Farnosti

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha „Vezmi a čti“

Pastýřský list otce biskupa Vojtěcha v rámci přípravy k oslavě 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje se četl při bohoslužbách v neděli 5. 9. 2010. V tomto článku máte možnost se ke slovům otce biskupa vrátit.
Milé sestry, milí bratři,

velký učitel církve sv. Řehoř Veliký říká, že „Písmo svaté je dopisem všemohoucího Boha svému stvoření; v něm se učí poznávat Boží srdce v Božích slovech“ (Registr. Epist. IV, 31; PL 77, 706).
Česká biskupská konference vyhlásila na první postní neděli tohoto roku společným pastýřským listem přípravu na rok 2013, kdy si budeme připomínat výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na naše území. V tomto období přípravy bude pozornost soustředěna jednak na Boží slovo, a jednak na tzv. iniciační svátosti, tedy na křest, biřmování a eucharistii. Letošní rok je mimořádným způsobem zaměřen na Boží slovo, a tato zvláštní pozornost bude nadále pokračovat až k uvedenému cyrilometodějskému výročí.

Význam Písma svatého a jeho důležitost pro život křesťanů jasným způsobem vystihuje II. vatikánský koncil ve své dogmatická konstituci o Božím zjevení. Říká: „Církev měla vždy v úctě Boží Písma stejně jako samé tělo Páně, protože – hlavně v posvátné liturgii – bez ustání přijímá ze stolu slova Božího i ze stolu Kristova těla chléb života a podává ho věřícím.“ (Dei verbum 21). Nedávný průzkum ve třech evropských zemích - v Itálii, Francii a Španělsku - ukázal, že osmdesát procent praktikujících věřících se setkává s Písmem svatým pouze při nedělních bohoslužbách, a že pouze tři procenta z praktikujících křesťanů čte Bibli denně. Zatím ještě poměrně malá část křesťanů pokládá Bibli za svou vlastní knihu, za knihu důležitou pro osobní život. Na druhou stranu je však zapotřebí též uvést jednu zajímavou pozitivní statistiku. Týká se trendu prodeje Bible v České republice. Zatímco v roce 2008 prodaly dvě největší biblické distribuce více než třicet pět tisíc Biblí, v roce 2009 to bylo asi sto třicet tisíc výtisků. Zájem probudily především nové překlady, konkrétně Jeruzalémská bible a Bible 21, ale ani počty prodeje Biblí s českým ekumenickým překladem neklesají. Stoupající zájem o koupi Bible zajisté upozorňuje na hlad po Božím slově.

Minulý týden, v sobotu 28. srpna, kdy jsme si připomínali památku sv. Augustina, biskupa a učitele církve, proběhlo při příležitosti VIII. diecézní pouti rodin ve Žďáru nad Sázavou zahájení biblického diecézního programu VEZMI A ČTI, který nás chce pozvat k četbě Bible. Název tohoto programu se nechává inspirovat stěžejní událostí ze života sv. Augustina, při které klíčovou roli sehrálo právě Písmo svaté. V osmé knize „Vyznání“, která je jeho životní zpovědí, se kterou se obrací k Bohu, líčí Augustin okamžik v létě roku 386 v zahradě svého domu, kdy v těžkém vnitřním boji hledal pravdu i sebe samého. Tehdy uslyšel dětský hlas, jak říká: „Tolle, lege, tedy: Vezmi (a) čti!“ (srov. Confessiones, 8.12.29). Tuto výzvu Augustin pochopil jako hlas Boží. Otevřel Písmo svaté a v něm začal nacházet vnitřní pokoj a sílu. Boží slovo, které je „plné života a síly“ (Žid 4,12), chce být rovněž světlem na naší životní cestě (srov. Žl 119,105). Boží slovo je totiž, jak píše sv. Ambrož, „životodárnou podstatou naší duše; živí ji, pase a vede; neexistuje nic jiného, co by dokázalo držet při životě duši člověka, vyjma Božího slova“ (Exp. Ps. 118, 7,7; PL 15, 1350).
Biblický diecézní program VEZMI A ČTI, který se vztahuje na celé období pastorační přípravy na rok 2013, nás chce především pozvat k osobní četbě Bible a přispět k oživení biblické pastorace. Vždyť, jak říká sv. Jeroným, „neznat Písmo znamená neznat Krista“ (Comm. in Is., PL 24, 17).

Kde tedy začít a co dělat?
Vlastně je to jednoduché: Vezmi a čti. Tak jako toto Boží pozvání přijal svatý Augustin, přijměme ho i my. I my můžeme slyšet: Vezmi a čti, rozhodnout se a následovat toto rozhodnutí činem. Kde je právě v tuto chvíli moje Písmo? Kdy naposledy jsem je otevřel? Možná si už ani nevzpomenu. Ale mohu v něm číst už dnes odpoledne nebo večer, a pak zítra a stále. Tak jako v těchto dnech opět nastupují do škol tisíce dětí a studentů, můžeme být s nimi solidární a vstoupit do školy Božího slova.
Prvním zvěstovatelem Božího slova má být rodina. Písmo svaté zastává také podstatnou a nezastupitelnou úlohu při výuce náboženství a při katechezi na přijetí iniciačních svátostí. Rovněž homilie při bohoslužbách se mají neustále živit a řídit Písmem svatým.
Vynikajícím prostředkem pro čtení Bible je staletími vyzkoušená metoda Lectio divina. Postupuje ve čtyřech krocích: lectio, meditatio, oratio a contemplatio, tedy čtení, rozjímání, modlitba a nazírání. Takto se hledá smysl textu a jeho místo v každodenním životě. Jde o společnou nebo osobní duchovní četbu Písma svatého, která se ve spojení s modlitbou stává rozhovorem mezi Bohem a člověkem. O tomto způsobu četby Písma svatého, a rovněž o dalších přístupech k Bibli, budou v následujícím období poskytnuty bližší informace.

Milé sestry, milí bratři,
všechny tyto požadavky a výzvy, které nás staví na práh nového začátku oživení pastorace skrze Boží slovo, nás zvou k otevřenosti vůči Bohu a jeho působení a rovněž k našemu osobnímu kreativnímu nasazení. Letos na podzim v rámci biblického diecézního programu VEZMI A ČTI bude v Brně opět pořádán vzdělávací Biblický kurs, tentokrát se zaměřením na knihy Exodus a Lukášovo evangelium. Kromě toho bude k dispozici nový biblický diecézní web – s užitečnou nabídkou pro žití z Božího slova. Další pomůcky a nabídky budou následovat.

Přeji nám všem, aby nám období přípravy na Jubilejní rok 2013, kdy si budeme připomínat 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, dopomohlo vzbudit v nás a všude tam, kde jsme, nové nadšení pro Boží slovo, jehož věrnými zvěstovateli byli tito apoštolové Slovanů.

Aby tomu tak skutečně bylo, k tomu vám na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, žehnám.

Váš biskup Vojtěch


Tříkrál Brno 2010Tříkrál Brno 2010

Sdílet

Související články:
Modlitba ke svatým Cyrilovi a Metodějovi (05.07.2020)
Misie soluňských bratří byla službou celé Evropě (04.07.2019)
14. února - výročí blažené smrti sv. Cyrila (15.02.2017)
Dva červencové svátky, dvě letošní kulatá výročí (26.06.2015)
Film Cyril a Metoděj - apoštolové Slovanů v kině Svět ve Znojmě (03.02.2014)
Premiéra dokumentárního filmu Cyril a Metoděj (03.07.2013)
Videoklip písně Kráčí (23.06.2013)
Oslavy 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Hradišti (15.06.2013)
Výstava Diecézního muzea v Brně: KOTVA A PRAMEN (04.06.2013)
Čteme Písmo svaté (08.04.2013)
Newsletter 3/2013 - cyrilometodějské jubileum 2013 (23.03.2013)
II. ročník soutěže mladých filmařů Velehradská kamera (16.02.2013)
Cyrilometodějská pouť 2013 (19.01.2013)
Poutní zájezd k 1150. výročí příchodu sv. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu (14.01.2013)
Soutěž pro děti školního věku o sv. Cyrilu a Metodějovi (13.01.2013)
Hlasujte pro knihu o sv. Cyrilu a Metoději (06.11.2012)
Sedmipočetníci - svatí učedníci svatých (24.10.2012)
Přípravy na oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 (23.09.2012)
Velkofilm Cyril a Metoděj (15.06.2012)
Život a poselství svatých Cyrila a Metoděje - samolepky pro děti (12.05.2012)
Kniha o svatém Cyrilu a svatém Metodějovi (11.04.2012)
Přednáška Životní příběh Cyrila a Metoděje v Brně - Líšni (31.03.2012)
Návštěva u cyrilometodějek (28.10.2011)
Homilie P. Petra Piťhy pronesená při Zimní pouti na Velehradě 13. 2. 2011 (25.02.2011)
863 (24.02.2011)
Výtvarná soutěž Cestou dvou bratří 2011 (20.02.2011)
Ještě 888 dní... Přidejte se k modlitbě (04.02.2011)
Biblický program Vezmi a čti (13.01.2011)
Zajímavý pohled Benedikta XVI. na svatého Cyrila a svatého Metoděje (29.08.2010)
Oslavy Cyrilometodějského jubilea 2013 (29.08.2010)
Proglas - Konstantinův předzpěv ke staroslověnskému překladu Písma (24.08.2010)
| Autor: Bohumila Hubáčková | Vydáno dne 06. 09. 2010 | 16613 přečtení | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
Nové filmy, videa a audia (mp3) pro vás:
Hledání na našem webu:
Doporučujeme:
Anketa:
Volná šiřitelnost:
Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.

Na obsah tohoto webu si FATYM nevyhrazuje žádná autorská práva! Obsah můžete dále používat, pokud není někde stanoveno jinak.
Používáme
phpRS - redakční systém zdarma.

Kontakt | O nás | Webmaster | Administrace