Zajímavé...

PRAVÁ ŽENSKOST - Rozhovor s Alicí von Hildebrand (o důstojnosti a povolání ženy, feminizmu a ďáblových snahách ..)

RC Monitor 15/2022 Alice von Hildebrand odešla vstříc našemu Pánu 14. ledna 2022 ve 00:25 hodin. „Zemřela pokojně doma po krátké nemoci,“ jak bylo oznámeno.

Měla jsem skvělou příležitost poznat tuto nádhernou lidskou bytost ještě v tomto životě a vést s ní 1.října 2018 rozhovor. Mluvily jsme o mnoha tématech, včetně ženskosti, modernosti a moudrosti stáří – zejména o pohledu vstříc smrti. Ráda bych se zde se čtenáři podělila o moudrost této skvělé ženy.

Alice Jourdain von Hildebrand se narodila 11. března 1923 v Belgii. Do New Yorku přišla v roce 1940 jako válečná uprchlice. Brzy poté se seznámila s Dietrichem von Hildebrand a začala studovat filozofii na Fordhamově univerzitě. Manželé von Hildebrandovi se vzali v roce 1959 a spolupracovali na napsání mnoha knih. Od roku 1947 začala Alice vyučovat na Hunter College v New Yorku. Poté, co kvůli svému pohlaví snášela 14 let útrapy ze strany vysoké školy, byla jmenována profesorkou filozofie, kterou přednášela 37 let.

Kromě dlouholetého působení na Hunter College vyučovala také na Katechetickém institutu v Dunwoody ve státě New York, na Františkánské univerzitě ve Steubenville, na Institutu Thomase Mora v Římě, na Ave Maria College a na Notre Dame Graduate School of Christendom College. Dr. von Hildebrand je autorkou řady knih jakož i mnoha publikovaných filozofických článků.

Alici von Hildebrand lze považovat za radikální zastánkyni tradic, pravdy a víry. Její autentický pohled na ženskost jako na záměrný a vrcholný plán stvoření je výzvou jak pro ty, kdo považují ženy za méněcenné pohlaví, tak pro feministky, které se snaží opustit nebo zneužít bohatství vlastního pohlaví.

Kimberly Cook: Je pro mě požehnáním a poctou, že mohu být v domě Alice a zesnulého Dietricha von Hildebrandových. Oba mají tak velký podíl na rozvoji katolické filozofie a teologie. Alice von Hildebrand je pro mě osobní hrdinkou díky své práci o pravém významu ženství. Chtěla jsem sevás zeptat: co je to hlavní, v čem se ženy v naší společnosti mýlí, zejména pokud jde o ženskost?

Alice von Hildebrand: Naslouchají ďáblu, který jim namlouvá, že být ženou znamená být méněcenná, že být ženou znamená být prostředkem rozkoše pro muže. Nejsou však respektovány a chápány jako ty, kým skutečně jsou. A já prostě říkám, že když čtete Bibli na kolenou (protože jen na kolenou ji můžeme pochopit), uvědomíte si, že Eva byla stvořena jako poslední.

Stvoření Evy, Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0, commons.wikimedia.org


A všimnete si, že existuje hierarchie. Je tu neživá hmota, živá hmota, nižší živočichové, vyšší živočichové, muž a pak přijde žena. Ta je stvořena jako poslední. A když ji Adam uviděl – když byla stvořena, byl uspán a neviděl, jak byla Eva vzata z jeho těla – a pak se probudil a spatřil ji. Jeho reakcí bylo okouzlení, okouzlení! Tělo mého těla – věděl, že ona má stejnou důstojnost. Nyní byla láska mezi nimi něčím, co ďábel nemohl vystát, protože satan je nenávist a křesťanský život je láska. A tak se ji snažil zkazit a dívat se na ni jako na prostředek rozkoše, a ne jako na osobu stejné důstojnosti. Byla to mimořádná důstojnost.

Uvědomme si, že je třeba přemýšlet o pojetí nové lidské osoby. Manžel obejme svou ženu a po spojení vpraví do jejího těla látku, která je po spojení s vajíčkem schopna dát život. A to, co se děje, je tajemství. Vidíte tedy, že žena, když se s ní manžel spojí, by si měla být vědoma toho, že v jejím těle dochází k posvátnému tajemství – ke vzniku nové lidské osoby. Ale ještě to není osoba, je to jen látka, které Bůh dává duši. Duše nepochází od manžela. Pochází od Boha. On vkládá duši do oplodněného vajíčka.

Proto právě v tomto okamžiku – a přemýšlejte o tom –, dochází k bezprostřednímu kontaktu mezi Bohem a ženským tělem. Manžel je mimo hru. Svou úlohu již splnil. Přichází však Bůh, který se dotýká oplodněného vajíčka, a v tomto okamžiku vzniká nová lidská osoba. Důstojnost ženy tedy spočívá v tom, že Bůh má takříkajíc přímý kontakt s jejím tělem. Proto by žena měla být zahalená. Proč jsou ženy vyzývány k zahalování, což se o mužích skutečně říci nedá? Proč? Protože vše, co je posvátné, vyžaduje zahalení. Nestydatost dnešních žen by měla vyvolávat u ďábla radost a měla by rozplakat Krista, protože už neexistuje vědomí toho, že mé tělo je místem, kde byl počat Bůh.

Můj manžel měl naprostou pravdu, když krátce po svém obrácení napsal: „Úcta je klíčem ke všem ctnostem.“ Dva nejdůležitější muži v mém životě přistupovali denně ke svatému přijímání, můj otec po celý svůj život a můj manžel po svém obrácení. Denně přijímali! Nikdy jsem nezapomněla, jak jsem si ve svých čtyřech letech ohromeně uvědomila úctu svého drahého otce při mši svaté a pochopila jsem, že úcta je klíčová. Jsou věci, které jsou posvátné a na které musíme reagovat. A právě to se ďábel snaží zničit, protože, nedělejte si iluze, žena má klíčovou roli ve vykoupení. Hraje při této Svátosti klíčovou roli, a to, že je zahalená, není znamením nedůstojnosti, je to pocta. A feministky dnes budou tvrdit, že když jste zahalená, je v tom něco zavrženíhodného. Ne, zahalujeme to, co je posvátné!

Kimberly Cook: Je tedy feminismus odmítnutím sebe sama jakožto ženy?

Alice von Hildebrand: Ne. Je to systematické odmítání pochopit, co je posláním ženy. Ona to nechce. Dá se říct, že být mužem je čest a být ženou nikoli. Nechápou, že počít a porodit dítě je něco neskonale důležitějšího. Nezapomeňte, že všechny úspěchy mužů budou na konci času zničeny, všechno bude spáleno, ale každá žena, která porodila dítě, přijde na věčnost. A proto cítím, že je dnes nejdůležitější, aby ženy znovu objevily krásu a velikost svého poslání. Jsem hrdá na to, že jsem žena. Nevybrala jsem si to, ale jsem hrdá na to, že jí jsem. Každý den prosím Boha: „Dej mi milost, abych mohla žít podle své důstojnosti jakožto žena.

Kimberly Cook: To je krásné. Vím, že Edith Steinová v mnohém inspirovala papeže Jana Pavla II. Jednou z těchto věcí byla řeč o novém feminismu, který v kultuře pěstuje úctu k životu a podporuje ho. Co si o těchto slovech myslíte? Je to skutečně feminismus?

Alice von Hildebrand: Víte, já raději používám slovo „ženskost“, protože pro mě je feminismus jakýmsi odmítnutím důstojnosti ženy jakožto ženy. Chci tím říct, že musí být jako muži. Vzpomínám si, jaké zoufalství jsem pocítila, když mi poprvé řekli, že se ženy stanou vojáky. Vždyť jejich posláním je dávat život. Ďábel ženy nenávidí, protože mají tak klíčovou roli. Vždycky jsem byla ráda dívkou a jedním z důvodů byla určitě úcta mého milovaného otce k jeho ženě. Tolik na mě zapůsobila jeho úcta, způsob, jak ji oslovoval.

Edith Stein, volné dílo


P. Matthew MacDonald: Nemá moderní feminismus se svou tendencí nastolit nadvládu nad muži a nad sebou samým tuto vnitřní úctu ke kráse ženské bytosti?

Alice von Hildebrand: Víte, jsem naprosto přesvědčena, že žena hraje klíčovou úlohu – nezapomínejte, že nejdokonalejší lidskou bytostí je žena, konkrétně Marie. A z tohoto hlediska je zcela pochopitelné, o co se ďábel snaží – a děje se to už téměř sto let –,snaží se přesvědčit ženy, že jejich role je podřadná, že jsou kuchařky a že jsou služky. To se také stalo, nyní žijeme ve světě, kde jsou ženy stále dominantnější a stále méně křesťanské.
Vzpomínám si, že před časem tu byl kardinál Burke a řekl: „Žijeme v apokalyptické době, v době naprostého zmatení.
A já velmi silně cítím, že ženy mají poslání pozvednout svou roli matky. Dokonce i řeholnice, které nejsou v biologickém smyslu matkami, a přesto jsou matkami, jsou skutečně pravými matkami, protože být matkou znamená být naprosto obětavá a říkat: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“ Ať se mi tak stane! Jinými slovy, přijmout, být oplodněna. V tom spočívá velikost ženské role. Miluji tu větu: „Ať se mi stane podle tvého slova.

Kimberly Cook: Takže toto je posvátné poslání ženy?

Alice von Hildebrand: Ano.

Kimberly Cook: A jak ženy naplňují svou ženskost?

Alice von Hildebrand: Modlitbou. Modlitbou. Víte, vlastně dnes je velký svátek svaté Terezie z Lisieux, kterou miluji. Myslím, že mi byly tři roky, když byla kanonizována. A jaké je její poslání? Říci Bohu: „Jsem tvá. Jsem tvá. Udělej se mnou, co chceš.“ Už jako malá holčička, jako malé dítě to pochopila. A proto ráno vstaň a řekni: „Jsem služebnice Páně.“ Když jdeš spát, raduj se a pochop, že být služebnicí Boží je čest!

P. Matthew MacDonald: Jeden z jejích velkých citátů zní: „V srdci církve, mé Matky, budu láskou.

Kimberly Cook: Říkáte, že křesťanství a ženství jsou tak úzce propojeny. Je to kvůli Marii a její úloze dát život?

Alice von Hildebrand: Myslím, že muž by měl děkovat Bohu za to, že je mužem, protože mu bylo dáno velmi jasné poslání ochraňovat. Žena by měla děkovat Bohu za to, že je ženou, protože jejím velmi zvláštním posláním je dávat život, spolupracovat s Bohem. To se mi líbí! A čím jsem starší, tím víc se mi líbí být ženou. Což neznamená, že bych chtěla znevažovat mužství, ale jednoduše chci říct, že právě to Bůh chtěl, abych taková byla.

Kimberly Cook: Říct, že tohle je mé poslání?

Alice von Hildebrand: Nemá smysl, abych se dívala na poslání někoho jiného. Jednoduše říct: „Co chceš, abych udělala, a dej mi milost, abych to mohla dát.“ Víte, svatý Augustin napsal: „Dej, co poroučíš a poruč, co chceš!“ Tohle napsal v 5. století. Dej mi sílu to udělat. Dej mi milost to udělat. A pak mohu překonávat zdi. Miluji tato slova: Da quod iubes, et iube quod vis. Děj, co poroučíš. A pak poruč, co chceš. Když mi dáš sílu, budu schopen dělat velké věci, ale pak z toho vznikne radost. „Bez tvé pomoci, Bože, nedokážu nic.“ Nic! Jsme žebráci. Je čest být žebrákem a pak padnout ke Kristovým nohám a prosit ho, aby nám dal sílu. „Bez Tebe nemohu nic. Ale s tvou pomocí překonám zdi.

Kimberly Cook: Myslím, že v naší kultuře nemáme rádi slabost, ale vy jste řekla, že mnoho velkých světic bylo odvážných a silných, ale to nic neubralo na jejich ženskosti.

Alice von Hildebrand: Víte, že svatým se můžete stát pouze tak, že budete svobodně konat dílo, které vám Bůh uložil. Jaký smysl má sen stát se velkým misionářem v cizích zemích? Je to nesmysl. Je to snění. Kdežto my říkáme: „Co chceš, abych teď dělal?“ Vždyť taková byla Svatá Panna. „Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova.“ A pokud je vaším posláním být kuchařkou v klášteře a děláte to celým srdcem a celou duší, je to cesta ke svatosti. Víte, většina z nás sní o svém životě, představujeme si, jaké by to bylo, kdybychom byli někým jiným a dělali něco jiného. Ne, tohle je to, co Bůh chce, abych dělala právě teď.

Kimberly Cook: Jak poznáme, co Bůh chce, abychom dělali?

Alice von Hildebrand: Tak, že padneme na kolena a řekneme: „Ukaž mi, Pane, co chceš, abych teď dělala.“ A budete znát jeho odpověď. Ptejte se ho.

Catholic Church England and Wales, Adoration, CC BY-NC-ND 2.0, flickr


Kimberly Cook: Co je podle vás tím nejdůležitějším poselstvím, které je třeba říci dnešním mladým lidem?

Alice von Hildebrand: Snažit se přiblížit jim neuvěřitelnou krásu křesťanství. Protože když porovnáte různé kultury, v žádné z nich se důstojnost nebo krása bytí člověka neukazuje tak zářivě. Je to velkolepé. Každé ráno poté, co vstaneme, bychom měli děkovat Bohu. Doufám, že na smrtelné posteli bude jedno z mých posledních slov: „Odpusť mi, Pane. Děkuji ti. Smiluj se nade mnou.“ Víte, máme zrak jako rys, pokud jde o chyby druhých, ale vůči vlastní vině jsme slepí. Mé oči směřují ven a vidí, když jiný člověk udělá chybu; já ji uvidím. Ale ne, musíme se dívat dovnitř a pak se snažit říct – každý z nás musí říct: „Odpusť mi, Pane, neboť jsem ubohý hříšník.“ A radovat se z toho. A potom mu líbat nohy. Všimněte si, že Marie Magdalská se vrhla ke Kristovým nohám, protože důvěřovala v jeho milosrdenství. Jidáš si uvědomil, že se dopustil ohavného zločinu. Ve chvíli, kdy pochopil, že se sám nezachrání, oběsil se na stromě. Sám to nedokázal. Ale s tvou pomocí, Bože, můžeme všechno. My chceme všechno dokázat sami. Ne. Jsem bezmocná a nešťastná, ale s jeho pomocí dokážu překonat zdi.

Jste mnohem mladší než já, o tolik mladší. Je možné, že budete žít ještě dlouho. Ale v mém případě vím s naprostou jistotou, že knot mé svíce je každým okamžikem kratší. A tak se probudíte a říkáte si: „Jak by se ti líbilo umřít?“ Odpovídám: „Tak, že budu prosit Boha o odpuštění a odpustím těm, kteří se proti nám provinili.“ A říkat Bohu: „Miluji Tě,“ vědoma si své slabosti. Nezapomínejte, že je mnoho věcí, kterých jsme se dopustili. A nejsem si jich plně vědoma, protože není zrovna příjemné říkat: „Je to moje vina. Je to moje vina.“ Mnohem příjemnější je říci: „Je to tvoje vina. Je to tvoje vina.“ Z tohoto hlediska chápu život malé Terezie od Dítěte Ježíše, tuto svatou prostotu dítěte, která říká Bohu: „Taková jsem bez tvé pomoci. Ale s tvou pomocí mohu překonat zdi.“ Miluju ji.

Kimberly Cook: Na Terezii je zvláštní, že přijímá slabost, malost. O všech svých chybách, které má, neustále mluví, aniž by se je snažila skrývat. Nebojí se být slabá a malá. A všichni ji milují.

Alice von Hildebrand: Inu, my milujeme Boha. Jsme slabí a ubozí. Ale opakuji, že musíme stále říkat: „S Tvou pomocí se překonám. S tvou pomocí. Sama nikdy.“ A povšimněte si, kolik lidí se v naší společnosti chválí. „Dokázal jsem to úplně sám. Nepotřeboval jsem ničí pomoc.“ Nezapomínejte, že dvěma ďáblovými trumfy je povzbuzování naší chvály a oslabování naší smyslnosti. Toto jsou dva velké trumfy, pýcha a smyslnost.
Vzpomínám si, že jsem byla na Svatý týden ve Francii a šla jsem ke zpovědi. A řekla jsem knězi, jaké si myslím, že jsou mé slabosti a hříchy. A on pak mlčel. Řekla jsem: „Otče, dokončila jsem zpověď.“ Zeptal se: „Jste si zcela jistá, že jste se nedopustila hříchu nečistoty.?“ Víte, tehdy mi bylo asi 75 let. Tím chci říct, že se stávalo tak často, že se kajícníci o tomto konkrétním hříchu nezmínili, ať už kvůli vysokému věku, nebo z milosti, ať už to bylo cokoli, a proto vždy řekl: „Jste si jistá, že jste se nedopustila hříchu?“ Pro ďábla je snadné přimět nás k hříchu. Je to snadné.

P. Matthew MacDonald: Hřích nečistoty samozřejmě není od Boha, ale Bůh ho někdy dopouští, aby nás naučil, jak být pokorní a jak se odevzdat. Víte, myslím, že Bůh někdy dovolí, aby lidé s velkou přirozenou ctností upadli do hříchů nečistoty, aby je pak naučil pokoře. Je to podobné tomu, čím svatý Pavel procházel s ostnem v těle. A prosil Boha, aby ho od něj odňal. Ale Bůh mu odpověděl: „Moje milost stačí.“

Alice von Hildebrand: Moje milost stačí... (tleská a směje se). To se mi líbí! Krásné.

P. Matthew MacDonald: Ano. Ano. Myslím si, že mnoho lidí, když přijde ke zpovědi, často vyznává své pocity. A já jim říkám: „Samotný pocit není hřích. Hříšné může být to, jak se svými pocity naložíte.

Kimberly Cook: Skutek.

Alice von Hildebrand: S vaší vůlí.

P. Matthew MacDonald: Povzbuzuju lidi, kteří bojují s nečistotou, aby se obrátili ke Kristu na kříži a požádali ho, aby očistil jejich srdce. Také je povzbuzuji, zejména muže, aby – když vidí fyzicky přitažlivou ženu –, děkovali Bohu za její krásu. Ale aby se za tuto ženu modlili, aby ji Pán požehnal, aby byla věrná, šťastná a svatá v tomto životě a měla věčný život.

CC0, pixabay.com


Kimberly Cook: To je krásné.

Alice von Hildebrand: Žijeme ve společnosti, v moderním světě, v němž se ďáblu daří nás v jakékoli situaci pokoušet. Nepamatuji si, že bych v dětství někdy viděla pornografický časopis. Nikdy! Nyní jsou tyto časy pryč.

Kimberly Cook: A nejen muži, ale i ženy dnes opravdu bojují s vizuální pornografií.

Alice von Hildebrand: Což dříve neexistovalo. A já jednoduše říkám, že ďábel nikdy nespí. A jakmile jsou ženy nečisté, muži jsou ztraceni. Je pro ně tak snadné uvést muže do pokušení.

P. Matthew MacDonald: Rozhodně. A už i pětileté děti propadají užívání pornografie.

Alice von Hildebrand: Jako dítě jsem byla naprosto a absolutně chráněná. Nevěděla jsem, že určité věci existují, a prosím Boha, aby mi odpustil mou nevděčnost. Můj otec byl zcela výjimečný člověk, po celý život denně přijímal eucharistii. A když mě vzal do kostela, jeho úcta byla taková, že jsem už ve čtyřech letech věděla, že tohle je posvátné místo.

Kimberly Cook: Jak můžeme naučit naše děti, že je to posvátné místo?

Alice von Hildebrand: Tím, že tak budeme žít. To mě otec učil od mých čtyř let. Bral mě v neděli do kostela, a když vstoupil do kostela, jeho úcta... učil mě to ne kázáním – nebyl kazatel – ale tím, jakou projevoval úctu. A věřte mi, že dnes se ďábel snaží úctu zcela odstranit.

P. Matthew MacDonald: Rozhodně. Je tu kultura zneužívání, která je ve společnosti pěstována, a důsledkem žádostivosti máme tendenci věci spíše používat než milovat. A lidé často zaměňují užívání za lásku. Vidíme to nejen v rámci lidské sexuality v kultuře, ale někdy také v bohoslužebném životě. Lidé mohou přistupovat ke mši svaté podobně jako Tomáš k našemu Pánu po zmrtvýchvstání. A stejně jako on řekl: „Dokud se nedotknu ran na jeho rukou, nohou a boku, neuvěřím.“ Dnes se tedy objevuje pokušení, zvláště v rámci bohoslužby a liturgie, říkat: „Pokud nevím všechno, co se děje, a něco necítím a nedělám, tak se doopravdy nemodlím.“ Lidé nevědí, jak přijímat. A z tohoto přijetí Pána vrátit tento Pánův dar, který jim byl dán v eucharistii, převzácné Tělo a Krev našeho Pána Ježíše Krista, zpět Pánu v jejich vlastním srdci, skrze jejich lásku.

Alice von Hildebrand: Další věcí, která mě zaráží, je to, že žijeme ve světě, kde se vede válka proti tichu. Když se 90 procent Američanů vrátí domů, zapnou si televizi, hluk, protože se bojí být potichu. Protože ve chvíli, kdy mlčíte, objevíte svou ubohost a bídu. A toho se bojí. Sami sebe oslepují.

CC0, pixabay.com


Kimberly Cook: A často se říká, že Bůh dopouští slepotu kvůli našemu hříchu. Dovoluje nám, abychom se této slepotě poddali.

Alice von Hildebrand: Ale, víte, často si říkám, že „síly pekla nezvítězí!“ Ale věřím, že žijeme v apokalyptické době, v době zmatku a konfliktu. Víte, říká se, že žijeme v době zmatku, pociťují jej dokonce i elity. A já prosím Boha, aby si mě brzy vzal, než se nechám zmást.

Kimberly Cook: Jedna z modliteb, které mám ráda, zní: „Sužuj mě, abych se od tebe neoddělila.“

Alice von Hildebrand: Nunca a te separari permittas. Nunca a te separari permittas. Víte, čím to je, že i v klášteře sedmkrát denně přerušují svou činnost a říkají: „Bože, přijď mi na pomoc.“ Kvůli zákonu duchovní gravitace. Začínáme zde, a pokud si nejsme vědomi...

P. Matthew MacDonald: Klesáme ke dnu.

Kimberly Cook: Polední démon.

Alice von Hildebrand: Ale přesto s Boží milostí překonám zdi. Jsem o tom přesvědčena. Přijď mi na pomoc. Požehnání stáří spočívá v tom, že si člověk natolik uvědomuje, že se každým okamžikem blíží k hrobu, takže se spontánně neustále modlí: „Přijď mi na pomoc, Pane, přijď mi na pomoc. Dej mi nejen dobrou smrt. Chtěl bych mít svatou smrt.

Kimberly Cook: A to je těžké. Lidé vám chtějí říct, že takhle žít nemusíte. Víte? Můžete najít lepší životní styl, než žít s břemenem mateřství.

Alice von Hildebrand: Je to samozřejmě svaté břemeno mateřství. Bůh mě odvedl z hostiny a přivedl mě do jámy lvové. Byla jsem blízko dokončení doktorského studia, opustila jsem svou velmi bohatou tetu a neměla jsem nic, takže jsem zoufale potřebovala práci. Šla jsem ke zpovědi a kněz se mnou potom mluvil a říkal: „Co děláte?“ Řekla jsem: „Otče, zoufale hledám práci. Potřebuju ji.“ A dodala jsem: „Jsem blízko dokončení doktorského studia filozofie a obeslala jsem všechny katolické vysoké školy. Všechny mě odmítly, přestože jsem měla velmi dobrý životopis, protože ženy na výuku filozofie neberou.“ A pak přišla feministická pomsta.

Kimberly Cook: Ano! Doba se změnila!

Alice von Hildebrand: A teď je těžké pro muže najít práci. To se teď děje. A kněz po chvíli řekl: „Inu, na jedné konferenci jsem se náhodou setkal s vedoucím katedry filozofie na Hunter College.“ Zatelefonoval mu a řekl: „Víte, znám jednu dívku a myslím, že je velmi nadaná a právě hledá práci.“ A on odpověděl: „Právě před hodinou mi jeden z profesorů oznámil, že musí podstoupit naléhavou operaci. Potřebujeme někoho, kdo začne v pondělí učit.“ Byl pátek. A já jsem nikdy předtím neučila. Ve Spojených státech jsem byla teprve sedm let a většinu času jsem mluvila francouzsky. A tak jsem s chvěním vstoupila do třídy a učila jsem. Když jsem ve dvanáct hodin odcházela, říkala jsem si: „Zítra najdu ve své přihrádce výpověď.“ Když jsem narazila na vedoucího katedry, řekl mi: „Mimochodem, víte, že jste na děvčata udělala moc dobrý dojem?“ Hunter College tehdy byla plná dívek.

Kimberly Cook: Ale bylo to pro vás velmi náročné období. Platili vám málo.

Alice von Hildebrand: Neuvěřitelné. Víte, byla jsem tehdy nikdo. Napsala jsem toho velmi málo. Ale dva z mých kolegů, když jsem tam byla dva nebo tři měsíce, šli za děkanem Shusterem a řekli: „Tahle dívka není stvořená k tomu, aby učila na světské univerzitě. Měla by učit na nějaké malé katolické vysoké škole na Středozápadě.“ Shuster mi zatelefonoval. Přesně si na tu dobu pamatuji, protože jsem bydlela v malém, deprimujícím pokojíku. Zavolal mi a řekl: „Mám pro vás dobrou zprávu. Našel jsem vám velmi dobré místo na Středozápadě.“ A já jsem okamžitě odvětila: „Pane děkane, nemám o to zájem. Moji studenti jsou tak vnímaví, že se domnívám, že mým posláním je učit na sekulární vysoké škole.“ To bylo to nejhorší, co jsem mohla říct.

Čtrnáct let mě držel v napětí. Byla jsem placena hodinově. Neměla jsem zdravotní pojištění. Víte, po čtrnácti letech – po čtrnácti letech! – jsem konečně získala definitivu. A pak jsem na jedné konferenci narazila na někoho, kdo byl v radě vysokých škol. A on mi řekl: „Mimochodem, gratuluju, dostala jste definitivu.“ Zeptal se mě doslova: „Věříte na zázraky?“ Byl to římský katolík. Odpověděla jsem „Ano“. Řekl: „Ujišťuji vás, že jste to místo získala jen zázrakem, protože tři významní rabíni v New Yorku šli protestovat k radě pro vyšší vzdělávání.“ Proč? Protože jsem přitahovala studenty.

Když jsem odešla z Hunteru, šla jsem do předčasného důchodu, protože jsem podle rozvrhu měla učit do 22 hodin. A celé dlouhé roky jsem se vracela domů v jedenáct hodin večer. Bylo období, kdy jsem si prostě řekla: „Začíná toho být moc.“ A navíc jsem se chtěla věnovat práci svého manžela. Takže jsem v 60 letech odešla do předčasného důchodu s nejnižším možným důchodem. Ale žila jsem jako jeptiška. Víte, nejsem náročná, moc toho nepotřebuji. Nejde o to, kolik vyděláte, ale o to, kolik utratíte.

RC Monitor 15/2022


Kimberly Cook: Takže při té úctě, kterou měli k vašemu manželovi, vám takovou úctu přesto neprojevovali?

Alice von Hildebrand: K mému manželovi neměli žádnou úctu. Víte, někdo, kdo píše titul Proměna v Krista, není ten typ člověka, kterého by si na Hunter College vážili. Proto jsem záměrně uvedla své dívčí jméno. Nechala jsem si své dívčí příjmení, protože jméno „von Hildebrand“ pro mě mělo velmi negativní důsledky. Skrývala jsem to. Manžel byl považován za nebezpečného. Nebyla jsem tam ani osm měsíců, a už mi začali dělat problémy. Ale moje přednášky byly nabité. Oni hladověli a já jsem jim dávala stravu. Víte, Chesterton říká: „Skuteční zločinci jsou intelektuálové.“ Protože všechno je relativní. Všechno záleží na vás. Pokud chcete jistotu, obraťte se na vědu. Ve vědě máte jistotu, ale kromě ní je vše na vás. Proto žijeme v dekadentní společnosti. Svou kariéru jsem ukončila tím, že jsem soutěžila s 600 profesory. Dostala jsem cenu za vynikající pedagogickou práci.

Kimberly Cook: Bůh si vás použil velmi silným způsobem. Zasáhla jste mnoho žen.

Alice von Hildebrand: Ne, nezasáhla. Bůh mě postavil do jámy lvové a dal mi sílu. To je vše. Můj život nebyl nic jiného než zázrak. A kdybyste mi v dětství v Belgii řekli, že budu učit na zahraniční univerzitě, odpověděla bych: „Vy jste se zbláznili.

P. Matthew MacDonald: Rád bych si více popovídal o knize, kterou jste napsala o papeži Pavlu VI. a která nebyla vydána, a o spolupráci s vaším manželem.

Alice von Hildebrand: Měl úctu k papežství. A jeho úcta k papežství byla taková, že i když měl k jednotlivým rozhodnutím Pavla VI. určité výhrady, nikdy neztratil ze zřetele krásu papežství. Pokud jde o Humane Vitae, všichni jsme říkali, že papež byl velmi silný a odvážný.

Kimberly Cook: Zdá se, že tato encyklika byla inspirována Bohem.

Alice von Hildebrand: Ano.

Kimberly Cook: A nyní vidíme, jaké účinky má antikoncepce na naši kulturu. Jsou obrovské.

Alice von Hildebrand: Ano, já vím. Vůbec se netáží, zda není nemorální. Berou ji jako samozřejmost. Můj bratr se narodil v lednu. Moje sestra se narodila v lednu o rok později. A já jsem se narodila v březnu o dva roky později. Moje matka tedy měla tři děti během 26 měsíců. Já jsem byla třetí v pořadí.

Kimberly Cook: A mnozí svatí byli nejmladšími dětmi z početných rodin.

Alice von Hildebrand: Já vím. V naší společnosti je smyslem života seberealizace. Ne služba Bohu, ale seberealizace.

Kimberly Cook: Mnohokrát vám děkuji. Vaše slova o ženskosti pro mě v průběhu let znamenala nesmírně mnoho.

Kimberly Cook
Crisis Magazine
Přeložil Pavel Štička

Převzato z časopisu RC MONITOR č. 15 ( 31. 7. 2022) - Prázdninová příloha

https://rcmonitor.cz/download/MONITOR-2022-15.pdf

RC Monitor 15/2022


RC Monitor 15/2022

Sdílet

Související články:
Karol Dučák: Úpadek mravů na ČT2 (22.01.2023)
Jana Jochová: Kolega jde k soudu. Pište s námi EK. (18.12.2022)
Jana Jochová: Evropská Komise nutí ČR pošlapávat práva dětí (09.12.2022)
Ve Španělsku začne ode dneška genderová cenzura reklam na dětské hračky (05.12.2022)
Chloe Coleová: Příběh dívky s mužským hlasem a bez prsou. V USA je symbolem boje proti transvlně (03.12.2022)
Co /Kdo je to žena? (dokument, cz dabing) + nové odkazy (01.09.2022)
6 mil Kč ze zahraničí na homosexuální manželství (10.08.2022)
Ústavní definice manželství podána! (28.07.2022)
Aliance pro rodinu: Ptali se na nás v Bruselu (21.07.2022)
Vladyka Milan odpovedá: Změna pohlaví (18.07.2022)
Transgenderová ideologie spočívá na herezi dualismu (16.07.2022)
Nezákonné jednání ČT pokračuje (14.07.2022)
Deset hříchů náhradního mateřství (06.06.2022)
Politické neziskovky opět útočí na společnost (24.05.2022)
Disney a Hollywood proti dětem -- Braňme spolu víru, rodinu a vlast! (14.04.2022)
Kardinál Müller: „Účast LGBT osob na synodě ničí společenství Církve“ (29.03.2022)
Bývalí transrodoví pacienti hovoří o lítosti ze "změny pohlaví" a nedbalosti (26.03.2022)
Tradiční rodina: Nová vlna tlaku na ratifikaci Istanbulské úmluvy za pomoci mediálních lží a manipulací - zapojte se znovu do naší kampaně (16.02.2022)
Senát uhájil právo dětí na mámu a tátu (15.12.2021)
Budou uznávat adopce dětí stejnopohlavními páry ze zahraničí? Pište senátorům. (13.12.2021)
Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí „Český Barnevernet“ prošla senátem, podepsal ji i prezident - co dál? (09.10.2021)
Katy Faust v ČR - pohled na redefinici manželství optikou práv dětí na otce a matku. (15.09.2021)
Z emailu Jany Jochové - Aliance za rodinu / Babišův dotazník na "homomanželství" (26.08.2021)
Rozhovor s Dennisem Pragerem z PragerU (26.08.2021)
Aliance pro rodinu: Na Prague pride jsme se stali hlasem dětí (05.08.2021)
LGBT ideologie je anti-náboženstvím dneška (01.08.2021)
Sbor homosexuálů zpívá: "Obrátíme vaše děti, jdeme si pro ně" (15.07.2021)
Vladimír Palko: Lvi přicházejí. Opravdu ?! (14.07.2021)
Ve středu se v Europarlamentu hlasuje o rodině, napište s námi (22.06.2021)
Nová zpráva dětského fondu při OSN UNICEFu uvádí, že porno dělá některé děti šťastnými. (22.06.2021)
Maďarsko zakázalo propagaci homosex / trans materiálů nezletilým a tvrdě jde po pedofilech (18.06.2021)
Tlak na ratifikaci Istanbulské úmluvy opět sílí - braňme se společně tomuto plánu (04.06.2021)
Ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy versus Manželství pro všechny 1:1 (31.05.2021)
Liberální revoluce proniká i do Církve, tvrdí prof. Kowalczyk SJ (11.05.2021)
Prosba o modlitbu - Protiústavní návrh vládní zmocněnkyně Válkové // + Výzva poslancům k zamítnutí návrhu novely - možnost podepsat (29.04.2021)
Muži jsou muži, ženy jsou ženy: Racionální manifest o pohlavích (12.04.2021)
Biskup Konderla z Tulsy diskutuje o reakci Církve na transgender hnutí (29.03.2021)
Jitka Chalánková: Vláda se chystá přihrát miliony genderovým neziskovkám. A opět vrací do hry Istanbulskou úmluvu (09.03.2021)
P. Marián Kuffa: O koronaviru (Covid 19) (18.02.2021)
Plán MŠMT pro rovnost pohlaví k rovnosti nepovede (19.01.2021)
Maďarsko odmítá genderovou teorii v ústavní novele (22.12.2020)
LGBT strategie EU - Nové trestné činy i vydírání eurofondy (03.12.2020)
RATIFIKACE ISTANBULSKÉ ÚMLUVY EVROPSKOU UNIÍ OPĚT NA STOLE (24.11.2020)
Odpověď vladyky Milana Chautura homosexuálně aktivnímu křesťanovi (19.11.2020)
Kniha "Odvrácená tvář transgenderu" vychází poprvé v ČR (09.10.2020)
Genderové šílenství je teprve v začátcích - stanovuje novou realitu ve společnosti (21.09.2020)
Odpověď OSN na Covid? Interrupce a gender. (31.08.2020)
Facebook a Instagram zakazují jakoukoli podporu "konverzní terapie" kvůli "nenávisti" (29.07.2020)
Vláda bude v pondělí jednat o ratifikaci Istambulské úmluvy - musíme jednat ihned! (26.07.2020)
Rozběhla se mezinárodní petice proti přijetí Istanbulské úmluvy - MŮŽETE PODEPSAT (30.06.2020)
Istanbulská úmluva: boj o gender neskončil (12.06.2020)
Maďarský parlament schválil usnesení o odmítnutí Istanbulské úmluvy (07.05.2020)
Nový izraelský výzkum prokázal, že muži jsou muži a ženy jsou ženy (20.04.2020)
Rozhovor s o. Pavlem Dokládalem: Vlci v rouše beránčím... (video) (18.04.2020)
Renáta Ocilková: Jak hovořit s dětmi o genderu) (18.04.2020)
Prezidentka Čaputová Radě Evropy: neratifikujeme Istanbulskou úmluvu (05.03.2020)
Ex-transsexuál žádá kanadské politiky, aby nezakazovali terapii, která ho zachránila (05.03.2020)
Na rozcestí? O Istanbulské úmluvě s Mgr. Ninou Novákovou, (29.02.2020)
Otec Marian Kuffa - kázání Jamník, 26. 2. 2020 (video) + video s lídry Sl. dohovoru za rodinu (27.02.2020)
Roger Kiska: Za Istanbulskou úmluvou je nebezpečná agenda (26.02.2020)
Slovensko vypovědělo ratifikaci Istanbulské úmluvy právně korektním způsobem (25.02.2020)
2. Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn (z 27. 3. na 28. 3. 2020) (25.02.2020)
Satanistické kořeny gender ideologie (21.02.2020)
11. 2. 2020 - Modlitební setkání proti Istanbulské úmluvě - náměstí Svobody Bratislava (14.02.2020)
Tip: Nová kniha Mons. prof. Petra Piťhy, kterou nechtěli vydat (24.01.2020)
Francouzi demonstrují proti legislativní "likvidaci otce" (21.01.2020)
Svobodné Universum: Rozhovor s Danielou Kovářovou o Istanbulské úmluvě (17.01.2020)
Pouze informovaní mohou oponovat a uvědomit si skutečné ZLO - řada odkazů o zrůdnosti gender ideologie a Istanbulské úmluvy (14.01.2020)
3 krát P. Marián Kuffa: Je čas na odvahu, Připravte se na smrt, Toto je naše legie! - videa ke stažení! (06.01.2020)
Martin Lohmann: Perverznost logiky a práva v oblasti rodiny a dětí (04.12.2019)
Kardinál Sarah: Souvislost mezi antikoncepcí a gender (26.11.2019)
Mějte odvahu bránit hodnoty! - list matky a ředitelky školy nám všem ... (26.11.2019)
Učitelé jsou krajně znepokojeni - odbory je tlačí do sexualizace a indoktrinace dětí (18.11.2019)
Biskup označuje LGBT indoktrinaci dětí za zneužívání: "Musíme zastavit toto šílenství" (18.11.2019)
Expert OSN chce stíhať "nenávistné výroky" proti LGBT. Na mušce je duchovenstvo (13.11.2019)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (10.10.2019)
P. Marián Kuffa, kázání září 2019 (02.10.2019)
Pobuřující relace BBC učí malé děti, že existuje více než 100 pohlaví (20.09.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 23. 8. na 24. 8. 2019) (21.08.2019)
Jana Jochová 3. díl: Rodině nepomůže genderová ideologie, jež vykládá rovnost jako stejnost a tvrdí, že dítě je pro ženu překážkou v kariéře (13.06.2019)
Jana Jochová 2. díl: Děti vychované v lesbických párech mají nejhorší identifikaci s vlastním pohlavím (12.06.2019)
Jana Jochová 1. díl: Děti rodičů, kteří si myslí, že manželství je svazkem muže a ženy, se na Západě ve škole učí, že tomu tak není a že je zde rodič (11.06.2019)
Vatikán o teoriích, které považují gender za důležitější než pohlaví (11.06.2019)
Svědectví ženy, kterou vychovávaly dvě lesby (video) (29.05.2019)
Lékaři se vzbouřili proti změnám pohlaví u dětí (10.04.2019)
Antikrist a Antimaria. Zachraňme kulturu před toxickou ženskostí (30.03.2019)
* Slovenský parlament schválil zastavení ratifikace Istanbulské úmluvy
* Stanovislo předsedy KBS S. Zvolenského
(30.03.2019)
Polští biskupové: Charta LGBT "diskriminuje jiné" (+ Život Církve ve světě 11/2019) (16.03.2019)
Zastavme zlo z Istanbulu - Levoča 9. 2. 2019 (10.03.2019)
Blíží se další projednávání zákonů o manželství ve Sněmovně a další (09.03.2019)
Noční modlitební procesí na Velehrad (z 8. 3. na 9. 3. 2019) (05.03.2019)
Gender ideologie - křesťané, argumentujte!
* 10 faktů, které hovoří o rozdílech v pohlaví mezi mužem a ženou
(04.03.2019)
Gabriely Kuby: Ať se vaše srdce nenechá zmást! (24.02.2019)
Dokumenty Dr. Josepha Nicolosiho dokazují lži a dezinformace gay lobby (07.02.2019)
Pochod za život a Pochod smrti (07.02.2019)
Istanbulská úmluva - dokument, který budí vášně. (03.02.2019)
Chlapec, který se "proměnil" na ženu, změnil názor: V mém těle jsem se cítil dobře (28.01.2019)
P. Marian Kuffa: "Řeknu vám, co je to gender - výplod liberalismu - pohroma a ohromné zlo" (25.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - otázky a odpovědi (17.01.2019)
GENDER IDEOLOGIE - jak ovlivňuje dnešní společnost (13.01.2019)
Gianfranco Amato - Genderová teorie v praxi (přednáška, české titulky) (12.01.2019)
Satan má v ceste 'poslední bariéru', bránící zničení lidstva - mužskou a ženskou dualitu (30.12.2018)
Otec Marián Kuffa - Choryně (25.12.2018)
Pohádky pro 21. století...? (22.12.2018)
Otec Marián Kuffa: Komunisté měli KGB, nacisté měli Gestapo, genderisti a liberálové mají výbor GREVIO (20.12.2018)
Je P. Petr Piťha opravdu šiřitel falešných zpráv a "obchodník" se strachem?
- Prof. P. Piťha reaguje: vyjádření a doplnění jeho výroků
(12.12.2018)
Vladimír Palko: Istanbulská úmluva a zatmění rozumu (09.12.2018)
Předběžná opatrnost nemusí být totéž co strach (05.12.2018)
Sexuální revoluce se ošklivě zvrhává (29.11.2018)
Rodová ideologie od Celine Dion s něžným názvem Celinununu (24.11.2018)
Istanbulská úmluva: Vlk v ovčím rouchu (23.11.2018)
První veřejné výstoupení o. Mariána Kuffy po operaci. (video) (11.11.2018)
Vyjádření mluvčího prezidenta Miloše Zemana k tématu Istanbulská úmluva a kázání otce Piťhy (10.11.2018)
Halík versus Piťha (10.11.2018)
Pravda o kampani Jsme fér (03.11.2018)
Noční modlitební procesí (z 2. na 3. 11.) (03.11.2018)
Sexuální extrémisté už nebudou diktovat morálku a zákony ... (27.10.2018)
Biskup Vlastimil Kročil - Istanbulská úmluva (23.10.2018)
Proč ČBK nepodporuje ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy? (21.10.2018)
Šichtařová: Istanbulská úmluva je skvělý business pro genderové fanatiky (17.10.2018)
Petice - Podpora panu prof. Petru Piťhovi za pravdu o Istambulské smlouvě, vyřčenou 28.9.2018 (17.10.2018)
* Trestní oznámení na profesora Petra Piťhy
* Dominik Duka k cause svatováclavského kázání P. Piťhy
(12.10.2018)
Migrace není legrace, ale problém a předvolební téma - přednáška Mons. prof. PhDr. Petra Piťhy 18. 9. 2018 v Prostějově (09.10.2018)
Itálie ruší rodiče 1 a 2 a vrací otce a matku (07.10.2018)
Mons. Petr Piťha - katedrála sv. Víta 28. září 2018 - také o Istanbulské úmluvě (06.10.2018)
P. MARIÁN KUFFA - Zastavme zlo z Istanbulu (06.10.2018)
Náš příští život podle Istanbulské úmluvy aneb nové náboženství – ideologie genderu (06.10.2018)
Europoslanec Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. se vyjádřil k Istanbulské úmluvě (15.09.2018)
* Rodina je šťastná díky našim tradicím
* Nové stránky na podporu manželství složeného z muže a ženy a na podporu tradiční rodiny
(26.08.2018)
Seminář VLIV ISTANBULSKÉ ÚMLUVY NA NAŠE ŽIVOTY (20.08.2018)
Doktor v Anglii tvrdil, že rod získáváme podle pohlaví. Vyhodili ho (22.07.2018)
PETICE, KTERÁ CHRÁNÍ BUDOUCNOST NAŠICH DĚTÍ (21.07.2018)
Být a nebít LGBT ? (16.07.2018)
Chuck Norris: rodoví ideologové jdou po vašich dětech! (15.07.2018)
Tváří v tvář tvrdé realitě: LGBTQ hnutí chce vysloveně zničit křesťanství (23.05.2018)
Nedávný příklad jak nás gay "manželství" ovlivňují: zakazování knih (19.05.2018)
Biskupové Anglie a Walesu varují před krajně znepokojujícím rozmachem 'gender ideológie' (06.05.2018)
UNICEF chce extrémně sexualizovať už předškoláky - zvedá se vlna ostrých protestů (30.04.2018)
Žádný 'pan', žádná 'pani', žádné 'tati', žádná 'mami': bezrodová agenda kanadské vlády (01.04.2018)
Španělské právo nařizuje LGBT indoktrinaci pro katolické školy a rodiny (11.03.2018)
Anton Chromík - Co je horší než atomová bomba (27.02.2018)
Jsme pro ochranu žen, ale odmítáme gender ideologii, zaznělo ve slovenských kostelích (26.02.2018)
Bronislav Škripek: EU vyváží gender ideologii (27.01.2018)
Španělský arcibiskup varuje: Gender se závratně šíří (20.01.2018)
Hřích Mariána Kuffy - Proč se Marián Kuffa stal konspirátorem (10.01.2018)
Katoličtí biskupové USA varují: dětem škodí když jim tvrdíte, že si mohou'zmeniť' pohlaví (22.12.2017)
* Stovky dětí v Česku zvažují změnu pohlaví, nejmladším je šest let
* Gender – šokující dotazník pro desetileté děti
(20.12.2017)
LGBT lobby chce zakázat výzkum pro navrácení původního pohlaví po jeho změně (21.11.2017)
Třetí pohlaví? Biologická fakta a post-faktické fikce / + zpravodajství Život Cirkvi vo svete 46/2017 (18.11.2017)
Dva bývalí transgendeři promluvili o selhání svých operací na změnu pohlaví (09.11.2017)
Závadné děti (04.11.2017)
Homosexuální „manželství“ ve světle biologie (05.10.2017)
Google vyhodil pracovníka za kritiku Gender (02.09.2017)
Weigl: Otec a matka jsou základními jistotami v životě, ne genderové stereotypy, jak blouzní popletené feministické fanatičky (20.08.2017)
5 fatálních omylů genderové teorie a jak je odhalit (19.05.2017)
Gender ideologie na postupu: Evropská unie odsouhlasila, že podepíše Istanbulskou úmluvu (13.05.2017)
S rytíři a princeznami proti genderovým mýtům (04.05.2017)
Rovnost (GENDER) teorie: konečný cíl je změna a chaos celé lidské společnosti (03.04.2017)
Když bráníte přirozenost, označí vás za nepřítele svobody (21.02.2017)
Trump nechce bojovat za transgender šatny na školách (14.02.2017)
Gender ve školách = pokus na nezletilých lidských subjektech (14.02.2017)
ONYI TO OPRAVDU MYSLÍ VÁŽNĚ! Dlouhý pochod feministek institucemi (31.01.2017)
Jmenuji se Alex a jsem dinosaurus (21.01.2017)
National Geographic a jeho genderová revoluce (04.01.2017)
What is gender ideology - Co je gender ideologie? - (27.12.2016)
LGBT argumenty byly v základech otřeseny vědci. Americká homoloby v panickém protiútoku (27.12.2016)
Když postfaktuální liberalismus válcuje (- aneb člověk žasne...) (26.10.2016)
Nové video odhaluje lži o genderové identitě (30.09.2016)
Nejnovější komplexní vědecká studie vyvrací argumenty skupin LGBT a gender (18.09.2016)
Gender a poruchy osobnosti (21.08.2016)
Kolumbijští občané zabránili zavedení genderové ideologie do školních učebnic (21.08.2016)
Španělští biskupové odmítli zákon o LGBTfobii. Čelí obviněním z nenávisti (18.08.2016)
Jak zabít hrdinu v každém člověku (14.07.2016)
Raper Boosie: TV dělá z našich dětí homosexuály, za 10 let bude polovina populace homosexuální (13.07.2016)
Jde o víc než o toalety (13.07.2016)
NEPOCHOPENÁ ROVNOST (08.07.2016)
Zaměstnankyně vysoké školy je vyšetřována pro "popírání transgenderizmu" (01.07.2016)
* Chce OSN vytvořit "gestapo gayů"?
* Odmítněte rezoluci OSN o sexuální orientaci a gender identitě (shogi)
(29.06.2016)
Vítězství pro španělského kardinála obviněného z prohlašování nenávistných výroků (28.06.2016)
* Kardinála stíhá prokuratura. Mluvil o gayoch a feminismu
* Zastavte šikanování kardinála kvůli gender ideologii
(21.06.2016)
PETICE - LGBT lobby tlačí na produkci disneyovek, aby udělali z královny Elsy lesbičku (17.06.2016)
Španělský kardinál je pevně přesvědčen o nepříznivém vlivu "impéria gayů" na rodinu (06.06.2016)
Následky gender politiky (12.04.2016)
Britské státní zdravotnictví financuje změny pohlaví u dětí (01.04.2016)
S někdejší pornohvězdou o závažné zodpovědnosti otců (01.04.2016)
Další perly z Evropského parlamentu: Poslanci se budou ideologicky doškolovat v duchu gender a migrantkám patří potrat (18.03.2016)
Nemějte děti, zdržují od práce (14.03.2016)
Pornografie: příčina sexuálního násilí? (07.03.2016)
Genderový diktát opět zaúřadoval! Chlapci se převlékali za superhrdiny, dívky za princezny, proto školka zrušila karneval (19.02.2016)
Rozhodnuto! České děti se budou ve školách učit na základě ideologie gender (13.02.2016)
Feministka z FEMENu se prohlásila za pro-life a omluvila se (10.02.2016)
Dříve přirozené dnes musíme chránit. V Itálii vznikl výbor na vyvracení genderových lží. (07.11.2015)
Vědci proti genderové ideologii (04.11.2015)
Kardinál Maradiaga k genderové ideologii (11.10.2015)
Kardinál Müller: Genderová ideologie je kompletní destrukce člověčenství (02.10.2015)
(Nejen) africké rodiny ohrožuje Západ, mezinárodní agentury, i Vatikán (30.09.2015)
G. Kuby: Šokující dokument z dílny Gender ideologů EU odhaluje jejich plány! (19.09.2015)
* Europoslanci znovu zasahují do principu subsidiarity
* EU plánuje pod rouškou posílení postavení dívek zavést do škol genderovou ideologií
(08.09.2015)
Rozvrat sexuální identity předznamenává totalitární ideologie (24.07.2015)
* Řím v šoku: Milion lidí protestovalo proti ideologii rovnosti pohlaví
* Papežská rada pro rodinu podpořila manifestaci proti genderové výchově
(23.06.2015)
Rozumně a jednotně bránit rodinu proti genderové kolonizaci /+svědectví rodičů (13.06.2015)
Montrealský arcibiskup: Lidem, kteří bojují se svou sexuální identitou, pomůže Kristus (10.06.2015)
EÚ volá po potratech i kvótách pro ženy (09.06.2015)
Když chybí vychování, zbývá jen sexuální výchova, říká italská spisovatelka (09.06.2015)
Pomozte zablokovat propotratovou zprávu Noichlové (06.06.2015)
Jak chránit děti před gender? Italové mají rady pro rodiče (28.05.2015)
Italská petice proti genderové indoktrinaci na školách (06.05.2015)
Rada Evropy schvaluje sebeurčení pohlavní příslušnosti (24.04.2015)
Italští biskupové o genderu bez ideologie a zjednodušování (31.03.2015)
Snaha o homosexualizaci přirozeného zákona (23.03.2015)
GENDEROVÝ DIKTÁT Z EÚ - Zpráva Tarebella byla přijatá. (12.03.2015)
Marina Kovačičová: Mysleli jsme, že jsme svobodní? Vždyť "GENDER" je nová totalita! (09.03.2015)
GENDERISMUS - (videopřednáška) (01.03.2015)
Petice proti gender identitě (14.02.2015)
O ideologické agresi v souvislosti se zaváděním genderové výchovy dětí (03.02.2015)
Děti potřebují otce a matku - Petice proti požadavkům UNICEF (22.01.2015)
Výzkum mozku zásadně protiřečí ideologii "gender" (11.12.2014)
OSN: Sexuální anarchie mládeže prý zabezpeží sociální blahobyt (03.12.2014)
SR: Celostátní strategie rovnosti pohlaví schválena! Vláda jí v tichosti dala zelenou + Reakce biskupů Slovenska (21.11.2014)
S kardinálem Müllerem o muži, ženě a rodině (18.11.2014)
Občanská společnost se mobilizuje proti výuce genderu ve státních školách (16.11.2014)
Vězení pro rodiče, kteří nechtějí, aby jejich děti byly ve škole genderově indoktrinovány (14.11.2014)
Církevní školy v Británii budou povinně učit gender (04.11.2014)
O. Tony Anatrella: Genderová teorie je antropologická hereze (21.10.2014)
SK: Psychiatři varovali ředitele škol - Rodová (gender) ideologie není pro děti (19.10.2014)
Genderová ideologie naráží na odpor zdola (31.05.2014)
Kniha: Gender nebo rodová ideologie. Máme jen nečině přihlížet? (21.05.2014)
Indie přiznává rovná práva transgender osobám (12.05.2014)
Přednáška: Genderově nesmýšlím, budou mne kamenovat? (11.05.2014)
Italští poslanci navrhují zákon na ochranu ústavních práv rodičů před "genderovou ideologií" (10.05.2014)
Itálie: Rodiče bojují proti školním projektům na "dekonstrukci pohlaví" (29.04.2014)
Komentář: Revoluce gender a demaskování jejích tří mýtů (08.03.2014)
RC Monitor 04/2014 (23.02.2014)
* Dvě pohlaví muž a žena jsou málo. Facebook při osobním profilu nabízí 58 rodů
* Otevřený dopis LGBTI: odkud Facebook vzal 50 rodů?
(18.02.2014)
Severoitalští biskupové o genderové unifikaci (03.02.2014)
* ZASTAVTE Lunacek! - Varujte europoslance. Hlasovat se bude 4.2.2014!
*Vzor dopisu poslancům Evropského parlamentu, email. adresy
(03.02.2014)
Evropský parlament bude hlasovat o zvláštních právech pro homosexuály
* Petice, České europoslance je možné kontaktovat e-mailem:
(31.01.2014)
Pastorační list biskupů Portugalska - o gender ideologii (29.01.2014)
Záznam relace TV Lux o rovnosti pohlaví -“Gender ideologii”.
Dostala za ni od licenční rady sankci !!
(08.11.2013)
Schválí zákon, který gender ideologii vnutí do škol všech zemí EU? Nedopusťme to! (19.10.2013)
Rodiče: píšeme na Vládu Slovenské republiky! Nesouhlasíme s tzv. Gender ideologií a se sexuální výchovou na slovenských školách! (13.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů (pokračování)
3.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
Gender (rodová) rovnost: 22 nepravd i faktů
2.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
V Americe má nahý muž právo vstupu do ženské šatny
1.díl Seriálu o rovnosti pohlaví (gender mainstreaming)
(06.10.2013)
My nejsme staromódní, paní "Genderová" (06.09.2013)
Kardinál Vingt-Trois o bojovné invazi genderové teorie (27.06.2013)
Gender ideologie ovlivňuje nepříznivě činnost humanitárních organizací (19.01.2013)
Homosexualita, nevěra, "gender" - vše soukromá věc? (26.05.2012)
Gender studies jsou nástupkyní marxistické ideologie (19.10.2011)
Rodové rovnostářství (gender): slogan zapáchající krvavou ideologií (29.09.2011)
Noční modlitební procesí na Svatý Hostýn (z 12. 10. na 13. 10. 2019) (30.11.-0001)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 08. 08. 2022 | 445 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: MONITOR 15/2022
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace