Bylo

Pěší pouť Velehrad - pátek

Dnešní den jsme ukončili dlouhé etapy pouti a spojili se z různých koutů naší země na Klimentku včetně cyklopoutníků, kteří už se vraceli ze Soluně, aby se k nám mohli připojit. Celý dne jsem šli po zoraných polích a lesy, kde jsme se také rozloučili s Brněnskou diecézí a přešli do Arcidiecéze olomoucké.

Po cestě nás milí lidé opět velmi štědře obdarovávali, za což jim vřele děkujeme a stále se za na ně modlíme. Poslední společný večer patřil v Buchlovicích volbě mis pajdy. Bylo to opravdu pěkné představení. Letos tuto prestižní cenu vyhrál Rosťa Vlček z Olbramkostela. Jako výhru přijal balíček žvýkacích žížalek. Prý, aby se tak po jejich vzoru mohl zítra do cíle alespoň doplazit.
Pán Bůh zaplať všem, kteří se za nás modlíte, a máte tak účast na pouti, i když z nějakého důvodu nemůžete jít.
PÁTEK DOPOLEDNE

10. článek víry "VĚŘÍM V ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ"

Vyslechněme Slovo Boží z evangelia svatého Lukáše, kde čteme, že:
Kristus po svém vzkříšení vyslal své apoštoly, aby zvěstovali "v jeho jménu ... pokání na odpuštění hříchů všem národům" (Lk 24,47).

Jak se Církev modlí
VE VYZNÁNÍ APOŠTOLSKÉM:
Věřím v ...........
odpuštění hříchů,
VE VYZNÁNÍ NICEJSKOCAŘIHRADSKÉM:

Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.

Nikdo nechce nic schválně zkazit, přesto nikdo nemůže říci, že se mu vždy vše podařilo. Někdy jsme za to nemohli, někdy to však bylo naší vinou. Ale to nemusí být konec jak ukazuje následující příběh s názvem BÍLÉ KAPESNÍKY
,,Jeden muž měl dva syny a mladší z nich...“ (Lk15,11-32) začal brát drogy, stal se závislým a nakonec odešel z domova s tím, co mu nepatřilo. Všechno utratil a onemocněl AIDS. Sem tam se objevila myšlenka na návrat, ale zaplašil ji; někdy ze strachu, že nebude dobře přijat, jindy z pocitu neschopnosti vrátit se ke spořádanému životu: chyběla mu k tomu vůle. Jednou, když se blížily Velikonoce, odvážil se napsat rodičům a sourozencům. Prosil je o prominutí a sdělil jim, že nemá odvahu se vrátit, přestože po tom celým svým zhýralým životem touží. ,,Jestliže jste ochotni mě přijmout,“ napsal, „přivažte ke stromu před domem podél trati bílý kapesník. Když uvidím bílý kapesník, vystoupím z vlaku. Pokud ne, přijmu vaše rozhodnutí a budu pokračovat v cestě.“ Ve vlaku si vybavoval tak dobře známý strom s kapesníkem uvázaným na konci větve, po níž v dětství tolikrát šplhal. Zároveň si však představoval holý strom a kolem srdce pocítil chlad. Když vlak pomalu míjel dům, spatřil starý strom v novém hávu: bělel se pod záplavou kapesníků, které rodina rozvěsila po větvích.
Dodatek:
Někteří lidé odpustí, ale nezapomenou, jiní zapomenou, ale neodpustí. V 10. článku víry vyznáváme, že odpuštění je možné. Pro oběť Ježíše Krista nám všem Bůh odpouští, za podmínek, které právě Pán Ježíš ohlásil v evangeliu v podobenství o marnotratném synu a které ten mladík i rodina pochopili a naplnili.

Katechismus katolické církve nám říká:
984
Vyznání víry uvádí do souvislosti "odpuštění hříchů" s vyznáním víry v Ducha svatého. Vzkříšený Kristus totiž svěřil apoštolům moc odpouštět hříchy, když jim dal Ducha svatého.

985
Křest je první a hlavní svátost odpuštění hříchů: spojuje nás s Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých, a dává nám Ducha svatého.

986
Z Kristovy vůle církev vlastní moc odpouštět hříchy pokřtěným a vykonává ji prostřednictvím biskupů a kněží, obyčejně ve svátosti smíření.

987
"Kněží a svátosti jsou nástroje odpuštění hříchů; nástroje, jimiž Ježíš Kristus, původce a dárce spásy, v nás působí odpuštění hříchů a dává se zrodit milosti".

Věřící z blanenského děkanství k tomu v roce víry napsali:
Chci vám vyprávět příběh, který se mi stal. Není to nic světoborného, ale stojí to za zamyšlení.

V letech 1998-2006 jsem byla zvolena starostkou obce. Jak to tak bývá, některým jsem byla po chuti, jiným zase ne. Ani zastupitelstvo nebylo, ani nemohlo být, jednotné; a tak se v něm našlo několik jedinců, kteří na mé práci a rozhodnutích vždycky hledali nějakou chybu a dva byli takoví, že kritizovali za všech okolností všechno. Měla jsem ráda, když se o předloženém problému diskutovalo a když se společně hledalo a našlo rozumné řešení.

V kanceláři jsem měla ve svícnu svíčku hromničku, kterou jsem si donesla jednou z domova, když byly večer výpadky elektrického proudu a já neměla po ruce jinou. Pak tam ta svíčka zůstala dalších několik let, aby mi připomínala přítomnost Božího světla a Boží ochrany.

Jednou, když se měla konat schůze zastupitelstva, na níž se měly rozhodovat důležité věci pro rozvoj obce, jsem se modlila, aby Duch svatý působil v myslích zastupitelů, aby oni měli dobrou vůli dohodnout se na tom nejlepším řešení. Abych svoji prosbu ještě více umocnila, vzala jsem tu svíci, zapálila ji a u každé židle, na které měl večer sedět zastupitel, jsem prosila o dary Ducha Svatého. Když jsem se domodlila, řekla jsem si, že se ještě pomodlím u prvních sedadel, která byla připravena pro hosty a občany, a na něž se občas posadil také některý z opozičních zastupitelů. Své rozhodnutí jsem hned realizovala a s hromničkou v ruce jsem zase prosila o dobrou vůli při projednávání obecních záležitostí.

Byl večer a schůze začala. Ti dva stálí kritici přišli chvilku po zahájení zasedání. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem viděla, jak zaujali místo až někde ve třetí řadě, úplně mimo prostor, kde sedělo ostatních třináct zastupitelů. Určitě netušili, proč tak učinili, ale něco je od těch „promodlených“ míst pudilo jinam. Že by se zlý duch bál pobývat na místě, kde se prosilo o dobrou vůli? Že by to byla náhoda?

Já mám od tohoto zážitku hromničky v úctě. Tyto svíce žehná kněz 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu. Svíce nám má připomínat, že Ježíš je naším světlem, a nejen při bouřce si můžeme u zapálené svíce vyprošovat ochranu od pohrom. Ježíšovo světlo totiž dokázalo zvítězit nad tmou a tedy i nad zlem. Není to nějaká pověrčivost či magie. Je to víra v Boží ochranu, která se zhmotňuje v plameni hořící svíce.

Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:
984
Vyznání víry uvádí do souvislosti "odpuštění hříchů" s vyznáním víry v Ducha svatého. Vzkříšený Kristus totiž svěřil apoštolům moc odpouštět hříchy, když jim dal Ducha svatého.

985
Křest je první a hlavní svátost odpuštění hříchů: spojuje nás s Kristem, který zemřel a vstal z mrtvých, a dává nám Ducha svatého.

986
Z Kristovy vůle církev vlastní moc odpouštět hříchy pokřtěným a vykonává ji prostřednictvím biskupů a kněží, obyčejně ve svátosti smíření.

987
"Kněží a svátosti jsou nástroje odpuštění hříchů; nástroje, jimiž Ježíš Kristus, původce a dárce spásy, v nás působí odpuštění hříchů a dává se zrodit milosti".
Pomodleme se APOŠTOLSKÉ vyznání víry:


PÁTEČNÍ DOPOLEDNÍ PŘESTÁVKA
11. článek víry "VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA"
Vyslechněme Slovo Boží z 1. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům:
„Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1 Kor 15,20).
Jak se Církev modlí
VE VYZNÁNÍ APOŠTOLSKÉM:

Věřím v ........... těla vzkříšení VE VYZNÁNÍ NICEJSKOCAŘIHRADSKÉM:

Očekávám vzkříšení mrtvých

Ať už je život radostná cesta, přesněji pouť, jak si všichni přejeme, anebo slzavé údolí, jak podle pravdy říkáme, jednou jeho pozemská část skončí. I ta pozemská pouť i to pozemské slzavé údolí. Na konci je vždycky smrt a to nás tíží jako balvan. Nikdo jí neunikne, nikdo ji neobelstí. Díky Pánu Ježíši se na ni však můžeme dívat trochu jinak. Je to jistě namáhavé, ale stojí za to něco s tímto balvanem udělat, jak nám ukazuje následující příběh s názvem KÁMEN NA CESTĚ

Vypráví se, že při jedné příležitosti nařídil král umístit kámen doprostřed cesty. Chtěl vědět, zda s kamenem někdo pohne. Prošli kolem někteří tamní obchodníci a dvořané toho království a kámen prostě obešli. Mnozí vykřikovali, že je to vina krále a že má udržovat cesty průchozí, ale nikdo se nepokusil kámen z cesty odstranit. Později šel tudy venkovan a přes rameno nesl náklad zeleniny. Když dospěl na místo, kde stál kámen, shodil zeleninu na zem a zkusil kámen odvalit k okraji cesty. S velkým úsilím se mu to podařilo. Zatímco sbíral rozsypanou zeleninu, spatřil tašku položenou na místě, kde stával kámen. Taška obsahovala spoustu zlatých mincí a vzkaz od krále v němž uvedl, že peníze jsou určeny člověku, který kámen odstraní.

Dodatek:
Pohřební rubáš nemá kapsy, kam bychom si schovali peníze, proto se nemusíme stále ohlížet dozadu. Pán Ježíš sám na sobě ukázal, že po smrti je vzkříšení a přímo dokázal, že oslavené tělo má jiné vlastnosti a nové nečekané možnosti, tak jako byla spousta zlatých mincí pro zelináře, který jen nenaříkal, jaký tam je balvan a něco udělal. Udělejme ten krok a dejme víc na Pána Ježíše.

Katechismus katolické církve nám říká:

1015 "Tělo je stěžejním místem spásy". Věříme v Boha, který je Stvořitelem těla; věříme ve Slovo, které se stalo tělem, aby vykoupilo tělo; věříme ve vzkříšení těla, dovršení stvoření a vykoupení těla.

1016
Při smrti se duše odděluje od těla, ale při vzkříšení Bůh navrátí našemu proměněnému tělu nepomíjející život tím, že je spojí s naší duší. Jako Kristus je vzkříšen a žije navěky, tak i my všichni vstaneme z mrtvých v poslední den.

1017
"Věříme v opravdové vzkříšení těla, které máme nyní". Nicméně zatímco se zasévá do hrobu tělo pomíjející, vstává z mrtvých tělo nepomíjející, "tělo duchovní" (1 Kor 15,44).

1018
Následkem prvotního hříchu člověk musí podstoupit "tělesnou smrt, které by byl ušetřen, kdyby nebyl zhřešil".

1019
Ježíš, Boží Syn, dobrovolně za nás podstoupil smrt úkonem naprostého a svobodného podrobení se vůli Boha, našeho Otce. Svou smrtí přemohl smrt, a tak otevřel všem lidem možnost ke spáse.

Věřící z blanenského děkanství k tomu v roce víry napsali:

Již delší dobu se těšila naše dcera na miminko a my na vnoučátko. Konečně ta dlouho očekávaná radostná zpráva přišla a děťátko bylo na cestě. Naše společná radost však dlouho netrvala. Stalo se to na štědrý večer. Dcera s manželem přijeli z podvečerní mše svaté, chystali jsme štědrovečerní večeři. Místo toho jsme však vezli dceru do nemocnice, začala totiž silně krvácet. V nemocnici doktorka konstatovala samovolný potrat a že se musí děloha pod narkózou vyčistit. Mladí manželé byli moc nešťastní, nechtěli o dlouho očekávané děťátko přijít. V poslední chvíli před zákrokem se doktorka zeptala, jestli dcera něco nejedla. Ta řekla že jedla. Před kostelem po mši sv. rozdávali ministranti velké oplatky s obrazem Panny Marie. Doktorka na to - musí se tedy počkat se zákrokem do rána.
Doma se žádný štědrý večer nekonal. Modlili jsme se za dceru i za děťátko. Prosila jsem Pannu Marii, které se tu noc taky narodilo Děťátko, aby pomohla.
Druhý den ráno nastoupil službu jiný lékař. Znovu dceru vyšetřil a zdálo se mu, že vidí na ultrazvuku tepající srdéčko.
Řekl, že se jeden den počká, pak dva dny, týden - děťátko žilo. Porod byl hodně těžký, lékaři měli obavy, že miminko nebude v pořádku. Jejich obavy se však nepotvrdily. Máme zdravou a hodnou vnučku, která nám dělá samou radost.
Můžeme se ptát: Náhoda nebo zázrak?
Věříme, že vše se stalo na přímluvu Panny Marie.
Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:

1015
"Tělo je stěžejním místem spásy". Věříme v Boha, který je Stvořitelem těla; věříme ve Slovo, které se stalo tělem, aby vykoupilo tělo; věříme ve vzkříšení těla, dovršení stvoření a vykoupení těla.

1016
Při smrti se duše odděluje od těla, ale při vzkříšení Bůh navrátí našemu proměněnému tělu nepomíjející život tím, že je spojí s naší duší. Jako Kristus je vzkříšen a žije navěky, tak i my všichni vstaneme z mrtvých v poslední den.

1017
"Věříme v opravdové vzkříšení těla, které máme nyní". Nicméně zatímco se zasévá do hrobu tělo pomíjející, vstává z mrtvých tělo nepomíjející, "tělo duchovní" (1 Kor 15,44).

1018
Následkem prvotního hříchu člověk musí podstoupit "tělesnou smrt, které by byl ušetřen, kdyby nebyl zhřešil".

1019
Ježíš, Boží Syn, dobrovolně za nás podstoupil smrt úkonem naprostého a svobodného podrobení se vůli Boha, našeho Otce. Svou smrtí přemohl smrt, a tak otevřel všem lidem možnost ke spáse.

Pomodleme se NICEJSKOCAŘIHRADSKÉ vyznání víry:


PÁTEK ODPOLEDNE

12. článek víry "VĚŘÍM V ŽIVOT VĚČNÝ"

Vyslechněme Slovo Boží z 1. listu svatého apoštola Pavla Korinťanům:

"Co oko nevidělo, a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2,9).

Jak se Církev modlí
VE VYZNÁNÍ APOŠTOLSKÉM: Věřím v ........... život věčný. - Amen.

VE VYZNÁNÍ NICEJSKOCAŘIHRADSKÉM:
Očekávám ................... život budoucího věku. - Amen.

Čas honí každého z nás, vlak ani autobus na nikoho nepočká, zdá se nám, že všichni zbytečně spěchají a toužíme po klidu. Život věčný neznamená, že by se čas zastavil a všechno se vleklo. Život věčný je jiný a nový pohled na naše pozemské počítání, jak nám ukazuje následující

příběh s názvem VŠECHNY TY ROKY

Narození Tomíka, krásného zdravého chlapečka, bylo v rodině slavnostní událostí. Všichni ho radostně uvítali, i jeho dvě sestry, které už chodily do školy. Postupem času se každý den potvrzovalo, jak vzácným darem bylo Tomíkovo narození. Milý přemýšlivý chlapec si rád povídal a byla radost s ním pobývat. Jednou, když bylo Tomíkovi asi pět let, jel s maminkou nakupovat do obchodního centra. Jak to obvykle s dětmi bývá, Tomík se nečekaně zeptal maminky: „Mami, kolik ti bylo let, když jsem se narodil?“ „Třicet šest, Tomíku,“ řekla mu maminka a snažila se přijít na to, co za tou otázkou vězí. „To je škoda!“ vykřikl Tomík. „Co tím chceš říct?“ tázala se poněkud překvapená maminka. Tomík se na ni láskyplně podíval a odpověděl: „Jen si pomysli na všechny ty roky, co jsme prožili a neznali se.“

Dodatek:
I když člověk prožívá velkou radost, je v ní stín smutku, že totiž jednou skončí. Boží láska je nepředstavitelná, nekonečná, věčná a v ní máme žít. To je poslední cíl všeho, jak vyznáváme v posledním 12. článku víry.

Katechismus katolické církve nám říká:

1051
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu Kristem, soudcem živých i mrtvých.

1052
"Věříme, že duše všech, kteří umírají v Kristově milosti ... jsou Boží lid za hranicemi smrti, která bude s konečnou platností poražena v den vzkříšení, kdy tyto duše budou spojeny s vlastními těly".

1053
"Věříme, že množství duší, shromážděné kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev, kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém stupni a způsobu se podílejí se svatými anděly na božské vládě příslušející Kristu ve slávě, přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich slabostech svou bratrskou péčí".

1054
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.

1055
Církev doporučuje zesnulé Božímu milosrdenství z moci "společenství svatých" a přináší za ně přímluvy, zvláště však eucharistickou oběť.

1056
Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před "smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti", nazývanou také "peklem".

1057
Hlavním pekelným trestem je věčné odloučení od Boha; člověk může mít jen v Bohu život a štěstí pro které byl stvořen a po nichž touží.

1058
Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: "Pane, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe". Je-li pravda, že se nikdo sám nemůže spasit, je také pravda, že Bůh "chce, aby všichni lidé došli spásy" (1 Tim 2,4) a že u něho "je možné všechno" (Mt 19,26).

1059
"Nejsvětější římská církev věří a pevně vyznává, že v den Posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků".

1060
Na konci časů Boží království dosáhne své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslavení v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude "všechno ve všem" (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

"AMEN" 1061
Vyznání víry, tak jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem Amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem "Amen".

1062
V hebrejštině má "Amen" stejný kořen jako slovo "věřit". Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč "Amen" může vyjadřovat, jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

1064
Závěrečné "Amen" v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo: "Věřím". Věřit znamená říci "Amen" ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je "Amen" nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy "Amen" k "Věřím" vyznání víry našeho křtu: Vyznání víry, ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.

Věřící z blanenského děkanství k tomu v roce víry napsali:

Snad každý křesťan se setkal a nebo setkává s Boží Prozřetelností. I já se denně setkávám s Boží láskou, moudrostí a milosrdenstvím. Mnohokrát jsem dodatečně děkovala Bohu za milosti, které jsem dostala. Největším darem, který jsem dostala byl dar víry, když jsem začala hledat a nalézat Boha. Události, které se zprvu zdály být pro mne nedobré a nebo snad i špatné se vždy ukázaly, že byly v můj prospěch. Ale o tom jsem psát nechtěla. Chtěla bych popsat svoje setkání s Ježíšem, které jsem prožila na naší dovolené v Loretu de Mar v září 2012.
Loret de Mar je menší město na pobřeží Costa Brava na severu Španělska. Je to velice krásné a turisticky vyhledávané letovisko, které v sezoně žije velice rušným životem. Je tam plno barů, kaváren, obchodů a obchůdků a hlavně spousta hotelů a apartmánů. Především je tam ale úžasně čisté a teplé moře s krásným členitým pobřežím. Toto letovisko splňuje prostě všechny předpoklady, aby si hosté na své dovolené pořádně, dle svých možností užili a odpočinuli si.
I my jsme se s manželem těšili, že si 10 dní užijeme sluníčka a koupání v moři. Přijeli jsme v sobotu dopoledne a ubytovali nás v krásném hotelu, kde nám ke spokojenosti nic nechybělo. Jediné co nám trochu kazilo radost bylo to, že v polovině září už sluníčko nemělo tu sílu a na obloze se neustále honily mraky. A tak jsme se ten den procházeli městem a objevovali naše stará místa ve městě. Jedním takovým místem bylo i malé náměstíčko s příjemnou kavárnou a s krásným malým kostelíkem. Do toho kostelíka jsme vždy, když byl otevřený, nahlíželi a obdivovali jsme úžasnou atmosféru tohoto místa.
Druhý den byla neděle a jelikož počasí zase nebylo úplně na koupání, rozhodli jsme se, že opět zajdeme do města a doufali jsme, že bude nedělní mše svatá v kostelíku a že ji budeme moci navštívit. Došli jsme včas, mše svatá právě začínala. Kostelík byl plný věřících a tak jsme se protlačili víc dopředu, abychom lépe viděli. Mně dokonce uvolnili místo v lavici na sezení. Vůbec jsem jim nerozuměla a ani oni mně, ale bylo to moc příjemné. Pan farář nás na začátku pozdravil asi v 6 jazycích. I přesto, že jsem nerozuměla, snažila jsem se modlit v češtině, ale hlavně jsme neustále zpívali “Aleluja”. Jediné čemu jsme rozuměli bylo čtení z Písma svatého v polštině.
Právě tam jsem si uvědomila, co je to být dítětem Božím. Tam jsme si přes rozdílnost jazyků nerozuměli, ale cítila jsem, jak všichni patříme jednomu Bohu, který nás všechny miluje a že nás všechny právě Kristus spojuje. Až tam jsem si uvědomila, jak je to úžasné, že nás všechny spojuje víra a láska k Bohu a k Ježíši Kristu. A pak se začala podávat Eucharistie a já si stoupla k manželovi a on mne vybídl, abychom šli také. Šla jsem plna rozechvění a v obavách, zda je všechno správně a v pořádku. S hlubokou pokorou a úctou jsem přijala Eucharistii a odcházela na své místo a v tom jsem pocítila ten úžasný pocit. Nedokážu jej popsat ... sevřelo se mi srdce radostí, rozhostil se ve mně nepopsatelný pocit štěstí a já jsem klesla na kolena, rukama jsem si chytla tváře a myslela jsem jen na jedno “Bože děkuji, Pane Ježíši děkuji”. To bylo jediné, na co jsem v tu chvíli dokázala myslet. Po skončení mše svaté jsem byla jak v mrákotách. Musela jsem jít naproti na kávu a uklidnila jsem se až po chvilce, když jsme navštívili pár krámků. Manžel mě ujistil, že měl taky tak úžasný a příjemný zážitek z té mše svaté.děkuji”. To bylo jediné, na co jsem v tu chvíli dokázala myslet. Po skončení mše svaté jsem byla jak v mrákotách. Musela jsem jít naproti na kávu a uklidnila jsem se až po chvilce, když jsme navštívili pár krámků. Manžel mě ujistil, že měl taky tak úžasný a příjemný zážitek z té mše svaté. děkuji”. To bylo jediné, na co jsem v tu chvíli dokázala myslet. Po skončení mše svaté jsem byla jak v mrákotách. Musela jsem jít naproti na kávu a uklidnila jsem se až po chvilce, když jsme navštívili pár krámků. Manžel mě ujistil, že měl taky tak úžasný a příjemný zážitek z té mše svaté.děkuji”. To bylo jediné, na co jsem v tu chvíli dokázala myslet. Po skončení mše svaté jsem byla jak v mrákotách. Musela jsem jít naproti na kávu a uklidnila jsem se až po chvilce, když jsme navštívili pár krámků. Manžel mě ujistil, že měl taky tak úžasný a příjemný zážitek z té mše svaté.
Po tomto nevšedním zážitku jsem si uvědomila jedno, že Bůh Ježíš Kristus se nám nemůže zjevit cele. Že nejsme schopni Ho přijmout v plné míře. A tak se nám zjevuje a promlouvá k nám v náznacích, v podobě těch správných, dobrých lidí, kteří nás ovlivňují a pokud s Ním rozmlouváme a pozorně Ho posloucháme, vždy se nám zjeví jeho Boží vůle a odpověď vždy dostaneme. Stačí věřit, modlit se, být trpělivý a správně rozeznávat to dobré, co od Něj dostáváme.
Nedávno jsem to samé četla v časopisu Světlo, kde psali, že v tomto lidském těle, nemůžeme vidět Ježíše, protože bychom to nezvládli a puklo by nám srdce.
A proto děkujme Bohu, za jeho moudrost, za jeho lásku a milosrdenství, kterým nás každodenně zahrnuje, protože On jediný ví, co je pro nás dobré.

Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:
1051
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu Kristem, soudcem živých i mrtvých.

1052
"Věříme, že duše všech, kteří umírají v Kristově milosti ... jsou Boží lid za hranicemi smrti, která bude s konečnou platností poražena v den vzkříšení, kdy tyto duše budou spojeny s vlastními těly".

1053
"Věříme, že množství duší, shromážděné kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev, kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém stupni a způsobu se podílejí se svatými anděly na božské vládě příslušející Kristu ve slávě, přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich slabostech svou bratrskou péčí".

1054
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.

1055
Církev doporučuje zesnulé Božímu milosrdenství z moci "společenství svatých" a přináší za ně přímluvy, zvláště však eucharistickou oběť.

1056
Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před "smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti", nazývanou také "peklem".

1057
Hlavním pekelným trestem je věčné odloučení od Boha; člověk může mít jen v Bohu život a štěstí pro které byl stvořen a po nichž touží.

1058
Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: "Pane, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe". Je-li pravda, že se nikdo sám nemůže spasit, je také pravda, že Bůh "chce, aby všichni lidé došli spásy" (1 Tim 2,4) a že u něho "je možné všechno" (Mt 19,26).

1059
"Nejsvětější římská církev věří a pevně vyznává, že v den Posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků".

1060
Na konci časů Boží království dosáhne své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslavení v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude "všechno ve všem" (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

"AMEN" 1061
Vyznání víry, tak jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem Amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem "Amen".

1062
V hebrejštině má "Amen" stejný kořen jako slovo "věřit". Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč "Amen" může vyjadřovat, jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

1064
Závěrečné "Amen" v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo: "Věřím". Věřit znamená říci "Amen" ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je "Amen" nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy "Amen" k "Věřím" vyznání víry našeho křtu: Vyznání víry, ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.

Pomodleme se APOŠTOLSKÉ vyznání víry:

PÁTEČNÍ ODPOLEDNÍ PŘESTÁVKA

ČTENÍ Z KNIHY P. PROF. PETRA PIŤHY: SLYŠTE SLOVO A ZPÍVEJTE PÍSEŇ, STRANY 143 -150

Pomodlíme se modlitbu k jubilejnímu roku:

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje ....
OAMDG Po tomto nevšedním zážitku jsem si uvědomila jedno, že Bůh Ježíš Kristus se nám nemůže zjevit cele. Že nejsme schopni Ho přijmout v plné míře. A tak se nám zjevuje a promlouvá k nám v náznacích, v podobě těch správných, dobrých lidí, kteří nás ovlivňují a pokud s Ním rozmlouváme a pozorně Ho posloucháme, vždy se nám zjeví jeho Boží vůle a odpověď vždy dostaneme. Stačí věřit, modlit se, být trpělivý a správně rozeznávat to dobré, co od Něj dostáváme.
Nedávno jsem to samé četla v časopisu Světlo, kde psali, že v tomto lidském těle, nemůžeme vidět Ježíše, protože bychom to nezvládli a puklo by nám srdce.
A proto děkujme Bohu, za jeho moudrost, za jeho lásku a milosrdenství, kterým nás každodenně zahrnuje, protože On jediný ví, co je pro nás dobré.

Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:

1051
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu Kristem, soudcem živých i mrtvých.

1052
"Věříme, že duše všech, kteří umírají v Kristově milosti ... jsou Boží lid za hranicemi smrti, která bude s konečnou platností poražena v den vzkříšení, kdy tyto duše budou spojeny s vlastními těly".

1053
"Věříme, že množství duší, shromážděné kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev, kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém stupni a způsobu se podílejí se svatými anděly na božské vládě příslušející Kristu ve slávě, přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich slabostech svou bratrskou péčí".

1054
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.

1055
Církev doporučuje zesnulé Božímu milosrdenství z moci "společenství svatých" a přináší za ně přímluvy, zvláště však eucharistickou oběť.

1056
Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před "smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti", nazývanou také "peklem".

1057
Hlavním pekelným trestem je věčné odloučení od Boha; člověk může mít jen v Bohu život a štěstí pro které byl stvořen a po nichž touží.

1058
Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: "Pane, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe". Je-li pravda, že se nikdo sám nemůže spasit, je také pravda, že Bůh "chce, aby všichni lidé došli spásy" (1 Tim 2,4) a že u něho "je možné všechno" (Mt 19,26).

1059
"Nejsvětější římská církev věří a pevně vyznává, že v den Posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků".

1060
Na konci časů Boží království dosáhne své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslavení v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude "všechno ve všem" (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

"AMEN" 1061
Vyznání víry, tak jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem Amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem "Amen".

1062
V hebrejštině má "Amen" stejný kořen jako slovo "věřit". Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč "Amen" může vyjadřovat, jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

1064
Závěrečné "Amen" v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo: "Věřím". Věřit znamená říci "Amen" ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je "Amen" nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy "Amen" k "Věřím" vyznání víry našeho křtu: Vyznání víry, ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.

Pomodleme se APOŠTOLSKÉ vyznání víry:

PÁTEČNÍ ODPOLEDNÍ PŘESTÁVKA

ČTENÍ Z KNIHY P. PROF. PETRA PIŤHY: SLYŠTE SLOVO A ZPÍVEJTE PÍSEŇ, STRANY 143 -150

Pomodlíme se modlitbu k jubilejnímu roku:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje ....
OAMDG

Po tomto nevšedním zážitku jsem si uvědomila jedno, že Bůh Ježíš Kristus se nám nemůže zjevit cele. Že nejsme schopni Ho přijmout v plné míře. A tak se nám zjevuje a promlouvá k nám v náznacích, v podobě těch správných, dobrých lidí, kteří nás ovlivňují a pokud s Ním rozmlouváme a pozorně Ho posloucháme, vždy se nám zjeví jeho Boží vůle a odpověď vždy dostaneme. Stačí věřit, modlit se, být trpělivý a správně rozeznávat to dobré, co od Něj dostáváme.děkuji”. To bylo jediné, na co jsem v tu chvíli dokázala myslet. Po skončení mše svaté jsem byla jak v mrákotách. Musela jsem jít naproti na kávu a uklidnila jsem se až po chvilce, když jsme navštívili pár krámků. Manžel mě ujistil, že měl taky tak úžasný a příjemný zážitek z té mše svaté.
Po tomto nevšedním zážitku jsem si uvědomila jedno, že Bůh Ježíš Kristus se nám nemůže zjevit cele. Že nejsme schopni Ho přijmout v plné míře. A tak se nám zjevuje a promlouvá k nám v náznacích, v podobě těch správných, dobrých lidí, kteří nás ovlivňují a pokud s Ním rozmlouváme a pozorně Ho posloucháme, vždy se nám zjeví jeho Boží vůle a odpověď vždy dostaneme. Stačí věřit, modlit se, být trpělivý a správně rozeznávat to dobré, co od Něj dostáváme.
Nedávno jsem to samé četla v časopisu Světlo, kde psali, že v tomto lidském těle, nemůžeme vidět Ježíše, protože bychom to nezvládli a puklo by nám srdce.
A proto děkujme Bohu, za jeho moudrost, za jeho lásku a milosrdenství, kterým nás každodenně zahrnuje, protože On jediný ví, co je pro nás dobré.
Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:

1051
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu Kristem, soudcem živých i mrtvých.

1052
"Věříme, že duše všech, kteří umírají v Kristově milosti ... jsou Boží lid za hranicemi smrti, která bude s konečnou platností poražena v den vzkříšení, kdy tyto duše budou spojeny s vlastními těly".

1053
"Věříme, že množství duší, shromážděné kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev, kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém stupni a způsobu se podílejí se svatými anděly na božské vládě příslušející Kristu ve slávě, přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich slabostech svou bratrskou péčí".

1054
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.

1055
Církev doporučuje zesnulé Božímu milosrdenství z moci "společenství svatých" a přináší za ně přímluvy, zvláště však eucharistickou oběť.

1056
Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před "smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti", nazývanou také "peklem".

1057
Hlavním pekelným trestem je věčné odloučení od Boha; člověk může mít jen v Bohu život a štěstí pro které byl stvořen a po nichž touží.

1058
Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: "Pane, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe". Je-li pravda, že se nikdo sám nemůže spasit, je také pravda, že Bůh "chce, aby všichni lidé došli spásy" (1 Tim 2,4) a že u něho "je možné všechno" (Mt 19,26).

1059
"Nejsvětější římská církev věří a pevně vyznává, že v den Posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků".

1060
Na konci časů Boží království dosáhne své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslavení v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude "všechno ve všem" (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

"AMEN" 1061
Vyznání víry, tak jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem Amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem "Amen".

1062
V hebrejštině má "Amen" stejný kořen jako slovo "věřit". Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč "Amen" může vyjadřovat, jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

1064
Závěrečné "Amen" v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo: "Věřím". Věřit znamená říci "Amen" ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je "Amen" nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy "Amen" k "Věřím" vyznání víry našeho křtu: Vyznání víry, ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.

Pomodleme se APOŠTOLSKÉ vyznání víry:

PÁTEČNÍ ODPOLEDNÍ PŘESTÁVKA

ČTENÍ Z KNIHY P. PROF. PETRA PIŤHY: SLYŠTE SLOVO A ZPÍVEJTE PÍSEŇ, STRANY 143 -150

Pomodlíme se modlitbu k jubilejnímu roku:
Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje ....

OAMDG

Nedávno jsem to samé četla v časopisu Světlo, kde psali, že v tomto lidském těle, nemůžeme vidět Ježíše, protože bychom to nezvládli a puklo by nám srdce.
A proto děkujme Bohu, za jeho moudrost, za jeho lásku a milosrdenství, kterým nás každodenně zahrnuje, protože On jediný ví, co je pro nás dobré.
Vše je O.K., proto si Opakujeme Katechismus:

1051
Každý člověk dostává ve své nesmrtelné duši svou věčnou odplatu hned po své smrti, při soukromém soudu Kristem, soudcem živých i mrtvých.

1052
"Věříme, že duše všech, kteří umírají v Kristově milosti ... jsou Boží lid za hranicemi smrti, která bude s konečnou platností poražena v den vzkříšení, kdy tyto duše budou spojeny s vlastními těly".

1053
"Věříme, že množství duší, shromážděné kolem Ježíše a Marie v ráji, tvoří nebeskou církev, kde tyto duše ve věčné blaženosti vidí Boha tak, jak je, a kde v různém stupni a způsobu se podílejí se svatými anděly na božské vládě příslušející Kristu ve slávě, přimlouvají se za nás a pomáhají nám v našich slabostech svou bratrskou péčí".

1054
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.

1055
Církev doporučuje zesnulé Božímu milosrdenství z moci "společenství svatých" a přináší za ně přímluvy, zvláště však eucharistickou oběť.

1056
Církev podle Kristova příkladu varuje věřící před "smutnou a trýznivou skutečností věčné smrti", nazývanou také "peklem".

1057
Hlavním pekelným trestem je věčné odloučení od Boha; člověk může mít jen v Bohu život a štěstí pro které byl stvořen a po nichž touží.

1058
Církev se modlí, aby se nikdo neztratil: "Pane, nedopusť, abych se kdy odloučil od tebe". Je-li pravda, že se nikdo sám nemůže spasit, je také pravda, že Bůh "chce, aby všichni lidé došli spásy" (1 Tim 2,4) a že u něho "je možné všechno" (Mt 19,26).

1059
"Nejsvětější římská církev věří a pevně vyznává, že v den Posledního soudu se všichni lidé objeví se svými těly před Kristovým soudem, aby vydali počet ze svých skutků".

1060
Na konci časů Boží království dosáhne své plnosti. Pak budou spravedliví kralovat s Kristem na věky, oslavení v těle i v duši, a i sám hmotný vesmír bude proměněn. Bůh pak bude "všechno ve všem" (1 Kor 15,28), ve věčném životě.

"AMEN" 1061
Vyznání víry, tak jako poslední kniha Písma svatého, končí hebrejským slovem Amen. Často je nalézáme na konci modliteb Nového zákona. Také církev končí své modlitby slovem "Amen".

1062
V hebrejštině má "Amen" stejný kořen jako slovo "věřit". Tento kořen vyjadřuje pevnost, spolehlivost, věrnost. Chápeme tedy, proč "Amen" může vyjadřovat, jak věrnost Boha vůči nám, tak naši důvěru k němu.

1064
Závěrečné "Amen" v Krédu tedy přebírá a potvrzuje jeho úvodní slovo: "Věřím". Věřit znamená říci "Amen" ke slovům, k příslibům, k Božím přikázáním, znamená naprosto důvěřovat tomu, který je "Amen" nekonečné lásky a dokonalé věrnosti. Každodenní křesťanský život bude tedy "Amen" k "Věřím" vyznání víry našeho křtu: Vyznání víry, ať je pro tebe zrcadlem. Dívej se do něho, abys viděl, zda věříš všechno, o čem prohlašuješ, že to věříš. A denně se raduj ze své víry.


Sdílet

Související články:
Pěší poutní sezona ve finále: proběhla pěší pouť k Panně Marii Sněžné (21.10.2023)
Pěší pouť z Moravských Budějovic do Mariazell (22.09.2023)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2023 (21.09.2023)
XXIII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (25.08.2023)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2023 (20.08.2023)
Jak jsme putovali k Panně Marii Třídubské - 2023 (02.08.2023)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2023 (19.06.2023)
Video z XXII. pěší pouti na Velehrad (09.06.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - neděle (21.05.2023)
XIX. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova - sobota (20.05.2023)
Ženy a dívky putovaly do Vydří... (10.05.2023)
Muži putovali do Jevišovic... (04.05.2023)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (24.04.2023)
P. Jan Peňáz: Pouť do Říma od A do Z (3. vydání ke Svatému roku 2025) (01.04.2023)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2023 (25.03.2023)
Pěší pouť mužů z Vranova do Jevišovic 2023 (25.03.2023)
Pouť k bl. Karlu Habsburskému za posílení víry v rodinách (23.03.2023)
Pěší pouť ke sv. Josefovi (19.03.2023)
Velehradské hlášky (24.01.2023)
Jak jsme putovali k Panně Marii Sněžné - 2022 (04.10.2022)
Ohlédnutí za mou druhou pěší poutí do Santiaga de Compostela (23.09.2022)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2022 (11.09.2022)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2022 (12.08.2022)
Jak jsme putovali k Panně Marii Třídubské - 2022 (02.08.2022)
XXII. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (08.07.2022)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (30.06.2022)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2022 (19.06.2022)
Jak jsme putovaly do Kostelního Vydří (10.05.2022)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2022 (04.05.2022)
Moje první pěší pouť mužů na Slovensku. (01.05.2022)
Ohlédnutí za osobní pěší poutí ke sv. Josefovi ze Štítar do Dešova (31.03.2022)
Písně pěší poutě na Velehrad - Bůh má tě rád (28.03.2022)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2022 (18.03.2022)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2022 (18.03.2022)
Nedělní pouť ke svatému Josefovi (16.03.2022)
Video z XXI. pěší pouti na Velehrad (27.12.2021)
Poslední pěší pouť v letošním roce: jaká byla? (21.10.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 4 (11.09.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 3 (27.08.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 2 (24.08.2021)
Jaká byla 21. pěší pouť na Velehrad - 1 (23.08.2021)
Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích je zrušena (04.07.2021)
Pozvánka na XVIII. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (23.05.2021)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2021 (22.05.2021)
XXI. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (22.05.2021)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova už po XVII. (15.05.2021)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2021 (22.04.2021)
Pěší pouť dívek a žen z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2021 (07.03.2021)
Pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2021 (23.02.2021)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2021 (13.02.2021)
Video z XIX. pěší pouti na Velehrad (12.11.2020)
Pozvánka na pěší pouť Vranov nad Dyjí - Maria Schnee 2020 (09.09.2020)
Silvestrovská pouť z Prahy do Staré Boleslavi - Via Sancta Mariana 2020 (04.09.2020)
Ohlédnutí za letošní pouti na Velehrad - trochu jinak (24.08.2020)
Zveme na pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2020 (12.07.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Žáci svatých věrozvěstů (09.07.2020)
Poutníci z Rešic a okolí vyrazili do Hlubokých Mašůvek (06.07.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Nic nesuďte předčasně (02.07.2020)
Pouť na Velehrad - letos jinak (27.06.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Duchu svatý (24.06.2020)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad pro rok 2020 (17.06.2020)
Písně pěší poutě na Velehrad - Môj Pán (25.04.2020)
Dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2020 (25.02.2020)
XX. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (04.02.2020)
Pěší poutní sezona ve finále: proběhla pěší pouť k Panně Marii Sněžné (21.10.2019)
Malchusovo ucho (20.10.2019)
Poděkování za dary přírody (09.10.2019)
Moje první pěší pouť do Czestochowe (04.10.2019)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Sněžné 2019 (11.09.2019)
Nová hymna pěší pouti na Velehrad - Společně můžem putovat (07.08.2019)
Pouť k Panně Marii Třídubské 2019: je to radost na pouť kráčet.... (21.07.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Pane, mám Tě velmi rád (Hymna 2003) (14.07.2019)
XIX. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna - Bystrce (25.06.2019)
XIX. pěší pouť z Vranova na Velehrad - pojďte s námi! (26.05.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Církev (21.05.2019)
Jak jsme putovaly do Vydří 2019 - aneb dívčí pouť po 17. (21.05.2019)
Pozvánka na XV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova k Panně Marii Jeníkovské Matce Důvěry (11.04.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ó, Královno (01.04.2019)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské 2019 (30.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Krok, krok a další dva (18.03.2019)
XII. Pěší pouť mužů (12.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Na Velehrad putujem (Hymna 2015) (10.03.2019)
Pozvánka na dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří 2019 (03.03.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Maria bdí (27.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Velehrad je cíl (19.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Čas velehradských poutí (12.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Láska zůstává (05.02.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Litanie ke svatým (29.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Zpívejme svému Pánu (hymna 2007) (22.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Blahoslavení čistého srdce (hymna 2017) (15.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Svůj každý krok (10.01.2019)
Písně pěší poutě na Velehrad - Na Velehrad (31.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Nebe je tu pro každého (26.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Putujem všichni na Velehrad (17.12.2018)
Hesla z XIV. pěší pouti z Prahy do Jeníkova (10.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Kočka a pes (10.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Víra, to je poklad můj (02.12.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ježíš, Maria a svatý Josef (26.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ježíši tichý (19.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Těm, kdo milují Boha (12.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Je to radost (05.11.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Sedmipočetníci (29.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Bůh má o tobě skvělý sen (hymna 2016) (22.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Dva svatí bratři (15.10.2018)
Proběhla pěší pouť z Vranova nad Dyjí k Panně Marii Sněžné (13.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Jsi Pánem mým (08.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Jsme jen krátce na zemi (01.10.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Cyrile a Metode, prosíme (hymna 2010) (24.09.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - Ať spíš nebo bdíš (hymna 2012) (17.09.2018)
Písně pěší poutě na Velehrad - O dvě věci (12.09.2018)
Hymna pěší poutě 2018 (08.09.2018)
Zpěvník pěších poutníků na Velehrad – jak použít i jinde (08.09.2018)
Video z XVII. pěší pouti na Velehrad (25.07.2018)
Proběhla pěší pouť z Vranova nad Dyjí ke Třem Dubům (25.07.2018)
8. pěší pouť sv. Jakuba (03.07.2018)
Zajít dál, než chodím obvykle (22.06.2018)
XV. pěší pouť z Jaroměřic do Hlubokých Mašůvek (20.05.2018)
Pozdrav poutníků z Kobylí do Žarošic (14.05.2018)
Dívčí pěší pouť aneb jak se nám šlo do Vydří v roce 2018 (10.05.2018)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Třídubské (04.05.2018)
Pěší pouť z Vranova k Panně Marii Sněžné (04.05.2018)
Uskuteční se XIV. pěší pouť z Prahy do Jeníkova - doplněny bližší informace (05.04.2018)
XVIII. pěší pouť z Vranova na Velehrad (28.03.2018)
III. pěší pouť za obnovu manželství a rodin (25.03.2018)
Pozvánka na dívčí pěší pouť z Vranova nad Dyjí do Kostelního Vydří (21.03.2018)
Pěší pouť na Svatou Horu (28.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely závěrečný díl (25.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 9. díl (21.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 8. díl (20.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 7. díl (18.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 6. díl (18.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 5. díl (15.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 4. díl (14.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 3. díl (14.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 2. díl (12.09.2017)
Reportáž otce Nika z pěší poutě do Compostely 1. díl (12.09.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - Miss Pajda a sobota (28.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - pátek (25.08.2017)
XVII: pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - středa (23.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - úterý (22.08.2017)
XVII. Pěší pouť na Velehrad - pondělí (21.08.2017)
XVII. pěší pouť na Velehrad - z Brna Bystrce (05.07.2017)
Pojďte s námi i Vy na Velehrad - pozvánka na XVII. pěší pouť s vranovským proudem (01.07.2017)
Zemřel pan Štefan Lazarov z Nelahozevse (20.05.2017)
Pěší pouť mužů 2017 - foto II. (09.05.2017)
Pěší pouť mužů 2017 - foto I. (09.05.2017)
Pozvánka na XV. dívčí pěší pouť (19.04.2017)
X. pěší pouť mužů (07.04.2017)
XIII. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (30.03.2017)
Pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic 2016 - foto (12.12.2016)
Pozvání na VII. Svatováclavskou pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn 26. - 28.9. 2016 (19.09.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - Miss pajda a sobota (29.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - pátek (26.08.2016)
XVI. pěší pouť na Velehrad - středa (24.08.2016)
XVI. Pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2016)
XVI. Pěší pouť na Velehrad - pondělí (23.08.2016)
IX. PĚŠÍ POUŤ Opava-Velehrad (23.06.2016)
Ze Sv. Antonínka pěšky na Velehrad (23.06.2016)
V. svatováclavská pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (23.06.2016)
IX. pěší pouť ze Sv. Hostýna na posvátný Velehrad po poutní cestě (23.06.2016)
VI. pěší pouť z Velehradu na Svatý Kopeček (23.06.2016)
XIII. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (01.05.2016)
Pěšky z Lurd do Medžugorje (26.04.2016)
12. Májová pěší pouť z Běhařovic do Hlubokých Mašůvek (23.04.2016)
Pěší pouť Velehrad – Roma 2016 - 1. otázka (25.02.2016)
Pěší pouť ze Sloupu do Brna (19.09.2015)
XV. Pěší pouť na Velehrad – sobota (16.09.2015)
Pěší pouť na Velehrad – pátek (15.09.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - čtvrtek (24.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - středa (23.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - úterý (23.08.2015)
XV. pěší pouť na Velehrad - pondělí (23.08.2015)
Pouť z Moravských Budějovic do Babic - 9.8.2015 (06.08.2015)
Pěší pouť z Vranova na Velehrad (06.08.2015)
Pojďte s námi - XV. národní pěší pouť na Velehrad 2015 (06.08.2015)
V. pěší pouť za Křtin do Křtin (16.07.2015)
XXXV. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (30.06.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (22.05.2015)
Setkání přátel Anny Bohuslavy Tomanové v Klášterci nad Orlicí (21.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (18.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (16.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (14.05.2015)
Zpravodajství z XI. pěší pouti Praha - Jeníkov (14.05.2015)
Pěší pouť mužů 2015 (04.05.2015)
XI. Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (24.04.2015)
Pěší pouť mužů 2015 (30.03.2015)
Ve svatém roce pěšky do Říma? Kdo půjde? (30.03.2015)
Moje celá první pěší pouť na Velehrad 2014 (24.08.2014)
Návrat pěšího poutníka (15.08.2014)
Pěší poutník došel do Říma (08.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 4. část rozhovoru (07.08.2014)
Pěší poutník do Říma - aktuální vzdálenost od cíle (06.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 3. část rozhovoru (06.08.2014)
Pěší poutník do Říma - aktuální vzdálenost od cíle (05.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 2. část rozhovoru (05.08.2014)
Pěší poutník z Vranova nad Dyjí do Říma - 1. část rozhovoru (02.08.2014)
Cesty víry - Jan a mušle (20.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - neděle (20.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - sobota (19.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - pátek (18.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov - čtvrtek (17.05.2014)
Zpravodajství z X. pěší pouti Praha - Jeníkov (15.05.2014)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic 2014 (13.05.2014)
Jubilejní X. Pěší pouť PRAHA - JENÍKOV (12.05.2014)
Pěší pouť mužů 2014 (09.05.2014)
Pozvánka na XII. ročník pěší poutě z Kobylí do Žarošic (24.04.2014)
VII. pěší pouť mužů z Vranova nad Dyjí do Jevišovic (23.04.2014)
XII. dívčí pěší pouť 2014 (23.04.2014)
Srdečně zveme na XIV. národní pěší pouť na Velehrad (26.08.2013)
Moje první Pěší Pouť na Velehrad (26.08.2013)
Pěší pouť na Velehrad...už se to blíží (12.08.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; čtvrtek (02.06.2013)
IX. Pěší pouť Praha - Jeníkov; středa (01.06.2013)
XXXIII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (20.05.2013)
Pěší pouť mužů 2013 - foto II. (10.05.2013)
Pěší pouť mužů 2013 - foto I. (10.05.2013)
Dívčí pěší pouť 2013 (09.05.2013)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (03.05.2013)
Pěší pouť do Tří Dubů 2013 (02.05.2013)
XI. dívčí pěší pouť 2013 (23.04.2013)
IV. pěší pouť žen a dívek z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (18.04.2013)
Pěší pouť mužů 2013 (15.04.2013)
Při pouti potřebují kněze (06.03.2013)
Kající zimní pěší pouť: Cyrilometodějská cesta: Velehrad - Sv. Antonínek 2.3.2013 (26.02.2013)
Setkání velehradských poutníků 2012 (27.11.2012)
10. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (10.11.2012)
XII. pěší pouť na Velehrad - středa (22.08.2012)
9. smírná pěší pouť P. MUDr. Ladislava Kubíčka (19.08.2012)
XII. PĚŠÍ POUŤ Z VRANOVA NAD DYJÍ NA VELEHRAD (19.08.2012)
Ohlédnutí za cyklopoutí z Přímětic do Jeníkova (15.07.2012)
Ohlédnutí za 8. pěší poutí z Prahy do Jeníkova (01.06.2012)
Srdečně zveme na VIII. pěší pouť z Prahy do Jeníkova 16.5.-20.5. 2012 (19.05.2012)
X. dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří - foto (10.05.2012)
Foto z pěší pouti mužů (09.05.2012)
5. pěší pouť mládeže Opava - Velehrad (02.05.2012)
X. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (27.04.2012)
X. DÍVČÍ PĚŠÍ POUŤ (27.04.2012)
Pěší pouť mužů 2012 (11.04.2012)
III. pěší pouť žen a dívek z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (11.04.2012)
XXXII. pěší pouť z Krakova do Čenstochové (27.03.2012)
Železný poutník 2012 (08.03.2012)
Poutník Jožka doputoval do svého cíle (16.09.2011)
Další zprávy z pouti do Turína (11.09.2011)
Mezinárodní pouť Po stopách sv. Klementa Maria Hofbauera (11.09.2011)
Poutník Jožka putuje stále blíže k Turínu (06.09.2011)
Znovu se hlásí poutník do Turína (04.09.2011)
XII. Pěší pouť na Velehrad (02.09.2011)
Opět se ozval pěší poutník do Turína (31.08.2011)
Opět se ozval pěší poutník Jožka (18.08.2011)
XI. PĚŠÍ POUŤ Z VRANOVA NAD DYJÍ NA VELEHRAD (17.08.2011)
Nové cyrilometodějské písně (15.08.2011)
Hlásí se pěší poutník z cesty do Turína (14.08.2011)
Nový poutní web (29.06.2011)
Hesla na pěší pouti z Prahy do Jeníkova (02.06.2011)
XI. pěší pouť na Velehrad - proud z Brna (27.05.2011)
VII.Pěší pouť Praha - Jeníkov - jaká, že letos byla? (22.05.2011)
Pouť do Maria Dreieichen (15.05.2011)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2011 (10.05.2011)
Pouť ke Třem Dubům (06.05.2011)
IX. DÍVČÍ PĚŠÍ POUŤ 14. května (05.05.2011)
VIII. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (05.05.2011)
Železný poutník 2011 (25.04.2011)
Pěší pouť mužů 1. května 2011 (24.04.2011)
II. Pěší pouť pro dívky a ženy z Moravských Budějovic do Kostelního Vydří (18.04.2011)
Pěší pouť Velehrad – Sv. Hostýn (14.09.2010)
Pěší poutě (nejen) do Čenstochové (03.09.2010)
X. národní pěší pouť na Velehrad - směr z Vranova nad Dyjí - pátek (20.08.2010)
Dokument o Velehradu 1985 (16.08.2010)
10. pěší pouť litoměřické diecéze (15.06.2010)
Pěší pouť, Praha - Jeníkov, sobota 15.5.2010 (04.06.2010)
Pěší pouť Praha - Jeníkov; čtvrtek 13.5.2010 (01.06.2010)
Žehnání Poutní cesty růžence (24.05.2010)
Dívčí pěší pouť z Vranova do Kostelního Vydří 2010 (16.05.2010)
III. pěší pouť mužů (29.03.2010)
Zveme na noční pouť ze Svatého Kopečka na Svatý Hostýn (06.03.2010)
Poutní písně - Za mňa i za teba (04.03.2010)
Poutní písně - Víra, to je poklad můj (28.02.2010)
Poutní písně - Ty jsi naše Maria (25.02.2010)
Poutní písně - Svůj každý krok (20.02.2010)
Poutní písně - Sedmipočetníci (18.02.2010)
Poutní písně - Rady ke štěstí (28.01.2010)
XXIX. etapová pouť z Levého Hradce na Velehrad 2010 (27.01.2010)
Poutní písně - Prežívám (26.01.2010)
Poutní písně - Ó, ó, jak (18.01.2010)
Poutní písně - Ó, Královno (15.01.2010)
Poutní písně - Nebe je tu pro každého (11.01.2010)
Poutní písně - Pochod pro Ježíše (10.01.2010)
Ani ve snu ... aneb pěší pouť z Prahy do Říma 2002 (08.01.2010)
Poutní písně - Natisíckrát oslavena (23.12.2009)
Poutní písně - Můj Pán dává mi sílu (19.12.2009)
Poutní písně - Na Velehrad (18.12.2009)
Poutní písně - Litanie ke svatým (15.12.2009)
Poutní písně - Je to radost (11.12.2009)
Poutní písně - Jestlipak ty víš (10.12.2009)
Poutní písně - Krok, krok a další dva (08.12.2009)
Poutní písně - Hymna 2004 (02.12.2009)
Poutní písně - Hymna 2003 (26.11.2009)
Poutní písně - Hymna 2002 (22.11.2009)
Poutní písně - Hymna z roku 2001 (15.11.2009)
Poutní písně - Církev (07.11.2009)
Povelehradské setkání poutníků 2009 (05.11.2009)
Ohlédnutí za pěší poutí mužů 2009 (06.10.2009)
Pěší putování - organizace a náměty (20.09.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2009 (druhá část) (17.06.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2009 (první část) (17.06.2009)
Pěší pouť Praha - Jeníkov 2oo9 (27.05.2009)
Dívčí pěší pouť 2009 - foto I (25.05.2009)
Poutní slavnost ke cti sv. Peregrina (06.05.2009)
V. PĚŠÍ POUŤ Z PRAHY DO JENÍKOVA (04.05.2009)
Pěší pouť ke Třem Dubům (03.05.2009)
VI. Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (03.05.2009)
VII. Dívčí pěší pouť (29.04.2009)
Pouť brněnské mládeže do Křtin (22.04.2009)
Pěší pouť mužů 2009 (20.04.2009)
Zpravodaj Nový Jeruzalém - duben 09 (04.04.2009)
Noční pěší pouť na Svatý Hostýn 2009 (25.03.2009)
Poutnické křížky (16.02.2009)
Nalevo, napravo (06.02.2009)
Pouť z Březiny do Blažovic (08.01.2009)
Setkání velehradských poutníků (10.12.2008)
Fotbalové utkání soluňáci - marianky z jiného pohledu (24.10.2008)
Setkání velehradských poutníků (15.10.2008)
Pouť v Rybnicích 2008 (19.09.2008)
Smírná pouť P. Ladislava Kubíčka (17.09.2008)
Ostatky sv. Klementa Maria Hofbauera (22.08.2008)
Pouť na Velehrad 2008 - pondělí (20.08.2008)
Pěší pouť z Prahy do Jeníkova (03.06.2008)
VI. Dívčí pěší pouť (17.05.2008)
Pěší pouť z Kobylí do Žarošic (09.05.2008)
Pěší pouť mužů (05.05.2008)
Noční pěší pouť za duchovní povolání (14.04.2008)
Dívčí pěší pouť 2008 (08.04.2008)
Pěší pouť mužů (06.04.2008)
V. pěší pouť z Kobylí do Žarošic (18.03.2008)
Dívčí pěší pouť do Kostelního Vydří (09.03.2008)
Už jste viděli film Star Velehrad - Epizoda 2007? (16.02.2008)
Star Velehrad - Epizoda 2007 (19.01.2008)
Setkání poutníků velehradských (02.01.2008)
Členové Společenství cyrilometodějských poutníků (15.11.2007)
Dívčí pěší pouť (12.10.2007)
II. cyklopouť z Vranova nad Dyjí do Jeníkova. (27.09.2007)
Kniha o pěší pouti z Velkého Meziříčí do Cách 2007 (02.09.2007)
Moravská pouť v Jeníkově u Duchcova. (26.08.2007)
Vzpomínáme na pěší pouť do Jeníkova... (29.05.2007)
Jeníkov u Duchcova - naše adoptovaná farnost (24.05.2007)
III. pěší pouť z Prahy do Jeníkova 2007 (08.05.2007)
II. cyklopouť - Vranov n. D. - Jeníkov 2007 (08.05.2007)
V. dívčí pěší pouť (2007) (12.04.2007)
Staré, ale zajímavé fotogalerie ze starého webu (02.04.2007)
O starých, ale stále zajímavých akcích (ze starého webu FATYMu do r. 2006) (01.04.2007)
"Dokumentární komedie" Velehrad 2006 (30.03.2007)
| Autor: Magda Bajerová | Vydáno dne 23. 08. 2013 | 10089 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace