se brání a ... (13.02.2014)
Planned Parenthood připravila opět obscénní rok pro teenagery (15.01.2014)
Evropský parlament projednává sexuální výchovu 4-letých dětí (28.11.2013)
Inspirace pro rodiče. Dopis od ZRPŠ premiérovi proti moderní sexuální výchově! (12.11.2013)
Poučení pro celý svět (02.11.2013)
Video: Rozhovor s Gabriele Kuby nejen o sexuální výchově (21.10.2013)
G. Kuby: Globální sexuální revoluce - ztráta svobody ve jménu svobody - nová kniha a vystoupení na Slovensku (18.10.2013)
Socioložka GABRIELE KUBY na Slovensku (29.09.2013)
Sexuální "výchova" dětí už v předškolním věku (04.09.2013)
Ústavní soud odmítl žalobu proti sexuální výchově (31.08.2013)
Bude se ve školách opět učit zestátněná morálka? (24.06.2013)
Můžete ovlivnit, co se budou děti učit ve školách – připomínkové řízení končí ve středu 15. května! (13.05.2013)
Sexualita a jak o ní s dětmi hovořit 16. 5. 2013 (03.05.2013)
Ontarijská premiérka zavádí šokující sexuální výchovu (16.04.2013)
Korumpování mravů a zednářství (06.08.2012)
SEXUALITA - JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (01.07.2012)
Obhajoba studu (26.06.2012)
Světový summit pracovníků v PPR (11.06.2012)
Vypni počítač, zapni život (28.04.2012)
Sexuální výchova - přednáška odborníků (on-line záznam) (28.04.2012)
OSN možná uzná sexuální práva nezletilých dětí (19.04.2012)
Ministerstvo vyhlásilo setkání k tématu Výchova ke zdraví (19.04.2012)
SEXUALITA – JAK O NÍ S DĚTMI HOVOŘIT (23.03.2012)
Nucená "sexuální výchova" - čeká to i naše děti? (15.02.2012)
Cudnost je ctnost křesťanská a stále provokující (18.01.2012)
Nabídka ředitelům škol pro děti a autoři sexuální výchovy (07.12.2011)
Pilulka s explozivní silou (18.11.2011)
Otevřený dopis všem kritikům konzervativních rodičů (06.11.2011)
Pořad "MÁTE SLOVO" o sexuální výchově (25.10.2011)
Evropský soud pro lidská práva odmítl žalobu proti školské sexuální výchově (22.10.2011)
Zvrhlá sexuální instruktáž z dílny Světové zdravotnické organizace (03.10.2011)
Vyšla nová kniha Jak s dětmi mluvit o sexu, manželství a rodičovství (12.09.2011)
Školní informační kanál - ŠIK :email VORPu - (Výboru na obranu rodičovských práv) (09.09.2011)
Církev má přece jen pravdu (15.07.2011)
Propagace odlidštěné sexuality (25.04.2011)
Informace Výboru na obranu rodičovských práv (VORP) (03.04.2011)
Novinky VORP (25.03.2011)
Přednáška Sexuální výchova II. - Jak napomoci osobnímu dozrávání? (22.03.2011)
Diskuzní pořad na TV Noe o sexuální výchově na školách (24.02.2011)
Argumenty v homo – debatě (22.01.2011)
Ne méně, ale více katolické sexuální morálky (21.01.2011)
Přednáška o sexuální výchově (20.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - další reakce, která nebyla uveřejněna (18.01.2011)
STOP GENOCIDĚ tento týden (17.01.2011)
Přednáška Sexuální výchova Jak? Kde? Kým? A hlavně proč? (06.01.2011)
Znojemsko - sexuální výchova ve školách - ohlasy, které nebyly uveřejněny (09.12.2010)
Spolupráce Ministerstva školství s rodiči - tisková zpráva VORP (06.12.2010)
Zkušenosti z USA a Velké Británie se sexuální výchovou (30.11.2010)
O sexuální výchově na www.novinky.cz (28.10.2010)
O sexuální výchově na školách na svátek sv. Václava (30.09.2010)
Tisková zpráva a petice VORP (08.09.2010)
Proč jsou výhrady proti zavádění sexuální výchovy ve škole (03.09.2010)
Demonstrace proti sexuální výchově na základních školách (27.08.2010)
Informační materiály Hnutí Pro život (26.08.2010)
Příručka sexuální výchovy byla stažena (23.08.2010)
Odpověď VORP na stanovisko MŠMT (27.07.2010)
Prohlášení Výboru na obranu rodičovských práv (26.07.2010)
Knížka Už vím, proč jsem tady (25.07.2010)
Modlitební podpora dětí a rodičů (25.07.2010)
Protest proti záměrům ministerstva školství ohledně sexuální výchovy (20.05.2010)
Prohlášení ČBK ke koncepci sexuální výchovy ve školách (06.05.2010)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 12. 10. 2014 | 9841 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: www.lifenews.sk
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace