Zajímavé...

Páter James Manjackal: Proč je jóga neslučitelná s Kristem

Páter James: jóga je ve filozofii i v praxi neslučitelná s Kristem!
"Jako křesťan katolík - říká páter James Manjackal - jsem se narodil v tradiční katolické rodině v Kerale v Indii, ale žil jsem uprostřed hinduistů a nyní jako katolický charismatický kněz jsem řeholním kazatelem v 60 zemích na všech kontinentech. Mám co říct k nepříznivým účinkům jógy na křesťanskou spiritualitu a život.

Vím, že zaznamenáváme rostoucí zájem o jógu po celém světě, i mezi křesťany a tento zájem je rozšířen o další esoterické praktiky a praktiky New Age, jako je například Reiki, reinkarnace, japonská tlaková masáž šiatsu, akupunktura, Pranic Healing (pranoterapie), reflexologie (zónová terapie) atd. Co jsou metody, proti nimž Církev varovala a varuje v dokumentu "Ježíš Kristus pramen živé vody" (2003).

Vím, že zaznamenáváme rostoucí zájem o jógu po celém světě, i mezi křesťany, a tento zájem je rozšířen o další esoterické praktiky a praktiky New Age, jako je například Reiki, reinkarnace, japonská tlaková masáž šiatsu, akupunktura, Pranic Healing (pranoterapie), reflexologie (zónová terapie) atd. Co jsou metody, proti nimž Církev varovala a varuje v dokumentu "Ježíš Kristus pramen živé vody" (2003).

Pro některé je jóga způsobem relaxu a zmírněním napětí, pro jiné je formou cvičení na dobré zdraví, pro další prostředkem uzdravení z nemocí. V mysli běžných katolíků - jak laiků tak i kleriků - vládne ohledně tohoto všeho velký zmatek, protože jóga, jak ji známe mezi katolíky, není ani zcela fyzickou ani zcela duchovní disciplínou, ale jednou jednou, jednou druhou, často kombinací obou. Ve skutečnosti je jóga především duchovní disciplínou a vím, že i kněží a řeholní sestry v seminářích a noviciátech - NANEŠTĚSTÍ - praktikují jógu jako pomůcku k meditaci a modlitbě. Je smutné, že dnes mnozí katolíci ztrácejí důvěru ve velkou duchovnost a v mysticismus pro modlitbu a disciplínu, kterou jim předali velcí světci jako Ignác z Loyoly, František z Assisi, František Saleský, Terezie z Avily atd. a špiní se východní duchovností a mysticismem pocházejícími z hinduismu a z buddhismu. Upřímný křesťan by měl proto zkoumat slučitelnost jógy s křesťanskou spiritualitou a rozumnost zavádění jejich technik do křesťanské modlitby.

Co je to jóga? Slovo jóga znamená "svazek", "sjednocení". Předmětem jógy je spojit své vlastní přechodné a dočasné SE', "JIVA", s věčným "Brahma" (hinduistický koncept Boha). Tento Bůh není osobním Bohem, ale duchovní neosobní substancí, která je jedno s přírodou a kosmem. Brahma je božská neosobní substance, která "proniká a zahaluje a je základem všeho". Jóga má své kořeny v starých hinduistických Upanišádách (1000 př. Kr.), které říkají, že jóga je "sjednocení světla v tobě se světlem Brahmana". "Absolutno je uvnitř samotné jednotky" (L'assoluto é all'interno di uno stesso), říká Chandogya Upanišady, "TAT Tuam ASI" nebo "to jsi ty". To božské přebývá v každém jednom z nás prostřednictvím svého mikrokosmického představitele, individuálního já nazývaného "Jiva". V Bhagavad Gita, Pán Kršna popisuje Jiva jako "můj věčný podíl" a "radost z jógy přechází na jogína, který je jedno s Brahmanem."

V roce 150 po Kr. jogín Pantajali vysvětlil osm způsobů, které vedou cvičení jógy z nevědomosti k osvícení - osm cest představuje jakýsi žebřík - sebekontrola (jama), zachovávání náboženských předpisů (nijama), polohy těla (ASANA), dechová cvičení (pránájáma), kontrola smyslů (Pratjáhára), soustředěnost (Dharan), hluboká kontemplace (dhijána), osvícení (Samádhi). Je zajímavé poznamenat, že polohy těla a dechová cvičení, často považované za celou jógu na Západě, jsou body 3 a 4 směrem ke sjednocení s Brahmanem! Jóga není pouze rozpracovaným systémem fyzických cviků, ale je duchovní disciplínou, která má za cíl přivést duši k osvícení (Samádhi), k úplné jednotě s božským bytím. Samádhi je stav, ve kterém přirozené a božské se stává jedním, člověk a Bůh se stává jedním bez jakéhokoliv rozdílu
(Brad Scott. "Cvičení a náboženská praxe? Joga: Co učitel nikdy neučil ve třídě na Hatha Joga" v "Expositor Watchman", sv. 18, Č. 2, 2001).

Takový pohled radikálně protiřečí křesťanství, které jasně rozlišuje mezi Stvořitelem a stvořením, Bohem a člověkem. V křesťanství je Bůh "Jiným", a nikdy ne z nás. Je smutné, že někteří šiřitelé jógy, reiki a jiných disciplín a meditací, špatně použili některé izolované biblické citáty na to, aby si falešně podepřeli své učení. Například: "vy jste chrámem Božím", "živá voda pramení z tebe", "být ve mně a já ve vás", "už nežiji já, ale žije ve mně Kristus", atd., aniž by porozuměli kontextu a smyslu těchto biblických slov.

Někteří lidé zase vyobrazují Ježíše jako jednoho z jogínů, jak můžeme vidět v některých klášterech-kaplích a presbytářích, ve kterých je Ježíš vyobrazený v jogínských postojích meditace! Nazývají Ježíše jogínem, a přitom popírají jeho božství, jeho svatost a dokonalost a přicházejí s názorem, že měl předmětem přirozenosti padlou nevědomost a iluzi (mája) a že potřeboval být osvobozen z lidské přirozenosti prostřednictvím cvičení a disciplíny jógy. REDUKUJÍ prehistorických způsobem JEŽÍŠE z Boha na obyčejného ČLOVĚKA!

Jóga není slučitelná s křesťanskou spiritualitou, neboť je panteistické (Bůh je všechno a všechno je Bůh), a tvrdí, že existuje pouze jedna skutečnost a zbytek je iluze nebo Mája. Pokud je jen jedna absolutní skutečnost a zbytek je iluzorní, nemůže existovat žádný vztah a žádná láska. Centrem křesťanské víry je víra v Trojici, Otce, Syna a Ducha svatého, tři osoby v jednom a jediném Bohu, dokonalém vzoru vztahu lásky. Křesťanství je celé založeno na vztazích s Bohem a lidmi: "Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí! To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe! (Mt 22, 37-39)

V hinduismu dobro a zlo i bolest a požitek jsou iluzorní (Mája) a tedy nereálné.

CC0 Public Domain, pixabay.com


Vevekananda, ikona nebo nejváženější guru moderního hinduismu řekl, že "dobro a zlo jsou tatáž věc!" (Vivekananda. "Jóga a jiné skutky" publikované, Šrí Rámakršna Vivekananda Centrum NY 1953).

V křesťanství je náročný problém hříchu jako zločinu vůči Boží svatosti, je neoddělitelný od naší víry, protože je motivem, pro který potřebujeme Spasitele. Vtělení, život, umučení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše jsou pro nás a znamenají naši spásu, naše osvobození od hříchu a jeho následků. Nemůžeme nebrat v úvahu tento základní rozdíl z nesprávným cílem přijmout jógu a jiné techniky východní meditace do křesťanské spirituality. Cvičení jógy je minimálně pohanské a okultní v nejhorším slova smyslu. Je náboženstvím Antikrista a poprvé v historii se divoce praktikuje v celém západním světě a v Americe.

Je směšné, že i samotní jogíni, kteří nosí kříž nebo jiný symbol křesťanství, klamou lidi slovy, že jóga nemá nic společného s hinduismem a že se jedná pouze o přijímání jiných kultur. Někteří další zamaskovali jógu pod křesťanská gesta a nazývají ji "křesťanská jóga". Nejedná se však o přijímání kultury druhých lidí, jedná se o přijímání náboženství, které není slučitelné s naší křesťanskou vírou a s dogmaty nebo jistotami, které nám Kristus zjevil jako jediná Pravda.

Je závažné, že jóga se divoce rozšířila všude, od mateřských škol do vzdělávacích institucí, v medicíně, psychologii atd. a sama sebe charakterizuje jako vědu, ale vůbec není vědou! Prodává se s nálepkou "relax terapie", "autohypnóza", "tvůrčí vizualizace", "centrování" atd. Hatha Jóga je jedním z termínů rozšířených v Evropě a v Americe se chápe jako relax, avšak je jedním ze systémů, které zná ortodoxní hinduismus a je náboženským a mystickým pramenem, a tudíž nejnebezpečnější formou jógy (Dave Hunt, Vábení křesťanství, s. 110). Vzpomeňte si na slova sv. Pavla: "A není divu, vždyť sám Satan se tváří jako anděl světla." (2 Kor 11,14)

Je pravdou, že mnozí lidé jsou (naoko) vyléčení jógou a jinými způsoby východní meditace. V podstatě, jak říká Páter Verlinde a sestra Emmanuel se jedná pouze o přerušení typické pro esoteriky, kdy je dané zlo přerušeno na pár dní tím, kdo ho způsobuje - Satanem - aby se pak objevilo přenesené na fyzickou nebo psychologickou úroveň, nebo ještě závážněji, jako duchovní zlo. Zde by měly křesťané ptát, proč se, když potřebují materiální dobra nebo uzdravení, neobracejí na svého Boha v Ježíši Kristu, který, jak věří, je jediným pramenem všech uzdravení a pravého dobrého zdraví.

Touha stát se Bohem je prvním hříchem a chronologicky druhým v historii stvoření v Bibli: "Jak jsi padla z nebe, zářivá jitřenko (tal. Lucifero)! Sražen jsi k zemi, který jsi vládl nad národy. Vždyť v srdci sis říkal: "Do nebes vystoupím, až nad Boží hvězdy vyvýším svůj trůn, sídlit chci na vrchu shromáždění, na stráních severu. Vystoupím do výšin oblak, přirovnám se Nejvyššímu."

Tatáž slova Lucifera najdeme v jogínském deliriu všemohoucnosti vystoupit až k vlastnění božského; "Bible jógy", Jogasutra od Pantajaliho, tvrdí, že "díky józe se jogín dostává k neomylnému poznání všeho, co si přeje, stane se neviditelným, dokáže vnímat jakýkoliv vzdálený předmět, vlastní veškerou moc, dokáže všechno poznat, dostává se k ovlivňování všeho vstupující do stavu identifikování se s věcmi až po nejmenší atomy. A tak tím, že má vliv a vládu i nad vztahem těchto věcí s éterem, samotný jogín se stává lehkým a je schopen kráčet po vodě a po paprscích slunce. Existuje mimo tělo a může vstupovat do těl druhých lidí. Je schopen proniknout do kamene. Ani tekoucí voda ho nezamočí, ani teplo ohně nespálí, ani vítr proti němu nevěje. Jogín se stává vševědoucím, získává božský zrak a sluch a velmi pevné tělo"
(Pantajali, Aforizmy o joge (Jogasutra), vyd. Biblioteca Boringhieri, Turín 1978, s.122.153.156.159.162.167.168.172.175.177oII,45;III,21.25.26.33.42.43.45.49.51).

I guru Swami Viveananda to nadneseně říká, když představuje, jaké jsou schopnosti plně osvíceného jogína: "Jaká moc na zemi by mu neměla patřit? Bude schopný pohnout sluncem a hvězdami, kontrolovat vše ve vesmíru od atomů po největší slunce. To je konečným cílem pranajámy (rytmická kontrola dýchání). Když se jogín stává dokonalým, neexistuje nic na světě, co by nebylo pod jeho kontrolou. Pokud bohům nebo duším zesnulých rozkáže, aby k němu přišli, poslechnou jeho rozkaz. Všechny síly přírody ho poslechnou jako otroci. Kdo si zkontroloval pránu, zkontroloval si samotnou mysl a také všechny mysly a všechny existující těla." (Nikilananda, Vivekananda: The Yogas and Other Works, in T. Mezzetti, Come leone ruggente, I, 239).

Podle velkého antropologa Mircea Eliade jogíni přehánějí s "vnímacími schopnostmi, které nepodléhají tělesným orgánům, díky kterým by mohli vidět bez očí, slyšet bez uší, dostat se někam bez kráčení atd. (Srov. Julius Evola, Lo Yoga della potenza, ed Mediterranee, Roma 2006, p.106)].

Had řekl ženě: "Ne, nezemřete, ale Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a vy budete jako Bůh, budete znát dobro a zlo." (Gn 3, 4-5). Filozofie a praktikování jógy se zakládají na přesvědčení, že člověk a Bůh jsou jedno. Jóga učí koncentraci na sebe samého namísto směřování pozornosti na pravého Boha. Povzbuzuje své fanoušky k hledání odpovědí na životní problémy a otázky v rámci své mysli a vědomí, namísto nalézání řešení v Božím slově prostřednictvím Ducha Svatého, jak je tomu v křesťanství. Takto se jistě otevírá brána pro lež Božího nepřítele, Satana, který hledá oběti "jako řvoucí lev" a může nás vzdálit od Boha a z Církve (srov. 1 Pt 5,8).

Posledních osm let - říká Páter James - kážu Boží slovo zejména v evropských zemích, které byly kdysi kolébkou křesťanství a kde bylo mnoho evangelizátorů a misionářů, mučedníků a světců. Je možné dnes nazvat Evropu křesťanskou? Není snad pravda, že Evropa vymazala ze života všechny své křesťanské koncepty a hodnoty? Proč se Evropa stydí říct, že má křesťanské kořeny? Kde jsou morální a etické hodnoty Evropanů známé po celá staletí a předávané jiným zemím a kulturám odvážným hlásáním Kristova evangelia?

Strom se pozná po ovoci! Věřím, že tyto pochybnosti a zmatky, apostaze a nevěrnost, chlad a náboženský nezájem vstoupili do Evropy ve chvíli, kdy východní mysticismus, esoterické meditace a praktiky New Age vstoupili do západního světa.

Na mých charismatických duchovních obnovách má většina účastníků různé morální, duchovní, duševní a fyzické problémy, a touhu po osvobození a uzdravení Ježíšem spolu s touhou mít nový život prostřednictvím moci Ducha Svatého. Z nejúpřimnějšího srdce řeknu, že 80-90% účastníků (nemocných) praktikovalo jógu, reiki, vyznávalo reinkarnaci a jiné praktiky východních náboženství, kde ztratili víru v Ježíše Krista a v Církev. V Chorvatsku, Bosně, Německu, Rakousku a Itálii jsem měl jasné příklady, kdy posedlí lidé (nepřítel v nich) takto křičeli: "Jsem Reiki", "Jsem pan Joga!" A identifikovali se s těmito ezoterickými praktikami jako osoby, dokud jsem se za ně modlil modlitby uzdravení. Později jsem se za ně musel modlit modlitbu osvobození, abych je osvobodil od zhoubného zla!

Někteří lidé (hloupě) řeknou: "Není nic špatného praktikovat tyto věci. Stačí nevěřit v tu filozofii za tím."

janeb13, CC0 Public Domain, pixabay.com


Vážní propagátoři jógy, reiki atd. hovoří velmi jasně, že filozofie a praxe jógy jsou neoddělitelné, a tedy křesťan nemůže žádným způsobem přijmout filozofii a praxi jógy, protože křesťanství a jóga jsou vzájemně protichůdné ze všech úhlů pohledu. Křesťanství vidí jako hlavní problém člověka hřích, nesoulad totožnosti s Bohem morálně dokonalým. Člověk se Bohu odcizuje a potřebuje smíření, Jeho odpuštění. Řešením je Ježíš Kristus, "Beránek, který snímá hříchy světa". Prostřednictvím Ježíšovy smrti na kříži Bůh usmířil svět se sebou. Nyní volá člověka, aby svobodně přijal všechny výhody své spásy prostřednictvím samotné víry v Ježíše. Na rozdíl od jógy vidí křesťanství spásu jako nezasloužený dar, který je možné pouze přijmout a nedá se získat nebo dosáhnout vlastním úsilím pomocí technik.

Dnes je v Evropě i jinde potřebné mocné hlásání poselství o Ježíši, které vychází z Bible a je interpretováno Církví, za účelem odstranění pochybností a zmatků divoce rozšířených mezi křesťany Západu, aby se vrátili k Cestě, Pravdě a Životu - Ježíši Kristu. Pouze pravda nás osvobodí."

Zdroj: www.jmanjackal.net/eng/engyoga.htm,

Převzato z http://modlitba.sk/, článek z 15. 1. 2018 naleznete zde.

(Na Fatym.com vydáno 15. 1. 2018; 20. 4. 2020 - 3006; 30. 1. 2021 - 4829 přečtení.)

Pexels, Public Domain, pixabay.com

Sdílet

Související články:
P. Peter Šimko: Boží láska dokáže proměnit i naše stigmata na zdroj milostí (25.08.2021)
P. Dominik Chmielewski - Je jóga slučitelná s křesťanstvím? (12.07.2021)
"Zen meditace a dynamiky 'vnímání' nejsou křesťanskou modlitbou", varují španělští. biskupové (10.05.2021)
Zanechala čarodějnictví, nyní varuje před démonickým pozadím Jógy (26.03.2021)
Je jóga jenom cvičení? (14.09.2020)
Jóga, okultismus a magie - skutečný příběh (18.02.2020)
New Age je spiritualitou post-křesťanského Západu - jeho bývalý stoupenec vysvětluje proč (13.02.2020)
Vybíráme z duchovní poradny o. Matúša Marcina: CO KDYŽ JSEM SNĚDL NĚCO DÉMONICKÉHO? (19.10.2019)
Eschatologie – o posledních věcech člověka a lidstva 14. - reinkarnace (29.05.2019)
Zábava, která se může vymstít (18.11.2018)
Znamení zvěrokruhu, léčení krystaly a akupunktura (14.09.2018)
Kardinál: Místo ezoteriky "Bůh, který nám vychází vstříc" (+ Život Cirkvi vo svete 12/2018) (25.03.2018)
TV Lux: vKONTEXTE (94) HOMEOPATIE - ANO NEBO NE? (05.11.2017)
Proč je tetování v módě (12.10.2017)
Bývalá hinduistka Vasanti Watkinsonová: Jóga a křesťanství nejdou dohromady (16.07.2017)
O piercingu a tetování (12.02.2017)
Dalajláma je opět v Česku. "Jeho Svatost" je prý "to nejlepší z lidstva". Tak se na to podívejme... (17.10.2016)
Svědectví, životní příběh lékařky - homeopatičky (09.08.2016)
Homeopatie a Církev. Jak je to ve skutečnosti? (09.08.2016)
Ďábel není hvězda, ale reálné zlo (20.07.2016)
Suvenýr, který může změnit život (25.06.2016)
Jak to s tou homeopatií vlastně je? - definitivní odpověď (20.06.2016)
Doporučit homeopatii jako lék je nemorální (09.05.2016)
Zuzanka nepotřebuje homeopatii (01.04.2016)
Video: Marián Kuffa: Jaký postoj zaujmout k homeopatii a dalším metodám (25.05.2015)
Jóga jako vstupní brána zlého ducha (14.08.2014)
Jóga, gravidjóga a křesťanství (odpověď P.Vojtěcha Kodeta na otázku) (11.04.2014)
Otec James Manjackal: Co je špatného na homeopatii? (24.05.2013)
Jak mě podvedla homeopatie (video) + Okultní praktika - homeopatie (článek) (24.03.2012)
Varování před léčiteli (20.09.2011)
O účinnosti homeopatie na kongresu lékarů (22.01.2011)
| Autor: Roman Tomek | Vydáno dne 20. 04. 2020 | 6524 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: http://modlitba.sk/
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace