Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021

www.werim.sk Pátá středa Láka svatého Josefa
""Silná jako smrt je láska" (Pís 8,6)

Uvažuj nejdříve o lásce svatého Josefa k jeho nejčistší manželce. Maria byla ze všech žen, co jich kdy bylo a bude, nejušlechtilejší, byla duší nejtišší, nejpokornější, nejvíce milovala Boha, zasloužila si tedy plně lásku Josefa, který si tak velmi dokázal cenit ctnosti.

Uvažuj, jakou láskou lnula i Panna Maria k Josefovi, takže jemu určitě ve své lásce dávala přednost před všemi tvory. Josef považoval Pannu Marii za Miláčka Božího, kterého Bůh sám vyvolil, aby byla Matkou věčného Slova. Z toho pochopíš, jak velká byla láska a věrná oddanost věrného a vděčného Josefova srdce k tak nevýslovně lásky hodné manželce.

A pak uvažuj o lásce svatého Josefa k Ježíši. Bůh ho učinil svým zástupcem jako otce Ježíše, ale tím mu jistě dal i lásku otcovskou, byl otcem tak lásky hodného Syna, který je sám Bůh! Proto Josefova láska nebyla pouze láskou, jaká je láska jiných otců, ale byla to láska nadlidská, protože viděl v jedné a téže osobě spojeného svého Syna i svého Boha.

Josef věděl dobře z božského zjevení, které dostal skrze anděla, že jeho Chovanec je Synem Božím, který se stal člověkem z lásky k lidem a z lásky k němu. Věděl také, že právě jeho si vyvolil ze všech lidí za strážce svého života a že se ráčil nazývat jeho synem.

Když tedy Josef uvažoval o tomto milostiplném vztahu, jakým asi plamenem lásky bylo roznícené jeho srdce, kdykoliv božské Dítě choval na rukou, a jeho láska byla oplácená Jeho láskou. Kdykoliv pohlédl na svého Pána, tak ochotně mu při práci pomáhajícího, ve všem mu poddaného, ​​a nic nechtějícího učinit bez jeho souhlasu a schválení! A tato láska rostla a vzmáhala se víc a více, když Josef slyšel od božského Jezulátka slova věčného života, zraňující jako šípy lásky jeho srdce, a zejména, když pozoroval svatý příklad, kterým se pak Ježíš skvěl ve všech ctnostech.

Dlouhý, důvěrný styk mezi osobami, které se milují, působí, že láska snadno ochladne, protože lidé, bydlící spolu, tím více poznávají navzájem i své chyby. Ale u svatého Josefa to tak nebylo, čím více přebýval s Ježíšem, tím více a jasněji poznával Jeho svatost. Tedy z mnohaletého společného života poznáš, jak velká byla Josefova láska ke Spasiteli.

"Může někdo skrývat na prsou oheň" asi tak mluví Duch Svatý, "aby jeho šaty nechytly?" A on sám nebyl zasažen a stráven ohněm? Nuže, Josef nosil na svých prsou toho, který později ukázal své srdce, hořící žárem boholidské lásky. Jak tedy nemusel být roznícen horoucí láskou ke svému Svěřenci? Ano, Josef byl i Cherubínem skrze poznání nebeských tajemství i Serafínem svou láskou k Bohu!

Modlitba.

Svatý Josefe, raduji se z velkého štěstí a vysoké důstojnosti, které se ti dostalo, tobě, který jsi mohl přikazovat tomu, kterému jsou poddaná nebesa i země.

Když tě ráčil poslouchat Bůh, i já se chci oddat tvé službě. Chci Ti ode dneška, budu Tě ctít a milovat jako svého pána a velitele. Jen mě přijmi pod svou ochranu - a pak se mnou dělej, co se Ti líbí, protože vím, že všechno, co mi uložíš, je k mému dobru a má za účel čest a slávu mého i tvého Spasitele.

Svatý Josefe, oroduj za mne u Ježíše Krista! Protože zde na zemi vykonal vše, co jsi Mu přikázal, neodepře Ti nic ani teď. Pros Ježíše, aby mi odpustil urážky, kterých jsem se dopustil, pros Ho, aby sám způsobil, abych vždy více odumíral sobě i stvoření, pros Ho, aby v mém srdci zapálil svou svatou lásku a pak ať se mnou udělá, co se mu zalíbí. Amen.

Nejsvětější Panno, pro lásku, kterou cítíš k Josefovi, vezmi mě pod svou ochranu a pros svého přečistého manžela, aby mě přijal do počtu svých služebníků.

A Ty, nejmilejší Ježíši, který jsi se tolik ponížil, že jsi i člověku byl poslušný, abys zadostučinil za všechnu mou neposlušnost, dej mi pro zásluhy oné poslušnosti, kterou jsi na zemi prokazoval svatému Josefovi, milost, abych se ode dneška ochotně podroboval každému tvému ​​konání.

Pro lásku, kterou jsi cítil k Josefovi a Josef k Tobě, propůjč mi velkou lásku k Sobě, Ty nekonečná dobroto, která si zasloužíš být milována z celého srdce, odpusť mi urážky, které jsem Ti udělal, a buď mi milostiv!
Ježíši, lásko, miluji Tě! Miluji Tě, můj Bože, a chci Tě milovat navždy. Amen.


Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 2. 3. 2021)

Canonically crowned image of Saint Joseph of Wisconsin, SICDAMNOME, CC BY-SA 4.0, commons...

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021 (16.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 02. 03. 2021 | 1337 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace