Zajímavé...

Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 3. středa - 17. února 2021

www.werim.sk Třetí středa Bolesti svatého Josefa a Panny Marie při ztrátě Ježíše
"Chlapec Ježíš zůstal v Jeruzalémě, aniž by to jeho rodiče zpozorovali" (Lk 2,43).

Když Herodes zemřel a nastal čas, aby se Svatá Rodina vrátila z Egypta, vyzval zase anděl sv. Josefa, aby se vrátil s Marií a dítětem do izraelské země. Josef na cestě slyšel, že v Judsku vládne po svém otci Herodesovi Archelaus, známý v lidu svou nedůvěřivostí a ukrutností. Odebral se tedy Josef do Galileje, a usadil se v Nazaretě; tento kraj byl tehdy pod vládou Heroda Antipy, kterého se nebylo třeba bát tolik, jako otce i bratra. V Nazaretě bydlela Svatá Rodina, "aby se naplnilo, co bylo předpovězeno skrze proroky, že bude nazýván Nazaretským ." (Mat. 2, 23) Na tomto klidném, odlehlém místě, obklopeném věncem líbezných, zelených pahorků "rostlo a sílilo Dítě, jsouce plné moudrosti, a milost Boží byla s Ním." (Luk. 2, 40.)

Od dvanáctého roku svého věku byli Židé zákonem zavázáni, aby na Velikonoce putovali do jeruzalémského chrámu. Když tedy dospěl Ježíš do tohoto věku, vzal Ho sv. Josef s sebou. Ale když se rodiče vraceli, chlapec zůstal pozadu a jeho rodiče to nezpozorovali, domnívajíce se, že je při karavaně. Muži totiž, i ženy, putovali v oddělených skupinách, děti se pak mohly bez rozdílu připojit k těm, či oněm.

Pochopíme, jak se sv. Josef ulekl a jaká bolest mu sevřela srdce, když zpozoroval ztrátu Chlapce, zvláště, když ve své pokoře myslel, že si snad nějakým proviněním zasloužil, aby Ježíš odmítl jeho společnost i ochranu i otcovský úřad. Pro duši, která veškerou svou láskou lpí pouze k Bohu, není větší trýzně než obava, že Ho urazila. Proto byly ty tři dny pro Marii i Josefa, dny největší úzkosti a zkormoucených starostí; nemohli nic jiného, ​​než s pláčem hledat svého miláčka, jak to sama Svatá Panna vyznala, když Ho našli v chrámu: "Synu, proč jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali." (Luk. 2, 48.)

Synu, jaký hořký smutek jsi nám v těchto třech dnech, kdy jsme Tě s pláčem hledali, ale nenašli, ani zprávy o Tobě nedostali, způsobil.

Ale na druhé straně uvažujme i o Josefově radosti, když Ježíše zase viděl a od něj slyšel, že ho Ježíš neopustil, - byť jen na krátko - jeho vinou, ale z vyššího úmyslu, aby totiž splnil vůli svého Otce.

A proč to byla vůle Boží? Asi i proto, abychom poznali, jak kruté je pro nás, Ježíše jen na čas ztratit - ale největším neštěstím, ztratit Ho navždy. Svatý Jan Zlatoústý k tomu poznamenává (hom.8. In Matthias.), že Bůh jednal s Josefem tak, jak se všemi svatými, které nenechává v radosti nebo zármutku stále, ale jejich život spřádá ze zármutku i radosti v podivuhodné rozmanitosti.

Modlitba.

Svatý Josefe, ty pláčeš, že jsi ztratil svého Ježíše; miloval Tě přece vždy, a jeho láska k tobě je tak velká, že si Tě zvolil za svého Živitele a Ochránce.
Dej, ať spíše pláču já, který jsem tolikrát opustil svého Pána a Boha, pohrdajíc Jeho milostí kvůli stvoření a abych mohl vyhovět svým vášním.
Pro zásluhy oněch svých bolestí, vypros mi milost, abych stále oplakával urážky, které jsem způsobil svému Spasiteli.
A pro ony radosti, které jsi pocítil, když jsi se setkal s Pánem Ježíšem v nebi, dej, abych i já Ho našel, a až se se svou milostí vrátí do mého srdce, abych Ho už nikdy neztratil. Amen.

A Ty, Maria, Matko moje, útočiště hříšníků, měj se mnou soucit a neopouštěj mě! Pokud jsem urazil tvého Syna, lituji toho nyní z celého srdce a jsem ochoten raději tisíckrát ztratit život, než jeho milost. Pros Ho, aby mi odpustil a propůjčil mi dar svaté vytrvalosti. Amen.

Ty však, vždy milosrdný Pane můj, Ježíši Kriste, rač mi odpustit! Ošklivím si a nenávidím všechny nepravosti, které Tě tak zarmoutily, a přál bych si bolestí nad nimi zemřít.
Miluji Tě nade vše, a protože Tě miluji, vážím si tvé lásky a milosti víc než všeho bohatství světa. Pomoz mi, Pane, abych Tě miloval stále, bez přerušení a pořád a nikdy Tě už neurazil. Amen.


Převzato z https://sv-jozef.blogspot.com/, článek naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 16, 2. 2021)

Luke 02:43-44a, Gospel of Luke, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Sdílet

Související články:
ÚKON ZASVĚCENÍ SE SVÁTÉMU JOSEFOVI (19.03.2023)
Modlitby a písně ke sv. Josefovi, ochránci sv. Církve (18.03.2023)
Důvěrné prosby ke sv. Josefovi. (02.03.2023)
Novéna ke svatému Josefovi před Vánocemi (od 15. 12.) (24.12.2022)
P. František Trstenský: Spravedlivý a milující Josef (4. neděle adventní, cykl. A) (18.12.2022)
P. Dominik Chmielewski - sv. Josef a rodina (text i video) (30.03.2022)
Svatojosefská píseň - výsledky soutěže (26.03.2022)
Modlitby ke spícímu sv. Josefovi (19.03.2022)
Nedělní pěší pouť ke sv. Josefovi (03.03.2022)
Nepostradatelný sv. Josef a nádherná modlitba za šťastnou smrt (20.02.2022)
Svatý Josef mi byl zvláště nakloněn (15.01.2022)
Rok sv. Josefa: sv. Josef v praxi (12.12.2021)
Rok sv. Josefa: ve finále! (09.12.2021)
Zobrazení svatého Josefa (08.12.2021)
Rok sv. Josefa: soutěž Svatojosefská píseň (03.12.2021)
Rok sv. Josefa: Mše svatá na závěr Roku sv. Josefa (20.11.2021)
Rok sv. Josefa: Poslední nedělní pouť ke kapličce sv. Josefa u Lančova (20.11.2021)
Rok Svatého Josefa: FATYMská farní pouť ke sv. Josefovi do Senetářova (19.11.2021)
Rok sv. Josefa: Nedělní pouť ke svatému Josefovi (06.11.2021)
Den a ÚKON zasvěcení se sv. Josefovi (01.11.2021)
Závěr zasvěcení se sv. Josefovi (31.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 22.- 33. den (30.10.2021)
Rok sv. Josefa: zveme na farní pouť do Senetářova (17.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 12. - 21. den (14.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 6. -11 den (08.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 5. den (02.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 4. den (01.10.2021)
Rok sv. Josefa: "vycházka" ke sv. Josefovi (01.10.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 3. den (30.09.2021)
33-denní příprava před zasvěcením se sv. Josefovi - 2. den (29.09.2021)
Výzdoba v kostele v Jablunkově (09.09.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Svatý Josefe, tebe my ctíme (26.08.2021)
Rok sv. Josefa: Prvonedělní pouť ke svatému Josefovi (29.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (23.06.2021)
Karol Dučák: Byl svatý Josef při narození Ježíše stařec nebo mladý muž? (10.06.2021)
Cyklovyjížďka ke sv. Josefovi (09.06.2021)
Rok sv. Josefa: pěší putování ke sv. Josefovi (03.06.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na 8. týden v mezidobí (01.06.2021)
Mocná modlitba k sv. Josefovi za obrácení člena rodiny (14.05.2021)
Děkuji ti, svatý Josefe, za tvou mocnou přímluvu! (svědectví) (07.05.2021)
Modlitba k svatému Josefovi za vítězství Dobra a zpřetrhání zla v naší zemi (20.04.2021)
Modlitba ke sv. Josefovi za svědomité vykonávání povinností (20.04.2021)
Ke svatému Josefu: Modlitba za sebe a své blízké (17.04.2021)
Karol Dučák: Svatý Josef - jeden z patronů Druhého vatikánského koncilu (doplněno) (15.04.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenka na Svatý týden (30.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 4. den (závěr) (24.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 3. den (23.03.2021)
Křížová cesta se svatým Josefem (22.03.2021)
Rok sv. Josefa: žehnání brožurky (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 2. den (22.03.2021)
TV LUX: Z cyklu televizních duchovních cvičení Kroky víry - Svatý Josef - 1. den (21.03.2021)
Je čas zasvětit se svatému Josefovi (20.03.2021)
Rok sv. Josefa: za vyslyšení je vhodné i poděkovat (19.03.2021)
Sv. Terezie od Ježíše: Můj otec a ochránci (19.03.2021)
Rok sv. Josefa: myšlenka z kázání o sv. Josefovi (19.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 7. středa - 17. března 2021 (16.03.2021)
Rok sv. Josefa: Mše sv. ve Vratěníně (14.03.2021)
Rok sv. Josefa: Kostely a kaple v ostravsko-opavské diecézi (13.03.2021)
Novéna ke sv. Josefovi (dle myšlenek) (13.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 6. středa - 10. března 2021 (09.03.2021)
Rok sv. Josefa: píseň Davidův potomku (07.03.2021)
Rok sv. Josefa: prožívejte úctu i v litoměřické diecézi (05.03.2021)
"Loterie" svatého Josefa (02.03.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 5. středa - 3. března 2021 (02.03.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Jeníkově (01.03.2021)
Krátká ranní pobožnost ke svatému Josefovi (27.02.2021)
Modlitba ke svatému Josefovi po svaté zpovědi (25.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 4. středa - 24. února 2021 (24.02.2021)
Rok sv. Josefa - v kapli sv. Anežky (24.02.2021)
Rok sv. Josefa: ani ve Vratěníně na sv. Josefa nezapomínají (21.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta k sv. Josefovi v Olbramkostele (12.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 2. středa - 10. února 2021 (09.02.2021)
Rok sv. Josefa (08.02.2021)
Rok sv. Josefa: úcta ke sv. Josefovi v Plenkovicích (05.02.2021)
Pobožnost sedm střed před svátkem svatého Josefa podle sv. Alfonse z Liguori : 1. středa - 3. února 2021 (03.02.2021)
Rok sv. Josefa: Tipy, jak prožívat úctu ke sv. Josefovi v Roce sv. Josefa (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: Myšlenky z kázání ze soukromé pouti ke sv. Josefovi (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: potěšilo nás - nová socha (02.02.2021)
Rok sv. Josefa: sv. Josef a papež František (01.02.2021)
Rok sv. Josefa: I v Lančově je sv. Josef uctíván (30.01.2021)
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že jsi zdroj každého otcovství (30.01.2021)
Rok sv. Josefa: uctíváme jej i na Šumné (25.01.2021)
Rok sv. Josefa: Z promluvy při soukromé mši svaté v Jevišovicích u sv. Josefa (24.01.2021)
Rok sv. Josefa: Jak jej prožívají ve Štítarech? (22.01.2021)
Rok sv. Josefa: Kam se vypravit uctít sv. Josefa? (16.01.2021)
Svatý Josef – patron šťastné smrti a přímluvce v době pandemie (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kostel ve Vranově nad Dyjí (15.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička ve Vranově nad Dyjí (11.01.2021)
Rok svatého Josefa: kaplička u Lančova (07.01.2021)
Rok svatého Josefa: Plášť sv. Josefa - Třicetdník modliteb ke svatému Josefovi (06.01.2021)
Rok svatého Josefa: P. Štěpán Filip: Tajemství svatého Josefa (04.01.2021)
Rok sv. Josefa: Získávejte plnomocné odpustky v roce svatého Josefa (04.01.2021)
Rok svatého Josefa: Svatý Josef, dělník, ženich Panny Marie, pěstoun Pána Ježíše (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Pět důvodů, proč milovat svatého Josefa (28.12.2020)
Rok sv. Josefa: Sv. Josef a očistec (13.12.2020)
Rok sv. Josefa: Zjevení svatého Josefa a přísliby jeho srdce (09.12.2020)
Rok sv. Josefa: K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni… (22.05.2020)
Modlitba s prosbou o ochranu k sv. Josefovi, která nikdy neselže (31.03.2020)
Proč je Svatý Josef nejdokonalejší ikonou mariánského zasvěcení (29.03.2020)
Modlete se ke svatému Josefovi za ochranu před zlem (03.01.2020)
Zasvěcení se svatému Josefovi zachraňuje rodiny (16.12.2019)
Pobožnost k sv. Josefovi (20.08.2019)
Spolehli jsme se na přímluvu sv. Josefa! (19.03.2019)
Z mládí sv. Josefa (18.03.2019)
Svatý Josef pomáhá napravit svatokrádežné zpovědi (17.03.2019)
Sedm bolestí a sedm radostí svatého Josefa (modlitba ke sv. Josefovi) (17.03.2019)
Týdenní pobožnost ke svatému Josefovi (02.03.2019)
Svatý Josefe, uč nás zodpovědné lásce... (01.05.2018)
Litanie ke sv. Josefovi (21.03.2018)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 16. 02. 2021 | 1267 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: https://sv-jozef.blogspot.com
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace