Zajímavé...

Poselství Svatého otce Františka k 32. světovému dni mládeže 2017

Na Květnou neděli oslavíme 32. světový den mládeže. Papež František napsal k tomuto dni svoje poselství. Poselství ke stažení zde! Download...

„Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49).

Drazí mladí,

znovu se vydáváme na cestu po úžasném setkání v Krakově, kde jsme oslavili 31. světový den mládeže a Jubileum mladých v rámci Svatého roku milosrdenství. Nechali jsme se vést svatým Janem Pavlem II. a svatou Faustinou Kowalskou, apoštoly Božího milosrdenství, abychom nalezli konkrétní odpovědi na výzvy naší doby. Prožili jsme silnou zkušenost bratrství a radosti, byli jsme znamením naděje pro svět. Různé vlajky a jazyky nebyly důvodem ke střetům a rozdělení, nýbrž příležitostí, abychom otevřeli brány našeho srdce a stavěli mosty.

Na konci Světového dne mládeže (SDM) v Krakově jsem označil příští cíl našeho putování, které nás – s pomocí Boží – dovede do Panamy v roce 2019. Na této cestě nás bude doprovázet Panna Maria, kterou všechna pokolení blahoslaví (srov. Lk 1,48). Následující etapa naší cesty je spojena s předcházející, zaměřenou na blahoslavenství, pobízí nás však jít dál. Přeji si, abyste vy, mladí lidé, kráčeli nejen se vzpomínkou na minulost, ale také s odvahou v přítomnosti a s nadějí do budoucnosti. Tyto postoje, vždy přítomné u mladé dívky z Nazareta, nacházíme jasně vyjádřené v mottech vybraných pro příští tři SDM. Tento rok (2017) se budeme zamýšlet nad Mariinou vírou, když v Magnificat řekla: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49). Motto pro příští rok (2018) „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30) nás povede k meditaci nad láskou plnou odhodlání, se kterou Panna Maria přijala andělovo zvěstování. SDM 2019 bude inspirován slovy: „Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38), což byla Mariina nadějeplná odpověď andělovi.

V říjnu 2018 bude církev slavit biskupskou synodu na téma: Mladí lidé, víra a rozlišování povolání. Budeme se ptát na to, jak vy, mladí, prožíváte zkušenost víry uprostřed výzev naší doby. Také se budeme zabývat otázkou, jak v životě dozrávat a rozlišovat povolání v širokém smyslu, tedy k manželství, v laickém a profesním prostředí, či k zasvěcenému životu a ke kněžství. Přeji si, aby mezi cestou, která povede na Světový den mládeže v Panamě, a cestou synody byla veliká souhra.

Naše doba nepotřebuje „pohovkovou mládež“
Podle Lukášova evangelia Maria poté, co přijala andělovo zvěstování a odpověděla svým „ano“ na volání stát se matkou Spasitele, vstane a spěchá navštívit svou sestřenici Alžbětu, která je v šestém měsíci těhotenství (srov. Lk 1,36.39). Maria je velmi mladá. To, co jí bylo zvěstováno, je nesmírným darem, ale nese s sebou také velikou výzvu. Pán ji ujistil svou přítomností a pomocí, ale stále tu je řada věcí, které v její mysli a srdci nejsou jasné. Avšak Maria se nezavírá doma, nenechá se ochromit strachem ani pýchou. Maria není ten typ člověka, který proto, aby se cítil dobře, potřebuje dobrou pohovku, ve které se bude cítit pohodlně a bezpečně. Není to „pohovková dívka“ (srov. Promluva papeže Františka při vigilii SDM, Krakov, 30. 7. 2016). Potřebuje-li její sestřenice, která je již starší, pomoc, neotálí a ihned se vydává na cestu.

Cesta do domu Alžběty je daleká: nějakých 150 km. Ale dívka z Nazareta, podněcována Duchem Svatým, se před překážkami nezastaví. Bezpochyby jí dny cesty pomohly přemýšlet o úžasné události, na které se podílela. To samé zažíváme my, když se vydáváme na pouť; během cesty si uvědomujeme životní události, můžeme pronikat do jejich významu a prohlubovat své povolání, které se odhaluje při setkání s Bohem a ve službě druhým.

Veliké věci mi učinil ten, který je mocný
Setkání mezi oběma ženami, mladší a starší, je plné přítomnosti Ducha Svatého a plné radosti a úžasu (srov. Lk 1,40–45). Obě matky, stejně jako synové, které nosí ve svém lůně, téměř tančí radostí. Alžběta, na kterou udělá dojem Mariina víra, zvolá: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“ (Lk 1,45). Ano, jeden z největších darů, který Panna přijala, je víra. Věřit v Boha je nedocenitelný dar. Vyžaduje však, abychom ho také přijali. Kvůli tomu Alžběta blahoslaví Marii. Ona zas odpoví zpěvem Magnificat (srov. Lk 1,46–55), kde nalezneme slova: „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49). Mariina modlitba je revoluční. Je to zpěv mladé ženy plné víry, vědomé si svých omezení, ale důvěřující v Boží milosrdenství. Tato pokorná a odvážná žena vzdává Bohu díky, protože shlédl na její poníženost a uskutečnil dílo spásy ve svém lidu, mezi chudými a pokornými. Víra je srdcem celého Mariina příběhu. Její chvalozpěv nám pomáhá chápat, že Boží milosrdenství je motorem dějin jak každého z nás, tak lidstva jako celku.

Když se Bůh dotkne srdce mladého chlapce nebo dívky, jsou najednou schopni velkolepých věcí. „Veliké věci“, jež učinil v Mariině životě ten, který je mocný, k nám mluví o cestě našeho života: že to není bezcílné bloumání, nýbrž putování, které i se všemi svými nejistotami a trápeními nachází své naplnění v Bohu (srov. Promluva před modlitbou Anděl Páně, 15. 8. 2015). Řeknete mi: „Otče, ale já jsem tak omezený, jsem hříšník. Co můžu dělat?“ Když nás Pán volá, nemyslí na to, čím jsme nebo co jsme udělali. Naopak, ve chvíli volání má před sebou to, co bychom mohli udělat, všechnu lásku, kterou jsme schopni nabídnout. Jako mladá Marie můžete svůj život proměnit v nástroj na zlepšení světa. Ježíš vás volá, abyste zanechali svoji stopu v životě, stopu, která poznamená dějiny, vaše dějiny i dějiny mnohých (srov. Promluva papeže Františka při vigilii SDM, Krakov, 30. 7. 2016).

Být mladý neznamená být odtržen od minulosti
Maria je starší dospívající dívka, jako mnozí z vás. V Magnificat však zpívá chvalozpěv o svém národě a jeho dějinách. To nám ukazuje, že být mladý neznamená být odtržen od minulosti. Naše osobní dějiny jsou součástí dlouhého sledu událostí, společné cesty, která nás po staletí předcházela. Jako Marie patříme do nějakého národa. Dějiny nám ukazují, že i když církev plave po rozbouřeném moři, Boží ruka ji vede a umožňuje jí překonat obtížné chvíle. Pravá zkušenost církve není jako nějaký flashmob, na kterém se sejdeme, udělá se představení a pak si jde každý svou cestou. Církev v sobě nese dlouhou tradici, která se předává z generace na generaci a která se zároveň obohacuje zkušeností každého jednotlivce. Také vaše historie má své místo v dějinách církve.

Připomínání minulého slouží k tomu, abychom přijali nová díla, která chce Bůh uskutečňovat v nás a naším prostřednictvím. Pomáhá nám, abychom se stali jeho nástroji, spolupracovníky na jeho plánech spásy. Také vy mladí, když ve svých životech rozpoznáte milosrdné a všemohoucí skutky Boží, můžete uskutečnit veliké věci a převzít velikou zodpovědnost.

Rád bych vám položil několik otázek: Jak „uchováváte“ ve své paměti události, zkušenosti svého života? Co děláte se skutky a obrazy uloženými ve vašich vzpomínkách? Někteří z vás, zraněni životními okolnostmi, by rádi „zresetovali“ svou minulost, využili právo na zapomnění. Rád bych vám však připomněl, že není světce bez minulosti ani hříšníka bez budoucnosti. Perla se rodí tam, kde se zranila ústřice. Ježíš může svou láskou uzdravit naše srdce a proměnit naše zranění v pravé perly. Jak říkával svatý Pavel, Pán ukazuje svou sílu na naší slabosti (srov. 2. Kor 12,9).

Ale naše vzpomínky se nemají hromadit jako v paměti hard disku. Všechno nelze skladovat ve virtuálním úložišti. Musíme se učit proměňovat události z minulosti v dynamickou zkušenost, nad kterou se můžeme zamyslet a vzít si z ní ponaučení a smysl pro naši přítomnost i budoucnost. Objevit červenou nit Boží lásky, která spojuje celou naši existenci, je úkolem obtížným, ale potřebným.

Mnozí říkají, že vy mladí lidé jste zapomnětliví a povrchní. Rozhodně nesouhlasím. Je však třeba uznat, že v dnešní době musíme znovu získat schopnost reflexe vlastního života a její promítnutí do budoucnosti. Můžeme mít v životě mnoho vzpomínek, ale kolik z nich je skutečně součástí naší paměti, má význam pro naše srdce a dává smysl naší existenci? Tváře mladých se na „sociálních sítích“ objevují na spoustě fotografií, které poukazují na více či méně reálné události, nevíme však, kolik z toho je skutečný „příběh“, zkušenost, kterou můžeme vyprávět, která má cíl a smysl. Televizní pořady jsou plné takzvaných „reality show“, ale to nejsou reálné příběhy, jsou to pouze minuty, co běží před kamerou, v nichž postavy prožívají den bez nějakého záměru. Nenechte se oklamat tímto falešným obrazem skutečnosti. Buďte hlavními postavami svých dějin, rozhodněte si svou budoucnost.

Jak být spojeni a následovat Mariin příklad
O Marii se říká, že všechny věci uchovávala a rozmýšlela o nich ve svém srdci (srov. Lk 2,19.51). Tato prostá dívka z Nazareta nás svým příkladem učí uchovávat v paměti životní události, znovu poskládat dohromady a spojit jednotlivé fragmenty, které takto mohou vytvářet mozaiku. Jak se můžeme v tomto smyslu konkrétně cvičit? Dám vám pár návrhů.

Na konci každého dne se můžeme na pár minut zastavit a připomenout si pěkné chvíle, výzvy, to, co nám vyšlo, a také to, co dopadlo špatně. Tak můžeme před Bohem i před sebou samými vyjádřit své pocity vděčnosti, pokání a důvěry. Také si je můžete, chcete-li, poznamenat do poznámkového bloku, jakéhosi duchovního deníku. To znamená modlit se v životě, životem a za život. To vám rozhodně pomůže lépe chápat veliká díla, která Pán činí pro každého z vás. Jak říkával svatý Augustin, Boha můžeme nalézt v rozlehlých končinách naší paměti (srov. Vyznání, Kniha X., 8,12).

Když čteme Magnificat, uvědomujeme si, jakou znalost Božího slova Maria měla. Každý verš tohoto chvalozpěvu má svoji paralelu ve Starém zákoně. Mladá Ježíšova matka dobře znala modlitby svého lidu. Jistě ji je naučili její rodiče a prarodiče. Jak důležité je předávání víry z jedné generace na druhou! V modlitbách, které nás naučili naši předkové, v duchovním životě prožívaném v kultuře prostých lidí, kterou známe jako lidovou zbožnost, je ukrytý poklad. Maria přejímá dědictví víry svého lidu a z něj skládá zpěv, který je naprosto jejím a zároveň je hymnem celé církve, která jej zpívá s ní. Abyste také vy, mladí lidé, mohli zpívat svůj vlastní Magnificat a učinit ze svého života dar pro celé lidstvo, je podstatné, abyste byli spojeni s historickou tradicí a modlitbou těch, kteří nás předešli. Proto je důležité dobře znát Bibli, Boží slovo, číst jej každý den a konfrontovat jej s vaším životem, vykládat každodenní události ve světle toho, co vám Pán říká v Písmu svatém. V modlitbě a v rozjímavém čtení Bible (tzv. Lectio divina) Ježíš učiní, že vaše srdce bude hořet, a osvítí vaše kroky i v nejtěžších chvílích vašeho života (srov. Lk 24,13–35).

Maria nás učí žít v eucharistickém postoji, tedy vzdávat díky, rozvíjet chválu a nezůstávat uzavřeni v problémech a obtížích. V dynamice života budou zítra dnešní prosby důvodem k díkůvzdání. Tak bude vaše účast na mši svaté a slavení svátosti smíření zároveň vrcholem i výchozím bodem; váš život se bude obnovovat každý den skrze odpuštění a promění se v trvalou chválu Všemohoucího. „Důvěřujte paměti Boha: […] jeho pamětí je něžné srdce, které se raduje, když definitivně maže každou stopu naší špatnosti“ (Homilie při mši svaté na závěr SDM, Krakov, 31. 7. 2016).

Viděli jsme, že Magnificat vytryskl z Mariina srdce ve chvíli, kdy se setkala se svojí starší sestřenicí Alžbětou. Ta svou vírou, bystrým pohledem a svými slovy pomáhá Panně Marii lépe pochopit velikost Božího jednání v ní, poslání, které jí On svěřil. A co vy? Uvědomujete si, jakým neobyčejným zdrojem bohatství je setkání mezi mladými a starými? Jakou důležitost přikládáte vašim prarodičům? Celkem pochopitelně toužíte „vzlétnout“, nesete si ve svém srdci mnoho snů. Avšak potřebujete moudrost a pohled starších. Než nastavíte svá křídla větru, je nutné, abyste objevili své kořeny a vyslechli si svědectví těch, kteří vás předešli. Poznávání minulých událostí a schopnost k nim zaujmout stanovisko je jediná možnost, jak vytvářet budoucnost, která bude mít smysl (srov. Amoris Laetitia, 191,193). Vy mladí máte sílu; staří paměť a moudrost. Jako Marie vůči Alžbětě obraťte svůj zrak ke starším, ke svým prarodičům. Budou vám vyprávět věci, které uchvátí vaši mysl a dojmou vaše srdce.

Kreativní věrnost k vytváření nových časů
Je pravda, že jste mladí a že je pro vás právě proto obtížné uznat důležitou hodnotu tradice. Mějte dobře na paměti, že to neznamená být tradicionalisty. Ne. Když Maria v evangeliu říká, že „veliké věci mi učinil ten, který je mocný“ (Lk 1,49), naráží na to, že „veliké věci“ neskončily, nýbrž i nadále se dějí v přítomnosti. Nejedná se o nějakou vzdálenou minulost. Schopnost připomínat si minulost neznamená stát se nostalgickými nebo lpět na určitém historickém období, nýbrž dokázat rozpoznat vlastní kořeny, abychom se vždy mohli vrátit k tomu zásadnímu a pustit se s kreativní věrností do budování nových časů. Bylo by vážným problémem – a nikomu by to neprospělo – podporovat ochromenou paměť, která nutí dělat stejné věci stále stejně. Je velkým Božím darem vidět, že mnozí z vás, se svými nejistotami, sny a otázkami, čelí těm, kteří si myslí, že věci nemohou být jinak.

Společnost, která si cení pouze přítomnosti, má tendenci znehodnocovat to, co je dědictvím minulosti, jako například instituci manželství, zasvěceného života nebo kněžského poslání. Ty se nakonec považují za již překonané formy, bez jakéhokoli smyslu. Lidé si myslí, že je lepší žít v situaci nazvané jako „otevřená“ a chovat se v životě jako v nějaké reality show, bez cíle a směru. Nenechte se oklamat. Bůh přišel, aby všemi směry rozšiřoval obzory našeho života. On nám pomáhá dávat správnou hodnotu minulosti a plánovat šťastnou budoucnost. To je však možné, jedině pokud zažijeme autentické zkušenosti lásky, které nám pomáhají objevovat Pánovo povolání a přitakat k němu. A to je také jediná věc, která nás činí skutečně šťastnými.

Drazí mladí, svěřuji mateřské přímluvě Blahoslavené Panny Marie naše putování do Panamy, stejně tak jako přípravy příští biskupské synody. Zvu vás, abyste si připomněli dvě důležitá výročí, která připadají na rok 2017: tři sta let od objevení sochy Panny Marie z Aparecidy v Brazílii a sto let od zjevení ve Fatimě v Portugalsku, kam, dá-li Bůh, pojedu na pouť v následujícím měsíci květnu. Svatý Martin de Porres, jeden z patronů Latinské Ameriky a SDM 2019, míval ve své pokorné každodenní službě zvyk přinášet nejkrásnější květiny Marii jako znamení své synovské lásky. Stejně jako on rozvíjejte i vy blízký a přátelský vztah s Pannou Marií, svěřujte jí své radosti, obavy a starosti. Ujišťuji vás, že nebudete litovat.

Kéž se mladá dívka z Nazareta, která po celém světě přijala tisíce tváří a jmen, aby se přiblížila svým dětem, přimlouvá za každého jednoho z nás a pomáhá nám hlásat veliké skutky, které Pán uskutečňuje skrze nás.

Ve Vatikánu 27. února 2017 v den památky sv. Gabriela od Bolestné Matky Boží

FRANTIŠEKSdílet

Související články:
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (09.01.2023)
USA: Progresivisté účtují s odkazem Benedikta XVI. (07.01.2023)
Benedikt XVI. – hrdina víry a papež, který viděl, že přicházejí těžké časy (05.01.2023)
Životopisec emeritního papeže - Kdo dnes chce být křesťanem, musí mít odvahu být nemoderní jako Benedikt XVI. (04.01.2023)
Mezinárodní katolické revue Communio - odkaz na Benediktovy spisy zdarma do 15.1. (02.01.2023)
Exorcista páter Amorth o papeži Benediktovi XVI. (02.01.2023)
Za Benediktem XVI. - Nebyl bouřlivou řekou, ale tichou vodou, která uhášela žízeň po Bohu (31.12.2022)
Poselství Svatého otce ke Světovému dni misií 2022 (24.10.2022)
Papež ke kritice kongresu náboženství od biskupa Schneidera (25.09.2022)
NADPŘIROZENÉ NÁBOŽENSTVÍ ZJEVENÉ KRISTEM JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ. TO NENÍ MOŽNO POSTAVIT NA ROVEŇ OSTATNÍM BEZ POHORŠENÍ A ŠKODY PRO DUŠE (21.09.2022)
JEDINÝM PRAVÝM, BOHEM ZJEVENÝM A CHTĚNÝM NÁBOŽENSTVÍM, JE NÁBOŽENSTVÍ KATOLICKÉ (17.09.2022)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni modliteb za péči o stvoření (13.09.2022)
Synodalita v církvi (20.11.2021)
Poselství Svatého otce Františka ke 36. světovému dni mládeže (11.11.2021)
Pozvání našich biskupů k synodálnímu procesu (07.10.2021)
Poselství svatého otce Františka k 55. světovému dni sdělovacích prostředků (31.05.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni modliteb za povolání (18.05.2021)
Úmysly apoštolátu duben, květen, červen (27.04.2021)
Papež Jan Pavel II. v Československu 1990 (22.04.2021)
Poselství papeže Františka k postní době (02.03.2021)
Poselství papeže Františka k světovému dni nemocných (01.02.2021)
Urbi et Orbi - požehnání městu a světu (19.01.2021)
Promluva Svatého otce před modlitbou Anděl Páně v neděli 3.1.2021 (08.01.2021)
Úmysly Svatého otce pro modlitby svěřené celosvětové síti modliteb (01.01.2021)
Poselství Svatého otce Františka k 54. celosvětovému dni sdělovacích prostředků (28.05.2020)
Povolanie pápež - původní slovenský muzikál (18.05.2020)
Modlitba papeže Františka k Panně Marii (12.05.2020)
Karol Dučák: Katolická církev odmítá nejen ateistický komunismus, ale i kapitalismus a neoliberalismus! (06.05.2020)
List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 (03.05.2020)
Poselství Svatého otce Františka k 57. světovému dni modliteb za povolání (26.04.2020)
Poselství Svatého otce k 35. světovému dni mládeže 2020 (20.04.2020)
Poselství papeže Františka k 28. světovému dni nemocných (01.03.2020)
Sbírka Haléř sv. Petra 2020 (23.02.2020)
Prefekt vatikánského úřadu: Dokumenty prokáží úsilí Pia XII. o záchranu Židů (21.02.2020)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni míru (07.02.2020)
Papežovo vánoční poselství Urbi et Orbi (26.12.2019)
Úmysly svatého otce Františka pro rok 2020 (18.12.2019)
Exhortace papeže Františka - Christus Vivit (18.12.2019)
Jan Pavel II. o prvním přikázání Desatera (16.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 93. světovému dni misií 2019 (14.10.2019)
Z misijního poslání církve není nikdo vyloučen (03.10.2019)
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíků 2019 (16.09.2019)
Benedikt XVI.: Kritika textu se míjí s jeho jádrem (28.08.2019)
Papežové o sv. Cyrilovi a Metodějovi (04.07.2019)
P. Milan Glaser: Církví obchází strašidlo hereze (28.05.2019)
Církev a skandál zneužívání - Poznámky Benedikta XVI. z 11. dubna 2019 (15.04.2019)
Velikán na papežském stolci PIUS XII. zpečetil nezbytnost liturgické reformy ve 20. století (19.03.2019)
Hymnus o radosti (02.03.2019)
Poselství Svatého otce Františka k 52. Světovému dni míru (28.01.2019)
Ján Dolný: Esej k 50. výročí encykliky Humanae Vitae (07.01.2019)
Zvláštní úmysl papeže Františka (30.09.2018)
Naše víra a život potřebují souzvuk (26. neděle v mezidobí, cykl. B) (29.09.2018)
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2018 (18.09.2018)
Poselství Svatého otce Františka ke IV. Světovému dni modliteb za péči o stvoření (18.09.2018)
Pavel VI. o okupaci Československa 21. srpna 1968 (20.08.2018)
Jubilejní rok sv. Aloise (22.06.2018)
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír (22.02.2018)
Benedikt XVI.: Vnitřně jsem na pouti k Domovu (08.02.2018)
O údajném vyznamenání propotratové holandské aktivistky papežem (17.01.2018)
Afričtí preláti: "Svatý otče, v otázkách migrace se mýlíte. Ať mladí neodcházejí!" (11.01.2018)
RATZINGEROVA REVOLUCE Odkaz jednoho z největších teologů dneška (13.11.2017)
Milion Otčenášů za Svatého otce (07.11.2017)
Benedikt XVI varuje před 'nebezpečnou situací' v souvislosti s radikálním ateismem a radikálním islámem (08.06.2017)
Exkluzivní text Benedikta XVI: Krize, která rozvrací Církev, je především krizí liturgie (21.04.2017)
Světový den modliteb za povolání - poselství Svatého otce Františka (19.04.2017)
Před 12 lety zemřel papež Jan Pavel II. (02.04.2017)
Poselství papeže Františka k postní době 2017 (24.02.2017)
... a papež František volal potřetí (09.02.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc ÚNOR (03.02.2017)
Emeritní papež Benedikt XVI: Katolická církev je naprosto nezbytná pro vykoupení (22.01.2017)
Úmysl Svatého otce Františka svěřené Apoštolátu modlitby na měsíc LEDEN (03.01.2017)
Papež, Vánoce a "falešné zprávy" o Hitlerovi (18.12.2016)
Pravá brána milosrdenství, kterou je Kristovo Srdce, zůstává otevřena (21.11.2016)
Poselství papeže Františka k Světovému dni misií 2016 (20.10.2016)
Světové dny mládeže v Krakově (05.08.2016)
Připomínka 65. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (28.06.2016)
Slavnostní obřad na připomínku 65. výročí kněžského svěcení emeritního papeže Benedikta XVI. (27.06.2016)
Papež Benedikt XVI. se 29. června patrně objeví na veřejnosti (24.06.2016)
Právě před 35 lety otřásla světem zpráva o atentátu na Jana Pavla II. (15.05.2016)
Poselství papeže Františka k 53. světovému dni modliteb za povolání (12.04.2016)
Papežova exhortace: krásná, dojemná i rozdělující (09.04.2016)
Zveřejněna papežská exhortace o rodině Amoris laetitia (09.04.2016)
Vzpomínka: 2. duben - jedenácté výročí smrti sv. Jana Pavla II.
* Litanie k Janu Pavlu II., jeho promluvy k přikázáním Desatera
(02.04.2016)
Benedikt XVI.: Pokud víra a spása nejsou propojeny, víra nemá smysl (01.04.2016)
Urbi et Orbi - Jedině Boží milosrdenství nás může zachránit (27.03.2016)
Společné prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla (14.02.2016)
Přímý přenos setkání: * Papež František se na Kubě setká s patriarchou Kirillem
* Dosavadní překážkou setkání byly obavy z proselytismu
(12.02.2016)
Papež: Bůh nemiluje láskou z telenovely (14.01.2016)
V římských klášterech se zachránila více než polovina židovské obce (10.01.2016)
Rozhovor s papežem Františkem k roku milosrdenství (18.12.2015)
Papež: Bůh v nás započal dobré dílo a taky by ho rád dokončil (27.11.2015)
Papež František: O slibech, které činíme dětem (19.10.2015)
Papežové pomíjejí, loďka církve se nepotopí (18.09.2015)
Modlitba za naši zemi (Papež František) (25.06.2015)
Apokalyptická vize Jana Pavla II. (14.06.2015)
Papež František se setkal s prezidentem Putinem (11.06.2015)
Papež o zásnubách: "expresní manželství neexistuje" (03.06.2015)
Krvavou kleriku Jana Pavla II. můžete vidět v Krakově (31.05.2015)
Papež František: Je čas, aby se rodiče vrátili k poslání vychovávat (28.05.2015)
10 let od smrti Jana Pavla II. a čas milosrdenství (02.04.2015)
Papež: Učitelé jsou jako duchovní rodiče (21.03.2015)
Poselství papeže Františka k postní době 2015 (17.02.2015)
Rodina a králíci: Co papež (ne)řekl (27.01.2015)
Papež se setkal s přeživšími z Osvětimi, včetně českých (11.01.2015)
Novoroční předsevzetí papeže Františka (05.01.2015)
Pius XII. si beatifikaci zaslouží o nic míň a o nic víc než ostatní (30.12.2014)
Papež ve Štrasburku varoval před paradoxním zneužíváním lidských práv (27.11.2014)
Ďábel není mýtus a musíme mu čelit zbrojí pravdy (16.11.2014)
Papež František: Boží království roste potichu a bez chlubení (14.11.2014)
Papež o pronásledovaných křesťanech: Mobilizujme svědomí (13.11.2014)
Emeritní papež Benedikt XVI.: ZŘEKNUTÍ SE PRAVDY JE "pro víru SMRTONOSNÉ" (27.10.2014)
Objednávejte si: plakátek papeže Františka (30.08.2014)
Deset tipů pro spokojený život (17.08.2014)
Vatikán zahájil diplomatickou iniciativu na podporu křesťanů v Iráku (13.08.2014)
Cesta papeže Františka do Jižní Koreje ve dnech 14. až 18. 8. na televizi Noe (13.08.2014)
Benedikt XV. o válce z let 1914 - 1918 (29.06.2014)
Tvoje jméno je "jsem křesťan" a příjmení "patřím do církve" (27.06.2014)
Papež František: Nezapomínejme na první lásku (08.06.2014)
Představitel OSN: Pro-life nauka je "mučení" (05.06.2014)
Minutová modlitba za mír ve Svaté zemi (05.06.2014)
Joseph Ratzinger: předmluva ke knize Nový světový neřád (01.06.2014)
Tv Noe - SOBOTA 22.10
Tajemství Jana Pavla II.: Z Fatimy k pádu komunismu
(31.05.2014)
* Přímé přenosy z pouti sv. otce ve Svaté zemi - TV NOE a TV LUX
* Podrobný program pouti papeže Františka do Svaté země
(24.05.2014)
Petrův nástupce svěřil Panně Marii svou pouť do Svaté země (24.05.2014)
Četba (+ čtení) na pokračování:
sv. Jan Pavel II. EVANGELIUM VITAE
(19.05.2014)
Papež Pavel VI. bude blahořečen 19. října 2014 (12.05.2014)
Papež: "žárlivost je ďáblova práce, Duch Svatý přináší jednotu" (12.05.2014)
Papež: Samolibý kněz Božímu lidu nesvědčí (06.05.2014)
Kardinál Müller: František navazuje na učení Benedikta XVI. o biskupské službě (02.05.2014)
První farnost, která nese jméno svatého Jana Pavla II. (30.04.2014)
10 kroků od sv.otca Františka jak se stát svatým (28.04.2014)
Nádherné slova Sv.otce Františka o svatosti ... (28.04.2014)
* Jan Pavel II. - Muž modlitby - 1-4* Aktuálně: sv. Otec Jan Pavel II. Veliký se stáva svatým orodovníkem v Nebi....
(26.04.2014)
Film na TV Lux: Karol: Papež, který zůstal člověkem (1 + 2) (25.04.2014)
Benedikt XVI. se zúčastní nedělní kanonizace (24.04.2014)
Svatořečení papežů: česká účast a přímé přenosy (23.04.2014)
Díky tobě, ženo (21.04.2014)
Papež se setkal s účastníky sympozia o boji proti obchodu s lidmi (15.04.2014)
Poselství papeže Františka k postní době 2014 (09.03.2014)
Benedikt XVI. písemně odpověděl na otázky deníku La Stampa (26.02.2014)
Nebudu už nositelem úřední moci, zůstanu ve službě modlitby (13.02.2014)
Kardinál Ouellet: Benedikt XVI. zasluhuje vděčnost za otevření nových perspektiv (01.01.2014)
Papež František u Benedikta XVI. a Benedikt XVI. u Františka (28.12.2013)
Papežská cesta do Svaté země je plánována na příští rok (14.12.2013)
Benedikt XVI.: "Stárnu a jsem mnich, který se modlí" (06.12.2013)
Apoštolská exhortace Radost evangelia (27.11.2013)
Apoštolská exhortace Evangelii gaudium papeže Františka uzavře Rok víry (19.11.2013)
Papež František předal Ratzingerovu cenu za teologii (27.10.2013)
22. 10. 2013 - Před 35 lety se ujal pontifikátu Jan Pavel II. (23.10.2013)
Jak je to vlastně s papežovým postojem k potratům? (19.10.2013)
Spojme se duchovně v modlitbě se Svatým otcem (04.10.2013)
Jan XXIII. a Jan Pavel II. budou svatořečeni 27. dubna 2014 (01.10.2013)
Svatý otec František 7. 9. 2013 (07.09.2013)
Právě nyní na TV-Noe: přímý přenos modlitební vigilie s papežem Františkem. (07.09.2013)
Papež jmenoval nového státního sekretáře Apoštolského stolce (31.08.2013)
O papeži Františkovi (30.07.2013)
Vyšla encyklika Lumen fidei, najdete zde i její překlad (27.07.2013)
Papež František: Archanděl může vyhnat satana z Vatikánu (26.07.2013)
Zasvěcení pontifikátu papeže Františka Naší Paní z Aparecidy
(a ve Fatimě)
(25.07.2013)
Papež František v Brazílii (25.07.2013)
SDM RIO a R13 v programu (nejen) TV LUX (24.07.2013)
Papež František poprosil Benedikta XVI.. o doprovázení během cesty do Brazílie (20.07.2013)
Kardinál Kasper: Papež František není konzervativec, ani pokrokář (20.07.2013)
Papež František o Benediktu XVI. a své papežské službě (14.07.2013)
František a ďábel (08.07.2013)
Kanonizace bl. Jana XXIII. a bl. Jana Pavla II.se přiblížila (06.07.2013)
František píše na Velehrad (04.07.2013)
V pátek vyjde encyklika o víře Lumen fidei (04.07.2013)
Dvakrát 'Svatý Otec' - přesto jedno srdce a jedna duše (22.06.2013)
Proces svatořečení Jana Pavla II. téměř uzavřený (22.06.2013)
O čtyřruční encyklice (20.06.2013)
O lahodném zotročování člověka (13.06.2013)
O návštěvě u emeritního papeže Benedikta XVI. (08.06.2013)
Benedikt XVI. o kultu a posvátnosti eucharistie (30.05.2013)
Proč se kdysi volalo »Ať žije Pius IX.«? (25.05.2013)
Papež František zasvětil svůj pontifikát Panně Marii Fatimské (22.05.2013)
Pontifikát papeže Františka zasvěcený Fatimské Panně Marii (aj.). (18.05.2013)
Papež pro Židy (14.05.2013)
František a papež? (12.05.2013)
Benedikt XVI. se vrátil do Vatikánu (03.05.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k 50. Světovému dni modliteb za duchovní povolání (23.04.2013)
Zasvěcení pontifikátu Panně Marii Fatimské (14.04.2013)
Podle médií je papež František středověký (11.04.2013)
Panna Maria se zjevila se zesnulým papežem: "Hle, můj syn!" (05.04.2013)
Nový papež přichází do morální krize (04.04.2013)
Benedikt XVI..: Putující Církev je také „ECCLESIA MILITANS“ (30.03.2013)
Papež převezme Lateránskou baziliku o druhé velikonoční neděli (29.03.2013)
Papež: Pokoj je neslučitelný s potraty a eutanazií (25.03.2013)
Kardinál Miloslav Vlk o papeži Františkovi (23.03.2013)
Nabídka obrázků papeže Františka (23.03.2013)
Setkání papeže Františka s Benediktem XVI. (také video) (23.03.2013)
Papež František: Vichr dobroty (23.03.2013)
Papež František - řada překvapení a velká očekávání (19.03.2013)
Papežský erb a motto (19.03.2013)
9 věcí, které byste měli vědět o papeži Františkovi (19.03.2013)
Papež František: Homosexuální "manželství" jsou "machinacemi otce lží" (19.03.2013)
Inagurace papeže Františka v médiích (18.03.2013)
Křížová cesta za nového papeže (12.03.2013)
Studio Konkláve: První den volby papeže na TV - Noe - živě (12.03.2013)
Pontifikát Benedikta XVI. v číslech (12.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů v číslech (10.03.2013)
O čem bude konkláve? (09.03.2013)
Konkláve začne v úterý 12. března (08.03.2013)
Adoptujte si kardinála! (08.03.2013)
Sbor kardinálů volitelů je kompletní, datum konkláve jěště nebylo stanoveno (08.03.2013)
Vizionářka Mirjana prosila o modlitbu za papeže Benedikta
Modlitby za konkláve a budoucího papeže
(04.03.2013)
Svolání první generální kongregace kardinálského kolegia (01.03.2013)
Pravidla pro volbu papeže - Apoštolská konstituce o volbě nové hlavy církve (01.03.2013)
Benedikt XVI.: Budoucímu papeži, který je mezi vámi, již nyní slibuji bezpodmínečnou poslušnost (28.02.2013)
Nikdy jsem se necítil sám - poslední katecheze Benedikta XVI.
150 tisíc lidí se rozloučilo s pontifikátem Benedikta XVI.
(27.02.2013)
Poslední tisková konference pontifikátu Benedikta XVI. (27.02.2013)
Kardinál Barbarin: Benedikt XVI. ukázal, že autorita je služba, nikoli ambice či vlastnictví (26.02.2013)
Benedikt XVI. rozhodl o možnosti uspíšit zahájení konkláve (25.02.2013)
Budeme nuceni volit mezi zradou Krista a mučednictvím? (25.02.2013)
Více než sto tisíc lidí se přišlo rozloučit s Benediktem XVI. (24.02.2013)
Historický krok papeže Benedikta XVI. (23.02.2013)
O papeži Ratzingerovi na rovinu (23.02.2013)
Joseph Ratzinger: Jak bude vypadat církev ve třetím tisíciletí? (22.02.2013)
Co odhaluje abdikace Benedikta XVI.? (21.02.2013)
Papež uvažuje o posunutí začátku konkláve (20.02.2013)
Při pokušení je ve hře víra, protože je ve hře Bůh (20.02.2013)
Druhý vatikánský koncil ve vzpomínkách a nadějích jeho svědka (19.02.2013)
Papež Benedikt XVI.. zřejmě zvažoval svůj odchod delší dobu (18.02.2013)
Lombardi: Odstoupení papeže svědčí o rozsahu problémů církve i světa (16.02.2013)
Benedikt XVI.: Děkuji za vaše sympatie (13.02.2013)
Od Popeleční středy Novéna modliteb za budoucnost církve (13.02.2013)
Kdo bude volit nového papeže? (13.02.2013)
Benedikt XVI. se vzdává úřadu papeže (11.02.2013)
Víra bez skutků je jako strom bez ovoce (10.02.2013)
Věřit v Boha, znamená přijmout Ježíše Nazaretského (05.02.2013)
Benedikt XVI.: Zapojení do sociálních sítí není požadavkem doby, ale evangelia (25.01.2013)
Benedikt XVI.: Nikoli oslava Boha, ale Jeho zapomnění plodí násilí (10.01.2013)
Papež varuje: Rovnost filosofie popírá Boha a Bibli (03.01.2013)
Papež nesouhlasí s globální vládou (03.01.2013)
Poselství papeže Benedikta XVI. k oslavě světového dne míru 1. ledna 2013 (02.01.2013)
Musíme se mít na pozoru před znetvořením posvátna (27.12.2012)
Benedikt XVI.: Člověk se postavil proti své přirozenosti, je z něj pouze duch a vůle (26.12.2012)
Urbi et Orbi - Vánoční poselství Benedikta XVI., nám. sv. Petra (25.12.2012)
Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu (24.12.2012)
Vyšel poslední díl trilogie Ježíš Nazaretský od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. + vzpomínka: jeho přání napsat knihu (25.11.2012)
Cesty vedoucí k poznání Boha (19.11.2012)
Benedikt XVI.: Stáří je krásný věk! (14.11.2012)
Benedikt XVI. k odvolání arcibiskupa Bezáka (08.11.2012)
Benedikt XVI. zakončil biskupský synod o nové evangelizaci, jeho promluva (28.10.2012)
Co je to víra? (25.10.2012)
Nový cyklus katechezí k Roku víry: Víra činí život plně lidským.. (21.10.2012)
K výročí koncilu a Roku víry (15.10.2012)
List k misijní neděli (14.10.2012)
Koncil je mocná výzva ke znovuobjevování krásy naší víry (10.10.2012)
Benedikt XVI.: Vlažnost je největší diskreditace křesťanství (10.10.2012)
Zahájení Roku víry v brněnské diecézi (10.10.2012)
Slavení památky papeže
blahoslaveného Jana Pavla II.
(05.10.2012)
Třetí díl Ježíše Nazaretského vyjde do vánoc (22.09.2012)
Benedikt XVI.: Evangelizace není věcí několika odborníků, ale celého Božího lidu (22.09.2012)
Přinášejte poselství víry do digitálního světa (18.09.2012)
Papežská cesta do Libanonu na obrazovkách Tv Noe (14.09.2012)
Benedikt XVI. prosí o modlitbu za cestu do Libanonu (13.09.2012)
Benedikt XVI. a o. Federico Lombardi k cestě do Libanonu (10.09.2012)
Libanon: Násilí eskaluje - návštěva papeže se neruší + další zprávy (31.08.2012)
Mučednictví každodenní věrnosti evangeliu (31.08.2012)
Svatý Otec vyzývá: "Církev musí učit to, co Bůh říká, ne to, co lidé chtějí slyšet." (16.08.2012)
Poselství představitelů církví Blízkého východu Benediktu XVI.. (10.08.2012)
Benedikt XVI. dokončil třetí díl knihy „Ježíš Nazaretský“ (09.08.2012)
Výběr z dřívějších výpovědí Benedikta XVI. ke svátku Proměnění Páně (09.08.2012)
Prosit Boha především o pevnější víru (02.07.2012)
Byl prezentován Rok víry (23.06.2012)
Benedikt XVI.: aktivní účast na liturgii neznamená vnější aktivitu (18.06.2012)
Nevěrní služebníci Petrova nástupce a jejich zrada (18.06.2012)
Nejposvátnějším místem v kostele je svatostánek (11.06.2012)
Joseph Ratzinger: Letnice a stvoření (08.06.2012)
Promluva Sv. otce na závěr mariánského měsíce května (03.06.2012)
Výzva Benedikta XVI. k Mezinárodnímu dni rodin (20.05.2012)
Papež schválil dekret o mučednictví 14 pražských mučedníků z roku 1611 (15.05.2012)
Kanonizace Jana Pavla II. v roce 2015 v Krakově? (15.05.2012)
Libanon si slibuje od papežské návštěvy vyjádření k arabskému jaru (02.05.2012)
K výročí beatifikace Jana Pavla II. (02.05.2012)
Učení Benedikta XVI. v nové webové aplikaci (26.04.2012)
Sedm let pontifikátu bilancuje P. Fessio SJ a další publicisté (26.04.2012)
Benedikt XVI. v mém životě (26.04.2012)
Rodinná lekce od Ratzingerů (20.04.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. (19.04.2012)
Benedikt XVI.: Smutek i rány stávají se zdrojem radosti (12.04.2012)
Urbi et orbi - velikonoční poselství Benedikta XVI. (09.04.2012)
Kanonizační proces bl. Jana Pavla II. pokračuje (02.04.2012)
Zpravodajství Radia Vatikán z návštěvy sv. Otce Benedikta XVI. do Mexika a na Kubu (30.03.2012)
Kardinál Bertone k blížící se návštěvě papeže v Mexiku (22.03.2012)
Nová evangelizace začíná ve zpovědnici (17.03.2012)
Poselství papeže Benedikta XVI. k postní době 2012 (06.03.2012)
Benedikt XVI.: dospělost ve víře neznamená emancipaci od učení Církve (23.02.2012)
Symbolika čísla čtyřicet v dějinách spásy (23.02.2012)
Před 50. lety bylo stanoveno datum zahájení Druhého vatikánského koncilu (02.02.2012)
Benedikt XVI.: Stojíme před hlubokou krizí víry, která je pro dnešní církev největší výzvou (01.02.2012)
Benedikt XVI.: Hlavní překážkou evangelizace je krize víry (01.02.2012)
Benedikt XVI. o vztazích (31.01.2012)
Na Božím požehnání záleží všechno! (25.01.2012)
Mexiko: program papežské návštěvy (13.01.2012)
Život jako Boží Slovo (11.01.2012)
Mons. Geisler: Nehoří-li srdce, nemůže se víra šířit (05.01.2012)
P. Lombardi bilancuje rok 2011 (01.01.2012)
Benedikt XVI.: Vánoční stromeček je symbolem věčného života (26.12.2011)
Kondolence Benedikta XVI. a prohlášení arcibiskupa Duky (24.12.2011)
Tajná konzistoř Pia XI. o vztahu k fašismu (12.12.2011)
Ježíš Nazaretský II. od Josepha Ratzingera-Benedikta XVI. vyšel česky (06.12.2011)
Papež v nové dětské knize podporuje mariánskou úctu (06.12.2011)
Film o bl. Janu Pavlu II. v brněnském kině SCALA (03.12.2011)
Motu proprio Benedikta XVI. PORTA FIDEI (25.11.2011)
Benin se těší návštěvě Benedikta XVI. (20.11.2011)
Nouzové přistání ve Varšavě (07.11.2011)
Kardinál Meisner - papežský legát při oslavách svaté Anežky České (24.10.2011)
První jmeniny Wojtylových dětí (24.10.2011)
Benedikt XVI. oznámil úmysl vyhlásit »Rok víry« (17.10.2011)
Papež zvítězil nad mediálními útoky v Německu (12.10.2011)
CHVÍLE PRAVDY - Papežova cesta do Německa (11.10.2011)
Texty pronesené Benediktem XVI. při návštěvě Spolkové republiky Německo (02.10.2011)
NÁZOR: Aldo Maria Valli o frontálním útoku na Benedikta XVI. (27.09.2011)
Benedikt XVI. cestou do Berlína pozdravil obyvatele ČR (22.09.2011)
Cesta Benedikta XVI. do Německa má motto: Kde je Bůh, tam je budoucnost (21.09.2011)
Povolání není soukromou záležitostí (14.09.2011)
Setkání mládeže s Benediktem XVI. s rekordní účastí 2 milionů věřících (23.08.2011)
O síle slova a charizmatickém papeži (19.08.2011)
Homilie Benedikta XVI. o slavnosti sv. Petra a Pavla 29. 6. 2011 v Římě (05.08.2011)
Jan Pavel II. tentokrát o přikázání lásky (19.07.2011)
Jan Pavel II. o desátém přikázání Desatera (27.06.2011)
60. výročí kněžského svěcení Benedikta XVI. (26.06.2011)
Jan Pavel II. o devátém přikázání Desatera (14.06.2011)
Papež v Chorvatsku 4. až 5. června 2011 (04.06.2011)
Jan Pavel II. o osmém přikázání Desatera (26.05.2011)
30 let od atentátu na Jana Pavla II. - nová konkrétní odhalení (23.05.2011)
Liturgická památka Jana Pavla II. připadne na 22. října (21.05.2011)
Světlo světa – kniha, která září Bohem (15.05.2011)
Jan Pavel II. o sedmém přikázání Desatera (14.05.2011)
Papež varuje: Zdá se, že Západ ztratil zájem o víru (06.05.2011)
Proč svatý? - četba na pokračování na Proglasu (03.05.2011)
Santo subito – je to skutečnost! (02.05.2011)
Zvon na památku beatifikace papeže Jana Pavla II. (30.04.2011)
Jan Pavel II. o šestém přikázání Desatera (26.04.2011)
Dubnová výročí Benedikta XVI. (22.04.2011)
Jan Pavel II. o pátém přikázání Desatera (19.04.2011)
Pilot USA o Janu Pavlu II.: Miloval všechny (15.04.2011)
Jan Pavel II. o čtvrtém přikázání Desatera (11.04.2011)
... potvrzujeme, že Kristus je Pánem našeho života? (06.04.2011)
Světlo světa - kniha rozhovorů se Svatým Otcem Benediktem XVI. (05.04.2011)
Jan Pavel II. o třetím přikázání Desatera (29.03.2011)
Benedikt XVI. o post-abortivním syndromu a úloze svědomí (25.03.2011)
Beatifikace Jana Pavla II. – nabídka dopravy do Říma (20.03.2011)
Jan Pavel II. o druhém přikázání Desatera (18.03.2011)
Vyšel druhý díl papežovy knihy Ježíš Nazaretský (16.03.2011)
Česká pouť na beatifikaci Jana Pavla II. (11.03.2011)
Obyvatelé Říma město před 1. květnen neopustí (27.02.2011)
Knihy (20.02.2011)
Nový web informuje o přípravách blahořečení Jana Pavla II. (18.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. - jak se postavit proti nejčastějším námitkám (18.02.2011)
Don Gobbi o sv. Otci Janu Pavlu II. (17.02.2011)
Benedikt XVI., virtuóz slova - naslouchejme mu! (16.02.2011)
Blahořečení Jana Pavla II. (15.01.2011)
BENEDIKT XVI. – úryvek z homilie (27.12.2010)
Maria k nám mluví Božím Slovem (09.12.2010)
Vyšla kniha rozhovorů s papežem (24.11.2010)
Papežova návštěva v Anglii (25.09.2010)
Sbírka na úhradu dluhu – návštěva Svatého otce Benedikta XVI. (25.09.2010)
Benedikt XVI.: Nemají-li hodnoty, práva a povinnosti racionální základ, na čem stojí nadnárodní instituce? (22.09.2010)
ATEISTI ZNÁSILŇUJÚ PRAVDU, TVRDÍ ATEISTA (15.09.2010)
Benedikt XVI. ke 100. výročí narození bl. Matky Terezy z Kalkaty (27.08.2010)
„Homofób“ není obvinění (29.07.2010)
Sjednocujme se s naším papežem (26.07.2010)
Pedofilie, církev a nový pohled některých médií (09.06.2010)
Co v televizi neuslyšíme (19.05.2010)
Pedofilie v církvi (18.05.2010)
Stanovisko českých biskupů k mediální kritice Benedikta XIV. (22.04.2010)
Nepravdivé obvinění Benedikta XVI. americkým listem New York Times (25.03.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 04. 2017 | 4376 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace