Zajímavé...

Poselství o Plamenu Lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Štěrbina Dar Panny Marie pro záchranu světa: Plameny lásky jejího Neposkvrněného Srdce.

1. Předmluva
Krátký výňatek ze slov zpovědníka - matky, šesti dětí v Maďarsku, které Neposkvrněná Panna svěřilapřání svého Neposkvrněného Srdce. Na Velký Pátek jí Neposkvrněná Panna řekla: "V zemi je tolik hříšníků, pomozte mi zachraňovat jejich duše! Budeme hasit oheň nenávisti." Tuto milost jsem vyprosila u nebeského Otce, pro nekonečné zásluhy svatých ran mého Syna. Děti moje, můžete s důvěrou vyprošovat milosti pro záchranu duší nevěrců, vlažných katolíků i velmi špatných lidí a to i těch největších hříšníků. Jen vašim prostřednictvím mohou být zachráněni, když za ně budete vysílat povzdechy k Bohu Otci. Jste-li v milosti posvěcující a dotknete-li se jiného člověka a to buď podáním ruky, nebo i náhodně, v úřadě, ve škole, ve společnosti, společenských místnostech - a to i když se jedná o vám neznámého člověka a v duchu vyslovíte povzdech. Je možno použít i na osobu, kterou vidíme, např. šofér v autě apod.
"Bože, obětuji ti plamenný žár lásky Neposkvrněného Srdce Panny Marie, za tuto duši."
"Plamenem mého srdce oslepím satana" a hříšník je nejpozději v hodině smrti zachráněn.!!
Nový dar Panny Marie pro záchranu světa:
PLAMENY LÁSKY JEJÍHO NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE:

2. Je to Velký Pátek. Panna Maria hovoří: "Tolik hříšníků je na zemi. Pomozte mi zachraňovat jejich duše! Dám vám do rukou paprsek světla. Je to plamen lásky mého Neposkvrněného srdce. Jsem vaše dobrá a milující Matka a spolu s vaším přičiněním vás zachraňuji ... Dcero moje, nyní ti dávám PLAMEN LÁSKY SVÉHO SRDCE. Zapal jím nejprve své srdce a pak ho předej dále, alespoň jedné duši....!"
A tu se Matka Boží dala do takového pláče, že jsem byla zmatena a nevěděla jsem co dělat. Slíbila jsem za všechny, že její přání splníme neboť mi div nepuklo srdce.

3. V čem spočívá tajemství Jejího Plamene Lásky? "Tento milostiplný Plamen, který vám dávám ze svého Neposkvrněného Srdce, nechť jde od srdce k srdci. Stane se velkým divem a jeho lesk oslepí satana. Je to Oheň lásky a svornosti a jím budeme hasit oheň nenávisti. Tuto milost jsem vyprosila u Nebeského Otce, pro zásluhy pěti svatých ran mého Syna." Když mi toto Svatá Panna pravila, dostalo se mi podivuhodného vnuknutí a pochopila jsem, jak velmi se vůle Nejsvětější Panny shoduje s vůlí věčného Otce, jejího Syna a Ducha Svatého. Nejsvětější Panna slíbila, že u nás zůstane, aby se tento malý Plamen její Lásky rychle rozšířil po celém světě. Pravila: "... TÍMTO PLAMENEM MÉHO SRDCE OSLEPÍM ĎÁBLA. Tento plamen lásky mého srdce spolu s vámi spálí hřích. Jeho účinky vyleji na všechny kmeny a národy. Nejen na ty, kteří náležejí do církve katolické, ale i na všechny, které můj Syn poznamenal znamením kříže. Proto si přeji, aby se Plamen lásky mého srdce stal známým po celém světě, tak jako je známé po celém světě jeho jméno." Žádný takový člověk nebude zavržen. Každému, za něhož jste vyslali tento povzdech, se dostane milosti, a to buď ihned, nebo později, ale každopádně v hodině smrti. A Matka Boží prosila: "Využívejte této možnosti záchrany pro své drahé i pro všechny kolem vás. Budete-li prosit Boha skrze plamenný žár mé lásky, zachráníme společně celý svět!" A Pán Ježíš k tomu řekl: "A úsměv mojí matky zazáří nad celým světem!" (tolik ze slov zpovědníka maďarské matky).

4. Působení Plamene mojí lásky se vztahuje i na umírající a na duše v očistci. Dcero moje, rozhoří-li se plamen lásky mého Srdce na zemi, jeho působení zasáhne i umírající. Satan bude oslepen a s pomocí vaší bdělé modlitby bude zápas umírajících se satanem ukončen. V záblesku Plamene mé Lásky se obrátí i ti nejzatvrzelejší hříšníci, neboť si přeji, aby NEZAHYNULA ANI JEDNA DUŠE. Mám k vám prosbu: Rozdělte se mezi sebou tak, aby ani jedna minuta noci nebyla bez bdělé modlitby. Slibuji, že bude-li někdo konat noční klanění a bude se dovolávat účinku Plamene mé Lásky, tu žádný umírající v jeho okolí nebude zavržen. (Bude-li mnoho smírných duší, přijmu i 5-minutovou pobožnost od jenotlivých osob.)
Čím vroucnější budou vaše modlitby, tím více bude satan oslepený a umírajícímu se dostane nové síly aby mohl správně rozhodnout o svém budoucím osudu. Plamen mé Lásky chci stále ve větší míře rozšiřovat na duše v očistci. Každá rodina, která ve čtvrtek nebo v pátek vykoná doma smírnou hodinu a jestliže se při tom jeden její člen bude postit o chlebě a vodě, dosáhne té zvláštní milosti, že zemřelého člena rodiny během 8 dní vysvobodím z očistce. Kdo se bude některé pondělí postit o chlebě a vodě, osvobodí z očistce duši některého kněze. (Není třeba hladovět, je možné jíst chleba a pít vodu.) Kdo s odvoláním na Plamen Lásky mého Srdce se pomodlí 3x Zdrávas Maria - osvobodí jednu duši z očistce.
Kdo v měsíci listopadu - s odvoláním na Plamen mé Lásky - se modlí 1x Zdrávas Maria - osvobodí 10 ubohých duší z očistce.

5. NALÉHÁM NA VÁS!
Nejsvětější Panna mne pak velmi prosila, abychom se co nejvíce přičinili o to, aby Plamen její Lásky se rozšířil po celém světě! "Nemohu již déle v sobě potlačit Plamen mé Lásky, připusťte, aby vás zasáhl! Učiňte už první krok! Projevte už začátek vaší dobré vůle! Jeden první krok je těžký, věř mi!
Až tento bude vykonán, prolomí Plamen mé Lásky nedůvěru vašich duší a jemný žár Plamene je osvětlí. Taková duše, do níž Plamen mé Lásky bude moci bez překážek vstoupit a v ní najít útulek trvalý, bude tak opojena milostí, že - jak jsem již řekla - bude šířit působení Plamene mé Lásky na celý svět. TAKOVÝ PŘÍLIV MILOSTI NEBYL DOSUD DÁN OD CHVÍLE, V NÍŽ SE SLOVO STALO ČLOVĚKEM !...
Nebuďte malomyslní! Sílu k tomu dám každému z vás. Musíte jen chtít! Působením Plamene mé Lásky dostane se vaší duši světlo, aby dále odvážně a statečně začala šířit Plamen mé Lásky. Učiňte, co je na vás! Naléhám na vás. Všechny vás potřebuji!
Mé Neposkvrněné Srdce plane Láskou k vám. Nemohu svoji Lásku již déle v sobě skrývat nezadržitelnou silou proudí k vám. Jsem vaše Matka! Mohu a chci vám pomoci, ale potřebuji k tomu VAŠI POMOC!
Musíte se snažit o to, aby byl satan oslepen. Neodkládejte to! Satan bude natolik oslepený, nakolik se o to přičiníte. Máte velkou zodpovědnost. Ale vaše námaha nebude marná. Budete-li všichni se mnou spolupracovat, rozhoří se jasné světlo Plamene mé Lásky a zapálí celý svět. Satan bude ponížen a už nebude moci provádět svoji moc nad lidmi. NESMÍTE VŠAK TUTO PŘÍPRAVNOU DOBU PRODLUŽOVAT! Ne! Neoddalujte ji! Nechovejte se nečinně k mé posvátné prosbě. Skrze těch několik, prostřednictvím malých duší - musí začít toto proudění milostí, které otřesou světem. Každý, komu se toto poselství dostane do rukou, ať to považuje za osobní pozvání. Nikdo se nad tím nepohoršuj, nebo nevymlouvej. Všichni jste mými dětmi a já jsem Matka vás všech. PROSTE svatého Josefa, nejčistšího snoubence, aby vyhledal malé duše, v nichž by Plamen Lásky našel příbytek!

P. Maria - pohled z boku6. JAK MŮŽETE POMÁHAT?
Doporučují se tyto prostředky:

a) Účast na mši svaté.
Svatá Panna praví: "Jste-li ve stavu milosti a zúčastníte se mše svaté, na niž nejste povinni být, tu vyšlehne Plamen mé Lásky tak, že je satan po tu dobu oslepený a proud milostí zaplaví duše, za něž tu mši svatou obětujete. Účast na mši svaté oslepuje satana nejvíce.

b) Moc přesvaté KRVE Kristovy
Pán Ježíš hovoří o účincích a moci své přesvaté Krve při mši svaté a při svatém přijímání: ..."Můj stůl je neustále prostřen. Jsem Hostitel, obětoval jsem vše, dávám vám SEBE sama. Po svatém přijímání pohleďte do svoji duše a pozorujte, jaký oheň ve vás vyvolá má svatá Krev! Nebuďte bezcitní! Nepřistupujte k mému stolu ze zvyku, ale s vědomím přítomnosti Ohně mé Lásky, který tu má Láska zapálila a který spolu s vaším přičiněním spálí hříchy vaší duše ..."
..."Hleďte pevně do Mých očí, jejichž pronikavý pohled oslepuje satana ... Přeji si, abyste ve všech svých zápasech a bojích se ke mně přimkli a s dětinnou důvěrou upírali svůj zrak vzhůru!"

c) Denní obětování
Matka Boží říká: "Obětujte během dne svou denní práci na oslavu Boží. Jste-li ve stavu milosti, zvyšujte těmito obětováními oslepení satana. Žijte proto v Boží milosti, aby se oslepení satana stále rozšiřovalo a zasahovalo vždy větší oblast! Budete-li využívat nespočetných milostí, jimiž vás zahrnuji, a budete-li s nimi dobře spolupracovat, přispějete tím k nápravě života u mnohých lidí.

d) Oběti a modlitby
To jsou vaše prostředky! Cílem je: uplatňovat dílo vykoupení. Ach, kéž by vaše prosby a žádosti, ve spojení s Plamenem Lásky a skrze Něj, stále přicházely k trůnu Nebeského Otce. Potom by přinášely hojný užitek! Hořte! Jako hořící keř, který hoří a přece nikdy neshoří!

e) Víra a důvěra
Hovoří Pán: "Bez víry a důvěry ve vás nemůže zakořenit žádná ctnost. Jsou základními pilíři onoho posvátného záměru, k němuž se nyní připravujeme a který v brzku uskutečníme. Uvažujte o důležitosti mých slov: "Pro prvé kroky vám dám sílu a odvahu, nesmíte však začátek neustále odsunovat, nebo odbývat mávnutím ruky." Matka Boží připojila: "Dítě moje, věř neustále v moji mateřskou pomoc! Pokora! Oběť! Tyto dvě ctnosti nechť ovládají vaše duše. Věř a důvěřuj! Uvěřte už jednou v moji mateřskou MOC, jíž oslepím satana a svět zachráním od propasti!"
"NAVŠTĚVUJTE často Nejsvětější Svátost Oltářní. A Pán připojil: "Jestliže ke mně nepřicházíte, jak vám mám dát své milosti? V mém srdci přebývá mnoho milostí, Mé Srdce je ve své lásce nevyčerpatelné."

7. RODINNÁ HODINA SMÍRU -
- je nejnaléhavější prosbou Matky Boží. "Dcery moje, prosím vás, abyste čtvrtek a pátek považovaly za dny zvlášních milostí. V těchto dnech máte především přinášet Božskému Synu smír za hříchy. Jedinečným způsobem smíru je RODINNÁ HODINA SMÍRU. Při této hodině, v níž se rodina věnuje smíru, můžete se modlit růženec, nebo jiné modlitby, zpívat nábožné písně. Před touto pobožností se 5x přežehnejte ke cti PĚTI SVATÝCH RAN mého Syna a stejně ji i ZAKONČETE. Jakmile se přežehnáte, začněte pobožnost duchovním čtením. Zapalte při tom svíčku jako připomínku na můj slib.
Tuto hodinu smíru můžete konat také ve dvou nebo ve třech, neboť: Kde jsou dva nebo tři ve jménu mého Syna shromážděni, tam On je s nimi. Snažte se též častěji přes den 5x za sebou přežehnat a odporoučejte se do Milosrdenství Nebeského Otce. To vás přivede k němu blíže a naplní vaše srdce milostí. Vidíš, moje dítě, jak se snažím vás pozvednout a vést do věčného domova, který můj Božský Syn získal pro vás za cenu nesmírného utrpení ....." Ještě nikdy jsem neslyšela matku Boží hovořit takovým tónem. Její hlas zněl mocně, velebně a rozhodně. Nemohu ani vypovědět, s jakým úžasem a chvěním jsem jí naslouchala. Nakonec mě naučila tuto modlitbu a prosila, aby se co nejvíce a nejdříve rozšířila. Řekla mi: "Od této chvíle přidávejte ke každé modlitbě, v níž se na mne obracíte, tuto prosbu: "Matko, plamenem své lásky zasáhni celé lidstvo nyní, i v hodině smrti naší. Amen."
Tato modlitba oslepí satana. "V bouři, která se blíží, budu vždy při vás, s vámi. Jsem vaše Matka. Mohu a chci vám pomoci. Všude budete pozorovat záblesky světla, které budou vycházet z Plamene mé Lásky, jenž ozáří nebe i zemi a osvítí i vlažné a zbloudilé duše. Ty jsi též matka! Svěřím se ti tedy se svou nesmírnou bolestí. Uvaž, ... kdyby jedno z tvých šesti dětí bylo zatraceno, jaká bolest by tě zachvátila. A já? Ach, jaká jsou to pro mne muka, když vidím, jak mnoho mých dětí padá do pekla! Dítě moje pomoz! Pomoz mi! Když to řekla, přenesla Nejsvětější Panna svou mučivou mateřskou bolest i do mého srdce, které z toho div nepuklo.
Jak často a jak mnoho mých dětí říkají slova "Bolestná Matka" - nemyslí však na to, že trpím i nyní, nejen pod křížem mého Syna." Tato výčitka Nejsvětější Panny naplnila mé srdce velikou bolestí a pocítila jsem palčivou žádost, abych co nejrychleji rozšířila Plamen její Lásky. Ovládla mne nevýslovná tužba, aby CELÝ SVĚT byl s Plamenem její Lásky seznámen co nejdříve, aby byl satan co nejdříve oslepen a nemohl hubit duše. Matka Boží ještě pravila: "Děti mé, ruka mého Božského Syna je již nastavena k úderu. S těžkostí se mi podaří ji zadržet. POMOZTE MI! Budete-li vzývat Plamen mé Lásky, společně zachráníme svět!

Lidové Misie v Partutovicích (únor 2008)8. Modlitba o pomoc k sv. Josefu:
Svatý Josefe, tvá moc na nebi je veliká a vztahuje se na všechny naše záležitosti. Ty můžeš svou přímluvnou mocí dosáhnout i toho, co se nám zdá zcela nemožné. Shlédni proto s otcovskou láskou na všechny naše záležitosti. Vyhledej a povzbuď všechny malé a prostéduše, aby horlivě a co nejčastěji obětovaly Bohu Otci Plamen Lásky Neposkvrněného Srdce tvé svaté Snoubenky a takto zachraňovaly svět a duše pro věčnou spásu: Amen.

9. Z poselství našeho Pána Ježíše Krista pro rodiče "Prostřednictvím svatého Otce dávám své požehnání - obdařené zvláštními a velikými milostmi, těm rodičům, kteří přijmou vůli Boží a budou ochotně spolupracovat s mým tvůrčím působením. Toto požehnání je vyjímečné a vztahuje se jen na rodiče. Při narození každého dítěte zahrnu takovou rodinu mimořádnými milostmi."

10. Dále mne Pán Ježíš poučil: "Pověz svým bratřím a sestrám, že jeden Otčenáš, nebo jeden Zdrávas v době velké vyprahlosti duševní, je účinnější, než jiná dlouhá modlitba ve stavu duchovního nadšení!" Pán mne též naučil následující modlitbu a požádal mne, abych ji rozšířila, neboť je účinným prostředkem k oslepení satana.

Pane, dej!
Ať kroky nás všech jsou společné!
Ať se naše ruce společně namáhají!
Ať naše srdce bijí vzájemnou láskou!
Ať naše nitra cítí svorně!
Ať jsou naše duše jedné mysli!
Ať naše uši společně naslouchají tichu!
Ať se naše oči do sebe vzájemně pohrouží a splynou!
Ať naše rty společně prosí o smilování!

Pán mi pak přikázal: "Pověz všechna tato slova příslušným osobám:
prostřednictvím svého zpovědníka Svatému Otci a skrze něj všem mým synům!" "Prosím je, aby nečinili překážek velkému vytrysknutí milosti na celý svět, které Neposkvrněné Srdce mé Matky v její plamenné lásce k vám chci vylíti na celou zemi." "Mé děti, vaše důvěra ke mně může mne využíti, jak se vám líbí. Já se před vámi neuzavírám! Stojím zde před vámi s láskou Mého Srdce. Jsem zde, abych vás učinila šťastnými."

11. Růženec ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie
Na začátku 5x přežehnat: Ve jménu Otce ....
Na velkých zrnkách: "Neposkvrněné a Bolestné Srdce Panny Marie, pros za nás, kteří se k tobě utíkáme."
Na malých: "Matko, zachraň nás Plamenem Lásky Tvého Neposkvrněného Srdce."
Na konci: 1x Sláva Bohu Otci ... Amen.
Matko Boží, pros za nás hříšné a zasáhni celé lidstvo milostiplným Plamenem své Lásky nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

12. Imprimatur: Szávasfehérvar č. 1404,7 ze dne 26.9.1978


Detail - pohled na nohy P. Marie

Sdílet

Související články:
13. a 14. září - Ježíš diktuje sestře Faustyně Korunku k Božímu milosrdenství (21.09.2022)
Před dvaceti lety zasvětil Jan Pavel II. svět Božímu milosrdenství + Modlitba "Odevzdání se Božímu milosrdenství" (16.08.2022)
Mnozí si stále myslí, že Bůh netrestá, ale není to tak... (18.05.2022)
Podobu Ježíše, kterou dnes uctíváme, sestra Faustína nikdy neviděla (08.05.2022)
Obraz Ježíše ve tmě „Pán žně.“ - tajemný obraz, který osvětluje temnotu (07.05.2022)
Páter Michal Sopoćko - zpovědník sestry Faustiny (02.05.2022)
„MODLITBA O TŘETÍ HODINĚ“ (24.04.2022)
Boží milosrdenství (24.04.2022)
Milosrdenství Boží - svátek (24.04.2022)
Dnes od 20 hodin přímý přenos: Noc s Milosrdným Ježíšem - příprava na svátek Božího milosrdenství (23.04.2022)
Boží dotyky v mém životě (03.02.2022)
Nikdy nejsi sám (18.01.2022)
Svědectví o 9 prvních pátcích (08.01.2022)
Biskup Fulton J. Sheen: PRAVÉ A FALEŠNÉ MILOSRDENSTVÍ (21.10.2021)
Kolik Krve za nás prolil při svém Umučení náš Pán Ježíš Kristus? (27.09.2021)
Pro zamyšlení i pro potěšení (19.08.2021)
Smrt s Korunkou k Božímu milosrdenství je jiná (11.08.2021)
Odevzdat se Božímu Milosrdenství v čase zkoušky - 30 denní příprava - od 28. 4. (26.05.2021)
NEZTRÁCEJTE ČAS. Možná ho později nebudete mít! (21.04.2021)
Chcete přijmout Boží milosrdenství? Následujte svaté! (17.04.2021)
Být katolíkem je výborné, ale nezaručuje to automaticky věčnou spásu (15.04.2021)
Boží milosrdenství (11.04.2021)
Zapečetění veřejí Božím Milosrdenstvím - mocná ochrana během pandemie korony (26.02.2021)
Obraz Božího milosrdenství + živě - Sanktuarium Božího milosrdenství v Krakově (22.02.2021)
Obraz božího milosrdenství - 22. února 2021 uplynulo 90 LET od zjevení tohoto obrazu (22.02.2021)
Patnáct NEZNÁMÝCH bolestí Pána Ježíše při jeho umučení. (05.02.2021)
Vybojuj svou modlitbou spásu umírajícím (27.01.2021)
Duchovní adopce umírajících - dobrovolná "záchranná" modlitební akce: (20.01.2021)
Silvestrovské svědectví o Božím milosrdenství (31.12.2020)
Misionář milosrdenství: Kdo žije trvale v těžkém hříchu, může být na tom hůře než posedlý člověk (20.12.2020)
Zachráněn před utonutím (30.11.2020)
P. Montfort (Dvě Srdce Lásky): Měli bychom být neustále vděční (10.07.2020)
Květen ve znamení odevzdání se - Odevzdat se Božímu milosrdenství v době zkoušek (21.05.2020)
Objev na obraze milosrdenství (05.05.2020)
Zázrak Božího milosrdenství (27.04.2020)
Boží Milosrdenství - svátek (19.04.2020)
Nepromeškejte (ani v karanténě) obrovské milosti - už tuto neděli! (18.04.2020)
Svatá Faustina v boji proti ďáblu (05.10.2019)
Pouť u sv. Bartoloměje v Šafově (12.08.2019)
Svaté rány, hříšníci a Bohu zasvěcené duše (21.05.2019)
Růženec ke svatým ranám (18.05.2019)
Svaté rány a Církev (18.05.2019)
Nejsvětější Srdce Ježíšovo (24.04.2019)
Trnová koruna (18.04.2019)
Marie Marta Chambonová a úcta k Nejsvětějším ranám Ježíše Krista (13.04.2019)
Svaté rány a duše v očistci (08.04.2019)
Něžnost (01.04.2019)
Pánova zaslíbení udělená sestře Marii Martě Chambonové (29.03.2019)
Naděje pro nás (13.09.2018)
Modlitba k Božímu milosrdenství pro rodiny (24.04.2018)
III. kongres Božího milosrdenství (12.04.2018)
SVĚDECTVÍ: Zázračná Neděle Božího milosrdenství (03.04.2018)
Novéna a Korunka k Božímu Milosrdenství z YouTube (22.02.2018)
Co mám dělat s chybami v mé minulosti? ... Kráčej ve víře! (30.11.2016)
Papež dal dovolení vysluhovat svátost zpovědi v kostelech FSSPX (21.11.2016)
Svatý rok končí - slovo otce biskupa Vojtěcha (17.11.2016)
Prosby k Božímu milosrdenství (12.11.2016)
Zakončení Svatého Roku milosrdenství u Svaté brány ve Znojmě (31.10.2016)
Přehled vysílání tv Noe v rámci SVĚTOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE 2016 (30.07.2016)
Doplněno: Na českou Národní pouť do Krakova dorazilo 6.000 poutníků (+ fotky + video) (02.06.2016)
Film: Milosrdenství - naděje pro svět (31.05.2016)
Páteční pouť Hasičů, vojáků, policistů (03.05.2016)
Žehnání sedmi zastavení Cesty Božího milosrdenství ve Velkém Újezdě (26.04.2016)
Svatá brána roku milosrdenství ve Znojmě - kostel sv. Kříže (11.04.2016)
Páteční pouť zemědělců, vinařů a včelařů u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
Svátek Božího Milosrdenství (03.04.2016)
Prof. C . V. Pospíšil: Boží milosrdenství jako měřítko spravedlnosti (22.03.2016)
Rozhovor s emeritním papežem Benediktem XVI.: Milosrdenství v křesťanské víře (20.03.2016)
Bůh odpouští napřed. Jako milující manželka (16.03.2016)
Aktuální zamyšlení k Roku milosrdenství (20.02.2016)
Získání odpustků v rámci Roku milosrdenství (10.02.2016)
V co můžeme doufat? (19.01.2016)
Rok milosrdenství: Impuls k tomu, abychom žili evangelium života (04.01.2016)
Na Petrově se otevře Svatá brána (23.11.2015)
List Petrova nástupce o aplikaci odpustků Svatého roku Milosrdenství (06.09.2015)
Svatý stolec představil program jubilejního Roku milosrdenství (06.05.2015)
Misericordiae Vultus - Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství (12.04.2015)
*(Sobotní) VEČER MILOSRDENSTVÍ U MINORITŮ
* Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ u minoritů v Brně
(08.04.2015)
Papež vyhlásí mimořádné jubileum, Svatý rok Milosrdenství (14.03.2015)
Jak (ne)chápat Boží milosrdenství (16.11.2014)
Duchovní obnova pro dívky 20.-25.7. 2014 Jablunkov (12.05.2014)
II. NÁRODNÍ KONGRES O BOŽÍM MILOSRDENSTVÍ - PROGRAM (30.04.2014)
II. národní kongres o Božím milosrdenství (15.04.2014)
Časopisy Milujte se! Pro Noc kostelů (23.04.2013)
Aktuálně: Svátek Božího Milosrdenství
Zjevení Božího Milosrdenství
(08.04.2013)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Z Deníčku sv. Faustýny Kowalské (19.10.2012)
Záhada jménem Petr (27.09.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (19) (20.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (18) (18.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (17) (17.08.2012)
I já mám podobnou zkušenost (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (16) (16.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (15) (15.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (14) (14.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (12) (13.08.2012)
Z deníčku sv. Faustyny Kowalské (11) (12.08.2012)
„Přicházím z místa, kde je jen radost.“ (sv. Dominik Savio) (25.05.2012)
Skrze kříž (24.03.2012)
Zázrak v Limpias (11.02.2012)
1. národní kongres o Božím milosrdenství v ČR (17.05.2011)
Stop genocidě v Kolíně (30.01.2011)
Boží dítě (27.12.2010)
Žalm 37 (07.11.2010)
Františkova cesta k víře (01.10.2010)
Až sedmdesátkrát sedmkrát (03.09.2010)
Ježíšovo srdce světu (27.07.2010)
Božské srdce (10.06.2010)
Encyklika o Božím Milosrdenství (02.05.2010)
Pozvání na svátek Božího milosrdenství (04.04.2010)
Umučení našeho Pána podle vidění Kateřiny Emmerichové (23.03.2010)
Rok kněží a mimořádné plnomocné odpustky (03.03.2010)
Nedělní bohoslužba (01.02.2010)
Opravdový život v Bohu - Ježíšovo poselství (21.01.2010)
Tajuplný dar, příběh k zamyšlení (03.01.2010)
Mimořádná prosba o. Marka o modlitbu (18.12.2009)
Hodina milosti pro svět (08.12.2009)
Na dušičky vzpomínejme z očistce jim pomáhejme... (02.11.2009)
Setkání ano či ne? (18.02.2009)
Nabízím další povzbuzující slogan (15.06.2008)
Zkušenost s Božím milosrdenstvím (19.05.2008)
Svěcení kostela Božího Milosrdenství a sv. Faustyny Kowalské (02.04.2008)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 02. 06. 2016 | 23965 přečtení | Počet komentářů: 1 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace