Zajímavé...

Politika EU ohledně rovnosti mužů a žen, její (ne)soulad s evangeliem

V tomto příspěvku přináším informaci o strategii EU ohledně rovnosti mužů a žen a dopis Jana Petra, ve kterém vysvětluje, že takový pohled na muže a ženu, který převrací jejich tradiční role a je v rozporu s jejich přirozeným posláním, není slučitelný s křesťanským učením a morálkou.

Nová strategie EU pro rovnost žen a mužů


V úterý 21. září představila komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Reding novou strategii EU pro rovnost mužů a žen, navrženou na pětileté období 2010–2015.
Hlavním cílem je „lépe využít potenciálu žen a přispět tak k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů EU“.
Strategie je ale předmětem kritiky, mj. proto, že vnucuje ženám roli pracujících na úkor péče o rodinu. Řešení jak docenit ženu nemá podle kritiků strategie spočívat v nabídce kariéry mimo domov, ale v posílení její úlohy v rodině, jež by měla být uznána jako plnoprávná profese.
Přestože všichni pediatři poukazují na skutečnost, že dítě do tří let potřebuje ke svému zdravému psychickému vývoji především matku, prosazuje EU kariérní rovnost a stanovuje absurdní cíl: požaduje, aby do konce pětiletky „minimálně 90 % dětí od tří let chodilo na plný úvazek do školky a 33 % do jeslí“.
RC, AT
Převzato z RC Monitor č.30/2010, str.3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opravdu není „nový pohled“ na muže a ženu v rozporu s křesťanstvím?


Jan Petr


V nedávné době jsem v soukromém dopise (podepsaném však ještě několika přáteli) redakci KT reagoval na dva články týkající se umělého oplodnění a pohledu na praktikovanou homosexualitu (KT č. 30 a 31). Z této reakce se rozvinula krátká výměna názorů s vedoucím redakce KT Macháněm, v níž jsem ho mj. upozornil, že nemám výhrady pouze k těmto dvěma článkům, nýbrž i k několika dalším. Protože reakce p. Macháněho na naše připomínky byla sice relativně zdvořilá, nicméně naprosto nevěcná, rozhodl jsem se tentokrát polemiku s dalším článkem publikovaným v KT zveřejnit. Tímto tak činím, a to ve dvou formách: první je tento článek, který problematiku uvádí do širších společenských souvislostí a aktuálních politických okolností, druhou je poněkud obsáhlejší analýza problematiky genderových teorií, která si klade nárok naplnit jistá kritéria odborného pojednání.

V letošním 34. čísle Katolického týdeníku byla zveřejněna odpověď autora Pavla Motyčky na dotaz čtenářky(1), která se ptala, zda je pohled genderových teorií slučitelný s křesťanstvím. Byť jsem si vědom toho, že autor odpovědi byl velmi limitován prostorem pro analýzu této problematiky, přesto závěr, který ze svého pojednání vyvozuje, považuji za naprosto zavádějící a chybný. Jeho snaha o konsensuálnost (nebo spíše přepjatá snaha přijmout z dobového světského myšlení maximum) ve svém důsledku vede až k absurdním závěrům. Na prostou otázku zmíněnou výše se nepoučený čtenář (a pro ně je tato rubrika určena) v oficiálním listu ČBK dozví závěr, že: „Nový pohled na muže a ženu tedy není v rozporu s křesťanskými hodnotami, pokud respektuje jejich stejnou lidskou důstojnost. Jistě nespějí k zatracení manželé, když „hlavou rodiny“ je žena, a ne muž – což dnes není nic neobvyklého ani ve věřících rodinách. Vztah mezi mužem a ženou by však neměl být založen na dominanci a převaze, ale na vzájemném dialogu, respektu, úctě, důvěře, opravdové lásce a vzájemném doplňování. Takové jednání pak může být jednou z cest, jak se stát Božím obrazem.“(2) Což je konkluze obsáhlejšího článku, v němž jsou sice správně, byť jakoby velmi lehce, zmíněny i jisté výhrady autora k některým prvkům genderové teorie a praxe (kritéria rovnoprávnosti, popírání biologického základu odlišnosti muže a ženy apod.). K nim je však poněkud nelogicky připojen výše uvedený závěr, se kterým zásadně nemůžu souhlasit, což by nebylo samo o sobě pro čtenáře tohoto příspěvku nijak zajímavé, zajímavější však již je, nebo by mělo být – alespoň pro katolíka – to, že s tímto závěrem nesouhlasí ani dokumenty Magisteria Církve(3)!

Na úvod bych rád ještě uvedl, že původně můj článek měl mít v názvu „Co v KT nezaznělo“, nicméně v čísle 39 byla celá problematika alespoň částečně napravena otištěním dopisu čtenáře p. Cigánka, který velmi správně, bohužel však velmi stručně (což lze vzhledem k formátu dopisu pochopit) uvádí některé věci na pravou míru. Já se o to pokusím poněkud obsáhleji (zejména ve výše avizované analýze, kterou bych rád zveřejnil do konce listopadu).

Mám za to, že prohlásit, že genderový pohled na muže a ženu není rozporný s křesťanstvím za předpokladu, že respektuje stejnou lidskou důstojnost muže a ženy, aniž definujeme, co se myslí „stejnou lidskou důstojností“, je hrubě zavádějící. Žádná, ani ta nejradikálnější feministická teorie totiž stejnou důstojnost mužů a žen nezpochybňuje, znamená to tedy snad, že všechny jejich teorie jsou slučitelné s křesťanstvím? Je to stejná logika, jako kdybychom řekli: marxismus sice vychází z ateismu, podceňuje některé morální aspekty, které zakazují použít špatných prostředků k dosažení dobra, značně přehnaně akcentuje materiální složku člověka a společnosti a jeho cíle jsou poněkud problematické, ale v zásadě tato teorie je slučitelná s křesťanstvím, pokud usiluje o společenskou a ekonomickou spravedlnost. Že se jedná o naprosto nepřijatelnou teorii právě pro ty předpoklady, prostředky i cíle, o tom by se mlčelo, nebo by se to přecházelo jen jakýmsi nemastným neslaným výrokem „o pochybných kritériích“ a „podcenění některých skutečností“.

V tomto světle se pak jeví jistým podceněním právě opomíjení těchto prostředků, kritérií i východisek, ze kterých genderové teorie vycházejí, i cílů, ke kterým mají vést (viz níže). Přitom mnou kritizovaný závěr by mohl být pravdivý pouze v případě, že by byla k němu připojena podmínka v následujícím smyslu: „Je slučitelný jen do té míry, nakolik usiluje o lidskou důstojnost, a to ještě lidskou důstojnost tak, jak ji chápe křesťanství.“

Nicméně základním gnoseologickým předpokladem je, že rozdíl mezi lží a pravdou lze definovat, pokud vycházíme nikoliv z toho, co je společné, nýbrž co je rozdílné. Lež (nebo omyl, nepravda) má totiž některé prvky, které obsahuje i pravda, vždycky, lží je proto, že to není pravda celá, úplná, nebo naopak je k ní něco přidáno, takže ve výsledku nevede k Pravdě, ale jinam. Bohužel tento omyl v základním předpokladu je v současných postmoderních debatách velmi častý a mám za to, že v církevním prostředí v jádru vychází z nesprávného chápání nauky Druhého vatikánského koncilu, respektive z jisté tendence (za určitých okolností jinak správné) hledat pouze to, co spojuje, co je ve dvou rozdílných přístupech shodné, a nevidět rozdíly. Toto v důsledku vede k hledání nejnižšího společného jmenovatele dvou rozdílných posuzovaných myšlenek nebo tvrzení, čímž se participace na Pravdě nutně zmenšuje. Analogický projev této tendence na poli ekumenického hnutí a mezináboženského dialogu kritizuje např. v knize Duše poutníka i kardinál Špidlík (na str. 115–119).

Jinými slovy mám za to, že mnohem adekvátnější odpověď na výše položenou otázku by měla znít: „Ano, genderové teorie jsou jistou formou reakce na některé aktuální skutečné nebo i domnělé problémy ve vztahu mezi muži a ženami, nicméně předpoklady, prostředky i závěry, ke kterým dochází, jsou většinou v přímém rozporu s pojetím rodiny, manželství a důstojnosti člověka (muže a ženy) v učení katolické církve, její tradici i explicitních výrocích Magisteria (viz výše zmiňované dokumenty Magisteria), ale v případě radikálního feminismu dokonce i v rozporu se zdravým rozumem a poznatky biologie a psychologie.“

Konkrétně se jedná zejména o tyto problematické aspekty:

1. Axiomatický radikální relativismus a z toho plynoucí odmítání objektivního přirozeného řádu.

2. Většinou (kromě tzv. diferenčního feminismu) i sociální konstruktivismus, s tím bývá spojena často apriorní marginalizace až popírání biologických základů rozdílnosti mužů a žen.

3. Většinou vychází z konfliktuálního modelu vztahu mezi muži a ženami a interpretace tohoto vztahu v kategoriích moci a sebeprosazení.

4. Často postuluje a reprodukuje radikální individualismus, kdy je dítě považováno za přítěž (S. de Beauvoir: „parazit“), tento radikální individualismus v sexuální oblasti vede k programovému odtržení intimního styku od jeho plodivého účelu a v praxi je jednou z hlavních příčin demografické krize Západu.

5. Dalšími praktickými sociálně-politickými implikacemi těchto teorií je pak boj proti heterosexuální normativitě, prosazování maximální zaměstnanosti žen, institucionální výchovy dětí už ve velmi nízkém věku a maximální vměšování státních institucí do soukromí rodin (mj. i např. prostřednictvím tzv. sexuální výchovy apod.), ale dokonce i pokusů o konstruování tzv. práva na potrat jako základního lidského (ženského) práva.


V tomto smyslu podaným vysvětlením (byť třeba jazykem více přizpůsobeným běžnému čtenáři KT) by byl zachován požadovaný formát odpovědi a odpověď by odpovídala biblickému požadavku „Ať je vaše řeč ano, ano – ne, ne: co je navíc, pochází od Zlého“ (Mat 5, 37), příčila by se však jinému požadavku, požadavku módní korektnosti, která čím dál více zachvacuje i církevní prostředí na Západě a která ve svém důsledku zabraňuje jakémukoliv rozlišování mezi dobrem a zlem.

Tento postoj vlažnosti je bohužel skutečnou nemocí současné společnosti, potažmo i mnohých členů Církve, která jim zabraňuje aktivně vstupovat do společenských a politických debat a ovlivňovat dění dle Boží vůle.

Je opravdu až s podivem, že zatímco jsme svědky soustředěného útoku různých neomarxistů, relativistů a existencialistů na tradiční hodnoty západní společnosti, ti, kteří by je měli bránit, se chovají, mírně řečeno, velmi bezstarostně a naivně. Nebo zbaběle?

V našich podmínkách je signifikantním příkladem KDU-ČSL a činnost mnoha křesťanů publikujících v oficiálních křesťanských médiích. Autor článku má vlastní zkušenost z osobní korespondence a rozhovorů s několika čelnými představiteli lidové strany na dané téma, v nichž tito zastávali v lepším případě postoj mlčení o sporných bioetických a morálních tématech (Cyril Svoboda), nebo dokonce v podstatě přebírali argumenty a rétoriku západních socialistů o diskriminaci žen v zaměstnání – poměřováno výší mzdy a podobně (Zuzana Roithová). Do naznačené linie zapadá aktuálně i nabídka, vyslovená úřadující předsedkyní strany Michaelou Šojdrovou v létě letošního roku, na spolupráci se Stranou zelených (která má ve skutečnosti ve většině morálně-kulturních otázek radikálně rozdílný až opačný názor, než je názor křesťanský, a díky podceňování této problematiky ze strany konzervativní reprezentace jej velmi úspěšně prosazuje). Koneckonců, i autora kritizovaného článku Pavla Motyčku lze přiřadit do této plejády, neboť sám byl lídrem kandidátky za KDU-ČSL do obecních voleb v Kroměříži a spoluautorem příručky pro nově zaváděnou etickou výchovu do našich škol.

POZNÁMKY:

(1) Ve škole jsem slyšela o novém, tzv. genderovém pohledu na rozdílnost muže a ženy, který obrací jejich tradiční role. Něco se mi na tom líbilo, něco ne. Může se ale podobná teorie slučovat s křesťanskými hodnotami? M. J., pražská arcidiecéze.
(2) http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=7316&webSSID=18f1597ac17dde891cf04dc4f6ee335d
(3) Viz dokumenty: Rodina manželství a „fakticky existující soužití“, vydaný Papežskou radou pro rodinu, dostupné jako dokument č. 14 na http://www.cirkev.cz/cirkev-ve-svete/dokumenty/cervena-rada/, a List biskupům Katolické církve o spolupráci mužů a žen v církvi a ve světě, vydaný Kongregací pro nauku víry, dostupné tamtéž jako dokument č. 29.

Tento článek je převzatý z http://www.sklenenykostel.net/j15/
a naleznete ho ZDE

obrazek id="7455" zarovnani="nastred" nahled="ne">


Sdílet

Související články:
BOJ O DUŠE SVÝCH DĚTÍ (26.05.2023)
Přednáška “MANŽELSTVÍ NENÍ MOŽNÉ PRO VŠECHNY” 31. 5. 2023, Brno - Křenová (23.05.2023)
O. Dominik Chmielewski: „Bůh se tě zeptá takto: ‚Kde je mé dítě, které jsem ti dal'“? (16.01.2023)
Architekti nového člověka a nového světa vědí, že je třeba rodinu oslabit nebo zničit, říká bioetik (30.12.2022)
Potřebujeme nové otce (30.12.2022)
P. Peter IĽKO: Važme si všeho, co máme - kázání i o vztahu ke starým lidem (video) (17.02.2022)
Kniha, o které Vám mainstream neřekne: román Holky z nezisku (05.02.2022)
'Recept' exorcisty na ochranu vaší rodiny v duchovním boji proti satanovi (25.01.2022)
Diecézní pouť rodin do Doksan 2021 (31.08.2021)
Měli bychom nutit naše děti chodit do kostela? (24.07.2020)
Jak chránit rodinu od ďábla podle sv. Šarbela Makhloufa (24.07.2020)
Blog ke Dni matek: Jak jsem chtěla udělat díru do světa a mateřství mě zachránilo (07.05.2020)
Která máma je nejkrásnější ....? (04.02.2020)
Dobrá tchýně (27.01.2020)
Prosba o podporu projektu Návrat rodin domů (07.11.2019)
Národní pochod za život Bratislava 2019 - z pohledu Aloise Karpíška (08.10.2019)
Proč (a jak), přivést moje děti na adoraci? (28.09.2019)
Diecézní pouť rodin (29.08.2019)
Kardinál R. Sarah: „Rodiny, vaše poslání je nesmírně cenné! Čas žní je blízko.“ (11.06.2019)
Pomozte modlitbou!! Korunky Božího milosrdenství (25.03.2019)
Proč potřebujeme ústavní definici manželství (21.03.2019)
POMOZTE vymyslet motiv VLAJKY RODINY (12.03.2019)
Denní modlitba matek (08.03.2019)
Pokusy o zdanění restitučních náhrad a pravda o Bohu a člověku (18.02.2019)
Děti nebe (15.02.2019)
Rodina učí Bohu (05.01.2019)
Jak si uchránit Advent v rodině s malými dětmi pro Krista (01.12.2018)
List rodičům, kteří týden co týden přivádějí své vyrušující děti na mši (11.11.2018)
Co říká čert, maminko? (07.10.2018)
Co dělat, když vaše dítě ztratí víru (06.10.2018)
Mámy na mši a jiní hrdinové (24.09.2018)
Chtěl bys trénovat takový tým? (03.09.2018)
Čtvrté přikázání v životě dospěláka (28.08.2018)
Nestydím se za víru nebo Když děti evangelizují (26.08.2018)
Jak vést děti k Bohu (18.07.2018)
Podpora manželství muže a ženy - petice (21.06.2018)
10 jednoduchých způsobů jak "odstavit" dítě od smartphonu nebo tabletu (04.06.2018)
NA CESTĚ V RODINĚ (8) Modlím se za tebe (24.05.2018)
Démon, který ničí rodiny (16.05.2018)
Rodina Kolískova: 6 bratří se rozhodlo pro duchovní dráhu (16.05.2018)
Co v sobě opravdu ukrývá rodina? (16.05.2018)
Den pro rodinu 2018 (15.05.2018)
Záleží nám na tom, aby naše děti neměly všechno (26.04.2018)
Plesová sezóna aneb jak nepředat víru (báseň) (21.01.2018)
Výzva k povinné školce a ohlédnutí za Dnem pro rodinu (21.09.2017)
Pedagog: Dvouleté dítě do školky nepatří, potřebuje milující matku a otce, který určuje pravidla (22.08.2017)
DEN PRO RODINU prosba o podporu (30.05.2017)
Kojit batolata v kostele – ano či ne? (24.10.2016)
VORP: Podporujeme iniciativu Máma táta a děti (11.10.2016)
12 kroků, jak pomoci dětem růst ve víře (02.09.2016)
Osobnosti katolické církve podporují: Vyznání rodin věrných Kristu (12.08.2016)
Kardinál Burke řekl na setkání rodin: Nejsvětější svátost je vaše síla (28.06.2016)
Jak vychovávat děti ve víře, aby se za ni nestyděly (07.06.2016)
Richard Vašečka: Věřící děti (18.05.2016)
Páteční pouť rozvedených u Svaté brány Roku Milosrdenství ve Znojmě (06.04.2016)
První setkání kurzu STM–Plodnost není problém, ale dar! 16.3.2016 Brno (09.03.2016)
Když se s mámou rozejdete ... (24.02.2016)
Dar rodičovství (17.11.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: obětavé odříkání (10.11.2015)
VORP k povinné školce (27.10.2015)
Duchovní doprovázení dítěte: bez společné modlitby to nejde (06.10.2015)
TV LUX: SYNODA - POSLÁNÍ RODINY DNES (21.09.2015)
Katecheze o rodinném životě X.- Vybrat si život (19.09.2015)
Katecheze o rodinném životě IX. - Matka, učitelka, rodina- charakter a úloha církve (11.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VIII.- Domov pro zraněné srdce (04.09.2015)
Katecheze o rodinném životě VII.- Světlo v temném světě (03.09.2015)
Rodina je největší nepřítel globálního trhu (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě VI.- Každá láska přináší ovoce (31.08.2015)
Katecheze o rodinném životě V.- Tvořit budoucnost (26.08.2015)
Pochod pro rodinu: Mít rodinu je prestiž (18.08.2015)
Katecheze o rodinném životě IV.- Dva se stávají jedním (10.08.2015)
Katecheze o rodinném životě III.- Význam lidské sexuality (05.08.2015)
Slovo pro chlapy - duchovní autorita rodiny (01.08.2015)
Katecheze o rodinném životě II.- Poslání lásky (30.07.2015)
Katecheze o rodinném životě I.- Stvořeni pro radost (28.07.2015)
Jak rodič může a má duchovně doprovázet své dítě - (10.07.2015)
Když jsou ženy na lovu (25.06.2015)
Tento Den otců… (20.06.2015)
Mons. Schneider: Rodina je největší obranou křesťanství proti ideologiím (16.06.2015)
Mateřství v Polsku může být IN, pomoci má reklama (12.06.2015)
PETICE: Rodiče za lepší školství - nesouhlasíme s vizemi ministra Chládka (18.05.2015)
* Manželům se narodil třináctý syn v řadě
* Matka zachytává krásu mladosti v portrétech svých deseti dětí
(16.05.2015)
Zacházejme s našimi dětmi jako s Božími dětmi (15.05.2015)
3 základní kameny duchovního provázení dětí (08.05.2015)
Týden pro rodinu 2015 (08.05.2015)
Tři úřady muže. Část třetí: Otec jako Král (02.05.2015)
Začít včas (22.04.2015)
Tři úřady muže. Část druhá: otec jako kněz (17.03.2015)
Devítidenní pobožnost za rodiny (14.03.2015)
Textař skupiny Maroon 5 nahrál- "Píseň pro mého nenarozeného syna" (04.03.2015)
Dítě počaté ve zkumavce má cizí geny (04.03.2015)
Tři úřady muže. Část první: Otec jako prorok (28.02.2015)
Svědectví - Čekání na archanděla Gabriela: Jak se modlit, když člověk zápasí s neplodností. (28.02.2015)
Kurz pro rodiče dětí připravujících se na 1. svaté přijímání (27.02.2015)
Vedeme děti k morálce (22.02.2015)
Jak děti naučit prožívat mši svatou (20.02.2015)
30 způsobů jak může otec "ztrácet" čas se svými dětmi (14.02.2015)
Důkazy pro tradiční rodinu: Písmo svaté, sociální věda a kvalita života (09.02.2015)
3 Videa: NECENZUROVANÁ FAKTA:
1) o manželství, 2) o rodičovství, 3) o výchově dětí
(06.02.2015)
Psychiatr Max Kašparů: Děti nepotřebují pouze lásku, ale také příklad otce, matky a jejich vztahu (05.02.2015)
A KDE JE MAMA? - Odmítnutá reklama Aliance za rodinu (AZR) (02.02.2015)
Referendum: Česi vyzývají Slováky k zastavení morální genocidy z Bruselu, Informáce o referendu, a i. (01.02.2015)
Manželé Kohutiarovi: Uspávání byla dobrá investice, ne ztráta času (24.01.2015)
Referendum o rodině: V Bratislavě za Prahu: Slovensko před bitvou evropského významu. Špinavé metody proti obráncům rodiny. Výhrůžky zabitím dětí. (19.01.2015)
Rozvod a život v Církvi (06.01.2015)
Duchovní setkání pro rozvedené (05.01.2015)
Promluva jáhna Ladislava Kince ze svátku Svaté Rodiny (29.12.2014)
Chtěl bys trénovat takový tým? (15.12.2014)
Bývalý rabín: přirozená rodina je "nejkrásnější ideou v dějinách civilizace" (12.12.2014)
Měla jen pětiprocentní šanci, že se narodí živá. Její maminka to nevzdala. (30.11.2014)
Jak je důležitá mediální výchova v rodině (26.11.2014)
Kardinál Müller: Manželství je základem lidství, nikoli výtvorem kultury (26.11.2014)
Čtvrté přikázání v životě dospělého (25.11.2014)
Nabídka CRSP na prosinec 2014 (22.11.2014)
Přednáška - Richard Vašečka: Milovat a ctít: Výchova dětí. (21.11.2014)
Frustrovaná z domácnosti? Na nejlepší cestě ke svatosti! (10.11.2014)
Dušičkové rozhovory (04.11.2014)
Rodičové, naučte svoji dceru těchto pět věcí (27.10.2014)
Podpora třetího dítěte (25.10.2014)
Arcibiskup Jan Graubner se ohlíží za biskupskou synodou (23.10.2014)
Chci se mít jen tak, jako každý televizor (23.10.2014)
Odbourat muže a ženu (18.10.2014)
Nevlastní, a přece naše (17.10.2014)
Jak rodič může a má duchovně provázet své dítě (09.10.2014)
Poslankyně dr. Chalánková: Základní lidská práva rodičů a dětí jsou v zásadním ohrožení. (09.10.2014)
J. Graubner na synodě: Manželé musí žít s Bohem společně (08.10.2014)
Po rozvodu stále věrným manželem. Jak zvládnout tu samotu? (08.10.2014)
Jak by vypadal den s mými dětmi, kdyby byl ten poslední? (07.10.2014)
Vojtěch Kodet: Rodina jako dar a poslání (audio) (06.10.2014)
Nad konferencí, která prosazuje "velké rodiny", hosté ze západu žasli (26.09.2014)
Rodina v katolickém pojetí (26.09.2014)
Synod rodiny ve Vatikánu (25.09.2014)
Desatero rodiče: 10. Rozvíjej se jako rodič (24.09.2014)
Otcové mají chránit tajemství rodinné lásky (12.09.2014)
Prezident, ombudsmanka, ani Ústavní soud by neměli brzdit referendum
(+ další odkazy)
(03.09.2014)
Sedm důvodů, proč chci vychovávat moje děti v křesťanském duchu (02.09.2014)
Desatero rodiče: 9. Buďte s manželským partnerem vůči dětem jednotní! (27.08.2014)
Desatero rodiče: 8. Neupřednostňuj žádné ze svých dětí! (21.08.2014)
Může být práce ženy v domácnosti rovnocennou kariérou? (16.08.2014)
Desatero rodiče: 7. Vytvoř přitažlivou rodinnou atmosféru! (14.08.2014)
Papež František: Rodina je schopna odolat útokům manipulace světských mocností (12.08.2014)
Pochod pro rodinu 2014 (11.08.2014)
Desatero rodiče: 6. Buď pozitivní! (08.08.2014)
Desatero rodiče: 5. Stanov pravidla domácnosti a plánuj čas! (06.08.2014)
Desatero rodiče: 4. Buď důsledný! (28.07.2014)
Desatero rodiče: 3. Buď přítelem pro své děti! (16.07.2014)
Desatero rodiče: 2. Vyžaduj od seba to, co vyžaduješ od dětí! (09.07.2014)
Velké množství katolíků nepozná církevní učení o sexu, životě a rodině (08.07.2014)
Hrdí na rodinu: Žádní dva otcové nenahradí matku, ani dvě nebo tři matky nenahradí otce (07.07.2014)
Desatero rodiče, 1. část: Na prvním místě je tvůj manželský partner! (03.07.2014)
Nejčastější rodičovská chyba (29.06.2014)
Dovolená rodin s dětmi (23.06.2014)
Vatikánský státní sekretář: Přijímejte "děti, které vám Bůh chce dát" (21.06.2014)
Dan Drápal: Vydejme se opačným směrem (18.06.2014)
MŮJ OTEC ... (16.06.2014)
Papež František: řekněme ne kultuře pohodlí, která odmítá mít děti (12.06.2014)
Papež František: ďábel chce zničit rodinu (10.06.2014)
Petice: OSN ignoruje ochranu rodiny (05.06.2014)
Tradiční rodina s dvěma rodiči je nejbezpečnějším prostředním pro děti (27.05.2014)
Nejsem rodič č. 1, jsem matka!: Vzpoura Italů proti sekularismu a gender ideologii (22.05.2014)
Aliance za rodinu: Petici za referendum o ochraně rodiny podepsalo už více než 100.000 lidí (19.05.2014)
Svátek matek (07.05.2014)
Globální převaha: Většina národů považuje potraty a homosexualitu za nemorální (02.05.2014)
Biskupové Spojeného království doufají, že synoda o Rodině radikálně přehodnotí lidskou sexualitu (02.05.2014)
Homofobie - absurdní pojem (30.04.2014)
Nové stránky - Zastolom.sk chtějí být pro rodiny průvodcem na cestě víry (29.04.2014)
Popelčin zákon: Půjdou rodiče v Británii do vězení za to, že nemilují svoje děti? (26.04.2014)
Ruský zákonodárce navrhuje ústavní dodatek zakazující manželství homosexuálů (25.04.2014)
"Obyčejná" rodina. Mají 20 dětí a přijali by další (23.04.2014)
V italské škole změnili svátek Den otců na "Jarní festival", kvůli lesbickým párům (22.04.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na květen a červen 2014 (06.04.2014)
Důsledky absence otců v rodinách jsou zdrcující (22.03.2014)
Půst a rodina 10 - Půst v rodině (13.03.2014)
Důstojnost a povolání muže (27.02.2014)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - únor, březen, duben 2014 (20.02.2014)
Vedeme své děti opravdu k Bohu? (09.02.2014)
SÍLA bratrské lásky ... (06.02.2014)
Svátek Svaté Rodiny (01.01.2014)
Prosba Centra naděje a pomoci o finanční dar (16.12.2013)
Proč se spolu modlit? (16.12.2013)
Chorvati zítra (tj. 1. 12.) hlasují za ústavní ochranu manželství jako svazku muže a ženy (30.11.2013)
Tři druhy lásky (24.09.2013)
Podzimní nabídka kurzů CENAP (18.09.2013)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči - září, říjen, listopad 2013 (05.09.2013)
Nabídka CRSP 2013 - práce se seniory (04.08.2013)
Praktikování náboženství upevňuje rodinu a formuje zdravou společnost (28.07.2013)
Jak žít v rodině medžugorská poselství ? (27.07.2013)
Mateřství jako součást identity? (23.07.2013)
Každý jednou bude takový .... (01.07.2013)
Nejde o nic méně než o RODINY, také o ty naše (14.06.2013)
Kardinál Bagnasco: Sňatky homosexuálů jsou ranou pro rodinu (12.06.2013)
K VĚCI: Společnosti se nerozpadají, pokud mají zdravé rodiny (10.06.2013)
Nabídka CRSP během prázdnin 2013 (26.05.2013)
Duchovní obnova pro rozvedené ve Volfířově (04.05.2013)
Nabídka CRSP 2013 (04.05.2013)
Příprava na příchod miminka 15. 5. 2013 (03.05.2013)
Film: Nic nás nerozdělí/ The impossible (25.03.2013)
Mezinárodní den volné neděle -3. březen 2013 (21.02.2013)
Programy Centra pro rodinu 2013 (30.01.2013)
Kardinál Piacenza: matka každého kněze dcerou svého syna (06.01.2013)
Rodinný život jako cesta ke svatosti (04.01.2013)
Svátek sv. Rodiny – báseň na motivy Sv. Jana od Kříže (29.12.2012)
Evropský projekt Trojlístek - pomoc rodinám (13.12.2012)
Slovensko: knoflík jako symbol modliteb za rodinu (19.11.2012)
Několik "rad" jak vychovat z dítěte zločince (16.11.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na listopad 2012 (14.11.2012)
Matka světice - Jana Beretta Molla (14.10.2012)
Muž a žena (13.10.2012)
Zakladatelka hnutí Modlitby matek navštíví Českou republiku (30.09.2012)
Dominik Duka: Děti jsou naše bohatství (20.09.2012)
Centrum naděje a pomoci Brno v září 2012 nabízí (06.09.2012)
Ubytování blízko Třeboně - Chatky na jihu (31.08.2012)
Programová nabídka Centra pro rodinu a sociální péči na září 2012 (31.08.2012)
Francouzský episkopát hledí s obavami na plány uzákonit „alternativní“ rodinné modely (08.08.2012)
Ještě jeden článek o manželství....Vyslyšená modlitba (23.07.2012)
Motivační kurz pro ženy (01.07.2012)
Papež promluvil k rodinám o smyslu manželství (10.06.2012)
Manželství potřebuje podporu, ne destabilizaci (09.06.2012)
Český překlad dekretu - odpustky u příležitosti VII. světového setkání rodin v Miláně (30.05.2012)
V lombardské metropoli začíná VII. světové setkání rodin (29.05.2012)
EU: Tolik nemanželských dětí... (13.05.2012)
Pobyt pro rodiče s dětmi na Vyhlídce u Blanska (12.05.2012)
Kurz přirozeného plánování rodičovství a kurz o manželství (26.04.2012)
POZOR ZMĚNA! Další kurz PPR ve Znojmě bude v sobotu 5.5.2012 (20.04.2012)
USA: Matka pečující o děti nepracuje? (19.04.2012)
Potřebujeme neděli? K čemu je nám neděle? (18.04.2012)
Ne předmanželskému soužití (14.04.2012)
Rezoluce Evropského parlamentu napadá pojem rodiny (17.03.2012)
Krize manželství je krizí křesťanské sexuální etiky (12.03.2012)
Modelka spodního prádla Victoria Secret zanechala kariéru, slibuje ctít si manžela a Boha (08.03.2012)
Pozvání na VII. světové sektání rodin se Svatým Otcem (05.03.2012)
Hodně smutný příběh, ale je ze života (26.02.2012)
Maminky, do práce! (12.02.2012)
Na slovíčko (05.02.2012)
Prosíme o modlitbu (13.01.2012)
Štědrý večer (24.12.2011)
Vánoční poklad - dojemný příběh z převánočního supermarketu (23.12.2011)
Sbírka pro Centrum naděje a pomoci (19.12.2011)
Workshop: Ne/plodné období po porodu v Brně (05.12.2011)
Maják v mlze - Základní pravdy, které vždy platí (11.11.2011)
Ne/plodné období po porodu (11.11.2011)
Jednodenní setkání pro rodiny a manžele v Třebíči (09.11.2011)
Výstava "Těhotná? Těhotná! Těhotná..." (07.11.2011)
Listopadové akce Centra pro rodinu v Brně (29.10.2011)
Co říká Panna Maria zvláštním způsobem dnešní mládeži a jejím rodinám? (26.10.2011)
Evropa hodlá zničit tradiční rodinu a sexuální identitu (22.10.2011)
Prosba o pomoc pro Františka a Vítka (17.10.2011)
Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství v Brně (08.10.2011)
Umíme rozlišit dobro a zlo a rozeznat hrozbu? (07.10.2011)
Úcta k životu a gynekologie (21.09.2011)
Kurz Na začátku těhotenství (11.09.2011)
Seminář Kultura života, dnešní biomedicína a rodina (08.09.2011)
Setkání gynekologů ve znamení úcty k životu (29.08.2011)
Deklarace Moskevského demografického summitu: Rodina a budoucnost lidstva (22.08.2011)
Pohřeb matky šesti kněží a čtyř řeholních sester v Kerale (25.07.2011)
Potrat – a pak…? (13.07.2011)
Příprava na 1. svaté přijímání (12.07.2011)
Nebojte se těžkostí (10.07.2011)
Připojte se k celostátní iniciativě za rozvoj náhradní rodinné péče (29.06.2011)
Poděkování a prosba (27.06.2011)
Programová nabídka CRSP na červenec a srpen 2011 (20.06.2011)
Víkend rodin s malými dětmi (16.05.2011)
Dobro a zlo ze zkumavky - přednáška o umělém početí (05.05.2011)
Diecézní setkání pro rozvedené (24.03.2011)
Nový týden - nové výstavy STOP GENOCIDĚ (06.02.2011)
Slova "otec" a "matka" oficiáně zrušena!! (11.01.2011)
Je to opravdu nutné? - (k otvírací době obchodů) (06.01.2011)
Věrnost je prospěšná zdraví + Jaký smysl má manželská věrnost? (02.01.2011)
Prosíme o pomoc pro mladou maminku (20.10.2010)
Ze života - všem mámám (17.10.2010)
Výstavy STOP GENOCIDĚ v tomto týdnu (21.09.2010)
Nabídka kurzů a akcí Centra pro rodinu na září (11.09.2010)
Nový web pro ženy zraněné potratem (01.09.2010)
Sedmá diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (23.08.2010)
Výstava Stop genocidě v Josefově (09.08.2010)
Výstavy stop genocidě na festivalech (22.07.2010)
Dokument Nejtěžší volba (14.07.2010)
Prosíme o pomoc při výstavách STOP GENOCIDĚ na festivalech! (12.07.2010)
7. diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (09.07.2010)
Pouť ve Věžnici (24.06.2010)
Adorace za nenarozené v úterý (20.06.2010)
O dobrá manželství a spokojené rodiny je třeba se zasadit (20.06.2010)
Pochod pro rodinu (17.06.2010)
Výstavy stop genocidě (15.06.2010)
Výstava stop genocidě v Moravském Krumlově (08.06.2010)
V Rakousku slaví Týden pro život (04.06.2010)
Výstava stop genocidě (24.05.2010)
Nabídka kurzů z Centra pro rodinu a sociální péči (07.05.2010)
Petice za volnou neděli (03.05.2010)
Mezinárodní den rodin a modlitba rodin (01.05.2010)
Prosba o pomoc mladé rodině u Brna (25.04.2010)
Výstava Stop genocidě! (23.04.2010)
Podpořme protest proti návrhu zákona.... (24.03.2010)
Pochod pro život 2010 (23.03.2010)
Kam s rodinou na dovolenou? (20.03.2010)
Advent 2009 v Diecézním muzeu na Petrově (30.11.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (24.07.2009)
Poradna Aqua vitae - poradna pro ženy (18.07.2009)
Besedy v Centru pro rodinu (02.06.2009)
Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou (02.06.2009)
Rodinná dovolená? (02.06.2009)
Soukromá gynekologická ambulance v Jaroměřicích nad Rokytnou (17.05.2009)
Besedy o výchově a vztazích (08.05.2009)
Family Point (04.05.2009)
Rozvod a život v církvi (07.04.2009)
Kurzy, besedy, pobyty (06.04.2009)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 24. 10. 2010 | 13152 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: RC Monitor 30/2010, www.sklenenykostel.net/j15/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace