Zajímavé...

Podávat svědectví, že Bůh je láska a dobrota

Brno Petrov V časopise Světlo 30/2012 vyšel zajímavý rozhovor Alexy Gaspariové se sestrou Marií Kateřinou o misijní práci mezi muslimy v Nigérii.

V říjnu 2006 založila sestra Marie Kateřina Kingbo „Bratrství služebnic Krista“. Na začátku mělo jen dva členy: Marii Kateřinu a jednu mladou ženu ze Senegalu. Od té doby se společenství velmi rozrostlo. Dnes má 17 žen: představenou, 5 sester, 6 novicek a 5 žadatelek. Co přilákalo tyto mladé ženy? Potřeba vydávat svědectví o Ježíši Kristu.

Můžeš nám říci něco o vaší misijní činnosti mezi muslimy?

Jsou to úspěchy – a je to především okolnost, že přicházejí za námi. Začíná to tím, že těmto ženám pomáháme především mikrokredity. Dobře se osvědčily také naše vyživovací programy. Těmito díly jsme si získaly důvěru a nyní přijímají od nás také to, co jim předáváme o soužití mezi mužem a ženou. To přináší ovoce. Lépe si mezi sebou rozumí. Dále to vedlo k tomu, že nám katolíkům věnují větší pozornost. V centru našeho zaměření stojí osobnost, nikoliv její víra.

Chcete tedy svými díly představit muslimům pravou Kristovu tvář?
Přesně tak. Přijímají, že jim přinášíme pomoc, protože jsme křesťané. Jeden příklad na mě zvláště zapůsobil: O Vánocích jsme uspořádali pro vesnice hostinu – pro nejméně 500 lidí. Jednou je třeba se skutečně najíst. Dříve, než jsme se rozešli, přišly ke mně některé ženy: „Pojďte s námi, chceme vám poděkovat.“ Šla jsem tedy s nimi a myslela jsme, že budeme spolu tančit. Ale nikoliv. Bylo zde asi 15 děvčat ve věku 11–12 let, které zpívaly a vyprávěly o Kristu. To nám šlo až pod kůži. Nikdy jsme jim ještě o Ježíši Kristu nevyprávěly.

Mluvit o Kristu je tedy těžké?
Ano. Ale když se modlíme, mluvíme samozřejmě o Ježíši jako o Božím Synu. Při setkáních, které máme s muslimy, se modlí oni i my. Přitom zároveň dostávají, co je pro nás důležité. A pak někteří přijdou a kladou nám otázky. Děje se to zřídka. Naše misie spočívá tedy v tom, že neskrýváme svou víru v dílech, která konáme. Představujeme pro ně v určitém smyslu církev. A to je zajímavé: ještě jsme nikdy neslyšely, že by ve vesnicích říkali o církvi něco kritického.

Je to pro muslima obtížné změnit víru?
Oni nemají svobodu. Kdyby ji měli, nebylo by tak málo obrácení. Ale je zde strach, represálie, nátlak. Zažily jsme případ: dotyčný byl vyloučen z rodiny a vyděděn. Jedno je však zřejmé: muslimové jsou fatalističtí. Svalují všechno na Boha. Když dojde k neštěstí – to způsobil Bůh. Onemocní dítě – to chce Bůh. Jednou jsem byla v jedné vesnici: všichni byli nakažení, mnoho případů malárie. Ptala jsem se: Odkud se vzala malárie? Od Boha!

Neskýtá to příležitost představit jiný obraz Boha?
Musíme je činit vnímavými k tomu, abychom mohli říct: Bůh nechce zlo, nestvořil je. Musíme jim postavit před oči Boha, který je plný dobroty, který chce, aby si muž a žena dobře rozuměli. Pro mne je enormně důležité představit jim, jak my vidíme Boha, jak se zjevil: Bůh lásky, který miluje své děti, který koná dobro, který s námi počítá, abychom dále rozvíjeli jeho stvoření.

Daří se vám to?
Jsou schopní přijímat toto poselství, když jim jako křesťané dáváme svědectví, když je z života křesťana zřejmé, že Bůh je dobrý, že je láska, pomáhá to muslimům, aby viděli Boha také tak. Čeho si u muslimů ceníme, je jejich respekt k Bohu a jejich pravidelná modlitba. Skutečně dodržují, že se pětkrát denně modlí. Ještě něco je nápadné: Berou Korán doslova a do písmene. A to může být také velmi nebezpečné...

Slýcháme že muslimové Korán vlastně dobře neznají...
To souhlasí. Mnozí nevědí, co je v Koránu. Ale ve školách Koránu – a do těch chodí již čtyřletí – se učí pasáže nazpaměť a opakují je, aniž by jim skutečně rozuměli. To nevede k opravdovému prohloubení víry. Ale některá místa jim utkví v paměti.

Nyní jste u imámů dobře zapsané. Ale pokud váš vliv u vašeho okolí vzroste, nebojíte se, že by se to mohlo obrátit proti vám?
Já si to nemyslím. Máme zde kladný vliv na život ve vesnicích. Možnosti, které ukazujeme ženám, jsou pozitivně přijímány. Imámové dokonce přicházejí s prosbou, abychom pro ženy něco udělaly. Vidí výsledek naší činnosti prostě pozitivně. Jinak jim nikdo nepomůže. Snad se věci změní, až jednou založíme školu. Ale zatím na to nemyslíme, protože imámové jsou nám vděční a ochotní k spolupráci.

Nakolik můžeme z vašich zkušeností těžit ve styku s muslimy v Evropě?
Můj první apel na vás křesťany zní: Žijte svou víru. Vydávejte svědectví o své víře. Zůstaňte víře věrní a vytrvalí. Muslimové skutečné a opravdové křesťany respektují. Nejtěžší omyl v Evropě je, že se víra zanedbává a církev se stále kritizuje. My v Africe velmi těžce neseme to, co se v církvi odehrává, jak málo úcty je k papeži a k tradici. My Afričané známe Svatého otce jako samozřejmou autoritu. To neznamená nějakou slepou poslušnost, ale vlídné přijímání jeho autority. To Evropě bohužel schází. Ve vztahu k muslimům by se měla Evropa jasně projevit: mnoho muslimů je o své víře přesvědčeno a chtějí o ní přesvědčit druhé. Jak zde mohou obstát Evropané, kteří nemají svůj vlastní pevný postoj?

Jaké jsou vaše současné projekty?
Zřídit školu a internát pro dívky. To, co teď u nás probíhá, jsou naše kurzy pro mladé lidi a naše zaopatřovací centrum v Dan Bako, kde pečujeme o 800 podvyživených a malých dětí. To je za nynější hladové nouze velmi důležitá služba. Díky darům z Německa, Rakouska a Francie můžeme od poloviny května, kdy nouze dosáhla vrcholu, mírnit hlad a nejhorší bídu. Počítáme s tím, že budeme moci pomáhat 500 až 700 rodinám.

Mluvila jsi o kurzech pro mladé. Co se na tomto poli děje?
Jedná se především o předčasně nuceně provdané dívky a z toho plynoucí následky. V tomto rámci mluvíme také o tom, co je to skutečně láska a co rozumíme pod pojmem manželství. Mluvíme pak o vzájemné úctě v manželství, ale také o otázkách sexuality a hygieny. Takové akce jsou velmi požehnané a přinášejí bohaté plody. Ženy nám vyprávěly, že od zahájení kurzů značně ustalo nucené vdávání a sňatky mladistvých. Mezi dívkami vzrostl zájem o další vzdělávání. V jedné vesnici zahájíme v říjnu kurz šití a dalšího vzdělávání. Jakmile pro to získáme prostředky, budeme kurzy pořádat, protože lidé si to přejí. Vedeme velmi pracný a namáhavý život při teplotách až 50°, často musíme snášet různá utrpení, ale jsme přesto šťastné a spokojené. Jsme hrdé na to, že jsme ve službách Krista, že můžeme milovat a sloužit. Jaká je to pro nás milost! Misie je radost, kterou předáváme lidem, k nimž jsme poslány.


VISION 2000 – 3/2012
Překlad -lš


Brno Petrov

Sdílet

Související články:
Sv. František mezináboženský (03.01.2024)
Karol Dučák: Přispějí konverze muslimů k posilnění Katolické církve? (02.09.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (3. část) (29.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (2. část) (25.08.2022)
Vyrvaná z pekla muslimského domu (1. část) (22.08.2022)
Kardinál Gerhard Müller o bratrství, křesťanství a islámu (28.02.2021)
Kardinál Duka: Nechci strašit, ale útoky ve Vídni souvisí s námi (14.11.2020)
Igor Chaun: Jak se chovat vůči muslimům (07.10.2019)
Zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete... (08.06.2019)
Kardinál Müller: Křesťané 'se nemohou modlit jako muslimové, ani s nimi' (06.06.2019)
Muslimové konvertují na křesťanství v rekordních počtech (09.01.2019)
Co se dozvěděl konvertita z islámu o západní civilizaci (09.01.2019)
Bez křesťanského svědectví a kultury Západ nedokáže odolat islámu (06.11.2018)
Masové konverze muslimů ke křesťanství: "Lidé viděli pravý islám" (19.02.2018)
Úryvek z Modré knihy ohledně islámu, protestantismu a zednářstí (26.01.2018)
Konvertité z islámu žádají papeže v otevřeném dopise: Změňte své učení o islámu! (19.01.2018)
Proroctví Jana Pavla II.: "Islám podnikne invazi do Evropy" (25.11.2017)
Církev usnadňuje islámské podmanění Západu (13.11.2017)
Zjevila se Panna Maria ve Fatimě i proto, aby se obrátili muslimové? (18.10.2017)
Islám postrádá definici osoby (20.09.2017)
Dvě drobná svědectví (20.09.2017)
Elity z nás udělaly kolonie (07.09.2017)
* Diskrétní podmanivost nevládních organizací
* Nezřetelná hranice mezi obchodováním s migranty a humanitární pomocí
(14.08.2017)
P. Boulad SI: K dialogu není možné nikoho nutit (23.05.2017)
Vyznávají muslimové křesťanského Boha? (26.04.2017)
Kardinál Sarah: Kdo se zříká své kultury a náboženství, je odsouzen k zániku (21.04.2017)
O islámu, křesťanství a globalizaci s egyptským jezuitou Henri Bouladem (21.04.2017)
K atentátům na koptské křesťany v Egyptě (11.04.2017)
Migrace ve světle sociální nauky církve (27.03.2017)
Arcibiskup Carlo Liberati: "Díky vlastní hlouposti se každý z nás stane muslimem." (14.03.2017)
Doporučujeme! Islám vs. Křesťanství. Scott Hahn a další: Stručně a srozumitelně. Věříme v téhož Boha? (13.01.2017)
Interview s kardinálem Burkem: Islám je velmi vážné nebezpečí (16.12.2016)
Kardinál Burke: nejsme silní ve víře a proto jsme snadnou kořistí dobytí (islámem) (13.12.2016)
Vladimír Palko T. Halíkovi: Pokud se někdo vysmívá křesťanům, nic neriskuje. V případě islámu jde rouhačovi o život (06.11.2016)
Řecko: srdce muslimských uprchlíků se lámou pro Krista (06.11.2016)
O. Samir: je třeba klást kategorické podmínky muslimským přistěhovalcům (04.11.2016)
Rakouský kardinál: Dnes každý v Rakousku ví, co je to ramadán. Ale kdo ještě zná páteční půst? (23.10.2016)
Kardinál Burke: "Křesťané a muslimové neuctívají stejného Boha! (16.10.2016)
Deset let od přednášky Benedikta XVI. v Regensburgu (06.10.2016)
Panna Maria a islám - místo Panny Marie v katolických misiích mezi muslimy (29.09.2016)
Rémi Brague: Každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu (21.08.2016)
* Rémi Brague: V islámu je nejhorší návrat ke kořenům
* Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?
(09.08.2016)
Viděl jsem Pána: Úžasné mystická vidění lidí, kteří konvertovali z muslimského náboženství ke křesťanské (29.06.2016)
BYL MOHAMED FALEŠNÝ PROROK? (18.05.2016)
Modlitba za Evropu a výzva kostelních zvonů (23.03.2016)
* Křesťanští migranti jsou pronásledováni i v německých uprchlických táborech
* Chováme se nekřesťansky?
(27.02.2016)
Přednáška na téma Dříve muslim - nyní křesťan (10.02.2016)
Zastavte genocidu náboženských menšin, vyzývá Evrop. parlament (06.02.2016)
Muslim, který přemýšlí nad učením islámu, konvertuje na křesťanství (09.01.2016)
Máme s ateisty stejného Boha? (21.12.2015)
Kardinál Koch: Islámský stát je satanistická teroristická organizace (01.12.2015)
Korán nezná slitování (25.11.2015)
Islamisté začali zabíjet, když kapela zpívala: "Polib Ďábla!" Náhoda !? (18.11.2015)
Osm let od řezenského projevu o islámu - měl papež Benedikt pravdu? (17.11.2015)
A co když odpovědí na islamizaci je evangelizace? (06.11.2015)
Když katolický biskup pokřtí svého muslimského otce (06.11.2015)
Apoštolský vikář Aleppa: Islámský stát stvořily mocnosti tohoto světa (06.08.2015)
Evropa jako Kosovo (19.04.2015)
Exorcista Amorth: "ISIS je satan" (19.04.2015)
Džihádisté zničili kostel Panny Marie právě na Velikonoční neděli (07.04.2015)
Terorista z ISIS zázračně uviděl Ježíše a odmítl islám (doplněno) (04.03.2015)
Můj půst a 21 popravených křesťanů (23.02.2015)
Východiskem křesťansko-muslimského dialogu je naše společné lidství (16.02.2015)
Chceme se potkat s islámem? Vraťme se ke Kristu! (12.02.2015)
Budhismus: Co je to přesně? (30.12.2014)
Doporučujeme k ujasnění: O sadismu a genocidě (01.12.2014)
Londýn: Azylové domy pro konvertity (29.11.2014)
Islámský stát proti katolické církvi (07.11.2014)
Musíme otevřít dveře křesťanům v Iráku (21.08.2014)
Je třeba zachránit pronásledované menšiny v Iráku (21.08.2014)
Petice vyzývá OSN, aby zastavila genocidu křesťanů v Iráku (21.08.2014)
Křesťanská knihovna zapálena muslimskými extrémisty (13.03.2014)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 25. 11. 2020 | 1581 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: Světlo 30/2012
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace